close

Enter

Log in using OpenID

İşyeri ve Personel Sorunları TCDD GENEL

embedDownload
 Sayı : 2014-02-1352
Konu : İşyeri ve Personel Sorunları
02.05.2014
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 02.05.2014 tarihinde TCDD Genel
Müdürü Sayın Süleyman KARAMAN'la yapılan işyeri ve personel sorunlarına ilişkin
toplantıya sunulmak üzere hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Çalışanlarımızın yaşadıkları bu sorunlara çözüm bulunacağı, taleplerimizin dikkate
alınacağı inancıyla gereğini talep ederiz.
Hasan BEKTAŞ
Genel Sekreter
EK-1: İlgili rapor ( 9 sayfa)
EK-2: 1601 nolu Yönetmelik Hakkında Görüşlerimiz
EK-3: 5.Bölgede suspantu edilenlerin listesi
Nazım KARAKURT
Genel Başkan
TCDD Genel Müdürlüğüne Sunulan Personel ve İşyeri Sorunları Raporu
İşyeri ve Personel Sorunları (Genel)
1. Kurum içinde yeni nakiller ne zaman açılacaktır.
2. Görevde Yükselme Yönetmeliği ne zaman yayınlanacak. İhtiyaç olan unvanlar için ne zaman
eğitim ve sınav açılacaktır.
3. 16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan fazla çalışma hakkındaki Başbakanlık
genelgesinin uygulanmasına yönelik olarak işyerlerine nasıl ve ne şekilde yapılacağına yönelik
bir tamim gönderilecektir.
4. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi yasanın uygulanması ile ortaya çıkan
belirsizliklerin ve olası yanlış yorumlamaların ortadan kalkması için belirli zaman dilimlerinde
sendikalara bilgi verilmesi ve görüş alınması uygun olacaktır.
5. 24.01.2014 tarih ve 1249 sayılı yazımız ile Demiryolu Serbestleştirme Yasası
kapsamında; üst başlık altında;
a) Demiryolu Serbestleştirme yasasının uygulamaya geçirilme takvimi nedir?
b) TCDD'nin ikiye ayrılarak kurumların ana statülerinin oluşturulması ve teşkilat şemalarının ne
olacağı?
c) Demiryolu Serbestleştirme yasası çerçevesinde; kapatılacak, birleştirilecek ve yeniden
oluşturulacak işyerleri nerelerdir?
d) Kapatılacak, birleştirilecek ve yeniden oluşturulacak işyerleri kapsamında istihdam edilen
personelin unvan değişiklikleri kaldırılacak ve yeni oluşturulacak unvanlar hangileridir?
e) Kurumların yapılandırılmasında personel dağıtımının hangi kriterlere göre yapılacaktır?
f) Yeni oluşturulacak kurumlarda işçi ağırlıklı bir yapı mı düşünülmektedir?
g) Yasanın öngördüğü hizmet üretiminin hangi personelle nasıl yapılacağı,
yönteminin ağırlıklı olarak benimsenip benimsenmeyeceği?
hizmet alımı
sorularımıza cevap talep edilmiş, verilen cevapta "05.02.2014 tarihinde Teşekkülümüz hizmet
alanında faaliyet gösteren Sendikalar ve Derneklerin temsilcileri ile Teşekkülümüz yetkilileri
arasında yapılan toplantıda konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılıştır." denilmek suretiyle
belirtilen sorularımıza yazılı cevap verilmemiştir. Yukarıda yer alan sorularımıza yazılı cevap
verilmesini talep ederiz.
Optimizasyon, norm kadro uygulaması ve kurumun ikiye ayrılması sürecinde personelin isteği
dışında herhangi bir işlemin yapılmaması, personele uygulanacak yaptırımda herkese eşit ve
belirlenen objektif kriterler üzerinden belirlemelerin yapılması talep ediyoruz.
6. Genel Müdürlüğünüze gönderdiğimiz Bilgi Edinme kapsamındaki sorular ile resmi
yazılarımıza verilen cevaplar sorularımızın tam karşılığı olmaksızın, geçiştirme ve konuyla
ilgili yapılan şifai görüşmelere atıfta bulunularak cevapsız bırakılmaktadır. Diğer yandan 5
Şubat 2014 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında da özellikle personelin geleceğine
yönelik sorularımız konusunda tam bir bilgi alınamamıştır. (Örneğin;Ankara-İstanbul ve
Ankara-Konya hızlı tren hattıyla ilgili Bilgi edinme kapsamındaki sorularımıza yeterli cevap
verilmemiştir.) Bilgi Edinme ve resmi yazılarımıza zamanında ve yeterli cevap verilmesini
talep ediyoruz.
7. 1601 nolu Yönetmelik Hakkında Görüşlerimiz
Tesisler Dairesince hazırlanan taslak 1601 Yönetmeliğiyle, işyerlerinin birleştirilmesi,
uzmanlık gerektiren pek çok işi daha önce çalıştıkları şefliklerde uzmanlık ve bilgisi olmayan
personele yaptırılmasının iş güvenliği açısından ve esnek çalıştırma koşulunu yaratmasından
dolayı doğru bulmuyoruz. Taslakla ilgili görüşlerimiz Ek-2’dedir. Aynı zamanda yeniden
yapılanma süreci içerisinde Tesisler Dairesinin ortadan kaldırılarak Onarım ve Bakım Dairesi
altında yol ile birleştirilmesini doğru bulmuyoruz.
8. Demiryollarında tren makinisti eğitimleri 1896 yılından bu yana TCDD Eskişehir Eğitim
Merkezinde verilmektedir.. Yani 118 yıldır, buharlıdan, hızlı tren makinistlerine kadar
binlerce makinist yetiştirdi.
