close

Enter

Log in using OpenID

ÇED Raporu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ:
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, tapunun H22b06ac – H22b06dB pafta ve 1618
nolu parselinde kayıtlı 432.720 m2’lik alanın 5.600 m2’lik kısmında ‘‘Cüruf Geri Kazanım
Tesisi’’ kapasite artışı ve ilave hazır beton santrali işletilmesi planlanmaktadır.
Tesiste 99 ton/gün kapasiteli 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi ve 13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmış olup eklerde
sunulmuştur. (Bkz.Ek.3.).
Tesis kapasitesinin arttırılması gerektiği öngörüsü ile cüruf geri kazanımında
kapasite artışı, ilave hazır beton santrali işletilmesi planlanmaktadır.
Kapasite artışı planlanan tesise, tehlikesiz atık kapsamında kalan cüruf atıkları Asil
Çelik fabrikasından alınacaktır. Alınan cüruflar eleme tesisinde boyutlandırma işlemine
tabi tutulacak, çıkan ürünler dolgu malzemesi veya ilave planlanan hazır beton santralinde
hammadde olarak kullanılacaktır.
BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1) Proje konusu, yatırımın tanımı, özellikleri, ömrü, hizmet amaçları , önem
ve gerekliliği, (bertaraf edilecek, geri kazanılacak atık çeşitleri, geri kazanım verimi
vs., yatırımın tanımı, işletme süresi, zamanlama tablosu, hizmet amaçları, projenin
sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği,)
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, tapunun H22b06ac – H22b06dB pafta ve 1618
nolu parselinde kayıtlı 432.720 m2’lik alanın 5.600 m2’lik kısmında ‘‘Cüruf Geri Kazanım
Tesisi’’ kapasite artışı ve hazır beton santrali işletilmesi planlanmaktadır. Tesise ait
koordinatlar eklerde sunulmuştur (Bkz.Ek.1.). Ayrıca proje alanına ait tapu eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.10.).
Bahse konu Cüruf Geri Kazanım Tesisi, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”nce
değerlendirilerek Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi,
Madde 13- “Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla
yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma ve benzeri termal bertaraf işlemleri), belediye
atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük
100 ton ve üzeri olan atıkların ara işleme tabi tutulması ve/veya düzenli depolanması için
kurulacak tesisler” ve 15-ç kapsamında ayrıca hazır beton santrali için ek- 2 madde 19“Hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş
malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim
yapan tesisler (Üretim kapasitesi 100 m3/saat ve üzeri).” Kapsamı dışında olduğu tespit
edilmiştir.
Tesise 99 ton/gün kapasiteli 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi ve 13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmış olup eklerde
sunulmuştur. (Bkz.Ek.3.).
Proje ÇED sürecinin ilk aşaması olan ÇED Başvuru dosyasında Yüksek Fırın
Cürufu Geri Kazanım tesisi olarak başvuru yapılmıştır. ÇED Raporu aşamasında projenin
1
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
yapısal özelliği daha çok irdelendiğinde Cüruf Geri Kazanım Tesisi olduğu belirlenmiştir.
Bu sebeple ÇED Raporu Cüruf Geri Kazanım Tesisi olarak başvuru yapılmıştır.
Proje alanı, Sanayi alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanının Sanayi
alanı sınırları içerisinde kaldığını gösteren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.2.a.). Ayrıca 1/1.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli imar planları eklerde
sunulmuştur (Bkz.Ek.2.c.). Bunun yanında proje alanının Bursa İli sınırları içerisindeki
yerini gösterir yer buldurur haritası, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.2.b.). Kapasite artışı planlanan tesise ait genel vaziyet planı ekte
verilmektedir (Bkz.Ek.2.d.).
Şekil 1. Tesise Ait Görünüş
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından planlanan
kapasite artışında Cüruf Geri Kazanım işlemi ve ilave hazır beton santrali yapılacak olup
işletme süresince teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecektir. Üretimin Asil çelik
üretiminden kaynaklı cürufların çıkması süresince devam edeceği düşünülmektedir. Üretim
yöntemi ile ilgili detaylı bilgiler üretim yöntemi başlığı altında verilmektedir.
Aşağıda ‘‘Cürufu Geri Kazanım’’ tanımından kısaca bahsedilmektedir.
Geri Kazanım; Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin
fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri
kazanım denilmektedir.
Hızla artan sanayileşme sonucunda hammadde, enerji ve doğal kaynakların
tüketimi de artmaktadır. Bu sebeple atıkların geri kazanımı son zamanlarda üzerinde
durulan önemli konular arasındadır.
Atıkların en verimli şekilde ekonomiye tekrar kazandırılması ve miktarlarının
azaltılması hem ekonomik hem de çevre sorunları açısından oldukça önemlidir. Ancak,
2
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
atıklar değerlendirilirken sadece ortadan kaldırılması düşünülmemeli aynı zamanda katma
değeri yüksek olan alanlarda kullanılmalıdır.
Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak, artan endüstriyel atıkların neden
olduğu çevre kirliliğini önlemek ve aynı zamanda ucuz bir malzeme kaynağı olarak
kullanmak amacıyla endüstriyel atıkların (demir-çelik curufları, bor atıkları, termik santral
külleri) çeşitli alanlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.
Curuflar genelde hurda çeliklerin elektrik ark ocaklarında arıtılması işleminin bir
yan ürünü olarak ortaya çıkarlar. Çelik hurdaları yüksek sıcaklıkta eriyerek dökme (pik)
çeliğe dönüşürken çelik curufları eriyik üzerinden sıyrılarak alınan suyla soğutulmuş atık
maddelerdir. Hava ile soğutulan curuflar, düşük soğuma oranı ile üretilen curuflardır. Bu
curuflar bir çukur içerisinde katılaştırılır ve sık sık su spreyleri ile soğutulur. Bu tür
curufların en geniş kullanım alanları yol yapımları, demir yolu ballastlarıdır.
Geri kazanım tesisleri sayesinde; Doğal kaynaklar korunacak, enerji tüketimi
azalacak, atıkların çevreye gelişi-güzel atılması nedeniyle oluşacak çevre kirliliğinin önüne
geçilecek, gömülerek veya yakılarak nihai bertarafı yapılacak olan atıklar tekrar
ekonomiye kazandırılacak, yardımcı sektörlerin artmasına ve iş istihdamına yol açılacaktır.
Geri Kazanılacak Atık Çeşitleri
Tesise kabul edilecek işlenmemiş cüruf (10 02 02) olarak adlandırılan atıklar R5
Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü, yöntemi ile geri kazanım işlemine
tabi tutulacaktır. İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar; atıklar için
tahsis edilecek özel yerlerde, depolanacaktır.
Kapasite artışı planlanan tesise, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”ne
göre tehlikesiz atık kapsamında kalan ve (10 02 02) kodu verilen atıklar Asil Çelik
fabrikasından alınacaktır.
Geri Kazanım Verimi
Cüruf geri kazanım tesisinde günlük işleme 99 tondan 5.000 ton’a çıkarılması
planlanmaktadır. İşlenecek 5.000 ton cürufdan %1’i tekrar geri dönüşüme gönderilecek
çelik olarak öngörülmekte olup toplamda 4950 ton geri kazanımı sağlanmış cüruf piyasaya
sürülecek veya hazır beton santralinde kullanılacaktır. Dolayısıyla verim % 99 olacaktır.
Hazır beton santralinin kapasitesi ise 500 m3/gün olarak planlanmaktadır. Beton
mutlak hacim olarak, %75 oranında agrega, %10 oranında çimento ve %15 oranında sudan
oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının %2'sinden fazla olmamak kaydı ile katkı maddesi
ilave edilebilir. Böylece santralde cüruf kullanımı beton üretim miktarı olan 500 m3/gün’ün
% 75’ini oluşturmakta olup buda 375 m3/gün cürufa tekabül gelmektedir.
İşletme süresi ömrü:
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından planlanan
kapasite artışında Cüruf Geri Kazanım işlemi ve ilave hazır beton santrali yapılacak olup
işletme süresince teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecektir. Üretimin Asil çelik
üretiminden kaynaklı cürufların çıkması süresince devam edeceği düşünülmektedir.
3
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Dolayısıyla işletme süresi Asil çelik fabrikasının çalışmasına göre değişecektir. Asil çelik
fabrikasından başka herhangi bir yerden cüruf alımı gerçekleşmeyecektir.
Asil çelikten kaynaklı stok alanında tahmini toplam cüruf miktarı 1.500.000
ton’dur. Bu miktar kapasite artışı sonucu 1-1,5 yıl sonunda geri kazanılmış olacaktır.
Zamanlama tablosu:
Tesise 99 ton/gün kapasiteli 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi ve 13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmış olup eklerde
sunulmuştur. (Bkz.Ek.3.).
Alınan bu izin doğrultusunda faaliyet alanında gerekli alt yapı ve makine teçhizat
kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Kapasite artırımına ilişkin ÇED Olumlu belgesi alınması akabinde makine teçhizat
revizesine gidilecek olup mevcut makinelerin kapasiteleri arttırılacaktır. Zamanlama
tablosunda arazi hazırlama işlemleri gözardı edilmiştir.
ÇED işlemlerinin tamamlanması ve İzin/lisans alınması gibi işlemleri içeren
zamanlama tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1: Zamanlama Tablosu
Projeye Ait Süreçler
2013
A
O
Ş
M
N M
2014
H T
A
E
E
K
ÇED İşlemleri Tamamlanması
Makine Revizesi ve Montajı
Deneme Üretimi
Çevre İzin/lisans Alımı
GSM Ruhsat Alımı
Faaliyete Başlanması
Hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği:
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından kurulup
işletilmesi planlanan Cüruf Geri Kazanım Tesisi’’ kapasite artışı ve hazır beton santrali
tesisinin hizmet maksadı cürufların elenerek dolgu malzemesi veya hazır beton karışımına
ilavesi ile ekonomiye kazandırma işlemidir. Tesiste 60 kişi çalıştırılması planlanmakta
olup çalışanlar yöre halkından seçilecek ve sosyal yönden yöre halkına istihdam
sağlanacaktır.
Atıkların en verimli şekilde ekonomiye tekrar kazandırılması ve miktarlarının
azaltılması hem ekonomik hem de çevre sorunları acısından oldukça önemlidir. Ancak,
atıklar değerlendirilirken sadece ortadan kaldırılması düşünülmemeli aynı zamanda katma
değeri yüksek olan alanlarda kullanılmalıdır.
Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak, artan endüstriyel atıkların neden
olduğu çevre kirliliğini önlemek ve aynı zamanda ucuz bir malzeme kaynağı olarak
kullanmak amacıyla endüstriyel atıkların (demir-çelik cürufları, bor atıkları, termik santral
külleri) çeşitli alanlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.
4
A
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tesis için seçilen alanın ihracat ve pazarlama aşamalarında ulaşım yollarına yakın
olması nedeniyle ulaşım ve çeşitli ihtiyaçları giderme açısından uygun bir yapısı vardır.
Tesis yerinin seçilmesi aşamasında pazar/müşteri kriterleri değerlendirilmiş ve tesis yerinin
gerek hammaddeye yakınlığı gerekse pazara yakınlığı açısından elverişli konumda olduğu
görülmüştür.
İşletilmesi planlanan tesiste teknolojik açıdan yenilikler takip edilmeye çalışılacaktır.
2)Proje yeri ve teknoloji alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları,
Proseste kullanılan hammaddelerin isimleri, fiziksel, kimyasal özellikleri, miktarları,
temin edileceği yerler, proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri,
proses akım şeması, her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler; (
nötralizasyon ünitesi, depolama alanları, (kül, cüruf, filtre tozu, hammadde vb.)
arıtma tesisi vb. ünitelerinin açıklamaları, vaziyet planlarında gösterimi);
kullanılacak üretim yöntemleri ile teknolojilerin ve üretim akım şemasının detaylı
olarak hazırlanması,
Proje yeri ve teknoloji alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, tapunun H22b06ac – H22b06dB pafta ve 1618
nolu parselinde kayıtlı 432.720 m2’lik alanın 5.600 m2’lik kısmında ‘‘Cüruf Geri Kazanım
Tesisi’’ kapasite artışı ilave hazır beton santrali kurulup işletilmesi planlanmaktadır. Proje
alanına ait tapu eklerde verilmektedir (Bkz.Ek.10.).
Proje alanı, Sanayi alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanının Sanayi
alanı sınırları içerisinde kaldığını gösteren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.2.a.). Ayrıca 1/1.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli imar planları eklerde
sunulmuştur. Bahse konu olan plan hükümleri doğrultusunda ve 3194 sayılı İmar kanunu
hükümleri doğrultusunda çalışılacak ilgili idare tarafından belirtilecek hususlara uygun
olarak çalışılacaktır.
Bunun yanında proje alanının Bursa İli sınırları içerisindeki yerini gösterir yer
buldurur haritası, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita eklerde verilmektedir (Bkz.Ek.2.b.).
Ayrıca yapılması planlanan tesise ait genel vaziyet planı ekte verilmektedir (Bkz.Ek.2.d.).
Faaliyet alanı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş. sahasından ayrılmak amacı ile 3-4 metre
yüksekliğinde saç kullanılarak izole edilmiştir.
Kılıçlar Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından
gerçekleştirilmesi planlanan geri kazanım tesisinin yol bağlantısı Asil Çelik San. Ve Tic.
A.Ş.’ne ait demir çelik fabrikasının giriş ve çıkışlarını engellemeyecek şekilde yapılmakta
olup, mevcut yollar kullanılmaktadır. Kapasite artışı kapsamında herhangi bir yol yapımı
söz konusu değildir.
Faaliyet alanın yaklaşık 2,5 km kuzeyinde Gedelek Köyü, yaklaşık 6,5 km
doğusunda Akharem Köyü, yaklaşık 4,5 km güney doğusunda Yenigürle Köyü, yaklaşık
3 km güneyinde Gemiç Köyü, yine 3 km güneyinde Karsak Köyü 6 km. batısında Cihatlı
Köyü yaklaşık 9,5 km batısında Gemlik İlcesi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda
Orhangazi İlcesi, yaklaşık 25 km guney batısında ise Bursa İli yer almaktadır.
5
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Faaliyet alanının güney sınırından Gemlik-İznik karayolu geçmekte 1,5 km. kuzey
batısından E-881 Bursa-Yalova karayolu geçmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim
alanlarını gösterir uydu görüntüsü aşağıdaki şekilde verilmiştir.
6
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
2,5 km.
6 km.
6,5 km.
4,5 km.
3 km.
Akharem
3 km.
Şekil 2. Faaliyet Alanına En yakın Yerleşim Alanları
7
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tesis için seçilen alanın ihracat ve pazarlama aşamalarında ulaşım yollarına yakın
olması nedeniyle ulaşım ve çeşitli ihtiyaçları giderme açısından uygun bir yapısı vardır. Tesis
yerinin seçilmesi aşamasında pazar/müşteri kriterleri değerlendirilmiş ve tesis yerinin gerek
pazara yakınlığı gerekse hammadde lojistiği açısından elverişli konumda olduğu görülmüştür.
Ayrıca işlenecek cürufun geri kazanım tesisine yakın olması durumu gözetilerek tesis yeri
olarak en uygun yer olarak belirlenmiştir.
Bu şartlar altında söz konusu tesisin yer seçimi yönünden optimum konumda olduğu
öngörüldüğünden başka bir yer alternatifi düşünülmemektedir.
Yapılması planlanan tesisin çevresinden alınan noktalara ait koordinatlar ekte
verilmiştir (Bkz.Ek.1.).
Proje alanının Sanayi alanı sınırları içerisinde kaldığını gösteren 1/25.000 ölçekli
çevre düzeni planı eklerde verilmektedir (Bkz.Ek.2.a.). Ayrıca 1/1.000 ölçekli ve 1/5.000
ölçekli imar planları eklerde sunulmuştur (Bkz.Ek.2.c.).
Proseste kullanılan hammaddelerin isimleri, fiziksel, kimyasal özellikleri,
miktarları, temin edileceği yerler,
Cüruflar genelde çelik hurdalarının elektrik ark ocaklarında arıtılması işleminin bir
yan ürünü olarak ortaya çıkarlar. Çelik hurdası yüksek sıcaklıkta eriyerek dökme (pik) çeliğe
dönüşürken çelik cürufları eriyik üzerinden sıyrılarak alınan suyla soğutulmuş atık
maddelerdir. Hava ile soğutulan cüruflar, düşük soğuma oranı ile üretilen cüruflardır. Bu
cüruflar bir çukur içerisinde katılaştırılır ve sık sık su spreyleri ile soğutulur. Bu tür cürufların
en geniş kullanım alanları yol yapımları, demir yolu ballastlarıdır.
Şekil 3. Cüruf Fiziksel Halleri
Tesisin hammaddesi olan Cürufların kimyasal analizleri yapılmış olup ekte verilmiştir
(Bkz.Ek.4.).
Cürufların hidrolik bağlayıcı özellik kazanabilmesi; cürufun kimyasal kompozisyonu,
inceliği ve içerisindeki camsı yapı miktarına bağlıdır. Cüruflu betonun dayanımı, cüruf
inceliğine, aktivite indeksine ve karışım içerisindeki cüruf/çimento oranına bağlıdır. Cüruf
ince öğütülmüş olarak beton içerisinde kullanıldığında, işlenebilirliği artırdığı, daha az su
absorbe ettiği, terlemeyi azalttığı görülmüştür. (Kaynak: 2005 Deprem Sempozyumu).
İşlenmiş cürufların bir kısmı tesiste üretilmesi planlanan hazır beton üretiminde karışım
olarak kullanılacaktır.
8
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Ayrıca eleme sonucu üretilecek cürufların dolgu malzemesi olabilirliğine ilişkin
akademik rapor ekte verilmiştir (Bkz.Ek.5.).
Tesise kabul edilecek işlenmemiş cüruf (10 02 02) olarak adlandırılan atıklar R5 Diğer
anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü, yöntemi ile geri kazanım işlemine tabi
tutulacaktır. İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar; atıklar için tahsis
edilecek özel yerlerde, depolanacaktır.
Kapasite artışı planlanan tesise, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”ne göre
tehlikesiz atık kapsamında kalan ve (10 02 02) kodu verilen atıklar Asil Çelik fabrikasından
alınacaktır.
İşlenmemiş cüruf alımı stok alanından kamyonlara yüklenerek bunkere boşaltma
şeklinde olacaktır. Günlük işleme kapasitesi 5.000 ton/gün olarak planlanmaktadır.
İşletme süresince tesiste geri kazanım prosesinde işlenecek cüruflar, 05.07.2008 tarih
ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nce tehlikesiz atık olarak sınıflandırıldığından, ilgili
yönetmeliğe göre bu atıkların işlenmesi, nakliyesi ve bertarafları lisansa tabi olup her aşamada
kayda alınmak zorundadır.
ÇED sürecinin akabinde 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”
tanımlar kısmında madde 4 - d bendinde Geri kazanım: EK-II B’de yer alan işlemlerden
herhangi birisini, kapsamında tesiste R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
yöntemi ile geri kazanım işlemine tabi tutulacaktır.
Geri kazanım faaliyeti için tesise “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Konulu Çevre İzin ve
Lisansı” alınacak ve tesiste işlenecek atıkların kayıtları düzenli bir şekilde tutulacaktır. Bu
kayıtlar ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilecektir. Böyle bir tesisin üretime geçmesi
hem ekonomik açıdan, hem de çevre kirliliği ile mücadele açısından ülkemize büyük yararlar
sağlayacaktır.
Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri, proses akım şeması,
her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler; ( nötralizasyon ünitesi,
depolama alanları, (kül, cüruf, filtre tozu, hammadde vb.) arıtma tesisi vb. ünitelerinin
açıklamaları, vaziyet planlarında gösterimi); kullanılacak üretim yöntemleri ile
teknolojilerin ve üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması,
Proje kapsamında 2 adet ana üretim ünitesi yeralacak olup 3 adet yardımcı üniteler
yeralacaktır. Ana üretim üniteleri olarak birincisi cüruf geri kazanım tesisi 2. Ana ünite ise
hazır beton santralidir. Yardımcı üniteler ise kantar, hammadde ve ürün depolama alanı,
konteynırdır. Ana üretim ünitelerinden birincisi:
Cüruf geri kazanım tesisi özellikleri:
Sözkonusu geri kazanım tesisinde iletim konveyör bantlar ile gerçekleştirilmektedir.
Sistemde çeşitli ebatlara ayıran eleme üniteleri yeralmakta olup elemlerden sonra metal
dedektörler vasıtası ile cüruf içerisinde yeralan metaller ayrılmış olmaktadır. Eleme üniteleri
9
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
0-8 mm. 8-40 mm. 40-100 mm. ve 100- üzeri ebatları kapsamaktadır. Cüruf geri kazanım
tesisi vaziyet planı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.d.)
Hazır Beton Santrali tesisi özellikleri:
Kurulup işletilmesi planlanan tesiste makine ekipman listesi: 1 adet konveyör bant, 1
adet 4’lü bunker, 1 adet mekik bant, 2 adet silo olarak düşünülmektedir.
Yukarıda makine ve ekipman listesinde belirtilen bantlar ile karışım maddeleri
taşınımı sağlanacaktır. Bunker ise gelen hammaddelerin boşaltıldığı yer olarak belirlenmiştir.
Silolar agrega, çimento suyun birleştiği depolama ünitesidir.
Hazır beton çimento, agrega (kum, çakıl, kırmataş), su ve gerektiğinde bazı katkı
maddelerinin belli bir üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen,
başlangıçta plastik yada akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen ve zamanla katılaşıp sertleşerek,
mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir.
Şekil 4. Beton Karışım Miktarları
Beton mutlak hacim olarak, %75 oranında agrega, %10 oranında çimento ve %15
oranında sudan oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının %2'sinden fazla olmamak kaydı ile
katkı maddesi ilave edilebilir.
TS EN 206-1’e göre beton 3 sınıfa ayrılmıştır:
Normal beton: Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2000
kg/m3'ten büyük, 2600 kg/m3 'ten küçük olan beton.
Ağır beton: Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2600
kg/m ''ten daha büyük olan beton.
3
Hafif beton: Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 800 kg/m3
'ten büyük, 2000 kg/m3 'ten küçük olan beton. Hafif beton, betonda kullanılan agreganın bir
kısmı veya tamamı hafif agrega olarak imal edilir.
Öğütülmüş kalker ve diğer hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp döner fırınlarda
pişirildikten sonra elde edilen klinkerin, alçı taşı ve diğer katkılarla karıştırılıp öğütülmesiyle
elde edilen toz halindeki bağlayıcıya çimento denir.
ÇİMENTO; Su ile karıştırıldığında, hidratasyon reaksiyonları ve işlemleriyle priz
alarak sertleşebilen hamur meydana getiren ve sertleştikten sonra dayanım ve kararlılığını su
içerisinde bile sürdürebilen öğütülmüş inorganik malzemedir. Çimentonun beton içerisindeki
işlevi; agrega tanelerinin yüzeyini kaplayarak ve taneler arasındaki boşlukları doldurarak
bağlayıcılık görevi yapmaktır.
10
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
AGREGA; Beton içerisinde kullanılan ve betonun yaklaşık olarak % 60-80'ini
oluşturan kırmataş, kum-çakıl gibi malzemelere agrega denir. Agregalar doğal (kum-çakıl,
kırmataş) ve yapay (curuf, genleştirilmiş kil, perlit) olmak üzere iki farklı kökene sahiptir.
Beton santralinde, üretimde kullanılan bütün agregaların TS 706 EN 12620 standardına
uygunluğu deneylerle tespit edilecek ve kalitenin sürekliliği sağlanacaktır. Agregaların beton
içerisindeki rolü çok önemlidir. Granülometrisi, şekil yapısı, sertliği, betonun davranışını
direkt olarak etkiler. Betonda kullanılmadan önce agrega özelliklerinin deneylerle belirlenmiş
olması gerekir.
Tablo 2. Agrega Çeşitlerinin Birim Hacim Kütleleri (kg/m3)
KARIŞIM SUYU; Su, betonu oluşturan temel malzemelerden biridir. Betonun
karılmasında kullanılan karışım suyu, iki önemli görevi yerine getirmektedir.
Çimento ve agrega tanelerinin yüzeyini ıslatarak yağlayıcı etki yaratmak ve böylece
betonun kolay karıştırılabilmesini, taze betonun yerleştirilmesini, sıkıştırılabilmesini, özetle
işlenebilmeyi ve toz halindeki çimento taneleriyle birleşerek ortaya çıkan çimento hamurunda
hidratasyon denilen kimyasal reaksiyonları sağlamaktadır.
Beton santrali karışım suyu Asil Çeliğe ait atıksu arıtma tesisinden çıkan ikincil sular
kullanılacak olup Asil Çelikten alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Kurulup işletilmesi planlanan tesiste su kullanım koşullarına herhangi bir şekilde
müdahale edilmeyecektir.
KİMYASAL KATKILAR; Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla
beton içerisindeki çimento miktarı baz alınarak belli oranlarda katılan organik veya inorganik
kökenli kimyasallar katkı maddesi olarak adlandırılırlar. Katkı maddeleri çoğunlukla beton
karışım suyuna katılır. Üretimde kullanılacak katkı maddelerinin taze betonun özelliklerine
etkisi, deneyimli teknik elemanlar denetiminde, tam donanımlı laboratuvarlarda yapılan
deneylerle tespit edilecektir. Bu katkılar yüksek teknolojiye sahip bilgisayar kontrollü
tesisimizde hassas biçimde tartılarak beton içerisine katılacaktır.
Beton üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde
gruplandırılır.
a) Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar; Bu guruba giren katkılar çoğunlukla
çimento ağırlığının %0.2 -0.5 arası oranlarda kullanılır. Taze betonun işlenebilirliğini arttıran
bu katkılar aynı zamanda beton karma suyu ihtiyacını azalttıklarından betonun dayanımını da
arttırırlar.
b) Süper akışkanlaştırıcılar; Daha çok yüksek dayanımlı beton üretiminde kullanılan
bu katkılarla betonun su/çimento oranını 0.25'lere düşürmek olanaklıdır. Ancak süper
11
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
akışkanlaştırıcılar normal akışkanlaştırıcılara kıyasla %1-%3 gibi çok daha yüksek dozajlarda
kullanılır.
c) Priz süresini değiştiren kimyasal katkılar; Taze betonun priz adı verilen sertleşme
sürecinin bazı koşullarda hızlandırılması veya geciktirilmesi istenir. Özellikle yaz aylarında,
uzun taşıma mesafelerinde priz geciktiriciler, kış aylarında ise priz hızlandırıcılar kullanılır.
d) Hava sürükleyici kimyasal katkılar; Soğuk iklim koşullarında donma-çözülme
tehlikesine karşı koruyan bu maddeler, aynı zamanda betonun işlenebilirliğini arttırırlar.
e) Antifrizler; Bu tip katkılar beton içindeki suyun donma sıcaklığını düşürerek suyun
donmasını ve betonun çatlamasını engeller. Ancak soğuk hava şartlarında betona sadece
antifiriz katkı ilave edilmesi kesin çözüm olmayıp döküm yerinde betonun korunması için
özel önlemlerin alınması gereklidir.
f) Diğer katkılar; Hafif beton, geçirimsiz beton, rötreyi önleyici, aderansı artırıcı,
renklendirici, su tutucu, su geçirimsizlik vb... değişik kimyasal katkı maddeleri vardır.
MİNERAL KATKILAR; Betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel
nitelikler kazandırmak amacıyla kullanılan ince malzemeler mineral katkı olarak
adlandırılırlar. Bu katkıların betona ek dayanım kazandırma özelliği olduğu kadar, betonun
durabilite (kalıcılık) anlamında da performansını arttırırlar. Tüm dünyada ve ülkemizde
mineral katkılar zaman içinde her türlü fiziksel, kimyasal ve elektro-kimyasal dış etkilere
karşı uzun ömürlü betonarme yapıların üretiminde portland çimentosu veya portland
çimentosu klinkeri ile birlikte kullanılmaktadır. Mineral katkı çeşitleri; silis dumanı, uçucu
kül, cüruf ve tras maddeleridir.
Yardımcı Üniteler
Yardımcı ünitelerden birincisi olan kantarda tesise kabul edilen hammadde miktarı ve
çıkan ürün miktarları kontrolü yapılacaktır.
Hammadde depolama alanında işlenmemiş cürufların eleme tesisine gönderilmeden
önce bekletme alanı olarak belirlenmiştir. Ürün depolama alanı ise eleme tesisinde işleme
tabii tutulmuş belirli boyutlara getirilmiş işlenmiş cürufların satışa sunulmadan veya hazır
beton santraline iletilmeden önce bekletildiği alan olarak belirlenmiştir. Ayrıca ürün haline
gelmiş işlenmiş cüruflar silolarda da bekletilebilecektir.
Yardımcı ünitelerden üçüncüsü olan konteynırda tesiste çalışacak olan personelin
sosyal ihtiyaçları tedarik edilecektir.
Kapasiteleri; Proje kapsamında geri kazanım tesisinde kullanılacak olan hammadde;
işlenmemiş cüruf olup hazır beton santralinde ise işlenmiş cüruf, su, çimento ve kimyasal
katkılardır. Geri kazanım tesisine kabul edilmesi planlanan atık kodu (10 02 02)’dir.
Cüruf geri kazanım tesisinde günlük işleme 99 tondan 5.000 ton’a çıkarılması
planlanmaktadır. Hazır beton santralinin kapasitesi ise 500 m3/gün olarak planlanmaktadır.
Mevcut kapasiteye ait kapasite raporu eklerde verilmiştir (Bkz.Ek.7.).
12
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Günde 8 saat ayda 25 iş günü yılda 12 ay olmak üzere toplam 300 iş günü
çalıştırılması planlanmaktadır. Saatlik olarak bu kapasiteler cüruf geri kazanım tesisinde 625
ton, hazır beton santralinde ise 62,5 m3 olacağı planlanmaktadır.
Tesiste stok alanından eleme bunkerine cüruf getirecek olan araçların yük taşıma
kapasitesi 20 tondur. Planlanan kapasite artışı ile bunker hacminin 80 m 3 olması durumunda
saatlik 32 kamyon cürufun geri kazanımı mümkün olacaktır. Tesisin kapasite hesabı revizesi
yapılacak olan makinelerin kapasiteleri doğrultusunda hesaplanmıştır.
Asil çelikten kaynaklı stok alanında tahmini toplam cüruf miktarı 1.500.000 ton’dur.
Bu miktar kapasite artışı sonucu 1-1,5 yıl sonunda geri kazanılmış olacaktır.
Mevcut ve planlanan tesis kapasitelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Tesise ait Kapasiteler
Tesis
Cüruf geri kazanım
Hazır beton santrali
Mevcut
Kapasite
99 ton/gün
-
Planlanan Artış
Toplam Kapasite
4901 ton/gün
500 m3/gün
5000 ton/gün
500 m3/gün
Proses akım şeması, her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler;
( nötralizasyon ünitesi, depolama alanları, (kül, cüruf, filtre tozu, hammadde vb.) arıtma
tesisi vb. ünitelerinin açıklamaları, vaziyet planlarında gösterimi); kullanılacak üretim
yöntemleri ile teknolojilerin ve üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması,
Cüruf Geri Kazanım Tesisi Üretim Yöntemi:
Asil Celik San. Ve Tic. A.Ş. fabrikasından açığa çıkan cüruflar kamyonlar yardımı ile
Asil Çeliğe ait stok alanında depolanır. Bu stok alanından cüruflar Kılıçlar firmasına ait kepçe
ile kamyonlara yüklenip bunkere iletilir. Bunkerde 100 mm. ve üzeri olan cüruflar bunker
yanındaki toplama kısmına alınıp burada manyetik tabla vasıtası ile metalden ayrıştırılır dolgu
malzemesinde kullanılmak üzere gerekli yerlere gönderilir.
Bunker altında yer alan besleme ünitesi yardımı ile konveyör bantlara dökülen
hammadde 3 kademeli 1. Elek ünitesine iletilir.
Şekil 5. Bunker
Şekil 6. Konveyör Bant ve Elek
13
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Söz konusu eleğin ilk kademesinde 40-100 mm ve üzeri malzemeler ayrılır, ikinci
kademede 40-8 mm aralığında yer alan malzeme ve üçüncü kademede ise 0-8 mm
aralığındaki malzemeler ayrılır. Söz konusu eleğin bütün kademelerinde ayrılan malzemeler
manyetik tambur ve manyetik tabla yardımı ile içindeki çelikten ayrıştırılır, ayrılan
malzemeler ayrı ayrı silolara depolanmak üzere konveyör bantlara iletilir. Eleğin ilk
kademesinde kalan 40-100 mm malzemeler ise içindeki çeliğin bir kısmını ayrıştırmak üzere
manyetik tabladan geçirilir. Ayrılan çelik, metal toplama alanına iletilerek geriye kalan cüruf
konveyör bantlar yardımı ile siloya iletilir.
8-40 mm. boyutlarındaki cüruf konveyör bantlar yardımı ile 2. Elek ünitesine iletilir.
Elek altında malzeme manyetik tambur ve manyetik tablalar ile cüruf ve çelik olarak ikiye
ayrılır ve ayrı ayrı silolara depolanır. Elek çıkışında yer alan manyetik tambur yardımı ile
mümkün olduğunca çelikten arındırılan cüruf konveyör bantlar yardımı ile manyetik separatör
ünitesine iletilir. Manyetik separatör ünitesinde nihai ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. Ayrılan
çelik depolanmak üzere konteynere gönderilir. Geriye kalan çelikten arındırılmış cüruf ise
kapalı şekilde depolanmak üzere pnömatik kapaklı siloya iletilir. Oluşan işlenmiş cüruflar
dolgu malzemesi olarak gönderilmektedir. Dolgu malzemesi olabilirliğine ilişkin akademik
rapor ekte verilmiştir (Bkz.Ek.5.). Ayrıca geri kazanım tesisinin vaziyet planı ekte verilmiştir
(Bkz.Ek.2.d.). Üretim Yöntemine göre iş akım şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Stoktaki Cürufun Bunkere Alınması
100 mm. Üzerindeki Cürufların Ayrılması
Emisyon, Gürültü
Konveyör
3 Kademeli Elek
0-8 mm. Metal
8-40 mm. Metal
40-100 mm.
Metal
0-8 mm. Cüruf
8-40 mm. Cüruf
40-100 mm.
Cüruf
Dolgu Malzemesi
Hazır
14 Beton Santrali
Geri Dönüşüm
Tesisi (Asil Çelik)
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 7. Cüruf Geri Kazanım Tesisi İş Akım Şeması
Hazır Beton Santraline Ait Üretim Yöntemi:
