close

Enter

Log in using OpenID

18 Ekim 2014 - harakani sempozyumu

embedDownload
II.ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU
PROGRAMI
16-18 EKİM 2014
KARS
16 Ekim 2014 – Perşembe
09:00-10:00 Sempozyum Kayıt (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
10:00-12:00 AÇILIŞ (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmenevi)
14.00-16.00 Sempozyum Açılış Konferansı - Prof.Dr. Muhyiddin ŞEKUR “Soylu Savaşçının Cübbesine
Dönüş: 21.yy Canlı Manevi Hayat
16.30-17.30 Kuran-ı Kerim Ziyafeti - Hafız Abdulkadir ÖZMEN & Hafız Erdinç DAŞDAN
(Yer: Evliya Camii)
18.30-19.00 Ney Dinletisi / Neyzen Volkan ÖZTÜRK (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
19:00-20:30 Açılış Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
17 Ekim 2014 - Cuma
08:30-10:00 Bildiri Oturumları
(1. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(2.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:00-10:15 Ara (Çay+Kahve)
10:15-11:45 Bildiri Oturumları
(3. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(4. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmenevi)
13:00-15:00 Seyyid Hasan KEYYALİ, Seyyid Abdullah EL-BAĞDADİ, Seyyid Ömer SARIKAYA
“Hayat ve Tasavvuf” konulu söyleşi (Yer: Harakani Kültür Merkezi/ Evliya Cami Karşısı)
14:00-15:30 Bildiri Oturumları
(5.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(6. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
15:30-15:45 Ara (Çay+Kahve)
15:45-17:15 Bildiri Oturumları
(7. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(8. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
19:00-20:30 Akşam Yemeği (Yer: Kars Öğretmen Evi)
18 Ekim 2014 -Cumartesi
09:00-10:45 Bildiri Oturumları
(9.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(10. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(11. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:45-11:00 Ara (Çay+Kahve)
11:00-12:45 Bildiri Oturumları
(12.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(13. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(14. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
13:30-14:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmen evi)
17 Ekim 2014 - Cuma
Salon
Oturum Başlıkları
Mihrali Bey Oturumu
08:30-10:00
O1
Başkan:
Ali Osman ENGİN
08:30-10:00
O2
Dede Korkut Oturumu
Başkan:
İsa ÇELİK
Sultan Alparslan Oturumu
10:15-11:45
O3
Başkan:
Cemalnur SARGUT
Hoca Ahmet Yesevi Oturumu
10:15-11:45
O4
Başkan:
İbrahim IŞITAN
Aşık Şenlik Oturumu
14:00-15:30
O5
Başkan:
Mustafa AYDOĞAN
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu
Oturumu
14:00-15:30
O6
Başkan:
Sadık YALSIZUÇANLAR
Muhammed Kars-i Oturumu
15:45-17:15
O7
Başkan:
Yaşar KALAFAT
Lala Mustafa Paşa Oturumu
15:45-17:15
O8
Başkan:
İrfan ÇİFTÇİ
Bildiriler/Sunumları
Ali Osman ENGİN, M. Ali SEVEN
Türk İslâm Cihad ve Fütuhat Anlayışının Dayandığı Güç
Nazlı KAYAHAN
İbnü’l Arabi Penceresinden Fütüvvete Bakış
Metanet Azizigizi ALIYEVA
Südürdan Gelen Fütüvvet
M. Necip Yılmaz
Kimlik Buhranı ve Fütüvvet Ahlakı
Mehmet Salih KUMAŞ
Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teşkilatı Ve Fütüvvet Kurumu İle Mukayesesi
Velin BELEV
Harakani ve Üzüntü Boyutları
Hüseyin BUDAK
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (K.S.) Hayatında (1813-1894 ) Fütüvvet
Abdullah BULUT
Horasanlı Mutasavvıf Ebu Abdurrahman Es-Sülemî’nin Fütüvvet Anlayışı
Cemalnur SARGUT
Samiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayışı
Ejder OKUMUŞ
Fütüvvet: Güzel Ahlakın Toplumsal Gücü
Tülay BERBEROĞLU
Toplumsal Yaşam ve Fütüvvet
Murat Bahadır AKKOYUN
Feta Ne Demektir?
