close

Enter

Log in using OpenID

21 Ekim 2014 Meclis Kararı

embedDownload
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:21.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:03
Karar No
:267
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben
SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR.
KARAR 267- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre; Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve
Gider Bütçesinin toplam 58.000.000,00 TL üzerinden denk olarak hazırlanan Plan ve Bütçe
Komisyon Raporu, işaret oylamayla oy birliği ile kabul edilmiş olup;
12 maddelik bütçe kararnamesi, 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi, 2015 Mali Yılı Gelir
Bütçesi, 2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2015 Yılı Finansman Programı ve 2015 yılı
Belediyemiz ücret tarifelerinin oylanmasında;
Madde 1 –Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam
58.000.000,00 TL. (ellisekizmilyontl.) olarak tahmin edildiği, açık oylamayla oy birliği ile
kabul edildi.
Madde 2 – Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
cetvelinde gösterildiği gibi toplam 58.000.000,00 TL.( ellisekizmilyontl.) olarak tahmin
edildiği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
Madde 3 – 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen
gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek
suretiyle denklik sağlandığı, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
Madde 4 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı
(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödeneceği, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edildi.
Madde 5 - Bütçeye cetveller eklenmiştir.
1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
3 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
4 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
5 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini
Cetveli (Örnek-8),
6 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
7 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
8 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
9 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
10 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek25),
11 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
12 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
13 - Finansman Programı (Örnek-28), açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi.
Madde 6 - Vergi, Resim, Harç ve Katılım Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer
gelirler ise 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihlerinde iki (2) taksitte ve evsel katı atık bedelinin
ilk taksidi Mart, Nisan, Mayıs 2. taksidi ise Kasım ayında tahsil edileceği açık oylamayla
oybirliği ile kabul edildi.
Madde 7 - Görevlerinde devamlılık arz eden Zabıta Personeline 5724 Sayılı merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödeneceği,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi.
Madde 8 – Belediye Başkan Vekiline ödenecek vekalet ücreti görev yaptığı günler hesabıyla
Belediye Başkanına verilen ödenek üzerinden hesaplanacağı açık oylamayla oybirliği ile
kabul edildi.
Madde 9 - Kurum ve kuruluşlar ile kişilerden ivazsız bağış talep ve kabul etmeye Belediye
adına Belediye Başkanının yetkili olacağı açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi.
Madde 10 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen
usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabileceği açık oylamayla oybirliği ile kabul
edildi.
Madde 11 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği, açık
oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
Madde 12 - Bu kararname hükümlerinin üst yönetici tarafından yürütüleceği, düzenlenen bu
bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu, açık oylamayla oy
birliği ile kabul edildi.
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – GENEL KAMU HİZMETLERİ
05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
27 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
35 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
36 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - SAĞLIK HİZMETLERİ
39 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
41 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ - DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
42 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
43DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
44 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ
45 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ – GENEL KAMU HİZMETLERİ
46 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
TOPLAM :
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
01 VERGİ GELİRLERİ
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER
06 SERMAYE GELİRLERİ
08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
09 RED VE İADELER
TOPLAM :
2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
1. 3 AYLIK
01 PERSONEL GİDERLERİ
02 SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04 FAİZ GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
09 YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM:
3.362.888,00
447.768,00
6.501.837,00
245.000,00
375.280,00
2.616.965,00
125.000,00
825.250,00
14.499.988,00
2. 3 AYLIK
3.362.894,00
3. 3 AYLIK
4. 3 AYLIK
195.600,00
423.040,00
1.780.340,00
526.580,00
4.510.370,00
18.215.980,00
7.158.900,00
1.584.532,00
7.055.761,00
600.580,00
8.510.790,00
1.211.560,00
3.453.487,00
679.600,00
559.060,00
571.740,00
225.600,00
736.480,00
58.000.000,00
19.936.758,00
11.770.205,00
3.511.700,00
15.827.203,00
7.061.000,00
10.000,00
-116.866,00
58.000.000,00
TOPLAM
3.362.894,00
3.362.894,00
13.451.570,00
447.770,00
447.770,00
6.501.845,00 6.501.845,00
245.000,00
245.000,00
375.280,00
375.280,00
2.616.965,00 2.616.965,00
125.000,00
125.000,00
825.250,00
825.250,00
14.500.004,00 14.500.004,00
447.770,00
6.501.845,00
245.000,00
375.280,00
2.616.965,00
125.000,00
825.250,00
14.500.004,00
1.791.078,00
26.007.372,00
980.000,00
1.501.120,00
10.467.860,00
500.000,00
3.301.000,00
58.000.000,00
2015 YILI FİNANSMAN PROGRAMI
1. 3 AYLIK
01 VERGİ GELİRLERİ
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER
06 SERMAYE GELİRLERİ
08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
09 RED VE İADELER
TOPLAM :
4.984.185,00
2.942.552,00
877.925,00
3.956.791,00
1.765.250,00
2.500,00
-29.209,00
14.499.994,00
2. 3 AYLIK
4.984.191,00
2.942.551,00
3. 3 AYLIK
4. 3 AYLIK
TOPLAM
4.984.191,00
2.942.551,00
4.984.191,00
2.942.551,00
19.936.758,00
11.770.205,00
877.925,00
877.925,00
3.956.804,00 3.956.804,00
1.765.250,00 1.765.250,00
2.500,00
2.500,00
-29.219,00
-29.219,00
14.500.002,00 14.500.002,00
877.925,00
3.956.804,00
1.765.250,00
2.500,00
-29.219,00
14.500.002,00
3.511.700,00
15.827.203,00
7.061.000,00
10.000,00
-116.866,00
58.000.000,00
2015 Mali Yılı Gider Bütçe teklifleri için yapılan oylamada;
1- Genel Kamu Hizmetleri – 02 Özel Kalem Müdürlüğünün, 195.600,00 TL. olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2- Genel Kamu Hizmetleri- 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,
423.040,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
3- Genel Kamu Hizmetleri- 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün, 1.780.340,00 TL olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri – 24 Hukuk İşleri Müdürlüğünün,
526.580,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri – 27 Plan ve Proje
Müdürlüğünün
4.510.370,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
6- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri- 30 Fen İşleri Müdürlüğünün, 18.215.980,00 TL
olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- Genel Kamu Hizmetleri- 31 Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 7.158.900,00 TL. olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1.584.532,00 TL.
olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir
9- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 7.055.761,00 TL
olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir
10- Sağlık Hizmetleri- 36 Sağlık İşleri Müdürlüğünün, 600.580,00 TL olarak tahmin
edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
11- Çevre Koruma Hizmetleri- 39 Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 8.510.790,00 TL olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
12- Genel Kamu Hizmetleri- 40 Zabıta Müdürlüğünün, 1.211.560,00 TL. olarak tahmin
edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
13- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri- 41 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün,
3.453.487,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
14- Genel Kamu Hizmetleri- 42 Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 679.600,00 TL olarak tahmin
edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
15- Genel Kamu Hizmetleri- 43 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 559.060,00 TL olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
16- Genel Kamu Hizmetleri- 44 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, 571.740,00 TL olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
17- Genel Kamu Hizmetleri- 45 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, 225.600,00 TL olarak
tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
18- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri- 46 Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğünün, 736.480,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği
ile kabul edilmiştir.