Kurulup işletilmesi planlanan beton santralinde malzeme eleme tesisi ürünü olan
cüruflar kullanılacaktır. İşlenmiş cüruflar besleme bandı ile panmiksere verilecektir. Ayrıca
panmiksere su, yapı kimyasalları ve çimento silolarından çimentolar aktarılacaktır. Karışıma
dahil edilecek olan çimento sahaya en yakın fabrikanın bulunduğu Bursa ilinden temin
edilecektir. Bu çimento fabrikasında normal portland çimentosu üretilmektedir. Panmikserde
karıştırılacak beton malzemeleri transmiksere aktarılacaktır. Kullanıma bağlı olarak
transmikserde karıştırılacak hazır betonun sevkiyatı sağlanacaktır.
Kurulup işletilmesi planlanan tesiste makine ekipman listesi: 1 adet konveyör bant, 1
adet 4’lü bunker, 1 adet mekik bant, 2 adet silo olarak düşünülmektedir.
Malzeme Sahası
Agrega Bunkeri
Su
Tankı
Yapı
Kimyasalları
Gürültü
Besleme Bandı
Emisyon
Panmikser
Çimento
Siloları
Hazır Betonun
Transmiksere Aktarımı
Gürültü
Gürültü
Kumanda
Odası
Sevkiyat
Şekil 8. Hazır Beton Tesisi İş Akım Şeması
Tesisin genel vaziyet planı, hazır beton santraline ait vaziyet planı, Projeye konu olan
tesise ait vaziyet planları ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.d.).
3) Ünitelerde kullanılacak makine ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve
temizlik çalışmaları, (oluşacak atık yağların cins ve miktarları, bertarafı)
Proje kapsamında kullanılması planlanan makine ve ekipmanların listesi aşağıdaki
tabloda verilmektedir. Mevcut eleme tesisi ekipmanları revize edilip yerine kapasitesi yüksek
eleme tesisi ekipmanları monte edilecektir.
15
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 4. Mevcut ve Planlanan Makine Ekipman Listesi
Mevcut Makine Ekipman
Bunker (40 m3)
Besleyici (1200x6000 mm)
Elek (1800x6000) (2400x6000) mm
Manyetik Separator
Manyetik Tambur Bant
Manyetik Tabla
Curuf Silosu (Pnomatik Kapaklı)
Celik Silosu (Pnomatik Kapaklı)
Konveyor Bantlar
Kompresor
Kumanda Kabini
Loader
Kamyon
Curuf Geri Kazanım Tesisi
Adet
Revize Sonrası Makine Ekipman
1
Bunker (80 m3)
1
Besleyici (5000x12000 mm)
2
Elek (3600x12000) (3600x12000) mm
1
Manyetik Separator
3
Manyetik Tambur Bant
3
Manyetik Tabla
5
Curuf Silosu (Pnomatik Kapaklı)
3
Celik Silosu (Pnomatik Kapaklı)
Konveyor Bantlar
1
Kompresor
1
Kumanda Kabini
3
Loader
5
Kamyon
Hazır Beton Santrali
Konveyör bant
4’lü bunker
Mekik bant
Silo
Mikser
Toplam
1
1
2
1
3
3
5
3
1
1
3
5
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
6 adet
Mevcut ekipman listesinde belirtilen makinalar ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Kapasite artışı ve ilave hazır beton santraline esas ÇED Olumlu belgesi alınması ile eleme
tesisinde makine revizyonuna gidilecek hazır beton santrali bu doğrultuda montajı
yapılacaktır. Eleme tesisinde yeralan makine ve teçhizatın özellikleri bakım ve temizlik
çalışmaları süreçleri aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 5. Makine Ekipman Özellikleri Bakım Zamanlamaları
Eleme Tesisi
Revize Sonrası Makine
Mevcut Makine Ekipman Özellikleri
Ekipman
Bunker
(40 m3)
Bunker
Besleyici
(1200x6000 mm)
Besleyici
(1800x6000)
Elek
Elek
(2400x6000) mm
Manyetik Separator
Manyetik Separator
Manyetik Tambur Bant
Manyetik Tambur Bant
Manyetik Tabla
Manyetik Tabla
Curuf Silosu
(Pnomatik Kapaklı) Curuf Silosu
Celik Silosu
(Pnomatik Kapaklı)
Konveyor Bantlar
Kompresor
Kumanda Kabini
Loader
Kamyon
-
Celik Silosu
Konveyor Bantlar
Kompresor
Kumanda Kabini
Loader
Kamyon
Hazır Beton Santrali
Konveyör bant
4’lü bunker
Mevcutta Hazır Beton Santrali Bulunmamaktadır. Mekik bant
Silo
Mikser
16
Özellikleri
(80 m3)
(5000x12000 mm)
(3600x12000)
(3600x12000) mm
(Pnomatik
Kapaklı)
(Pnomatik
Kapaklı)
25 m3’lük
25 m3’lük
9 m3’lük
Bakım
Zamanlaması
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
6 Ayda
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
6 Ayda
Her Ay
6 Ayda
6 Ayda
Her Yıl
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinin ve hazır beton santralinin işletme
aşamasında her türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik
edilecek böylece atıkyağ oluşumu sözkonusu olmayacaktır.
Küçük çaplı bakımlar sonucunda oluşacak atık yağlar diğer atıklardan ayrı toplanacak
ve tehlikeli atık sahasında geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı
(04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı (31.07.2009
tarih ve 27305 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak kategori
analizleri yaptırılacak ve kategorilerine uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere
gönderilecektir.
Sözkonusu küçük çaplı bakımlar sonucunda yılda 50 kg. atık yağ çıkacağı
öngörülmektedir.
4) Taşımada kullanılacak araçların özellikleri, kapasite ve miktarları,
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından kapasite artışı
planlanan geri kazanım tesisine getirilecek olan cüruflar Asil Çelik fabrikasının stok
alanından getirilecektir. Sözkonusu fabrika geri kazanım tesisi ile bitişik durumda olup bu
durum işlenmemiş cüruf sevkiyatında kolaylık sağlayacaktır.
Tesiste 3 adet lastikli yükleyici kullanılacak olup bunlardan biri işlenmemiş cüruf stok
alanından doldurma işleminde kullanılacaktır. Lastikli yükleyicilerin kapasiteleri 8 m 3’dür.
İşlenmemiş ve işlenmiş cürufların taşınması için kullanılacak kamyonlar 5 adet
olacaktır. Kamyonların kapasiteleri 20 ton olarak düşünülmektedir.
5) Proje kapsamında planlanan ekonomik sosyal ve altyapı faaliyetleri,
Proje kapsamında çalışan ve çalışacak olan işçiler Gemlik veya Orhangazi İlçesi ve
civar köylerinde ikamet eden veya ikamet edebilecek kişilerden seçilecektir. Şirket, çalışanlar
için servis tahsis etmektedir. Tesiste çalışacak personelin yemek ve çeşitli banyo lavabo
ihtiyaçları işletmede yeralan konteynırdan tedarik edilecektir. Personelin içme amaçlı
kullanacakları su satın alınarak kullanım suyu ise Asil çelik fabrikasından temin edilmektedir.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yağmur suyu kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
iletilecektir. Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisine iletim şekli borular
vasıtasıyla yapılmaktadır. Fiziksel şartların uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünden Uygunluk yazısı alınmış olup ekte sunulmuştur (Bkz.Ek.18.).
Söz konusu arıtma tesisi mevcut durumda %30 kapasite ile çalışmakta olup proje
kapsamında oluşacak atıksuların arıtılması için herhangi bir kapasite artışına gidilmesi söz
konusu değildir.
17
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
6) Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi,
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, tapunun H22b06ac – H22b06dB pafta ve 1618 nolu
parselinde kayıtlı 432.720 m2’lik alanın 5.600 m2’lik kısmında ‘‘Cüruf Geri Kazanım Tesisi’’
kapasite artışı ilave hazır beton santrali kurulup işletilmesi planlanmaktadır. Proje alanına ait
tapu eklerde verilmektedir (Bkz.Ek.10.).
Proje alanı, Sanayi alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanının Sanayi alanı
sınırları içerisinde kaldığını gösteren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.2.a.). Ayrıca 1/1.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli imar planları eklerde
sunulmuştur (Bkz.Ek.2.c.).
Tesis için seçilen alanın sanayi alanında olması, ihracat ve pazarlama aşamalarında
ulaşım yollarına yakın olması nedeniyle ulaşım ve çeşitli ihtiyaçları giderme açısından uygun
bir yapısı vardır. Tesis yerinin seçilmesi aşamasında pazar/müşteri kriterleri değerlendirilmiş
ve tesis yerinin gerek pazara yakınlığı gerekse hammadde lojistiği açısından elverişli
konumda olduğu görülmüştür. Bunun yanında tesisin kurulduğu arazinin geniş olması ve çok
yakınında yerleşim alanı bulunmaması tesis için avantajlı bir durum olup çevreye herhangi bir
olası etkiyi engellemektedir.
Bu şartlar altında söz konusu tesisin yer seçimi yönünden optimum konumda olduğu
öngörüldüğünden başka bir yer alternatifi düşünülmemektedir.
Tesiste cüruf geri kazanımı konusundaki sektörde en gelişmiş teknolojiler
kullanılmaktadır. Bunlar arasında herhangi bir insan gücüne gerek duymadan cürufun
bunkerden kabulü ve ürüne kadar sürecin tamamlanmasıdır. Tozumanın engellenmesi ve olası
parça düşmelerini engellemek amaçlı konveyör bantların üzeri kapatılmıştır.
7)Projenin işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin
tanımlanması, alanın coğrafik şekli, memleket koordinatları, coğrafi koordinatlar,
alanın mülkiyet durumu,
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, 432.720 m2’lik alanın 5.600 m2’lik kısmında
‘‘Cüruf Geri Kazanım Tesisi’’ kapasite artışı ilave hazır beton santrali kurulup işletilmesi
planlanmaktadır.
Tesise ait birimlerin alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 6. Tesisin Birimlerine Ait Alanlar
Alanlar (m2)
122
1104
100
48
15
63
16
20
10
Birimler
Sosyal Tesis
Eleme Tesisi
Hazır Beton Santrali
Kantar
Kantar Binası
Stok sahaları
Akaryakıt Deposu
Atık sahası
Çökeltme Havuzu
18
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Projeye esas tesisin vaziyet planı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.d.). Tesisin işletme
kısmındaki diğer manevra alanları ve yukarıda bahsi geçen alanlar tabanı beton olarak
yapılmış olup sızdırmazlığı sağlanmıştır.
Yakın çevreye hâkim olan topografya, İznik gölü çöküntü alanının oluşturduğu geniş
düzlük alanlardır. Düzlük alanların batı ve güneyinde ise derin oyulmuş vadiler, oldukça dik
yamaçlara sahip sırt ve tepelerin hâkim olduğu engebeli bir topoğrafya görülmektedir. Düzlük
alanların yükseltisi yaklaşık 80-100 m. dolayında olmasına karşılık, engebeli alanda yükselti
kısa mesafelerde 500 m. ye kadar ulaşabilmektedir. Yakın çevredeki önemli yükseltiler;
Koçbey T., Açma T. ve Karayanık T. dir.
Faaliyet alanı geniş düzlük alanlar üzerinde bulunmakta olup, yükseltisi 90 m.
dolayındadır.
Yapılması planlanan tesisin çevresinden alınan noktalara ait koordinatlar ekte
verilmiştir (Bkz.Ek.1.).
Tesisin bulunduğu arazi sanayi alanı olarak imar planlarında görülmektedir.
Sözkonusu arazi Asil çelik fabrikasına kayıtlı olup Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş.
Orhangazi Şubesi kiracı olarak faaliyetini gerçekleştirmektedir. Kira sözleşmesi ekte
verilmiştir (Bkz.Ek.8.). Tesis alanı çevresinde yeralan parsellerin bir kısmı Asil Çelik
Fabrikasına ait olup bir kısım araziler şahıs arazileridir.
8) Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemlerin
kısaca açıklanması, bugüne kadar alınmış ve alınacak izinler,
Kapasite artışı planlanan proje kapsamında herhangi bir inşaat çalışması
yapılmayacaktır. Tesiste eleme tesisi, kantar, sosyal tesisler, hammadde ve ürün stok sahaları
yapılmıştır. Manevra alanları beton ile kaplanmıştır. Tesisin parsel sınırı 3-4 m. boyunda
panel saçlar ile çevrelenmiştir.
Tesise 99 ton/gün kapasiteli 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi ve 13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmış olup eklerde
sunulmuştur. (Bkz.Ek.3.). 5.000 ton/yıl’a göre ÇED Olumlu belgesi alınması akabinde tekrar
geçici faaliyet belgesi yenilenecek olup çevre lisansı alınacaktır. Yasal izinlerin
tamamlanması sonucunda GSM Ruhsatı alınacaktır.
Proje ile ilgili olarak İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 23.
Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereğince insan sağlığına zarar verilmeyecek, çevre kirliliğine
yol açılmayacak, yangın, patlatma, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve
karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili hususlara uygun olarak
çalışılacaktır. Ayrıca yönetmeliğin 27. Maddesinde “Gayrisıhhi müesseselerde yetkili idarenin
izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz” hükmüne
uygun olarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.
BÖLÜM II: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
1) Proje Yerinin; İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan,
lejand ve plan notlarının da yer aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı,
Uygulama İmar Planı (1/25.000, 1/5000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar)
19
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
üzerinde işaretlenerek gösterilmesi, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında faaliyet
alanının hangi kullanımda olduğu, proje sahası ve yakın çevresinin 1/25.000 ölçekli
topoğrafik harita üzerinde gösterimi, sağlık koruma bandının bu planlarda gösterilmesi,
proje sahası ve yakın çevresinde bulunan sanayi ve yerleşimlerin harita veya kroki
üzerinde gösterilmesi, mesafelerin belirtilmesi, konuya ilişkin açıklamaların Rapor
metninde yer alması,
Proje alanı, Sanayi alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanının Sanayi alanı
sınırları içerisinde kaldığını gösteren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı eklerde
verilmektedir (Bkz.Ek.2.a.). Ayrıca tesisin 1/1.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli imar
planlarındaki yeri ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.c.).
Bunun yanında proje alanının Bursa İli sınırları içerisindeki yerini gösterir yer
buldurur haritası, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita eklerde verilmektedir (Bkz.Ek.2.b.).
Tesisin etrafında 1. Sınıf GSM İnceleme Kurulu raporu ekte verilmiştir (Bkz.Ek.19.).
Kurul tarafından bırakılması öngörülen sağlık koruma bandı mesafesinin işlendiği planlar ekte
verilmiştir (Bkz.Ek.2.d.). Ayrıca raporda belirtilen hususlara uygun olarak çalışılacaktır.
Faaliyet alanın yaklaşık 2,5 km kuzeyinde Gedelek Köyü, yaklaşık 6,5 km doğusunda
Akharem Köyü, yaklaşık 4,5 km güney doğusunda Yenigürle Köyü, yaklaşık 3 km güneyinde
Gemiç Köyü, yine 3 km güneyinde Karsak Köyü, 6 km. batısında Cihatlı Köyü yaklaşık 9,5
km batısında Gemlik İlcesi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda Orhangazi İlçesi, yaklaşık 25
km güney batısında ise Bursa İli yer almaktadır.
Faaliyet alanının güney sınırından Gemlik-İznik karayolu geçmekte 1,5 km. kuzey
batısından E-881 Bursa-Yalova karayolu geçmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim
alanlarını gösterir uydu görüntüsü yukarıdaki şekilde verilmiştir.
Faaliyet alanının 500 m. doğusunda Asil çelik fabrikası, 1 km. güney batısında AD
Tarım, 1,5 km. güneydoğusunda Kios zeytincilik, 2,5 km. doğusunda Cargill fabrikası, 1,5
km. batısında Orhangazi küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Faaliyet alanının tesislere
konumlarını gösterir uydu görüntüsü aşağıdaki şekilde verilmiştir.
20
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi
1,5 km.
500 m.
Asil Çelik
1 km.
2,5 km.
AD Tarım
1,5 km.
Kios
Şekil 9. Faaliyet Alanının Tesislere Olan Konumları
21
Cargill
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
2)Proje alanının ve önerilen proje nedeni ile etkilenmesi muhtemel olan çevrenin ;
nüfus, flora, fauna, jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri, doğal afet durumu, toprak, su ,
hava, atmosferik koşulları, iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik
miras,
Nüfus:
Proje sahası ve etki alanında nüfus yoğunluklu alan (okul, hastane, yurt, kreş, otel, vb.
hassas yerleşimler) bulunmamaktadır.
Faaliyet alanının yaklaşık 2,5 km kuzeyinde yeralan Gedelek Köyü nüfusu 1245 kişi,
yaklaşık 6,5 km doğusunda bulunan Akharem Köyü nüfusu 310 kişi, yaklaşık 4,5 km güney
doğusunda yeralan Yenigürle Köyü nüfusu 655 kişi, yaklaşık 3 km güneyinde yeralan Gemiç
Köyü nüfusu 214 kişi, 6 km. batısında bulunan Cihatlı Köyü 381 kişi, yaklaşık 9,5 km
batısında yeralan Gemlik İlçesi 92.942 kişi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda yeralan
Orhangazi İlçesi 57.180 kişi, yaklaşık 25 km güney batısında yeralan Bursa İli nüfusu ise
2.688.171 kişiden ibrettir. ( Kaynak: yerelnet.org.tr)
Köy halkının geçim kaynaklarının başında turşudan sonra zeytincilik gelmektedir.
Fauna, Flora
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından, Bursa İli,
Orhangazi İlçesi, Gemiç köyü Mevkiinde, kapasite artışı planlanan cüruf geri kazanım tesisi
ve hazır beton santralinin yakın çevresi flora ve fauna yönünden ayrı ayrı incelenecek olursa;
FLORA
Güney Marmara Bölgesi, Bursa ili, Orhangazi İlçesi, bitki coğrafyası bakımından
Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş zonunda yer almaktadır. Bu durumun doğal
sonucu olarak bölgede bitki örtüsü açısından bu iki farklı iklim özellikleri bir arada bulunur.
Bununla birlikte, bölgenin Kuzey Batı Anadolu’da yer alması nedeni ile Avrupa-Sibirya ve
Öksin elementleri de görülmektedir.
Proje alanı, iklim, toprak ve toplumsal etkiler gözönüne alınarak bitki toplulukları
bakımından, maki ve pseudomaki alanına girmektedir. Ayrıca, ilçenin güney kısımları nemli
ormanlar ile kaplıdır. Çalışma alanı dahilindeki bitki türlerinin belirlenmesi amacı ile, bölgede
arazi çalışmaları yapılmış ve edinilen bilgiler duyum, gözlem, literatür verileri ile
desteklenmiştir. Çalışma alanı dahilindeki bitki türlerinin belirlenmesi amacı ile biyolog
Engin KILIÇ tarafından 2013 Ekim ayında arazi çalışmaları yapılmış ve edinilen bilgiler
literatür verileri ile desteklenmiştir. Flora türlerinin tespitinde arazi incelemeleri temel
alınmakla birlikte, tanımlanmayan bitki türleri için literatürdeki çalışmalardan
yararlanılmıştır.
Flora türlerinin nisbi bollukları çalışma yapılan bölge içindeki konumlarını
göstermektedir. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi faaliyet sahası ve civarında nesli
tehlike altında olan ve korunmaya muhtaç floraya rastlanmamış olup, sahada bulunan türler
geniş yayılıma sahip kozmopolit türlerdendir.
22
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 7. İnceleme Alanının Florası
Türler
Achillea nobilis (Civan Perçemi)
Anthemis tinctoria (Boyacı Papatyası)
Centaurea calcitrapa (Peygamber çiçeği)
Cercis siliquastrum (Erguvan)
Cirsium arvense (Tarla deve dikeni)
Cistus salviifolius (Laden)
Cornus mas (Kızılcık)
Crataegus monogyna (Alıç)
Cyperus longus (Papirus otu)
Dracunculus vulgaris (Yılan yastığı)
Erica arborea (Funda)
Hordeum bulbosum (Yabani arpa)
Juniperus oxycedrus (Katran ardıcı)
Malva sylvestris (Ebegümeci)
Papaver rhoas (Gelincik)
Phillyrea latifolia (Akçakesme)
Pinus brutia (Kızılçam)
Quercus cerris (Türk meşesi)
Qvercus cocifera (Kermes meşesi)
Rosa canina (Kuşburnu)
Rubus canescens (Böğürtlen)
Rumex obtusifolius (Labada)
Urtica dioica (Isırgan Otu)
Verbascum bombyciferum (Sığırkuyruğu)
Xantium spinosum (Pıtrak)
Familya
Compositae
Compositae
Compositae
Fagaceae
Compositae
Cistuceae
Cornaceae
Rosacea
Cyperaceae
Araceae
Ericaceae
Gramineae
Cuoressaceae
Malvaceae
Papaveraceae
Oleaceae
Pinaceae
Fagaceae
Fagaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae
Compositae
Habitat
Çok çeşitli ortamlar
Çok çeşitli ortamlar
Boş alan, yol kenarı
Kayalık
Yol kenarı
Yol kenarı
Orman kenarı
Açık alanlar
Nemli toprak
Nemli toprak
Orman kenarı
Çok çeşitli ortamlar
Çok çeşitli ortamlar
Çok çeşitli
Yol kenarı, çayır, tarla
Nemli ortam
Çok çeşitli alanlar
Orman kenarı
Kuru yamaçlar
Yol ve orman kenarı
Yol kenarı
Yol kenarı
Çok çeşitli ortamlar
Yol kenarı
Boş alan
Nisbi Bolluk
Bol
Nisbeten bol
Bol
Nadir
Bol
Bol
Nadir
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nadir
Nisbeten bol
Bol
Nisbeten bol
Bol
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nadir
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Bol
Bol
Bol
Nadir
Bol
Çalışma alanında görülen bu türler çok geniş yayılıma sahip olmakla birlikte yukarıda
tablo halinde verilen türler arasında endemik türlere rastlanmamıştır. Bu türlerden endemik ve
egzotik bitki türlerini tespit etmek için; Davis’in “Flora of Turkey and East Agean Islands”
(1965-1988) adlı eserine ve Prof. Dr. Tuna EKİM’in “Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve
Endemik Bitki Türleri” adlı kitabına başvurulmuştur.
Ayrıca, kesin koruma altına alınan flora türlerini belirlemek için Türk Çevre
Mevzuatı’nda yer alan “Bern Sözleşmesi”, diğer adıyla “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” Ek-1 incelenmiş ve sözkonusu flora türlerinden herhangi
birine rastlanmamıştır. Zaman içerisinde faaliyet alanı sanayi bölgesinde kalmasından dolayı
sözkonusu bitki türleri tahrip olmuştur.
FAUNA
Çalışma alanının faunası, arazi çalışmaları ve literatür verileri ile yöre insanlarının
gözlemlerine bağlı olarak çıkartılmıştır. Ayrıca, olası bir hatayı önlemek amacı ile bölgenin
biyotop özellikleri de dikkate alınarak çalışma alanı sınırları dahilinde bulunması muhtemel
türlerde listeye ilave edilmiştir. Ancak arazi çalışmaları esnasında, birkaç kuş türü dışında
hiçbir fauna türüne rastlanmamıştır. Bu durum faaliyet alanının sanayi bölgesinde
bulunmasından dolayı, türlerin yaşama alanlarının yok olması ile açıklanabilmektedir.
İnceleme alanında bulunduğu düşünülen türler şunlardır:
Tablo 8. Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Fauna Türleri
Clasis(sınıf)
Insecta(Böcekler)
Latince Adı
Coccinella
Türkçe Adı
Uğur böceği
23
Nispi Bolluk
Nisbeten bol
Habitat
Çok çeşitli alanlar
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
septempunctata
Aves(kuşlar)
Aves(kuşlar)
Aves(kuşlar)
Aves(kuşlar)
Dociostaurus
maracconus
Mantis religiasa
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana ridibunda
Testudo graeca
Lacerta viridis
Typhlops
vermicularis
Alauda arvensis
Hirunda rustica
Corvus monedula
Passer domesticus
Mammalıa (Memeliler)
Erinaceus concolor
Insecta(Böcekler)
Insecta(Böcekler)
Amphibia( Kurbağalar)
Amphibia ( Kurbağalar)
Amphibia( Kurbağalar)
Reptilia (Sürüngenler)
Reptilia (Sürüngenler)
Reptilia (Sürüngenler)
Adi Çekirge
Nisbeten bol
Çok çeşitli alanlar
Peygamber devesi
Gece kurbağası
Ağaç kurbağası
Ova kurbağası
Adi tosbağa
Yeşil kertenkele
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nadir
Nadir
Nisbeten bol
Nadir
Kör yılan
Nadir
Tarla kuşu
Kır kırlangıcı
Cüce karga
Ev serçesi
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nisbeten bol
Nadir
Kirpi
Nisbeten bol
Çok çeşitli alanlar
Nemli alanlar
Nemli alanlar
Nemli alanlar
Çok çeşitli alanlar
Ormanlık alan
Taşlık ve tarım
arazileri
Çok çeşitli alanlar
Çok çeşitli alanlar
Çok çeşitli alanlar
Çok çeşitli alanlar
Taşlık ve tarım
arazileri
Yukarıda belirtilen türler literatürde yer almasına rağmen arazi çalışmaları sırasında
pek çoğuna rastlanamamıştır. Bölgenin faunasını oluşturan bu türler Türkiye’de geniş yayılışa
sahip türlerdir.
Tespit edilen ve yukarıda belirtilen türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek
amacı ile Türk Çevre Mevzuatı’nda yer alan “Bern Sözleşmesi”, diğer adıyla “Avrupa’nın
Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” Ek II ve Ek III incelenmiş, ancak
faaliyetin yapılacağı bölge içinde korunan veya kesin koruma altına alınan herhangi bir fauna
türüne rastlanmamıştır.
Proje alanı Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kaldığından yakın çevresinde kayıt altına
alınmış herhangi bir peyzaj değeri yüksek yer ve rekreasyon alanı ya da benzersiz özellikteki
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların olduğu alanlar bulunmamaktadır.
Proje alanının yakın çevresinde askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına
belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7 / 16 349 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
“Sınırlandırılmış Alanlar” bulunmamaktadır.
Ayrıca proje alanının yakın çevresinde milli park, tabiat parkı, sulak alan, tabiat anıtı,
tabiat koruma alanı, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayvanı yetiştirme alanları, kültür
varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına
alınan alanlar, biogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, özel çevre koruma bölgeleri,
özel koruma alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, turizm
bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar gibi özellikler taşıyan alanlar
bulunmamaktadır.
SONUÇ
Proje uygulama ve etki alanında habitat bölünmesi, ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve
yapısının bozulması, zarar görmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınması
beklenmemektedir. Yalnızca proje alanında gerek araçların varlığı gerekse insan faaliyeti
açısından bir miktar doğal alanın tahribatı ve biyomas kaybı mümkündür. Ancak flora ve
fauna türlerinin yoğunluğu ve tespit edilen türler arasında risk altına girecek olanların
bulunmamasından dolayı bu etkiler yok sayılabilir.
24
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Proje alanında flora ve fauna açısından lokal endemik veya dar yayılışa sahip türlere
ne arazi gözlemleri sırasında ne de literatür araştırmalarında rastlanmamıştır. Bu nedenle
alanda yapılacak faaliyet sonucu meydana gelebilecek tahribat, yayılış bakımından
kozmopolit olan bu türlerin varlığını tehdit edecek nitelikte değildir. Bern Sözleşmesi
dâhilindeki türler özellikle insan aktivitelerinin az bulunduğu bölgelerde yayılım
göstermektedir. Zira bölgenin oldukça büyük bir kısmının insan etkisine maruz kalmış alanlar
olduğu göz önünde bulundurulursa, doğal yapısını koruyabilmiş alanların miktarının ne kadar
az olduğu anlaşılabilir.
Jeolojik Ve Hidrojeolojik Özellikleri, Doğal Afet Durumu,
1. TOPOĞRAFYA:
Faaliyet alanı Bursa İli, Orhangazi ilçe merkezinin yaklaşık 8.8 km. güneybatısında,
kalmaktadır.
Yakın çevreye hâkim olan topografya, İznik gölü çöküntü alanının oluşturduğu geniş
düzlük alanlardır. Düzlük alanların batı ve güneyinde ise derin oyulmuş vadiler, oldukça dik
yamaçlara sahip sırt ve tepelerin hâkim olduğu engebeli bir topografya görülmektedir. Düzlük
alanların yükseltisi yaklaşık 80-100 m. dolayında olmasına karşılık, engebeli alanda yükselti
kısa mesafelerde 500 m. ye kadar ulaşabilmektedir. Yakın çevredeki önemli yükseltiler;
Koçbey T., Açma T. ve Karayanık T. dir.
Faaliyet alanı geniş düzlük alanlar üzerinde bulunmakta olup, yükseltisi 90 m.
dolayındadır.
2. JEOLOJİ:
Faaliyet alanının yakın çevresini kapsayan inceleme alanında en altta Paleozoyik yaşlı
metamorfik şist ve mermerler bulunmaktadır. Bunlar üzerinde Eosen yaşlı Gemlik grubu
formasyonlarından Kurbandağı Formasyonu görülmektedir. Çok geniş alanlar kaplayan
alüvyonlar ise Kuvaterner yaşlıdır (Bkz.Ek.2.e.).
PALEOZOYİK:
Metamorfik şist-mermer (Pzş):
İnceleme alanının batı ve kuzeybatısında görülmektedir. Çok farklı litolojik özellikler
sunan metamorfik şistler çok kıvrımlı ve kırıklıdır, Ortak özelliği aynı tür volkanizma,
tektonizma geçirmiş bulunmak olan bu kayalarda; bazik metamorfik kayaçlar,
metaultrabazikler, glaukofanlı şistler, metavolkanitlerle ilksel ilişkili kireçtaşları, radyolaritler
ve asit bileşimli şistler sık görülen litolojilerdir. Litolojiler birbirleri arasında yanal ve düşey
geçiş gösterirler. Mercek, ardalanma ve kamalanma olağandır.
Birim içerisinde görülen mermerler (mr); Metavolkanitler, metasedimanter ve
gloukofan şistlerle ilksel ilişkilidir. Birkaç metreden yüzlerce metreye varan çeşitli
kalınlıklarda olabilmektedir. Siyah, koyu gri, açık gri, krem, beyaz renklerdedir. Sakkoroid
dokulu, sert, rekristalizedir ve yer yer şistozite gösterir. Yer yer çok iyi gelişmiş çört bantlıdır.
Erozyana karşı dayanıklı oluşu nedeniyle topografyada yüksek tepeleri oluşturur.
25
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Birimin düzgün istiflenmesi ve tabanı görülemediğinden kalınlığı belirsizdir. Birim
içerisinde fosil bulunamamıştır. Transgresif olarak üzerine gelen (inceleme alanımızın
dışında) Permiyen yaşlı Orhaniye Formasyonuna dayanılarak Permiyen öncesi yaşı
verilmiştir.
SENOZOYİK:
EOSEN:
Gemlik Grubu:
Yersel olarak kalın bir konglomera seviyesi ile başlayan Gemlik Gurubu, aktif
volkanizma ile birlikte Eosen sonuna kadar devam eder. Volkanizma sonucu oluşan lav, tüf,
aglomera ve volkanitlerden türüyen detritikler Eosen istiflerinin genel karakterini
oluşturmuştur.
Bölgede litolojik karakterleri bazen birbirini andıran dokuz ayrı formasyon adlaması
yapılmış olup, inceleme alanında; Gemlik grubunun en üst seviyelerini oluşturan Kurbandağı
Formasyonu görülmektedir.
Kurbandağı Formasyonu (Pg):
İnceleme alanının güney ve güneybatısında görülmektedir. Birim; yeşil, kirli sarı,
kahve, boz renkli konglomera, kumtaşı, karbonatlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve volkanik tüf
ardalanmasından oluşmaktadır. Kumtaşlarında oygu-dolgu, flut-cast ve denizel riple-marklar
gelişmiştir. Tüfler yeşil renkli, kalın tabakalı, sert, yer yer eklemlidir. Kumtaşı-kil-marn
ardalanması yaygındır. Yer yer konglomeralar görülmektedir. Konglomera ve aglomeralar 1-2
m. tabaka kalınlığında olup, dik şevler yapmaktadır. Yer yer görülen karbonatlı kumtaşıkireçtaşı seviyeleri ince-orta ve belirgin tabakalıdır.
Birimin kalınlığı 150 m. olarak tahmin edilmektedir. Birim içerisinde fosil
bulunamamıştır. Yanal ve düşey geçişli olduğu formasyolara dayanılarak yaşı Lütesiyen
(Orta-Üst Eosen) olarak kabul edilmektedir.
KUVATERNER:
Alüvyon:
İnceleme alanında çok geniş alanlar kaplayan geniş düzlük alanlarda ve dere
yataklarında görülen alüvyonlar, tutturulmamış kil, kum ve çakıldan oluşmaktadır.
3.YAPISAL JEOLOJİ VE DEPREMSELLİK:
Metamorfik şistler çok kıvrımlı ve kırıklı olup, şistozite belirgindir. Mermerler bol
kırıklı, yer yer şistozite gösterirler. Kurbandağı Formasyonu ince-orta, yer yer kalın ve
belirgin tabakalanmalıdır.
İnceleme alanının içerisinde bulunduğu bölgede en önemli yapısal şekil Gemlik-İznik
hattında görülen Kuzey Anadolu Fayının güney koludur.
26
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Faaliyet alanının birkaç yüz metre güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fayının güney
kolu nedeniyle bölgede deprem riski çok yüksektir. Bölge “Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası”nda birinci derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır (Bkz.Ek.2.f.).
4. HİDROLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER:
İnceleme alanındaki en önemli akarsu, faaliyet alanının yaklaşık 600 m. kuzeyinden
geçen Gölayağı Deredir. İznik Gölünün fazla sularını Marmara Denizine taşır. Uzunluğu 16
km. olan dere batıda Karsak Dere ile birleşerek, Gemlik ilçesi içerisinden Gemlik Körfezine
dökülür. Ayrıca Gölayağı Dereye kavuşan, akışları yağışlara bağlı ve uzunlukları birkaç km.
olan mevsimlik dereler mevcuttur.
Faaliyet alanı ve çevresindeki akarsuların ve mevsimsel akış gösteren kuru dere
yataklarının faaliyet sırasında zarar görmemesi, dere yataklarına ve dere yataklarına ulaşması
sözkonusu olabilecek yerlere pasa malzeme, hafriyat atıkları, katı ve sıvı atıkların atılmaması,
dere yataklarının değiştirilmemesi ve oluşabilecek çevre kirliliğinin engellenmesi hususları
işletme aşamasında yerine getirilecektir.
Bölgedeki en önemli sulak alan; Faaliyet alanının yaklaşık 6 km. doğusunda İznik
Gölüdür. İznik Gölü; Bursa ilinin kuzeydoğusunda çöküntü çanağı (tektonik) gölüdür.
Yüzölçümü 298 km2, deniz düzeyinden yüksekliği 85 m. en derin yeri 65 m. dir. Doğu-batı
yönünde uzanır. 16 km lik dar bir boğazla (Karsak Boğazı) Gemlik Körfezine açılır. Gölü
besleyen en önemli akarsu, kuzeydoğudan göle karışan Karasu Deresidir. Göl fazla sularını
Gölayağı Dere (Karsak Dere) vasıtasıyla Gemlik Körfezine boşaltır.
Faaliyet alanının yakın çevresinde önemli bir soğuk veya sıcak su kaynağı
bulunmamaktadır. Ancak engebeli arazide, kaya birimlerinin kırık, çatlak ve tabaka
aralarından boşalan, düşük debili soğuk su kaynakları bulunmaktadır.
İnceleme alanındaki metamorfik şistler geçirimsiz kayaçlardan oluşmakta olup akifer
özelliği göstermemektedirler. Mermerler bol kırıklı ve yer yer erime boşluklu olmaları
