close

Enter

Log in using OpenID

000 - Resmi Gazete

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920
Yönetim ve Yazı İşleri İçin
Başbakanlık Neşriyat
Daire Başkanlığına
başvurulur
4 Nisap 1984
Sayı: 18362
ÇARŞAMBA
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı : 84/7753
Japonya'ya olan borçlarımızın ertelenmesi maksadıyla Hükümetimiz ile Japon
İ h r a c a t l t h a l a t Bankası (EXIMBANK) arasında akdedilen 21/9/1983 tarihli ve 3-3-1.
3-3-2 numaralı ekli Değişiklik Anlaşmalarının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
30/1/1984 tarihli ve EİİE: II-655-019-2/84-598 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli
ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca
22/2/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
:
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
V. A R i K A N
K. OKSAY
A. M . Y I L M A Z
S. N. TÜREL
Dev. Bak. - Başbakan Yrd. V .
Devlet Sakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A. TENEKECİ
i . ÖZDAGLAR
A. K. ALPTEMOÇİN
M. N. ELOEM
Devlet Bakanı
Devlot Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
K. O K S A Y
Millî Savunma Bakanı V .
A.
TANRIYAR
İçişleri Bakanı
V. A R İKAN
A. M . Y I L M A Z
Dışişleri Bakanı V.
M . V. DİNCERLER
1. S. GİRAY
M i l l i Eğitim Gençlik v e Spor Bakan.
Bayındırlık v e Iskan Bakanı
Maliye v e Gümrük B
M.
AYDIN
Suğlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü S a y t a : 1
Resmi Oazete Kodu : 040484
Resmi Oazete Fihristi 6'64.
4- Sayfadadır
Sayfadadır.
RESMİ G A Z E T E
Sayi: 2
4 Nisan 1984 — Sayı : 18382
V. ATASOY
H. H . DOĞAN
M . KALEMLİ
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köyişleri) Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H. C . A R A L
C. BÜYÜKBAŞ
M. M . TAŞÇIOĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
The Export-Import Bank of Japan
The Mitsubishi Bank. Ltd.
The Bank of Tokyo. Ltd.
The Tokai Bank. Ltd.
The Mitsubishi Trust and Banking Corporation
The Taiyo Kobe Bank. Ltd.
The Sumitomo Bank. Ltd.
The Industrial Bank of Japan, Ltd.
The Long-Term Credit Bank of Japan. Ltd.
The Dai-Ichi Kangyo Bank. Ltd.
The Sanwa Bank. Ltd.
The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd.
The Toyo Trust and Banking Co.. Ltd.
The Bank of Yokohama. Ltd.
ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan 21 Eylül. 1983 tarihli değişiklik Anlaşması (No: 3-3-1)
Bu Değişiklik Anlaşması The Export-Import Bank of Japan (bundan sonra
•EXLMBANK» diye anılacaktır). The Mitsubishi Bank. Ltd.. The Bank of Tokyo. Ltd..
The Tokai Bank, Ltd., The Mitsubishi Trust and) Banking Corporation, The Taiyo
Kobe Bank Ltd., The Sumitomo Bank Ltd. The Industrial Bank of Japan, Ltd., The
Lons-Term Credit Bank of Japan. Ltd., The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd., The Sanwa
Bank. Ltd., The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., The Toyo Trust and Banking
Co.. Ltd. and The Bank of Yokohama, Ltd. (Yukarıda belirtilen ondört banka bun­
dan sonra «Bankalar» diye anılacaktır) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bun­
dan sonra «Borçlu» diye anılacaktır) arasında 21 Eylül. 1983 tarihinde yapılmıştır.