19- 2015 Mali Yılı Toplam Gider Bütçesi 58.000.000,00 TL olarak açık oylamayla oy
birliği ile kabul edilmiştir.
2015 Mali Yılı Gelir Bütçe teklifleri için yapılan oylamada;
1- 01 Vergi Gelirlerinin 19.936.758,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
2- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 11.770.205,00 TL olarak tahmin edilen geliri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 3.511.700,00TL olarak tahmin
edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 05 Diğer Gelirlerinin 15.827.203,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 06 Sermaye Gelirlerinin 7.061.000,00 TL. olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- 08 Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinin 10.000,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- 09 Red ve İadelerin -116.866,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- 2014 Mali Yılı Toplam Gelir Bütçesi 58.000.000,00 TL olarak açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
2015 yılının 1. üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık ayrıntılı harcama programı
için yapılan oylamada;
1- 01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık 3.362.888,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Personel Giderlerinin 2.üç aylık 3.362.894,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Personel Giderlerinin 3.üç aylık 3.362.894,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Personel Giderlerinin 4.üç aylık 3.362.894,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
13.451.570,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
2- 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık 447.768,00 TL.
olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2.üç aylık 447.770,00 TL. olarak
tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 3.üç aylık 447.770,00 TL. olarak
tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 4.üç aylık 447.770,00 TL. olarak
tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık
ve 4.üç aylık toplam 1.791.078,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık 6.501.837,00 TL olarak tahmin edilen
harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2.üç aylık 6.501.845,00 TL olarak tahmin edilen
harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 3.üç aylık 6.501.845,00 TL olarak tahmin edilen
harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 4.üç aylık 6.501.845,00 TL olarak tahmin edilen
harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç.aylık ve 4.üç aylık toplam
26.007.372,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
4-04 Faiz Giderlerinin 1.üç aylık 245.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Faiz Giderlerinin 2.üç aylık 245.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Faiz Giderlerinin 3.üç aylık 245.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Faiz Giderlerinin 4.üç aylık 245.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Faiz Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam 980.000,00 TL
olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 05 Cari Transferlerin 1.üç aylık 375.280,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Cari Transferlerin 2.üç aylık 375.280,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Cari Transferlerin 3.üç aylık 375.280,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
05 Cari Transferlerin 4.üç aylık 375.280,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Cari Transferlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam 1.501.120,00 TL.
olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- 06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık 2.616.965,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Giderlerinin 2.üç aylık 2.616.965,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Giderlerinin 3.üç aylık 2.616.965,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Giderlerinin 4.üç aylık 2.616.965,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
10.467.860,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
7- 07 Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık 125.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
07 Sermaye Transferlerinin 2.üç aylık 125.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
07 Sermaye Transferlerinin 3.üç aylık 125.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
07 Sermaye Transferlerinin 4.üç aylık 125.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
07 Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
500.000,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir
8- 09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık 825.250,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Yedek Ödeneklerin 2.üç aylık 825.250,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Yedek Ödeneklerin 3.üç aylık 825.250,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Yedek Ödeneklerin 4.üç aylık 825.250,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam 3.301.000,00 TL.
olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2015 Mali Yılı Toplam Ayrıntılı Harcama Programı, 1. Üç Aylık 14.499.988,00 TL., 2. Üç
Aylık 14.500.004,00 TL., 3. Üç Aylık 14.500.004,00 TL., 4. Üç Aylık 14.500.004,00 TL.,
toplam, 58.000.000,00 TL olarak, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2015 yılının 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık, 4.üç aylık finansman programı için yapılan
oylamada;
1-01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık 4.984.185,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Vergi Gelirlerinin 2.üç aylık 4.984.191,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Vergi Gelirlerinin 3.üç aylık 4.984.191,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Vergi Gelirlerinin 4.üç aylık 4.984.191,00 TL olarak tahmin edilen geliri açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam 19.936.758,00 TL
olarak tahmin edilen geliri açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık 2.942.552,00 TL olarak tahmin edilen
geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2.üç aylık 2.942.551,00 TL olarak tahmin edilen geliri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 3.üç aylık 2.942.551,00 TL olarak tahmin edilen geliri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 4.üç aylık 2.942.551,00 TL olarak tahmin edilen geliri,
açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
11.770.205,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık 877.925,00 TL olarak tahmin
edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 2.üç aylık 877.925,00 TL olarak tahmin
edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 3.üç aylık 877.925,00 TL olarak tahmin
edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 4.üç aylık 877.925,00 TL olarak tahmin
edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç
aylık toplam 3.511.700,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul
edilmiştir.
4-05 Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık 3.956.791,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Diğer Gelirlerinin 2.üç aylık 3.956.804,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Diğer Gelirlerinin 3.üç aylık 3.956.804,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Diğer Gelirlerinin 4.üç aylık 3.956.804,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
05 Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam 15.827.203,00 TL
olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
5-06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık 1.765.250,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Gelirlerinin 2.üç aylık 1.765.250,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Gelirlerinin 3.üç aylık 1.765.250,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Gelirlerinin 4.üç aylık 1.765.250,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
7.061.000,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- 08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
08 Alacaklardan Tahsilatların 2.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
08 Alacaklardan Tahsilatların 3.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
08 Alacaklardan Tahsilatların 4.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık
oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam
10.000,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- 09 Red ve İadelerin 1.üç aylık – 29.209,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Red ve İadelerin 2.üç aylık – 29.219,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Red ve İadelerin 3.üç aylık – 29.219,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Red ve İadelerin 4.üç aylık – 29.219,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla
oybirliği ile kabul edilmiştir.
09 Red ve İadelerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık – 116.866,00 TL olarak
tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2015 Mali Yılı Toplam Finansman Programı, 1. Üç Aylık 14.499.994 TL., 2. Üç
Aylık 14.500.002,00 TL., 3. Üç Aylık 14.500.002,00 TL., 4. Üç Aylık 14.500.002,00 TL.,
toplam, 58.000.000,00 TL olarak, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2015 yılında Belediyemizde uygulanacak olan ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyon Raporu katip üye tarafından okundu.
