close

Enter

Log in using OpenID

ARDAHAN lı. C›an İADRıısı - Kastamonu İl Özel İdaresi

embedDownload
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
2013 YILI
İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU
OCAK 2014
1
İÇİNDEKİLER
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU
I- GENEL BİLGİLER
A)Misyon ve Vizyon
B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
2-Örgüt Yapısı
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4-İnsan Kaynakları
5-Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu
C)İdarenin Teşkilat Şeması
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A)İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri
B)Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ
A)Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
1-Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
2-Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
3-Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler
4-Kabul Edilmeyen Bulgular
5-İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler
B)Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
1-Denetim Planı Gerçekleşme Durumu
2-Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya ilişkin değerlendirme
C)Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları
1-İç Değerlendirme Sonuçları
2-Dış Değerlendirme Sonuçları
3-Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu
D)Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri
1-Alınan Eğitimler
2-Verilen Eğitimler
IV- İÇ DENETİMİN KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A)İç denetim faaliyetine ilişkin kaynak sınırlamaları ve olası etkileri
B)Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler
V-İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ
VI-KAPSAMLI GÖRÜŞ
EKLER
2
SUNUŞ
Avrupa Birliği uyum sürecinde kamu mali yönetimimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idari yapımızda yer alan İç Denetim;
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik
yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak
tanımlanmıştır.
Kanunla, kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini gözetim ve izleme
görevi üst yöneticilere verilmiş, üst yöneticilerin bu görevlere ilişkin sorumluluklarını
Harcama, Mali Hizmetler ve İç Denetim Birimleri aracılığı ile yerine getirecekleri
belirtilmiştir.
Nesnel güvence sağlama, idare içinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına;
idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip
işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup
korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin
verilmesidir.
Danışmanlık faaliyeti ise idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve
işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
Üniversitemizde, 2009 yılından itibaren, kurum çalışmalarına değer katan bir anlayışın hakim
olduğu iç denetim faaliyetleri yürütülmektedir.
Çalışmalarımızda bu güne kadar bizlere destek olan başta sayın Rektörümüz olmak üzere
üniversitemizin değerli mensuplarına iç denetim birimi adına teşekkürlerimi sunarım.
Salih ÖZEN
İç Denetim Birimi Başkanı
3
I- GENEL BİLGİLER
A) Misyon ve Vizyon
1- İç Denetim Biriminin Misyonu
Kocaeli Üniversitesi faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara,
stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve
yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; üretilen bilgilerin
güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak, risk esaslı
değerlendirme ve önerilerde bulunmak suretiyle üniversite faaliyetlerine değer katmaktır.
2- İç Denetim Biriminin Vizyonu
Kendini yenileyen bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası standartlarda denetim ve danışmanlık
faaliyeti sunmak.
B) İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Kocaeli Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
hizmet binası birinci katında tahsis edilen alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
2- Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları
İç denetim birimi başkanlığında, biri başkan olmak üzere toplam üç denetçi görev
yapmaktadır. Başkanlık doğrudan üst yöneticiye bağlıdır.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI
REKTÖR
İÇ DENETÇİ
İÇ DENETİM BİRİM
BAŞKANI
İÇ DENETÇİ
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İç denetim birimi başkanlığı, faaliyetlerinin icrası sırasında ihtiyaç duyduğu yazılı ve bilgi
teknolojileri temeline dayalı kaynaklar itibariyle yeterli imkânlara sahiptir.
4
4- Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu
2013 Merkezi Yönetim Bütçesinde, Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem
38.29.00.01.09.9.03 tertibinde İç Denetim Hizmetleri için 238.200 TL ödenek tahsis edilmiş,
dönem sonunda 208.920 TL harcama gerçekleşmiştir.
C) İdarenin Teşkilat Yapısı
Kocaeli Üniversitesinin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı yasaya göre belirlenmiş olup,
yönetim organları rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulundan oluşmaktadır.
Rektör, görevdeki rektörün çağrısı ile toplanan üniversite öğretim üyeleri tarafından profesör
ünvanlı kişiler arasından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen
üç aday içinden Cumhurbaşkanı’nca dört yıllık süre için atanır. İki dönemden fazla rektörlük
yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst
yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı
profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu
kapsamda, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin ana
çizgileri konusunda karar almak ve üniversite yönetim kuruluna üye seçmek temel görevleri
arasındadır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki
kez toplanır.
Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik
öğretim birim ve alanlarını temsil edecek biçimde senatoca dört yıl için seçilecek üç
profesörden oluşur. Üniversite yönetim kurulu idari etkinliklerde rektöre yardımcı bir organ
olarak görev yapar.