Japon Hükümeti ve Borçlunun borç hafifletilmesi İle ilgili olarak 22 Temmuz. 1983 tarihinde Nota teati ettikleri;
Borçlu'nun, bu Değişiklik Anlaşması'nın «A» Eki'nde gösterildiği gibi, 27 A r a lık, 1978 tarihli İkinci Yen Kredisi Anlaşması (bundan sonra «KREDİ ANLAŞMASI» diye anılacaktır) uyarınca 1 Temmuz 1982 ve 30 Haziran 1983 tarihleri arasın­
da (her i k i tarih de dahil olmak üzere) vadesi gelen faiz tutarlarını ödemeyi as­
kıya aldığını;
Borçlu'nun isteği üzerine, Bankaların KREDİ ANLAŞMASI çerçevesindeki
faiz tutarlarının bir bölümünün ödenmesi şartlarında bir değişiklik yapmayı kabul ettiklerini
dikkate alarak Bankalar ve Borçlu aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır.
MADDE I
Borçlu, KREDİ ANLAŞMASI çerçevesinde, bu Değişiklik Anlaşması'nın «A»
Eki'nde gösterildiği gibi. 1 Temmuz 1982 ve 30 Haziran 1983 tarihleri arasında (her
İki tarih de dahil olmak üzere) vadeleri gelen bir milyar ellidört milyon beşyüzyirmiy e d l bin yediyüzdoksandokuz Japon Yeni (Yen 1.054. 527.799) tutarındaki gelen
faizi (bundan sonra «Ertelenmiş Tutar» diye anılacaktır) E X I M B A N K ' a işbu Değiş i k l i k Anlaşması'nın LT. maddesinde yer alan ödeme koşullarına uygun olarak ö d e yecektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : g
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 3
MADDE n
Borçlu. İşbu Değişiklik Anlaşması'nın «B» Ekinde yeralan ve aşağıdaki pransipler dikkate alınarak hazırlanmış olan İtfa P l a n ı n a göre
(a) Ertelenmiş Tutar'ın % 9u'ını 2 Ocak, 1988 tarihinden başlamak üzere
10 eşit, altışar aylık taksitler halinde,
(b) Bakiye % 10'unu ise, % 2'sini 20 Ekim 1983 tarihinde ve % 8'ini de l
Temmuz 1984 tarihinde başlanmak üzere 4 eşit yıllık taksitler halinde,
ödeyecektir.
M A D D E III
1) Orijinal vade tarihinde veya daha sonra Ertelenmiş Tutar üzerinden ta­
hakkuk eden faiz, her yıl için yüzde sekiz yetmişbeş <% 8.75) olarak hesaplana­
caktır.
2) Borçlu. E X I M B A N K ' a 20 Ekim 1963 tarihinde Ek C'de gösterildiği gibi,
19 E k i m 1983 itibariyle orijinal vade tarihlerinde veya daha sonra tahakkuk eden
toplam faiz tutarı olan yetmiş milyon üçyüzdoksanüç bin dörtyüzellibir Japon Yeni
(Yen 70.393.451.—) ödeyecektir.
31 Borçlu, EXLMBANK'a -herhangi bir yılın 2 Ocak - 30 Haziran tarihleri
arasında, her i k i tarih de dahil olmak üzere, tahakkuk eden faizi o yılın 1 Tem­
muz tarihinde; daha önceki yılın l Temmuz - 1 Ocak tarihleri arasında, her iki ta­
rih de dahil olmak üzere, tahakkuk eden faizi de o yılın 2 Ocak tarihinde ödeye­
cektir.
M A D D E IV
B u Değişiklik Anlaşması çerçevesinde Borçlu vadesi gelen ve ödenmesi gere­
ken herhangi bir tutarı ödeyemezse, Borçlu E X I M B A N K ' a sözkonusu vadesi geç­
miş tutarı için Madde (III)'ün (l)'inci Bölümünde belirtilen faiz oranının yıllık
% 2 fazlası oranındaki faizi, vade tarihi İle gerçek ödemenin yapıldığı tarih ara­
sındaki s ü r e için, her i k i tarih de dahil olmak üzere, ödeyecektir.
MADDE V
Burada değiştirildiği gibi KREDİ ANLAŞMASI tüm hükümleri ve her yönü
ile teyid ve tasdik edilmiştir.