(1 Mayıs 2013 Tarih 28634 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6461 Sayılı Türkiye
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun) özelleştirme yasası öne
sürülerek Eskişehir Eğitim Merkezi de özelleştirilmek isteniyor. Oysaki Sivas ve Ankara da
bulunan diğer Eğitim Merkezleri bu kapsamda değil. olmayıp bu iki merkezde de Makinist
yetiştirilmemektedir.
Makinist eğitimleri piyasalaştırıldığında yetersiz eğitimler, seyrüsefer güvenliğini riske
atacaktır.
Sendikamız yasanın geri çekilmesi, demiryolu ulaşımının kamu hizmeti olarak kalması
yönünde verdiği mücadele bilinmektedir. Ancak öncelikli olarak TCDD Eskişehir Eğitim
Merkezinin özelleştirme sürecinden ayrılması gerekmektedir. Vergilerimizle 118 yıldır
bilimsel ve nitelikli demiryolu eğitimi veren kurum "özel sürücü kursları" haline getirilecek ve
demiryolcular bile artık eğitimlere yüksek ücretler ödeyecektir. Güvenli bir demiryolu ulaşımı
için makinistler özel kurslarda değil eğitim merkezinde yetiştirilmelidir.
9. 07.03.2014 tarih ve 2014-03-1287 sayılı yazımız ile; İşçi makinistlere Tren Şefi görevinin
yaptırılması uygulamasından vazgeçilmesi, tren şefi olmayan trenlerde tren şefliği görevinin
sadece ve sadece memur makinistlere yaptırılması hususundaki talebimiz iletilmiş, yazımıza
21.03.2014 tarih ve 99078588-915.99-6965 sayılı yazı ile verilen cevapla "sözleşmeli
makinistlerle aynı trende görevlendirilen işçi makinistlerin, ihtiyaç duyulduğunda tren şefi
olarak görevlendirilmesinde engel bulunmadığı değerlendirilmektedir." denilmektedir. İşçi
makinistin tren şefi görevini fiili olarak yürütmesi aynı zamanda trende bulunan tüm memur
personelin de amiri konumunda yapmaktadır. Bu durum yasalara ve mevzuata aykırıdır.
10. Uzun süreden beri birçok kez gündeme getirmemize rağmen halen Harcırah Tüzüğünün 14.
maddesinin Turne Tazminatı bölümünde yer alan ve bu güne kadar da değiştirilmeyen bir
haksızlık devam etmektedir. Turne tazminatının 14. maddesine bakıldığı zaman turne
tazminatı alan unvanlar değiştirildiği halde eski unvanlar üzerinden turne tazminatı almaya
devam etmektedirler. Bölgeleri içinde turne ve diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev
seyahatinde;
a) “Şube Şefi ve Yardımcısı, Kısım Şefi, Tesisler Şefi ve Yardımcısı ile Yol ve
Tesisler Sürveyanlarına her kilometre için,”
b) “Yol Takım Çavuşu, Tesisler Çavuşu ve Yol Bekçilerine her yirmi dört saat için
turne tazminatı ödenir.” denilmektedir.
Yukarıda yazılı olan unvanlar fiili olarak şu an; Kısım Şefi, Yol Bakım Onarım Şefi, Yol
Takım Çavuşu, Yol Bakım Onarım Memuru, Yol Bekçisi ise, Yol Kontrol Memuru unvanı adı
altında görev yapmakta ve harcırah tüzüğünde yeni unvanlar belirtilmemesine rağmen turne
tazminatı almaya devam etmektedirler. Bu uygulamanın harcırah yönetmeliğinde yazılı
olmayan, eski unvanları dikkate alınarak diğer unvanlara da turne tazminatının verilmesini
talep ediyoruz.
11. 25.12.2013 tarih ve 2013-12-1224 sayılı yazımız ile;
Sincan-Kayaş hattında bulunan
banliyö gişelerinde Gişe Memuru ihtiyacı bulunması nedeniyle 1. 2. ve 5. Bölge
Müdürlüklerinde çalışmakta olan Tren Odacısı unvanındaki personelin geçici olarak Gişe
Memuru olarak görevlendirilmesi hususunda TCDD'nin kendi iç yazışmalarının ardından 399
sayılı KHK'nin eki (II) Sayılı Cetvelde sayılan sözleşmeli personelin bir başka gruptaki
unvanın yerine vekalet edemeyeceği dair görüş nedeniyle Tren Odacısı unvanında görev yapan
personelin atıl durumda olması nedeniyle yapılacak görevlendirme hakkında değerlendirmenin
İnsan Kaynakları Dairesinin ilgi (c) yazısı ile Yolcu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması
gerektiği, 399 sayılı KHK'nin eki (II) Sayılı Cetvelde sayılan sözleşmeli personelin bir başka
gruptaki unvanın yerine vekalet edemeyeceği bilinmesine rağmen Gişe Memuru ihtiyacından
kaynaklı özellikle 1 Bölgede Yataklı Servis Görevlileri ile Tren Odacılarının Banliyö
Gişelerinde görevlendirilmesi Yolcu Dairesi tarafından istenmektedir.
Halen Ankara'da unvanı Gişe Memuru olup başka unvanlarda çalıştırılan ve sendikamızca
tespiti yapılan yaklaşık 20 personelin geçici görevlendirme yoluyla başka birimlerde
çalıştırılmaktadırlar. Bu personelin kendi unvanlarında çalıştırılmaları gerekmektedir. Bu
konuda Genel Müdürlük emri olmasına rağmen halen kendi unvanı dışında çalışmakta olan
pek çok personel bulunmaktadır. Öncelikle Gişe Memuru unvanında olup halen başka
birimlerde çalıştırılan personelin kendi unvanlarında çalıştırılmaları gerekmektedir.
12. Personele dağıtılan iş elbiselerinin; kaliteleri düşük olup, beden ölçüleri normal giyim
standardına uygun değildir, Mevsimine göre dağıtımı yapılmamaktadır ve kalitesi düşüktür.