nedeniyle önemli sutaşıma kapasitesine sahiptirler ve yüzey sularının yeraltına iletiminde
önemli rol oynarlar. Mermerler geçirimsiz kayaçlarla çevrili olmaları ve yüksek kotlarda
bulunmaları nedeniyle önemli bir yeraltı suyu potansiyeline sahip değillerdir. Kurbandağı
Formasyonu detritik ve volkanik kayalardan oluşmasına karşın tutturulmuş ve pekişmiş
olmaları nedeniyle akifer özelliği göstermezler. Ancak kırık ve alterasyon zonlarında bir
miktar su alınabilir. Alüvyonlar, inceleme alanındaki en önemli akiferdir. İznik gölü
çevresinde geniş alanlarda görülmekte ve oldukça kalın olması nedeniylede önemli yeraltı
suyu potansiyeline sahiptir.
İnceleme alanındaki geniş alüvyon düzlüklerinde sulama ve kullanma amaçlı açılmış
çok sayıda kuyu bulunmaktadır.
167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun ve 09.09.2006 tarih 26284 sayılı Dere yatakları
ve taşkınlar adı ile yayınlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer
mevzuatların ilgili hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
5. DOĞAL KAYNAKLARIN DURUMU, KALİTESİ VE YENİLENEBİLİRLİĞİ:
Faaliyet alanı yakın çevresindeki en önemli doğal kaynak mermerlerdir. Mermer
oluşumlarının blok verebilen kısımları mermer olarak değerlendirilmekte, blok alınamayan
27
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
kısımları işe kırmataş ve taş tozu elde edilmesi ile kireç yapılmasında kullanılmaktadır.
Ayrıca metamorfik şistlerin bazı seviyeleri doğal stabilize malzeme olarak kullanılmaya
uygundur.
Karsak boğazında metamorfik şistler içerisindeki diyabaz daykı mermer olarak
işletilmektedir.
Mermerler ve şistler jeolojik zamanlarda oluştuklarından yenilenemeyen doğal
kaynaklardandır.
Bunların dışında yakın çevrede önemli herhangi bir doğal kaynak bulunmamaktadır.
6. DOĞAL AFET DURUMU:
Faaliyet alanının, çok yakınından geçen, Kuzey Anadolu Fayının güney kolu
nedeniyle bölgede deprem riski çok yüksektir. Bu nedenle gerekli önlemler titizlikle
alınmalıdır.
Faaliyet alanı, Gölayağı Deresinden oldukça yüksek kotta ve uzağında bulunmaktadır.
Ayrıca güneyden gelen ve sel oluşturabilecek dere yataklarından da oldukça uzak
bulunmaktadır. Orman alanlarına uzak olması, yakın çevrede dik yamaçların ve heyelan
bölgelerinin bulunmaması nedenleriyle, faaliyet alanında deprem dışında, su baskını, toprak
kayması, taş düşmesi, orman yangını vb. gibi doğal afetlere maruz kalması
beklenmemektedir.
Toprak, Su, Hava,
Proje alanı ve yakın çevresi değişik açılardan tek tek incelenecek olursa;
1- Tarım: Kapasite artışı planlanan tesis sanayi alanında olup yakın çevresinde tarım
arazileri bulunmaktadır.
Bursa ilinde yapılan araştırmalara göre tarım yapılan 430.950 hektar alanın %55.52’si
olan 240.543 hektarı sulanabilir durumdadır. Bu alanın 69.540 hektarı DSİ, 17.639 hektarı
Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tesislerden ve 40.215 hektarı halk
imkanları ile olmak üzere 127.394 ha. sulanmaktadır. Buna göre Bursa ilinde tarım alanlarının
%29.56’sı sulanabilir alanın %52,96’sında sulama yapılmaktadır.
Faaliyet alanının bulunduğu Orhangazi ilçesinde ekonomi, tarım ve sanayiye
dayanmaktadır. İlçenin toplam alanı 476 km2 olup, bunun 140.990 dekarı ekilebilir arazi,
7.500 dekar çayır, mera arazisi, 159.360 dekar orman arazisi, 168.150 dekarı ise tarım dışı
arazidir. Tarımda kullanılan arazinin 64.540 dekarlık alanı sulanabilir arazi olup, bunun
27.500 dekarlık kısmı devlet imkanları ile sulanabildiği halde 37.040 dekarlık alan ise
çiftçinin imkanlarıyla sulanabilmektedir.
İlçenin genel yüzölçümü 476 km2 dir. Bunun % 29.3'ü tarım arazisi, % 1.5'i çayır,
mera, % 3.3'ü meskun mahal, % 30.9'u ormanlık alan ve % 34.7'si ise İznik Gölünün bir
bölümüdür.
Aşağıda verilen tablodan da anlaşılacağı üzere Orhangazi ilçesindeki arazi dağılımları
yüzdelik dilimler halinde verilmektedir.
28
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
35%
31%
Tarım arazisi
Çayır-Mera
Meskun Mahal
Ormanlık Alan
İznik Gölü
3%
2%
29%
Şekil 10. Orhangazi İlçesi Arazi Dağılımı
Kaynak: Orhangazi Belediyesi Web Sitesi
İlçede üretilen başlıca ürünler, zeytin, kırmızı lahana, çeltik, buğday, elma, şeftali,
patlıcan, domates, fasulye ve biberdir. Narenciye dışında her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği
ilçede bunların dışında dar alanlarda olmak üzere armut, erik, kiraz, fındık, ayva, çilek,
salatalık tarımı ve bağcılık ta yapılmaktadır.
Faaliyet alanında ise sulu tarım yapılan ve yapılması mümkün olan herhangi bir arazi
bulunmamaktadır.
20%
26%
Sulanmayan Alan
Halk Sulaması
Devlet Sulaması
54%
Şekil 11. Orhangazi İlçesi Arazi Sulama Durumu
Kaynak: Orhangazi Belediyesi Web Sitesi
Faaliyet alanı yakın çevresinde tarımsal gelişim proje alanları bulunmamaktadır.
2- Orman: Proje alanı sanayi bölgesi içerisinde yer almakta olup yakın çevresinde
herhangi bir orman alanı yer almamaktadır.
İlçede Karadeniz ve Akdeniz İklimleri arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Doğal bitki
örtüsü; nemli orman, kuru orman alanları ile maki ( sürekli yeşil görünen ağaççık-çalılıklar )
ve psödomaki ( maki benzeri çalılıklar ) alanlarından oluşmaktadır. Yıllık yağış ortalaması
29
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
500 mm. nin üzerinde olan yerlerde, doğal ormanlar ( insan eli değmeden ) kendiliğinden
yetişebilmektedir.
Faaliyet alanının bulunduğu ilçede ormanlık arazi toplam arazinin % 30,9
oluşturmaktadır. Tesisin kurulacağı arazi ormanlık arazi dışındadır. Bundan dolayı Herhangi
bir şekilde ormanlık alan tahribi sözkonusu değildir.
3- Sanayi Ve İşletmeler: İlçe ekonomisinde asıl yeri tutan sanayii kuruluşlarıdır.
Tekstil ve metal sanayi sektörlerinin etkin olduğu ilçede sanayi sektöründe çalışanlar toplam
çalışanların yüzde 39'unu oluşturmaktadır. Sanayi kuruluşları ilçenin dışında İznik Gölünün
batısında kuruludurlar.
İlçede mevcut olan büyük sanayi kuruluşları 14 adet olup bunların 5 tanesi metal ve
otomotiv yedek parça imalatı, 6 tanesi tekstil fabrikası, 2 gıda, 1 adette sanayi gazı imalatı
yapan tesisler mevcuttur. Ayrıca merkez ve köylere bağlı yüz otuz adet çeşitli dallarda
faaliyet gösteren küçük sanayi işletmeleri ve yirmi sekiz tane atölye vardır
4- Su Kaynakları: İnceleme alanındaki en önemli akarsu, faaliyet alanının yaklaşık
600 m. kuzeyinden geçen Gölayağı Deredir. İznik Gölünün fazla sularını Marmara Denizine
taşır. Uzunluğu 16 km. olan dere batıda Karsak Dere ile birleşerek, Gemlik ilçesi içerisinden
Gemlik Körfezine dökülür. Ayrıca Gölayağı Dereye kavuşan, akışları yağışlara bağlı ve
uzunlukları birkaç km. olan mevsimlik dereler mevcuttur.
5- Ulaşım: Faaliyet alanın yaklaşık 2,5 km kuzeyinde Gedelek Köyü, yaklaşık 6,5 km
doğusunda Akharem Köyü, yaklaşık 4,5 km güney doğusunda Yenigürle Köyü, yaklaşık 3
km güneyinde Gemiç Köyü, yine 3 km güneyinde Karsak Köyü, 6 km. batısında Cihatlı Köyü
yaklaşık 9,5 km batısında Gemlik İlcesi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda Orhangazi İlcesi,
yaklaşık 25 km guney batısında ise Bursa İli yer almaktadır.
Faaliyet alanının güney sınırından Gemlik-İznik karayolu geçmekte 1,5 km. kuzey
batısından E-881 Bursa-Yalova karayolu geçmektedir.
Hava, Atmosferik Koşulları, İklimsel Faktörler
Bölüm 3.2. Başlığı altında detaylıca konu açıklaması yapılmıştır.
Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik Miras,
Tesisin bulunduğu arazi sanayi alanı olarak imar planlarında görülmektedir.
Sözkonusu arazi Asil çelik fabrikasına kayıtlı olup Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş.
Orhangazi Şubesi kiracı olarak faaliyetini gerçekleştirmektedir. Kira sözleşmesi ekte
verilmiştir (Bkz.Ek.8.).
Faaliyet alanı sınırları içerisinde kayıt altına alınmış herhangi bir peyzaj değeri yüksek
yer ve rekreasyon alanı ya da benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların
olduğu alanlar bulunmamaktadır. Yakın çevresine ait hassas alanlar aşağıda belirtilmiştir.
Faliyet alanı yakın çevresinde en yakın sulak alan İznik gölüdür. Faaliyet alanının 6
km. doğusunda yer almaktadır. Tesise uzaklığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz etki
oluşturacağı düşünülmemektedir.
30
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
İlçe sınırlarında 5 adet sit alanı mevcuttur. Sit alanlarının Ilıpınar höyüğü: faaliyet
alanının 4 km. kuzey doğusunda (Çeltikçi) , Tepecik höyüğü: faaliyet alanının 14 km. kuzeydoğusunda (Yeniköy), Buluntu alanı: faaliyet alanının 2,5 km. kuzeyinde (Gedelek),
Ilıcaaltı nekropolü: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet). Bunlar 1.derece
arkeolojik sit alanıdır. Keramet sıcaksu: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet)
2. Derece doğal sit alanı olarak geçmektedir. Sözkonusu sit alanlarının tesise uzaklığından
dolayı olumsuz etkileneceği düşünülmemektedir.
Ayrıca faaliyet alanları ve yakın çevresinde;
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde
tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat
Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", bulunmamaktadır. Bursa ilinde tek
milli park Uludağ milli parkıdır. Faaliyet alanının 50 km güneyinde bulunan bu alanın tesisten
etkilenmesi düşünülmemektedir.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban
Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", bulunmamaktadır. Bursa
ilinde Yaban Hayatı Koruma Sahası ve yetiştirme sahası olarak sadece Karacabey ilçesinde
Karadağ Ovakorusu sülün yetiştirme sahası mevcuttur. Sözkonusu hassas bölge faaliyet
alanının 56 km. güney batısında bulunduğundan herhangi bir şekilde bu hassas bölgenin
etkilenmesi sözkonusu değildir.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak
tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili
yapılan alanlar, İlçe sınırlarında 5 adet sit alanı mevcuttur. Sit alanlarının Ilıpınar höyüğü:
faaliyet alanının 4 km. kuzey doğusunda (Çeltikçi) , Tepecik höyüğü: faaliyet alanının 14 km.
kuzey-doğusunda (Yeniköy), Buluntu alanı: faaliyet alanının 2,5 km. kuzeyinde (Gedelek),
Ilıcaaltı nekropolü: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet). Bunlar 1.derece
arkeolojik sit alanıdır. Keramet sıcaksu: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet)
2. Derece doğal sit alanı olarak geçmektedir. Sözkonusu sit alanlarının tesise uzaklığından
dolayı olumsuz etkileneceği düşünülmemektedir.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları, bulunmamaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, bulunmamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri",
bulunmamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen
alanlar, bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan
alanlar, bulunmamaktadır.
31
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
bulunmamaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,
bulunmamaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
i)
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,
bulunmamaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar. faaliyet alanında
bulunmamaktadır. Ancak faaliyet alanının yaklaşık 6 km. doğusunda sulak alan kapsamına
giren İznik Gölü mevcuttur. Faaliyet alanının, sözkonusu hassas bölgeye olan uzaklığı
nedeniyle herhangi bir etkisi düşünülmemektedir.
2.
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması
gerekli alanlar
a)
20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme
Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme
Alanları", bulunmamaktadır. Bölüm II-2 Fauna kısmında sözkonusu sözleşme irdelenmiştir.
b) 12/6/1981 tarihli ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar, bulunmamaktadır.
1)
23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı"
olarak belirlenmiş alanlar, bulunmamaktadır.
2)
13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit" listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadır.
3)
Cenova Deklerasyonu’nun 17inci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,
bulunmamaktadır.
c)
14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1inci ve 2inci maddeleri
gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal
Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, bulunmamaktadır.
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
bulunmamaktadır. Bölüm II-2 Fauna kısmında sözkonusu sözleşme irdelenmiştir.
d)
27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır
32
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
3. Korunması gereken alanlar
a)
Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak
tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), uyarınca koruma altına alınmış alanlar
bulunmamaktadır
b)
Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I.
ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, uyarınca koruma altına alınmış
alanlar bulunmamaktadır.
c)
Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak
önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, bulunmamaktadır.
Faaliyet alanının 6 km. doğusunda yer alan İznik Gölü sulak alan vasfındadır. Kapasite artışı
planlanan tesise uzaklığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz etki oluşturacağı
düşünülmemektedir
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, bulunmamaktadır. İşletilmesi
planlanan tesisinin 6 km. doğusunda İznik Gölü mevcuttur. Uzaklıktan dolayı İznik Gölünün
tesisten olumsuz şekilde etkileneceği düşünülmemektedir.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.
3) Tesise ulaşım için kullanılacak yol güzergahları, projenin hangi karayoluna ne
kadar uzaklıkta olduğunun belirtilmesi, inşaat ve işletme aşamalarında araç yükünün
hesaplanması (araç cinsi ve sayısı) ve yola etkisinin belirtilmesi, konuya ilişkin
açıklamaların rapor metninde de yer alması,
Tesise ulaşım için kullanılacak yol güzergahları, projenin hangi karayoluna ne
kadar uzaklıkta olduğunun belirtilmesi,
Tesise ulaşım 2 ana arter yol ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi Bursa il
merkezinden ulaşım Gemlik İznik yolu üzerinden olup İstanbul veya Yalova tarafından
ulaşım ise Orhangazi Bursa yolu istikametinde 10 km. olarak geçmektedir. Tesise ulaşım için
güzergahlar topoğrafik haritaya işlenmiş olup ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.g.).
Faaliyet alanının güney sınırına 600 m. uzaklıktan Gemlik-İznik karayolu geçmekte
olup 1,5 km. kuzey batısından E-881 Bursa-Yalova karayolu geçmektedir.
İnşaat Ve İşletme Aşamalarında Araç Yükünün Hesaplanması (Araç Cinsi Ve
Sayısı) Ve Yola Etkisinin Belirtilmesi, Konuya İlişkin Açıklamaların Rapor Metninde
De Yer Alması,
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından işletilmekte olan
tesiste ürün haline gelen Cüruflar tesisin güneyinde yer alan Gemlik-İznik karayoluna
çıkılarak sevki gerçekleştirilmektedir. Gemlik-İznik karayolu ulaşım yolları tek yönlü olup
33
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ulaşımın rahat yapılacağı şekilde genişlik verilmiştir. Bursa - İstanbul karayolu ise çift yönlü
olup ulaşımda rahatlık amaçlı olarak geniş bir yapıya sahiptir.
Gemlik-İznik karayolu genellikle yol üzerinde bulunan tesislere hammadde getiren ve
ürünlerin sevkiyatı amaçlı olan araçların kullanıldığı ulaşım ağıdır. Söz konusu yollar
genişliği itibariyle oluşacak trafik yoğunluğunu giderebilecek niteliktedir. İstanbul-Bursa
karayolu ise sevkiyat yapan büyük araçlar (tır gibi) ve otobüs firmaları tarafından yoğunluk
göstermektedir. İstanbul-Bursa karayolu çift yönlü bir ulaşım ağı olması hasebiyle oluşacak
olan trafik yoğunluğunu kaldırabilecek durumdadır.
İstanbul-Bursa karayolunun bakım onarım işlemleri Bursa Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Karayolundan tesis sahasına geçişlerde 2918
sayılı Trafik Kanunu ve buna istinaden Karayolları ile çıkarılan tüm kanun, Yönetmelik ve
Tüzük hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
İşletme aşamasında malzemelerin taşınması sırasında karayollarına zarar
verilmeyecektir. Zarar verilmesi durumunda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün belirteceği
talimatlar doğrultusunda zarar giderilecektir.
İşletme aşamasında yola giriş ve çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü önlem
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic.
A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından alınacaktır.
Projenin işletme aşamasında çalışan personelin taşınmasının ve ürünün taşınmasının
mevcut trafik yüküne etkisi olacaktır. Hammadde tesise bitişik olan Asil çelik fabrikasından
temin edilecek olup karayoluna çıkış yapılmadan sağlanmasından dolayı karayoluna bir yük
getirmeyecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında İstanbul-Bursa Karayolundaki trafik hacmi;
Gemlik-İznik Karayolu
- Otomobil: 1242 taşıt/gün
- Orta Yüklü Ticari Taşıt: 149 taşıt/gün
- Otobüs:3 taşıt/gün
- Kamyon: 218 taşıt/gün
- Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork: 34 taşıt/gün
- Toplam: 1644 taşıt/gün olarak
34
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 12. Trafik Hacim Haritası
Trafik hacim haritasında görüldüğü üzere yoğun bir araç trafiği olmayan Gemlik-İznik
karayoluna tesise girip çıkacak araçların yoğunlukça katkısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 9. Tesise Girip Çıkacak Araçların Yoğunlukça Katkısı
Araç türü
Otomobil
Orta Yüklü Ticari
Taşıt
Otobüs
Kamyon
Kamyon+Römork,
Çekici+Yan Römork
Toplam
Gemlik İznik
Karayolu Mevcut
Yükü
Kapasite Artışı
İle İlave Edilecek
Araçlar
20 taşıt/gün
20 taşıt/gün
Gemlik
İznik
Karayoluna
tesisin etkisi
(Yüzdelik)
% 1,6
% 13,4
Tesisin
Faaliyete
Girmesi İle
Gemlik İznik
Karayolu Yükü
1262 taşıt/gün
169 taşıt/gün
1242 taşıt/gün
149 taşıt/gün
3 taşıt/gün
218 taşıt/gün
34 taşıt/gün
20 taşıt/gün
10 taşıt/gün
0
% 9,17
% 58
3 taşıt/gün
238 taşıt/gün
44 taşıt/gün
1644 taşıt/gün
70 taşıt/gün
% 4,2
1714 taşıt/gün
35
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Yukarıdaki tabloda planlanan tesisin faaliyete geçmesi ile tahmini araç ilavesi verilmiştir.
Bunun sonucunda Gemlik - İznik Karayoluna ilave araç yükü hesaplanmış olup yüzdelik
olarak verilmiştir.
Tesise Gemlik - İznik karayolundan doğrudan araç giriş çıkışı için geçiş yolu
yapılmayacaktır. Araç giriş çıkışları tesisin önündeki toplama yolu niteliğindeki mevcut
yoldan sağlanacaktır.
Tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin taşınması aşamasında "Tehlikeli Maddelerin
Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak taşınacaktır.
İleriki yıllarda İl Özel idaresi tarafından gündeme alınacak her türlü proje ve çalışmalara
engel olunmayacak olup herhangi bir sorun çıkması durumunda İl Özel idaresince belirtilecek
teknik idari hukuki şartlara uyulacak ve oluşacak hak kayıplarında herhangi bir tazminat
talebinde bulunulmayacaktır.
BÖLÜM III: PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL
ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
1)Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı
ortamla etkileşmesi, kümülatif etkilerin belirlenmesi
Geri kazanım tesisi kapasite artışı, ilave hazır beton santrali projesi kapsamında inşaat
işlemleri ve altyapı işlemleri 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi ve
13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi izinleri ile tamamlanmıştır. Dolayısıyla
inşaat işlemlerinden kaynaklı çevreyi etkileyecek durumlar sözkonusu değildir.
Geri kazanım ve hazır beton santrali tesisi işletilmesi süresince oluşabilecek çevresel
etkiler, sıvı atıklar, emisyon, katı atıklar, tehlikeli atıklar ve gürültü oluşumu şeklinde
gruplandırılabilir. Faaliyet sırasında oluşabilecek atıklar ve çevresel etkileri aşağıda detaylı
olarak anlatılmaktadır.
III.1.1.Atıksu Oluşumu:
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde inşaat işlemleri tamamlanmasından
dolayı inşaat aşamasında oluşacak atıksu miktarı hesaplanmamıştır. Hazır beton santrali
inşaatında çalışacak personel eleme tesisinde çalışacak personel içerisinde yeralacaktır.
İşletme aşamasında hazır beton santralinden kaynaklı herhangi bir şekilde endüstriyel nitelikli
atıksu deşarjı yapılmayacaktır.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yağmur suyu kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
iletilecektir. Konu ile ilgili yazı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisine iletim şekli borular vasıtasıyla
yapılmaktadır. Fiziksel şartların uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Uygunluk yazısı alınmış olup ekte sunulmuştur (Bkz.Ek.18.).
36
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Hazır beton santralinde mikserlerin yıkanması işleminden kaynaklı su çökeltme
havuzunda biriktirilecektir. Günlük mikserlerin yıkanması işleminden kaynaklanacak su
miktarı 3 m3/gün olarak düşünülmektedir. Havuzlarda dinlendirilmiş sular beton santralinde
karışım suyu olarak değerlendirilecektir. Çökeltme havuzunun dibinde biriken çamurlar beton
karışımına ilave edilecektir. Dolayısıyla hazır beton santralinden su çıkışı
gerçekleşmeyecektir.
Meteorolojik verilere göre yağış sonucu oluşacak zemin su miktarı ilçe genelinde
yıllık ortalama toplam yağış miktarı 690,6 mm günlük 1,89 mm. ’ye göre hesaplanmıştır.
Oluşacak yağış sonucu ortalama 10 m3/gün yağmur suyu hesaplanmıştır.
Söz konusu arıtma tesisi mevcut durumda %30 kapasite ile çalışmakta olup proje
kapsamında oluşacak atıksuların arıtılması için herhangi bir kapasite artışına gidilmesi söz
konusu değildir.
Personel kaynaklı evsel nitelikli atıksuların oluşum miktarlarının belirlenmesinde
literatür bilgilerinden yararlanılmış olup kişi başına düşen su miktarı 150 lt/kişi.gün olarak
alınmıştır. (Kaynak: 150 lt/kişi.gün İle İlgili Bilgi “Muslu, Y., 1994, Atıksuların Arıtılması,
İTÜ, İSTANBUL” dan alınmıştır). Atıksu oluşumu ile ilgili, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4.b ye göre evsel nitelikli atıksu miktarı, temiz su
miktarına eşit kabul edilir.
Geri kazanım tesisinde ve hazır beton santralinde toplamda 60 kişinin çalıştırılacağı
düşünülmektedir. O nedenle oluşacağı tahmin edilen evsel nitelikli atıksu miktarları;
Q=Nxq
N = Çalışan kişi sayısı
q = Kişi başı kullanılan günlük su miktarı (150 lt/kişi.gün)
Q = 150 lt/kişi.gün x 1.10-3 m3/lt x 60 kişi = 9 m3/gün olacaktır.
Tablo 10. Atıksu Miktarları Bertarafları
Atıksu Cinsi
Evsel Nitelikli Atıksu
Yağmur Suyu
Toplam
Atıksu Miktarı (m3/gün)
9
10
19
Suyun Bertaraf Şekli
Asil Çelik Fabrikası Arıtma Tesisi
Asil Çelik Fabrikası Arıtma Tesisi
İşletme süresince;
 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı-30.03.2010 tarih
ve 27527 sayılı-24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı-25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı revize)
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne,
31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı (30.03.2010 tarih ve 27527 sayılı revize) Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak çalışılacaktır.
Ayrıca proje alanında yapılan çalışmalar esnasında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik’’ in ilgili hükümlerine uygun çalışılacaktır.
37
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
III.1.2. Emisyon Oluşumu:
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde inşaat işlemleri tamamlanmasından
dolayı inşaat aşamasında oluşacak emisyon miktarı hesaplanmamıştır.
Kapasite artışı planlanan tesiste işletme süresince proses ve ısınma amaçlı elektrik
enerjisinden faydalanılacaktır. Yakıt kullanımı olmayacağından emisyon oluşumu da
sözkonusu olmayacaktır.
Tesiste giriş ve çıkış ulaşım ağı mevcut yollar kullanılacaktır. Böylece ulaşım amaçlı
herhangi bir yol yapımı olmayacaktır. Böylelikle yüksek yoğunluklu toz emisyonu önüne
geçilmiş olacaktır.
Yol bozulmalarını ve akmaları engellemek amaçlı olarak gerekli yerlere betonlama
işlemleri yapılmıştır. Tesiste personel için kurulacak olan konteynır tarzı birimlerde herhangi
bir şekilde emisyon oluşmayacaktır. Sözkonusu tesisler hazır olarak getirilip faaliyet alanına
yerleştirilmiştir.
İşletme aşamasında toz emisyonu stokta bulunan işlenmemiş cürufun kamyonlara
yüklenmesi, bunkere boşaltılması, eleme tesisi çalışması, oluşan ürünün silolardan
boşaltılması hazır beton santrali inşaat ve işletilmesi esnasında oluşacaktır.
III.1.2.1. İşlenmemiş Cüruf Yükleme Boşaltma, Eleme Tesisinde, İşlenmiş Cürufun
Silodan Yükleme Boşaltma, Hazır Beton santralinde Oluşacak Emisyonlar:
Tesiste emisyon oluşumu işlenmemiş cürufun stok sahasından yüklenmesi, bunkere
boşaltılması, ürün stok sahasında oluşacak toz emisyonudur.
Kapasite artışı planlanan tesiste günlük 5.000 ton/gün‘lük işlenmemiş cüruf sahaya
yükleme boşaltması olacaktır. Kapasite artışı planlanan tesiste yollar ve stok sahaları
pulvarize sistemle ıslatılacağından yapılan hesaplamalar kontrollü yönde yapılmıştır.
Tesiste cürufun yüklenmesi süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre yüklemede kullanılan emisyon kaynağı: 0,005 kg/ton)
Eh1= Cürufun yüklemesi esnasında oluşacak olan toz emisyonu
Eh1= 5.000 ton/gün x 0,005 kg/ton x 1/8 gün/h
Eh1= 3,12 kg/h > 1,0 kg/h
Tesiste cürufun boşaltılması süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre boşaltılmada kullanılan emisyon kaynağı: 0,005 kg/ton)
Eh2= Cürufun boşaltması esnasında oluşacak olan toz emisyonu
Eh2= 5.000 ton/gün x 0,005 kg/ton x 1/8 gün/h
Eh2= 3,12 kg/h > 1,0 kg/h
Alan üzerinde 63 m2’lik bir alan geçici hammadde depolama için kullanılacaktır.
(SKHKKY’e göre depolamada kullanılan emisyon kaynağı: 2,9 kg/ton)
Meydana gelecek olan toz,
38
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Eh3= 2,9 kg/ha.gün x 63 m2 x 1 gün/8 saat x 1 ha/10.000 m2 = 0,002 kg toz/saat  1,0
kg/h
Eleme tesisinde kontrollü olarak elemenin yapılması: Pulvarize sistemle sulama
yapılarak çalışılacak eleme için emisyon faktörü bulunmamaktadır. Ancak bunun yerine
birincil kırıcı için kullanılan 0,0243 kg/ton, olarak alınmıştır.
EE1 = 5000 ton/gün x 0,0243 kg/ton x 1/8 gün/h
EE1 = 15,18 kg/h > 1,0 kg/h
Kapasite artışı planlanan tesiste günlük 4950 ton işlenmiş cürufun yüklenmesi
boşaltılması işlemi yapılacaktır. Kapasite artışı planlanan tesiste yollar ve stok sahaları
pulvarize sistemle ıslatılacağından yapılan hesaplamalar kontrollü yönde yapılmıştır.
Tesiste işlenmiş cürufun yüklenmesi süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre yüklemede kullanılan emisyon kaynağı: 0,005 kg/ton)
Eİ1= İşlenmiş cürufun yüklemesi esnasında oluşacak olan toz emisyonu
Eİ1= 4.950 ton/gün x 0,005 kg/ton x 1/8 gün/h
Eİ1= 3,09 kg/h > 1,0 kg/h
Tesiste işlenmiş cürufun boşaltılması süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre boşaltılmada kullanılan emisyon kaynağı: 0,005 kg/ton)
Eİ2= İşlenmiş cürufun boşaltması esnasında oluşacak olan toz emisyonu
Eİ2= 4.950 ton/gün x 0,005 kg/ton x 1/8 gün/h
Eİ2= 3,09 kg/h > 1,0 kg/h
Hazır beton santrali : İşletilecek olan tesiste kullanılacak iş makineleri ve günlük
500 m3 beton üretimi düşünüldüğünde günlük maksimum 350 m3 ‘lük malzeme panmiksere
boşaltması olacaktır. İşletilecek tesiste yollar ve stok sahaları pulvarize sistemle
ıslatılacağından yapılan hesaplamalar kontrollü yönde yapılmıştır.
Tesiste malzemenin yüklenmesi süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre yüklemede kullanılan emisyon kaynağı: 0,01 kg/ton)
EB1= Malzemenin yüklemesi esnasında oluşacak olan toz emisyonu
EB1= 350 m3/gün x 0,01 kg/ton x 1,5 ton/ m3 x 1/8 gün/h
EB1= 0,6 kg/h  1,0 kg/h
Tesiste malzemenin boşaltılması süresince oluşması muhtemel toz emisyonu;
(SKHKKY’e göre yüklemede kullanılan emisyon kaynağı: 0,01 kg/ton)
EB2= Malzemenin boşaltması esnasında oluşacak olan toz emisyonu
EB2= 350 m3/gün x 0,005 kg/ton x 1,5 ton/ m3 x 1/8 gün/h
EB2= 0,3 kg/h  1,0 kg/h
Yukarıda hesaplanan tüm değerler hesaplandığında 1 günde oluşması muhtemel
maksimum toz emisyonu;
ET = Eh1 + Eh2 + Eh3 + EE1 + Eİ1 + Eİ2 + EB1 + EB2
39
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
EhT = 3,12 + 3,12 + 0,002 + 15,18 + 3,09 + 3,09 + 0,6 + 0,3
= 28,5 kg/h > 1,0 kg/h (SKHKKY Tablo 2. 1 sınır değeri)
Yukarıdaki hesaplamalarda tesisin bütün birimlerinin çalışması durumlarında oluşacak
toz emisyonları hesaplanmıştır. Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi
tarafından kapasite artışı planlanan cüruf geri kazanım tesisinde toz emisyonu etkinliğinin
azaltımı için pulvarize sistem oluşturulacaktır. Bu sistemde stok sahasında yükleme
boşaltmada kuru havalarda sulama yapılacaktır.
Faaliyet alanı ve yakın çevresini çevresel etkiler açısından etkileyen en önemli faktör
rüzgardır. Bursa ili Orhangazi ilçesi Meteoroloji istasyonuna ait verilerine göre hakim rüzgar
yönü birinci derecede NW, ikinci derecede ise N yönündedir. Yıllık ortalama rüzgar hızı 1,6
m/s’dir.
Faaliyet alanında işletme süresi boyunca 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği” ve
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi Gazete’de yayınlanmış “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ne 30.03.2010 tarih 27537 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” uygun olarak çalışılacaktır.
Tesisin çalışmasında 28,5 kg/h değer ile sınır değerleri geçmektedir. Buna göre
modelleme çalışması aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Modelleme Çalışması : Tesisin çalışması esnasında oluşacak saatlik toz emisyonu
yukarıda hesaplanmıştır. Rüzgar dağılım hesapları için hazırlanan modelleme haritası ekte
verilmektedir (Bkz.Ek.2.h.).
Edinilen
tecrübelere
göre,
kaynaklanan
tozun
10 µm’den küçük olup çökebilen tozları oluşturacaktır. Bu nedenle;
%
80’i
Qh = 5,7 kg/h (Havada asılı partiküllerin kütlesel debisi)
Qç = 22,8 kg/h (Çöken tozların kütlesel debisi)
Tesisin çalışması esnasında sırasında oluşacak toz konsantrasyonlarının x, y, z
eksenleri doğrultusunda yayılımları aşağıda irdelenmektedir.
Ekte verilen modelleme için yapılmış topoğrafik haritada, tesisin tam orta noktası
orijin alınmış olup inceleme bölgesi ve toz konsantrasyonlarının hesaplanacağı noktalar tespit
edilmiştir. İşletmede yapılacak çalışmalar olarak Tablo’da, belirlenen noktaların kaynağa göre
konumları verilmektedir.
40
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 11. Noktaların Emisyon Kaynağına Göre Konumları
Nokta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Xs
Koordinatları
4479816
4479816
4479816
4479816
4479816
4478816
4478816
4478816
4478816
4478816
4477816
4477816
4477816
4477816
4476816
4476816
4476816
4476816
4476816
4475816
4475816
4475816
4475816
4475816
Ys
Koordinatları
690094
691094
692094
693094
694094
690094
691094
692094
693094
694094
690094
691094
693094
694094
690094
691094
692094
693094
694094
690094
691094
692094
693094
694094
X
Y
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
0
1000
2000
2000
1000
0
1000
2000
2000
1000
1000
2000
2000
1000
0
1000
2000
2000
1000
0
1000
2000
Z
-260
-147
-43
-18
-8
-88
-27
5
12
9
-28
0
-8
-14
-73
-97
-11
-32
-41
-161
-35
-52
-79
-79
Yürürlüğe girmesi ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ni yürürlükten
kaldıran Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde modelleme
hesaplamaları içermemesinden yapılan hesaplamalar Mülga Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliği'ne göre hesaplanmıştır.
“Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” Ek-2, madde 6.4 (gaz ve tozlar için
yayılma hesapları) bendine göre konsantrasyon hesaplanır.
C (x.y.z) = 106/(3600x2) x Q/(Uhyz) x exp-y2/2y2 exp-(z-h)2/2z2 + exp(z+h)2/2z2
x,y,z
: Tepe noktasında kartezyen koordinatlar.
(x : yayılma yönünde, y : yatay (x, yayılma yönüne dik durumlarda), z : dikey)
