close

Enter

Log in using OpenID

bap el kitabı - Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi

embedDownload
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ EL KİTABI
2012
WWW.BAP.ULUDAG.EDU.TR
A) PROJE BAŞVURU FORMUNUN HAZIRLANMASI
Başvuru formu hazırlanırken Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne
sunulan projelerin, aynı içerik ve amaçta olmak üzere; daha önceden üniversitemiz,
TÜBİTAK, DPT, AB gibi proje desteği sağlayan ulusal veya uluslararası bir program,
kurum veya kuruluş desteği ile gerçekleştirilmemiş olması veya halen belirtilen
birimlerin desteği ile yürütülüyor olmaması gerekmektedir.
Başvuru formu nasıl hazırlanır?
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce düzenlenmiş olan özel formlar
kullanılarak projelere başvuru yapılır. Formlar Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin
Web sayfasından elde edilebilir. (http://bap.uludag.edu.tr). Başvurular BAP otomasyon
sistemi üzerinden on-line yapılır.
Uygulamalı Araştırma Projesi hazırlayan Proje Yürütücüleri, bu projelerin
kapatılabilmesi için yayın zorunluluğu olması nedeniyle başvuru formunda araştırma
sonuçlarının hangi hakemli ulusal (Sosyal Bilimler için geçerlidir) veya uluslararası
dergilerde (Fen ve Sağlık Bilimlerinde geçerlidir) yayınlanabileceğini belirtmelidir.
Altyapı ve Hızlı Destek Projelerinde herhangi bir yayın şartı aranmadığı için bu
zorunluluk yoktur.
Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir?
Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'na sadece Uludağ
Üniversitesi öğretim elemanları proje önerebilirler. Proje yürütücüsünün öğretim üyesi,
doktoralı veya tıpta uzman unvanı veya sanatta yeterlilik almış öğretim elemanı olması
şartı aranır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca desteklenen ve henüz tamamlanmamış iki
adet uygulamalı araştırma projesi olan proje yürütücüleri yeni bir proje önerisi
yapamazlar. Her araştırmacı, yıl başına bir adet hızlı destek projesi sunabilir. Devam
eden bir Hızlı Destek Projesi kapatılmadan yeni bir Hızlı Destek Projesine başvurulamaz.
Öğretim elemanları istedikleri kadar projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından destek sağlanan, ancak
sonuç raporu (kabul edilmiş yayın) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca
reddedilen projelerin yürütücüleri dört yıl süre ile proje önerisinde bulunamazlar.
Projelerin yürütülmesinden, o projenin yürütücüleri (çok ortaklı projeler söz konusu
olduğunda, projenin Uludağ Üniversitesi’ndeki sorumlu kişisi) sorumludur.
Kimler Projede araştırmacı olarak görev alabilir?
Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje
ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü
öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları, Uludağ Üniversitesi laboratuarlarında
görevli teknisyen, uzman gibi çalışanları projelerde araştırmacı olarak görev alabilir.
Personel çalıştırma
BAP uygulamalı araştırma projelerinde personel çalıştırılması için bütçe vardır. Sunulan
projelerin araştırma, inceleme ve geliştirme ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetlerine
“Danışmanlık Ücreti” ödenmez.
Kısmi zamanlı Çalışanlar
Projenin yürütülebilmesi için yapılacak anket, arazi, deneysel çalışmalar için kısmi
zamanlı personel çalıştırılabilir. Ancak bu tip hizmetler için çalıştırılacak kişilerin
çalışma süreleri her seferinde bir ayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
Ne zaman Başvuru Yapılabilir?
Uygulamalı Araştırma Proje önerileri, her yılın Mayıs ve Aralık aylarında yapılır. Bu
projeler otomasyon sistemi aracılığı ile Mayıs ve Aralık aylarının son gününe kadar
iletilmelidir. Kesin başvuru tarihleri her dönemde Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından ilan edilir. Diğer projeler bu kapsam dışındadır. Bu projelerin
başvuruları yılın her döneminde yapılabilir.
Proje süreleri ne kadar olabilir?
B, E ve F gurubu projeler en çok üç yıllık olarak, G gurubu proje iki yıl olarak, A, C ve D
grubu projeler de en çok bir yıl olarak düzenlenir ve öngörülen süresi içinde
tamamlanır. Projenin başlangıç tarihi kabul edildiği toplantı tarihidir.
Proje Bütçesi ne kadar olabilir?
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu her yılın başında toplanarak proje bütçelerini
belirler. 2012 yılı için belirlenen destek miktarları aşağıdır.
Hızlı Destek Projesi: 2500 TL
Küçük Ölçekli Uygulama Projesi: 25.000TL
Orta Ölçekli Uygulama Projesi: 70.000TL
Büyük Ölçekli Uygulama Projesi: 150.000TL
Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi: Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı
olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek, büyük harcamalar gerektirmeyen araştırma
projeleridir. Yüksek maliyetli makine-teçhizat ve diğer yatırım harcamaları bu projelerin
bütçelerinde talep edilemez. Komisyon, her yılın başında o yıl içinde bu tip projelere
verilecek desteğin üst limitini belirler. Bu tür projelerde projenin kapatılması için o
projeden elde edilen veriler ile hazırlanmış en az bir adet Science Citation Index (SCI),
SCI-Expanded, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI) veya Social Science Citation
Index (SSCI) kapsamında bulunan dergilerde yayın yapma zorunluluğu esastır.
Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi: Birimlerin mevcut araştırma altyapısı
olanakları ile büyük oranda gerçekleştirilecek, orta düzeyde harcama gerektiren
araştırma projeleridir. Maliyeti çok yüksek olmayan birkaç makine-teçhizat talep
edilebilir. Komisyon, her yılın başında o yıl içinde bu tip projelere verilecek desteğin üst
limitini belirler. Bu tür projelerde projenin kapatılması için o projeden elde edilen
veriler ile hazırlanmış en az iki adet Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Arts and
Humanities Citations Index (A&HCI) veya Social Science Citation Index (SSCI)
kapsamında bulunan dergilerde yayın yapma zorunluluğu esastır.
Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi: Üniversitenin gelecekteki araştırma
potansiyeline ciddi boyutta katkıları olabileceği öngörülen ve üniversitenin uluslararası
yayın potansiyelini önemli ölçüde arttırması beklenen araştırma projeleridir. Bu tür
projelerde projenin kapatılması için o projeden elde edilen veriler ile hazırlanmış en az
dört adet Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Arts and Humanities Citations
Index (A&HCI) veya Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında bulunan dergilerde
veya TÜBİTAK tarafından A ve B grubu olarak kabul edilen dergilerde toplam iki adet
yayın yapma zorunluluğu esastır. Disiplinler arası işbirliğini teşvik edici, döner
sermayeye katkı sağlayan, patent alma ve yenilikçilik özelliği olan, Uludağ Üniversitesi
adını kamuoyunda etkili bir şekilde duyurma niteliğinde ve üniversite sanayi işbirliğinin
geliştirici özelliği olabilecek projeleri kapsamaktadır. Projenin desteklenebilmesi için bu
özelliklerden birkaçına sahip olması gerekir. Bu projelerin bütçelerinde yüksek maliyetli
makine-teçhizat ve diğer harcamalar bulunabilir. Ancak, bu tip projelerin
desteklenmesine karar verilirken Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu özel
değerlendirme süreçleri öngörebilir. Komisyon, her yılın başında o yıl içinde bu
projelere verilecek desteğin üst limitini belirler ve başvuru için gerekli koşullarını ilan
eder.
Altyapı Projesi: Araştırma birimlerinin laboratuar, alet/ekipman ve sistem altyapısının
oluşturulması veya geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projesidir. Projenin ana
amacı Uludağ Üniversitesi Döner Sermayesinin geliştirilmesidir (EK-13). Alt yapı
projeleri birim alt yapını geliştirmek için sadece cihaz alımına yönelik projelerdir. Ancak
projenin yürütülebilmesi amacıyla proje genel bütçesinin bir kısmı komisyon uygun
bulduğu durumlarda diğer harcamalar için kullanılabilir.
Etik Konular?
İnsanlar veya hayvanlar üzerinde yapılacak bilimsel araştırma proje önerilerinde
Üniversitenin ilgili etik kurul onayı aranır. Araştırma projelerinde anket yapılması
halinde, hazırlanan anket formu önce Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından
onaylanır. Bu komisyon, gerekirse anket formunu etik kurul onayına sunar.
B) PROJE BAŞVURUSU
Proje başvurusu nasıl yapılır?
Proje önerileri sunulacak proje şekline göre “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Proje Öneri Formları (EK-1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16)” ile yapılır. Proje yürütücüsü
otomasyon sistemi aracılığı ile projesini sunar (http://bap.uludag.edu.tr). Ayrıca bir
adet basılı ve ıslak imzalı nüsha hazırlanır ve BAP sekretaryasına iletilir.
Proje önerileri, proje yürütücüsünün bağlı olduğu ve projenin yürütüleceği Birim
Başkanı'nın yazısı, Dekan ve/veya Enstitü Müdürü ve/veya Yüksekokul Müdürü aracılığı
ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na iletilir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne sunulan projelerin, aynı içerik ve
amaçta olmak üzere; daha önceden üniversitemiz, TÜBİTAK, DPT, AB gibi proje desteği
sağlayan ulusal veya uluslararası bir program, kurum veya kuruluş desteği ile
gerçekleştirilmemiş olması veya halen belirtilen birimlerin desteği ile yürütülüyor
olmaması gerekmektedir.
C) PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamalı Araştırma Proje önerilerinden B1 grubunda yer alan projeler fakülte
temsilcileri tarafından değerlendirilebilir.
B2 ve B3 grubunda yer alan projeler ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nda
bulunan ilgili fakülte temsilcisi ve belirleyeceği “Danışmanlar” tarafından değerlendirilir.
Gerekli hallerde ilgili fakülte temsilcisinin Uludağ Üniversitesi içerisinden belirleyeceği
veya diğer üniversitelerden seçeceği öğretim üyelerinden oluşturulan “Değerlendirme
Kurulu” tarafından bir panel sistemi çerçevesinde de değerlendirilir.
Söz konusu değerlendirmeler aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır.
1- Önerilen projenin özgün olup olmadığı,
2- Kullanılan yöntemin uygunluğu,
3- Projenin bilimsel birikime ve uygulamaya katkısı,
4- Proje yürütücüsü ve projedeki araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınları,
5- Projenin mali portresi, dağılımı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderler)
6- Proje sonuçlarının Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Arts and Humanities
Citations Index (A&HCI) veya Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranan
dergilerde yayınlanma olasılığı ve bu dergilerde çıkabilecek yayın sayısı
Projeleri değerlendiren danışmanlar, incelenen projelerin desteklenmeye değer olup
olmadığı hususunda en geç bir ay içinde birer rapor hazırlayarak Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu’na sunar. Desteklenecek Uygulamalı Araştırma Projelerinin seçimi
için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu her yıl Şubat ve Temmuz ayı içerisinde
toplanır. Komisyon Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma
Yönergesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda desteklenecek projelere karar verir.