Peter Hüseyin CUNZ
Çağımızda Fütuhat Üzerine Mevlevi Görüşü
Ghulam MOEEN UD DIN
Jawanmardi ve Harakani
Çiğdem GÜRSOY
Para Vakıfları Muhasebe Kayıtları Örneğinde Ahi- Esnaf Birlikleri
İbrahim IŞITAN
Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Karakter Eğitimi
Mehmet Ali BOLAT
Günümüzde Fütüvvet Anlayışına Bir Örnek: Ülkemizde Bulunan Uluslararası Öğrencilere Ev Sahipliğinde
UDEF Örnekliği
Nurdan YOLDAŞ, Hadiye Küçük KARAGÖZ
Öğretmen Adaylarında Fütüvvet Ahlakı ve Öğretmenin Taşıyıcı Rolü
Mustafa AYDOĞAN
Siyah Kanda Mavi Akış
Arif NAUSHAH
Ebul Hasan Harakani’ye Adanmış Bazı Mistik Çalışmalar
Sadık YALSIZUÇANLAR
Bilgeliğin Hermetik ve Sembolik Dili ve Harakani
Doğan KAYA
Kültürümüzde Kardeş Veliler İnancı
Muhammed ÇİTGEZ
Kars ve Çevresinde Ad Verme ve Form Değiştirme Bağlamında : Ebu’l-Hasan Harakanî
Manijeh NOURI
Deniz Üzerinde Yazılar “ Ebul Hasan Harakani’nin cömertlik, bilgelik, ve İnsanlarda sevgi üzerine
görüşleri
İbrahim AKGÜN
Medeniyetimizde Yenilik İhtiyacı ve Geleceğimizin Fütüvvetle İnşa Edilmesi
Yaşar KALAFAT
21. Yüzyıl Horasan Eri Tiplemesi/Fütüvvet Medeniyetini Asra Uyarlamak
Halil BALTACI
Harakānî Muhibbi Bir Sûfî’nin Selçuklu-Osmanlı Siyaset ve
Sosyal Hayatına Katkıları: Necmeddîn-i Dâye ve Eseri Mirsâdü’l-ibâd.
Mehmet Cihat ÜSTÜN
Nefsî Fenalıklara Karşı Affedicilik Ve Hamdî’nin Yûsuf U Zelîhâ Mesnevisi Tanıklığında Hz. Yûsuf’un
Çevresine Afv U Safh İle Muamelesi
İrfan ÇİFTÇİ
Bir Fütüvvet Ocağı Olarak Türk Aşıklık Geleneği Ve Kars Aşıkları
Menekşe ÖZKAYA
Gençler İçin Bir Rehber: Fütüvvet Ahlâkı
Tehseen THAVER
Hagiografi ve Tarih: Feridüddin Attar’ın (d.1221CE) Evliya Tezkireleri’inde İmam Cafer-i Sadık’ın ile
ilgili kayıtlar üzerine bir çalışma
Emine YENİTERZİ
XV. Yüzyılda Kaleme Alınmış Manzum Bir Fütüvvet-Nâmede Fütüvvete Dair Kavramlar
Ismat DURRAN
Ebul Hasan Harakani Üzerine Yazılmış Şafi Kadkani Kitabı Üzerine Bir Çalışma
18 Ekim 2014 - Cumartesi
Salon
09:00-10:45
O9
Oturum Başlıkları
Çağrı Bey Oturumu
Başkan:
Ali Osman ENGİN
Celal Baba Oturumu
09:00-10:45
O10
Başkan:
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA
09:00-10:45
O11
Hacı Bektaşi Veli Oturumu
11:00-12:45
Aşık ZÜLALÎ Oturumu
O12
Başkan:
Başkan:
Burhan BALTACI
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR
11:00-12:45
O13
Hacı Kağızman Oturumu
Başkan:
Muhittin ELİAÇIK
11:00-12:45
O14
Hafız Kurban Oturumu
Başkan:
Gürbüz AKSOY
Bildiriler/Sunumları
Hikmet KIRIK
Modern Batı Düşüncesi Ve Türk İrfanı: Düşünsel Bir Köprü Kurma Denemesi
Bekir DERELİ
Tasavuf Da Karakter Eğitimi Konulu Başlık
İsmail DEMİRDÜZEN
Horasan Erenlerinin Yolunda Alperen Yörük Türkmen Efeleri