C(x,y,z) : Tepe noktasında, her bir yayılma durumu için hava kirlenmesinin katkı değerleri
(HKD) (mg/m3 konsantrasyon biriminde), HKKY bölüm 6.8’de açıklanıyor.
z
: Tepe noktasının zeminden yüksekliği (m)
Q
: Emisyon kaynağından çıkan emisyonların kütlesel debisi (kg/h)
(Azot monoksit emisyonlarında % 60 oranında Azotdioksite dönüşme olduğu kabul edilir.)
y, z
Uh
: Yatay ve dikey yayılma parametreleri (m), HKKY bölüm 6.10’da açıklanıyor.
: Rüzgar hızı (m/s), HKKY bölüm 6.11’de açıklanıyor.
41
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Yayılma sınıfı tespiti, mevcut meteorolojik veriler ve günlük havanın kapalılık
durumu gözönüne alınarak yapılacaktır. Rüzgar yönlerine göre hesaplanan Uh (m/sn) ve
yayılma sınıfları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 12. Rüzgar Yönlerine Göre Uh ve yayılma sınıfları
Yönler
Ua (m/sn)
Ur (m/sn)
Uh (m/sn)
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
1,4
2,5
1,2
1,9
1,2
2
1,2
1,9
1,5
3
1
2
1
2
1
2
1,4
2,5
1,2
1,9
1,2
2
1,2
1,9
Gündüz Yayılma
Sınıfı
B
B
B
B
B
B
B
B
Gece Yayılma
Sınıfı
E
D
E
E
E
E
E
E
Faaliyet aşaması gündüz saatlerindeki ortalama bulutluluk 5/8’dir. Ve gece
saatlerindeki ortalama bulutluluk 6/8’dir. 02.11.1986 tarih ve 1986 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” Ek-2 madde 6.9’da verilen tabloya
göre yayılma sınıfı, madde 6.11’e göre de rüzgar hızları tespit edilmiştir.
Uh = Ur (h/za) m
B (kararsız) yayılma sınıfına göre m = 0,2 olarak alınmıştır.
Za = Metre birimiyle verilen anemometrenin zeminden yüksekliği
h = Etkin baca yüksekliği (m)
Etkin baca yüksekliği, baca gazının yükselmesi ile baca yüksekliği (H) değerlerinin
toplamıdır.
Yayılma parametreleri olan y ve z’nin hesabında, etkin baca yüksekliği 50 m’nin
altında olduğundan, katsayılar için “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” Ek-2, madde
6.10.c’deki tablo kullanılmıştır.
Gündüz :
y = F * xf
y2500 = 0,876 x (2500)0,823 = 257,9
z = G * xg
z1000 = 0,127 x (1000)1,108 = 267,8
Gece :
y = F * xf
y2500 = 0,801 x (2500)0,754 = 146,4
z = G * xg
z1000 = 0,264 x (1000)0,774 = 55,4
Havada asılı partikül maddelerin ve çöken tozların topografyaya göre yayılımı aşağıda
örnekleri verildiği şekilde hesaplanmış ve tablo şekline dönüştürülmüş ekte verilmiştir
(Bkz.Ek.9.).
Örnek;
C(x,y,z) = 106/3600.2 x Q/Uhyz .exp -y2/2y2 exp-(z-h)2/2z2+exp-(z+h)2/2z2]
42
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
N yönünde Uh = 1,9 m/sn için;
Havada asılı kalan partiküler madde için;
C3 (0, 2500, -43) = (106/3600x2) x (5,7 /(1,9x257,9x267,8))x exp(-(2000)2/(2 x (257,9)2) x
[exp(-(-43+41,6)2 / 2 x (267,8)2) + exp(-(-43-41,6)2/2x(267,8)2)]
= 1,36 E-3g/m3
Çöken tozlar için;
C3 (0, 2500, -43) = (106/3600x2) x (22,8 /(1,9x257,9x267,8))x exp(-(2000)2/ (2 x (257,9)2) x
[exp(-(-43+41,6)2 / 2 x (267,8)2) + exp(-(-43-41,6)2/2x(267,8)2)]
= 5,45 E-3 g/m3
Çöken toz miktarı:
4
d (x,y) = 86400  Vdi x C i(x,y,z)
i=1
d (0, 2500, -43) = 86400 sn/gün x (0,05 m/sn x 5,45 E-3 g/m3) = 23,54 g/m2 .gün
Havada Askılı Partikül miktarı:
4
d (x,y) = 86400  Vdi x C i(x,y,z)
i=1
d (0, 2500, -43) = 86400 sn/gün x (0,01 m/sn x 1,36 E-3g/m3) = 1,17 g/m3 .gün
Tablo 13. Kuzey Yönünde 2500 m. Mesafedeki Toz Miktarları
Nokta No
Havada asılı kalan
partiküler madde
miktarı
(g/m3)
Çöken partiküler
madde
(g/m3)
Çöken toz
miktarı
(g/m2 .gün)
3 (2500 m)
1,36 E-3
5,45.E-3
23,54
Havada asılı
kalan
partiküler
madde miktarı
(g/m3.gün)
1,17
Tablo 14. Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve
Kademeli Azaltım Tablosu’na Göre Değerlendirilmesi
Süre
Parametre
Havada Asılı
KVS
Partikül Madde (PM UVS
10)
Çöken toz
KVS
UVS
Sınır değer [µg/m3]
[CO mg/m3]
[Çöken toz mg/m2gün]
300*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
300
260
220
180
140
100
150*
150
132
114
96
78
60
650*
650
598
546
494
442
390
350*
350
322
294
266
238
210
YIL
Bu değerler 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir. 01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata göre tekrar
düzenlenecektir.
*Sınır değer 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
** Hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için
43
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tanımlar kısmında madde-4’de
Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Maksimum günlük ortalama değerleri veya sayısal
değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, istatistik olarak bütün ölçüm sonuçlarının % 95
ine tekabül eden değer olan ve Ek-2 Tablo 2.2 de verilen değeri aşmaması gereken değeri,
olarak tanımlanmıştır. Yapılan hesaplamalarda değerler en yakın yerleşim yeri olan 2,5 km
mesafedeki Gedelek köyü ne göre değerlendirilmiştir. Çöken toz miktarları 23,54 g/m2 .gün
çıkmakta olup %95’i 22,3 g/m2 .gün olarak bulunmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında
KVS sınır değer olarak çöken tozda 390 g/m2.gün olarak sınır belirlenmiş olup sınır değeri
aşmadığı görülmektedir.
Aynı şekilde havada asılı kalan partikül miktarında 1,17 g/m3.gün çıkmakta olup
%95’i 1,11 g/m3 .gün olarak bulunmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında KVS sınır değer
olarak havada asılı kalan partikülde 100 g/m3.gün olarak sınır değer belirlenmiş olup sınır
değeri aşmadığı görülmektedir.
Tesiste üretim süresince Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 08.07.2009 tarih 40174
sayılı eleme tesislerine ilişkin genelgesinde belirtilen toz kaynağı olan her bir ünitenin kapalı
ortam içerisine alınma işlemi gerçekleşmiş olup kapalı ortam içerisine alınan ünitelere toz
indirgeme sistemi kurulmuştur.
III.1.3. Atık Oluşumu:
İşletme sürelerince proje alanında oluşacak katı atıkları, evsel nitelikli katı atıklar,
yeniden değerlendirilebilir katı atıklar (ambalaj malzemeleri vb) ve tehlikeli atıklar olmak
üzere 4 ana başlık altında inceleyebiliriz.
Evsel Nitelikli Katı Atıklar: Proje kapsamında planlanan tesiste işletme aşamasında
60 kişi kişinin çalıştırılacağı düşünülmektedir.
Kişi başına oluşan katı atık miktarı 1,12 kg/kişi.gün (www.tuik.gov.tr) alındığında,
işletme aşamasında çalışacak personel kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı;
K=Nxk
K = Katı atık miktarı
N = Çalışan personel sayısı
k = Kişi başına oluşan katı atık miktarı (1,12 kg/kişi.gün)
K = 1,12 kg/kişi.gün x 60 kişi = 67,2 kg/gün olacaktır.
Tesiste oluşacağı tahmin edilen evsel nitelikli katı atıklar, 14.03.1991 tarih ve 20814
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde ağzı kapalı, standartlara uygun konteynırlarda
biriktirilecek olup, belirli periyotlarda belediye birimlerine teslim edilecektir.
İşletme süresince 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” maddelerine uygun çalışılacaktır.
Geri Dönüşümlü Katı Atıklar: Tesiste işletme aşamasında herhangi bir ambalaj
kullanımı sözkonusu olmayacaktır. Olası durumlarda yeniden değerlendirilebilir ambalaj
atıkları (kağıt, karton, plastik vb.), 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre
44
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Çevre İzin ve Lisanslı Geri Dönüşüm tesislerine
gönderilerek geri dönüşümü sağlanacaktır.
Tehlikeli Atıklar:
Kontamine Kaplar; Tesiste işletme aşamasında kontamine kap oluşumu sözkonusu
olmayacaktır. Olası durumda kontamine kaplar evsel ve diğer katı atıklardan ayrı toplanacak
ve tehlikeli atık sahasında geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı
(04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e
uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir.
Kontamine Üstübü/Bez; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinin işletme
aşamasında her türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik
edilecek böylece kontamine üstübü ve bez oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Olası durumda
kontamine üstübü vb. atıklar evsel ve diğer katı atıklardan ayrı toplanacak ve tehlikeli atık
sahasında geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (04.09.2009 tarih ve
27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı, 30.10.2010
tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygun
olarak çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir.
Atık Yağlar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinin işletme aşamasında her
türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik edilecek böylece
atıkyağ oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Olası durumda atık yağlar, diğer atıklardan ayrı
toplanacak ve tehlikeli atık sahasında geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı (04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve
27537 sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne, 30.07.2008 tarih ve 26952
sayılı (31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine
uygun olarak kategori analizleri yaptırılacak ve kategorilerine uygun olarak çevre izin ve
lisanslı tesislere gönderilecektir.
Bitkisel Yağlar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde yemekler dışarıdan
temin edilmektedir. Ancak tesiste bitkisel atık yağ oluşması halinde söz konusu atıklar diğer
atıklardan ayrı toplanacak ve 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı (30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere
gönderilecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinden
kaynaklanacak atık pil ve akümülatörler diğer atıklardan ayrı toplanacak 31.08.2004 tarih ve
25569 sayılı (03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı, 30.03.2010
tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne” uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere
gönderilecektir.
45
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tıbbi Atıklar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde personel sayısının
50’den fazla olacak olması nedeni ile, 4857 sayılı İş Kanunun da belirtilen “Madde 81. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan
tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini
yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla
işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.” kapsamında
kalmaktadır.
Tesiste tıbbi atık oluşması durumunda, tıbbi atıklar yırtılmaya, delinmeye, patlamaya
ve taşımaya dayanıklı 100 mikron kalınlığında, her iki yüzünde “Uluslar arası
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik
torbalarda biriktirilecek olup torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağızları sıkıca
bağlanacaktır. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda
belirtilen torbalara konulacak olup kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar diğer tıbbi
atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez
ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan
plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde
toplanacaktır. Söz konusu atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı ( 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak en yakın sağlık birimine gönderilecektir.
Ömrünü Tamamlamış Lastik; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde her
türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik edilecek böylece
ÖTL oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Olası durumda ömrünü tamamlamış lastikler proje
sahasında kurulacak olan atık sahasında geçici depolandıktan sonra 25.11.2006 tarih ve 26357
sayılı (30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak
çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir.
III.1.4.Gürültü Oluşumu:
Tesiste kullanılan her türlü makine ve ekipmanların satın alımında gürültü ve
vibrasyon sınırları göz önünde bulundurulmuştur. Prosesin tamamı açık alanda
gerçekleştirileceğinden, üretim esnasında oluşacak gürültünün, bina dışına etkisi olacağı
düşünülmektedir.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisi faaliyeti gereği 29.04.2009 tarih ve 27214
sayılı (30.05.2009 tarih ve 27243 sayılı, 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı, 24.02.2010 tarih ve
27442 sayılı, 25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı, 31.12.2011
tarih ve 28159 sayılı, 14.09.2012 tarih ve 28441 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliği” Ek 1 Listesi 8.1 Maddesi “Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri
(Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör ve
ömrünü tamamlamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *” ve ek-2 9.11 200
ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar
veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık
veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde
madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir). Kapsamında ayrıca Ek 2
listesi 2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç
46
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları
yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir). kapsamında
kalmaktadır. Bu kapsamda gerekli izinler alınacaktır.
Tesise en yakın yerleşim yeri 2,5 km. mesafede olmasından dolayı Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği madde 33 ç) bendi “(Değişik:RG27/4/2011-27917) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ * ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile
çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken işletme ve tesislerden; 7/3/2008
tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve
ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın, çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az
500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması
gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve
lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz” Kapsamında kalmaktadır.
ÇED işlemlerinin tamamlanması akabinde, kapasite artışına geçilmesinin ardından
gerekli Çevre İzin ve Lisans başvurusu yapılarak, Geçici Faaliyet Belgesi alınacaktır.
Sonrasında gerekli ölçümler ve analizler yapılarak, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı
(30.05.2009 tarih ve 27243 sayılı, 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı, 24.02.2010 tarih ve 27442
sayılı, 25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı, 31.12.2011 tarih ve
28159 sayılı, 14.09.2012 tarih ve 28441 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliği” gereğince Çevre İzin ve Lisansı alınacaktır.
İşletme süresince; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (27.04.2011 tarih ve sayılı 27917
revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak çalışılacak, özellikle
gürültünün yoğun olduğu bölümlerde, çalışanların gerekli koruyucuları (kulaklık, tıkaç,
maske, eldiven, gözlük vb.) takmaları sağlanacaktır.
2) Sera gazları emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri
(Faaliyetin gerçekleştirileceği yerin genel iklim özellikleri, Faaliyetin gerçekleştirileceği
yerin basınç dağılımı, sıcaklık dağılımı, nem dağılımı, buharlaşma durumu , faaliyetin
gerçekleştirileceği yerin sayılı günler dağılımı (sisli, kar yağışlı, kar örtülü günler, en
yüksek kar örtüsü kalınlığı v.b ) rüzgar dağılımı, rüzgar hızı dağılımı, fırtınalı günler
,kuvvetli rüzgarlı günler ile ilgili bilgiler,
*Bu başlıkta verilen bilgiler ortalama, maksimum, minimum, aylık-mevsimlik-yıllık
dağılımları içermeli, grafiksel ve yazılı anlatımlar ile birlikte sunulmalı ve kullanılan
datalar son yılları da kapsayacak şekilde güncel ve uzun yıllar ortalamalarını
içermelidir.
**Emisyonların sınır değerleri aşması halinde mevcut atmosferik koşullar altında nasıl
bir dağılım sergileyeceğinin bir modelleme ile belirlenmesi gerekmektedir
Sera gazları emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri
Kapasite artışı planlanan cüruf geri kazanım tesisi ve hazır beton santralinde herhangi
bir yakma veya reaksiyon işlemi gerçekleşmeyecektir. Böylece cüruf içeriğinde yeralan
parametreler sera gazı emisyonlarını (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4, Nitrozoksit-N2O,
Hidrofloro karbonlar-HFCs ,Perfloro karbonlar-PFCs ,Kükürt hegzaflorid SF6 ve kloro floro
karbonlar CFCs) oluşturması sözkonusu değildir (Bkz.Ek.4.). İklim değişikliğine etkisi de bu
kapsamda düşünülmemektedir.
47
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Herhangi bir bölge üzerinde arazinin değerlendirilmesi, uygulamalı veya temel bir
perspektif içerisinde araştırılmak istendiğinde çevre, dolayısı ile bunun başlıca faktörlerinden
biri olan iklim başta gelmektedir.
İklim, dolaylı ve dolaysız etkileri ile canlıların bir yerde yerleşme ve yaşama
imkanlarını sağlayan önemli bir faktördür. Bu nedenle, bir yerin çevresel özellikleri
incelenirken, gerek bölgesel gerekse yerel ölçekteki iklim özellikleri önem taşımaktadır. Bu
bölümde, bölgenin mevcut özellikleri incelenmiştir. Bölge, Akdeniz iklimi ile Karadeniz
iklimi arasında bir geçiş iklim tipine sahiptir. Kışların çok sert geçmediği ilde yaz
dönemlerinde de kuraklık görülmektedir.
Marmara denizinin etkisi ile ılımanlık kazanan ilin sayısal sıcaklık değerleri de, deniz
etkilerinin il iklimine kazandırdığı bu niteliği açıkça ortaya koymaktadır. Merkez ilçenin
yıllık ortalaması 14,4 0C’dir. Ayrıca Bursa ili Orhangazi ilçesi sınırları dahilinde bulunan
faaliyet alanının 1976-1996 yılları arasındaki meteorolojik verileri eklerde verilmektedir
(Bkz.Ek.11.) Orhangazi ilçesine ait meteroloji istasyonu 1996 yılında kapanması dolayısıyla
veriler bu yıla kadardır.
Basınç Dağılımı
İl genelinde yıllık ortalama yerel basınç 1004,4 hPa’dır. En yüksek yerel basınç ocak
ayında 1028 hPa, en düşük yerel basınç ise yine ocak ayında 977,4 hPa’dır. İl genelinde
Ortalama yerel basınç, En yüksek ve en düşük yerel basınç değerleri aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir. Ortalama yerel basınç değerlerine ait grafik aşağıda verilmiştir.
Tablo 15. Basınç Değerleri
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Yerel Basınç (hPa)
1007,6
1006,8
1005,2
1002,2
1002,6
1001,4
1000,2
1001,0
1004,1
1006,9
1007,5
1007,3
1004,4
En yüksek Yerel Basınç (hPa)
1028,0
1025,4
1026,8
1019,4
1012,4
1011,6
1009,6
1010,4
1015,7
1017,9
1022,6
1023,5
1028,0
48
En Düşük Yerel Basınç (hPa)
977,4
980,2
981,1
984,3
989,3
988,3
989,8
989,7
990,4
992,3
986,7
979,5
977,4
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 13. Basınç Dağılım Grafiği
Sıcaklık Dağılımı
Bursa – Orhangazi ilçesinde ölçülen yıllık ortalama sıcaklık 14,1 oC, en yüksek
sıcaklık 41,5 oC, en düşük sıcaklık -12,5 oC’dir. Orhangazi ilçesine ait t Sıcaklık Değerlerini
gösteren tablo ve Ortalama Sıcaklık Grafiği aşağıda verilmektedir.
Tablo 16. Orhangazi İlçesi Sıcaklık Değerleri
YILLIK Ortalama Sıcaklık Ortalama
o
C
Sıcaklık oC
Ocak
4,9
9,0
Şubat
5,5
10,2
Mart
8,2
13,4
Nisan
12,5
18,5
Mayıs
16,9
23,2
Haziran
21,6
28,1
Temmuz
23,6
29,7
Ağustos
23,5
30,1
Eylül
20,0
27,0
Ekim
15,5
21,6
Kasım
10,1
15,2
Aralık
6,8
10,9
YILLIK
14,1
19,7
49
Yüksek Ortalama
Sıcaklık oC
1,3
1,4
3,2
6,5
10,5
14,5
16,8
17,2
13,7
10,4
5,9
3,1
8,7
Düşük
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 14. Orhangazi Ortalama Sıcaklık Grafiği
Nem Dağılımı
Aşağıdaki tabloda Orhangazi’ye ait meteorolojik verilerde aylara göre bağıl nem
oranları verilmiş olup ortalama bağıl nem % 64’dır. Aralık ve Ocak aylarında maksimum
%72’ye kadar yükselirken Temmuz ayında % 57’dir. Ayrıca bağıl nem oranlarını gösteren
grafik aşağıda verilmiştir.
Tablo 17. Orhangazi Bağıl Nem (%) Değerleri
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama Bağıl Nem (%)
72
69
65
63
62
58
57
57
61
68
70
72
50
En Düşük Bağıl Nem (%)
9
8
10
7
1
5
8
1
10
10
8
5
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 15. Orhangazi Bağıl Nem Dağılım Grafiği
Buharlaşma Durumu
Bursa rasat sonuçlarına göre yılın her ayında buharlaşma olmaktadır. Yıllık ortalama
buharlaşma 1392,5 mm’dir. En yüksek buharlaşma değeri Temmuz ayında 248,5 mm olarak
saptanmıştır. En düşük buharlaşma değeri ise Ocak ve Aralık aylarında 35,4 mm olarak
ölçülmüştür. Buharlaşma ile ilgili veriler aşağıda yer alan tablo ve grafik’de verilmektedir.
Tablo 18. Orhangazi Buharlaşma Değerleri (mm)
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama Buharlaşma (mm)
35,4
42,1
60,4
99,5
145,7
205,6
248,5
227,5
150,9
89,9
48,7
38,3
51
Günlük En Çok Buharlaşma (mm)
12
12
11,2
16,6
13,6
14,9
16
16,6
17,8
11,7
10
11
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 16. Orhangazi Ortalama Buharlaşma Dağılım Grafiği
Yağış Dağılımı
Hemen her mevsim yağışın görüldüğü ilçe genelinde yıllık ortalama toplam yağış
miktarı 690,6 mm’dir. En fazla yağış alan aylar Kasım, Aralık ve Ocak en az yağış alan aylar
ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Orhangazi ilçesine ait ortalama toplam yağış
miktarı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, ortalama toplam yağış miktarını gösteren grafik
aşağıda verilmektedir.
Tablo 19. Orhangazi İlçesine Ait Yağış Değerleri
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm)
88,4
57,9
64,3
58,2
43,1
30,3
23,4
14,1
36,8
70,7
92,9
110,5
690,6
52
Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm)
50,8
51,2
43,4
46,7
35,3
57,7
45,3
48,4
92,3
81,1
60,8
83,3
92,3
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 17. Orhangazi Ortalama Toplam Yağış Miktarı Grafiği
Sayılı Günler Dağılımı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilen Bursa ili Orhangazi
ilçesi Meteoroloji istasyonuna ait verilere göre Orhangazi’de yıllık ortalama sisli gün sayısı
2,9 gündür. Yıllık ortalama kar örtülü gün sayısı 0 gün, yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı
ise 11,6 gün’dür. Sayılı günler dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 20. Orhangazi Sayılı Günler Sayısı
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Sisli
Günler Sayısı
0,3
0,6
0,6
0,2
0,1
0,6
0,1
0,2
0,4
0,5
2,9
Ortalama Kar Örtülü
Günler Sayısı
0
Ortalama Kar Yağışlı
Günler Sayısı
3,8
3,5
1,8
0,1
0,5
2,2
11,6
En Yüksek Kar
Örtüsü Kalınlığı (cm)
0
-Bölgenin rüzgar dağılımı
Bursa ili Orhangazi ilçesi Meteoroloji istasyonuna ait verilerine göre hakim rüzgar
yönü birinci derecede NW, ikinci derecede ise N yönündedir. Yıllık ortalama rüzgar hızı 1,6
m/s’dir. Yönlerine göre rüzgarların esme sayıları ve hizalarını gösteren tablolar ve rüzgar gülü
diyagramları aşağıda verilmiştir.
53
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 21. Yönlere Göre Rüzgârların Esme Sayıları
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
N
416
382
418
349
368
399
430
443
407
427
388
355
4782
NE
96
91
75
52
97
88
98
99
117
83
67
83
1046
E
117
97
110
110
99
92
74
47
51
80
99
107
1083
YÖNLER
SE
S
79
65
51
63
48
63
55
50
45
37
38
25
16
18
11
14
21
20
42
58
37
61
78
51
521 525
SW
257
243
301
297
208
170
154
96
139
233
375
350
2823
W
130
87
84
92
95
76
101
112
103
113
147
117
1257
Tablo 22. Yönlere Göre Rüzgârların Ortalama Hızları
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
N
1,3
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,5
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4
NE
2,3
2,4
2,4
2,6
2,3
2,4
2,7
3,0
2,4
2,4
2,3
2,3
2,5
E
1,2
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
YÖNLER
SE
S
1,5
1,2
2,0
1,2
2,0
1,3
2,4
1,3
1,8
1,3
2,0
1,4
2,3
1,2
2,9
1,3
2,2
1,1
1,5
1,1
1,8
1,1
1,8
1,1
1,9
1,2
54
SW
1,8
2,1
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,5
2,1
1,9
1,8
2,1
2,0
W
1,1
1,2
1,4
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
NW
1,9
1,9
2,1
2,0
2,3
2,0
2,0
1,9
1,8
1,9
1,8
1,6
1,9
NW
497
461
488
425
539
614
711
758
642
602
409
422
6568
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 18. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
Ortalama Hızlarına Göre Rüzgar Gülü Diyagramı
N
2,5
NW
2
NE
1,5
1
0,5
W
E
0
SW
SE
S
Şekil 19. Ortalama Hızlarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
55
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Mevsimlik Rüzgar Esme Sayısı ve Ortalama Hızlarına Göre Rüzgar Diyagramları
Şekil 20. Esme Sayısına Göre İlkbahar Rüzgar Diyagramı
Şekil 21. Ortalama Hızlarına Göre İlkbahar Rüzgar Diyagramı
56
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 22. Esme Sayısına Göre Yaz Rüzgar Diyagramı
Şekil 23. Ortalama Hızlarına Göre Yaz Rüzgar Diyagramı
57
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 24. Esme Sayısına Göre Sonbahar Rüzgar Diyagramı
Şekil 25. Ortalama Hızlarına Göre Sonbahar Rüzgar Diyagramı
58
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 26. Esme Sayısına Göre Kış Rüzgar Diyagramı
Şekil 27. Ortalama Hızlarına Göre Kış Rüzgar Diyagramı
59
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 28. Esme Sayısına Göre Ocak Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 29. Esme Sayısına Göre Şubat Ayı Rüzgâr Diyagramı
60
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 30. Esme Sayısına Göre Mart Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 31. Esme Sayısına Göre Nisan Ayı Rüzgâr Diyagramı
61
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 32. Esme Sayısına Göre Mayıs Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 33. Esme Sayısına Göre Haziran Ayı Rüzgâr Diyagramı
62
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 34. Esme Sayısına Göre Temmuz Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 35. Esme Sayısına Göre Ağustos Ayı Rüzgâr Diyagramı
63
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 36. Esme Sayısına Göre Eylül Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 37. Esme Sayısına Göre Ekim Ayı Rüzgâr Diyagramı
64
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 38. Esme Sayısına Göre Kasım Ayı Rüzgâr Diyagramı
Şekil 39. Esme Sayısına Göre Aralık Ayı Rüzgâr Diyagramı
Aylık ortalama rüzgar hızlarına ait tablo ve rüzgar hızı grafiği aşağıda verilmiştir.
65
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 23. Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama Rüzgâr Hızı (m/sn)
1,5
1,6
1,7
1,6
1,7
1,7
1,8
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
Şekil 40. Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Grafiği
Orhangazi İlçesinde en hızlı esen rüzgarın yönü NW, hızı 9 bofor olup yıllık ortalama
fırtınalı gün sayısı (rüz.hız >= 8 bofor) 1,5 gündür. Yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı gün
sayısı (rüz.hız 6-7 bofor) 19,2 gündür.
66
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 24. En Hızlı Esen Rüzgâr Yön ve Hızı
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
En Hızlı Esen
Rüzgârın Yönü
SW
NW
NW
SW
SW
SW
NW
NE
NW
NW
SW
SW
NW
En Hızlı Esen
Rüzgârın Hızı (m/sn)
8
9
8
8
8
8
8
6
8
7
8
8
9
Tablo 25. Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Gün Sayısı
YILLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Fırtınalı Gün
Sayısı (Rüz.Hız >= 8 bofor)
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
-
Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı
Gün Sayısı (Rüz.Hız 6-7 bofor)
1,4
1,5
1,8
2,0
2,5
1,1
1,6
1,3
1,4
1,7
1,3
1,6
19,2
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan Meteorolojik Veriler ve Standart
Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri ekte sunulmaktadır (Bkz.Ek.11.).
Emisyonların sınır değerleri aşması halinde mevcut atmosferik koşullar altında
nasıl bir dağılım sergileyeceğinin bir modelleme ile belirlenmesi gerekmektedir
Tesisin işletilmesi aşamasında gerçekleşecek olan emisyon değerleri hesaplanmış olup
işlenmemiş cürufun yükleme boşaltılması, eleme tesisinin çalışması, işlenmiş cürufun
yükleme boşaltılması aşamalarında sınır değerleri aştığı görülmüştür. Bu aşamalara ait
modelleme çalışması hakim rüzgar yönüne göre yapılmış çıkan değerler yönetmelik değerleri
ile karşılaştırılmıştır.
3) Projenin Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerinin Azaltılması İçin Alınacak
Önlemler
Kapasite artışı planlanan cüruf geri kazanım tesisi ve hazır beton santralinde çevre ve
insan sağlığı açısından ilgili yönetmelikler gereğince tüm önlemler alınarak çalışılacaktır.
67
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Proje alanının alt yapısı tamamlanmış olup proje alanında toplanmış olan evsel
nitelikli atıksuları Asil Çelik fabrikasının atıksu arıtma tesisi ile kontrol altına alınmıştır. Aynı
şekilde katı ve tehlikeli atıklar ile ilgili de düzenli toplama ve ilgili yönetmelikler
çerçevesince uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır. Tüm faaliyet süresince 14.03.1991 tarih ve
20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne ve
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533
sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun
olarak çalışılacaktır.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yüzeysel su kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
ayrı bir boru ile iletilecektir. Konu ile ilgili yazı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisine iletim şekli borular vasıtasıyla
yapılmaktadır. Fiziksel şartların uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Uygunluk yazısı alınmış olup ekte sunulmuştur (Bkz.Ek.18.).
Söz konusu arıtma tesisi mevcut durumda %30 kapasite ile çalışmakta olup proje
kapsamında oluşacak atıksuların arıtılması için herhangi bir kapasite artışına gidilmesi söz
konusu değildir.
Personel kaynaklı evsel nitelikli atıksuların oluşum miktarlarının belirlenmesinde
literatür bilgilerinden yararlanılmış olup kişi başına düşen su miktarı 150 lt/kişi.gün olarak
alınmıştır. (Kaynak: 150 lt/kişi.gün İle İlgili Bilgi “Muslu, Y., 1994, Atıksuların Arıtılması,
İTÜ, İSTANBUL” dan alınmıştır). Atıksu oluşumu ile ilgili, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4.b ye göre evsel nitelikli atıksu miktarı, temiz su
miktarına eşit kabul edilir.
Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından kapasite artışı
planlanan cüruf geri kazanım tesisinde ve hazır beton santralinde emisyon oluşumu
aşamasında emisyon azaltıcı tedbirler alınacak olup emisyon oluşumuna ilişkin hesaplamalar
ilgili bölümlerde yapılmıştır.
İşletme süresince; 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne
uygun olarak çalışılacaktır.
İşletme süresince 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik” hükümlerine uygun çalışılacaktır.
Tesiste işletme aşamasında herhangi bir ambalaj kullanımı sözkonusu olmayacaktır.
Olası durumlarda yeniden değerlendirilebilir ambalaj atıkları (kağıt, karton, plastik vb.),
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre evsel atıklardan ayrı olarak
biriktirilecek ve Çevre İzin ve Lisanslı Geri Dönüşüm tesislerine gönderilerek geri dönüşümü
sağlanacaktır.
68
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
4). Koruma Alanları (Proje Sahası Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları,
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre
koruma altına alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile
ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer
alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri, olası etkileri ve alınacak önlemler,
Faaliyet alanı sınırları içerisinde kayıt altına alınmış herhangi bir peyzaj değeri yüksek
yer ve rekreasyon alanı ya da benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların
olduğu alanlar bulunmamaktadır. Yakın çevresine ait hassas alanlar aşağıda belirtilmiştir.
Faliyet alanı yakın çevresinde en yakın sulak alan İznik gölüdür. Faaliyet alanının 6
km. doğusunda yer almaktadır. Tesise uzaklığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz etki
oluşturacağı düşünülmemektedir.
İlçe sınırlarında 5 adet sit alanı mevcuttur. Sit alanlarının Ilıpınar höyüğü: faaliyet
alanının 4 km. kuzey doğusunda (Çeltikçi) , Tepecik höyüğü: faaliyet alanının 14 km. kuzeydoğusunda (Yeniköy), Buluntu alanı: faaliyet alanının 2,5 km. kuzeyinde (Gedelek),
