close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru İlan Metni

embedDownload
T.C.
KONYA
ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
İLÂN
Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman
Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Konya il ve ilçeleri yargı
çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve baĢka bir komisyonun listesinde kayıtlı
olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2015 Yılı Tercüman Listesi
oluĢturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI :
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
b)BaĢvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c)En az ilkokul mezunu olmak,
ç)BaĢvuru tarihinde onsekiz yaĢını tamamlamıĢ olması,
d)Affa uğramıĢ ya da ertelenmiĢ olsalar bile Devlete ve adliyeye karĢı iĢlenen suçlar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiĢ olmak,
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamıĢ veya sanat icrasından
yasaklanmamıĢ olmak,
f)Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
g)BaĢka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
BAŞVURU USULÜ :
Başvuru Yeri : BaĢvurular Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu BaĢkanlığımıza veya
gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına Ģahsen yapılacaktır. Belgelerin asılları veya
mahalli Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca Konya Adli Yargı Adalet
Komisyonu BaĢkanlığına ulaĢtırılır.
Başvuru Tarihi: BilirkiĢilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin baĢvuruları 15
Ekim 2014 Çaramba günü başlayıp, 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
Bu tarihten sonra komisyona ulaĢan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
BaĢvuru Formu (indirmek İçin tıklayınız.)
a) T.C. Kimlik numarası beyanı, ( kimlik fotokopisi,)
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile iĢaret diline iliĢkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmıĢ örneği, böyle bir belgenin olmaması
durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) Ġki adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmıĢ örneği,
Not :Komisyonumuzca bir önceki yıla ait bilirkiĢi listesinde kayıtlı olanlar sadece (b ve ç)
bentlerinde belirtilen belgeleri ve baĢvuru formunu ibraz edeceklerdir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
(1)BaĢvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2014 tarihine kadar değerlendirilerek
Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması yada baĢvuru sahibinin Yönetmeliğin 6.
maddesindeki Ģartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde iliĢkin karar ilgilisine
tebliğ olunur.
(2)Talepleri uygun görülenlerin listesi en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve
elektronik ortamda ilân edilir.
YEMİN :
Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp, yeniden kabul edilenlere
ilk derece mahkemesi Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonunca 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 14.00’da
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 202 inci maddesi uyarınca Konya Adli Yargı Ġlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı tarafından, Konya Adliyesi Konferans Salonunda yemin
ettirilecektir. (Bir önceki listede kayıtlı olanların yemin törenine katılmaları gerekmemektedir.)
LİSTELERİN İLANI :
Yemin eden bilirkiĢilerden oluĢan liste, 31 Aralık 2014
www.konya.adalet.gov.tr adresinde ve Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir.
Ġlan olunur.30/09/2014
Ahmet ÖMEROĞLU
BAġKAN
F.Z.D.
F.Z.D.
Bestami TEZCAN
ÜYE
tarihine
Harun CAN
ÜYE
kadar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
526 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content