close

Enter

Log in using OpenID

Book 1.indb - Pegem.net

embedDownload
R E D I T U S
MUHASEBE
Konu Anlatımlı
Vergi Müfettişliği
Örnekler
Kamu İhale Kurumu
KPSS ve kurum
sınavları için
özgün soru ve konu
anlatımından oluşan
Yorumlar
Uyarılar
Pratik Bilgiler
T.C. 2B Teftiş Kurulu
Maliye Bakanlığı İç Denetçilik
TEK KİTAP
Sayıştay İç Denetçilik
Özgün Sorular ve Açıklamaları
Gelir Uzman Yardımcılığı
Çıkmış Sorular ve Açıklamaları
Banka Sınavları
SAADET ERDEM
Saadet ERDEM
KPSS MUHASEBE
ISBN: 978-605-364-554-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ
SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir
kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da
kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi
Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
3. Baskı: Kasım 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet:www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
SUNU
Değerli Adaylar;
Muhasebe kitabı konu ağırlığına göre Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İhtisas Muhasebesi bölümlerinden oluşmaktadır. Hem KPSS alan sınavları hem de
mesleki yeterlilik sınavlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Konulara ilişkin örnek
oluşturması için KPSS ve Kurum sınav sorularına yer verilmiştir.
Adayların öncelikli olarak aşması gereken sınav KPSS’dir. Bu sınavdaki soru dağılımı şöyledir:

Genel Muhasebe
%65
→
20 Soru

Mali Tablolar Analizi %15
→
4 Soru

İhtisas Muhasebesi %10
→
3 Soru

Ticari Aritmetik
→
3 Soru
%10
Kitabın daha anlaşılabilir olması için konuya ilişkin tekrar ve gereksiz detaylardan
kaçınılmış, dikkat edilmesi gereken noktalar kitapta hoca notu ve uyarı olarak
belirtilmiştir.
Yeterli miktarda soru çözümü ile desteklenmeden adaylarımızın tam olarak sınavlara hazırlanması mümkün olmayacaktır. Soru bankamızda yer alan sınavlarla
uyumlu soru çeşitleri ile adaylarımızın hazırlığı tamamlanmış olacaktır.
Kitabın ümit edilen amacına ulaşması ve öğrenci arkadaşlarımıza fayda sağlaması için yapacağınız öneri, eleştiri ya da takdirinizi [email protected] aracılığıyla
bizimle paylaşmanız bize ışık tutacaktır.
Kitabın hazırlanmasında değerli emeğini bizden esirgemeyen ekip arkadaşım
Peril ÖZERGÜN’e, elinizde bulunan bu kitabın ortaya çıkmasında en büyük paya
sahip olan Suat DÜZ başta olmak üzere tüm Pegem ailesine, dizgi aşamasında vaktini ve emeğini esirgemeyen değerli dizgi ekibimiz ve dizgicimiz Merve
KOŞAR’a teşekkürlerimizi sunarız.
Hazırlanan kitabımızın tüm adaylara yararlı olmasını ve tüm adayların başarılarını
dileriz.
Saadet ERDEM
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
Tekdüzen Hesap Planı............................................................................................ 3
Muhasebe Bilgi Akışı .............................................................................................. 5
Muhasebenin İşlevleri ............................................................................................. 5
Muhasebenin Bölümleri .......................................................................................... 6
Muhasebenin Temel Kavramları ............................................................................. 6
Muhasebenin Temel Kavramları Örnek Sorular...................................................... 8
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ............................................................... 11
Türkiye Muhasebe Standartları ............................................................................ 15
Türkiye Muhasebe Standartları Çıkmış Sorular.................................................... 33
Temel Mali Tablolar ............................................................................................... 36
Finansal Tablolarda Yer Alan Bilginin Nitelikleri .................................................... 36
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)........................................................................ 38
Gelir (Finansal Performans)Tablosu ..................................................................... 39
Hesabın Tanımı .................................................................................................... 40
Hesap ile İlgili Kavramlar ...................................................................................... 40
Tekdüzen Hesap Planı Hesap Grupları ................................................................ 44
Muhasebe Kayıt Araçları - Defter ve Belgeler ...................................................... 46
1. Sınıf Tacirlerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Zorunlu Defterler ......................... 46
Yevmiye Defterine Yapılan Madde Türleri ........................................................... 47
Defterlerin Kayıt Disiplini ...................................................................................... 50
Muhasebede Kullanılan Belgeler .......................................................................... 51
Muhasebe Süreci.................................................................................................. 52
Mizanlar ................................................................................................................ 52
Envanterle İlgili Kavramlar .................................................................................... 53
Vergi Usul Kanunu’na (VUK) Göre Değerleme Ölçüleri ....................................... 55
Ticari Kâr ve Mali Kâr Kavramları ......................................................................... 57
Bilanço Karşılaştırması Yoluyla Kârın Saptanması .............................................. 58
Çözümlü Test ........................................................................................................ 59
Çözümler .............................................................................................................. 64
PEGEM AKADEMİ
vi
2. BÖLÜM
Dönen Varlıklar ..................................................................................................... 71
Hazır Değerler ...................................................................................................... 71
Çekler ................................................................................................................... 79
Çözümlü Test ........................................................................................................ 89
Çözümler ............................................................................................................. 93
Menkul Kıymetler .................................................................................................. 95
Çözümlü Test ...................................................................................................... 112
Çözümler ............................................................................................................ 115
Ticari Alacaklar ................................................................................................... 118
Diğer Alacaklar ................................................................................................... 151
Çözümlü Test ...................................................................................................... 153
Çözümler ............................................................................................................ 156
Stoklar ................................................................................................................ 158
Stokların İzlenmesinde Kullanılan Kayıt Yöntemleri ........................................... 165
Aralıklı Envanter Yönteminde Muhasebe Kayıtları ............................................. 166
Alış İşlemleri ....................................................................................................... 166
Satış İşlemler ...................................................................................................... 169
Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması ............. 170
Fireler ................................................................................................................. 186
Akreditif............................................................................................................... 188
Çözümlü Test ...................................................................................................... 191
Çözümler ............................................................................................................ 194
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları.............................................. 196
Diğer Dönen Varlıklar ......................................................................................... 199
Katma Değer Vergisi........................................................................................... 199
Dönen Varlıklar Tarama Testi.............................................................................. 207
vii
3. BÖLÜM
Duran Varlıklar .................................................................................................... 217
Mali Duran Varlıklar ............................................................................................ 219
Maddi Duran Varlıklar ......................................................................................... 227
Amortisman Hesaplama Yöntemleri ................................................................... 233
Amortisman Kayıt Yöntemleri ............................................................................. 237
Duran Varlıkların Satışı....................................................................................... 241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar.......................................................................... 244