Ilıcaaltı nekropolü: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet). Bunlar 1.derece
arkeolojik sit alanıdır. Keramet sıcaksu: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet)
2. Derece doğal sit alanı olarak geçmektedir. Sözkonusu sit alanlarının tesise uzaklığından
dolayı olumsuz etkileneceği düşünülmemektedir.
Ayrıca faaliyet alanları ve yakın çevresinde;
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde
tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat
Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", bulunmamaktadır. Bursa ilinde tek
milli park Uludağ milli parkıdır. Faaliyet alanının 50 km güneyinde bulunan bu alanın tesisten
etkilenmesi düşünülmemektedir.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban
Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", bulunmamaktadır. Bursa
ilinde Yaban Hayatı Koruma Sahası ve yetiştirme sahası olarak sadece Karacabey ilçesinde
Karadağ Ovakorusu sülün yetiştirme sahası mevcuttur. Sözkonusu hassas bölge faaliyet
alanının 56 km. güney batısında bulunduğundan herhangi bir şekilde bu hassas bölgenin
etkilenmesi sözkonusu değildir.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak
tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili
yapılan alanlar, İlçe sınırlarında 5 adet sit alanı mevcuttur. Sit alanlarının Ilıpınar höyüğü:
faaliyet alanının 4 km. kuzey doğusunda (Çeltikçi) , Tepecik höyüğü: faaliyet alanının 14 km.
kuzey-doğusunda (Yeniköy), Buluntu alanı: faaliyet alanının 2,5 km. kuzeyinde (Gedelek),
Ilıcaaltı nekropolü: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet). Bunlar 1.derece
arkeolojik sit alanıdır. Keramet sıcaksu: faaliyet alanının 20 km. kuzey doğusunda (Keramet)
69
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
2. Derece doğal sit alanı olarak geçmektedir. Sözkonusu sit alanlarının tesise uzaklığından
dolayı olumsuz etkileneceği düşünülmemektedir.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları, bulunmamaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, bulunmamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri",
bulunmamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen
alanlar, bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan
alanlar, bulunmamaktadır.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
bulunmamaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,
bulunmamaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
ii) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,
bulunmamaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar. faaliyet alanında
bulunmamaktadır. Ancak faaliyet alanının yaklaşık 6 km. doğusunda sulak alan kapsamına
giren İznik Gölü mevcuttur. Faaliyet alanının, sözkonusu hassas bölgeye olan uzaklığı
nedeniyle herhangi bir etkisi düşünülmemektedir.
2.
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması
gerekli alanlar
b)
20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme
Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme
Alanları", bulunmamaktadır. Bölüm II-2 Fauna kısmında sözkonusu sözleşme irdelenmiştir.
b) 12/6/1981 tarihli ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar, bulunmamaktadır.
4)
23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı"
olarak belirlenmiş alanlar, bulunmamaktadır.
5)
13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit" listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadır.
70
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
6)
Cenova Deklerasyonu’nun 17inci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,
bulunmamaktadır.
e)
14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1inci ve 2inci maddeleri
gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal
Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, bulunmamaktadır.
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
bulunmamaktadır. Bölüm II-2 Fauna kısmında sözkonusu sözleşme irdelenmiştir.
f)
27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır
3. Korunması gereken alanlar
d)
Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak
tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), uyarınca koruma altına alınmış alanlar
bulunmamaktadır
e)
Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I.
ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, uyarınca koruma altına alınmış
alanlar bulunmamaktadır.
f)
Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak
önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, bulunmamaktadır.
Faaliyet alanının 6 km. doğusunda yer alan İznik Gölü sulak alan vasfındadır. Kapasite artışı
planlanan tesise uzaklığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz etki oluşturacağı
düşünülmemektedir
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, bulunmamaktadır. İşletilmesi
planlanan tesisin 6 km. doğusunda İznik Gölü mevcuttur. Uzaklıktan dolayı İznik Gölünün
tesisten olumsuz şekilde etkileneceği düşünülmemektedir.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.
5)Toprak özellikleri ve kullanım durumu (Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik
özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı),
Tesis Bursa ili Orhangazi ilçe sınırları içerinde yer almaktadır. Tesisin bulunduğu
arazi sanayi alanı olarak tahsis edilmiştir. Faaliyet alanı tabanı tamamen beton ile kaplama
yapılmış olup toprak ile etkileşim ortadan kaldırılmıştır. Orhangazi ilçe sınırlarında yapılan
toprak analizlerinde toprak bünyesi, reaksiyonu, tuzluluğu, organik madde, fosfor, potasyum,
kireç araştırması yapılmıştır.
71
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Toprak verimliliğinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında saturasyon oranı
% 30-50 (Tınlı) olan topraklar % 68,2 oranında olup % 50-70 (Killi Tınlı) olan topraklar %
31,3, % 70-110 (Kil Ağır) olan topraklar % 0,5 oranındadır.
Ph değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında Ph 4,6-5,5 (orta dereceli
asit) olan toprak oranı % 0,5, Ph 5,6-6,5 (Hafif dereceli asit) olan toprak oranı % 3,2, Ph 6,67,5 (nötr) olan toprak oranı % 46,1, Ph 7,6-8,5 (hafif alkali) olan toprak oranı % 50,28’dir.
Tuz değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında alanın tamamı % 00,15 (tuzsuz hafif) tuz oranındadır.
Kireçlilik değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında % 0-1 (az
kireçli) değerindeki toprak miktarı % 68,7 oranında, % 1-5 (kireçli) değerindeki toprak
miktarı % 16,1 oranında, % 5-15 (orta kireçli) değerindeki toprak miktarı % 11,6 oranında, %
15-25 (fazla kireçli) değerindeki toprak miktarı % 1,8 oranında, % 25 (çok fazla kireçli) ve
üzeri değerindeki toprak miktarı % 1,8 oranındadır.
Organik madde değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında % 0-1 (çok
az) değerindeki toprak miktarı % 12,4 oranında, % 1-2 (az) değerindeki toprak miktarı % 56,7
oranında, % 2-3 (orta) değerindeki toprak miktarı % 22,1 oranında, % 3-4 (iyi) değerindeki
toprak miktarı % 6,5 oranında, % 4 (yüksek) ve üzeri değerdeki toprak miktarı % 2,3
oranındadır.
Fosfor değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında 0-3 kg/dekar (çok
az) fosfor % 13,8 oranındaki topraklarda, 3-6 kg/dekar (az) fosfor % 26,3 oranındaki
topraklarda, 6-9 kg/dekar (orta) fosfor % 17 oranındaki topraklarda, 9-12 kg/dekar (yüksek)
fosfor % 7,4 oranındaki topraklarda, 12 kg/dekar (çok yüksek) ve üzeri fosfor % 35,5
oranındaki topraklarda bulunmaktadır.
Potasyum değerlerinde 17193 ha. Alanda yapılan analiz sonuçlarında 0-20 kg/dekar
(az) potasyum % 18,9 oranındaki topraklarda, 20-30 kg/dekar (orta) potasyum % 14,7
oranındaki topraklarda, 30-40 kg/dekar (yeter) potasyum % 15,2 oranındaki topraklarda, 40
kg/dekar (fazla) üzeri potasyum % 51,2 oranındaki topraklarda bulunmaktadır. Kaynak : Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınlan (Bursa İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç
Raporu)
Faaliyet alanının bulunduğu Orhangazi ilçesinde ekonomi, tarım ve sanayiye
dayanmaktadır. İlçenin toplam alanı 476 km2 olup, bunun 140.990 dekarı ekilebilir arazi,
7.500 dekar çayır, mera arazisi, 159.360 dekar orman arazisi, 168.150 dekarı ise tarım dışı
arazidir. Tarımda kullanılan arazinin 64.540 dekarlık alanı sulanabilir arazi olup, bunun
27.500 dekarlık kısmı devlet imkanları ile sulanabildiği halde 37.040 dekarlık alan ise
çiftçinin imkanlarıyla sulanabilmektedir.
İlçenin genel yüzölçümü 476 km2 dir. Bunun % 29.3'ü tarım arazisi, % 1.5'i çayır,
mera, % 3.3'ü meskun mahal, % 30.9'u ormanlık alan ve % 34.7'si ise İznik Gölünün bir
bölümüdür.
Tesisin bulunduğu araziyi gösterir arazi kullanım kabiliyet haritasında görüldüğü
üzere alan sanayi alanı olarak işaretlenmiştir (Bkz.Ek.2.i.). Faaliyet alanı geniş düzlük alanlar
üzerinde yeralmasından faaliyet alanı ve yakın çevresinde erozyon tehlikesi
bulunmamaktadır.
72
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
6) Orman alanları (projenin etki alanında var ise orman alanları, olabilecek
etkiler, alınacak önlemler)
Proje alanı sanayi bölgesi içerisinde yer almakta olup yakın çevresinde herhangi bir
orman alanı yer almamaktadır.
Faaliyet alanının bulunduğu ilçede ormanlık arazi toplam arazinin % 30,9
oluşturmaktadır. Tesisin kurulacağı arazi ormanlık arazi dışındadır. Bundan dolayı herhangi
bir şekilde ormanlık alan tahribi sözkonusu değildir. Tesisin 4,5 km. güneyinde ormanlık
araziler başlamaktadır. Tesisin ormanlık arazilere uzaklığından dolayı herhangi bir etkisinin
olmayacağı düşünülmektedir. Konuya ilişkin alınacak herhangi bir önlemin olmayacağı
kanısına varılmıştır.
7)Proje yeri ve etki alanının hava, su ve toprak açısından mevcut kirlilik
yükünün belirlenmesi,
Proje Yeri ve Etki Alanı İçerisinde Toprak Değerlendirmesi: Faaliyet alanı
topoğrafyasının alüvyon düzlüğünde kaldığından toprak cinsi alüvyal toprak olarak
değerlendirilmektedir.
Faaliyet alanının içerisinde bulunduğu sanayi parseli içerisinde tarım amaçlı
kullanılacak toprak olarak değerlendirilecek araziler kalmamış durumdadır. Sanayi tesislerinin
yoğun olduğu bölgelerde tarımsal çalışmalar sonlandırılmıştır. Sadece görünen toprak yapısı
olarak sanayi tesislerinin yeşil alanları mevcuttur. Üretim gerçekleştirilen kullanım alanlarının
tabanı beton ile kaplanmış olup toprak kirliliğine mahal verecek bir durum bulunmamaktadır.
Etki Alanı İçerisinde Hava Değerlendirmesi:
İlçede mevcut olan büyük sanayi kuruluşları 14 adet olup bunların 5 tanesi metal ve
otomotiv yedek parça imalatı, 6 tanesi tekstil fabrikası, 2 gıda, 1 adette sanayi gazı imalatı
yapan tesisler mevcuttur. Ayrıca merkez ve köylere bağlı yüz otuz adet çeşitli dallarda
faaliyet gösteren küçük sanayi işletmeleri ve yirmi sekiz tane atölye vardır
Söz konusu endüstri tesislerinde kaynaklanan hava kirliliği, esas olarak sanayi
kuruluşlarının yanlış yer seçimi ve atık gazlarının yeterli teknik tedbirler alınmadan havaya
bırakılması sonucu meydana gelmektedir.
Trafikten kaynaklanan emisyonlar, konutlar ve endüstri tesisleri gibi sabit emisyon
kaynaklarından meydana gelen hava kirliliği kadar aynı derecede önemli kirleticilerdir.
Karbon monoksit emisyonlarının % 70-90’ı, azotoksit emisyonlarının % 40-70’i, hidrokarbon
emisyonlarının % 50’si ve şehir bazında, kurşun emisyonlarının % 100’ü motorlu taşıtlardan
kaynaklanmaktadır.
Bursa’da hava kalitesinin izlenmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi
Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Hıfzısıhha
Enstitüsünce, 13 ayrı noktada (Tophane, Sırameşeler, Garaj, Çekirge, Karaman, Küçükbalıklı,
Eğitim, Arabayatağı, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Sağlık Ocağı, Osmangazi,
Burulaş ve Duaçınarı) istasyonlarında 13 ayrı noktada yarı ve tam otomatik cihazlarla
ölçümler titizlikle yapılmaktadır. Ancak Orhangazi ilçesinde hava kalitesi izlemesi
yapılamamaktadır.
73
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tesisin işletmeye alınması akabinde çevre lisansı aşamasında gerekli emisyon
ölçümleri yapılacak olup emisyon sınır değerleri gözetilerek çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Tesiste yakma kaynaklı emisyon oluşmayacak sadece eleme, taşıma, yükleme, boşaltma,
stokta bekletme aşamalarında toz oluşumu beklenmektedir.
Tesiste toz emisyonu etkinliğinin azaltımı için pulvarize sistem oluşturulmuştur. Bu
sistemde eleğin çalışması ile birlikte kuru havalarda sulama yapılacaktır. Ayrıca eleme
tesisinde her bir ünitenin (bunker, bant, elek) tozumaya karşı üstü kapatılmıştır. Böylece
tesisin atmosfere olan etkisi minimuma indirgenmiş olmaktadır.
Etki Alanı İçerisinde Su Değerlendirmesi:
Faaliyet alanı yakın çevresinde en önemli akarsu, faaliyet alanının yaklaşık 600 m.
kuzeyinden geçen Gölayağı Deredir. İznik Gölünün fazla sularını Marmara Denizine taşır.
Uzunluğu 16 km. olan dere batıda Karsak Dere ile birleşerek, Gemlik ilçesi içerisinden
Gemlik Körfezine dökülür. Ayrıca Gölayağı Dereye kavuşan, akışları yağışlara bağlı ve
uzunlukları birkaç km. olan mevsimlik dereler mevcuttur.
Bölgedeki en önemli sulak alan; Faaliyet alanının yaklaşık 6 km. doğusunda İznik
Gölüdür. İznik Gölü; Bursa ilinin kuzeydoğusunda çöküntü çanağı (tektonik) gölüdür.
Yüzölçümü 298 km2, deniz düzeyinden yüksekliği 85 m. en derin yeri 65 m. dir. Doğu-batı
yönünde uzanır. 16 km lik dar bir boğazla (Karsak Boğazı) Gemlik Körfezine açılır. Gölü
besleyen en önemli akarsu, kuzeydoğudan göle karışan Karasu Deresidir. Göl fazla sularını
Gölayağı Dere (Karsak Dere) vasıtasıyla Gemlik Körfezine boşaltır.
Faaliyet alanının yakın çevresinde önemli bir soğuk veya sıcak su kaynağı
bulunmamaktadır. Ancak engebeli arazide, kaya birimlerinin kırık, çatlak ve tabaka
aralarından boşalan, düşük debili soğuk su kaynakları bulunmaktadır.
İnceleme alanındaki metamorfik şistler geçirimsiz kayaçlardan oluşmakta olup akifer
özelliği göstermemektedirler. Mermerler bol kırıklı ve yer yer erime boşluklu olmaları
nedeniyle önemli sutaşıma kapasitesine sahiptirler ve yüzey sularının yeraltına iletiminde
önemli rol oynarlar. Mermerler geçirimsiz kayaçlarla çevrili olmaları ve yüksek kotlarda
bulunmaları nedeniyle önemli bir yeraltı suyu potansiyeline sahip değillerdir. Kurbandağı
Formasyonu detritik ve volkanik kayalardan oluşmasına karşın tutturulmuş ve pekişmiş
olmaları nedeniyle akifer özelliği göstermezler. Ancak kırık ve alterasyon zonlarında bir
miktar su alınabilir. Alüvyonlar, inceleme alanındaki en önemli akiferdir. İznik gölü
çevresinde geniş alanlarda görülmekte ve oldukça kalın olması nedeniylede önemli yeraltı
suyu potansiyeline sahiptir.
İnceleme alanındaki geniş alüvyon düzlüklerinde sulama ve kullanma amaçlı açılmış
çok sayıda kuyu bulunmaktadır.
Tesisin işletilmesi aşamasında su kullanımı, toz indirgeme aşamasında pulvarize
sistemde, personelin kullanımı amaçlı ve beton santrali karışım suyu olarak sıralandırabiliriz.
Personelin içme suyu damacanalar ile temin edilecek olup kullanma suları ise en yakın
yerleşim yerlerinden olan Gemiç Mahallesinden tanker ile getirilecektir. Mahalle muhtarından
alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.20.).
74
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Toz indirgeme aşamasında pulvarize sistemde, beton santrali karışım suyu ve
mikserlerin yıkama suları Asil Çeliğe ait atıksu arıtma tesisinden çıkan ikincil sular
kullanılacak olup Asil Çelikten alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yağmur suyu kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
iletilecektir. Konu ile ilgili yazı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisine iletim şekli borular vasıtasıyla
yapılmaktadır. Fiziksel şartların uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Uygunluk yazısı alınmış olup ekte sunulmuştur (Bkz.Ek.18.).
Söz konusu arıtma tesisi mevcut durumda %30 kapasite ile çalışmakta olup proje
kapsamında oluşacak atıksuların arıtılması için herhangi bir kapasite artışına gidilmesi söz
konusu değildir.
Bu kapsamda tesisten kaynaklı atıksuların arıtma tesisinde arıtılması sonucu alıcı
ortamlara etkisi minimuma indirgenmiş olmaktadır.
8)Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha
düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl
yapılacağı bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri vb. ve var ise peyzaj projesi,
Kapasite artışı planlanan tesisin çalışma alanı 5.600 m2 olup bu alanının tamamı beton
ile kaplanmıştır. Beton kaplamalarının bitişleri toprağa sızma yapmaması amaçlı bordür
taşları ile çevrelenmiştir. Dolayısıyla peyzaj öğesi oluşturulacak alan kalmamıştır.
9) Proje sahası çevresinde bulunan tarım ürün türleri, tarım alanlarına
olabilecek etkiler ve alınacak önlemler,
Proje sahası çevresinde bulunan komşu parsellerde öncelikle meyvecilik gelmektedir.
Meyvecilikte Ayva, Zeytin, Armut ve Şeftali ön sırada yeralmakta bunun peşinden erik, kiraz
ceviz gelmektedir.
Tesisin parsel sınırı boyunca 3-4 metre boyunda panel saçlar monte edilmiştir. Panel
saçlar havada asılı kalan partiküllerin yüzeye yakın olanlarını komşu parsellere hava akımı ile
ulaşmasını engellemektedir. Ayrıca toz emisyonu etkinliğinin azaltımı için pulvarize sistem
oluşturulmuştur. Bu sistemde eleğin çalışması ile birlikte kuru havalarda sulama yapılacaktır.
Bunun yanında eleme tesisinde her bir ünitenin (bunker, bant, elek) tozumaya karşı üstü
kapatılmıştır. Böylece tesisin komşu parsellerdeki tarım ürünlerine olan etkisi minimuma
indirgenmiş olmaktadır.
10)İnşaat ve İşletme aşamasında ekosistemde oluşacak değişimler, flora, fauna,
biyolojik çeşitlilik, habitat kaybı üzerine etkiler ve alınacak önlemler,
Kapasite artışı planlanan tesis sanayi alanında kalmaktadır. İnşaat işlemleri
tamamlanan tesis alınan izinler doğrultusunda çalışmaya başlamış olup kapasite artışında
herhangi bir alan genişlemesi yapılmayacaktır. Dolayısıyla flora, fauna, biyoçeşitlilik ve
habitat üzerinde olumsuz etki yapılmayacaktır.
75
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
İşletme aşamasında özellikle çıkacak toza karşı önlem alınmıştır. İşletme aşamasında
çıkan toz, özellikle bitkilerin yapraklarının üzerinde bir tabaka oluşturmakta, bitkilerin
stomalarının kapanmasına, gaz alış-verişinin engellenmesine neden olmaktadır. Belli bir
zaman sonra bitkinin yapraklarının pörsümesine, kurumasına ve döllenemeden solmasına
neden olmaktadır. Ayrıca çiçeklerin döllenmesin de, özellikle tozlar stamenleri (erkek üreme
organları) üzerini kapatarak tozlaşmanın olmasını engellemektedir. Bu olumsuz durumların
engellenmesi için özellikle işletme aşamasında sıcaklığa bağlı olarak toz çıkışını engellemek
için indirgeme sistemleri yapılmıştır. Döllenemeyen çiçeklerin bir sonraki yıl çiçeklenme
dönemlerinde populasyonlarında azalma olmakta, bu durum eğer yapılıyor ise arıcılığı büyük
bir oranda engellemektedir. Bir yıllık ya da iki yıllık bitkilerde toz bitkilerin döllenmesinde
olumsuz bir rol oynamaktadır. Fakat çok yıllık ağaç ya da çalı türlerinde bu durum biraz daha
tolere edilebilmektedir. Çok yıllık bitkilerin adaptasyonu bir ya da iki yıllık bitkilere göre
daha kolay olmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen flora yapısına olumsuz etkiyi en aza indirgemek amaçlı tesisin
parsel sınırı boyunca 3-4 metre boyunda panel saçlar monte edilmiş olup havada asılı kalan
partiküllerin yüzeye yakın olanlarını komşu parsellere hava akımı ile ulaşmasını
engellemektedir. Ayrıca toz emisyonu etkinliğinin azaltımı için pulvarize sistem
oluşturulmuştur. Bu sistemde eleğin çalışması ile birlikte kuru havalarda sulama yapılacaktır.
Bunun yanında eleme tesisinde her bir ünitenin (bunker, bant, elek) tozumaya karşı üstü
kapatılmıştır. Böylece tesisin flora yapısına olan etkisi minimuma indirgenmiş olmaktadır.
11) Taşkın
değerlendirilmesi,
önleme
ve
drenaj
ile
ilgili
işlemler,
taşkın
risklerinin
Tesis alanı, Gölayağı Deresinden oldukça yüksek kotta ve uzağında bulunmaktadır.
Ayrıca güneyden gelen ve sel oluşturabilecek dere yataklarından da oldukça uzak
bulunmaktadır. Orman alanlarına uzak olması, yakın çevrede dik yamaçların ve heyelan
bölgelerinin bulunmaması nedenleriyle, faaliyet alanında deprem dışında, su baskını, toprak
kayması, vb. gibi doğal afetlere maruz kalması beklenmemektedir.
Tesiste yağmur sularının toprağa ve yeraltı sularına karışmasına engellemek amaçlı
tabanı beton ile kaplanmış olup beton bitişleri bordür taşları ile döşenip olası sızıntılar
engellenmiştir. Tesisin dışına çıkışı engellenen yağmur sularının drenajı yapılmış olup yer yer
tabanda toplama kanalları açılmıştır. Toplama kanallarındaki suyun iletimi boru sistemi ile
Asil Çelik Fabrikasının arıtma tesisine sağlanmaktadır. Böylece tesisin içerisinden
kaynaklanacak taşkın riskleride engellenmiş olmaktadır.
Faaliyet alanı Yeraltı suyu Koruma alanı içerisinde kalmasından faaliyet kapsamında
yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm kirletici unsurlar ile ilgili gerekli
tüm önlemler işletme aşamasında alınacaktır.
12)Zemin sızdırmazlığının sağlanması için yapılacak işlemler, olası sızıntı
sularının yeraltı sularına etkilerinin izlenmesi için uygulanacak plan,
Tesiste alınan izinler kapsamında çalışmalar başlamış olup tesiste yağmur sularının
toprağa ve yeraltı sularına karışmasına engellemek amaçlı tabanı beton ile kaplanmıştır. Beton
bitişleri bordür taşları ile döşenip olası sızıntılar engellenmiştir. Tesisin dışına çıkışı
engellenen yağmur sularının drenajı yapılmış olup yer yer tabanda toplama kanalları
açılmıştır. Toplama kanallarındaki suyun iletimi boru sistemi ile Asil Çelik Fabrikasının
76
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
arıtma tesisine sağlanmaktadır. Böylece tesisin içerisinde oluşan yağmur sularının yeraltı
sularına karışması riski engellenmiş olmaktadır.
Çalışılan saha içerisinde çalışan araçlardan kaynaklı ileriye yönelik zemin betonunda
oluşacak yıpranmalar ve bozulmalar tekrar düzeltilip sızdırmazlık devam ettirilecektir.
13)Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun
nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu
suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atıksuların cins ve miktarları,
kirlilik yükleri, deşarj edileceği ortamlar, deşarj standartları, alan çevresinde bulunan
yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, yapılacak ise
arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak değerler,
arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde
verilmesi, arıtma çamurunun bertarafı, fosseptiğe ilişkin bilgiler (kapasitesi,
boyutlandırılması, boşaltılma periyotları vb.), (gerekli izinler, sözleşmeler, analizler),
mevcut arıtma sistemine ilişkin bilgiler, (kapasitesi, dizayn parametreleri, üniteler,
ünitelerin yerleşim planında gösterilmesi, iş akım şeması, arıtılan suyun hangi alıcı
ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi,)
Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun
nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu
suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atıksuların cins ve miktarları,
kirlilik yükleri, deşarj edileceği ortamlar, deşarj standartları, alan çevresinde bulunan
yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler,
Kapasite artışı planlanan tesiste inşaat işlemleri tamamlanmasından bu bölümde
yapılan açıklamalar işletme aşamasına ait olacaktır.
Tesisin işletilmesi aşamasında su kullanımı, toz indirgeme aşamasında pulvarize
sistemde, personelin kullanımı amaçlı ve beton santrali karışım suyu olarak sıralandırabiliriz.
Personelin içme suyu damacanalar ile temin edilecek olup kullanma suları ise en yakın
yerleşim yerlerinden olan Gemiç Mahallesinden tanker ile getirilecektir. Mahalle muhtarından
alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.20.).
Toz indirgeme aşamasında pulvarize sistemde, beton santrali karışım suyu ve
mikserlerin yıkama suları Asil Çeliğe ait atıksu arıtma tesisinden çıkan ikincil sular
kullanılacak olup Asil Çelikten alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Geri kazanım tesisinde ve hazır beton santralinde toplamda 60 kişinin çalıştırılacağı
düşünülmektedir. O nedenle tahmin edilen evsel nitelikli su kullanım miktarları;
Q=Nxq
N = Çalışan kişi sayısı
q = Kişi başı kullanılan günlük su miktarı (150 lt/kişi.gün)
Q = 150 lt/kişi.gün x 1.10-3 m3/lt x 60 kişi = 9 m3/gün olacaktır.
Kapasite artışı planlanan tesiste ilave kurulacak beton santralinde günlük 500 m3 beton
üretimi düşünüldüğünde % 15’i karışım suyu olarak öngörülmekte olup günlük maksimum su
ihtiyacı 75 m3 olacaktır.
77
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Hazır beton santralinde mikserlerin yıkanması işleminden kaynaklı su çökeltme
havuzunda biriktirilecektir. Günlük mikserlerin yıkanması işleminde su miktarı 3 m3/gün
olarak düşünülmektedir. Havuzlarda dinlendirilmiş sular beton santralinde karışım suyu
olarak değerlendirilecektir. Çökeltme havuzunun dibinde biriken çamurlar beton karışımına
ilave edilecektir. Dolayısıyla hazır beton santralinden su çıkışı gerçekleşmeyecektir.
Toz indirgeme aşamasında pulvarize sistemde kullanılacak su ihtiyacı sadece kurak
havalarda olacaktır. Bu konuda su ihtiyacının 10 m3 olacağı düşünülmektedir. Suyun nereden
temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların
kullanım amaçlarına göre miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 26. Su Temin Yeri ve Miktarları
Su
Kullanım
Amacı
Personel İhtiyacı
Beton
Suyu
Karışım
Su Kullanım
Miktarı
(m3/saat)
1,125
9,375
Toz İndirgeme
1,25
Araç
Suyu
0,37
Toplam
Yıkama
12,12
Su Kullanım Su Kullanım Suyun
Temin
Miktarı
Miktarı
Edileceği Kaynak
(m3/gün)
(m3/yıl)
9
2700
İçme Damacana
Kullanma Gemiç
Mahallesi
75
22.500
Asil Çelik Arıtma
Tesisinden Çıkan
2.cil Su
10
3.000
Asil Çelik Arıtma
Tesisinden Çıkan
2.cil Su
3
900
Asil Çelik Arıtma
Tesisinden Çıkan
2.cil Su
97
29.100
Hazır beton santrali inşaatında çalışacak personel eleme tesisinde çalışacak personel
içerisinde yeralacaktır.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yağmur suyu kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
iletilecektir. Konu ile ilgili yazı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisine iletim şekli borular vasıtasıyla
yapılmaktadır. Fiziksel şartların uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Uygunluk yazısı alınmış olup ekte sunulmuştur (Bkz.Ek.18.).
Meteorolojik verilere göre yağış sonucu oluşacak zemin su miktarı ilçe genelinde
yıllık ortalama toplam yağış miktarı 690,6 mm günlük 1,89 mm. ’ye göre hesaplanmıştır.
Oluşacak yağış sonucu ortalama 10 m3/gün yağmur suyu hesaplanmıştır.
Personel kaynaklı evsel nitelikli atıksuların oluşum miktarlarının belirlenmesinde
literatür bilgilerinden yararlanılmış olup kişi başına düşen su miktarı 150 lt/kişi.gün olarak
alınmıştır. (Kaynak:150 lt/kişi.gün İle İlgili Bilgi “Muslu, Y., 1994, Atıksuların Arıtılması,
İTÜ, İSTANBUL” dan alınmıştır). Atıksu oluşumu ile ilgili, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı
78
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4.b ye göre evsel nitelikli atıksu miktarı, temiz su
miktarına eşit kabul edilir. Dolayısıyla evsel nitelikli atıksu miktarı 9 m3/gün olacaktır.
Tablo 27. Atıksu Miktarları Bertarafları
Atıksu Cinsi
Evsel Nitelikli Atıksu
Yağmur Suyu
Toplam
Atıksu Miktarı (m3/gün)
9
10
19
Suyun Bertaraf Şekli
Asil Çelik Fabrikası Arıtma Tesisi
Asil Çelik Fabrikası Arıtma Tesisi
Asil çelik fabrikası tarafından işletilen arıtma tesisi mevcut durumda %30 kapasite ile
çalışmakta olup proje kapsamında oluşacak atıksuların arıtılması için herhangi bir kapasite
artışına gidilmesi söz konusu değildir. Asil Çelik fabrikasına ait Emisyon ve Atıksu deşarjı
konulu Çevre izni ekte verilmiştir (Bkz.Ek.12.).
Arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak
değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin
tablo şeklinde verilmesi, arıtma çamurunun bertarafı, fosseptiğe ilişkin bilgiler
(kapasitesi, boyutlandırılması, boşaltılma periyotları vb.), (gerekli izinler, sözleşmeler,
analizler), mevcut arıtma sistemine ilişkin bilgiler, (kapasitesi, dizayn parametreleri,
üniteler, ünitelerin yerleşim planında gösterilmesi, iş akım şeması, arıtılan suyun hangi
alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi,)
Asil çelik tarafından işletilen arıtma tesisinde evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu
arıtma tesisi mevcuttur.
Evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi: Tesiste Evsel atıksular için 600 m³ / gün dizayn
parametreli biyolojik atıksu arıtma tesisi mevcut ve faal durumdadır. Arıtma tesisine
halihazırda 150-200 m³/gün atıksu gelmektedir. Arıtma tesisi çıkış suyunun analizleri her ay
periyodik olarak SKKY Tablo 21/1 kapsamında yapılmaktadır.
Tablo 28. Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları
PARAMETRE
BİRİM
(mg/L)
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
50
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
45
BİYOKİMYASAL
OKSİJEN
İHTİYACI (BOİ5)
KİMYASAL
OKSİJEN
İHTİYACI (KOİ)
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
pH
(mg/L)
180
120
(mg/L)
-
70
6-9
45
6-9
TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
(Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular*
(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)
* Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az %60 arıtma verimi uygulanacaktır
(Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Bu atıksu arıtma tesisinde arıtılan sular kanal vasıtası ile Karsak Deresine deşarj
edilmektedir.
79
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Evsel nitelikli atıksu arıtma tesisine ait iş akım şeması ekte verilmiştir.
Kaba Izgara
Oksidasyon Havuzu
Çökeltme Tankı
Kum Filtresi
Besleme Haznesi
Fazla Çamur
Depolama Haznesi
Arıtılmış Su
Depolama Haznesi
Geri Devir Haznesi
Filtre Pres
Şekil 41. Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi İş Akım Şeması
Endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi: Asil çelik tarafında işletilen endüstriyel
nitelikli atıksu arıtma tesisi işleyişi : atıksular öncelikle yağ tutma havuzundan geçirilerek,
yüzeysel yağlarından arındırılacaktır. Atıksular daha sonra debi ölçüm kanalı geçerek, debi ve
kalite yönünden dengelenmek üzere dengeleme havuzuna alınacaktır. Dengeleme havuzu,
olası çökelme ve kokuları önlemek amacıyla dalgıç karıştırıcı ile karıştırılacaktır. Dengeleme
havuzunda debi ve kirlilik yönünden homojenize edilen atıksu, seviye şamandırasına bağlı
olarak çalışan atıksu pompaları ile Kimyasal Arıtma Sisteminin ilk ünitesi olan Hızlı
karıştırmaya iletilir.
Atıksuya hızlı karıştırma havuzunda koagülant ilavesi yapılarak, emülsiye yağların
kırılması ve pıhtıların (ince yumak) oluşması sağlanır. Doğal akışla yavaş karıştırma
havuzuna alınan atıksuya düşük hızlı karıştırma altında yardımcı pıhtılaştırıcı bir organik
polimer olan anyonik polielektrolit ilave edilir. Polielektrolit ilavesiyle, ince olan floklar
birleşerek uygun büyüklük ve ağırlığa ulaşır. Aynı zamanda yavaş karıştırma havuzuna pH
metreye bağlı pompa vasıtasıyla kostik dozlanarak pH ayarlaması yapılır. Bu havuzda oluşan
karışım yine doğal akışla kimyasal çöktürme havuzuna alınarak flokların çökelmesi sağlanır.
Çöktürme havuzunda tabana çökelen çamur pompalar vasıtasıyla çamur yoğunlaştırma
havuzuna alınırken, üst faz duru suyu havuzdan savaklanarak temiz su havuzuna alınır.
Çamur yoğunlaştırma havuzunda bulunan düşük devirli yoğunlaştırıcı ile katı madde