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekindeki tarife cetvelleri için yapılan oylamada;
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ
İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ
NO
İŞ MAKINASI
BİRİMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Greyder
Yükleyici/Loader (Lastik teker)
Ekskavatör (Nakliye hariç)
Damperli Kamyon (10 ton üzeri) - Nakliye
Kompresör Çalışması
Silindir (Nakliye hariç)
Jcb Kepçe
Asfalt Kesici
Kompaktör
Römorklu Traktör
Mini Silindir (Nakliye Dahil)
Helikopter (Beton Perdahı)
Forklift (Nakliye hariç)
Lowbed (çekici dahil) - Belediye Sınırı içinde
14 Lowbed (çekici dahil) - 60 km'ye kadar
Lowbed (çekici dahil) - 60 km ve üzeri için
saat
saat
saat
sefer
saat
saat
saat
saat
saat
sefer
saat
saat
saat
sefer
sefer
sefer
ÜCRET
265.00 TL
155.00 TL
155.00 TL
110.00 TL
135.00 TL
200.00 TL
100.00 TL
135.00 TL
135.00 TL
80.00 TL
200.00 TL
135.00 TL
110.00 TL
440.00 TL
1100.00 TL
1100.00 TL + (Fazla km x 12 TL)
 Araçların kira ücretleri yukarıda gösterildiği gibi aracın cinsine göre 1 ( bir ) saat veya
sefer adedine göre hesaplanır.
 Herhangi bir çalışma için Belediyemizde bulunan araç ve iş makinelerinin kiraya verilerek
çalışması halinde sürelerin hesabında; araç ve iş makinelerinin Belediye şantiyesinden çıkış
ve iş bitimi saatlerine göre hesaplanır.
 Yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır.
 Sefer: taşınan ekipmanın/malzemenin bulunduğu yerden, talep edilen yere ulaşması olarak
tanımlanmaktadır. Ekipmanın/malzemenin bulunduğu yere geri taşınması halinde tekrar ücret
alınır.
 HER TÜRLÜ KAZI İÇİN MÜRACAAT SAHİBİ TARAFINDAN; İ.B.B. AYKOME /
Altyapı Koordinasyon Merkezinden KAZI RUHSATI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
 Yollar ile ilgili kazı çalışmaları için AYKOME’den izin alınmaz ise tamirat çalışmalarının
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılması halinde ücret tarifesinin 2 katı bedel
tahsil edilir.
 Kiralama talebi mutlaka mahallinde tetkik edilerek talep edilen makinenin yapılacak işe
uygun olup olmadığı tespit edilecektir.
 Makine ve ekipmanla çalışacak personelin Pazar, tatil ve fazla mesaileri kiracı tarafından
karşılanacaktır.
HİZMET/ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
YAPILAN İŞ
Moloz Kaldırma Ücreti
14 m3 ve üzeri
Belediye Hizmetlerinden yararlanıldığına
dair yazı ücreti
BİRİMİ
ÜCRET
-
(Kamyon Sefer Sayısı x 110.00 TL) +
( Ekskavatör Çalışma Saati x155.00 TL)
parsel başına
130.00 TL
OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ
 Urla mahalle sınırları dışı ve otobüs kira ücretleri tablosunda bulunmayan güzergâhlar için;
(gidiş km+geliş km) x 3.00 TL/km ücret alınır.
 Otobüsler İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.
 Otobüs kira ücretleri tablosunda gösterildiği gibi sefer adedine göre hesaplanır.
 Herhangi bir etkinlik için Belediyemizde bulunan otobüslerin kiraya verilerek çalışması
halinde sürelerin hesabında; otobüslerin Belediye garajından çıkış ve dönüş saatlerine göre
hesaplanır.
 Saati geçen süreler yarım, yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır.
 Şoför personelin pazar tatil ve fazla mesaileri kiralayan tarafından karşılanacaktır.
 Urla Merkez (heykel arkası durak yeri) – İYTE Yurtlar Servisi:
o Tam – 2.00 TL
o Öğrenci – 1.00 TL
2015 YILI OTOBÜS KİRA ÜCRETLERİ TABLOSU

GÜZERGAH
TOPLAM MESAFE
TAHMİNİ SEFER SÜRESİ
-
-
URLA MERKEZ – MERKEZ
MAHALLELERİ
URLA MERKEZ – İSKELE
6.50
X 2 = 13.00 km
URLA MERKEZ – ÇEŞMEALTI
10.00
X 2 = 20.00 km
URLA MERKEZ – ZEYTİNALAN
10.50
X 2 = 21.00 km
URLA MERKEZ – BADEMLER
10.00
X 2 = 20.00 km
URLA MERKEZ – BALIKLIOVA
29.00
X 2 = 58.00 km
URLA MERKEZ – BARBAROS
20.00
X 2 = 40.00 km
URLA MERKEZ – BİRGİ
28.00
X 2 = 56.00 km
URLA MERKEZ – DEMİRCİLİ
15.00
X 2 = 30.00 km
URLA MERKEZ – KADIOVACIK
29.00
X 2 = 58.00 km
URLA MERKEZ – KUŞÇULAR
6.00
X 2 = 12.00 km
URLA MERKEZ – NOHUTALAN
30.00
X 2 = 60.00 km
URLA MERKEZ – OVACIK
6.00
X 2 = 12.00 km
URLA MERKEZ - ÖZBEK
13.00
X 2 = 26.00 km
URLA MERKEZ - UZUNKUYU
27.00
X 2 = 54.00 km
URLA MERKEZ – YAĞCILAR
14.00
X 2 = 28.00 km
URLA MERKEZ – ZEYTİNELİ
30.00
X 2 = 60.00 km
URLA MERKEZ - ZEYTİNLER
27.00
X 2 = 54.00 km
URLA MERKEZ – İZMİR MERKEZ
38.00
X 2 = 76.00 km
URLA MERKEZ – ALAÇATI
44.00
X 2 = 88.00 km
URLA MERKEZ – ALİAĞA
118.00 X 2 = 236.00 km
URLA MERKEZ – BERGAMA
163.00 X 2 = 326.00 km
URLA MERKEZ – ÇEŞME
53.00
X 2 = 106.00 km
URLA MERKEZ - KEMALPAŞA
78.00
X 2 = 156.00 km
URLA MERKEZ – ÖDEMİŞ
144.00 X 2 = 288.00 km
URLA MERKEZ – TİRE
122.00 X 2 = 244.00 km
URLA MERKEZ – TORBALI
82.00
X 2 = 164.00 km
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
TEK
SEFER
ÜCRET
120.00 TL
- 8
X 2 =
16
dk
120.00 TL
- 12
X 2 =
24
dk
120.00 TL
- 13
X 2 =
26
dk
120.00 TL
- 12
X 2 =
24
dk
120.00 TL
- 35
X 2 =
70
dk
175.00 TL
- 24
X 2 =
48
dk
120.00 TL
- 34
X 2 =
68
dk
170.00 TL
- 18
X 2 =
36
dk
120.00 TL
- 35
X 2 =
70
dk
175.00 TL
- 8
X 2 =
16
dk
120.00 TL
- 36
X 2 =
72
dk
180.00 TL
- 8
X 2 =
16
dk
120.00 TL
- 16
X 2 =
32
dk
120.00 TL
- 33
X 2 =
66
dk
165.00 TL
- 17
X 2 =
34
dk
120.00 TL
- 36
X 2 =
72
dk
180.00 TL
- 33
X 2 =
66
dk
165.00 TL
- 46
X 2 =
92
dk
230.00 TL
- 53
X 2 = 106 dk
265.00 TL
- 142 X 2 = 284 dk
710.00 TL
- 196 X 2 = 392 dk
980.00 TL
- 64
X 2 = 128 dk
320.00 TL
- 94
X 2 = 188 dk
470.00 TL
- 173 X 2 = 346 dk
865.00 TL
- 147 X 2 = 294 dk
735.00 TL
- 99
500.00 TL
X 2 = 198 dk
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK
2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ
* Meclise başvuru ücreti :
200,00 TL.