Hızlı tren ve Marmarayda çalışan personele verilen elbiseler hem kalite olarak hem de dikiş
olarak oldukça kalitelidir. Bu uygulama diğer personele de uygulanmalıdır.
13. Eskişehir ve Sivas Şubemize Temsilcilik yeri tahsisinde boş yer gösterildiği halde bugüne
kadar yer tahsisi yapılmamıştır. Bir an evvel yer tahsisinin yapılması
14. Bölgelerde Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlüklerinin alt kadrolarının oluşturması
yönünde süren çalışmalar kapsamında sendikamız tarafından haksızlık oluşturacağı üzerinden
yaptığımız itirazlar dikkate alınarak emir iptal edilmiştir. Kriterleri belli herkese eşitlikli ve
itiraz etmeyeceği bir şekilde buralardaki kadroların oluşturulması önem taşımaktadır.
15. Kurumda personeli kurs ve seminerlere göndermede Sendika ayrımı yapılarak iş barışı
bozulmaktadır. Aynı zamanda haksızlık yapılmaktadır.
16. Geçen yıllarda kamplarda görevlendirilecek personel Memur-Sen üye ve yöneticileri arasından
belirlenmiştir. Bu durumu ilgili yerlere ilettiğimiz halde itirazımız dikkate alınmamış ve
memur-sen bu durumu kendini örgütlemenin bir aracı haline dönüştürürken, kurumda bu
durumu destekler pozisyonuna düşmektedir. Bu dönem kamplarda görevlendirmelerde
personel arasında ayrımcılık adaletsizliğine son verilmelidir. (Daha önceki yazımızda 3.Bölgede yaşanan ayrımcılık belirtilmişti- Genel Müdürlüğünüz tarafından "personel
arasında sendikal ayrım gözetilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmesine rağmen bu
keyfi uygulama devam etmektedir. Ayrıca kantinlerde içki ruhsatı alınması için zamanında
gerekli girişimlerin yapılması sağlanmalıdır. “İçki yasağı” gibi ilkel kendi yaşam tarzından
başkasına hoşgörüsü olmayan bir tutumdan vazgeçilmelidir. Kamplarda öncelikle personelin
hoşnut olması gözetilmeli, kar amacına yönelik günü birlikçilerin kamplarda kamp sakinlerini
taciz eden rahatsızlıkları kamp idareleri tarafından gerekli tedbirler alınarak önlenmelidir.
Kamplarda hafta sonları kamp sakinlerinin şikâyetleri daha da artmaktadır.
17. Hızlı Tren makinistliğine başvuruyla ilgili olarak yönetmelikte hızlı tren makinistliği için
belirlenen kriterlerde sadece eğitim durumu belirlenmesine rağmen başvuruda yazılı
olmamasına rağmen 35 yaş üstü müracaatlar kabul edilmemektedir. Yasal olmayan bu
sınırlamanın bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu konudaki önceki yazımıza
cevaben"yaş sınırının kaldırılmasına imkân bulunmamaktadır."denilmesinin de yasal bir
dayanağı bulunmamaktadır.
18. 2.Bölge Müdürlüğü alanında bulunan ve 18.11.2013 tarihinde hizmete açılmış olan Hasanbey
Gar Müdürlüğü manevra hizmetleri giderek yoğunlaşmış ve bu yoğunluk her geçen gün
artmaktadır. 24.04.2014 tarihinde Sendikamız tarafından yapılan işyeri örgütlenme gezisi
sırasında üyelerimizin verdiği bilgi üzerine Hasanbey Gar Müdürlüğü manevra alanına
gidilerek incelemelerde bulunulmuştur. Bu incelemeler sonucunda Hasanbey sayding yolları
ile Yüksek Hızlı Tren hattı arasında ihata bulunmadığı görülmüştür. Batı ve doğu ucunda,
anayolu kullanarak yapılan manevra personelinin yanından 250 km hız ile yüksek hızlı tren
geçmektedir. Bu durumun manevra personelinin can güvenliği açısından tehlike yaratacağı
açıktır. Bu nedenle yaşanabilecek kazaların önlenmesi ve can güvenliğinin tehlikeye
girmemesi açısından konvansiyonel hattın km:321+000 ile km:324+000 arasına acilen ihata
hattı yapılmasını talep ediyoruz.
19. Kurşunlu vagon bulunan tren dizilerinin Malatya'da makinistler tarafından Tren Şefi istenip
kurşunlu ve mühürlü vagon bulunan trenlerin tren şefsiz götürülmemesi konusunda makinist
arkadaşlarımıza sürekli ücret kesimi cezası verilmektedir. Halbuki ilgili emirlerde, kurum
istediği emirleri dikkate alarak, makinistlerin işaret ettiği emirler dikkate alınmadan işlem
yapılmakta ihtilaflı konu hakkında arkadaşlarımızın aleyhine değerlendirmede ısrar
edilmektedir. Konunun netleştirilerek kurşunlu mühürlü vagonların olduğu trende tren şefinin
verilip verilmeyeceğinin net bir şekilde yazılı emirle çözümlemesi gerekmektedir
20. Bölgelerde uygulanan keyfi suspantu uygulamaları devam etmektedir. Suspantu uygulaması
tedbir olmaktan çıkıp bir baskı ve tehdit olarak uygulanmaktadır. Personelin en küçük bir
itiraz veya hatasında bölge müdürlüğü tarafından personel suspantu edilmektedir. (Sadece
5.Bölgede Bölge Müdürlüğü 01.01.2012–14.11.2013 tarihleri arasında toplam 59 personeli
görevden uzaklaştırmış olup, görevden uzaklaştırma nedenleri olarak 399 KHK’nin 53/d
maddesi ve P.Y’nin 133. maddesi gösterilmektedir.