oranı arttırılan çamur, çamur pompası ile filtreprese iletilir. Çamur basma hattına pompa ile
katyonik polielektrolit dozajı yapılır. Böylece çamurun suyunu daha kolay bırakması sağlanır.
80
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Filtrepreste %20-25 katı yüzdesinde kek elde edilir. Kek haline gelen çamur, diğer katı atıklar
ile uzaklaştırılır. Filtrepres süzüntü suyu dengeleme havuzuna geri döndürülür.
Temiz su havuzunda toplanan arıtılmış su, kum filtre pompası ile basınçlı kum filtrelere
iletilerek filtrasyona tabii tutulur. Filtrasyon ile 80 mikron ve üstü askıda katı maddelerde
tutularak arıtılmış suyun kalitesi iyileştirilir.
Kum filtre zaman zaman ters yıkama işlemine tabi tutularak, yatak temizleme işlemi
yapılır. Ters yıkama suları dengeleme havuzuna geri döndürülür.
Yağ Tutucu
Debimetre Kanalı
Dengeleme Havuzu
Hızlı Karıştırma Havuzu
Yavaş Karıştırma Havuzu
Kimyasal Çöktürme Havuzu
Çamur Yoğunlaştırma Havuzu
Debimetre Kanalı
Filtre Besleme Havuzu
Temiz Su Havuzu
Şekil 42. Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi İş Akım Şeması
Endüstriyel atıksu arıtma tesisinde taşkan riskine karşın tedbir amacıyla 1.000 m³/gün
kapasiteli endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi yapılarak devreye alınmıştır. Bu tesisin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje onayı alınmıştır (Bkz.Ek.13.). Arıtma tesisi çıkış
suyunun analizleri her ay periyodik olarak SKKY Tablo 15-1-a ve 20/7 kapsamında
yapılmaktadır.
Arıtma tesisinde arıtılan sular aşağıdaki tabloda verilen değerler doğrultusunda Karsak
deresine deşarjı yapılmaktadır.
81
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 29. Endüstriyel Nitelikli Atıksuların Alıcı Ortam Deşarj Standartları
PARAMETRE
BİRİM
ANLIK
NUMUNE
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
(KOİ)
YAĞ VE GRES
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
KURŞUN (Pb)
DEMİR (Fe)
ÇİNKO (Zn)
pH
(mg/L)
-
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
100
(mg/L)
(ml/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
-
0.5
6-9
20
0.5
20
4
6-9
SKKY Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
PARAMETRE
BİRİM
KLORÜR (Clˉ)
SÜLFAT (SO4‾2)
DEMİR (Fe)
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
pH
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
-
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
2000
3000
10
10
6-9
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
1500
2500
6-9
SKKY Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve
Rejenerasyon Tesisleri
Asil Çelik tarafından işletilen atıksu arıtma tesisi kapasitesi evsel nitelikli 600 m 3/gün,
Endüstriyel nitelikli 1000 m3/gün’dür.
Asil çeliğin atıksuları kabul edebilirliğine ilişkin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Arıtma tesisinin vaziyet planı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.j.).
Faaliyet alanı çevresinde bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek
etkiler ve alınacak önlemler Bölüm 3.12. de açıklanmıştır.
İşletme süresince;
 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı-30.03.2010 tarih
ve 27527 sayılı-24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı-25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı revize)
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne,
31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı (30.03.2010 tarih ve 27527 sayılı revize) Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak çalışılacaktır.
Ayrıca proje alanında yapılan çalışmalar esnasında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik’’ in ilgili hükümlerine uygun çalışılacaktır.
82
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
14) Proses, içme ve kullanma suyu temini halinde diğer su kullanıcılarına
olabilecek etkilerin tespiti ve su yönetimi planının hazırlanması, su temini yetersizliği
durumunda alternatiflerin değerlendirilmesi, içme ve kullanma suyu için tesis
bünyesinde kuyu açılacak ise gerekli izinlerin alınması,
Personelin içme suyu damacanalar ile temin edilecek olup kullanma suları ise en yakın
yerleşim yerlerinden olan Gemiç Mahallesinden tanker ile getirilecektir. Mahalle muhtarından
alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.20.).
Toz indirgeme aşamasında pulvarize sistemde, beton santrali karışım suyu ve
mikserlerin yıkama suları Asil Çeliğe ait atıksu arıtma tesisinden çıkan ikincil sular
kullanılacak olup Asil Çelikten alınan izin yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.6.).
Bu suların temininde diğer su kullanıcıları olarak etkilenmesi muhtemel Gemiç
mahallesi ve Asil çelik fabrikasıdır. Dolayısıyla diğer su kullanıcısı olan Mahalle ve fabrika
olumsuz etkilenmesi durumunda su temini için alternatifler tercih edilecektir.
Tesisin su temininde alternatif olarak olarak debisi yüksek yöredeki kaynaklardan
çıkıp tarımsal sulamaya ihtiyaç duyulmayan sulardan temin yöntemine başvurulacaktır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su kaynaklarının kullanılması halinde 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında il özel idaresinden kiralanmadan kullanılmayacaktır.
Faaliyet kapsamında herhangi bir yeraltı suyu kuyusu açılıp kullanılmayacaktır.
15) Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında (her bir ünitede oluşacak
atıkların ayrı ayrı belirlenmesi) meydana gelecek katı, tehlikeli, ambalaj, özel vb. her
tür atığın cins ve miktarları ve kodları, bu atıkların bertaraf şekilleri, depolama
koşulları, geçici depolama alanları, bu alanlar için alınacak izinler, depolama
alanlarının işletme planları, atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar
için ve ne şekilde değerlendirileceği,
Tesisin inşaat işlemleri tamamlanmış olup aşağıda belirtilen ve oluşması muhtemel
atıklar işletme aşamasına ait olacaktır.
İşletme sürelerince proje alanında oluşacak katı atıkları, evsel nitelikli katı atıklar,
yeniden değerlendirilebilir katı atıklar (ambalaj malzemeleri vb) ve tehlikeli atıklar olmak
üzere 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.
Evsel Nitelikli Katı Atıklar: Proje kapsamında planlanan tesiste işletme aşamasında
60 kişi kişinin çalıştırılacağı düşünülmektedir.
Kişi başına oluşan katı atık miktarı 1,12 kg/kişi.gün (www.tuik.gov.tr) alındığında,
işletme aşamasında çalışacak personel kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı;
K=Nxk
K = Katı atık miktarı
N = Çalışan personel sayısı
k = Kişi başına oluşan katı atık miktarı (1,12 kg/kişi.gün)
K = 1,12 kg/kişi.gün x 60 kişi = 67,2 kg/gün olacaktır.
sayılı
Tesiste oluşacağı tahmin edilen evsel nitelikli katı atıklar, 14.03.1991 tarih ve 20814
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü
83
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde ağzı kapalı, standartlara uygun konteynırlarda
biriktirilecek olup, belirli periyotlarda belediye birimlerine teslim edilecektir.
İşletme süresince 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” maddelerine uygun çalışılacaktır.
Geri Dönüşümlü Katı Atıklar: Tesiste işletme aşamasında herhangi bir ambalaj
kullanımı sözkonusu olmayacaktır. Olası durumlarda yeniden değerlendirilebilir ambalaj
atıkları (kağıt, karton, plastik vb.), 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre
evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Çevre İzin ve Lisanslı Geri Dönüşüm tesislerine
gönderilerek geri dönüşümü sağlanacaktır.
Tehlikeli Atıklar:
Kontamine Kaplar; Tesiste işletme aşamasında kontamine kap oluşumu beton
üretiminde gerekli olan kimyasalların kapları olarak verilebilir. Sözkonusu kontamine kaplar
15 01 10 kodunda evsel ve diğer katı atıklardan ayrı toplanacak ve tehlikeli atık sahasında
geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı,
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744
sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”’ne ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak lisanslı araçlar ile
çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir. Sözkonusu atığın tesiste oluşma miktarı yıllık
100 kg. olarak öngörülmektedir.
Şekil 43. Atık Sahasına Ait Görüntüler
Kontamine Üstübü/Bez; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinin işletme
aşamasında her türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik
edilecek böylece kontamine üstübü ve bez oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Küçük çaplı
çalışmalar sonucu oluşması muhtemel 15 02 02 kontamine üstübü vb. atıklar evsel ve diğer
katı atıklardan ayrı toplanacak ve tehlikeli atık sahasında geçici depolandıktan sonra
84
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533
sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne ve
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak lisanslı araçlar ile çevre izin ve
lisanslı tesislere gönderilecektir. Sözkonusu atığın tesiste oluşma miktarı yıllık 50 kg. olarak
öngörülmektedir.
Atık Yağlar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinin işletme aşamasında her
türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik edilecek böylece
atıkyağ oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Küçük çaplı çalışmalar sonucunda oluşması
muhtemel atık yağlar, diğer atıklardan ayrı toplanacak ve tehlikeli atık sahasında 13 02 08
kodunda geçici depolandıktan sonra 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (04.09.2009 tarih ve
27339 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı, 30.10.2010
tarih ve 27744 sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı (31.07.2009 tarih ve
27305 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak kategori
analizleri yaptırılacak ve kategorilerine uygun olarak lisanslı araçlar ile çevre izin ve lisanslı
tesislere gönderilecektir. Oluşması muhtemel atık yağın yıllık miktarı 100 kg. olarak
öngörülmektedir.
Bitkisel Yağlar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde yemekler dışarıdan
temin edilmektedir. Ancak tesiste bitkisel atık yağ oluşması halinde söz konusu atıklar 20 01
25 kodu ile diğer atıklardan ayrı toplanacak ve 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı (30.03.2010
tarih ve 27537 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak lisanslı araçlar ile çevre izin ve
lisanslı tesislere gönderilecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinden
kaynaklanacak atık pil ve akümülatörler diğer atıklardan ayrı toplanacak ve tehlikeli atık
sahasında 16 06 05 kodunda geçici depolandıktan sonra 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı
(03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı, 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı revize) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği'ne” uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir.
Oluşması muhtemel atığın yıllık miktarı 100 kg. olarak öngörülmektedir.
Tıbbi Atıklar; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde 20.07.2013 tarih
28713 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine
getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
b) Diğer işyerlerinden:
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
Olarak belirlenmiş olup 6 saat iş yeri hekimi hizmet süresi olacaktır. İş yeri hekiminin
tesiste personele yapacağı müdahaleler sonucu çıkacak tıbbi atıklar yırtılmaya, delinmeye,
patlamaya ve taşımaya dayanıklı 100 mikron kalınlığında, her iki yüzünde “Uluslar Arası
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik
85
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
torbalarda biriktirilecek olup torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağızları sıkıca
bağlanacaktır. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda
belirtilen torbalara konulacak olup kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar diğer tıbbi
atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez
ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan
plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde
toplanacaktır. Söz konusu atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı ( 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı revize) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak atık sahasında 18 01 04 kodunda biriktirilip tıbbi
atık strelizasyon tesisine gönderilecektir.
İşyeri hekiminin hizmet süresine göre yıllık tıbbi atık oluşma miktarı yaklaşık 10 kg.
olarak düşünülmektedir.
Ömrünü Tamamlamış Lastik; Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde her
türlü makine, ekipmanın bakım ve onarımı dışarıdan hizmet alınarak tedarik edilecek böylece
ÖTL oluşumu sözkonusu olmayacaktır. Acil durumlarda yapılacak lastik değişimlerinde
ömrünü tamamlamış lastikler proje sahasında kurulmuş olan atık sahasında 16 01 03 kodunda
geçici depolandıktan sonra 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı (30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak çevre izin ve lisanslı tesislere
gönderilecektir. Oluşması muhtemel atığın yıllık miktarı 100 kg. olarak öngörülmektedir.
16) Proje kapsamında inşaat ve işletme kullanılacak kimyasal maddelerin cins ve
miktarları, depolanmaları, isimleri, tehlikeli kimyasalların listesi, risk durumları, yıllık
kullanım miktarları, depolama ve bertaraf yöntemleri, güvenlik önlemleri, malzeme
güvenlik bilgi formları,
Proje kapsamındaki inşaat işlemleri tamamlanmıştır. İşletme aşamasında kimyasal
madde kullanımı sadece beton üretiminde kullanılacaktır. Kullanılacak kimyasal madde
çimento ağırlığının % 1 ‘ini oluşturacak olup bu miktar günlük 500 kg. olarak hesaplanmıştır.
Kullanılacak kimyasallar arasında :
Priz hızlandırıcılar: kalsiyum format, kalsiyum asetat, nitratlar, laktik asit,
formaldehid, klorürler vb.
Priz geciktriciler: linyosülfonik asit, hidroksil-karboksilik asit, şeker, fosfat, borat,
çinko vb. lignin sulfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek mekanik özelliklerini
artıran, priz geciktirerek işleme süresini uzatan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı
malzemesidir.
Korozyon Önleyici (İnhibitör) : Sodyum ve potasyum benzoat, potasyum kromat,
sodyum ve kalsiyum nitrit vb.
Su Geçirimsizlik Katkıları (Su İtici) : sabun türevleri, bütil stearatlar, mineral yağ,
asfalt emülsiyonları ve katbek asfaltları gibi, bazı petrol ürünleri
Renklendiriciler: Metal oksitleri, organo metalik kompleksleri, öğütülmüş karbon
86
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Su Tutucu Veya Viskozite Arttırıcı Katkılar: doğal polimerler, yarı sentetik polimerler,
sentetik polimerler
Yukarıda belirtilen beton üretiminde kullanılacak kimyasallar için ayrıca depolama
alanı oluşturulacak malzeme güvenlik bilgi formları doğrultusunda depolama işlemleri
gerçekleştirilecektir. Özelliğini yitirmiş kimyasallar tehlikeli atık geçici depolama alanında
depolanıp lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Beton santralinde kullanılacak kimyasalların teknik özellikleri, depolama şekilleri ekte
verilen bilgi formlarında belirtilmiştir (Bkz.Ek.14.).
Genellikle beton kimyasalları depolama şekilleri orijinal ambalajında, ortam
sıcaklığının +5°C'nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda
depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında
bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle
karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır. Uygulama esnasında,
iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
17) Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak maddelerden,
parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve
kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, olabilecek etkiler ve
alınacak önlemler,
Proje kapsamındaki inşaat işlemleri tamamlanmıştır.
Akaryakıt Depolama Tankeri :
İşletme aşamasında iş makinelerinin akaryakıtı olan mazotun depolandığı parlayıcı ve
parlayıcı kapsamına giren 20 tonluk sabit tanker bulundurulmaktadır. Dışarıdan satın alınan
dizel akaryakıtı istasyona ait olan araç ile getirilip tesiste yeralan sabit tankere
boşaltılmaktadır. Tankerden ihtiyaca göre iş makinelerine akaryakıt ikmali yapılmaktadır.
Sözkonusu tankerden kaynaklanabilecek etkilerin azaltılması için yangın önlemine
ilişkin tankere yakın alanda yangın söndürücüler bulundurulmaktadır. Tankerden dolum
esnasında sızması muhtemel akaryakıtın zemine yayılmaması amaçlı tanker tabanına havuz
yapılmış olup burada toplanan akaryakıt absorban malzeme ile toplanıp geçici depolama
sahasına alınıp buradan lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf firmalara gönderilecektir.
Akaryakıt depolanan tankerde periyodik bakımlar gerçekleştirilecek olup çalışma
yapılması durumunda kapalı alanlarda çalışma kriterlerine uygun olarak çalışılacaktır. Bunlar
arasında kapalı alanda çalışma izni almadan çalışmalar gerçekleştirilmeyecektir. Çalışma izni
tanker içerisinde O2 seviyesinin %19,5-23,5 olmasına dikkat edilerek, içerisinde akaryakıt
olmadığı tespit edilerek, Hidrojen sülfür 30 ppm den düşük olduğu tespit edilerek, uyarı
işaretlerinin konulması ve nöbetçinin tayin edilmesi akabinde verilecektir.
87
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 44. Tesiste Bulunan Akaryakıt Depolama Tankeri
Yerüstü Akaryakıt ikmal tankerinde Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamında
sağlık koruma bandı mesafesi 15 m. olarak belirlenmiş olup vaziyet planında belirtilmiştir
(Bkz.Ek.2.d.).
18) Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde kullanılacak yakıtların
türleri, tüketim miktarları, kimyasal analizleri, yakma sistemleri ve bunlardan oluşacak
emisyonlar; cüruf ve küllerin miktarı, oluşacak toz emisyonları filtre tozlarının
özellikleri, analizleri, taşıma yöntemleri, alınacak önlemler, emisyon giderimi için
kullanılacak sistemler, kullanılacak filtre sisteminin detaylandırılması ve olası arıza,
bakım durumunda alınacak önlemler, oluşacak atıkların bertaraf yöntemleri, açıkta
depolanan yığma malzeme vb. durumlarda alınacak tüm önlemler, uyulacak izinler,
(ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirmeler yapılmalıdır)
Proje kapsamında inşaat işlemleri tamamlanmış olup işletme döneminde yakıt sadece
iş makinalarının ihtiyacında kullanılmaktadır. Yakıt olarak dizel kullanılacak olup her bir iş
makinasının 1 saat çalışmasında 5 litre akaryakıt tüketeceği düşünüldüğünde 65 litre saatlik
tüketim olacaktır. Dizel yakıtın özellikleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 30. Dizel yakıtın özellikleri
Yakıtın Özellikleri
Kapalı Formül
Molekül ağırlığı
Alt ısıl değeri
Kütlesel
Hacimsel
Özgül ağırlığı 15 oC
Kinematik vizkozite 40 oC
Birim
g/mol
Dizel
C12,226 H23,29 S0,0575
120-320
MJ/kg
MJ/L
Kg/L
mm2/s
42,7
35,5
0,82-0,86
2,5-3,5
88
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
Tutuşma noktası
Kükürt içeriği
Tutuşma katsayısı
Kül
Su miktarı
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
C
% kütlesel
Setan Sayısı
% kütlesel
mg/kg
o
>55
<0,05
49-55
<0,01
<200
Benzinli ve dizel taşıma araçlarından yayınlanan kirlenmenin yayın faktörleri
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 31. Benzinli ve Dizelli Taşıtların Kirlenme Yayan Faktörleri (kg/ton)
Kirletici
Benzinli
Dizelli
Karbonmonoksit
471
9,7
Hidrokarbonlar
85
29
Azotoksitler
18,3
36
Kükürtoksitler
1,4
6,5
Amonyak
0,3
-
Organik Asitler
0,6
5
Tozlar
1,8
18
Aldehitler
0,65
1,6
Benzopiren
0,10g/ton
0,13g/ton
Kaynak: Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Aysen Müezzinoğlu, 1987
İş makinelerinin ve taşıma araçlarının bakımları periyodik olarak yaptırılacak,
bunlardan kaynaklanan emisyon değerleri yönetmelikte verilen ve aşağıda belirtilen sınır
değerleri aşmayacaktır.
Tesiste çalışacak diğer makine ve ekipmanlar elektrik enerjisi ile çalışacaktır.
İşlenecek 5.000 ton cürufdan %1’i tekrar geri dönüşüme gönderilecek çelik olarak
öngörülmekte olup toplamda 4950 ton geri kazanımı sağlanmış cüruf piyasaya sürülecek veya
hazır beton santralinde kullanılacaktır. Hazır beton santralinin kapasitesi ise 500 m3/gün
olarak planlanmaktadır. Geri kazanım tesisinde kül oluşumu gerçekleşmeyecektir. Çalışma
esnasında oluşabilecek toz emisyonları ve alınacak önlemler Bölüm 3.1.2. maddesinde detaylı
şekilde açıklanmıştır.
Toz indirgeyici olarak eleme tesisine pulvarize sistem montajı yapılmış ürün ve
hammadde stok alanlarına aynı şekilde sistemin montajı gerçekleştirilecektir. Herhangi bir
arıza ve bakım durumunda arıza giderilene veya bakım olana kadar manuel olarak sulama
gerçekleştirilecektir.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisi faaliyeti gereği 29.04.2009 tarih ve 27214
sayılı (30.05.2009 tarih ve 27243 sayılı, 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı, 24.02.2010 tarih ve
27442 sayılı, 25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı, 31.12.2011
tarih ve 28159 sayılı, 14.09.2012 tarih ve 28441 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliği” Ek 1 Listesi 8.1 Maddesi “Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri
89
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
(Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör ve
ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *” ve ek-2 9.11 200
ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar
veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık
veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde
madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir). Kapsamında,
İlave hazır beton santrali Ek 2 listesi 2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde
olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece
kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak
tesisler hariçtir). kapsamında kalmaktadır. Bu kapsamda çevre izni alma aşamasında
03.07.2009 tarih 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre değerlendirilecek toz ölçümleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından yeterlilik almış labratuvarlarca ölçümleri gerçekleştirilecektir.
19)Üretim sonucunda istenilen özellikte ürünlerin elde edilememesi durumunda
oluşan ürünün ne amaçla, nasıl kullanılacağı ya da nasıl bertaraf edileceği,
Kapasite artışı planlanan tesiste üretim yöntemi eleme işlemi ve boyutlandırmadan
ibarettir. Üretim yönteminde belirtildiği üzere 100 mm. üzerinde bulunan işlenmemiş cüruflar
bunkerde ayırma işlemi ile ayrı bir yerde stoklanıp dolgu amaçlı müşteriye satışı
gerçekleştirilecektir. Üretim yönteminde ürün elde edilmeme durumu bulunmamaktadır.
Beton santralinde cüruf kullanımı beton üretim miktarının % 75’ini oluşturmakta olup
buda 375 m3 cürufa tekabül gelmektedir. Oluşan ürünün 375 m3’ü tesis içinde beton
üretiminde geriye kalan kısım dışarıya satışı gerçekleştirilecektir. Dolgu malzemesinde
kullanılabilirliğine ilişkin akademik rapor ekte verilmiştir (Bkz.Ek.5.).
Elemesi gerçekleştirilecek olan cüruflar Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalınca çok amaçlı
dolgu malzemesi kullanılabilirliği analizleri gerçekleştirilmiştir (Bkz.Ek.5.). Labratuvar
sonuçlarında iri ve ince cüruf malzemesinin %50 oranında karıştırılması ile elde edilen
karışım üzerinde ve sadece ince malzeme olacak şekilde iki farklı malzeme ile
gerçekleştirilmiş olduğu bu amaçla bu iki malzeme üzerinde sınıflandırma, standart ve
modifiye sıkıştırma ve yaş kuru Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) deneyleri gerçekleştirilmiş
olduğu ve tüm deneyler ilgili TS ve ASTM standartlarına uygun olarak yapılmış olduğu
belirtilmiştir.
İnce ve iri malzemeden numune alınarak elek analizleri yapılmış sonucunda cüruf
malzemelerinin Birleştirilmiş zemin (USCS) ve Karayolları Zemin Sınıflandırmalarının
(ASSHTO) yapılabilmesi için No:40 (0,475 mm.) elekten geçen malzeme üzerinde Atterberg
Limitleri deneyleri gerçekleştirilmiş, Birleştirilmiş zemin sistemine (USCS) göre SW-SM
sınıfı olarak nitelendirilen “İyi derecelendirilmiş Siltli Kum” Karayolları Zemin
Sınıflandırmalarına (ASSHTO) göre A-2-4 olarak adlandırılan “Siltli veya killi çakıl ve kum”
sınıfına dahil olduğu belirlenmiştir.
ÇED Süreci tamamlandıktan sonra ürün/yan ürün olarak tanımlanması için gerekli
çalışma yapılarak ilgili standartlara uygunluğu Bakanlığa belgelenecektir. Daha önce yapılan
standart çalışmaları yukarıda verilmiş uygunluk sağlanmaması ihtimali görülmemektedir.
90
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
20) Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde ulaşım altyapısı planı, bu
altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar,
makinalar; altyapının inşası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı
mekanik işlemler,
Tesiste 99 ton/gün kapasiteli 17.05.2013 tarih 9521 sayı ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi ve 13.12.2013 tarih 3668 sayılı geçici faaliyet belgesi doğrultusunda ulaşım altyapısı
tamamlanmıştır. (Bkz.Ek.3.). Ulaşım alt yapısı tamamlanan tesisin kapasite artışında herhangi
bir ilave ulaşım yolu düşünülmemektedir.
21) Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, bu planın uygulanması için
yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği yerler
ve trafoların yerleri, bunların güçleri,
Tesiste alınan izinler doğrultusunda çalışmalar başlatılmış olup elektrik uygulamaları
da tamamlanmıştır. Kapasite artışında elektrik sistemine herhangi bir müdahale
yapılmayacaktır. Tesiste 1 adet trafo bulunmaktadır. Tesisin yakın çevresinden geçen elektrik
hatları ekteki haritada verilmiştir (Bkz.Ek.2.k.).
Tesise ait elektrifikasyon planında kullanılan malzemeler 400 kva’lık trafonun yeri ve
özellikleri yeralmaktadır (Bkz.Ek.2.l.).
22) Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde işler nedeni ile meydana
gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak
önlemler, (ilgili yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemler)
Tesiste vibrasyon oluşumu eleme tesisinden kaynaklı olacaktır. 04.06.2010 tarih 27601
sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği madde 25 b bendinde “ İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim
oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olacağı titreşimlerin
çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi Ek-VII’de
yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz. Denilmektedir. Çalışma esnasında gerekli
titreşim ölçümleri yaptırılıp sınır değerler gözetilerek çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Tablo 32. Titreşim Sınır Değerleri
İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı
(Tepe Değeri-mm/s)
Sürekli Titreşim
Kesikli Titreşim
5
10
Yerleşim Bölgelerinde
15
30
Sanayi ve Ticari Bölgelerde
Tablo – 7: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin
En Yakın Çok Hassas (Ek ibare:RG-27/4/2011-27917) ve Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin
Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında )
Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim
yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınacak, ölçülen titreşimler sınır değerlerin
altına indirilecektir.
Tesisin Çalışması Aşamasındaki Gürültü Oluşumu:
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisi faaliyeti gereği 29.04.2009 tarih ve 27214
sayılı (30.05.2009 tarih ve 27243 sayılı, 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı, 24.02.2010 tarih ve
27442 sayılı, 25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı, 31.12.2011
91
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
tarih ve 28159 sayılı, 14.09.2012 tarih ve 28441 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliği” Ek 1 Listesi 8.1 Maddesi “Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri
(Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör ve
ömrünü tamamlamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *” ve ek-2 9.11 200
ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar
veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık
veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde
madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir). Kapsamında ayrıca Ek 2
listesi 2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç
veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları
yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir). kapsamında
kalmaktadır. Bu kapsamda gerekli izinler alınacaktır.
07.03.2008 tarih ve 26809 (revize 04.06.2010 tarih ve 27601) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinin 17, maddesine göre “sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlık ve konforu
açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreşim düzeyleri için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanan ve 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliğinde getirilen esaslar sağlanır.” denilmektedir.
Çalışacak işçilerin sağlığının korunması amacıyla “Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanan ve 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliği madde-5’e göre en yüksek maruziyet etkin
değerleri 85 dBA olarak verilmiştir. Faaliyet alanında gürültünün 85 dBA’nın üzerinde
olduğu tespit edilmesi halinde kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.
Faaliyet alanı gürültüleri göz önüne alındığında, 07.03.2008 tarih ve 26809 (revize
04.06.2010 tarih ve 27601) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin “23-(1). Maddesi, a bendi, 5
nolu tablosunda belirlenmiş olan şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri
aşılmayacak, aştığı durumlarda çalışma saatleri azaltılacaktır. Makinelerin çalışması sürekli
değil, kısa süreler halinde olacaktır. Şantiye alanları için belirlenen çevresel gürültü sınır
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 33. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
FAALİYET TÜRÜ
( YAPIM, YIKIM, ONARIM )
Bina
L GÜNDÜZ ( DBA)
70
Yol
75
Diğer Kaynaklar
70
Kaynak: 04.06.2010 tarih ve 27601sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
İş ekipmanı ve iş ekipmanı kaynaklı gürültüler için ise söz konusu yönetmelikte yer
alan tüm değerler limit olarak gözetilmiştir. Bunun için de kullanılacak olan makinelerin yeni
ve nitelikli en son teknoloji ürünü olmaları sağlanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak
ekipmanların ses düzeyleri için, Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
Çevredeki Gürültü İle İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ve 22/1/2003 tarih ve
92
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
25001 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevredeki Gürültü
Emisyonu ile İlgili Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanında meydana gelebilecek gürültü konusunda 04.06.2010 tarih ve 27601
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ ndeki” hükümlere uyulacaktır.
Tesiste işletme aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanlarla ilgili bilgiler
aşağıdaki tablo’da verilmektedir.
Tablo 34. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri
Gürültü Kaynağı
Adedi
Net kurulu güç
P (kW)
Loder
3
110
Müsaade edilen ses
gücü seviyesi dB/1 pW
3 Ocak 2006’dan
itibaren
82 + 11 log P
Kamyon
5
105
82 + 11 log P
104,23
Ses Gücü Düzeyi *
dB
104,45
Kırma Eleme Tesisi
1
375
82 + 11 log P
110,31
Hazır Beton Santrali
1
400
82 + 11 log P
110,62
Referans Kaynak: * Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
Faaliyet Sonucu Oluşabilecek Toplam Gürültü Düzeyinin Hesaplanması,
Tesisin işletmesi süresince kullanılacak ekipmanların yakın konumda bulunacağı
düşünülerek, toplam ses gücü düzeyi (LWT) ve toplam ses basıncı düzeyi (LPT) aşağıdaki
formüller yardımıyla hesaplanır.
n
LWT  10  log 10
LWİ
10
i 1
104 , 45
110 , 62
104 , 23
110 , 31
10
10
10
10 
LWT  10  log 3  10
 1  10
 5  10
 1  10
  116,15 dB