16.07.2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1)’nde belediyemiz 1.grup olarak belirlendiğinden,
Belediyemiz tarafından alınacak harçlarda; 13/04/2005 tarih ve 2005/8730 sayılı
Kararnamede yer alan 1.grup belediye harç tarifeleri uygulanacaktır.
HARİTA BİRİMİ İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ
Hizmet
Ücret
Hâlihazır harita onayı (parsel başına)
100,00 TL + 0,20 TL/m2
Hâlihazır pafta suret onayı
60,00 TL/pafta
İmar planı pafta sureti
60,00 TL/pafta
Sokak planı pafta sureti
60,00 TL/pafta
1/25.000 üzerine parselin işlenip onaylanması:
 Tek parsel için
 Her ilave parsel için
200,00 TL
100,00 TL
Nivo aleti kira bedeli (1 günlük )
175,00 TL
İmar Uygulama kontrollük ücreti
130,00 TL
Cins Değişikliği ücreti
60,00 TL
ÖLÇÜ ve APLİKASYON İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ
Hizmet
Ücret
Binaların kot tespiti (her blok için)
200,00 TL
Bina aplikasyon ücreti (her blok için)
200,00 TL
İmar hattı gösterilen beher parselden
200,00 TL
İnşaat denetleme ücreti (her bağımsız bölüm için)
200,00 TL
LPG Depo ile benzeri kontrol ve aplikasyon ücretleri
750,00 TL
Trafo ve elektrik direği aplikasyon ücreti
(ilave her direk için 60,00TL.)
300,00 TL
NUMARATAJ ÜCRET TARİFELERİ
Hizmet
Ücret
Tapuya esas olmak üzere kat irtifak/ mülkiyet tesisi için
gerekli olan numarataj onayı (her bağımsız bölüm için)
120,00 TL
Numarataj belge ücreti (her bağımsız bölüm için)
120,00 TL
* Belediyemizce yapılan cadde/sokak ismi veya numara değişikliklerinde numarataj ücreti
alınmayacaktır.
** Daha önce verilen numarataj belgelerinin isim değişikliği halinde numarataj belge ücretine
%50 indirim uygulanır.
FENNİ MESUL VE SÜRVEYANLAR İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ
Hizmet
Ücret
Fenni Mesul ve sürveyanların Belediye arşivinden inşaat adedini
gösterir rapor talep etmeleri halinde
150,00 TL
Fenni mesul ve sürveyanların yapı kullanma raporu almaları halinde
ruhsatı gösterilen tahmini maliyetlerini gösterir raporun verilmesi
150,00 TL
Fen elemanları kayıt ücreti
350,00 TL
Sürveyanlar için kayıt ücreti
200,00 TL
İMAR DURUMU İLE İLGİLİ ÜCRETLER
Hizmet
Ücret
İmar durumu ücreti (1/1000)
0,25 TL/m²+ 100,00TL.
Uygulama imar planı bulunmayan yerlerde (1/1000 dışında)
200,00 TL
Bilgi amaçlı yazılı Plan Bilgisi ücreti (Yazılı imar durumu) ve
Parselin Sit Durumunu gösterir belge(bilgi amaçlı)
30,00 TL
** Daha önce imar durumu ve yapı ruhsatı alınarak kat irtifakı kurulmuş veya kurulabilecek
olan hisseli taşınmazlar için yeniden ruhsat alınması gerektiren durumlarda imar planlarında
herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar durumu ücreti için %50 indirim uygulanır.
*** Müstakil imarlı parseller için imar durumu alınmış taşınmazlarda yeniden ruhsat alınması
gerektiren durumlarda imar planlarında herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar
durumu ücreti için %50 indirim uygulanır.
TADİLAT VE TAMİRAT RUHSATI ÜCRET TARİFELERİ
Hizmet
Ücret
Tadilat Ruhsatı Ücreti
(Tadilatı yapılacak her bağımsız bölüm için)
500,00 TL
Tamirat Ruhsatı ücreti
300,00 TL
YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ
Hizmet
Ücret
1.Mesken
1-100m2 arası…………………………………………………………………….
101-150m2 arası………………………………………………………………….
151-200m2 arası………………………………………………………………….
201-250m2 arası………………………………………………………………….
251-300m2 arası………………………………………………………………….
301m2’den fazla………………………………………………………………….
5 TL./m2
7 TL./m2
9 TL./m2
12 TL./m2
14 TL./m2
16 TL./m2
2.Ticaret
1-25m2 arası…………………………………………………………………….. 15 TL./m2
26-50m2 arası…………………………………………………………………… 16 TL./m2
51-100m2 arası………………………………………………………………….. 17 TL./m2
101-150m2 arası……………………………………………………………….... 19 TL./m2
151-200m2 arası………………………………………………………………… 21 TL./m2
201m2’den fazla………………………………………………………………… 24 TL./m2
Tarım, hayvancılık yapıları, seralar ve basit tarımsal depolar…………………..
10 TL./m2
Pansiyonlarda…………………………………………
500,00 TL.+oda sayısı x 70,00 TL.
Otellerde……………………………………………… 3.000,00 TL.+oda sayısı x 200,00 TL.
KARAYOLLARI ÜZERİNE AÇILACAK OLAN İŞYERLERİ İÇİN HARÇ/ÜCRET MİKTARI
(GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ)
İşyeri Büyüklüğü
25 m²’ye kadar
26-50 m² arası
51-100 m²arası.
100 m² ve yukarısı
Harç Miktarı
0,80 TL/m2
1,40 TL/m2
2,20 TL/m2
4,30 TL/m2
+
+
+
+
Ücret
1.000,00 TL.
1.400,00 TL.
1.800,00 TL.
2.300,00 TL.
DİĞER ÜCRETLER
Hizmet
Ücret
Üst yapı katılım bedeli (m2)……………………………………………..…
35,00 TL.
Hafriyat / kazı / dolgu ücreti (m3)……………………………………….….
2,00 TL.
Derinliği 1 metreyi geçen havuzların m3’den ruhsat ücreti………………..
20,00
TL/
m3
İstinat Duvarı Ruhsat Ücreti (m²) (yüksekliği 2m’yi geçen)……………….
