close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
T.C.
'I'{,).
$ilgt1k
ADANA VALiLiGi
Il Salhk Mtidiirhigti
13irrEr!{rtrrJt
Say:77090304.S attnalma
Iz6
\2..
IlonU: I eKlrf fOrlnu
rQ?. rzors
TEKLIFFORMU
.. MndiirliiEiimiize balrr il Ambulans Servisi Baqhekimliginin ihtiyacr olan agalrda cinsi,
miktan ve dzellikleri belirtilen 1 ( Bir ) karemden oiugan tvtat ahmr;
4734 sayrh Kamu Ihale
Kanunun 22.maddesi gereli dogrudan temin usulil ile temin edilecektir.
Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim.
Hasan Ferudun
Ydnetim Hizm
Mridiirii
Toplam fiyat yalmz '
dNEvtt i NoTLAR : En son teklif kabul tarihi l$...t.e5...t zot5 tarih
saar t7:00,e kadardrr.
Teklifler TL. olarak verilecektir.
Ririm fiyatlar i.izerinden teklif ettiliniz toplam bedel K.D,v harig
belirtilecektir.
: Usuliine uygun olmayan teklifler degerlendirme
drgr brakrlacaktrr.
:
:
Adres: Mustafa Kemalpa;a Bul. No: g
Yiiregir / Adana
Tel:0 322 344 19 t2 - 0 322 344 03
03
irtibat : V.H.K.i. A.AKTURK
intemet Adresi : www.adanasm. gov,tr
3240 Fax:0 322 344 19 12
Haztrlanma Gerekgesi: 8u teknik tartname Acil Sa!llk Hizmetleri 112
Komuta Kontrol Merkezinde
galt5an personellerin daha etkin ve verimli gahgabilmelerini
saglamak amacryla Tek Tarafh, Kulak Usti.i,
Mikrofonlu kulakhla ihtiyag duyulmaslnrn belirtilmesi i.izerine hazrrlanmrstrr.
GENEL OZELLiKTER
Teklif edilecek terefon kurakhfr yekpare ta9 gekrinde baga takrrarak kulanrracaktrr.
Kurakrrk
tacr, darbelere kargr dayanrkh, esnek ve metal ile giiglendirilmi5 olmaLdrr.
Kulakh[rn maksimum agrrhfr g0 gr olma|drr.
5.
Teklif edilecek telefon kulakLlrnda tek kula!r kapatan yumusak
kulak|k yastrlr bulunacaktrr.
Telefon kulakhlr hem sa! hem de sol kulakta kullanrma uygun
olmahdrr.
uriiniin kulala temas ettifi kulakhk yastrgr sonradan kullanrlmak uzere deforme
olmadan
kolayhkla grkanlabilir, hijyen agrsrndan defigtirilebilir ve temizlenebilir
olmaIdrr.
5.
Teklif edirecek terefon kurakrrlrnda kuIanrran yastrk kuralr terretmeyen
maddeden yaprrm15
olmaltdtr.
6.
Teklif edilecek kulakrrlrn kabro uzunruiu en az 1.5 metre ormarr yrpranmaya
karsr dayanrkrl
malzemeden imal edilmi5, sallam yaplh ve uzun <imUrli.i tiriin olmahdtr.
Mikrofon ve Kulakhk frekans arahlr gerenekser 300-3400 Hz ve yeni nesir
vorp sistemreri
geni$ bant konugma ve iretimi 150 Hz ve 68000 Hz ararr$rndaki
frekansrarrnda
ormarrdrr.
ses gticii en fazla 115 dB ormarrdrr. oneriren kurakrrkrarda kurak
salrrfrnr koruyan, duyma
saghBrna zarar verebilecek d0zeyde yiiksek sesrerin otomatik
orarak azartrrmasrnr safiiayan
iizel elektronik d0zenek bulunmahdtr
9.
Ballantr tipi Hrzl Bailantr Kesme (eD) olmahdrr. Bu tizelligiyle ttim yazrttm
tabanh telefonlar
ve geleneksel masa iisti.i telefonlarla sorunsuz galrgabilir olmahdrr.
10. 0nerilen Kulak|klarda Noice canceling
(giirtiltii engelleme) Ozelligi otmahdrr.
tl. onerilen kulakhklar kurranrcrnrn uzun saafler boyunca konforru kulanrmrnr temin etmek
amacrna ycinelik olarak <izel dizayna sahip olmaltdtr
12. onerilen kulakh[rn mikrofon koru esnek ormarr ve yatay ve dii$eyde
konumu korayca
ayarlanabilmelidir
13. onerilen kulaklklarrn kablolarr kevlar ile
mekanik dayanrkhhla sahip olmahdrr.
gtie
lendirilmi$, kopmarara ve darbelere kargr yiiksek
14. onerilen kulakhklarrn mikrofonu 360 derece ddnebilir agrda
olmaldrr.
kr.haz mikrofon koluna
sahip
15. Teklif edilecek telefon kulakhEr ,uygun ara birimlerle hemen
hemen tum sistemlere adapte
edilebilecek ara bagrantr kabro aparatr takrrmasrna uygun ormarrdrr( Birgisayar,
terefon, tizel
sistemler) . urtnre beraber gerenekser masa iistii tereionrara bagrantr
sagr;mak igin 1 adet
telefon baglantt aparatt verilmelidir.
16. Bir adet yedek kulakhk siingeri bulunmahdrr.
17. 6nerilen kulakhklar Avrupa Birlili
(CE) onaylr olmahdrr.
18' Cihazrn garanti siiresi en az 2 yrr ormarrdrr .cihazrn garantisi,
muayene Komisyon Kabul
Tutanagrntn idarece onaylamasrna miiteakip
ba5lai.
19' Teklifte cihazrn teslim siiresi belirtilecek ve bu
siire sctzlegme tarihinden itibaren 10 ig guniinii
tegmeyecekir.
20' Garanti siiresince tiim anzah durumrardaki onarmrar
cihazrn takrrr burundufru yerlerde
yiikrenicitarafrndan iicretsiz yaprracaktrr. y0krenici
arrzarr cihazrn def,igtirirmesi gerekiyorsa
bu
deiigikliiive tagrma iglemlerini iicretsiz olarak yap..ut
i,r.-"
OSlOSlZOfS
Serhat KASAP
Bilgisayar Miihendisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
659 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content