LPT  LWT  10  log
L pg  LPT  Aatm
Aatm 
8
Q
4 r 2
Q= Arazi İndirgeme Faktörü
r = Kaynaktan Uzaklık
ƒ = İletilen Sesin Frekansı
 = Bağıl Nemlilik (Yıllık ortalama
bağıl nem %72)
7,4 10  f  r

L pg  LWT
2
Q
7,4  10 8  f 2  r
 10  log

4 r 2

500 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi;
93
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU




















 8 500 2  10
r = 10 m. L pg  116 ,15  10  log 1
 85,15 dB
2   7 , 4  10
72
4    10 


 8 500 2  25
r = 25 m. L pg  116 ,15  10  log 1
 77 ,19 dB
2   7 , 4  10
72
4    25 


 8 500 2  50
r = 50 m. L pg  116 ,15  10  log 1
 71,18 dB
2   7 , 4  10
72
4    50 


8 500 2  100
r = 100 m. L pg  116,15  10  log 1
 65,13dB
2   7,4  10
72
4    100 


8 500 2  100
r = 200 m. L pg  116,15  10  log 1
 59,08dB
2   7,4  10
72
4    200 


8 500 2  250
r = 250 m. L pg  1116,15  10  log 1
 57,13dB
2   7,4  10
72
4    250 