7,50 TL/m²
Ruhsat gerektirmeyen proje tadili ücreti;
-Vaziyet planı değişiklikleri (arsa m²)……………………… 0,70 TL./m2 (en fazla 150 TL.)
Proje ön onay tasdik ücreti (tip proje başına)………………………………….
Kentsel Sit alanı içinde ise (tip proje başına)………………………………….
Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2’si)…………………….....
110,00 TL
200,00 TL.
3,00 TL./m2
Proje suret tasdiki (her bağımsız bölüm için)………………………..……..
135,00 TL
Asansör Ruhsat Ücreti……………………………………………………....
150,00 TL
Asansör Tescil Belgesi onayı………………………………………………...
150,00 TL
İnşaat ruhsat tabelası ücreti…………………………………………………
250,00 TL
Zemin etüt raporları için arazi kontrol ücreti (her blok için)………………..
200,00 TL
Arazi ve arsa kontrol ücreti (parsel başına)…………………………………..
150,00 TL
Arşiv sureti onay ücreti + arşivden evrak çıkartılması……………..………
50,00 TL
Arşiv Dosyası inceleme ücreti (Ekspertiz Dosya başına)…………………….
110,00 TL
İZSU’ya yapılacak başvurular için dosya hazırlama (parsel başına)……..….
60,00 TL
Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme Danışmanlık Ücreti…………
30,00 TL
Baca uygunluk yazısı ücreti…………………………………………………..
50,00 TL
Şantiye Şefi, müteahhit değişikliği gibi sebeplerden verilen ruhsat ücreti (her bağımsız bölüm
için)……………………………………………………………………………
100,00 TL
Yapı Denetim Şirketinin Bakanlık nezdinde cezalı duruma düşmesi durumunda verilen ruhsat
ücreti alınmayacaktır.
Yapı Kullanma izin belgesi inceleme ücreti
(toplam inşaat alanı m2’si üzerinden birim ücreti)….......................................... 2,50 TL./m2
*Üst yapı katılım bedeli hesap yöntemi: Yapı Ruhsat müracaatı yapılan parselin yol cephe
uzunluğunun yol genişliği ile çarpımının ikiye bölünmesi sonucu elde edilecek alan üzerinden
belirlenecektir.
*Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2’si) incelenen her proje (mimari, statik,
elektrik vb.) için ayrı ayrı alınır.
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK
2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ
İŞLEM
Birim
2015 yılı için teklif
edilen ücret (TL)
İlgilisince talep edilen uygulama imar planı tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her
metrekare için
m2
KONUT
3
m2
TİCARET, TURİZM
4,5
ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB.
m2
5
KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA
m2
2,8
AKARYAKIT İSTASYONU
m2
6
SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
m2
0,2
Sosyal teknik altyapı alanları kaldırıldığında yapılaşmaya açılan her metrekare için
m2
KONUTA dönüştürülen alanlarda
8
m2
TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda
13
ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda
m2
15
KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda
m2
9
AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda
m2
16
Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinde her metrekare için
m2
KONUTA dönüştürülen alanlarda
5
TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda
m2
6,5
ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda
m2
7,5
KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda
m2
4,5
AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda
m2
8
Plan tadili teklifi ile artan inşaat alanının her metrekaresi için
m2
KONUT
6
TİCARET, TURİZM
m2
10
ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB.
m2
12
KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA
m2
8
AKARYAKIT İSTASYONU
m2
14
Plan notu ilave veya değişikliklerinde etkilenen plan alanının hektar büyüklüğüne göre
0-50.000 M2
50.001-500.000 M2
500.001 M2 VE ÜZERİ
KONUT
1,500 TL
3,000 TL
4,500 TL
TİCARET-TURİZM
2,000 TL
4,000 TL
6,000 TL
ÖZEL SAĞLIK-ÖZEL EĞİTİM
VB.
2,250 TL
4,500 TL
6,750 TL
KÜÇÜK SANAYİ VE
DEPOLAMA
1,250 TL
2,500 TL
3,750 TL
AKARYAKIT İSTASYONU
2,000 TL
4,000 TL
6,000 TL
VAZİYET PLANI DEĞİŞİKLİĞİ veya İPTALİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) 300,00 TL
PLAN/PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINDA MECLİSE BAŞVURU ÜCRETİ
750 TL
*KÜLTÜREL veya SOSYAL TESİS GİBİ ALANLARDA ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL
EĞİTİM FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER ALINIR.
*TEKLİFİN BİRDEN FAZLA FONKSİYON
FONKSİYON İÇİN AYRI ÜCRET HESAPLANIR.
İÇERMESİ
DURUMUNDA
HER
*HEM FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ, HEM DE İNŞAAT ARTIŞ TALEBİ OLMASI
HALİNDE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE İNŞAAT ARTIŞI İÇİN BELİRLENEN
ÜCRETLER AYRI AYRI HESAPLANACAKTIR.
*KAMUYA TERK EDİLEN ALANLARDAN ÜCRET ALINMAZ.
*PLAN TADİLATI İLE SOSYAL DONATIYA AYRILAN YERLER İÇİN ÜCRET
ALINMAZ.
*KAMU KURUM VE KURULUŞ TALEPLERİNDEN ÜCRET ALINMAZ.
*YUKARIDA BELİRLENEN ÜCRETLER İLGİLİSİNİN MÜRAACAT TARİHİNDEKİ
GEÇERLİ TARİFE ÜZERİNDEN HESAPLANIR.
*YASA, MAHKEME KARARI VEYA DEĞİŞİK GEREKÇELERLE VEYA TEKNİK VE
MADDİ HATA NEDENİ İLE İDARECE YAPILAN PLAN TADİLATLARINDAN ÜCRET
ALINMAZ.
*PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ OLUMSUZ KARARA BAĞLANIRSA, İLK
YATIRILAN MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDENMEYİP, İNCELEME ÜCRETİ
OLARAK GELİR KAYDEDİLİR.
*1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN / PLAN TADİLATI TALEPLERİNDE PLAN ONANDIKTAN
SONRA İTİRAZ YOKSA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN İTİRAZ VARSA
SONUÇLANDIKTAN SONRA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN HESAPLANAN
ÜCRETTEN, MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ DÜŞÜRÜLEREK KALAN KISMI TAHSİL
EDİLDİKTEN SONRA İŞLEM TAMAMLANIR. ANCAK HESAPLANAN ÜCRET
MECLİS BAŞVURU ÜCRETİNİN ALTINDA İSE FARK İADE EDİLMEZ.
*1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIMSAL ALANLARDA YAPILACAK
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA KONUT ALANI
FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER KULLANILIR.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ
*Canlı müzik yayını izin belgesi ücreti …………………………………..
*Mesul müdürlük belgesi
………………………………………………
*Ruhsat belge yenileme ücreti :
- Sıhhi
………………………………………………………..…
- Umuma açık …………………………………………………………..
- Gayrisıhhî
…………………………………………………………..