“A, C, D, E, F, G” grubu Proje önerileri, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeleri
tarafından incelenir ve karara bağlanır.
D) PROJELERİN KABULÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, projelerin desteklenip desteklenmemesine ve
desteğin miktarına ilişkin kararı oy çokluğu ile verir. Desteklenmesi uygun bulunan
projeler sıralanarak Rektör’ün onayına sunulur.
Projenin desteklenmesi ve destek miktarı Rektör’ün onayı ile kesinleşir. Desteklenen
projelerin yürütücüleri ile sözleşme imzalanır. Sözleşme proje yürütücüsü tarafından
imzalanmaz ise proje başlatılmaz. Projenin kabulünden itibaren en çok altı ay içinde
proje ile ilgili işlem ve çalışmalar proje yürütücüsü tarafından başlatılmaz ise proje
kendiliğinden yürürlükten kalkar.
“E” grubu projeler için ortaklık koşullarının ayrıntılı olarak belirtildiği bir sözleşme
ve/veya anlaşma imzalanır. “F” grubu projeler için de benzer bir sözleşme ve/veya
anlaşma imzalanır. Bu tip projelerde finansmanın büyük bölümünün uluslararası
kuruluşlar tarafından sağlandığı durumlarda, varsa bu kuruluşların başvuru aşamasında
talep ettiği ortaklık sözleşmesi esas alınır, yoksa ortaklık koşullarının belirtildiği bir
sözleşme ve/veya anlaşma imzalanır. Bu amaçla Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi’nce hazırlanan formlar kullanılır.
Özellikle “F” grubu projeler için, gerekli yasal belgelerin düzenlenmesi ve dış ilişkilerin
yürütülmesinde, eğer üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi’nce konuyla ilgili olarak
öngörülmüş ve ilan edilmiş düzenlemeler varsa bunlara uyulur.
E) PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ
Projelerin yürütülmesinden, o projenin yürütücüleri (çok ortaklı projeler söz konusu
olduğunda, projenin Uludağ Üniversitesi’ndeki sorumlu kişisi) sorumludur. Proje ile
ilgili her türlü imza yetkisi (sonuçların yayımlanması dâhil) sadece proje yürütücüsüne
aittir. Projelerin yürütülmesi İDARİ ve MALİ olarak proje yürütücüsünün
sorumluluğunda olur.
A- İDARİ SÜREÇLER
Projenin yürütülmesi:
Araştırma projelerinin desteklenme kararı ve proje numarası yürütücülere iletildikten
ve sözleşme imzalandıktan sonra proje bütçesi harcamaya açılır.
Projenin yürütülmesinden ve her türlü idari ve mali sürelerden proje yürütücüsü
sorumludur.
Projenin yürütülmesi sırasındaki tüm işlemler ve BAP Komisyonu tarafından alınması
gereken kararlar için BAP komisyonuna proje yürütücüsü dilekçeyle başvurur.
Proje yürütücüsünün değişmesi
Proje yürütücüsünün talebi ile proje yürütücüsü değişebilir. BAP komisyonuna gerekçeli
dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçede projenin yürütülmesi için yeni proje yürütücüsü
ismi belirtilmelidir. Yeni Proje yürütücüsünün öğretim üyesi, doktoralı veya tıpta uzman
unvanı veya sanatta yeterlilik almış öğretim elemanı olması şartı aranır. Yeni proje
yürütücüsünün Proje yürütücüsü olmayı kabul eden dilekçesi BAP komisyonuna
sunulur. Yapılacak değişiklik ara gelişim raporunda belirtilir. Ancak talepler ayrı bir
dilekçe ile BAP Komisyonuna da yapılmalıdır.
Proje çalışanlarının değişmesi
Proje yürütücüsünün başvurusu ile proje çalışanları değiştirilebilir, proje çalışanı
projeden ayrılabilir veya yeni bir proje çalışanı projeye dâhil edilebilir. Proje yürütücüsü
BAP komisyonuna gerekçeli dilekçe ile başvuru yapar. Dilekçede mutlaka değişimin
nedeni belirtilmelidir. Dilekçeye projeden ayrılan, projeye katılan çalışanın durumu
kabul eder dilekçesi mutlaka eklenmelidir. Yapılacak değişiklik ara gelişim raporunda
belirtilir. Ancak talepler ayrı bir dilekçe ile BAP Komisyonuna da yapılmalıdır.
Projede ek süre talepleri
B, E, F ve G gurubu projelerin sürelerinin uzatılması, uzatmanın proje yürütücüsü
tarafından sözleşme süresinin bitimi tarihinden en az iki ay önce Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu’na teklif edilmesine ve teklifin Komisyon’ca uygun görülmesine
bağlıdır. Proje ile ilgili olarak yurtiçi ya da yurtdışından satın alınması öngörülen
malzemenin sağlanamamasından dolayı geçen zaman proje süresine eklenebilir. Uzatma
süresi toplam bir yılı geçemez.
C ve D gurubu projelerin sürelerinin uzatma süresi toplam altı ayı geçemez. Yapılacak
değişiklik ara gelişim raporunda belirtilir. Ancak talepler ayrı bir dilekçe ile BAP
Komisyonuna da yapılmalıdır.
Projede ek bütçe talepleri
Uygulamalı Araştırma projesi bütçesinin artırılması, proje yürütücüsü tarafından
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teklif edilmesine ve Komisyon’ca uygun
görülmesine bağlıdır. Projenin bütçe artışı, orijinal proje bütçesinin % 10’unu geçemez.