MADDE VI
Bu Değişiklik Anlaşması KREDİ ANLAŞMASI'nın ayrılmaz bir parçasını oluş­
turacak ve KREDİ ANLAŞMASI'nda atıfta bulunan «Kredi Anlaşması» terimi ile
«Bu Değişiklik Anlaşması ile tadil edilen Kredi Anlaşması» ifade edilecektir.
M A D D E VII
Bu Değişiklik Anlaşması akdedildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
M A D D E VIII
1 — Borçlu EXİMBANK'a, bu Değişiklik Anlaşması ile değiştirilen KREDİ A N LAŞMASI'nı ve bu Anlaşma'nın uygulanmasına müteallik dokümanları imzalayan
ve veren kimselerin yetkili olduklarını tevsik eden belgeleri bu kişilerin imza ör­
nekleri ile birlikte verecektir.
2 — Yukarıda Bölüm (ı)'de belirtilen hususlarda herhangi bir değişiklik ol­
ması halinde Borçlu EXIMBANK'ı sözkonusu değişiklikten derhal haberdar edecek
ve bu kişinin yetkili olduğunu imza örneğini de göndererek tevsik edecektir.
M A D D E IX
Borçlu, E X I M B A N K ' a bu Değişiklik Anlaşması'nın Borçlu adına uygun bir
şekilde yapıldığını, yürütüldüğünü ve bu Değişiklik Anlaşması ile değiştirilen KRE­
Dİ ANLAŞMASI'ndaki b ü k ü m ve ş a r t l a r a uygun olarak Borçlu'nun geçerli ve bağYOrUmt v« Idara Bolumu S»yf*: 9
RESMİ
Sayfa : 4
OÍGAZETE
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Layıcı mükellefiyetini oluşturduğunu ve bu Değişiklik Anlaşması ile değiştirilen
KREDİ ANLAŞMASI'nın yürütülmesi için gerekli diğer prosedürlerin ve yetkiler i n uygun şekilde tamamlandığını ve yürürlükte olduğunu gösteren tatmin edici
bir hukuki m ü t a l a a verecektir.
MADDE X
B u Değişiklik Anlaşması Japonya kanunlarına göre yürütülecek ve yorum­
lanacaktır.
Yukarıda belirtilenleri dikkate alarak, yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket
eden Bankalar ve Borçlu, İngilizce olarak hazırlanan bu Değişildik Anlaşmasını sonuçlandırdılar ve kendi adlarına imzaladılar ve 21 Eylül, 1983 tarihi itibariyle Japon
ihracat-ithalat Bankası'nın Chiyoda-ku, Tokyo, Japonya'deki ofisine ulaştırdılar.
Kendi adına ve aşağıdaki Bankaların
vekili olarak hareket eden Japon
t>n-«Lfa» İthalat Bankası
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
Mitsubishi Bank. Ltd.
Bank of Tokyo, Ltd.
Tokai Bank, Ltd.
Mitsubishi Trust and Ranking
Corporation
Taiyo Kobe Bank, Ltd.
Sumitomo Bank, Ltd.
Industrial Bank of Japan, L t d
Long - Term Credit Bank of Japan,
Ltd
Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.
Sanwa Bank, Ltd.
Sumitomo Trust and Banking Co..
Ltd.
Toyo Trust and Banking Co.. Ltd.
Bank of Yokohama, Ltd.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti adına
Nazif ÇUHRUK
Türkiye Büyükelçiliği
Masataka O K U R A
Başkan
Japon İhracat-lthalat Bankası
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
Export-Import Bank of Japan
Bank of Tokyo, Ltd.
Mitsubishi Bank, Ltd.
Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.
Tokai Bank. L t d
Taiyo Kobe Bank, L t d
Industrial Bank of Japan, L t d
Sanwa Bank, L t d
Fuji Bank, L t d
Sumitomo Bank, Ltd.
Kyowa Bank, L t d
Daiwa Bank, Ltd.
Long-Term Credit Bank of Japan, L t d
YOrOUM w Idant BOiOmO Sayta: 4
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
The
The
The
The
The
Sayfa: 8
RESMİ G A Z E T E
Saltama Bank, Ltd.
Mitsui Trust and Banking Co., Ltd.
Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.