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ........................................................................... 247
Çözümlü Test ...................................................................................................... 250
Çözümler ........................................................................................................... 254
Duran Varlıklar Tarama Testi .............................................................................. 257
PEGEM AKADEMİ
PEGEM AKADEMİ
viii
4. BÖLÜM
Yabancı Kaynaklar.............................................................................................. 265
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ........................................................................... 265
Mali Borçlar......................................................................................................... 265
Ticari Borçlar ...................................................................................................... 276
Borç ve Gider Karşılıkları.................................................................................... 287
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları.............................................. 290
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ......................................................................... 291
Mali Borçlar......................................................................................................... 292
Ticari Borçlar ...................................................................................................... 295
Diğer Borçlar....................................................................................................... 297
Alınan Avanslar .................................................................................................. 298
Borç ve Gider Karşılıkları.................................................................................... 299
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları.............................................. 299
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ................................................................ 300
Çözümlü Test ...................................................................................................... 301
Çözümler ............................................................................................................ 304
Yabancı Kaynaklar Tarama Testi ........................................................................ 306
Öz Kaynaklar ...................................................................................................... 309
Sermaye Yedekleri ............................................................................................. 311
Dönem Net Kârı - Zararı ..................................................................................... 316
Çözümlü Test ...................................................................................................... 318
Çözümler ............................................................................................................ 321
Öz Kaynaklar Tarama Testi................................................................................. 322
Gelir Tablosu....................................................................................................... 326
Çözümlü Test ...................................................................................................... 345
Çözümler ............................................................................................................ 347
Gelir Tablosu Hesapları Tarama Testi ................................................................. 348
ix
5. BÖLÜM
Maliyet Sistemleri ............................................................................................... 355
Maliyetlerin Kapsamına Göre Maliyet Sistemi .................................................... 355
Maliyetlerin Belirlenme Zamanına Göre Maliyet Sistemi .................................... 358
Üretim Eylemlerinin Niteliğine Göre Maliyet Sistemi .......................................... 358
Maliyet Dağıtımları.............................................................................................. 358
Gider Dağıtımları ................................................................................................ 359
Maliyet Muhasebesi ile İlgili Kavramlar............................................................... 360
Maliyet Hesapları ................................................................................................ 361
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları ................................................................... 361
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları ................................................................... 365
Üretim İşletmelerinde Muhasebe Kayıtları.......................................................... 371
Başa Baş Analizler ............................................................................................. 372
Güvenlik Oranı ................................................................................................... 374
Sapma Analizleri................................................................................................. 379
Çözümlü Test ...................................................................................................... 382
Çözümler ............................................................................................................ 384
Maliyet Muhasebesi Tarama Testi ...................................................................... 386
Mali Analiz .......................................................................................................... 389
Analizin Yapılış Amacına Göre Finansal Analiz Türleri ...................................... 389
Analizin Yapılış Biçimi ve İçeriğine Göre Finansal Analiz (Kapsamına Göre) .... 389
Analizi Yapacak Olan Şahıs Açısından Finansal Analiz ..................................... 390
Mali Analiz Teknikleri .......................................................................................... 390
Oran Analizi ........................................................................................................ 390
Karşılaştırmalı Tablolar (Yatay) Analizi ............................................................... 404
Trend (Eğilim) Yüzdeleri Analizi ......................................................................... 404
Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi) ............................................................................ 405
Faiz Hesaplamaları............................................................................................. 406
Mali Analiz Tarama Testi ..................................................................................... 411
Ticari Aritmetik Çözümlü Test ............................................................................. 417
Çözümler ............................................................................................................ 420
Ayrıntılı Bilanço Tipi ............................................................................................ 424
Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi .................................................................................. 426
Nakit Akım Tablosu ............................................................................................. 427
Kâr Dağıtım Tablosu ........................................................................................... 428
Fon Akım Tablosu ............................................................................................... 429
Satışların Maliyeti Tablosu .................................................................................. 430
Tekdüzen Hesap Planı........................................................................................ 431
Kaynakça ............................................................................................................ 438
PEGEM AKADEMİ
1
PEGEM AKADEMİ
GENEL MUHASEBE
1. Bölüm