1.600,00 TL.
200,00 TL.
50,00 TL.
60,00 TL.
70,00 TL.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ
2015 YILI SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRET TARİFESİ
Başvuru
/Beyan
Ücreti
Dosya
Ücreti
Kayıt
Tetkik
Ücreti
Ruhsat
Belge
Ücreti
Ruhsat Öncesi
İnceleme ve
Sınıf Tespit
Ücreti
Ruhsat
Sonrası
Denetim
Ücreti
Motor Tetkik
Ücreti/Kapasite
İnceleme Ücreti
20,00 TL
50,00 TL
115,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
180,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
180,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
350,00 TL
100,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
650,00 TL
200,00 TL
430,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
500,00 TL
250,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
150,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
150,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
300,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
130,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
250,00 TL
200,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
350,00 TL
250,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
200,00 TL
150,00 TL
130,00 TL
130,00 TL
300,00 TL
230,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
150,00 TL
180,00 TL
100,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
150,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
300,00 TL
100,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
800,00 TL
880,00 TL
100,00 TL
650,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
800,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
830,00 TL
630,00 TL
600,00 TL
600,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
600,00 TL
400,00 TL
280,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
MOBİLYA VE
DAYANIKLI
TÜKETİM
MALLARI SATIŞI
20,00 TL
50,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
100,00 TL
430,00 TL
100,00 TL
KONFEKSİYON
TUHAFİYE
FOTOGRAFÇI
AKTAR
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
500,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
280,00 TL
280,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
SIHHİ İŞYERLERİ
İŞYERİ FAALİYET
KONUSU
ET VE BALIK
ÜRÜNLERİNİN
SATILDIĞI
YERLER
BAKKAL, 0-50
MARKET
m2
,
ŞARKÜT
51ERİ,
100
KURUYE
m2
MİŞ,
101BÜFE,
200
MANAV,
m2
KANTİN,
201
VE
m2
EKMEK
üzeri
BAYİLER
İ
1.
SINIF
2.
LOKANTA
SINIF
3.
SINIF
KAFETERYA
YEMEĞİ
PAKETTE SATAN
YERLER
GEZİCİ KÖFTE
PİLİÇ VB. SATIŞ
ARACI
ÇAY BAHÇESİ
ÇAY OCAĞI
PASTA 1. SINIF
HANE 2. SINIF
3. SINIF
GIDA
MAMULLERİNİN
SATILDIĞI
YERLER
BALIK SATIŞI
İNŞAAT
MALZEMESİ,
HIRDAVAT VE
NALBURİYE
SATIŞI İRTİBAT
BÜROLARI
KAPALI
OTOPARK
AÇIK OTOPARK
TAKSİ DURAĞI
KUYUMCU
HALICI
ÇİÇEKÇİ
GÜZELLİK
SALONLARI
MASAJ
SALONLARI
HAMAM, SAUNA
VB.
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
180,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
300,00 TL
600,00 TL
150,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
550,00 TL
150,00 TL
380,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
550,00 TL
150,00 TL
380,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
600,00 TL
150,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
300,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
200,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
180,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
650,00 TL
100,00 TL
430,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
300,00 TL
550,00 TL
100,00 TL
280,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
350,00 TL
650,00 TL
100,00 TL
430,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
200,00 TL
7.000,00 TL
10.000,00
TL
150,00 TL
7.780,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
450,00 TL
600,00 TL
100,00 TL
380,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
150,00 TL
350,00 TL
100,00 TL
180,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
650,00 TL
800,00 TL
250,00 TL
730,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
400,00 TL
100,00 TL
180,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
400,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
400,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
100,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
450,00 TL
650,00 TL
150,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
500,00 TL
150,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
200,00 TL
500,00 TL
150,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
150,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
150,00 TL
330,00 TL
100,00 TL
POLİKLİNİKLER,
20,00 TL
50,00 TL
400,00 TL
700,00 TL
350,00 TL
380,00 TL
100,00 TL
MUAYENEHANE
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
300,00 TL
250,00 TL
600,00 TL
450,00 TL
250,00 TL
150,00 TL
280,00 TL
230,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
150,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
130,00 TL
100,00 TL
BERBE
R VE
KUAFÖ
RLER
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
KİRALAMA
ACENTALARİ
SİGORTA
ACENTALARI
EMLAK
KOMİSYONCULU
ĞU
BANKALAR
MİMARLIK,
MÜHENDİSLİK
VE
MÜTEHAAİTLİK
BÜROSU
METAL VE
ALÜMİNYUM
MALZEME
SATIŞI
(İŞLENMİŞ VEYA
İŞLENMEMİŞ)
ÖRGÜN
ÖĞRETİM
MERKEZLERİ
(DERSHANE,
ANAOKULU,
KREŞ, KURS)
DEKORASYON
İRTİBAT
BÜROSU
BAHÇE
MOBİLYALARI
SATIŞI
PEYZAJ
MALZEMELERİ
SATIŞI
KARGO VE
DAĞITIM
HİZMETLERİ
SÜRÜCÜ KURSU
ZİRAİ ÜRÜNLER
SATIŞI
TARIMSAL
DANIŞMANLIK
BEYAZ EŞYA
YETKİLİ
SERVİSLERİ
BİLGİSAYAR
MALZEMESİ
SATIŞI(BİLGİSAY
AR, İNTERNET,
CEP TELEFONU
V.B.)
SIHHİ DEPO
DİĞER SIHHİ
İŞYERLERİ
GSM
UMUMA AÇIK İŞYERLERİ
2015 YILI UMUMA AÇIK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRETLERİ
İŞYERİ
FAALİYET
KONUSU
İÇKİLİ 1. SINIF
LOKAN 2. SINIF
TA
3. SINIF
İÇKİLİ
KAFETERYA
KAHVE 1. SINIF
HANE 2. SINIF
V.B.
3. SINIF
OYUN SALONU
İNTERNET
SALONU
GAZİNO,
1.
DANS
SINIF
SALONU,
2.
DİSKOTE SINIF
K,
PAVYON,
TAVERN
3.
A, AÇIK
SINIF
HAVA
GAZİNOS
U,BAR
BİRAHANE
1.
TİYATRO
SINIF
,
SİNEMA,
2.
GÖSTERİ SINIF
MERKEZ
3.