Kocaeli Üniversitesinde 12 Fakülte, 6 Yüksekokul, 3 Enstitü, 21 Meslek Yüksekokulu, 1
Devlet Konservatuarı yer almakta olup, 1979 akademik, 1621 idari olmak üzere toplam 3600
personel bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 70.000 dir.
5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A) İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri
1- Stratejik Amaçlar
 İç Denetim faaliyetini etkin bir şekilde yürütmek, geliştirmek ve başarıyla uygulamak.
 Kocaeli Üniversitesi risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin oluşumu ve
geliştirilmesi aşamalarında birimlere danışmanlık hizmeti sunmak.
 2013 yılı çalışma programı kapsamında yapılan iç denetim faaliyetleriyle; Kocaeli
Üniversitesi faaliyetlerinin belirlenen amaç ve politikalara, kalkınma plan ve
programlarına, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak
6
planlanması ve yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması,
bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliğinin temini
konularında kurum içi ve dışına nesnel güvence sağlanması amaçlanmıştır.
2- Stratejik Hedefler

Denetim ve danışmanlık faaliyetleriyle; iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak, üst
yönetime ve kamuoyuna nesnel güvence sağlamak.

Denetim faaliyetleri ile kurumsal risklerin tanımlanması ve analizlerinin yapılması,
mevcut iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve risklerin yönetilmesine ilişkin
çözüm yollarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Düzenlenen raporlar doğrultusunda, personelin hizmet içi eğitim programlarının
yönlendirilip geliştirilmesini sağlamak.
B) Temel Politikalar ve Öncelikler
2013 yılı İç Denetim faaliyetleri, risk esaslı hazırlanan 2012-2014 dönemi denetim planında
risk önceliği yüksek denetim alanlarının programa alınması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
İç denetim uygulamalarında, Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı ile belirlenen amaç ve
hedefler doğrultusunda, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan Kamu İç
Denetim Strateji Belgesi ile Kocaeli Üniversitesi İç Denetim Yönergesi esas alınmıştır.
Kocaeli Üniversitesinin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin, risk yönetimi,
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek öncelikli hedefimiz
olmuştur.
Denetim uygulamaları, sistem, uygunluk ve mali denetim şeklinde gerçekleşmiştir.
Denetimler sonucunda, idarenin yönetim ve kontrol süreçlerindeki zayıf noktalar ile
geliştirilmeye açık alanların tespiti ve bu alanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla
ortak aksiyon planları hazırlanmış, idare ile mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan
konuların planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususları izlemeye
alınmıştır.
2013 yılında, güvence sağlama (denetim) faaliyetlerinin yanı sıra mali yönetim ve kontrol
sistemimizde yapılan köklü değişiklikler çerçevesinde, üniversite iç kontrol sisteminin kamu
iç kontrol standartları çerçevesinde oluşumuna katkı sunmak amacıyla program içi ve dışı
olmak üzere muhtelif birimlere danışmanlık hizmeti de verilmiştir.
7
III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ
A) Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
1-Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
2013 yılı denetim programına alınan 5 ana sürecin denetimi, programda öngörülen şekilde
gerçekleşmiş, denetimler sonucunda tespit edilen bulgu ve önerilerimizi ihtiva eden 5 adet İç
Denetim raporu düzenlenmiştir. (EK: 1)
2013 yılı programında yer alan denetim faaliyetleri tabloda gösterilmiştir.
2013 YILI DENETİM FAALİYETLERİ
Denetim Süreci
Alt Süreç
Denetlenen Birim
Düzenlenen Rapor
Taşınmaz Kiralama
İşlemleri
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Denetim Raporu
Öğrenci Yemek
Hizmetleri
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Denetim Raporu
İktisadi işletme
Faaliyetleri
İktisadi İşletme
Müdürlüğü
Denetim Raporu
Yabancı Uyruklu
Öğrenci İşlemleri
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Denetim Raporu
Geçici ve Kesin
Kabul İşlemleri
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Denetim Raporu
Toplam
5
Süreçlerin denetiminde, sistem, uygunluk ve mali denetim türleri uygulanmıştır.
Danışmanlık faaliyetleri kapsamında; 14 akademik birimde, Kocaeli Üniversitesi Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde yapmaları gereken eylemlerinin
değerlendirilmesine yönelik danışmanlık faaliyeti planlanmış, bunlardan 12’ si
gerçekleştirilmiş ve sonucunda 12 adet İnceleme Raporu düzenlenmiştir.