Bank of Yokohama, Ltd.
Yasuda Trust and Banking Co., Ltd.
He
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan 21 Eylül, 1083 tarihli Değişiklik Anlaşması.
(No: 3-3-2)
Bu Değişiklik Anlaşması The Export-Import Bank of Japan (bundan sonra
«EX1MBANK» diye anılacaktır), The Bank of Tokyo, Ltd., The Mitsubishi Bank,
Ltd., The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.. The Tokai Bank, Ltd., The Taiyo Kobe Bank,
Ltd., The Industrial Bank of Japan, Ltd., The Sanwa Bank, Ltd., The Fuji Bank, Ltd.,
The Sumitomo Bank, Ltd., The Kyowa Bank, Ltd. The Daiwa Bank, Ltd., The LongTerm Credit Bank of Japan, L t d , The Saltama Bank, Ltd., The Mitsui Trust and
Banking Co., Ltd., The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., The Bank of Yoko­
hama, Ltd. and The Yasuda Trust and Banking Co., Ltd. (yukarıda belirtilen onsekiz banka bundan sonra («Bankalar» diye anılacaktır) ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti (bundan sonra «Borçlu» diye anılacaktır) arasında 21 Eylül, 1983 tari­
hinde yapılmıştır.
Japon Hükümeti ve Borçlu'nun borç hafifletilmesi
muz, 1983 tarihinde Nota teati ettikleri;
ile ilgili olarak 22 Tem­
Borçlu'nun, bu Değişiklik Anlaşması'nın «A» Eki'nde gösterildiği gibi 25 N i ­
san, 1977 tarihli Üçüncü Yen Kredisi Anlaşması (bundan sonra «KREDİ ANLAŞMASI» diye anılacaktır) uyarınca 1 Temmuz, 1982 ve 30 Haziran 1983 tarihleri ara­
sında (her i k i tarih de dahil olmak üzere) vadesi gelen faiz tutarlarını ödemeyi askıya aldığını;
Borçlu'nun isteği üzerine, Bankalar'ın KREDİ ANLAŞMASI çerçevesindeki
faiz tutarlarının bir bölümünün ödenmesi şartlarında bir değişiklik yapmayı ka­
bul ettiklerini,
dikkate alarak Bankalar ve Borçlu aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır:
MADDE I
Borçlu, KREDİ ANLAŞMASI çerçevesinde, bu Değişiklik Anlaşması'nın «A»
Eki'nde gösterildiği gibi 1 Temmuz 1982 ve 30 Haziran 1983 tarihleri arasında (her
i k i tarih de dahil olmak üzere) vadeleri gelen i k i milyar beşyüzaltmışdört milyon
altıyûzondörtbin sekizyüzkırkbir Japon Yeni (Yen 2.564.614.841.—) tutarındaki faizi
(bundan sonra .«Ertelenmiş Tutar» diye anılacaktır) E X I M B A N K ' a işbu Değişiklik
Anlaşması'nın II. maddesinde yer alan ödeme koşullarına uygun olarak Ödeyecek­
tir.
MADDE
II
Borçlu, işbu Değişiklik Anlaşması'nın «B» Eki'nde yer alan ve
prensipler dikkate alınarak hazırlanmış olan İtfa Planı'na göre,
aşağıdaki
a) Ertelenmiş Tutar'ın % 90'ını 2 Ocak, 1988 tarihinden başlamak üzere 10
eşit, altışar aylık taksitler halinde.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5
Sayfa : 6
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18363
b) Bakiye % 10'unu ise. % 2'sinl 20 Ekim, 1983 tarihinden ve % 8'isi de
1 Temmuz, 1984 tarihinden başlamak üzere 4 eşit, yıllık taksitler halinde ödeyecektir.
M A D D E III
1) Orijinal vade tarihinde veya daha sonra Ertelenmiş Tutar üzerinden tahakkuk eden faiz, her yıl için yüzde sekiz yetmiş beş (%8.75) olarak hesaplanacaktır.