İstisnai durumlarda artış miktarı, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile
belirlenir. Ek bütçe talepleri, proje süresinin ilk yarısının tamamlanmasından sonra
yapılabilir. Yapılacak değişiklik ara gelişim raporunda belirtilir. Ancak talepler ayrı bir
dilekçe ile BAP Komisyonuna da yapılmalıdır. Ek bütçe talepleri, proje süresinin ilk
yarısının tamamlanmasından sonra yapılabilir.
Projede fasıllar arası bütçe aktarımı
Uygulamalı araştırma projelerinde proje bütçesini değiştirmemek kaydıyla fasıllar
arasında aktarım yapılabilir. Proje yürütücüsü gerekeli dilekçesiyle BAP Komisyonuna
başvurusunu yapar. Talepler BAP Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı tarafından
komisyon toplanmadan karara bağlanır. Yapılacak değişiklik ara gelişim raporunda
belirtilir. Ancak talepler ayrı bir dilekçe ile BAP Komisyonuna da yapılmalıdır.
Projelerde burs verilmesi
Uygulamalı Araştırma Projelerinde burs verilmez.
Projede alınması planlanan bir kalem (hizmet, alet/teçhizat, seyahat) ile ilgili
değişiklik talebi
Uygulamalı araştırma projelerinde proje bütçesini değiştirmemek kaydıyla Projede
alınması planlanan bir kalem (hizmet, alet/teçhizat, seyahat) ile ilgili değişiklik
yapılabilir. Proje yürütücüsü gerekçeli dilekçesiyle BAP Komisyonuna başvurusunu
yapar. Talepler BAP Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı tarafından komisyon
toplanmadan karara bağlanır. Yapılacak değişiklik ara gelişim raporunda belirtilir.
Ancak talepler ayrı bir dilekçe ile BAP Komisyonuna da yapılmalıdır.
Dönem raporlarının hazırlanması
Hızlı Destek Projesi, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi ve Altyapı Projeleri
dışındaki araştırma projelerinin yürütücüleri, yürütülen çalışmalarla ilgili her yıl bir
(kabul tarihinden bir yıl sonra) gelişme raporu verirler (EK-19). Gelişme raporlarında
çalışmaların öngörülen takvime göre seyri, gelişme durumu, varılan ara sonuçlar,
yapılan ve yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik,
yönetsel ve mali her türlü bilgi yer alır. Bu bilgiler haricinde rapora eklenen talepler (ek
süre, ek ödenek, fasıl aktarımı, kesin rapor vb) işleme alınmaz. Bu talepler ayrı bir üst
yazı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na gönderildikten sonra işleme alınır.
Projelerin Sonuçlandırılması
Altyapı Projeleri ve Hızlı Destek Projeleri tamamlandıktan sonra tamamlandığına dair
bir üst yazı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na iletilir ve uygun görülürse
proje kapatılır. Diğer projelerin sona ermesinden sonra proje yürütücüsü, en geç 12 ay
içinde “kesin rapor” hazırlayarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunar.
Diğer Projeler için istenen kesin rapor, esas olarak proje çalışmalarından elde edilen
bulguların yer aldığı uluslararası dergilerde yayınlanmış (veya yayına kabul edilmiş)
makalelerden oluşur. Söz konusu projelerden elde edilen bu makalelerin kesin rapor
olarak kabul edilebilmesi için Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Arts and
Humanities Citations Index (A&HCI) veya Social Science Citation Index (SSCI)
kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir.
“B1” grubu projeden 1 adet yayın, “B2” grubu projeden 2 adet yayın ve “B3” grubu
projelerden de en az 4 adet veya TÜBİTAK tarafından belirlenen A ve B grubu dergilerde
toplam iki adet yayın yapma zorunluluğu vardır.
Sosyal bilimler alanında yapılan projelerden üretilen makalelerin, öncelikle yukarıda
belirtilen dergilerde yayınlanması esastır. Ancak diğer uluslararası hakemli dergilerde
(Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanlığına ve Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları
ve Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Ölçütleri
kitapçığında belirtilen A1.3. kapsamındaki dergilerde) veya Üniversiteler Arası Kurulun
tanımladığı ve U.Ü.Senatosunun kabul ettiği ulusal hakemli dergilerde yayınlanması
halinde de kesin rapor olarak kabul edilir.
Tüm yayınlarda, araştırmanın Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından desteklendiği (proje numarası verilerek) belirtilmelidir.
Projenin sonuçlanmasını izleyen 12 ay içerisinde proje konusunda yayınlanması
istenilen dergilerde herhangi bir makalenin yayınlanmamış veya yayına kabul
edilmemiş olması halinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, yapılacak müracaata
göre yayın işlemlerinin tamamlanabilmesi için altı ay ek süre verebilir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, sunulan yayınları inceleyerek kabul veya ret
eder. Kesin raporu reddedilen projeler kapatılmamış sayılacağı için proje yürütücüsü
tarafından sunulan yeni proje teklifleri dikkate alınmaz. Ancak Komisyon, proje
yürütücüsünün son üç yıla ait uluslararası yayın performansını değerlendirerek bu
kısıtlamayı kaldırabilir.