MUHASEBE BİLGİ AKIŞI

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TEMEL MALİ TABLOLAR

TEKDÜZEN HESAP PLANI HESAP GRUPLARI

MUHASEBE KAYIT ARAÇLARI - DEFTER VE
BELGELERİ

MUHASEBE SÜRECİ
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2002
Temel Kavramlar
2
1
2
2
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri
1
1
-
-
-
1
2
-
2
-
1
-
-
-
Muhasebe Standartları (TMS)
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
1
1
4
Muhasebe Araçları, Muhasebe Süreci, Diğer Varlıklar
-
2
-
2
-
1
-
-
-
4
1
3
1
1
KONULAR
2001
ÇIKMIŞ SORU ANALİZLERİ
3
PEGEM AKADEMİ
TEKDÜZEN HESAP PLANI
1 - DÖNEN VARLIKLAR
10 - HAZIR DEĞERLER
220-ALICILAR
221-ALACAK SENETLERİ
222-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA
FAİZ GELİRLERİ (-)
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
229-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
100-KASA
101-ALINAN ÇEKLER
102-BANKALAR
103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
108-DİĞER HAZIR DEĞERLER
11 - MENKUL KIYMETLER
110-HİSSE SENETLERİ
111-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
118-DİĞER MENKUL KIYMETLER
119-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
23 - DİĞER ALACAKLAR
240-BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242-İŞTİRAKLER
243-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
245-BAĞLI ORTAKLIKLAR
246-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
247-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
248-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
KARŞILIĞI (-)
250-ARAZİ VE ARSALAR
251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
252-BİNALAR
253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
254-TAŞITLAR
255-DEMİRBAŞLAR
256-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259-VERİLEN AVANSLAR
26 -
170-178-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE
ONARIM MALİYETLERİ
178-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME
179-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181-GELİR TAHAKKUKLARI
19 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190-DEVREDEN KDV
191-İNDİRİLECEK KDV
192-DİĞER KDV
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
195-İŞ AVANSLARI
196-PERSONEL AVANSLARI
197-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260-HAKLAR
261-ŞEREFİYE
262-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264-ÖZEL MALİYETLER
267-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269-VERİLEN AVANSLAR
17 - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
18 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI
300-BANKA KREDİLERİ
301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
303-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA
TAKSİT VE FAİZLERİ
304-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE
FAİZLERİ
305-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
308-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)
309-DİĞER MALİ BORÇLAR
32 - TİCARİ BORÇLAR
320-SATICILAR (SENETSİZ BORÇLAR)
321-BORÇ SENETLERİ
322-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
326-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
329-DİĞER TİCARİ BORÇLAR
33 - DİĞER BORÇLAR
331-ORTAKLARA BORÇLAR
332-İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
335-PERSONELE BORÇLAR
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
25 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
15 - STOKLAR
150-İLK MADDE VE MALZEME
151-YARI MAMULLER-ÜRETİM
152-MAMULLER
153-TİCARİ MALLAR
157-DİĞER STOKLAR
158-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
30 - MALİ BORÇLAR
24 - MALİ DURAN VARLIKLAR
13 - DİĞER ALACAKLAR
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135-PERSONELDEN ALACAKLAR
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
3 - KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
231-ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
235-PERSONELDEN ALACAKLAR
236-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
239-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
12 - TİCARİ ALACAKLAR
120-ALICILAR (SENETSİZ ALACAKLAR)
121-ALACAK SENETLERİ
122-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
124-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
126-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
294-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE
MADDİ DURAN VARLIKLAR
295-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
299-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
2 - DURAN VARLIKLAR
22 - TİCARİ ALACAKLAR
27 -
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271-ARAMA GİDERLERİ
272-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
277-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279-VERİLEN AVANSLAR
28 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI
280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281-GELİR TAHAKKUKLARI
29 - DİĞER DURAN VARLIKLAR
291-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292-DİĞER KDV
293-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
337-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
34 - ALINAN AVANSLAR
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349-ALINAN DİĞER AVANSLAR
35 -
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
HAKEDİŞLERİ
350-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
HAKEDİŞLERİ
358-YILLAR YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON
DÜZELTME
36 - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞ. YÜKÜM.
369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
371-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
372-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
379-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI
380-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381-GİDER TAHAKKUKLARI
39 - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391-HESAPLANAN KDV
392-DİĞER KDV
393-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
PEGEM AKADEMİ
4
1.
397-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