8 500 2  500
r = 500 m. L pg  116,15  10  log 1
 51,05dB
2   7,4  10
72
4    500 


8 500 2  750
r = 750 m. L pg  116,15  10  log 1
 47,65dB
2   7,4  10
72
4    750 


8 500 2  1000
r = 1000 m. L pg  116,15  10  log 1
 44,90dB
2   7,4  10
72
4    1000 



r= 1500 m. L pg  116 ,15  10   log 1


r= 2000 m. L pg













2

 7 , 4  10  8 500  1500
 41, 25 dB

72
4    1500 



 8 500 2  2000
 116 ,15  10   log 1
 38 ,62 dB
2   7 , 4  10
72
4



2000


2


Yukarıda yapılan hesaplama 1000, 2000, 4000 Hz için gerçekleştirildiğinde aşağıda
verilen tabloya ulaşılmaktadır.
Tablo 35. Mesafelere ve Frekansa Göre İnşaat Faaliyeti Sırasında Oluşacak Net Ses Düzeyi
Frekans
(Hz)
Net Ses
Düzeyi
Lpg
(dB)
Mesafe (m)
10
25
50
100
200
250
500
750
1000
1500
2000
500
85,15
77,19
71,18
65,13
59,08
57,13
51,05
47,65
44,90
41,25
38,62
1000
85,14
77,17
71,12
65,05
58,93
56,94
50,66
46,88
44,13
40,09
37,08
2000
85,11
77,09
70,97
64,74
58,31
56,17
49,12
44,57
41,04
35,47
30,91
4000
84,99
76,79
70,35
63,51
55,85
53,09
42,95
35,32
28,71
16,97
6,2
Yukarıda hesaplanan değerler üzerinde frekanslara göre düzeltme faktörü uygulandığında;
Düzeltme Faktörü: TS 9613-2 Af: Standart A-ağırlığını (IEC 651) Ses Düzeyi
standartlarından alınmıştır.
94
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 36. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörlerinin Hesaba Katılması İle dBA Bulunması
Frekans
Düzeltme
Faktörü
10
25
50
100
200
250
500
750
1000
1500
2000
500
-3.2
81,95
73,99
67,98
61,93
55,88
53,93
47,85
44,45
41,7
38,05
35,42
1000
0
85,14
77,17
71,12
65,05
58,93
56,94
50,66
46,88
44,13
40,09
37,08
2000
1.2
86,31
78,29
72,17
65,94
59,51
57,37
50,32
45,77
42,24
36,67
32,11
4000
1
85,99
77,79
71,35
64,51
56,85
54,09
43,95
36,32
29,71
17,97
7,2
10 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
n
LPT  10  log 10
LPT
10
i 1
81, 95
85 ,14
86 , 31
85 , 99
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   91,16 dBA


25 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
73, 99
77 ,17
78 , 29
77 , 79
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   83,11 dBA


50 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
67 , 98
71,12
72 ,17
71, 35
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   76,93 dBA


100 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi :
LPT
61, 93
65 , 05
65 , 94
64 , 51

10
10
10
 10  log10
 10
 10
 10 10   70,61 dBA


200m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
55 ,88
58 , 93
59 , 51
56 ,85
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   64,05 dBA


250 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
53, 93
56 , 94
57 , 37
54 , 09
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   61,88 dBA


500 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
95
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
47 ,85
50 , 66
50 , 32
43 , 95

10
10
10
 10  log 10
 10
 10
 10 10   54,91 dBA


LPT
750 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
44 , 45
46 ,88
45 , 77
36 , 32
LPT  10  log 10 10  10 10  10 10  10 10   50,74 dBA


1000 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
41, 7
44 ,13
42 , 24
29 , 71

10
10
10
 10  log10
 10
 10
 10 10   47,66 dBA


LPT
1500 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
40 , 09
36 , 67
17 , 97
 38, 0510
10
 10  log10
 10
 10 10  10

LPT
10

  43,28 dBA

2000 m. Mesafedeki Toplam Gürültü Düzeyi:
35 , 42
37 , 08
32 ,11
7,2
LPT  10  log10 10  10 10  10 10  10 10   40,09 dBA


GÜRÜLTÜ DAĞILIM GRAFİĞİ
GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ (Dba)
100
91,16
90
83,11
80
76,93
70,61
70
64,05
60
61,88
54,91
50
50,74
47,66
40
43,28
40,09
30
20
10
0
10
25
50
100
200
250
500
750
1000
MESAFE (m)
Gürültü Seviyesi (Dba)
Şekil 45. Gürültü Düzeylerinin Mesafelere Göre Dağılımı
96
1500
2000
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Tablo 37. Gürültü Düzeylerinin Mesafelere Göre Hesaplanmış Değerleri
Mesafe
10
25
50
100
200
250
500
750
1000
1500
2000
LGÜNDÜZ
91,16
83,11
76,93
70,61
64,05
61,88
54,91
50,74
47,66
43,28
40,09
Hesaplama sonucu elde edilen değerlerin ÇGDY Yönetmeliği Madde 23 ile
karşılaştırılması (hangi mesafede sınır değerin sağlandığı, gürültüye duyarlı yapının bu
mesafeyle bağlantısı)
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23 Tablo 5 gereğince irdeleme:
Madde 23 — Şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün
önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:
a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu
Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan tablo 5’de verilen sınır değerleri aşamaz.
Tablo 38. Ç.G.D.Y.Y. Ek-VIII Tablo-5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet Türü
(yapım, yıkım ve
onarım)
Lgündüz
(dBA)
Bina
70
Yol
75
Diğer Kaynaklar
70
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere tesise en yakın yerleşim yeri olan 2,5 km
kuzeyinde Gedelek köyüne ulaşacak toplam gürültü düzeyi 40,09 dBA’den daha düşük
olacağı hesaplanmış olup yukarıda verilen sınır değerlerin aşılmadığı görülmektedir.
İşletme süresince; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (27.04.2011 tarih ve sayılı 27917
revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak çalışılacak, özellikle
gürültünün yoğun olduğu bölümlerde, çalışanların gerekli koruyucuları (kulaklık, tıkaç,
maske, eldiven, gözlük vb.) takmaları sağlanacaktır.
97
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
23)Projenin yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına olan etkileri ve alınacak
önlemler,
Projenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına etkilerini en aza indirgemek için tesisin
tabanı tamamen alınan izinler çerçevesinde beton ile kaplanmıştır. Kaplanılan beton
bitişlerine bordür taşları ile döşenip olası sızıntılar engellenmiştir. Tesisin dışına çıkışı
engellenen yağmur sularının drenajı yapılmış olup yer yer tabanda toplama kanalları
açılmıştır. Toplama kanallarındaki suyun iletimi boru sistemi ile Asil Çelik Fabrikasının
arıtma tesisine sağlanmaktadır. Arıtma tesisi ile ilgili bilgi Bölüm 3.13. de detaylı bir şekilde
açıklanmıştır. Böylece tesisin içerisinde oluşan yağmur sularının yeraltı ve yüzeysel sularına
karışması riski engellenmiş olmaktadır.
Çalışılan saha içerisinde manevra yapan araçlardan kaynaklı ileriye yönelik zemin
betonunda oluşacak yıpranmalar ve bozulmalar düzeltilip sızdırmazlık devam ettirilecektir.
24) Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, planlara işlenmesi
Tesise ait sağlık koruma bandı mesafesinin belirlenmesi amaçlı Bursa İl Özel İdaresi
başkanlığında komisyon oluşturulmuş tesisin dört tarafından 5 ‘er m. mesafe bırakılması
istenmiştir (Bkz.Ek.19.). Proje kapsamındaki tesisin yerleşim planında da görüldüğü üzere
belirtilen mesafeler sağlanmıştır (Bkz.Ek.2.d.).
25)Yerleşimler [işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak
önlemler, proje alanının en yakın yerleşim birimine uzaklığı ve harita üzerinde
gösterimi)]
Faaliyet alanın yaklaşık 2,5 km kuzeyinde Gedelek Köyü, yaklaşık 6,5 km doğusunda
Akharem Köyü, yaklaşık 4,5 km güney doğusunda Yenigürle Köyü, yaklaşık
3 km
güneyinde Gemiç Köyü, yine 3 km güneyinde Karsak Köyü, 6 km. batısında Cihatlı Köyü
yaklaşık 9,5 km batısında Gemlik İlcesi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda Orhangazi İlcesi,
yaklaşık 25 km guney batısında ise Bursa İli yer almaktadır. Sökonusu uzaklıkları gösteren
topoğrafik harita ekte verilmiştir (Bkz.Ek.2.m.).
Raporun ilgili bölümlerinde tesisin en yakın yerleşim yeri olan Gedelek Köyüne
olabilecek katı atık, atıksu, emisyon, gürültü gibi etkilerin hesaplamaları yapılmıştır.
Tesiste çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar belediye
birimlerine verilip bertarafı sağlanmış olacaktır. Bunun yanında tesisten kaynaklanacak
tehlikesiz ve tehlikeli atıklar Bölüm 3.15. de detaylı bir şekilde açıklandığı üzere lisanslı
tesislere verilip geri kazanımı ve bertarafı sağlanacaktır. Böylece yerleşim yerlerine
olabilecek katı atık konulu etki ortadan kaldırılmış olmaktadır.
Kapasite artışı planlanan geri kazanım tesisinde sadece işletme aşamasında; evsel
nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumu
gerçekleşmeyecektir. Zemin beton olarak yapılmış olup yağmur suyu kanalları ise evsel
nitelikli atıksuların deşarjı yapılacağı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine
iletilecektir. Dolayısıyla yerleşim yerlerine olabilecek atıksu konulu etki en aza indirilmiştir.
Tesisin işletilmesi sonucu oluşacak toz emisyonu stokta bulunan işlenmemiş cürufun
kamyonlara yüklenmesi, bunkere boşaltılması, eleme tesisi çalışması, oluşan ürünün
silolardan boşaltılması hazır beton santrali inşaat ve işletilmesi esnasında oluşacaktır.
98
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Oluşması muhtemel toz emisyonları hesaplanmış olup en yakın yerleşim yerine olan etkisi
yönetmelik sınır değerleri altında olduğu ve alınacak önlemler Bölüm 3.1.2. de detaylı bir
şekilde verilmiştir.
Tesisin işletilmesi esnasında oluşacak gürültü düzeyi ve alınacak önlemler Bölüm
3.22. de detaylı bir şekilde hesaplanmış hesaplama sonucunda tesise en yakın yerleşim yeri
olan 2,5 km kuzeyinde Gedelek köyüne ulaşacak toplam gürültü düzeyi 40,09 dBA’den daha
düşük olacağı bulunmuştur. Yönetmelik sınır değerlerin aşılmadığı görülmüştür. Böylece en
yakın yerleşim yerine olabilecek gürültü konulu etki ortadan kaldırılmış olmaktadır.
26) Nüfus hareketleri (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam,
ekonomik değişiklikler, göç hareketi) Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personel ve bu
personele bağlı nüfusun konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerden ve
nasıl temin edileceği, sosyal tesislerden kaynaklanan(katı, sıvı, gaz) miktarı, izalesi ve
verildiği alıcı ortam ile ilgili bilgi verilmesi, Proje kapsamında inşaat ve işletme
döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler,
çalışanların sağlık ve güvenlik tedbirleri,
Faaliyet alanının yaklaşık 2,5 km kuzeyinde yeralan Gedelek Köyü nüfusu 1245 kişi,
yaklaşık 6,5 km doğusunda bulunan Akharem Köyü nüfusu 310 kişi, yaklaşık 4,5 km güney
doğusunda yeralan Yenigürle Köyü nüfusu 655 kişi, yaklaşık 3 km güneyinde yeralan Gemiç
Köyü nüfusu 214 kişi, 6 km. batısında bulunan Cihatlı Köyü 381 kişi, yaklaşık 9,5 km
batısında yeralan Gemlik İlçesi 92.942 kişi, yaklaşık 8,8 km kuzey doğusunda yeralan
Orhangazi İlçesi 57.180 kişi, yaklaşık 25 km güney batısında yeralan Bursa İli nüfusu ise
2.688.171 kişiden ibrettir. ( Kaynak: yerelnet.org.tr)
Gedelek köy halkının geçim kaynaklarının başında turşudan sonra zeytincilik
gelmektedir.
Projenin gerçekleştirilmesi öncelikle bölge halkına istihdam olanağı sağlayacak olup,
çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları
rasyonel kullanmak, sanayi disipline etmek gibi olumlu etkileri bulunmaktadır.
Tesiste 60 kişi çalıştırılması planlanmakta olup çalışanlar yöre halkından seçilecek ve
sosyal yönden yöre halkına istihdam sağlanacaktır. Çalışacak personel yöre halkından olacağı
düşünüldüğünden konut sorunu kalkmış olacaktır. Personelin işyerine ulaşımı tesisin tayin
etmiş olduğu servisler ile sağlanacaktır.
Personelin çalışması esnasından sosyal ihtiyaçları tesiste bulunan sosyal tesiste
karşılanacaktır. Sözkonusu sosyal tesise ait altyapı işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca
personelin yemek ihtiyacı dışarıdan temin edilecektir. Sosyal tesiste oluşacak 67,2 kg/gün
evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapalı, standartlara uygun konteynırlarda biriktirilecek olup,
belirli periyotlarda belediye birimlerine teslim edilecektir.
Sosyal tesiste ısınma ihtiyacı elektrikli ısıtıcılar ile karşılanacak olup emisyon konulu
bir etki oluşmayacaktır.
Sosyal tesisten oluşacak 9 m3/gün evsel nitelikli atıksu yüzeyde oluşması muhtemel 10
m /gün yağmur suyu Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin atıksu arıtma tesisine iletilecektir.
Sosyal tesiste oluşacak atıksuyun ve yağmur sularının arıtma tesisine iletiminde rol alacak
3
99
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
altyapı tesisatı tamamlanmıştır. Konuya ilişkin 03.12.2013 tarih 46655 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı uygunluk yazısı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.15.).
Tesiste inşaat işlemleri tamamlanmış olup mevcut izinler çerçevesinde çalışmalar
başlatılmıştır. Kapasite artışında herhangi bir inşaat çalışması gerçekleştirilmeyecek olup
sadece makine revizasyonu ile kapasite artışı planlanmaktadır. İşletme aşamasında insan
sağlığı açısından riskli etmenler toz, gürültü, fiziksel kazalar olarak sıralandırabiliriz.
Tesiste toz oluşumunu engelleyici kuru havalarda gerekli pulvarize sistemler
çalıştırılacaktır. Bunun yanında personele kişisel koruyucu donanımlar verilecek ve iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin gerekli eğitimler verilecektir.
07.03.2008 tarih ve 26809 (revize 04.06.2010 tarih ve 27601) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinin 17, maddesine göre “sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlık ve konforu
açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreşim düzeyleri için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanan ve 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliğinde getirilen esaslar sağlanır.” denilmektedir.
Çalışacak işçilerin sağlığının korunması amacıyla “Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanan ve 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliği madde-5’e göre en yüksek maruziyet etkin
değerleri 85 dBA olarak verilmiştir. Faaliyet alanında gürültünün 85 dBA’nın üzerinde
olduğu tespit edilmesi halinde kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.
Tesiste fiziksel kazaların önüne geçmek amaçlı tehlikeli yerlere uyarı levhaları
asılacak, yüksekte çalışmaya ilişkin çalışma şartları personele eğitimi verilecek, iş sağlığı ve
güvenliğini tehdit edici risk etmenleri belirlenip risk analizi çıkarılacak ve bu doğrultuda
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
27) Acil eylem planı (Muhtemel kaza, yangın, deprem ve sabotaja karşı alınması
gerekli önlemler),
İşletme aşamasında meydana gelebilecek kaza riskleri arasında, kullanılan makine ve
ekipmandan ve çalışan personelin dikkatsizliğinden kaynaklanabilecek kazalar yer almaktadır.
İş makinelerinin kullanımı sırasında makinelerin yakınına yaklaşılmasına girmesine
izin verilmeyecektir. İşletme aşamasında oluşabilecek kazalar arasında, iş makinelerinden
kaynaklanan yaralanmalar, faaliyet alanında düşme vb. riskler bulunmaktadır. Bu tür
kazaların önlenebilmesi amacı ile gerekli uyarı levhaları asılacak ve iş makineleri çalışır
durumda iken yaklaşılması, çalışma alanına baretsiz girilmesi yasaklanacaktır.
Tesis bünyesinde çalışacak tüm personel, hizmet içi eğitim kursları ile kaza ve yangın
durumlarına karşı teorik ve pratik olarak bilgilenmeleri sağlanacaktır. Tesis çevresine
dışarıdan görülebilecek uygun yerlere tesis sahasına girmenin yasak olduğunu belirten uyarıcı
levhalar yerleştirilecektir. Olası bir yangın ve kaza durumunda tesis imkanları, tesis
imkanlarının yetersiz kalması durumunda ise itfaiye ile gerekli temaslara geçilerek yardım
istenecektir.
Çalışan personelin işletme aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla
6331 sayılı İş Kanunu hükümlerine uyulacak olup 29.11.2006 Tarih ve 26361 sayılı Resmi
100
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
kapsamında çalışanlara her türlü kişisel korunma aracı verilecek ve kullanmaları
sağlanacaktır.
Herhangi bir yangın çıkma olasılığına karşı tesiste muhtelif yerlerde yangın söndürme
cihazları bulundurulacaktır. Tehlike arz eden ünitelerde ek güvenlik tedbirleri alınacak ve
tesisin dışında ayrı bir bölgede yapılacaktır. Ayrıca yangına karşı alınması gerekli tedbirlerle
ilgili hükümlere uyulacaktır. Gerekli yerlere uyarı levhaları asılacak ve her makine için
kullanım talimatnamesi hazırlanacaktır. Acil eylem planı ekte verilmiştir (Bkz.Ek.16.).
11.10.2013 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ”nde belirtilen Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 8 dakika. İş güvenliği uzmanın çalışma süresi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda
gerekli uzman ataması yapılıp iş sağlığı ve güvenliği açısında gerekli tedbirler alınacaktır.
Muhtemel acil durumlarda, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre müdahale edilecektir:
• Haberleşmenin Temini
• Ulaştırma Sağlanması
• Kurtarma
• Tıbbı İlk yardım
• Hasta ve Yaralıların Hastaneye Nakli
• Yangın Söndürme
• Emniyet ve asayiş Sağlama
• Yedirme, Giydirme, Isıtma ve aydınlatma
• Geçici Barınmayı Sağlama
• Ölülerin Defini
• Enkaz Kaldırma ve Temizleme
• Altyapı Tesislerinin Düzenlenmesi
• Karantina Tedbirlerinin Alınması
Acil durum planı kapsamında oluşturulacak eğitimlerin konuları aşağıda özetlenmiştir.
Koruma Eğitimi :
Oluşabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek
zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaya ilk
anda müdahaleyi sağlama,
• Tesiste sürekli olarak güvenliği sağlamak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak,
• Tesise olabilecek herhangi bir sabotaj, saldırı veya buna benzer acil durumlarda
haberleşmeyi sağlamak ve emniyet güçlerine derhal haber vermek,
• Tesis kapsamında meydana gelmesi muhtemel iş kazalarında ilgili birimlere vakit
kaybetmeksizin meydana gelen olayı ayrıntılı bir şekilde haber vermek,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en
kısa süre içerisinde gerçekleştirme,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda ekipler arasında iş birliği sağlayarak
arkadaşlarına yardımcı olmak,
• Tesiste yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket
etmek.
101
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
Kurtarma Eğitimi :
Oluşabilecek doğal felaket ( sel, deprem vb. ), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek
zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaylara
anında müdahale etmek,
• Tesiste yer alan yanıcı maddelerin büyük zararlara sebebiyet vermeden olay yerinden
uzaklaştırılması,
• Tesiste bulunan bölümlerde güvenliği sağlama,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en
kısa süre içeresinde gerçekleştirme,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek zararları minimum
düzeye indirilebilmek amacıyla önem sırasına göre kurtarmayı sağlama,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, gerekli su tahliyesini sağlama,
• Dışarıdan içeriye müdahaleyi sağlama,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda fabrikaya gelen ekipler ile uyum
sağlayarak iş birliği içerisinde çalışma.
İlk Yardım Eğitimi :
Oluşabilecek doğal felaket ( sel, deprem vb. ), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek için ilk yardım konusunda
gerekli eğitim çalışmaları,
Acil ilk yardım gerektiren durumlarda, kişinin en yakınında bulunandan yararlanması
gerektiği ortaya çıktığından ayrım yapmaksızın tüm personelin acil ilk yardım konusunda
bilgilendirilmesi,
Yangın Eğitimi :
Oluşabilecek olan doğal felaket ( sel, deprem vb. ) yangın, sabotaj, endüstriyel kazalar
vb. gibi meydana gelebilecek olan zararların minimum düzeylerde olmasını sağlamak
amacıyla olaya ilk anda müdahale etmek,
• Meydana gelen olayın özelliğine göre ilk müdahale ve ilerlemesini önlemek amacıyla
gerekli tedbirlerin alınması, söndürme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Tesiste meydana
gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde
gerçekleştirme, Tesiste yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak,
• Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket
etmek,
• Faaliyet işletilmesi sırasında olabilecek acil müdahale gerektiren durumlarda
Merkezde bulunan itfaiye ve sağlık teşkilatlarından yardım alınacaktır.
28) İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler (arazi ıslahı,
rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri,
olabilecek hava emisyonları.) ve bu etkilere karşı alınacak önlemler
Tesiste dışarıdan alınmış olan makineler yurt içi ve yurt dışından alınmış olup kapasite
artışında makine revizesinde alımlar aynı şekilde olacaktır. Makinaların teknik özellikleri
incelendiğinde 30 yıl çalışabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Teknolojik gelişmeler sürekli
102
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
takip edilecek olup makine ve ekipmanlar üzerinde üretim kalitesini arttırıcı yenilikler
yapılacaktır.
Söz konusu tesis şartlarında uygun olduğu sürece çalışacak olup, olumsuz koşullarda
devredilmesi söz konusu olabilir. Çalışmaya son verme kararı alınması halinde alt yapı ve
arıtma tesisine bağlantının mevcut olması nedeni ile yine geri kazanım sektöründe faaliyet
gösterecek bir firmaya devri yapılacaktır. Devir işlemlerinin yapılması aşamasında ilgili tüm
kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme yapılacaktır.
Tesis tamamen faaliyete kapanma durumu olmasında 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin Ek-2 Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi madde 62- Bu
Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan sanayi ve enerji tesislerinin sökümü. Kapsamında proje
tanıtım dosyası hazırlanacak dosyada arazi ıslahı, rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı
ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri, olabilecek hava emisyonları.) ve bu etkilere karşı
alınacak önlemler belirtilecektir.
BÖLÜM IV : HALKIN KATILIMI
1) Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ve halkın
görüşlerinin, çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen
yöntemler
Geri Kazanım tesisinde kapasite artışı ilave hazır beton santrali ile ilgili olarak ÇED
Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince, ÇED sürecine Halkın katılımını sağlamak, yatırım
hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak amacıyla 26.11.2013
tarihinde, saat 14.00’da Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyünde Halkın Katılımı
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili Yerel ve Ulusal düzeyde
yayınlanan gazetelerde ilan edilmiştir (Bkz.Ek.17.).
Ayrıca Toplantı için, proje alanına yakın yerleşim yerleri olan Karsak Köyü,
Orhangazi Kaymakamlığı gibi ilgili birimlere ilan metinleri ve proje özetleri gönderilmiş ve
halka duyurulması sağlanmıştır.
Bursa Çevre ve şehircilik il müdürlüğünün başkanlığında yapılan toplantıya yöre
halkının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa İl Özel İdaresi, DSİ. Bölge Müdürlüğü
Yetkilileri, faaliyet sahibi olarak Kılıçlar Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi
Yetkilileri, MİM Çevre İş Sağlığı Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilileri
katılmıştır.
Yapılan toplantıda projeyi tanıtıcı sunular yapılmış, sonrasında yöre halkının görüş ve
önerileri dinlenmiştir. Yöre halkı, yapılacak faaliyetin köylere ve tarım alanlarına olabilecek
çevresel etkilerinin endişesini ifade etmişlerdir. Ayrıca tesisten koku probleminin olup
olmayacağı ve tesisin çimento fabrikası işlevinde olup olmayacağı konusunda bilgi
istenmiştir.
Faaliyet sahibi ve Çevre Danışmanlık firma yetkilileri, tesisten oluşması muhtemel
tozun pulvarize sistem ile indirgeneceği, atıksuların Asil çelik atıksu arıtma tesisine iletileceği
açıklanmıştır. Ayrıca tesisten kaynaklı herhangi bir koku probleminin gerçekleşmeyeceği,
faaliyetin sadece elemeden ibaret olacağı, hazır beton santralinde ise dışarıdan satın olarak
103
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
alınacak çimento ile hazır beton yapılacağı tesiste çimento üretimi gerçekleşmeyeceği
açıklanmıştır.
Toplantıya katılan vatandaşların düşünceleri, soruları ve sorulara verilen cevaplar
halkın katılımı Toplantısı Tutanağına işlenmiştir. Projenin işletme aşamalarındaki çevresel
etkileri ve bununla ilgili olarak alınacak önlemler (halk tarafından alınması istenen önlemler)
rapor içerisinde ilgili bölümlerde taahhüt edilmiştir.
Halkın katılımı toplantısı ile ilgili fotoğraflar aşağıda verilmiştir.
Şekil 46. Halkın Katılımına İlişkin Görüntüler
2) Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar
Proje kapsamında ÇED aşamalarından olan Format belirlemede kurumların belirttiği
hususlar haricinde herhangi bir görüş başvurusu öngörülmemiştir.
104
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
EKLER
1. Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları
2. Proje İçin Seçilen Yere Ait Planlar
a. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
b. Yer Buldurur Haritası, 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
c. 1/1.000 Ölçekli ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planları
d. Genel Vaziyet Planı
e. Jeoloji Haritası
f. Depremsellik Haritası
g. Yol Güzergah Haritası
h. Modelleme Haritası
i. Arazi Kullanım Kabiliyet Haritası
j. Arıtma Tesisi Vaziyet Planı
k. Elektrik Hatlarının Gösterildiği Harita
l. Elektrifikasyon Planı
m. Yerleşim Yerlerine Uzaklıkları Gösteren Topoğrafik Harita
3. ÇED İzni ve Geçici Faaliyet Belgesi
4. Cüruf Analizleri
5. Akademik Rapor
6. Bağlantı Yazısı
7. Kapasite Raporu
8. Kira Sözleşmesi
9. Modelleme Tabloları
10. Tapu
11. Meteorolojik Veriler
12. Asil Çeliğe ait Çevre İzni
13. Arıtma Tesisi Proje Onayı
14. Kimyasal Bilgi Formları
15. Atıksu Uygunluk Yazısı
16. Acil Eylem Planı
17. Gazete İlanları
18. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
19. 1. Sınıf GSM İnceleme Kurulu Raporu
20. Personel Kullanım Suyu İzni
105
KILIÇLAR GERİ KAZANIM SAN. VE
TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ
CÜRUF GERİ KAZANIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI
İLAVE HAZIR BETON SANTRALİ
NİHAİ ÇED RAPORU
NOTLAR KAYNAKLAR
1. Türk Çevre Mevzuatı
2. GÖÇMEN, M., SÖZEN, M., ATALAY, E., ALTUĞ, A., 1973, Bursa ve Çayırköy
Ovaları Hidrojeolojik Etüt Raporu, ANKARA
3. DEMİRSOY, A., 1999, Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, ANKARA,
4. DEMİRSOY, A.,Yaşamın Temel Kuralları, Entomoloji, Cilt-2/Kısım-2
5. SEÇMEN, Ö., 1995, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Kitaplar Serisi No:116, İZMİR,
6. KOCATAŞ. A., 1996, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Yayınları No: 51, İZMİR
7. EKİM, T., 1989, Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkileri,
ANKARA
8. DAVIS, 1965-1988, Ph. D. Flora of Turkey and East Aegaen Islands, EDINBURG
9. Devlet Meteoroloji İstasyonu Genel Müdürlüğü Meteoroloji Bülteni, ANKARA
10. Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllığı, 1997
11. Çevre Durum Raporu, 2011, BURSA
12. Doç. Dr. MÜEZZİNOĞLU A., 1987, Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları,
İZMİR
13. Doç. .Dr. ŞENGÜL, F.,1991, Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması, DEÜ,
İZMİR,
14. ENGİNALP, F., Marmara Bölgesi ve İlimiz Bursa, Alp Yayınları, BURSA
15. MUSLU, Y., 1994, Atıksuların Arıtılması, İTÜ, İSTANBUL
16. www.dsi.gov.tr
17. Bursa İli Tarım Master Planı ( 2006 )
18. Genç Ş. (1986): ‘Uludağ-İznik Gölü arasının Jeolojisi’ MTA Jeoloji Etütleri Dairesi
Raporu. (yayınlanmamış) ANKARA
19. Türkiye Diri Fay Haritası: Ölçek: 1 / 2 000 000, MTA Genel Müdürlüğü Yayınları,
ANKARA
20. www.cedgm.gov.tr
21. http://www.opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=10&id=69
106
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
9 533 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content