Sözleşmeli personel için yapılan düzenlemeler çok açık ve net olmasına rağmen uygulamada
Bölge Müdürleri görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler olarak yasalara aykırı olarak işlem
yapmaktadır. İlgili hükümler değerlendirildiğinde Bölge Müdürlerine bu aşamada görevden
uzaklaştırmayı Genel Müdürlüğe teklif eden organ olarak yetki verilmektedir.
Geçici olarak görevden alma o kadar amacı dışında kullanılmaktadır ki 5.Bölge Müdürlüğü
dahilinde belirtilen zaman dilimi içindeki uygulamayı dikkate değer bulmaktayız. Toplam 59
personelin 24.01.2012-08.11.2013 tarihleri arasında 833 gün suspantu edilmek suretiyle iş
kaybı olduğu görülmektedir. (Ek-3'te 5.Bölgedeki suspantu edilenlerin listesi ile toplam iş
kaybı yer almaktadır.)
Nakillerle ilgili olarak;
Nakil başvuruları ve bu başvurular neticesinde atamalar elektronik ortamda, bilgisayar
aracılığıyla, çalışanın bizzat başvurusu ile yapılmıştır. Bu yöntem kayırmacılığı, haksızlık ve
adaletsizliği önlemede olumlu bir adımdır. Ancak bu başvurular ve atamalar sırasında
karşılaşılan kimi uygulamalar olumsuzlukları artırır ve devam ettirir düzeydedir.
Nakil başvuruları esnasında kaydetmeden çıkışlar olduğu, böylelikle personelin başvurusunun
gerçekleşmediği bilinmektedir. Bu durum daha önce tarafınıza da sendikamız aracılığıyla
bildirilmişti. Bundan sonra ki başvurularda sayfadan çıkılacağı zaman “kaydetmediniz,
sayfadan ayrılmak istediğinize emin misiniz” şeklinde ya da benzer bir uyarı konulmalıdır.
Herhangi bir nedenler unvan değiştiren personel o unvanda kaç sene çalıştı ise o kadar yıl
dikkate alınmaktadır. Örneğin güvenlik görevlisi olarak 10 yıl çalışmış olan bir personel 2
senedir hareket memuru unvanında çalışıyor ise (12 yıldır aynı yerde çalışıyor olsa bile)
atanma talebinde hareket memurluğunda geçirdiği süre dikkate alındığı için puanı çok düşük
olmaktadır.
Kimi işyerlerinin puanları dengesizdir. Örneğin Divriği ile Demirdağ birbirine çok yakın ve
hemen hemen aynı mahrumiyet ve iş yoğunluğuna sahip oldukları halde puanları farklıdır.
Benzer bir durum Afyon ile Afyon Şehir arasında da vardır. Kimi il merkezlerinde iş
yoğunluğu çok fazla olduğu halde mücavir istasyon mahrumiyet bölgesi olarak
değerlendirilerek daha yüksek puana sahip olabilmektedir. Ya da işyeri il merkezinde olduğu
halde işi gereği genellikle arazi de ve hatta olanların puanı bu durumu içermemektedir. Bu tür
dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir.
10 kişiden fazla çalışanın olmamasından dolayı kimi işyerlerinde nakiller yapılamamaktadır.
(Örneğin: TCDD 4.Bölgeye bağlı Sivas/Divriği'de nakilin yapılmaması. ) Ayrıca; Divriği
İskenderun Ulukışla, Fevzipaşa ve Afyon Depo Müdürlüğünde nakil talebinde bulunan
personelin minimum personel ihtiyacı olduğundan dolayı nakil talepleri karşılanmamaktadır.
Burada çalışan arkadaşların bundan sonra nakil taleplerinde bulunmaları durumunda da yine
taleplerinin karşılanmayacağından dolayı buradaki mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma
yapılması zorunluluktur.
21. Nakillerde; personelin aldığı disiplin cezaları değerlendirilmekte olup, disiplin cezaları
nedeniyle puanlarının düşürülmesi ikinci bir cezalandırma olup hem hukuksuzluk hem de
adaletsizlik yaratmaktadır.
22. Kimi işyerlerinde lojman ve hizmet evlerinin ÖİB na devredildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Önümüzdeki günlerde de bu lojmanların satışa çıkarılacağı ve bu nedenle de içinde oturanların
lojmanları boşaltması istenmektedir. Bilindiği gibi, lojman ve hizmet evleri özellikle
demiryolu işletmeciliğinin ayrılmaz bir unsuru niteliğindedir. Lojman ve hizmet evlerinin ÖİB
devrinden vazgeçilmeli ve devredilenlerden dolayı içinde oturanların mağduriyeti
önlenmelidir.Şu anda Muş'ta çalışan personelin oturduğu lojmanlar ÖİB tarafından ihaleye
çıkarıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an lojmanda oturan personelin ihale sonrası bu lojmanlardan
çıkarılması ile mağduriyet yaşanacaktır.
23. Lise mezunu TTM ler ile üniversite mezunu TTM ler arasındaki ücret farkı artmaktadır.
Bunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.
24. Geçici görevlendirmeler gönüllük temelinde olmalıdır. Geçici görevlendirilen personelin
kalacak yer ve yemek sorunları çözülmelidir.
25. Hemzemin geçit sorunları yönetmelik çıkmasına karşın, bir çözüm oluşturulamamıştır.
Ölümlü kazalar sürmekte, personel suçlanmakta ve çözüm yolu olarak sunulan taşeron işçi
çalıştırma olumsuzluğu daha da artırmaktadır.
26. Balıkesir-Tavşanlı arası yol yapımı nedeniyle yol kapalıdır, Haftada 2 gün açılmakta,
dolayısıyla bütün yük trenleri bu tarihte çalıştırılmakta, istasyonlar bu 2 gün 48 saat
çalışmaktadır. Üstelik yol da trafik emniyetini zafiyete uğratacak sıkıntılar vardır. Bu konuda
yazışmalar olduğu söylenmektedir. Yol yapımlarında özel firmanın trenlerine bizim personel
tren şefliği yaptırılmaktadır. 27. 29 Ekim 2013 tarihinde 13,6 km.lik kısmı hizmete açılan Marmaray’da çalışanlar makinistler
bu ortamda 8 saatten az olmamak üzere bazı bölümlerde 10 saate varan sürelerde
çalışmaktadırlar.
