close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri

embedDownload
Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri
1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders İçerikleri
Ders Adı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
TAR701
1
3+0
6
Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli
başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu
hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma,
işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini
sağlamaktır.
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Adı
Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 703
Cumhuriyet döneminde resmi tarih anlayışının oluşum süreci ve dinamikleri ele alınacak, daha sonraki yıllarda bu anlayışta
yaşanan süreklilik ve kırılmalar üzerinde durulacak, bunun yanında Cumhuriyet’ten günümüze tarih çalışmalarının temel nitelikleri
ve evrimi incelenecektir.
Ders Adı
Tarih Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 705
Derste günümüz tarihçilerinin araştırmalarına ışık tutacak çeşitli metodolojik ve kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır. Bunun
yanında 20. yüzyıl tarih yazımında öne çıkan ve tarih ile toplumsal kuramların buluştuğu çeşitli başlıklar incelenecektir.
Ders Adı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 707
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteğinin geliştirilmesine çalışılacaktır. Osmanlı geç dönem basını ve
matbu kitaplardan seçme metinlerle Osmanlıca okumaları yapılacaktır.
Ders Adı
Cumhuriyet Tarihi Kaynakları
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 709
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kaynakları, arşiv belgeleri, basın, gazeteler, hatıratlar, nutuk ve araştırma eserleri tanıtılacaktır.
Ders Adı
20. yy. Gayrimüslim Nüfus Hareketleri I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 711
Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasındaki gayrimüslim nüfus hareketleri (göç, tehcir) üzerinde durulacaktır. Özellikle
Osmanlı Devletinde nüfus bakımında en kalabalık grup olan Rumların ve Ermenilerin bu dönemlerdeki faaliyetleri ve bu
faaliyetleri önlemeye yönelik alınan tedbirler, alınan tedbirlerin sonuçları incelenecektir.
Ders Adı
Milli Mücadele Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 713
Mondros Mütarekesinden Lozan Barış Antlaşmasına kadar olan savaşlar dönemi incelenecektir. Kurtuluş Savaşının hangi
koşullarda gerçekleştiği, hangi cephelerde hangi devletlerle savaşıldığı, Atatürk’ün savaşın kazanılmasındaki rolü ele alınacaktır.
Ders Adı
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi I
Kod
TAR 715
Yarıyıl
1
T+U
3+0
AKTS
6
İçeriği
Türklerin Anadolu’ya gelişi yerleşmeleri, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ortaya çıkışı, 11 ve 12.yüzyıllarda Anadolu’da sosyoekonomik durum, mimari, sanat, edebiyat, bilim ve kültür” gibi konuları içerir. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile
ortaya çıkan Türk Beylikleri’nin gelişmeleri, birbirleriyle mücadeleleri ve Osmanlı beyliğinin yükselişine varan olaylar ele
alınacaktır. (Karesi, Germiyan, Menteşe, Aydın, Saruhan, Kadı Burhaneddin, Osmanlılar, vs.) Beyliklerin siyasi tarihleri, Anadolu
tarihindeki siyasi ve kültürel rolleri araştırılacaktır.
Ders Adı
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 717
Osmanlı tarihi kaynak bilgisi ele alınıp; beraberinde sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadî arşiv belgeleri ile birlikte Osmanlı tarihi
klasik eserler bilgisi, sınıflanması ve incelenmesi yapılacaktır. Ayrıca Osmanlı tarihi ile ilgili tetkik eserlerin incelemesi ve
metodolojisi değerlendirilecektir.
Ders Adı
Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I
Kod
TAR 719
Yarıyıl
1
T+U
3+0
AKTS
6
İçeriği
Dersle ilgili kaynakların tanıtımı ve Osmanlı’dan önceki Türk Devletlerinin ekonomilerinin esasları ele alınacaktır. Klasik dönem
Osmanlı tarihin sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilecektir. Ayrıca kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar olan süreçte
Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlayışının ne olduğu araştırılıp incelenecektir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin nüfusu ve
nüfus hareketleri, sosyal yapısı, Müsadere usulü ve bunun sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi, bütçeleri ve bütçelerinin gelirgider kalemleri araştırılıp değerlendirilecektir. Son olarak Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisine etkileri, Osmanlı’da ticaret ve
ticaret yollarının durumu, Osmanlı’nın dünya ticaretine olan etkisi gibi konular ele alınarak, Osmanlı ticaretine giriş yapılacak ve
Osmanlı’nın Anadolu, Balkanlar, Orta-Doğu, Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda bulunmasının Dünya ticaret yollarına etkisi
araştırılacaktır.