2) Borçlu, E X I M B A N K ' a 20 Ekim 1983 tarihinde Ek C'de gösterildiği gibi, 19
E k i m 1983 itibariyle orijinal vade tarihlerinde veya daha sonra tahakkuk eden
faiz tutarı olan yüzotuzdört milyon yediyüzdoksanbir bin dokuzyüzyedi Japon
Yeni (Yen 134.791.907.—) ödeyecektir.
3) Borçlu. E X I M B A N K ' a herhangi b i r yılın 2 Ocak. - 30 Haziran tarihleri
arasında, her İki tarih de dahil olmak üzere, tahakkuk eden faizi o yılın 1 Tem­
muz tarihinde; daha önceki yılın 1 Temmuz -1 Ocak tarihleri arasında, her iki
tarih de dahil olmak üzere, tahakkuk eden faizi de o yılın 2 Ocak tarihinde ödeyecektir.
MADDE IV
Bu Değişiklik Anlaşması çerçevesinde Borçlu vadesi gelen ve ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödeyemezse, Borçlu EXIMBANK'a sözkonusu vadesi geçmiş tutar için Madde (III)'ün (1)'inci Bölümü'nde belirtilen faiz oranının yıllık
% 2 fazlası oranındaki faizi, vade tarihi ile gerçek ödemenin yapıldığı tarih arasındaki sûre için, her i k i tarih de dahil olmak üzere ödeyecektir.
MADDE V
miş tutar İçin Madde (III) ün (1)'inci Bölümü'nde belirtilen faiz oranının yıllık
İle teyid ve tasdik edilmiştir.
M A D D E VI
Bu Değişiklik Anlaşması KREDİ ANLAŞMASI'nın ayrılmaz b i r parçasını
oluşturacak ve KREDİ ANLAŞMASI'nda atıfta bulunan «Kredi Anlaşması» terimi ile
«Bu Değişiklik Anlaşması ile tadil edilen Kredi Anlaşması» ifade edilecektir.
MADDE VII
Bu Değişiklik Anlaşması akdedildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
MADDE VIII
1) Borçlu EXIMBANK'a bu Değişiklik Anlaşması ile değiştirilen KREDİ
ANLAŞMASI'nı ve bu Anlaşma'nın uygulanmasına müteallik dökümanları imzalayan ve veren kimselerin yetkili olduklarını tevsik eden belgeleri bu kişilerin
imza örnekleri ile birlikte verecektir.
2) Yukarıda Bölüm (l)'de belirtilen hususlarda herhangi bir değişiklik olm a n halinde Borçlu EXIMBANK'ı sözkonusu değişiklikten derhal haberdar edecek
ve b u kişinin yetkili olduğunu imza örneğini de göndererek tevsik edecektir.
MADDE IX
Borçlu, EXIMBANK'a, bu Değişiklik Anlaşması'nın Borçlu adına uygun bir
şekilde yapıldığını, yürütüldüğünü ve bu Değişiklik Anlaşması ile değiştirilen
KREDİ ANLAŞMASI'ndaki h ü k ü m ve şartlara uygun olarak Borçlu'nun geçerli ve
bağlayıcı mükellefiyetini oluşturduğunu ve bu Değişiklik Anlaşması ile değiştiri­
len KREDİ ANLAŞMASI'nın yürütülmesi için gerekli diğer prosedürlerin ve yetYürütme İdare ve Bölümü Sayfa: 6
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Sayfa: 7
RESMİ GAZETE
kilerin uygun şekilde tamamlandığını ve yürürlükte olduğunu gösteren tatmin
edici bir hukuki m ü t a l a a verecektir.
MADDE X
Bu Değişiklik Anlaşmasının uygulanması ve yorumlanmasında Japon Kanunları dikkate alınacaktır.
Yukarıda belirtilenleri dikkate alarak, yetkili temsilcileri vasıtasıyla hare­
ket eden Bankalar ve Borçlu, İngilizce olarak hazırlanan bu Değişiklik Anlaşması'nı sonuçlandırdılar ve kendi adlarına imzaladılar ve 21 Eylül, 1983 tarihi itibariyie Japon i h r a c a t - İ t h a l a t Bankası'nın Chiyodaku. Tokyo, Japonya'deki ofisine
ulaştardılar.