Marmaray Projesi kapsamında kullanıma açılmış olan Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında
bulunan batırma tüp ve yaklaşma tünellerini kapsayan bölümlerde elektromanyetik alan ortam
değerlerinin insan sağlığını tehdit edecek oranlarda olduğu yönünde endişelerimiz
bulunmaktadır. Zira Marmaray’da çalışanların çoğunda baş ağrısı, yorgunluk vb. şikâyetleri
ile sendikamıza iletilmişlerdir. Ayrıca Marmaray’da çalışan bir makinist arkadaşımız, çalışma
sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bu durum çalışanlar arasında
tedirginlik yaratmıştır.
Elektromanyetik alan ortam değerlerinin insan sağlığını ve çevreyi tehdit eder boyutlarda
olması ihtimalinin gerek Marmaray’da çalışan üyelerimiz, gerekse de Marmaray'ı kullanan
vatandaşlar açısından yaratacağı tehlike sendikamızı kaygılandırmaktadır.
Kaygılarımızın ortadan kalkması için; konuyla İlgili Olarak 24 Temmuz 2012 Tarih Ve 27651
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden
Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin
Yönetmelik" çerçevesinde Marmaray’ın insan sağlığı yönünden belirtilen manyetik alan sınır
değerler arasında olup, olmadığının ölçümlerinin yapılması var olan değerde bir çalışanın ne
kadar süre çalışması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. 28. 480 Nolu tamim çerçevesinde Tesisler taşra teşkilatında görev yapan personelin işyeri
birleştirmeleri ve kapatılmaları sonucunda yaşayacağı olumsuzluklarla beraber personelin
yetkin olmadığı, mevcutta başka şefliklerce yürütülen teknik işleri yapma zorunluluğunda
bırakılması iş güvenliği ve emniyeti açısından ciddi sorunlar yaratacaktır.
İşyeri birleştirmeleri neticesinde ve kadroların kaldırılması sonucu Tesisler Sürveyanlarının,
Tesisler Şeflerinin Tesisler Şef Yardımcılarının; Tekniker ve Teknisyenlerin durumu ne
olacaktır.
29. Faal personel için uygulanan sağlık ve psikoteknik muayene günün şartlarına ve özellikle
Avrupa Birliği Direktifi ile Uluslararası Demiryolu Sağlık Hizmetleri Birliği (UIMC)
standartlarına uymamaktadır. Yönetmenliğin güncellenerek UİMC
değerleri ile
eşleştirilmelidir Örnek; İşitme değerleri ( UIMC 40 db Türkiye 30 db) ile periyodik
muayene süreleri (UİMC 40-62 yaş 3 yıl Türkiye 45-55 yaş 3 yılda bir, 55 yaş üstü her
yıl)
Kurslar ve Nakiller
Eski Genel Başkanımız ve şu an KESK Genel Meclis üyesi Yunus AKIL'ın Eğitim
Dairesinde bir süre önce personel şubesinde görev yapması tarafına tebliğ edilmiştir. Yakın
zamanda kendisinin İnsan Kaynakları Dairesine 14.03.2014 tarih ve 02.19904 sayılı yazıyla
gitmesi gerektiği bildirilmiştir. Büro Şefi unvanlı eski Genel Başkanımızın yanı sıra personel
şubesinde büro şefi unvanlı kendisinden kıdemli ve kıdemsiz başka personel bulunmasına
rağmen kendisinin seçilmesinin tarafımızdan değerlendirilmesi bir ayrımcılığın yapıldığı
kanaatini oluşturmaktadır. Durumun göz önüne alınarak Yunus Akıl'ın iradesi dışında
herhangi bir işlemin yapılmaması talebimizdir.
Ali AVCI (1.Bölge) Kartal Banliyö Şefliğinde 18738 sicil numarası ile Gişe Memuru
unvanında çalışmakta olup, halen geçici görevle Marmaray Yolcu Servis Müd.de tesellüm de
teslim alma göndermede görevli olarak çalıştırılmakta. Aynı yere memur kadrosuyla
görevlendirilmesi.
Durmuş Elmalı (2.Bölge) Kayseri Gar Müdürlüğünde 19974 sicil numarası ile Gişe Memuru
unvanında çalışmaktadır. Nakil talebinde bulunmuştur. Talebine personel açığı bulunması
nedeniyle nakil işleminin yapılmadığı belirtilmiştir. Yapılan görüşmede işyerine UÇMS üyesi
2 personelin naklinin yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Begüm ÖZYÖNÜM (2.Bölge) Ankara Lojistik Müdürlüğünde 37770 sicil numarası ile
Lojistik Memuru olarak çalışmaktadır. Ailesinin İzmir'de ikamet etmesinden dolayı, Yük
Daire Başkanı ile yapılan görüşmede de bu mağduriyet ifade edilmiş olup hizmet gereği
Alsancak yada Basmane Lojistik Müdürlüklerine gönderilmesine yönelik talebin yapıldığı ve
talebinde Genel Müdürlük makamına sunulduğu
Ali ÇİÇEK (5.Bölge) Koruma Güvenlik Memurları için yöneticilik kursu açılmıştır. 1.dönem
kursu için Malatya'dan hiçbir personel çağrılmamıştır. Malatya'da görev yapmakta olan ve
kursa katılma şartlarına sahip olan K.Güv.Görevlisi Memuru olarak çalışan 18444 sicil
numaralı üyemiz Ali ÇİÇEK'in kursa katılmaması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin
giderilmesi,
Hasan Çelebi (5.Bölge) TCDD 5.Bölge Ticaret Müdürlüğünde 20496 sicil numarası ile Yolcu
Kontrolörü unvanında çalışmaktadır. Kızının İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde
okuması nedeniyle nakil talebinde bulunmuştur. 5.Bölge ve İlgili dairenin olumlu görüşü
olmasına rağmen talebi gerçekleşmemiştir. Hizmet gereği naklinin yapılması,
Hasan Gün-(5.Bölge) Yolçatı Gar Şefliğinde 29050 sicil numarası ile Gişe Memuru
unvanında çalışmaktadır.Yolçatı da gişelerin kapatılmasından sonra Elazığ Muratbağ Lojistik
Şefliğinde boş bir kadronun olması sebebiyle memur olarak buraya nakil talebi var. Elazığ'da
gişe memur olarak görev yapan bir personelin aynı yere nakil talebi olduğundan kaynaklı nakli
gerçekleştirilmemektedir.