Fethi Ahmet YÜKSEL, Reşide YÜKSEL
Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinde Ahilik Teşkilatı ve Uhdesinde Hekimlik Mesleği
Berna ÇELEBİ ŞENER
Tasavvufta Fütüvvet
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA
Yedi Kapılı Cehennem’in Hikâyesi“ Hz. Ken’an Rifâî’nin Nefis Terbiyesi Üzerine Bir Mektubu
Nuri ŞİMŞEKLER
Hz. Mevlâna Şiirleriyle Nefis Terbiyesi ve İnsanın Kendini Keşfi
Shiva NİROOMAND
İl bakışta Ebul Hasan Harakani
Naile ASKER
Konya Tasavvuf Muhiti ve Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi
Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP
Şehirleriyle Özdeşleşen Arifler Kars Ebu’l Hasan Harakani Örneği (Hasan Harakani Menkıbelerinin
Kars’ın Sosyal Dokusuna Ve Sosyal Bütünleşmesine Katkıları)
Ali Vasfi Kurt
Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425 / 1033) ve Erken Dönem Nakşibendîlik’te Melâmet Neş’esi
İsa ÇELİK
İslam Ahlakında Nefis Ve Nefsin Terbiyesi
Fatma SÖNMEZ
Hoca Ahmet Yesevi
Burhan BALTACI
Son Dönem Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzi Efendinin Fütüvvet Anlayışı
Elena BESOLOVA
Dervişlerin Semahının Anlamı Üzerine
Cavid QASIMOV
XI. yüzyılda Anadolu'dakş Selçuklu Fütüvvetinde Azerbaycan'nın önemi
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR
Hz. Harakanî’nin Âlemşümul Cömertliği
Sadullah ERGÜN
Ebul Hasan El Harkanî’nin Fütuvveti Ve Tasvvuf Anlayışı
Recai GÜRBÜZ
Ebu-l Hasan Harakani Hz.lerinin günümüz gençliğinin eğitiminde başarılı bir örnek olması
Ahmet KALA
Fütüvvet Medeniyetinde İş ve İş Ahlakı
Sema ÖZDEMİR
Ekberi Sufilerin Mesnevi Şerhlerinde Hazret-i Harakani
Sevil GÖKTUNA
Eşref Rumi Hazretleri ve İlahi Aşk
Muhittin ELİAÇIK
Tezkiretü’l-Evliya Türü Eserlerde Fütüvvet Kültürü
Müjdat SÖĞÜTCÜ
Ebu’l -Hasan Harakanî’den Mevlana Ve Yunus Emre’ye Akan Bir Söylem: Hoşgörü
Möhsün NAĞISOYLU
Ebu’l Hasan Harakani’nin Nuru’l-Ulum Eseri Ve Onun Tahran Yayını
Ahmet TAŞĞIN
Hasan Harakani ve Fütüvvet, Hasan Harakani takipçilerinin Fütüvveti ve Günümüzde Fütüvvetin
uyarlanması.
Nurgül SUCU
Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında Nefis Terbiyesine Dâir İkaz ve Nasihatler
Gürbüz AKSOY
Ebu’ l- Hasan Harakanî ve Bilge Şahsiyetlerimizin Sosyal Sermayemize Katkıları
Serap KILIÇ
Ebu’l Hasan Harakâni’nin “Sufi Gayrı Mahluktur” Sözünün Tasavvuf Düşüncesi Açısından
Yorumlanması
Gumru ŞEHRİYAR
Azerbaycan`da Tasavvufi Cereyanların Edebiyata Yansıması
Hossein KHOSHBATENİ
Peygamberin Mirası ve Cömertliği
Ali TÜRKOĞLU
Horasan Erenlerinde Fütüvvet Ahlakı ve Ebu’l Hasan Harakani Örneği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
668 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content