4 - UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
6 - GELİR TABLOSU HESAPLARI
600-YURT İÇİ SATIŞLAR
601-YURT DIŞI SATIŞLAR
602-DİĞER GELİRLER
61 - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610-SATIŞTAN İADELER (-)
611-SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612-DİĞER İNDİRİMLER (-)
62 - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
630-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
640-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ
GELİRLERİ
642-FAİZ GELİRLERİ
643-KOMİSYON GELİRLERİ
644-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645-MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
646-KAMBİYO KÂRLARI
647-REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648-ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI
649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
440-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
449-ALINAN DİĞER AVANSLAR
47 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
479-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
480-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481-GİDER TAHAKKUKLARI
65 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR
653-KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654-KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656-KAMBİYO ZARARLARI (-)
657-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)
659-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
49 - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
492-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA
TERKİN EDİLECEK KATMA DEĞER
VERGİSİ
493-TESİSE KATILMA PAYLARI
499-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
66 - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
5 - ÖZ KAYNAKLAR
50 - ÖDENMİŞ SERMAYE
500-SERMAYE
501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU
FARKLARI
503-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ
FARKLARI (-)
67 - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 -
69 - DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
697-YILLARA YAYGIN ENFLASYON DÜZELTME
698-ENFLASYON DÜZELTME
54 - KÂR YEDEKLERİ
540-YASAL YEDEKLER
541-STATÜ YEDEKLERİ
542-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
548-DİĞER KÂR YEDEKLERİ
549-ÖZEL FONLAR
57 - GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
58 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
59 - DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590-DÖNEM NET KÂRI
591-DÖNEM NET ZARARI(-)
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689-DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
52 - SERMAYE YEDEKLERİ
520-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521-HİSSE SENETLERİ İPTAL KÂRLARI
522-MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI
524-MALİYET ARTIŞLARI FONU
529-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
73 - GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
732-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE
FARKLARI
733-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK
FARKLARI
734-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE
FARKLARI
64 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GELİR VE KÂRLAR
44 - ALINAN AVANSLAR
48 - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI
720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
722-DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723-DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN)
FARKLARI
63 - FAALİYET GİDERLERİ (-)
43 - DİĞER BORÇLAR
431-ORTAKLARA BORÇLAR
432-İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
72 - DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
620-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
42 - TİCARİ BORÇLAR
420-SATICILAR
421-BORÇ SENETLERİ
422-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
426-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
429-DİĞER TİCARİ BORÇLAR
710-DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDERLERİ
711-DİREKT İLK MADDE MALZEME YANSITMA HESABI
712-DİREKT İLK MADDE MALZEME FİYAT
FARKI
713-DİREKT İLK MADDE MALZEME MİKTAR
FARKI
60 - BRÜT SATIŞLAR
40 - MALİ BORÇLAR
400-BANKA KREDİLERİ
401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN
BORÇLAR
402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
405-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
71 - DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
GİDERLERİ
7-
MALİYET HESAPLARI
(7/A SEÇENEĞİ)
70 - MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI
HESAPLARI
700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS
701-MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA
HESABI
74 - HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA
HESABI
742-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
75 -
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.
YANSITMA HESABI
752-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER
FARKLARI
76 - PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ
760-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
762-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARKLARI
77 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772-GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI
HESABI
78 - FİNANSMAN GİDERLERİ
780-FİNANSMAN GİDERLERİ
781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
782-FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
MALİYET HESAPLARI
(7/b SEÇENEĞİ)
790-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791-İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792-MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793-DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
HİZMETLER
794-ÇEŞİTLİ GİDERLER
795-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796-AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
797-FİNANSMAN GİDERLERİ
798-GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799-ÜRETİM MALİYET HESABI
9 - NAZIM HESAPLAR
5
PEGEM AKADEMİ
MUHASEBE BİLGİ AKIŞI
Mali
Objektif
İşlem  Belge  Defterler
 
