close

Enter

Log in using OpenID

Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

embedDownload
Başvuru Numarası:
Kredi Detay Numarası:
Tarih:
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
1. Müşteri Adı Soyadı:
2. TC Kimlik No:
KREDİ HAKKINDA BİLGİLER:
1. Kredi Türü: Tüketici Kredisi
2. Kredi Tutarı : ……… #TL ……………….TürkLirası#
3. Toplam Geri Ödeme Tutarı: …………. TL#..................................TürkLirası #
4. Kredi Vadesi: …… Ay
5. Kredi Akdi Faiz Oranı(Aylık)
%
6. Efektif Yıllık Faiz Oranı:
%
7. Kredinin Toplam Maliyeti:
…………TL
8. BSMV Oranı (Aylık)
%5
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
9. KKDF Oranı (Aylık)
% 15
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
10. Gecikme Faiz Oranı (Aylık)
%
Akdi faiz oranının %30 fazlasıdır.
11. Tahsis Ücreti &
………….TL
Tahsis ücreti, kredi sisteminin işletilmesi ve
Satıcı Hizmet Bedeli:
operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan
kredi tutarının binde beşi oranındaki tutar ile bu
tutarın yüzde beşi oranındaki BSMV toplamıdır.
Satıcı hizmet bedeli, üçüncü kişi satıcılara adınıza
ödenen hizmet bedelidir.
12. Kampanyalı Faiz Oranı*
*KAMPANYALI FAİZ ORANI: Kampanyalı faiz oranı, kredi faizinin bir bölümü veya tamamının katkı payı olarak,
ödenmesi halinde uygulanacaktır. Kampanyalı olarak kullandırılan kredilerin geri ödemesinde temerrüde düşüldüğü
takdirde, akdi faiz üzerinden hesaplanan gecikme faizi uygulanır. TEMİNAT: Kredi’ye ilişkin doğmuş / doğacak bütün
borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ALJ Finansman A.Ş.(ALJ Finans) tarafından belirlenecek şartlarda, ALJ Finans
lehine, ürün/taşıt(lar) üzerinde rehin tesis edilecektir. ALJ Finans, nakdi / gayrinakdi teminatlar ve/veya kefalet talep
edebilir. ÖDEME BİLGİLERİ: Tahsis ücreti ve satıcı hizmet bedeli, peşin olarak; taksit ödemeleri ödeme planına uygun
olarak tarafınıza bildirilecek ödeme kanalları aracılığıyla ödenecektir. TEMERRÜT VE MUACCELİYET: Müşteri, kredi geri
ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde gecikme faizi ödeyecektir. Birbirini izleyen iki taksidin tamamının/bir kısmının
süresinde ödenmemesi halinde, ALJ Finans, borcun tamamının ödenmesini talep etmeye ve ödemenin yapılmaması
halinde, yasal yollara başvurmaya yetkilidir. Bu durumda Müşteri, yargılama/ icra giderleri ile vekalet ücretini de ödemek
zorunda kalacaktır. GECİKME BİLDİRİM ÜCRETİ: Müşterinin temerrüde düşmesi veya sözleşmeyi ihlali halinde ilgili
mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bildirimlere ilişkin gönderim ve noter masrafları maliyeti kadar ücretlendirilecektir.
SİGORTA: Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartlarıyla uyumlu olmak
şartıyla sigorta yaptırması gerekir. ERKEN ÖDEME: Müşteri, bir veya birden çok taksidini veya borcunun tamamını
vadesinden önce yazılı talimatıyla erken ödeyebilir. Bu durumda, ALJ Finans gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına
ilişkin indirim yapar. CAYMA HAKKI: MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren ondört gün içinde
ALJ Finans’a yazılı talebini ulaştırmak ve anapara ile kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar
geçen sürede tahakkuk eden akdi faizi, kamu kurum/ kuruluşlarına, üçüncü kişilere ödenmiş masrafları ALJ FİNANS’a
cayma bildirimini gönderdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ödemek şartıyla sözleşmeden cayabilir. Aksi halde,
MÜŞTERİ’nin krediden caymadığı kabul edilir. GEÇERLİLİK : Kredi, ALJ Finans’ın onayına bağlıdır, ALJ Finans, krediyi
kullandırıp kullandırmamakta tamamen serbesttir. İşbu form, kredinin kullandırılması yönünde bir taahhüt anlamına
gelmemektedir. Kredi şartlarını içeren bu form tarafınıza …… tarihinde teslim edilmiştir. Yukarıda özet olarak paylaşılan
hususlar dışında her türlü detaylı bilgi Kredi Sözleşmesi’nde yer almakta olup, inceleyebilmeniz için Sözleşme işbu form
ile birlikte tarafınıza teslim edilmektedir. Kredi koşullarını uygun bulmanız üzerine, Kredi Sözleşmesi imzanıza
sunulacaktır.
Müşteri Adı-Soyadı- İmza
“Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun bir kopyasını elden teslim aldım.”
ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content