Maşuk DEMİR:(5.Bölge) Van Gar Müdürlüğünde Gişe Memuru çalışmakta olan 29396 sicil
numaralı üyemiz Van ilinde Depo yada Ambarda memur olarak çalışmak istemektedir.
Depoda çalışmak üzere; 13.03.2013/86 ve 21.05.2013/185 olmak üzere 2 dilekçeye halen
cevap verilmemiştir.
Kazım GÜR: (6.Bölge)TCDD 6.Bölge Adana Lojistik Müdürlüğünde çalışan üyemiz Ambar
Şefi Kazım GÜR eşinin Mersin'de öğretmen olması ve 80 yaşındaki annesi ile özürlü kız
kardeşine bakmakla yükümlü olması nedeniyle 2012 tarihinde Mersin'e tayin talebinde
bulunmuş olup, talebine ilişkin başvuru evrakları İnsan Kaynakları Dairesinden çıkarak ilgili
Genel Müdür Yardımcısına imzaya çıkmasına rağmen halen tayin gerçekleşmemiştir.
1.Bölge İşyeri ve Personel Sorunları;
1. Daha önce Haydarpaşa Trafik Depo'da Depo Şefliği görevini yürüten Depo Şefleri bu
konuyla ilgili kurs gördükleri halde Marmaray Projesi yapılanması içinde trafik servisine
Tekniker olarak atanmaları sebebiyle kazanılmış hakları olan Depo Şefliği görevinden
alınmaları nedeniyle hak kaybına uğramışlardır. İlgili kişilerin atamalarının kazanılmış
haklarını koruyacak şekilde yapılması gerekmektedir.
2. Haydarpaşa'da kumanda merkezine TTM'ler görevlendirilmektedir. Maaş farkı
verilmemekte ve kurs görmeden yaptırılmaktadır. Bu görevlendirmenin sonlandırılması,
2.Bölge İşyeri ve Personel Sorunları;
1. Zonguldak, Çataağzı Bölgesinde Gişe Memuru unvanı ile çalışan personelin bölgede tren
çalışmaması nedeniyle nerelerde ve ne şekilde çalışacakları hakkında belirsizlik
oluşmuştur. Konu hakkında gerekli bilginin verilmesi,
2. Çatalağzı'nda bulunan revizörlük binasının ödeneğinin çıkarılmasına rağmen bugüne
kadar inşaat başlamamış olup, bir an önce inşaatın başlanması gerekmektedir.
3. Sivas ve Adana'da eğitimi verilmekte olan DEMO eğitimlerine çoğunluğu UÇMS üyesi
olan bir çok makinist gönderilmesine rağmen Çatalağzı Depo Müdürlüğünde çalışan ve
Sendikamız üyesi olan Adem AYÇİÇEK, Hasan Kaya ÜNAL, Sezai GÖKÇE ve Hüseyin
ÇULLUK gönderilmemişlerdir. Cer Daire Başkanı ile 30.04.2014 tarihinde yapılan
görüşmede 05.05.2014 tarihinde yapılacak eğitime bu arkadaşların da gönderilmesi talep
edilmiştir.
4.Bölge İşyeri ve Personel Sorunları;
1. Divriği'de yağ, yakıt temininde imza yetkisi olmadığı halde nezaret makinistine imza
attırılmaktadır.
2. Sendikamız Sivas Şube yönetim Kurulu üyesi olan ve Çetinkaya Gar Müdürlüğünde
Hareket Memuru olarak çalışmakta olan 35674 sicil numaralı Burhan İLÇİN yaklaşık
8(sekiz) yıldır ara istasyonların tümünde Tren Teşkil Memur ve Hareket Memuru olarak
çalışmakta olup, online üzerinden nakil talebi başvurusunda bulunmuştur. Bu an çalıştığı
işyerinde 1(bir) Hareket Memuru norm kadro fazlası bulunmaktadır. Bundan hareketle
Sivas merkezde yada kendisinin İnşaat Mühendisi olmasından dolayı 4.Bölge
Müdürlüğünde şu andaki unvanı ile çalışmak istemektedir.
6.Bölge Personel ve İşyeri Sorunları
1. İskenderun Depo'da Depo Şefliği hizmeti Depo'da bulunan makinistler tarafından
yürütülmektedir. Yıllardan beri yürütülen bu durum yola giden makinist personel sayısını
direkt etkilediğinden personelin aşırı çalışmasına neden olmaktadır. Ayrıca Depo'daki tarife
görevi de bu kişiler tarafından yapıldığından günlük personel çalışma çizelgesinde ciddi
şekilde haksızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu da personelin maddi kazançlarında
çok fazla farklılık meydana getirdiğinden işyerinde huzursuzluğa neden olmakta, iş barışını
bozmaktadır. Konuyla ilgili 6.Bölgeye yaptığımız başvurular şuana kadar sonuçsuz
kalmasına rağmen; İnsan kaynakları daire Başkanlığının Sendikamıza yazmış olduğu
yazıda ilgili depo şefliklerine görevlendirilen depo şeflerinin hakedişleri ortalamadan çok
yüksek olduğu anlaşılmıştır ifadesine rağmen ilgililer hakkında nasıl bir tahkikat yapıldığı
hakkında tarafımıza bilgi verilmesi ve ilgili kişilerin cezalandırılıp cezalandırılmadıkları.