VUK
TTK
 Mizan  Mali Tablo
 Bilanço
I. Sınıf tacir
 Gelir Tablosu
 Günlük Yevmiye Defteri
 Büyük Defter
 Envanter Defteri
* Muhasebenin çıktısı "bilanço" ve "gelir tablosu"dur.
Muhasebe Tanımı
Finansal tablolarda yer alan tüm kalemlerde artış ve azalışa yol açan, parasal etkisi
olan olayları ilgili kişi ve kuruluşlara sunan "bilgi sistemi"'dir.
MUHASEBENİN İŞLEVLERİ
Muhasebe işlevleri 2 aşamada gerçekleşir.
1. İşlevi

Kaydetme: Varlıklarda ve kaynaklarda ortaya çıkacak değişikliklerin defterlere yazılmasıdır. Bu işlev yevmiye defteri ile gerçekleştirilir.

Sınıflandırma: Defterlere kaydedilen tüm bilgilerin gruplama, bölümleme ve
tasnifidir. Bu işlev büyük defter ile gerçekleştirilir.

Özetleme (Raporlama): Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler mali tablolar Bilanço-Gelir tablosu aracılığıyla ilgili taraflara sunulur.
2.İşlevi

Analiz ve Yorum: Muhasebe sürecinde mali tablolarda raporlanan bilgilerin
olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması, bu aşamada mali analiz
teknikleri kullanılarak gerçekleşir.
Mali tabloların hazırlanması muhasebenin özetleme
işlevinin gereğidir.
PEGEM AKADEMİ
6
MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ
Muhasebenin bölümleri 3 başlık altında incelenir:
Genel Muhasebe
Objektif belgelere göre gerçekleşen işlemlerin kaydetme, sınıflandırma ve özetleme işlevini gören muhasebedir. Genel muhasebe finansal tablolar (Bilanço - Gelir
tablosu) aracılığıyla işletmenin finansal yapısını gösterir.
Maliyet Muhasebesi
Üretim işletmelerinde üretilen her bir mamulün maliyetini saptar. Böylece planlama,
kontrol ve karar alma işlevlerini yerine getirir.
Yönetim Muhasebesi
Genel muhasebe ve maliyet muhasebesinden elde edilen bilgiler ile yönetimin karar almasına yardımcı olan muhasebedir.
Muhasebe bilgileri ile ilgilenen taraflar;
Muhasebe İle İlgilenen Taraflar
 İşletme sahipleri
 İşletme personeli
 Sendikalar
 Kredi kuruluşları
 Yatırım ve finans kuruluşları
 Sermaye piyasası yatırımcıları
 Devlet
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
Muhasebenin temel kavramları evrensel nitelikte olup muhasebe uygulamalarının
temel dayanağını oluşturur. Bazen temel kavramlar temel varsayımlar ayrımı ile
ifade edilebilmektedir. 12 tane temel kavram bulunmaktadır. Kavramların temel dayanak noktasını ilk kavram olan sosyal sorumluluk kavramı oluşturur.
Sosyal Sorumluluk Kavramı
Muhasebe sürecinin gerçekleştirilmesinde, "belirli kişi ya da grupların değil, tüm
toplumun çıkarlarının gözetilmesine" denir. Muhasebe işlemleri ile ilgili verilen tüm
bilgiler gerçeği yansıtmalı, dürüstçe sunulmalıdır. Bu kavram diğer 11 kavramın
temelini oluşturur.
HOCA NOTU
Varlıklar  Sermaye Borçlar
Çift taraflı kayıt esası kişilik
kavramına göre yapılır.
Kişilik Kavramı
Her ne kadar işletmeyi kuran işletme sahipleri de olsa işletmenin kurulduktan sonra işletme sahiplerinden, yöneticilerinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu kabul
edilir. Muhasebe sürecinde gerçekleşen bütün işlemler bu kişilik adına yürütülür.
İşletmenin Sürekliliği Kavramı
Bu kavrama göre işletmenin kurulduğu andan itibaren faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceği, sonsuz bir ömre sahip olacağı varsayımı ile hareket edilir. İşletmenin duran
varlıklara yatırım yapması süreklilik kavramı ile açıklanır. Ayrıca bu kavram maliyet
esasının da temelini oluşturur.
7
PEGEM AKADEMİ
Dönemsellik Kavramı
İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belirli dönemlere bölünmesi, faaliyetlerinin dönemler itibariyle gerçekleştirilmesi gereğini ifade eder. Bu kavram planlama
ve kontrol işlevinin yerine getirilmesini sağlar. Bu kavrama göre gerçekleşmemiş
gelir ve giderler gerçekleşmiş gibi kayıt altına alınmamalıdır. Gelir ve giderler ait
olduğu dönemde izlenmelidir. İşletmenin tahakkuk esasına göre kayıt yapması dönemsellik kavramının gereğidir.
Parayla Ölçme Kavramı
Finansal tablolara parasal etkisi olan işlemler yansır. Bu işlemlerin değerlendirilmesinde ortak ölçü para biriminin (ulusal para) kullanılmasını ifade eder, işlemler
kayıtlara tutar bazlı aktarılır.
HOCA NOTU
Alacak ve Borç Senetlerine
reeskont hesaplanması dönemsellik kavramı, her yıl aynı
işlemin yapılması ise tutarlılık
kavramı ifade eder.
Maliyet Esası Kavramı
İşletmenin varlıkları içerisinde yer alan para ve alacaklar dışındaki tüm varlıkların
elde etme maliyetine göre muhasebeleştirilmesi gereğini ifade eder. Bu kavram
işletmenin sürekliliği kavramı ile ilişkilendirilir.
Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