İ
SINIF
AÇIK HAVA
SİNEMASI
DÜĞÜN SALONU
SİRKLER VE
LUNAPARKLAR
ŞANS OYUNLARI
BAYİLERİ
SPOR SALONU
1. SINIF
OTEL 2. SINIF
3. SINIF
PANSİYON
DİĞER
KONAKLAMA
TESİSLERİ
DİĞER UMUMA
AÇIK İŞYERLERİ
Başvuru
/Beyan
Ücreti
Dosya
Ücreti
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
400,00 TL
350,00 TL
300,00 TL
500,00 TL
400,00 TL
300,00 TL
Ruhsat
Öncesi
İnceleme
ve Sınıf
Tespit
Ücreti
400,00 TL
350,00 TL
300,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
250,00 TL
220,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
350,00 TL
200,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
270,00 TL
220,00 TL
170,00 TL
220,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
350,00 TL
250,00 TL
220,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
3.500,00 TL
3.500,00 TL
4.000,00 TL
3.870,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
2.370,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
2.370,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
870,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.500,00 TL
1.870,00 TL
1.500,00 TL
2.000,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
870,00 TL
1.500,00 TL
1.500,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
570,00 TL
700,00 TL
600,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
300,00 TL
400,00 TL
370,00 TL
300,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
2.000,00 TL
1.870,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
270,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
350,00 TL
300,00 TL
370,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
3.000,00 TL
1.500,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
350,00 TL
2.500,00 TL
2.000,00 TL
1.500,00 TL
700,00 TL
300,00 TL
2.870,00 TL
2.370,00 TL
1.870,00 TL
670,00 TL
370,00 TL
2.500,00 TL
2.000,00 TL
1.000,00 TL
500,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
870,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
270,00 TL
100,00 TL
Kayıt Tetkik
Ruhsat
Ücreti
Belge Ücreti
Ruhsat
Sonrası
Denetim
Ücreti
Motor Tetkik
Ücreti/Kapasite
İnceleme Ücreti
320,00 TL
270,00 TL
220,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
2015 YILI GAYRISIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRETLERİ
Ruhsat
Ruhsat Öncesi
Başvuru
Motor Tetkik
Dosya
Kayıt Tetkik
Ruhsat
Sonrası
İnceleme ve
İŞYERİ TÜRÜ
/Beyan
Ücreti/Kapasite
Ücreti
Ücreti
Belge Ücreti Sınıf Tespit
Denetim
Ücreti
İnceleme Ücreti
Ücreti
Ücreti
2. SINIF
30,00 TL 100,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.270,00 TL
100,00 TL
3.SINIF
30,00 TL
100,00 TL
900,00 TL
700,00 TL
600,00 TL
570,00 TL
100,00 TL
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK
ÜCRET TARİFELERİ
1)Urla Belediyesi A.K.M. sergi salonunda açılacak fotoğraf, resim seramik ve heykel gibi
sergilerden;
a)0-1 haftaya kadar ……………………………………………….………….….... 70,00 TL
b)Devam eden her hafta için ……………………………………………………… 70,00 TL.
2)A.K.M’de düzenlenecek her türlü biletli etkinliklerden ( 1 prova dâhil) alınacak ücret… 400,00 TL.
3) A.K.M.’de yapılacak her türlü nikâhlardan alınacak ücret …………………… 300,00 TL.
4) A.K.M’de yapılacak konferans, panel, söyleşi, sunum, tiyatro ve her türlü toplantı için
alınacak ücret……………………………………………………………………… 250.00 TL.
5)Uzunkuyu, Gülbahçe, Zeytinler ve Balıklıova Mahallelerinde bulunan düğün salonlarında
yapılacak konferans, panel, söyleşi, sunum ve her türlü toplantı için alınacak ücret...50,00 TL.
6) Kamu Kurum ve Kuruluşlardan ve Kamu Yararına çalışan derneklerden halkı bilgilendirme
maksatlı A.K.M.’de yapılacak olan toplantılardan ücret alınmayacaktır.
7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yılsonu müsamerelerinde yazılı talepleri bulunmaları
halinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce belirlenecek etkinlik günü A.K.M. salonu ücretsiz
olarak kullanılacaktır.
8)Bademler Mahallesinde bulunan tiyatroda düzenlenecek her türlü biletli etkinliklerden
alınacak ücret………………………………………………………………………. 50,00 TL.
9)Birgi Mahallesinde bulunan C tipi mesire yerinden alınacak ücret araç başına;
Otomobil………………………………………… 5,00 TL.
Otobüs ………………………………………….. 25,00 TL.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER
EVLENDİRME ÜCRETLERİ
Dış Nikâh Ücreti
Resmi ve Dini Bayram günleri ile hafta sonu 310,00 TL.
tatil günlerinde yapılan belediye dışı
nikâhlardan alınacak ücret
Hafta içi belediye dışında yapılacak
260,00 TL.
nikâhlardan alınacak ücret
Hafta içi, hafta sonu belediye salonunda
yapılacak nikâhlardan alınacak ücret
Salon Ücreti
70,00 TL.
Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde
yapılacak nikâhlardan alınacak ücret
300,00 TL. (2015 yılı için Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünce alınacak
bedeldir.)
Oda Nikâhı
Hafta içi mesai saatlerinde yapılacak oda
nikâhlarından alınacak ücret
-
* Engelli, gazi, şehitlerin eş ve çocuklarından (gazi ve şehitlerin dul ve yetimlerinden),
maddi durumu iyi olmayanlardan (çiftlerin her ikisininde fakirlik belgesi getirmeleri
halinde nikahın oda nikahı olması durumunda) aile cüzdan ücreti alınmayacaktır.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa istinaden yapılan müracaatlara karşılık
10,00 TL.
olarak verileceği bilgi ve belgelerden (10 sayfaya kadar) alınacak ücret
Sonraki her sayfa başına alınacak ücret
1,20 TL.
Evlenme izin belgesi
25,00 TL.
Not: Değerli Kağıtlar Kanunu genel tebliği kapsamında 01/01/2015 tarihinden itibaren
Aile Cüzdan Bedeli yeniden belirlenecektir. Aile Cüzdan ücreti ayrıca tahsil edilecektir.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET TARİFELERİ
Yeni tezgâh yeri tahsis edilecek olan pazarcılardan bir defaya mahsus olmak üzere
Mevcut pazarcı belgelerinden alınmakta olan yıllık onay ücreti
1.000,00TL.
100,00 TL
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET
TARİFELERİ
-Sepetli araç (bom) – Şoför ve budamacı ………
Saat başı …………..... 120,00 TL.
2 kişi
-Traktör 3 kişi
Her sefer için ……………………………80,00 TL.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET
TARİFELERİ
1)Ot ve ağaç dallarının öğütme makinesi ile öğütülmesi
a)1 Kamyon ………………………………………………………..
b)1 Traktör
………………………………………………………..
2)1 Kamyon ot ve ağaç dallarının kepçe yardımı ile kaldırılması …….
110,00 TL
60,00 TL.
150,00 TL
3)Ot ve Ağaç dalının kaldırılması (3 kişi) …………………………….
80,00 TL.
4)Hamarat Süpürge kiralanması ……………………………………… 200,00TL.
5)Basınçlı araç ile yıkama (belediye sınırları içinde) 1 Tanker su ……..
150,00 TL.
6)Ot Motoru ile Temizlik 1 kişi m2’si ……………………………………… 1,00 TL.
7)Sahil Temizleme Makinesi saati …………………………………………. 110,00 TL.
