close

Enter

Log in using OpenID

Ana Teminat Konusu Ana Teminat Tutarı Yüzdesi Muafiyet

embedDownload
HEDİYE İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ŞARTLARI
Ana Teminat Konusu
Ana Teminat Tutarı Yüzdesi
Muafiyet
Yangın (Yer ve Muhteviyat )
Yıldırım, İnfilak ( Yer ve Muhteviyat )
% 100
% 100
Muafiyet Yok
Grev,
Lokavt,
Kargaşalık,
Halk % 100
Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
Terör
Teminatın %20’si ile ve en fazla 500
TL ile sınırlıdır.
Hava ve Kara Taşıtları Çarpması
Sel ve Su Baskını
Dahili Su
Hırsızlık
Fırtına
% 100
% 100
500 TL ile sınırlıdır
% 100
% 100
Her bir hasarda
200 TL Muafiyet
vardır.
1.1 TEMİNAT KAPSAMI: Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak
sonucu meydana gelen buhar ve hararetin ve yukarıda adı anılan teminatların sigortalı mallarda
doğrudan neden olacağı maddi zararlar, Yangın Sigortası Genel Şartları tahtında Sigorta Bedeli’ne kadar
teminat altına alınmaktadır.
1.2 MUAFİYET:
Yangın hariç diğer teminatlar için her bir hasarda 200 TL muafiyet uygulanacaktır.
1.2 SİGORTA BEDELİNİN KAPSAMI
Sigorta Bedeli bir Sigorta süresi içinde gerçekleşen Riziko sayısına bakılmaksızın poliçe limiti ve kapsamı
dâhilindeki hasarlar için Sigortacı tarafından ödenecek azami tutardır.
Hediye İşyeri Sigorta poliçesi sadece işyerleri için geçerlidir. ( İşyeri tanımı yalnızca çalışan binaları
kapsamaktadır. ) Abonelik sırasında Avea’ ya bildirilen adresin ev adresi olduğu tespit edilmesi halinde
ise, abone hiçbir şekilde kampanyadan yararlanamaz. Ücretsiz İşyeri Sigortası teminatları kapsamına
alınmış olsa dahi herhangi bir hasar halinde müşteriye Sigorta Şirketi tarafından teminat ödenmez.
Taşınmaz mallarda:
Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile
binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler,
yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta
bedelinin kapsamı içindedir.
Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve
havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
Taşınır mallarda:
Sigortalı yerlerde bulunan;
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan
herhangi birinin içine giren,
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren,
her şey, Poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş
bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı
içindedir.
Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina
ve mallarına vereceği zararları karşılar.
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya
kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas
tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının
değeridir.
1.3 HIRSIZLIK SİGORTASI KAPSAMI
Poliçe ile teminat altına alınan İşyeri’nde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
(i) Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
(ii) Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
(iii) Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka
aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
(iv) Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
(v) Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,
yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar ile teminat
altına alınır.
Sigorta Bedeli ile sınırlı olarak teminat altına alınır.
1.4 EK TEMİNATLAR:
- Enkaz Kaldırma masrafları, beher poliçe teminatının %5’ini geçmemek üzere en fazla 1.000 TL ile
sınırlıdır.
- Komşuya karşı sorumluluk, beher poliçe teminatının %20’ sini geçmemek üzere en fazla 2.500 TL ile
sınırlıdır.
- Terörizm, beher poliçe teminatının %20’sini geçmemek üzere en fazla 500 TL ile sınırlıdır.
- Su sızıntısı 500 TL ile sınırlıdır. Teminat bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş
hasarların bulunmaması kaydıyla geçerlidir.
1.5 TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
a. Nükleer Patlama
b. Politik Riskler
c. Siber / Virüs Saldırıları
d. Deprem ve yanardağ püskürmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content