Kendi adına ve aşağıdaki Bankaların ve­
kili olarak hareket eden Japon ihracatİthalat Bankası
The Bank of Tokyo, Ltd.
The Mitsubishi Bank. Ltd.
The D a i - I c h i Kangyo Bank. Ltd.
The, Tokai Bank. Ltd.
The Taiyo Kobe Bank, Ltd.
The Industrial Bank of Japan, Ltd.
The Sanwa Bank, Ltd.
The Fuji Bank. Ltd.
The Sumitomo Bank. Ltd.
The Kyowa Bank, Ltd.
The Daiwa Bank, Ltd.
The Long - Term Credit Bank of Japan Ltd.
The Saitama Bank, L t d
The Mitsui Trust and Banking Co., L t d
The Sumitomo Trust and Banking Co., L t d
The Bank of Yokohama, L t d
The Yasuda Trust and Banking Co.. L t d
Masataka O K U R A
Başkan
Japon İhracat - İthalat Bankası
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti adına
Nazif ÇUHRUK
Türkiye Büyükelçiliği
Modification Agreement (No. 3-3 1)
Dated September 21, 1983
between
Export-Import Bank of Japan
Mitsubishi Bank. Ltd.
Bank of Tokyo, L t d
Tokai Bank. Ltd.
Mitsubishi Trust and Banking Corporation
Taiyo Kobe Bank. Ltd.
Sumitomo Bank. L t d
Industrial Bank of Japan, L t d
Long-Term Credit Bank of Japan. L t d
Dai-Ichi Kangyo Bank. Ltd.
Sanwa Bank, L t d
VQrOfew v* Idtr* MlOrau Sayhi: 7
Sayfa: 8
RES M l
0. GAZETE
4 Nisan 1984 — Sayi.- 18362
The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.
The Toyo Trust and Banking Co.. Ltd.
The Bank of Yokohama. Ltd.
and
The Goverment of the Republic of Turkey
This Modification Agreement, dated September 21, 1983, by and between The
Export-Import Bank of Japan (hereinafter referred to as «EXIMBANK»), The
Mitsubishi Bank, Ltd., Tehe Bank of Tokyo, Ltd., The Tokai Bank, Ltd., The Mitsubis­
hi Trust and Banking Corporation, The Taiyo Kobe Bank, Ltd., The Sumitomo Bank,
Ltd.. The Industrial Bank of Japan, Ltd., The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.,
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd., The Sanwa Bank, Ltd., The Sumitomo Trust and
Banking Co., Ltd., The Toyo Trust and Banking Co., Ltd. and The Bank of Yokoha­
ma, Ltd. (tde aforementioned fourteen banks hereinafter referred to as «Banks>),
and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as •Borro­
wer').
WITNESSETH
:
WHEREAS, the Government of Japan and the Borrower have exchanged the
Notes on July 22, 1983 concerning a debt relief measure;
WHEREAS, the Borrower has suspended the payment of interest having
fallen due between July 1, 1982 and June 30, 1983, both dates inclusive, as shown
In Annex A to this Modification Agreement, under the Second Yen Loan Agreement
dated December 27, 1976 (hereinafter referred to as - L O A N AGREEMENT*); and
WHEREAS, the Banks have agreed, at the request of the Borrower, to effect
a modification of the conditions concerning the payment of a part of the interest
under the L O A N AGREEMENT.
N O W THEREFORE, i n consideration of the premises and the mutual cove­
nants herein contained, the Banks and the Borrower agree as follows:
Article I
The Borrower shall pay to EXTMBANK in Japanese Yen O N E BILLION
FIFTY-FOUR MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-SEVEN T H O U S A N D S E V E N
H U N D R E D NINETY-NINE Y E N (Yen 1.054.527.799.—), being the total amount of
the interests payable with respect to the L O A N AGREEMENT which has fallen due
between July, 1 1982 and June 30, 1983, both dates inclusive (hereinafter referred
to as -the Rescheduled Amount*) as shown i n Annex A attached to this Modifica­
tion Agreement i n accordance with the payment terms and conditions stipulated
i n Article II of this Agreement.