8)Şantiye döküm alanına ot ve çalı dökümü römork başı …………………..
30,00 TL.
9)Çöp Konteynırı (770 lt’lik) ……………………………………………...... 700,00 TL.
10)Çöp Konteynırı (400 lt’lik) ………………………………………………
350,00 TL.
FOTOKOPİ ÇEKİM ÜCRETİ
-A-4 çekimi ………………………………………………………………………
-A-4 üzerinde olan büyük çekimler……………………………………………….
0,50 KR.
1,00 TL.
VETERİNERLİK ÜCRETLERİ
Küçükbaş hayvanların nakil belgesi belge başına
10,00 TL.
GELİRLER SERVİSİNİN HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET TARİFELERİ
GARAJ ÜCRETLERİ
a) Minibüslerin İzmir Hatlarında çalışanlardan her seferinde
- Köyler 1 aylık
b) Çeşmealtı minibüsleri günlük
6,50 TL
45,00 TL
4,50 TL
*Aylık uygulamalarında tahsilât ayın ilk 10 günü yapılır.
İLAN REKLAM VERGİSİ
www.urla.bel.tr. İnternet sitemize 4 cm x 25 cm boyutlarında aylık
2464 Sayılı Kanunun Madde 15.tarifeye göre;
En Az
1-Dükkan ticari ve sınai müessese ve
20,00 TL.
Serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
Takılan her çeşit levha, yazı ve resim
Gibi tüm sabit ilan ve reklamlara yıllık
Olarak m2
En Çok
100,00 TL
150,00 TL.
Komisyon Kararı
50,00 TL
2- Motorlu taşıt ve araçların içine ve
Dışına konan ilan ve reklamların beher
m2’si yıllık olarak
8,00 TL.
40,00 TL
40,00 TL
3-Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerine
Gerilen, binaların cephe ve yanlarına
Asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla
Yapılan geçici mahiyetteki İlan ve
Reklamların m2’sinden haftalık olarak
2,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
4-Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve
Reklamlardan beher m2’si için
Yıllık olarak
30,00 TL.
150,00 TL
100,00 TL
5-İlan reklam amacıyla dağıtılan
Broşür, katalog duvar ve cep takvimleri
Biblolar vb.her biri için
0,01 KR
0,25 KR
0,25.KR
6-Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
Çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
m2’sinden
0,02 KR
0,50 KR
0,50 KR
BELEDİYE MÜNADİSİ ÜCRETİ
*Belediye Encümenince yapılan kira ihalelerinde belediye münadisi bulunması halinde,
alınacak ücret nispeti gayri safi tutarın 0,50 kuruşa kadar %2 , 0,50 kuruşu aşan şartlarda
aşan kısım için %1’dir.
İŞGAL HARCI
Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesine göre yazılı işgallerden m2 için günlük;
En Az
En Çok
Komisyon
Kararı
a)
İlçemizde kurulan semt pazarından
yazılı işgallerde m2 için günde
0,50 KR.
2, 50 TL.
2.00 TL.
b)52. Maddenin 2 numaralı bendinde
yazan işgallerde; (Yol, meydan, pazar,
iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden
bir kısmının herhangi bir maksat için işgali
c)52.Maddenin 3.bendinde yazılı işgallerden
- Her taşıttan beher saat için
050, KR.
2.50 TL.
1.10 TL
0,25 KR
1,25.TL
1,25 TL
NOT : 11.07.2014 tarih 2957 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri
Kanunu genel tebliği (seri no 45) uyarınca, Belediye Meclisimizin 08.08.2014 tarih 205
nolu kararıyla belirlenen tarifeler Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylandıktan sonra
geçerlidir.
*KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR.
*Süresi içinde ödenmeyen tüm belediye alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun, ilgili maddelerinde belirtilen gecikme faizi ve tecil faizi hükümleri
uygulanır.
*Belediye Ücret Tarifeleri ile ilgili Uygulama 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren
başlayacaktır.
EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ
KONUT EVSEL KATI ATIK AYLIK TARİFESİ
Urla merkezdeki konut-bağımsız bölümden tahsil edilmek üzere hesaplanan atık bedeli;
*KONUTLAR
……………………................
*ŞEHİT/GAZİ/ENGELLİ AİLELERİ …………….
7,00 TL/ay
3,50 TL/ay
TİCARİ KURUM/KURULUŞ EVSEL KATI ATIK AYLIK TARİFESİ
TİCARİ
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Aylık Evsel Katı Atık Tarifesi (TL)
1.derece
2.derece
3.derece
4.derece
5.derece
1.grup
500,00
391,00
326,00
261,00
217,00
2.grup
326,00
239,00
193,00
152,00
130,00
3.grup
217,00
167,00
130,00
104,00
83,00
4.grup
104,00
83,00
63,00
50,00
39,00
5.grup
63,00
50,00
35,00
33,00
26,00
6.grup
33,00
26,00
17,00
15,00
11,00
7.grup
11,00
9,00
6,00
5,00
4,00
İZSU ABONELİĞİ OLMAYANLAR HAKKINDA
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44.maddesi kapsamında
belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan; ancak su ihtiyacını belediyece tesis
edilmiş su şebekesi haricinden karşılayanlara ilişkin katı atık bedeli tahsilâtı ilk taksit
mart/nisan/mayıs, ikinci taksit kasım ayında olmak üzere vergi mükelleflerince belediyemize
ödenecektir. Yanan, yıkılan ve/veya benzeri nedenlerle tamamen kullanılamaz hale gelen
binalarda mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihlerde sona erer.
Yukarıda belirtilen 01.01.2015 tarihinden itibaren Belediyemizde uygulanacak olan ücret
tarifelerinin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla
oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:21.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:03
Karar No
:268
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben
SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR.
KARAR 268- Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Ekim ayı
meclis toplantısının 3.birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 3 Kasım
2014 Pazartesi Günü saat 17.00’da yapılmasına işaret oylamayla, oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:21.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:03
Karar No
:266
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben
SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR.
KARAR 266- S.S. İzmir Uygar Eğitim Kooperatifi adına İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 1848
ada 1 parsel ile ilgili mevcut taşınmazda 1560.00m2 büyüklüğünde Eğitim Tesisi için
07.04.2000 tarih ve 104 sayı ile yapı ruhsatı düzenlenmiş, 07.09.2000 tarihinde yapı
ruhsatının temel vizesi bölümü onaylanmış, 11.05.2007 tarih ve 158 sayı ile yapı ruhsatı
yenilenmiş, 22.05.2007 tarih ve 158 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği görülmüş
olup, söz konusu eğitim binasının kitle tastiğinin yapılmasına, İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, Meclis Üyesi Raşit DUR ve Mehmet DUMAN’ın red oyuna karşılık 2 red 22
kabul oy ile işaret oylamayla oyçokluğuyla karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:21.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:03
Karar No
:265
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben
SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR.
KARAR 265- Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Hasan Serdar ŞENER’in
mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
667 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content