Muhasebe işlemlerinin "gerçek durumu yansıtan, usûlüne uygun olarak düzenlenmiş, objektif belgelere dayandırılması" gereğini ifade eder. Bu kavrama uyulması
sosyal sorumluluk kavramına uygun objektif davranıldiğını gösterir.
HOCA NOTU
İşletmenin malları ve duran
varlıkları maliyet esasına göre
muhasebeleştirilir.
Tutarlılık Kavramı
Muhasebe uygulamalarının gerçekleştirilmesinde benimsenen muhasebe politikalarının, takip eden dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.
Finansal tabloların karşılaştırılabilir olma özelliği bu kavrama uyulması durumunda
gerçekleşir. Benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin
değişmezliğini, mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngörür.
HOCA NOTU
Uygulanan amortisman hesaplama veya stok değerleme yöntemlerinin mantıklı
bir gerekçesi olmadan değiştirilmemesi ve zorunlu bir değişiklik söz konusu ise
bu değişikliğin dipnotlarda mutlaka açıklanması gerekir.
Tam Açıklama Kavramı
 Nazım hesaplarının,
 Dipnotlarının,
 Düzenleyici hesaplarının
kullanımı;
tam açıklama kavramına göre
yapılır.
Muhasebe süreci sonunda hazırlanan finansal tabloların, bu tabloları kullanan kişi
veya kurumların sağlıklı ve doğru karar vermelerine yardımcı olacak şekilde yeterli,
açık ve anlaşılır olmasını anlatır. Finansal tablolarda ifade edilemeyen bilinmesi gereken bilgiler ayrıca dipnotlarda belirtilmelidir. Uluslararası muhasebe standartlarına göre finansal tablo seti içerisinde dipnotlarda yer alır. Dipnot, finansal tabloların
ayrılmaz bir parçasıdır.
İhtiyatlılık Kavramı
Muhasebe işlemlerinin gerçekleşmesinde ortaya çıkabilecek risklerin tahmin edilip
muhtemel gider ve zararlar için karşılık ayrılmasını ve risklere karşı önlem alınmasını ifade eder. Muhtemel gelir ve kârlar için hiçbir işlem yapılmaz.
HOCA NOTU
Bu kavram, gizli yedek veya
fazla karşılık ayrılmasına
gerekçe oluşturmaktadır.
PEGEM AKADEMİ
8
İhtiyatlılık kavramına göre yapılan işlemler:
 Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması
 Stoklardaki değer düşüklüğü için karşılık ayrılması
 Hisse senetlerinin borsadaki değer düşüklüğü için karşılık ayrılması
 Kârdan yedek ayrılması
Önemlilik Kavramı
İşletme yönetiminin kararlarını etkileyen değiştiren bilgi önemlidir. Önemlilik ise göreceli bir kavramdır. Bir bilginin finansal tablolarda yer alabilmesi için önemli olması
gerekir. Bu kavram önemli hesap kalemlerine öncelik verilmesi gereğini ifade eder.
Tekdüzen Hesap Planı'nda her bir hesap grubunda "diğer" başlığı yer almaktadır. Diğer kalemine kaydedilen bu tutar, bulunduğu grubun % 20'sini aşarsa
önemli bir kalem haline gelmiştir.
Özün Önceliği Kavramı
İşlemlerin kayıtlara yansıtılmasında hukuksal çerçeveden, biçimden çok özlerinin
esas alınması gereğini ifade eder.
Özün önceliği kavramına göre;
ileri tarihli çeklerin senet hesaplarında izlenmesi,
vadesi dolmamış olan alacaklara da karşılık ayrılması,
kiralanan varlıkların bilançoda işletmenin varlıkları arasında izlenmesi,
menkul kıymet olan repo işleminin mevduat olarak kaydedilmesi
bu kavram gereği yapılan işlemlerdir.
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
ÖRNEK SORULAR
İşlemlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi hangi temel kavrama göre gerçekleştirilir?
A)
B)
C)
D)
Tam açıklama
Dönemsellik
Tutarlılık
Tarafsızlık ve belgelendirme
E)
Önemlilik
Tahakkuk esasına göre işlemler gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmelidir. Bu dönem içerisinde, izleyen döneme ait gider ve gelir gerçekleşirse dönem ayırıcı hesaplar
aracılığıyla ait olduğu döneme aktarılmalıdır.
Cevap B
9
Finansal tablolara yansıyan tüm işlemlerin Türk lirası cinsinden kayıtlara alınması aşağıdaki temel kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tutarlılık
Tam açıklama
Maliyet esası
Parayla ölçme
İhtiyatlılık
Parayla ölçme kavramı finansal tablolara etkisi olan tüm işlemlerde, ortak ölçü para biriminin kullanılmasını ifade eder.
Cevap D
Birbirini izleyen dönemler boyunca benimsenen muhasebe politikalarının değiştirilmeden uygulanması muhasebenin temel kavramlarından
hangisi ile ifade edilir?
A)
İhtiyatlılık
B)
Tutarlılık
C)
Dönemsellik
D)
Tam Açıklama
E)
Özün Önceliği
Benimsenen muhasebe politikalarının değiştirilmeden uygulanması tutarlılık kavramı gereğidir. Bu kavramın uygulanması ile finansal tablolar karşılaştırılabilirlik özelliğini kazanmış olur.
Cevap B
çıkmış soru
/
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
XX
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
/
XX
Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına uygun olarak yapılmıştır?
A)
Önemlilik
B)
Özün önceliği
C)
Dönemsellik
D)
Tam açıklama
E)
Maliyet esası