Ders Adı
Osmanlı Tarihi Metinleri I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 721
Osmanlı tarihinin ana kaynaklarını oluşturan arşiv belgelerinin özellikleri, bu belgelerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı dersin
ana amaçlarındandır. Osmanlı tarih yazımında Osmanlı arşiv belgeleri kadar önemli olan Kroniklerin büyük bölümü
Osmanlıca’dır. Bu metinlerin okunması, analiz edilmesi bir tarihçilik açısından son derece önemlidir. Farklı dönemlerde yazılmış
kronikler seçilerek bunların analiz edilmesi sağlanacaktır.
Ders Adi
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 723
Osmanlı Tarihi ile ilgili İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Müftülük Arşivi ve Ankara Milli Kütüphane ’de bulunan Şeriyye
Sicilleri Arşivi başta olmak üzere Osmanlı ile ilgili arşivlerin ve bu arşivlerdeki defter ve belge katalogların tanıtılması. Osmanlılar
zamanında kaleme alınmış tarih kitapları, kronikler, bibliyografya eserleri ve Yeniçağ Osmanlı tarihi üzerine yazılmış ikinci el
eserlerinin tanıtım ve kritiklerinin yapılması, dersin başlıca konularıdır
Ders Adı
Klasik Dönem Osmanlı Şehir Kurumları
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 725
Osmanlı Devlet Düzeninin Değişim Süreçleri; Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu Hazırlayan Siyasal Ve Sosyal Şartlar; Osmanlı
Devleti’nde Yöneten-Yönetilen İlişkisi ve Yönetilenlere Karşı İzlenen Siyaset; Beledi ve Sosyal Hizmetlerin Gerçekleştirilmesinde
Vakıf Kurumunun Rolü; Osmanlı Devleti’nde Üretim Faaliyetleri. Ahilik ve Esnaf Loncaları; Osmanlı Toplumunda Nüfus
Bileşenleri Ve Nitelikleri (Müslim-Gayrı Müslim, Yerleşik, Göçebe vb.); Hukuk ve İdare Adamı Olarak Kadı; Osmanlı Toplumunda
Mahalle ve Mahalleli Kimliğinin Oluşumu; Tanzimat öncesi şehir halkının ödediği vergiler, derste işlenecek konulardır.
Ders Adı
Yakınçağ Tarihi Osmanlı Metodolojisi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 727
Yakınçağ Tarihi Osmanlı tarihi kaynaklarının başta arşiv vesikalarından başlamak üzere ilk ve ikincil kaynaklarının tanıtılması.
Ders Adı
Cumhuriyet Dönemi Kent Tarihi ve Tarihçiliği
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 729
1923’ten günümüze Cumhuriyet Şehirciliğinin Gelişim Aşamasının Ele Alınması; Cumhuriyet dönemi kentleşme aşamalarının
tespiti ve kent tarihçiliğinin incelenmesi.
Ders Adı
Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 731
Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, berlin ve Ayastefanos anlaşmalarında Ermeni sorunu, Sevr ve Mondros Ateşkes
anlaşmalarında Ermeni Sorunu, Lozan´da Ermeni Meselesi.
Ders Adı
Türk Kültür Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 733
Bu derste İslam öncesi Türk kültür öğeleri ele alınacaktır. Türklerin meydana getirdiği maddi ve manevi kültür değerleri ele
alınarak, Türklerin dünya medeniyetine katkıları değerlendirilecektir.
