close

Enter

Log in using OpenID

(Sözleşmeli Personel) Alım İlanı ÜNVAN ADE

embedDownload
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ
4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar ile ek ve değiĢikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleĢmeli personel alınacak olup, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleĢtirme yapılacaktır.
ÜNVAN ADET
ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire
14 Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak
ARANILAN GENEL KOġULLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Taksirli suçlar ve aĢağıda sayılan suçlar dıĢında tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6
aydan fazla hapis veyahut affa uğramıĢ olsalar bile Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıĢtırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
4- 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5- Erkek adayların askerlikle iliĢkisi bulunmaması.
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleĢmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmemiĢ olması veya sözleĢme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmesini tek taraflı feshetmemiĢ olmak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak.
BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, ZAMANI ve ĠSTENĠLEN BELGELER:
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3- 2014 KPSS;P3 puanını gösteren belge,
4- 2 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen baĢvurmaları
gerekmektedir.(Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir).
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARI:
2014 KPSS P3(B) grubu puan sıralamasından sonra atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri
baĢvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde Personel Daire BaĢkanlığı tarafından belirlenir.
YerleĢtirmeler www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde baĢvuran olmadığı
takdirde veya aranan Ģartları taĢımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleĢtirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak
kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ĠĢe
baĢlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak Ģahsen Personel Daire BaĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
ĠĢe baĢlama için gerekli evraklar, baĢvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir.Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybederler. BaĢvuru ve atama iĢlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir Ģekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleĢmesi yapılmaz. SözleĢme yapılmıĢ olsa dahi fesih edilir.
Ġlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
417 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content