close

Enter

Log in using OpenID

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI

embedDownload
DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI
Osman ZOLAN
(DESKĠ) Su ve
Kanalizasyon Ġdaresi
Genel Müdürlüğü
Genel Sekreter
Mustafa ÜNAL
Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreter Yardımcısı
Ġç Denetim
Birimi BaĢkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Yahya ERGÜL
Ġdari ĠĢler ġefliği
Necla KAPTAN
Genel Sekreter Yardımcısı
M.Aytaç TURGUT
Mustafa GÖKOĞLAN
1. Hukuk MüĢavirliği
Emre KARCI
Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı
Ġlyas TUNCER
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Eyyüp ġARBAK
Genel Sekreter Yardımcısı
Ġbrahim ÖZSOY
Etüt ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı
Halil Ġbrahim KAġLIKÖSE
Ġdari ĠĢler ġefliği
Nevzat ġAHĠN
Ġdari ĠĢler ġefliği
Faruk TAHAL
Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü
Ebru KUZU
Ġdari ĠĢler ġefliği
Müberra DEMĠR
Yangın Müdahale ġube Müdürlüğü
Hüseyin ĠLHAN
Etüt Proje ġube Müdürlüğü
Halil Ġbrahim KAġLIKÖSE
Muhasebe ġube Müdürlüğü
Ramazan DEĞĠRMENCĠ
Ġnsan Kaynakları ġube Müdürlüğü
Meryem DEMĠRÖZ
Yangın Önleme ġube Müdürlüğü
Ġsa BAY
Projeler ġube Müdürlüğü
Ġbrahim ÖZKAYA
Gelir ġube Müdürlüğü
Esma TÜRKYILMAZ
Eğitim ġube Müdürlüğü
Ramazan TEKKOYUN
Sivil Savunma Uzmanlığı
Ġlyas TUNCER
MaaĢ Tahakkuk ġube Müdürlüğü
Seyfeddin Sami GÜNGÖR
Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
Hüdaverdi OTAKLI
Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü
Serkant GÜVENSOY
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
MürĢide GÜRSOY
Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı
Mehmet KESKĠN
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Süleyman MAYUK
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Güler SAVRAN
Ġdari ĠĢler ġefliği
Hasan HORASANLI
Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğü
Erdal IġIK
Ġhale ġube Müdürlüğü
Ġlhami BAġER
Planlama ve Uygulama ġb. Müdürlüğü
Seval GEBEġ
Sosyal Yardım ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Hüdaverdi OTAKLI
Ayniyat ġube Müdürlüğü
Gülgün ZEYBEKCĠ
Yapı Kontrol ġube Müdürlüğü
Mehmet ÇULHAOĞLU
Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğü
Süleyman AKBULUT
Kent Estetiği – Koruma ve Kentsel
DönüĢüm ġube Müdürlüğü
Bünyamin AĞAR
Kent Konseyi ve Eğitim ġube Müdürlüğü
Hüdaverdi OTAKLI
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
Ahmet Tamer BEZMEZ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Tuğba MADEN
Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğü
Ahmet ÇETĠN
Coğrafi Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğü
Ġbrahim Engin DAYIOĞLU
Zabıta Dairesi BaĢkanlığı
Özkan TOSUN
Ġdari ĠĢler Büro Amirliği
Yasin TURGUT
Ruhsat ve Denetim ġube Müdürlüğü
Fatih AYGÖREN
Ġhtisas Zabıta ġube Müdürlüğü
Ali OKSAY
Kalite Yönetim ve Ar-ge ġube Müd.
Kamile AKIN
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı
Emel ULUDAĞ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Halil GÖNCÜOĞLU
KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü
ġükrü AKYOL
TaĢınmaz Mallar ġube Müdürlüğü
Banu ĠLKSÖZ
Hal Hizmetleri ġube Müdürlüğü
Mevlüt YILDIRIM
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Vedat ÇOBAN
Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Vedat ÇOBAN
Kararlar ġube Müdürlüğü
Talip ERKAN
ArĢiv ġube Müdürlüğü
Kadir DEMĠREL
Konservatuar ġube Müdürlüğü
Hüdaverdi OTAKLI
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BĢk.
Ömer Faruk ÖZER
Ġdari ĠĢler ġefliği
Musa Özalp BAKAR
Basın - Yayın ġube Müdürlüğü
Musa Özalp BAKAR
Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü
Yelda ÇETĠN
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BĢk.
Lale GÖNÜLLÜ
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Süleyman SABUNCUOĞLU
Atık Yönetimi ġube Müdürlüğü
Ġbrahim ĠLKSÖZ
Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü
Serpil FENLĠ
Çevre Kirliliği Kontrol ve Denetim ġube
Müdürlüğü
Ramazan DEĞĠRMENCĠ
Sağlık ġube Müdürlüğü
Günay KANBER
Mezarlıklar ġube Müdürlüğü
Hasan ÖZMET
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı
Ali AYDIN
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Doğan GÜNEġ
Yapım ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Nuriye ÇEVNĠ
Yol ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Hüseyin ÇOLAKOĞLU
Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü
Ferit BAYRAM
UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı
Niyazi TÜRLÜ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Gülizar GÜZĠN AVCI
UlaĢım Koordinasyon ġube Müdürlüğü
Okan PALA
Denetim ve Toplu TaĢıma ġube Müdürlüğü
Niyazi TÜRLÜ
Planlama ve Yapım ġube Müdürlüğü
Cem BAĞCI
Otogar ġube Müdürlüğü
Mustafa SOYUÇOK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content