Ders Adı
Hanlıklar Dönemi Türkistan Siyasi Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 735
Timur sonrası Türkistan’da yaşanan parçalanmış siyasi yapıda baş rol oynayan Buhara, Hive, ve Hokand hanlıkları ile bu
hanlıkların birbirleri ve komşu devletler ile olan ilişkileri işlenecektir. Rus işgalinin gelişme aşamaları ve uyguladıkları politikalar
üzerinde durulacaktır. Türkistan coğrafyasında yaşanan Rus, İngiliz ve Çin rekabetinin bu coğrafyaya etkileri hanlıklar üzerinden
değerlendirilecektir.
Ders Adı
21. Yüzyıl Türk Dünyası I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
1
3+0
6
TAR 737
Bu derste Türkistan Türk Cumhuriyetleri'nin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri incelenecektir. Bu çerçevede Batı Türkistan’ın ve
Kafkasya’nın genel fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan
cumhuriyetlerinin, fiziki, iktisadi, beşeri ve kültürel özellikleri ele alınacaktır. Sovyetler dönemi siyasi ve ekonomi politikalarının bu
bölgelerde ortaya çıkardığı değişiklikler ele alınarak, uluslar arası düzeyde yaşanan çevre sorunları, enerji mücadeleleri ve
sosyo kültürel sorunlar işlenecektir.
Ders Adı
Seminer Dersi I
İçeriği
Ders Adı
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum ve Uygulamalar I
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
1
3+0
TAR 739
Tez yazımında kullanılacak teorik temel metodolojik bilgilerin pratik olarak kazanımı sağlanacaktır.
Kod
TAR 741
Yarıyıl
1
T+U
3+0
AKTS
6
AKTS
6
Tanzimat öncesi sosyal kurum ve uygulamaların tespiti; Sosyal kurum ve uygulamaların hizmet ve fonksiyonları konusunda genel
değerlendirme; Vakıf, imaret, şifahane ve mahalle temelli klasik yardım organizasyonları hakkında genel tespitler;
Vakıfların tasfiye süreci ve Osmanlı toplum yaşamına yansımalar; II. Mahmut Dönemi’ndeki merkezileşme çabaları, Sosyal kurum
ve uygulamaların hizmet ve fonksiyonlarının merkezileşme sürecindeki durumları; Islahhane, Sanayi Mektepleri, Yetimhanelerin
kurulması; Sosyal yardım ve koruma kuruluşlarının devlet denetimine alınması çabaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders İçerikleri
Ders Adı
Seminer
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
0+2
6
TAR 797
Yüksek lisans eğitiminde öğretim üyesinin denetiminde, çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama,
derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Ders Adı
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
12
TAR 798
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora
öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Adı
Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Kültür
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 702
Derste, Cumhuriyet’in modernleşme anlayışı ve bu doğrultuda uyguladığı eğitim ve kültür politikaları ele alınacaktır. Buna bağlı
olarak Halkevleri, Üniversite reformu, Köy Enstitüleri, dünya klasiklerinin çevrilmesi gibi Tek Parti dönemine damgasını vuran
önemli atılımlar analiz edilecektir.
Ders Adı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 704
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteğinin geliştirilmesi için Osmanlı geç dönem arşiv belgeleri, Mütareke
dönemi arşiv belgeleri, Harf Devrimi öncesi Cumhuriyet arşivi belgeleri okumaları yapılacaktır.
Ders Adı
20. yy. Gayrimüslim Nüfus Hareketleri II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 706
Mütareke ve Milli Mücadele Döneminde Anadolu’daki gayrimüslim nüfusun faaliyetleri ve bu faaliyetlere karşı alınan tedbirler,
Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesi ve mübadelenin sonuçları ele alınacaktır.
Ders Adı
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 708
1923’te Cumhuriyetin ilanından 1950’de Demokrasiye geçinceye kadar olan dönemde yaşanan siyasi gelişmeler üzerinde
durulacaktır.
Ders Adı
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi II
İçeriği
Kod
TAR 710
Yarıyıl
2
T+U
3+0
AKTS
6
Türklerin Anadolu’ya gelişi yerleşmeleri, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ortaya çıkışı, 11 ve 12.yüzyıllarda Anadolu’da sosyoekonomik durum, mimari, sanat, edebiyat, bilim ve kültür” gibi konuları içerir. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile
ortaya çıkan Türk Beylikleri’nin (XIV-XVI. yüzyıl) gelişmeleri, birbirleriyle mücadeleleri ve Osmanlı beyliğinin yükselişine varan
olaylar ele alınacaktır. (Karesi, Germiyan, Menteşe, Aydın, Saruhan, Kadı Burhaneddin, Osmanlılar, vs.) Beyliklerin siyasi
tarihleri, Anadolu tarihindeki siyasi ve kültürel rolleri araştırılacaktır.