Projelerdeki görevlendirmeler
BAP Komisyonu tarafından desteklenen projelerde; yapılan çalışma sonuçlarını sunmak
veya çalışmalara yardımcı olacağı düşünülen önemli bilimsel toplantılara (kongre,
çalıştay vb), proje bütçesinde belirtmek kaydıyla katılım desteği verilir. Destek
sağlanması için bilimsel toplantılarda kabul edilmiş bir sunumun (poster, sözlü) olması
gerekir. Bilimsel toplantılara katılım bir kişiye iki projede görevli olsa bile yılda bir kez
verilir. Proje ekibinde bulunan diğer proje çalışanları da farklı sunumlar yapmak kaydı
ile aynı bilimsel toplantıya katılmak için ilgili projeden destek alabilirler. Destek yollukyevmiye ve katılım ücreti olarak BAP komisyonunca belirlenen üst limitleri aşmayacak
şekilde ve proje bütçesinde belirtilen miktarda sağlanır. Aynı bilimsel toplantı katılımı
için farklı kaynaklardan destek sağlanmamalıdır. Ancak aynı bilimsel toplantı için
örneğin uçak bileti bir destekten diğer masraflar diğer bir projeden karşılanabilir.
Projedeki çalışmaları desteklemek amacıyla yurt içinde yapılacak seyahatler için de proje
bütçesinden yolluk ve yevmiye verilir.
Projelerin Kapatılması
Üst üste iki dönem gelişme raporu gönderilmeyen veya gelişme raporu kabul edilmeyen
projeler Komisyon tarafından kapatılabilir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,
gelişme raporlarını inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre
işleyişine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Çalışmaların,
programa uygun şekilde yürütülmediğinin anlaşılması halinde, “projeyi durdurma
kararı” alabilir. Durdurma kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir, yürütücüsü
uyarılır. Projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak
incelemeye göre Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu karar verir.
Proje çalışmaları, proje yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların kusurları veya
ihmalleri ile yürümez veya yürütülemez duruma gelmiş ise Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu “projeyi iptal kararı” alabilir. İptal kararı Rektör’ün onayı ile kesinleşir.
Karar, proje yürütücüsü ve araştırmacıların görevli oldukları kurum ve kuruluşlara
bildirilir. İptal edilen projeler için alınan araç, gereç ve sarf malzemesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na teslim edilir.
B- MALİ PROSEDÜR
Projelerle ilgili harcamalar ve satın alma işlemleri BAP satın alma birimi tarafından
yapılır. Harcama talepleri BAP otomasyonu üzerinden yapılır. Harcama taleplerinin
yapıldığı formların bir nüshası imzalanarak BAP satın alma birimine iletilir. BAP bütçe
kalemleri aşağıda verilmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılacak tüm
harcamalar, “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin
Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle
Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
03-2-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları

Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri

Akaryakıt ve Yağ Alımları

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
03-3-YOLLUKLAR
03.3.1.01 (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)
03.3.3.01 (Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)
03-5-HİZMET ALIMLARI

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Makale yayın ücretleri, analizler, veri girişleri,
anket çalışmaları vb.)

İlan Giderleri

Taşıt Kiralaması Giderleri

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
03-7-MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIMLARI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
6-1- MAMUL MAL ALIMLARI
Her yıl belirlenen “doğrudan temin” sınır limitinin üzerinde olan tüketime yönelik mal
ve malzeme alımları kapsamında yer almayan ürünlerin (cari nitelikli olmayan)
alımlardır.
Not: Bu kalemden alınacak cihazlar “Resmi Gazetede” yayınlanacağından 3.5. harcama
kalemine ilan gideri olarak 2.000,00-TL ödenek yazılması gerekmektedir.
03.3 YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT HARCAMALARI
2547 sayılı Kanunun 39.maddesinin birinci fıkrasında;
“Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre,
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer
toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve
yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş
günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği
masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye
gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve
rektörün onayı gereklidir.” denilmektedir.
Harcamaların BAP Komisyonunca desteklenen uygulamalı araştırma projelerinden
ödenebilmesi için öncelikle kişinin bağlı olduğu birimin Yönetim Kurulunun olumlu
görevlendirme kararı ile Talep BAP komisyonu başkanı Rektör yardımcısı tarafından
komisyon toplanmadan karara bağlanır. Daha sonra Rektör oluru ile görevlendirme
yapılır. Her görevlendirme için ayrı onay alınmalıdır. Onaylarda görevlendirilecek kişi,
görev yeri, görevin mahiyeti ve süresi, yolculuk şekli, ödemelerin yapılacağı kaynak ve
kalemlerin BAP’ın hangi projesinden yapılacağı belirtilmelidir. Bütçe kaynağı (Rektörlük
bütçesi, BAP bütçesi, Fakülte/Yüksek Okul/Enstitü bütçesi) belirtilmelidir.
Talep edilecek kalemler; Yolluk, Yevmiye, konaklama ve Katılım ücretidir. Bir kalem
birden fazla kaynaktan desteklenemez. Örneğin Uçak biletinin bir kısmı BAP
bütçesinden bir kısmı Fakülte bütçesinden olamaz. Ancak bir seyahatte uçak bileti BAP
bütçesinden yevmiye Fakülte bütçesinden olabilir. Ancak bunlar görevlendirme
yazısında belirtilmelidir. Gündelikler ve Konaklama bedelleri her yıl 6245 sayılı harcırah
Kanununda belirtilen cetvel üzerinden hesaplanır.
BAP Komisyonu 2012 yılı için yolluklarda yurt dışı görevlendirmelerde 2500 Dolar üst
limitini uygulamaktadır. Yurt içi katılımlarda ise limit yoktur.
Toplam yolluk yevmiye ve katılım ücreti bedeli BAP komisyonun belirlediği üst limitleri
ve proje bütçesinde ayrılan miktarı geçmemelidir.