Programda yer almasına rağmen, iki birimde yapılması planlanan danışmanlık faaliyeti, ilgili
denetçinin program dışı inceleme görevi nedeniyle 2014 yılında uygulanmak üzere iptal
edilmiştir.
2013 yılında, biri program dışı olmak üzere toplam 13 adet danışmanlık görevi yapılmış ve
sonucunda 13 adet İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (EK:1)
8
2013 YILI DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Program
İçi/Dışı
Konusu
Birim
Düzenlenen Rapor
Yabancı Diller Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Program İçi
Kocaeli Üniversitesi
Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum
Eylem Planı
çerçevesinde, birimlere
İç Kontrol Sistemlerinin
oluşturulması amacıyla
verilen danışmanlık
hizmeti.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adalet Meslek Yüksekokulu
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
İnceleme Raporu
Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Ali Rıza Veziroğlu MYO
Program Dışı
İkinci Öğretim
Faaliyetleri
İlgili Akademik Birimler
İnceleme Raporu
2- Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
2013 yılı çalışma programında yer alan denetim faaliyetleri haricinde, program dışı olarak
herhangi bir denetim faaliyeti yapılamamıştır.
Danışmanlık faaliyeti kapsamında ise, program dışı olarak rektörlük makamınca yapılan
görevlendirme gereği, ikinci öğretim faaliyetlerine ilişkin inceleme görevi yapılmıştır.
3- Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler
Denetlenen süreçlerde yer alan potansiyel riskler, düzenlenen Risk Kontrol Matrisleri ile
belirlenmiş, bunların yönetimi konusunda idarece oluşturulan kontrol önlemlerinin yeterliliği
ve etkililiği test edilmek suretiyle değerlendirilmiş, alınması gereken ilave kontrol önlemleri
konusunda düzenlenen raporlarla ilgili birimlere önerilerde bulunulmuştur.
İç kontrol sistemi uyum eylem planı kapsamında yer alan ve ilgili birimler tarafından
yapılması öngörülen eylemlerin, kamu iç kontrol standartlarına uygun olarak oluşturulmak
suretiyle uygulamaya konulamaması, denetim ve danışmanlık faaliyetlerimizde önem düzeyi
yüksek kritik tespitlerimiz arasında yer almış, bu konuda gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Bu kapsamda, özellikle risk tanımlamaları ile risk analizlerinin yapılmadığı, mevcut kontrol
önlemlerinin risk analize dayanmayan ve ağırlıklı olarak mevzuat hükümleri gereği
oluşturulan önlemler olduğu, personelin mesleki eğitimleri konusunda planlı eğitim
9
faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği hususları tespit edilmiş, bu amaçla personel hizmet içi
eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmiştir.
4- Kabul Edilmeyen Bulgular
Dönem içinde gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda tespit edilen
bulgular üzerinde, denetlenen birimlerle uzlaşı sağlanamayan bir husus bulunmamış, yine üst
yönetim ile iç denetim birimimiz arasında her hangi bir görüş ayrılığı ortaya çıkmamıştır.
5- İzleme Faaliyetleri
Denetlenen süreçlere ilişkin tespit edilen potansiyel riskler ile bunların kontrolüne yönelik
önerilerden, denetlenen birimlerle mutabakata varılan hususlar, oluşturulan eylem planı
dâhilinde uygulamaya konulmuş ve uygulama sonuçları İç Denetim Birimimizce izlemeye
alınmıştır.
Bu kapsamda ilgili birimlerce, oluşturulan eylem planı doğrultusunda gerekli önlemlerin
alındığı gözlemlenmiştir.
B) Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
1-Denetim Planı Gerçekleşme Durumu
2012 ve 2013 yılı denetim faaliyetleri, 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık İç Denetim
planına uygun şekilde yürütülmüş, dönem içinde denetlenmesi planlanan süreçlerde herhangi
bir değişikliğe gidilmemiştir.
2-Denetim Evreni
Kocaeli Üniversitesi 2012-2014 dönemini kapsayan üç yıllık denetim planında yer alan 11
sürecin denetimi planlandığı şekilde gerçekleşmiş, 26 birimde planlanan danışmanlık
faaliyetinin ise 24’ ü gerçekleşmiş olup bunlardan 2 tanesi takip eden yılda uygulanmak üzere
2014 yılı programına alınmıştır.
Denetim evreni kapsamında bulunan ve henüz denetimi yapılamayan 35 sürecin denetimi ise
takip eden dönem denetim planına alınacaktır.
C) Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları
1- İç Değerlendirme Sonuçları
Kocaeli Üniversitesi İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 2014 yılı itibariyle
uygulamaya başlayacağından, 2013 yılı faaliyetlerinde iç değerlendirme yapılmamıştır.