Ders Adı
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları II
İçeriği
Ders Adı
Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi II
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 712
Osmanlı tarihi kaynak bilgisi ele alınır; beraberinde sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadî arşiv belgeleri ile birlikte Osmanlı tarihi
klasik eserler bilgisi, sınıflanması ve incelenmesi yapılır. Ayrıca Osmanlı tarihi ile ilgili tetkik eserlerin incelemesi ve metodolojisi
değerlendirilir.
Kod
TAR 714
Yarıyıl
2
T+U
3+0
AKTS
6
İçeriği
Dersle ilgili kaynakların tanıtımı ve Osmanlı’dan önceki Türk Devletlerinin ekonomilerinin esasları ele alınacaktır. Klasik dönem
Osmanlı tarihin sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilecektir. Ayrıca kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar olan süreçte
Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlayışının ne olduğu araştırılıp incelenecektir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin nüfusu ve
nüfus hareketleri, sosyal yapısı, Müsadere usulü ve bunun sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi, bütçeleri ve bütçelerinin gelirgider kalemleri araştırılıp değerlendirilecektir. Son olarak Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisine etkileri, Osmanlı’da ticaret ve
ticaret yollarının durumu, Osmanlı’nın dünya ticaretine olan etkisi gibi konular ele alınarak, Osmanlı ticaretine giriş yapılacak ve
Osmanlı’nın Anadolu, Balkanlar, Orta-Doğu, Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda bulunmasının Dünya ticaret yollarına etkisi
araştırılacaktır.
Ders Adı
Yeniçağ Dönemi Osmanlı Arşiv Metinleri
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 716
Osmanlı kurumlarında kaleme alınmış defterlerin ve işlem görmüş vesikaların değerlendirilmesi. Mühimme, Ahkâm, Ruznamçe,
Muhasebe, Name-i Hümayun, tahrir vb. defterlerdeki kayıtların tahlilinin yapılması; bu defterlerden ve özellikle Şerriye
sicillerinden örnek okumalar, dersin başlıca konularıdır.
Ders Adı
Tanzimat Öncesi Osmanlı Vergi Sistemi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 718
Klasik dönem Osmanlı mali teşkilatı, vergilendirme usulleri ve genel nitelikleri; söz konusu dönem Osmanlı mali sisteminin
çağdaş Avrupa sistemleriyle karşılaştırılması; Şer’i ve Örfî vergiler ve nitelikleri; Tarımsal üretimden alınan vergiler; Sınaî
üretimden alınan vergiler; Şehirlerdeki üretim-tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler; İdarî bir fonksiyon sonucu talep edilen
vergiler (cürüm, caize, harç vb.); Olağanüstü hâllerde talep edilen doğrudan vergiler (avârız) ve geçirdiği dönüşümler; Yerel carî
masrafların yönetimi; Vergi tarh, tevzi ve tahsil usulleri ve Tevzi Defterleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Adı
Yakınçağ Osmanlı Tarihi (1789–1918)
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 720
Osmanlı Devletinin siyasi, sosyal, ekonomik tarihi ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleme çabaları ve bu
yönde yapılan çalışmalar konu edilecektir.
Ders Adı
Türk-Macar İlişkileri Tarihi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 722
Öteden beri birlikte yaşamış komşu olmuş ve tarihin en eski dönemlerine kadar ilişkileri bulunan Türklerle Macarların ve
dolayısıyla Türkiye ile Macaristan’ın devleti arasındaki ilişkilerin detaylı bir şekilde tespit edilmesi. Özellikle Tarih alanında yüksek
lisans seviyesindeki öğrencilerin Türk-Macar ilişkileri konusunda geniş bir perspektife sahip olmalarının sağlanması
Ders Adı
Osmanlı Tarihi Metinleri II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 724
Osmanlı tarihinin ana kaynaklarını oluşturan arşiv belgelerinin özellikleri, bu belgelerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı dersin
ana amaçlarındandır. Osmanlı tarih yazımında Osmanlı arşiv belgeleri kadar önemli olan Kroniklerin büyük bölümü
Osmanlıca’dır. Bu metinlerin okunması, analiz edilmesi bir tarihçilik açısından son derece önemlidir. Farklı dönemlerde yazılmış
kronikler seçilerek bunların analiz edilmesi sağlanacaktır.