Öğretim elemanı EK-23 Görevlendirme formunu doldurur. Bölüm başkanlığına durumu
belirtir dilekçesiyle ödemenin hangi projeden yapılacağını ve proje bütçesinde
belirtildiği miktarı aşmamak kaydıyla ibaresini de ekleyerek başvurusunu yapar.
Dekanlık yönetim kurulu görevlendirme talebi Rektörlük personele iletir. Personel
talebi Rektör oluruna sunar. Rektör oluruyla birlikte tüm yazışmalar BAP sekretaryasına
iletir. BAP sekretaryası talebi proje bütçesine bakarak değerlendirir. Yeterli ödenek
varsa durumu satın almaya iletir. Satın alma harcırah işlemlerini başlatır. Ödemeler
seyahat öncesi avans şeklinde yapılabilir. Seyahatler için alınan ön ödemelerde (avans)
seyahat bitiminden sonra otuz gün içinde, mahsup edilmelidir. Seyahat bitiminden sonra
faturaların satın alma birimine sunumuyla da kişiye ödeme de yapılabilir.
Mahsup nasıl yapılacaktır?
Seyahat bitiminden sonra öğretim elemanı beyanın, IBAN numarasının, TC kimlik
numarasının olduğu ve ödemenin yapılacağı Banka şubesinin belirtildiği bir dilekçe
hazırlayarak satın alma birimine verir. Yapılan harcamalara ait fatura vb. belgeler,
projede kabul edilen ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilerek AVANS
MAHSUP FİŞİ ne dökümü yapılarak satın alma birimine verilir.
Faturalar kimin adına düzenlenecek?
Faturalar seyahati yapan kişi adına düzenlemelidir. Faturalarda ayrıca Uludağ
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu ibaresi ve Proje numarası bulunmalıdır.
03-2-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bu fasıldan yapılır. EK-22 Malzeme Talep
Formu proje yürütücüsü tarafından doldurulur ve BAP birimine başvuru yapılır. Bu
fasılda yapılacak satın almalar için talep doğrudan BAP sekretaryasına iletilir. Satın
alımlar için Teknik şartname hazırlanması istenir. Teknik şartname hazırlanırken
“Teknik Şartname Hazırlama Kuralları”na dikkat edilir. BAP sekretaryası talebi proje
bütçesinde olup olmadığına, bütçede ilgili harcama kaleminde ödenek bulunup
bulunmadığına bakarak inceler. Uygun olmayan durum proje yürütücüsüne bildirilir ve
gerekli ise fasıllar arası aktarım, ek bütçe talebi veya yeni mal ve hizmet alımları için
bütçe değişikliği yapması istenir. Uygun bulunan talepler BAP satın alma birimine
gönderilir Durum satın alma birimi tarafından proje yürütücüsüne bildirilir ve satın ama
süreci başlar. Satın alınması istenen mal ve malzeme şekline, proje yürütücüsünün
talebine ve özellikle maliyetine göre harcama usulü ön ödeme (avans), doğrudan temin
veya ihale usulüyle yapılır.
03-5-HİZMET ALIMLARI
EK-22 Malzeme Talep formu proje yürütücüsü tarafından doldurulur ve BAP birimine
başvuru yapılır. Bu fasılda yapılacak satın almalar için talep doğrudan BAP
sekretaryasına iletilir. Satın alımlar için Teknik şartname hazırlanması istenir. Teknik
şartname hazırlanırken “Teknik Şartname Hazırlama Kuralları”na dikkat edilir. BAP
sekretaryası talebi proje bütçesinde olup olmadığına, bütçede ilgili harcama kaleminde
ödenek bulunup bulunmadığına bakarak inceler. Uygun olmayan durum proje
yürütücüsüne bildirilir ve gerekli ise fasıllar arası aktarım, ek bütçe talebi veya yeni
hizmet alımları için bütçe değişikliği yapması istenir. Uygun bulunan talepler BAP satın
alma birimine gönderilir Durum satın alma birimi tarafından proje yürütücüsüne
bildirilir ve satın ama süreci başlar. Satın alınması istenen hizmet şekline, proje
yürütücüsünün talebine ve özellikle maliyetine göre harcama usulü ön ödeme (avans),
doğrudan temin veya ihale usulüyle yapılır.
03-7-MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIMLARI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
Makine ve teçhizat alımları bu fasıldan yapılır. EK-22 Malzeme Talep formu proje
yürütücüsü tarafından doldurulur ve BAP birimine başvuru yapılır. Bu fasılda yapılacak
satın almalar için talep dilekçe ile Bölüm Başkanlığına iletilir. Dekanlık talebi BAP
sekretaryasına üst yazısıyla gönderir. Satın alımlar için Teknik şartname hazırlanması
istenir. Proje yürütücüsünden yaklaşık maliyet hesaplanabilmesi için proforma fatura (3
adet) istenir. Teknik şartname hazırlanırken “Teknik Şartname Hazırlama Kuralları”na
dikkat edilir. BAP sekretaryası talebi proje bütçesinde olup olmadığına, bütçede ilgili
harcama kaleminde ödenek bulunup bulunmadığına bakarak inceler. Uygun olmayan
durum proje yürütücüsüne bildirilir ve gerekli ise fasıllar arası aktarım, ek bütçe talebi
veya yeni Makine ve teçhizat alımları için bütçe değişikliği yapması istenir. Uygun
bulunan talepler BAP satın alma birimine gönderilir Durum satın alma birimi tarafından
proje yürütücüsüne bildirilir ve satın ama süreci başlar. Satın alınması istenen Makine
ve teçhizat temin şekline, proje yürütücüsünün talebine ve özellikle maliyetine göre
harcama usulü ön ödeme (avans), doğrudan temin veya ihale usulüyle yapılır. Yurt
dışında yapılacak satın alımlarda akreditif açılır.