2. Genel Müdürlük tarafından tren üzerindeki personelin istirahatını temin etmesi için
çıkarılan emre rağmen bu emir doğrultusunda istirahatını temin etmek isteyen personele
baskı uygulanmaktadır. Ortalama bir servis başlama ve bitiş saatleri 20 ile 30 saati
bulmaktadır. Bu durum trenlerin ve personelin emniyetini olumsuz etkilemekte, tehlikeye
düşürmektedir.
3. Mevzuata ve yönetmenliğe uygun çalışmak isteyen personele baskı yapılarak keyfi cezalar
verilmektedir. Bu cezaların bazıları trene göndermeme, depo işlerinde görevlendirme,
manevra hizmetlerinde çalıştırma, vb. ilgili uygulamalar çeşitli defalar mahkeme kararları
olmasına rağmen devam etmektedir.
4. Daha önce yapılan görüşmelerde 1 sayılı cetvele 2 sayılı cetvelden görevlendirme
yapılmayacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili Genel Müdürlük genelgesi olmasına rağmen bu
uygulama devam etmektedir. 6.Bölgede Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü’ne Cenk
Bildirici’nin görevlendirilmesi bir örnektir.
5. Unvanları Depo Şefi olan Temur Ayhan Kılıç (UÇMS Şube Başkanı) ve Mustafa KAYA,
Adana Loko Bakım ’da Depo şefi ihtiyacı olmasına rağmen Cer kontrolörü olarak
görevlendirilmiş, Mehmet ER’inde kontrolörlük teklif yazısı yazılmıştır. cevaben personel
yetersizliği nedeniyle vekaleten yoluyla yürütüldüğü belirtilmiştir. denilmesine rağmen bir
çok kez sendika ayrımcılığı yapılmadığı tarafımıza bildirilmesine rağmen ilgililerin UÇMS
yönetici ve kadroları olmaları nedeniyle bu görevlere getirildikleri ve bunun bir sendikal
ayrım olduğu, en kısa sürede bu vekalet görevlendirmelerin iptal edilerek asaleten
atamaların yapılması,
6. Mersin Gar Müdürlüğü’ne yaklaşık on yıldan bu yana Gar Müdürü unvanında personel
atanmadığından işlerin yürütülmesinde ve görevlendirmelerde sorun yaşanmaktadır. Gar
müdürü unvanına yönelik defalarca görevde yükselme sınavı açılmasına rağmen, atama
yapılacak işyerleri arasında Mersin Gar sayılmamıştır. Halen de Mersin Gar’da iki tane Gar
Müdür Yardımcısı olmasına rağmen Mersin Gar Müdürlüğü görevi Adana’da görevli
dispeyçer Efendi MART tarafından yürütülmektedir. Sorunun çözümü için; Gar Müdürü
unvanlı bir personelin atanması veya sınav açılması gerekmektedir. Bir an evvel vekalet
görevlendirmenin iptal edilerek Gar Müdürlüğüne Gar Müdür Yardımcılarından birinin
vekaleten görevlendirilmesi gerekmektedir. Adana'da görevli dispeçer in Mersin Gar
Müdürlüğüne vekalet görevlendirilmesi asil şartlarını taşımadığı halde görevlendirilmesi
kabul edilecek bir durum değildir.
7.
Motorlu makaslarda son zamanlarda ters makastan çıkma olayları artmıştır. Bölgede
bugüne kadar sinyalli ve basit olmak üzere 2 tip makas kullanılmaktaydı. Yakın zamanda
motorlu makasta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak motorlu makası kullanan personelin
eğitimi ve makasın kullanımıyla ilgili sorunlar nedeniyle 100'ün üzerinde kaza yaşanmıştır.
Motorlu makasların bilinçli bir şekilde kullanılması için ilgili personele gerekli eğitimin
verilmesi.
8. Mersin Organize Sanayi Bölgesinde demiryolu hattında bariyer ve bekçi
bulunmaması nedeniyle kazalar yaşanmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması
amacıyla 6.Bölge Müdürlüğü tarafından Yol ve Tesisler Daire Başkanlıklarına
Mersin Serbest Bölgesindeki demiryolu hattında bariyer yapılması ve geçit bekçisi
bulundurulması için yazı yazılmış, bu yazıya ilgili Daireler tarafından olumlu görüş
bildirilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde Mersin Organize Sanayi Bölgesindeki
demiryolu hattında bulunan hemzemin geçitte bariyer ve geçit bekçisi
bulunmamasından kaynaklı Makinist ve Tren Teşkil Memuru unvanında çalışan
personel yüksek kaza riskiyle karşı karşıya bulunmalarından kaynaklı burada
manevra hizmeti vermek istememektedirler. Belirtilen demiryolu hattındaki
hemzemin geçite bariyer konulması yada geçit bekçisinin bulundurulması hususunda
gerekli çalışmanın yapılması,
9.