Amortisman Kayıtları

Dönem Ayırıcı Hesaplarının Kullanımı

Reeskont Kayıtları

Hesapların Açılış ve Kapanış Kayıtları Dönemsellik Kavramına Göre Yapılan İşlemlerdir.
 Gelecek Yıllara (Aylara) Ait Giderler,

Cevap C
 Gelecek Yıllara (Aylara) Ait Gelirler,
 Gelir Tahakkukları,
 Gider Tahakkukları.
PEGEM AKADEMİ
PEGEM AKADEMİ
10
çıkmış soru
İşletmenin ortaklarından olan bir kişinin ölmesi ve ölen ortağın varislerinin
işletmeden ayrılmalarına karşılık, işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir?
A)
İşletmenin sürekliliği
B)
Kişilik
C)
Özün önceliği
D)
Tutarlılık
E)
Dönemsellik
İşletmeler kuruldukları andan itibaren işletme sahiplerinden ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşur.
Ancak işletme sahiplerinin yaşamını yitirmiş olmasına rağmen işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi işletmenin sürekliliği ile açıklanır.
Cevap A
çıkmış soru
İşletmenin bankaya yatırdığı yabancı paranın, Bankalar hesabına Türk lirası
cinsinden kaydedilmesi, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?
A)
Tutarlılık
B)
Özün önceliği
C)
Parayla ölçülme
D)
Önemlilik
E)
Tam açıklama
İşletmenin bankasında veya kasasında yer alan tüm yabancı paraların ulusal para birimine
göre kayıt altına alınması parayla ölçülme kavramının gereğidir.
Cevap C
çıkmış soru
İşletme, 2010 yılında alacak ve borç senetleri için reeskont işlemi uygulamayı unutmuştur.
Bu durum, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine uyulmadığını gösterir?
A)
Parayla ölçülme
B)
Özün önceliği
C)
İhtiyatlılık
D)
Tam açıklama
E)
Tutarlılık
Dönem sonunda alacak ve borç senetleri için reeskont hesaplaması dönemsellik kavramına göre yapılan bir işlemdir. Ancak her yıl yapılan reeskont işleminin bir yıl unutulması
"tutarlılık" kavramının ihlali anlamına gelir.
Cevap E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content