close

Enter

Log in using OpenID

3 rl\.. r zor+ Dahili Tel : 0 322 344 03 03

embedDownload
+
(9
Sayr
: 77090304
T.C.
ADANA VALILiCI
ll saglrk Miidiirtiigii
-
8rO
.!.3 r.l.\.. r zor+
Konu : Yaklaqrk Maliyet
YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM
...........MUESSESESINE
Birim fiyatlannrn bildirilmesini rica edenm.
Birim Fiyata Esas l9 Kaleminin Adr
TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIC ):
Not:
l -) Teklifler krsmi
teklife kapalt olup toplarn fiyat iizerinden degerlendirme yaprlacakhr.
Krstmlarda alt kalemlerin tamamlna teklifverilecek olup kalemin herhangi
birine teklif verilmemesi halinde teklif
delerlendirme drqr kalacakhr.
2,
Ek:
Yaklatrk Maliyet Fiyatr ekteki teknik qartnameye giire verilecektir.
Teknik gartnamssi I
(Bir)Adet I (Bir)
Say.fa
Onemli Notlar:
l)
En son yaklagrk fiyat bildirim kabul tarit
2,
Birim fiyatlar iizerinden bildirdiginiz toplam bedel K.D.V haria belinilecektrr
i
.ift .lI I zor+ tarihi saatfl...gtcadardrr.
3-) Fiyatlar TL olarak verilecektir.
Adresi : Mustafa Kemalpaga Bulvarr No : 8 Yiiregir / Adana
Dahili Tel : 0 322 344 03 03 - 3t24 DiekTel : O 322 344 19 12 Faks :
0 322 344 t9 12
T.C
.
ADANAVALiLiGi
it sag* ttiidiirliifii
Il Ambulans Servisi Baghekimlig
48s7
sAyrlr yAsAyA TABii S_o_ZLE$MELI igqir,nnr VERiLECEKKT$LrK
cirrlM E$yALARtr{A AiT TExilir sanrx,c,Mn
I-KI$LIK i$ ELBiSESi TEKNiK
$ARTNAMESi
l-vo
40-60 viskon kansrmrr viinlii
6ayak kumaqtan olacak ceket ve pantolon astarh, ceket
telah astarh yaka ve kapamnca hdkim- yaka olacaktr.
2:Y"S.N gTnT: Koyun derisi astarh, igi g*abilen muflonlu,
yakasr grkanlabilen
muflonlu siyah renkli ve diiSneli olacaktrr.
3_KrgLrK AvAKKABT TEKNiK
$ARTNAMESi
l-Birinci srmf iqqilikle vidala deri birinci srmf kdsele taban
iizere kauEuk kaplama igi astarl ig
tabanlk ve alt k.sele taban arasrnda kmlmaz gelit
tuu*i* lur,rou.ak ve ayakkabr
numaralanna g6re yaprlacaktrr.
4-rrAvLU TErO{ir
S,mrxnvrnsi
l-45x90cm ebadrnda birinci kalite olacaktr.
Antik*OCA
DepolSdrumlusu
u{
I
Dr. Ayqegiil TOPALO
"'*;z\u
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content