2- Dış Değerlendirme Sonuçları
Birimimiz bu dönemde Kalite Güvence ve Geliştirme programı kapsamında dış
değerlendirmeye de tabi tutulmamıştır.
10
3- Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu
Performans göstergelerinin de yer aldığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve
Geliştirme Programının henüz uygulamaya geçmemiş olması nedeniyle, birim performans
değerlendirmesi yapılmamıştır.
D) Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri
1- Alınan Eğitimler
2013 yılında birimimiz denetçileri mesleki konularda toplam 156 saat eğitime katılmış ve
buna ilişkin sertifikalarını almışlardır. (EK:1)
Bu kapsamda, bir denetçi, 09.04.2013 tarihinde, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
Ankara’ da düzenlenen 6 saatlik Dış Kalite Değerlendirmeleri Yaygınlaştırma Konferansına
katılmıştır.
Birimde görevli üç denetçi,12-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında üç dönem halinde (5’ er gün)
Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Dairesi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
Antalya’ da düzenlenen 30’ ar saatlik Kamu iç Denetçileri Eğitim Programına katılmışlardır.
İki denetçi, 04-08 Kasım 2013 tarihlerinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca Ankara’ da
düzenlenen 30 saatlik Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi konulu seminere katılmışlardır.
ALINAN EĞİTİMLER
Konusu
Kamu İç Denetçileri
Eğitim Programı
Dış Kalite
Değerlendirmeleri
Yaygınlaştırma
Konferansı
Kamu Bilgi
Teknolojileri Denetimi
Semineri
Tarih
Eğitim
Saati
Düzenleyen
Yer
12-31/05/2013
30 saat
Maliye Bakanlığı ve İDKK
Antalya
09/04/2013
6 saat
İç Denetim Koordinasyon
Kurulu
Ankara
04-08/11/2013
30 saat
İç Denetim Koordinasyon
Kurulu
Ankara
2- Verilen Eğitimler
2013 yılı programlı eğitim faaliyetleri kapsamında birimimiz denetçileri tarafından,
danışmanlık hizmeti sunulan 12 akademik birimde görevli personele, İç Kontrol ve Risk
Yönetimi konularında 4’ er saat üzerinden toplam 48 saat eğitim verilmiştir. (EK:1)
11
IV- İÇ DENETİMİN KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) İç denetim faaliyetine ilişkin kaynak sınırlamaları ve olası etkileri
Hali hazırda iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde, bütçe, personel, fiziki imkânlar,
eğitim, araç gereç, doküman ve bilgi teknolojilerine erişim konusunda her hangi bir kaynak
sınırlaması bulunmamaktadır.
B) Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler
Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde, iç denetim uygulamaları ile ilgili prosedürlerdeki
gelişmelere bağlı olarak oluşacak iş yoğunluğunun asgari seviyeye düşürülmesinde önemli bir
etkiye sahip olacak İç Denetim Otomasyon Projesinin en kısa sürede uygulamaya geçmesi
öncelikli beklentilerimiz arasında bulunmaktadır.
V-İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ
Faaliyet dönemi içinde, kurumun görev alanıyla ilgili mevzuatta, teşkilatlanmasında,
faaliyetlerinde ve yönetiminde köklü değişiklikler olmamış, sadece kurum içi resmi
yazışmalara ait işlem süreci, Aralık ayı itibariyle pilot olarak EBYS (Elektronik Belge
Yönetim Sistemi) otomasyon sistemi üzerinden uygulamaya başlamıştır. Bu durumun ise iç
denetim plan ve programı üzerinde bu aşamada herhangi bir etkisi olmamıştır.
KAPSAMLI GÖRÜŞ
Kocaeli Üniversitesi İç Denetim Birimi 2013 yılı çalışma programı kapsamında yapılan
denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, Kocaeli Üniversitesince yürütülen
faaliyetlerin, üniversitenin stratejik amaçları, belirlenmiş politikaları ve mevzuata uyumu,
gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,
varlık ve kaynakların korunması, mali ve yönetim bilgisinin raporlanmasına yönelik
oluşturulan organizasyon yapısı, yöntem ve süreçlerin, kamu iç kontrol standartlarına büyük
ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.
Mevcut duruma ilave olarak, yürütülmekte olan faaliyetlere ilişkin bütün iş süreçlerinin risk
tanım ve analizlerinin yapılmak suretiyle ihtiyaç duyulan ilave kontrol önlemlerinin alınması
ve personelin mesleki eğitim ihtiyaçlarına göre düzenlenecek eğitim programlarının
uygulanması halinde üniversite iç kontrol sistemi daha etkin bir yapıya kavuşacaktır.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
879 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content