01.4 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLARIN ÜÇRETLERİ
Araştırma projelerinde Üniversite’de kadrolu çalışanlar dışında görev alanlara bu
fasıldan saat ücreti karşılığı ödeme yapılır. Saat ücreti Maliye bakanlığının her yıl
belirlediği işçi ücretlerinin çalışma saatlerine göre BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
Anketör ücreti ödemelerinde Harcama yetkilisinden onay alınması gerekir. Anketör
olarak çalışacak kişilerin herhangi bir yerde ücretli olarak çalışmaması gerekir. BAP
projelerinde kısmi zamanlı çalışacaklar için bir aydan daha az bir süre çalışma süreleri
belirlenmelidir. Harcama talimatı ile ödemeler yapılır.
PROJEDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER
Proje yürütücüsü proje ismini, yapılacak işin içeriğini belirten bir dilekçe ile bölüm
başkanlığına başvurur. Bölüm başkanlığı talebi dekanlığa iletir. Talep dekanlık üst yazısı
ile BAP sekretaryasına iletilir. BAP sekretaryası talebin projede bütçesinde olup
olmadığına ve bütçenin elverme durumuna göre inceler. Uygun bulunan talepler satın
alam birimine iletilir. Projede çalıştırılacak personelin ödemeleri hizmet alımı olarak
değerlendirilir. Hizmetin alınmasından sonra proje yürütücüsü Harcama pusulası
düzenler. Hizmetin içeriği açıklanır. Hizmeti alan ve hizmeti veren kişiler tarafından
imzalanarak satın alma birimine iletilir. İş bittikten sonra ayrıca Kabul Raporu
hazırlanır. Kabul Raporunda hizmetin tam ve eksiksiz olarak alındığı belirtilir. Kabul
Raporu Bölüm Başkanı, Proje yürütücüsü ve bir proje çalışanı tarafından imzalanır.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE HARCAMA USULLERİ
1- ÖN ÖDEME (AVANS) USULÜ
Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal
limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her bir harcama
yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok
bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay
içerisinde muhasebe birimine iletir. Avans önce her akademik birim için belirlenmiş
avans mutemetlerine verilir. Proje yürütücüsü avansı mutemetten alır. 2012 yılı için
avans limiti 5700 TL olarak belirlenmiştir.
AVANS / ÖN ÖDEME ve MAHSUP İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce
yürütülen BAP projeleri kapsamında harcama yetkilisi mutemetleri her
yılbaşında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce harcama
yetkilisi tarafından her bir akademik birim için görevlendirilir. Harcama yetkilisi
mutemetlerine projelerle ilgili gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımları için
2012 yılı için bir seferde en fazla 5700 avans/ön ödeme yapılacaktır.
2. Avans/ön ödeme ile talep edilecek mal/hizmet alımları,
proje dosyalarında
bulunan mal/hizmet alımları içerisinden olmalıdır.
3. Bir projeden açılan avans/ön ödeme kapatılmadığı sürece yenisi açılamaz.
4. Açılan avans/ön ödeme ile yapılan harcamalar Uludağ Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adına faturalandırılır. Faturalarda proje
kodu da yazılmalıdır.
Avans/ön ödeme, harcama yetkilisi mutemedinin avansı aldığı günden itibaren en
geç 30 (otuz) gün içerisinde aşağıdaki belgeler hazırlanarak Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilerek avans kapatılır.
Avans/Ön Ödeme hizmet alımı olur ise;
a) Fatura (Faturanın aslının arkasına "piyasa araştırması yapılmıştır" ibaresi
eklenerek proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.)
b) İlgili birimce düzenlenecek Hizmet Alımı Kabul Tutanağı* (Fakülte/Yüksekokul
vb.) ile birlikte,
*Alınan hizmet bakım onarım/tamir olursa yukarıdaki belgelerin yanı sıra; proje yürütücüsü ile birlikte
proje ekibi veya bölümden en az 3 (üç) kişi tarafından düzenlenerek imza altına alınan tutanak
Avans/Ön Ödeme mal alımı olur ise;
a) Fatura (Faturanın aslının arkasına "piyasa araştırması yapılmıştır" ibaresi
eklenerek proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.)
b) İlgili birimce düzenlenecek Mal Alımı Kabul Tutanağı (Fakülte/Yüksekokul vb.)
c) İlgili birimce düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi* (Fakülte/Yüksekokul vb.) ile
birlikte,
*Alınan mal dayanıklı taşınır olursa
Avans/Ön Ödemeden harcama yapılamayan miktar olur ise;
………..nolu hesaba harcama yapılmayan miktarın avans iadesi (proje kodu da
belirtilerek) olarak aktarıldığını gösteren dekont ile birlikte,
a. Avans/Ön Ödeme harcamalarıyla ilgili mahsup formu doldurulurken
yapılan harcamalara ait fatura, makbuz vb. gider belgeleri ve avans
iadelerine ait banka dekontları da mahsup formuna eklenecektir.
b. Alınan avansın mahsubunu zamanında yapmayan harcama yetkilisi
mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.
