close

Enter

Log in using OpenID

2014 SATIŞ ESASLARI - Orman Genel Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 23776183-310.03.01/1624574
Konu
: Satış Esasları
12.08.2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
Genel Müdürlüğümüz'ün satış durumu, nakit ihtiyacı ve son piyasa koşulları göz önünde
bulundurularak odun ürünlerinin açık artırmalı ve tahsisli satış esasları aşağıda belirtildiği
şekilde yeniden düzenlenmiştir. A. PEŞİNAT MİKTARLARI
1- İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı
satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.
2- İbreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır.
3- İbreli ve yapraklı kağıtlık odun, talaş odunu ile lif-yonga odununun vadeli olarak yapılacak tahsisli satışlarında mal bedelinin %30'i ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.
4- Tel direğinin tahsisli satışlarında mal bedelinin %50'i ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin
olarak alınacaktır.
5- Sırık ve maden direğinin tahsisli satışları sadece peşin olarak yapılacaktır.
6- Vadeli olarak yapılacak her türlü açık artırmalı ve tahsisli dikili ağaç satışlarında mal
bedelinin %10'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.
B. VADE SÜRELERİ
1- Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı ve tahsisli satışlarında 6
aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
2- Her türlü vadeli açık artırmalı ve tahsisli dikili ağaç satışlarında 9 aya kadar vade süresi
uygulanabilecektir. 3- Dikili ağaç satışlarında vade başlangıç tarihi satışların erken yapılmasına bakılmaksızın
tebligat tarihini takiben satış için tanınan 15 günlük satış süresinden sonra başlayacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E ÇANKAYA/ANKARA Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü
Telefon No:0312 207 65 39 Belge Geçer No:0312 207 65 31
Ramazan BALI Şube Müdürü e-posta:[email protected] internet
adresi:ogm.gov.tr
1/3
Ayrıntılı bilgi için:
G.ŞENTÜRK
Tekniker
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
C. FAİZ ORANLARI
1- Vadeli olarak yapılacak her türlü endüstriyel odun, yakacak odun ve dikili ağaç satışlarında
yıllık %7,2 vade faizi uygulanacaktır. Vade faizi, vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil
edilecek ve satış anında alınan teminat mektubuna faiz tutarı da ilave edilecektir.
2- Kobi kart ile yapılan taksitli satışlarda yıllık % 6 vade faizi uygulanacaktır. Bu satışlarda birinci
taksit bir ay sonra … ve son taksit vade sonunda tahsil edileceğinden her taksitte ödenecek bedelin
faizi o taksitin ödenme süresi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
D. EK SÜRE TALEBİ, MEKTUP SÜRE UZATIMI VE GECİKME FAİZLERİ
1- Geçici teminatı kati teminata çevirmek suretiyle satış için 15 gün ek süre talep edilmesi halinde
mal bedeli tutarının tamamı üzerinden aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır.
2- Vade süresi dolan teminat mektupları, İşletme Müdürlükleri'nce 30 gün, Orman Bölge
Müdürlükleri'nce 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatılabilecektir.
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak
alınacaktır.
3- Alıcının taahhüdünden dönmesi halinde doğan EK ZARAR hesabında ve idare alacağının
gecikmesi ile ilgili diğer idare zararlarının hesaplanmasında T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli
kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı uygulanacaktır. Bu oran T.C. Merkez Bankası'nın
internet sitesinden takip edilerek mutlaka şartnamelerde belirtilecek, değiştirildiğinde yeni oran
uygulamaya konulacaktır.
E. KAMPANYALI SATIŞLAR
2014 Yılı sonuna kadar yapılacak;
1. Endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı ve tahsisli olarak yapılacak vadeli
satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi
uygulanmayacaktır.
2. Her türlü dikili ağaç satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade
faizi uygulanmayacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E ÇANKAYA/ANKARA Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü
Telefon No:0312 207 65 39 Belge Geçer No:0312 207 65 31
Ramazan BALI Şube Müdürü e-posta:[email protected] internet
adresi:ogm.gov.tr
2/3
Ayrıntılı bilgi için:
G.ŞENTÜRK
Tekniker
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
3. Yukarıdaki iki maddede belirtilen kampanyalı vadeli satışlarda bedelin vade sonuna kadar
ödenmemesi veya teminat mektubu süre uzatımı talep edilmesi halinde satıştan itibaren
geçen sürenin tamamına vade faizi uygulanacaktır.
F. UYGULAMA
1- Yukarıda belirlenen satış esasları, ihale ilanı 31 Ağustos 2014 tarihinden sonra yapılacak açık
artırmalı satışlar ile bu tarihten sonra yapılacak tahsisli satışlarda uygulanacaktır.
4- Bu emrin uygulamaya girmesiyle, açık artırmalı ve tahsisli satışların peşinat, vade ve
faizleriyle ilgili daha önce yayınlanmış tüm emirler yürürlükten kaldırılmıştır.
Emrin en kısa sürede Orman İşletme Müdürlüklerine ulaştırılarak uygulamaya konulması için
gereğini rica ederim. İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği:
Bilgi:
-27 Orman Bölge Müdürlüğüne
-Teftiş Kurulu Başkanlığına
-İç Denetim Başkanlığına
-İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına
Tekniker
Ş.Md.
Ş.Md.
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
: G.ŞENTÜRK
: R.BALI
: M.YILDIZ
: K.AKYÜZ
: H.COŞKUN
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E ÇANKAYA/ANKARA Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü
Telefon No:0312 207 65 39 Belge Geçer No:0312 207 65 31
Ramazan BALI Şube Müdürü e-posta:[email protected] internet
adresi:ogm.gov.tr
3/3
Ayrıntılı bilgi için:
G.ŞENTÜRK
Tekniker
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content