Sosyal Komite kapsamında kampta muhasebeci ve personel birimlerinden personel
çalıştırılmakta olup bu personele 250.-TL ek ücret ödenmektedir. Bundan hareketle
burada çalışacak personelin mali işler ve personel müdürlüğünden seçilecek personel
olması gerekirken, yaklaşık 10 yıldır aynı kişiler vezne, muhasebede ve personel
işlerinde çalıştırılmaktadır. (UÇMS üyeleri Ahmet ÖZDEMİR, Osman ŞAHİN uzun
süreden beri burada görev yapmaktadırlar.) Bu sosyal komitede çalışacak personelin
her yıl düzenli olarak bir kritere seçilerek çalışması,
10. Uzun süreden beri Arsuz Kampında görevlendirmelerin bir çoğu UÇMS üyeleri
üzerinden yapılmaktadır. Yapılacak görevlendirmelerde sendika ayrımı yapmadan
tüm personeli kapsayacak şekilde yapılması,
TCDD 7.Bölge İşyeri ve Personel Sorunları
1. Personel yetersizliği nedeniyle Yol Bakım Onarım Şefleri iki Şefliğe birden vekalet
ettirilmeye zorlanmakta bu vekaletlerde personelin üzerinde aşırı bir baskı ve sorumluluk
yüklemektedir. (Sorun daha önce bildirilmiştir.) Yol sürveyanı eksikliği devam etmekte
ve yeni sürveyanlar eğitimde olduğundan kendi işyeri ile birlikte ikinci bir yol bakım
onarım şefliği vekaleti devam etmektedir.
2. Yeni çıkan yönetmelikle Yol Bakım Onarım Şeflerinin görevde yükselmeleri engellenmiş
Müdür olabilme şartını taşımayan ve Müdürlüğe vekalet edebilmek için hem asilde aranan
şartların taşınması gerektiği göz ardı edilerek hem de personel yetersizliği bahane edilerek
Yol Bakım Onarım Müdürlerinin yerlerine bakmaya zorlanmaktadır. (Sorun daha önce
bildirilmiştir.) Yeterli şartları taşıyan yol bakım onarım şefi yeterli olmadığından
vekaletler devam şartları taşımayan Yol bakım Onarım Şefliklerinin Yol bakım Onarım
Müdürlüklerine vekaleti ediyor. Hatta bazen kendi işyeri ile birlikte vekalet etmektedir.
Önceden Yol Şube Şefi hazırlama eğitimi olarak yapılan eğitimin mevcut yüksek okul
mezunu Yol Bakım Onarım Şeflerinin katılacağı şekilde düzenlenmesi hem bu sorunu
düzeltecek hem de Yol bakım Onarım Şeflerinin önünü açacaktır.
3. Hat Bakım Onarım Memurları ile Yol ve Geçit Kontrol Memurları norm kadroda
olmadıklarından özellikle bu unvan da olan personelimiz arasında huzursuzluk
oluşmaktadır. Bu durumda olan personelimizin durumlarının açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir. (Sorun daha önce bildirilmiştir.) Yol servislerine yol bakım onarım
memurlarının yerine işçi ataması yapılmamıştır. Yol ve hat Bakım Onarım Memurlarından,
Görevde yükselme sınavına şartları tutanlar sınavlara girmiş unvan değişimi yapılmış
kalanlar ilköğretim mezunu emekliliği gelmiş memurlardır. Emekli olduklarında sıkıntı
daha da büyüyecektir.
4. Kısım ve takımlarda özellikle işçi personel sayısı oldukça azalmış olup bu durum hem iş
verimini hem de seyrüsefer emniyetini sarsmaktadır. Personel yetersizliği nedeniyle
seyrüseferin güvenli sağlanabilmesi için personel gereğinden fazla çalışmak zorunda
kalmakta bu durum personelin yıpranmasına sebep olmaktadır. (Sorun daha önce
bildirilmesine rağmen devam etmektedir.)
5. Yol Bakım Onarım Şeflikleri tarafından turne yapılması için kullanılmakta olan mevcut
motorlu drezinler insan sağlığı ve hayatı için tehlike arz etmektedir. Motorlu drezinlerin
kaldırılarak yerine çekici oto verilmesi veya mevcut motorlu drezinlerin günümüz
şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. (Sorun daha önce bildirilmesine rağmen
devam etmektedir.) Şu ana kadar gelen bir şey yoktur
6. Yol personelinin kullandığı KKY sistemi görevi gereği bir çok modül kullanılmaktadır. Bu
da iş yükünü artırdığından bu işin yol personeli dışında büro personeli ile yürütülmesi
gerekmektedir. (Sorun daha önce bildirilmiştir.) Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinin
teknisyen kadroları iptal edilmiş Yol Sürveyanı eksikliği de had safhada olduğundan sıkıntı
devam etmektedir.
7. Hasanbey Gar’ da bu gün için iki adet işçi ile temizlik hizmetleri yürütülmektedir. Gar
binasında bulunan büroların, koridorların, yemekhane ve diğer mekanların temizliği
yalnızca iki işçi ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra tren personeli için bir yatakhane
bulunmakta, tren personelinin dinlenmesi burada sağlanmaktadır.Yatakhanenin düzenli
olarak bakımı, nevresimlerinin değiştirilmesi vb. temizlik hizmetleri de bu işçiler
tarafından yürütülmektedir. Gar binasının büyüklüğü göz önüne alındığında iki işçinin
yetersiz kaldığı ortadadır.
8. Gar Müdürlüğünce 808 sayılı Genel Emre göre gereken işçi sayısı hesaplanarak 2. Bölge
Müdürlüğüne gönderildiği halde işçi sayısında herhangi bir artış girişimi yapılmamıştır. Bu
nedenle işçi sayısının en az 10 kişiye çıkarılması gerekmektedir.
9. Hasanbey Gar yollarındaki makaslar manivela veya kolla düzenlenmektedir. Kolla çevrilen
makaslar 70-80 tur yapıldıktan sonra oturtulmakta, hem zaman kaybına hem de personelin
enerji kaybına neden olmaktadır. Birkaç vagonun manevrası için birkaç yola girilipçıkılmak zorunluluğu göz önüne alındığında kolla çevrilen makaslar için en az 700-800 kez
çevirme işlemi yapılmakta, gün boyunca süren manevraların yine en az yarısı makas kolu
çevirmekle geçmektedir. Hem manevraların sağlıklı yapılabilmesi, hem de personel
üzerindeki bu olumsuzluğun sona ermesi için bir an önce makas motorlarının taktırılması
gereklidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content