2- DOĞRUDA TEMİN USULÜ
Aşağıda belirtilen hallerde yaklaşık maliyet tespit edilmeden ihtiyaçlar doğrudan
temin usulü ile alınabilir.
a- İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi.
b- Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c- Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek
malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel
kişiden temin edilememesi.
d- Yükseköğretim Kurulu tarafından, bu ihale usulünün uygulanmasına ilişkin
olarak tespit edilecek parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımları.
e- İhtiyaca uygun taşınmaz malın kiralanması.
f- İhtiyacın üniversiteler ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.
g- İdare bünyesinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri tarafından bilfiil üretilen
mal ve hizmetler.
Her yıl bütçe uygulamaları ile belirlenen sınırlar içinde kalan alımlar BAP satın alma
birimince yapılır. Doğrudan alım işlemleri için proje yürütücüsü, projenin adının ve
hangi harcama kaleminden ne alacağına ilişkin olarak Malzeme Talep Formunu ve gereli
ise Teknik Şartname Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan Teknik
şartnameyi üst yazı dilekçesiyle birlikte Makine/Teçhizat alımları dışında Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne iletir. Makine/Teçhizat alımlarında talep önce
bölüm başkanlığına yapılır. Talepler ilgili birim (Dekanlık/Müdürlük) tarafından BAP
Komisyonuna iletilir. Proje yöneticilerinin 2012 yılı içinde 43.209-TL’ ye (K.D.V.
Hariç) kadar olan talepleri doğrudan temin usulü ile karşılanacaktır.
BAP satın alma birimi talep üzerine piyasa araştırması yapmak üzere BAP web
sayfasında talebi yayınlar. Firmalardan gelen teklifler doğrultusunda piyasa araştırma
formunu hazırlar ve proje yürütücüsüne sunar. Proje yürütücüsü hazırladığı Teknik
Şartname doğrultusunda uygunsa en ucuz teklifi değerlendirir. Diğer durumlarda
gerekçelerini hazırlayarak satın almayı istediği firmayı BAP satın alma birimine bildirir
BAP harcama yetkilisinin onayı ile mal/hizmet alımı yapılır.
3- İHALE USULU
30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/6554 Karar Sayılı
“Yükseköğretim Kurumları Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.
Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”
çerçevesinde aşağıdaki ihale usulleri uygulanacaktır.
1-Belli istekliler arasında ihale usulü
2- Pazarlık usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü:
-
Adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az on iş günü süre tanınarak ön
yeterlilik ilanı yapılır.
-
İlan
sonucu
yeterli
olduğu
tespit
edilen
bütün
adaylara
tekliflerini
hazırlayabilmeleri için en az on gün süre verilerek ihaleye davet mektubu
gönderilir.
-
İhaleye davet edilecek aday sayısı ile teklif veren istekli sayısının üçten az olması
halinde ihale yetkilisinin onayı alınarak ihale iptal edilir.
-
İhalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek hatalar ve
eksikler giderildikten sonra ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet
edilerek ihale sonuçlandırılır.
Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde parasal limit yoktur.
Pazarlık usulü:
Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda aday veya istekli
çıkmaması,
b- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
c- Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş
eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah,
malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal ve hizmet alımları,
d- İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
e- Özellikleri dolayısıyla yabancı ülkelerden tedariki ihale yetkilisince uygun
görülen mal ve hizmet alımları,
f- Her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından, bu ihale usulünün uygulanmasına
ilişkin olarak tespit edilen parasal limiti aşmayan mal veya hizmet alımları.
- (a), (b) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihaleler hariç olmak üzere, bu usulde
yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olmaması gerekir.
Ancak işin özelliğine göre istekli sayısının üçten az olması halinde ihale yapılır ve
bu durum gerekçeli olarak ihale kararında açıklanır.
-
(e) bendine göre ( yurt dışı alımlar )
yapılacak ihaleler için şartname
düzenlenmesi, yaklaşık maliyet tespit edilmesi, ilan yapılması, teminat alınması,
sözleşme yapılması idarenin takdirindedir. Bu sayılan koşullar ihale onay
belgesinde belirtilip İta Amiri tarafından onaylanmasından sonra uygulanabilir.
Bu bende göre yapılacak alımlarda parasal limit yoktur.
-
(f) bendine göre yapılacak alımlarda 2011 yılı için belirlenen parasal limit KDV
hariç 381.462,-TL.dır. Bu bende göre yapılacak alımlar sonucunda,
malın
sözleşme yapılma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun
bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu
değildir. Bu limitin üstündeki ihaleler belli istekliler arasında ihale usulüne
göre yapılacaktır.
Her yıl bütçe uygulamaları ile belirlenen sınırlar içinde kalan alımlar BAP satın alma
birimince yapılır. İhale usulü satın alma işlemleri için proje yürütücüsü, projenin adının
ve hangi harcama kaleminden ne alacağına ilişkin olarak Malzeme Talep Formunu ve
gereli ise Teknik Şartname Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan Teknik
şartnameyi üst yazı dilekçesiyle birlikte Makine/Teçhizat alımları dışında Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne iletir. Makine/Teçhizat alımlarında talep önce
bölüm başkanlığına yapılır. Talepler ilgili birim (Dekanlık/Müdürlük) tarafından BAP
Komisyonuna iletilir. BAP satın alma birimi talep üzerine ihale ile ilgili bilgiyi BAP
harcama yetkilisine bildirir ve BAP harcama yetkilisinin onayı ile talep, ihale
komisyonuna iletilir. İhale komisyonunda teknik üye olarak proje yürütücüsü veya
görevlendireceği kişiler bulunur ve firmaların tekliflerini teknik şartnameye uygunluk
açısından değerlendirir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
73
File Size
1 086 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content