Ders Adı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 726
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteğinin geliştirilmesi için Osmanlı geç dönem arşiv belgeleri, Mütareke
dönemi arşiv belgeleri, Harf Devrimi öncesi Cumhuriyet arşivi belgeleri okumaları yapılacaktır.
Ders Adı
21. Yüzyıl Türk Dünyası II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 728
Bu derste Türkistan Türk Cumhuriyetleri'nde bağımsızlık sonrası meydana gelen tarihi ve siyasi meseleler ile bu ülkelerde
meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Sovyetlerin yıkılma süreci, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan süreçleri,
bağımsızlık esnasında ve sonrasında ortaya çıkan yakın dönem gelişmeler işlenecektir. Türk cumhuriyetlerinin Türkiye ve
dünya devletleri ile kendi aralarında geliştirdikleri ilişkiler ele alınacaktır.
Ders Adı
Genel Türk Tarihi Kaynakları
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 730
Bu derste Genel Türk Tarihinin ana ve ikincil kaynakları üzerinde durulacaktır. Kaynakların tanıtımı yapılarak bu sahada ön plana
çıkmış yerli ve yabancı telif eserler değerlendirilecektir
Ders Adi
Seminer Dersi II
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 732
Tez yazımında kullanılacak teorik temel metodolojik bilgilerin pratik olarak kazanımı sağlanacaktır. Tez konusu ile ilgili ön çalışma
yapılacaktır.
Ders Adı
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum ve Uygulamalar II
Kod
TAR 734
Yarıyıl
2
T+U
3+0
AKTS
6
İçeriği
II. Abdülhamit Dönemi sosyal kurum ve uygulamaları konusunda genel değerlendirme; Gayr-i Müslimlere ait sosyal kurum ve
kuruluşların nitelik ve işlevleri; Manastır, kilise ve havraların kendi müminlerine sağladığı sosyal olanakların Müslümanlara ait
kuruluşlarla kıyaslanması; Avrupa ülkelerinin sosyal alanla ilgili yürüttüğü faaliyetler; smanlı Devleti'nin Balkan Savaşları ve I.
Dünya Savaşı sürecindeki sosyal uygulamaları; Cemiyet-i İslamiye, Donanma Cemiyeti ve Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi
kuruluşların misyon ve işlevleri; Kurtuluş savaşı sürecinde sosyal kurum ve uygulamalar; Cumhuriyet Dönemi'de sosyal kurum ve
uygulamalardaki değişimlerin tespiti dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Adı
Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 736
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası ve bu politikanın esasları; dış politika kapsamında incelenen olayları dönemsel zaman
aralıkları içinde ele alma ve değerlendirme
Ders Adı
Müslüman-Haçlı İlişkileri
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
2
3+0
6
TAR 738
1096 yılında başlayan ve İslam ve Avrupa tarihinde büyük bir dönüşüm meydana getiren Haçlı Seferleri sonucunda kurulan
devletlerin bölgede hakim Türk-İslam devletleri ile ilişkileri, kültürel etkileşimler, siyasi ittifaklar, Orta Doğu’nun siyasi tarihi
içerisinde Haçlı seferlerinin yeri ve önemi
2. Yıl - Güz-Bahar
3.- 4. Yarıyıl Ders İçerikleri
Ders Adı
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
3-4
3+0
12
TAR 798
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora
öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.
Ders Adı
Yüksek Lisans Tez Çalışması
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
3-4
0+1
18
TAR 799
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir. Öğrenci,
danışman öğretim üyesinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak özgün bir araştırmayı yürütür, sonuçları elde eder, yorumlar ve
tez halinde sunar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content