Article II
The Borrower shall pay the Rescheduled Amount in accordance with the
Amortization Schedule as shown fh Annex B to this Modification Agreement which
has been made i n the following principles-.
(a) Ninety per cent (90%) of the Rescheduled Amount to pe paid by the
Borrower i n ten (10) equal semi-annual installments beginning on January 2, 198a
(b)
follows:
Remaining ten per cent (10%) thereof to be paid by the Borrower as
Two per cent (2%) on October 20, 1983, Eight per cent (8%) in four (4) equal
annual installments beginning on July, 1, 1984.
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 8
4 Nisan 1984 — S a y ı : .18362
RESMİ OAZETE
Sayfa: 9
Article III
(1) The interest on the Rescheduled Amount, accuring on and after the
original due date, shall be calculated at the rate of eight and three quarters per
cent (8.75%) annum.
(2) The Borrower shall pay to EXIMBANK on October 20, 1983 in Japanese
Yen SEVENTY MILLION THREE HUNDRED NINETY-THREE THOUSAND FOUR
HUNDRED FIFTY-ONE Y E N (Yen 70.393.451.—), being.the total amount of interest,
acruing on and after original due dates up to October 19, 1&33, as shown i n Annex C.
(3) The Borrower shall pay to EXIMBANK in Japanese Yen on July 1 of any
year the amount of interest accruing up to June 30 of the year from January 2 of
the year, both dates inclusive, and on January 2 of any year the amount of interest
accruing up to January 1 of the year from July 1 of the preceding year, both dates
inclusive.
Article IV
In case the Borrower fails to pay any amount when due and payable under
this Modification Agreement, the Borrower shall pay to E X I M B A N K interest on
such overdue amount at the rate set forth in Section (1) of Article III above, plus
two per cent (2%) per annum for the period from the due date to the day immedi­
ately preceding the day of actual payment thereof, both dates inclusive.
Article V
The L O A N AGREEMENT with all the provisions as hereby and herein modi­
fied is i n all respects ratified and confirmed.
Article VI
This Modification Agreement shall constitute an integral part of the LOAN
AGREEMENT and the term «Loan Agreement* as referred to i n the L O A N AGREE­
MENT shall hereafter mean the -Loan Agreement as modified by this Modification
Agreement*.
Article VII
This Modification Agreement shall come into effect on the date of its
execution.
Article VIII
(1) The Borrower shall furnish EXIMBANK with evidence of the authority
of those persons who have been authorized to sign and deliver documents necessary
for the implementation of the L O A N AGREEMENT as modified by tms Modifica­
tion Agreement together with the specimen signatures of such persons.
(2) In the case of any change i n the matters referred to in Section (1)
above, the Borrower shall promptly notify E X I M B A N K in writing of the change,
furnishing evidence of the due authorization of any newly authorized person and
furnishing the specimen signature of such person to the EXIMBANK.
Article IX
The Borrower shall furnish EXIMBANK with a legal opinion satisfactory to
EXIMBANK, showing that this Modification Agreement has been duly authorized
by, executed and delivered on behalf of the Borrower and constitutes a valid and
binding obligation of the Borrower in accordance with the terms and conditions
set forth i n the L O A N AGREEMENT as modified by this Modification Agreement,
and that authorization and any other procedures necessary for the implemen­
tation of the L O A N AGREEMENT as modified by this Modification Agreement
have been duly effected and completed.
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a : •
RES M l G A Z E T E
Sayfa : 10
4 Nisan 1984 — Sayi : 18362
Article X
This Modification Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan.
I N WITNESS WHEREOF, the Banks and the Borrower acting through their
duly authorized representatives have caused this Modification Agreement to be
duly executed i n duplicate i n the English language and signed in their respective
names and delivered at the office of The Export-Import Bank of Japan i n Chiyodaku, Tokyo, Japan as of September 21, 1983.
The Export-Import Bank of Japan
acting on its behalf and
as attorney for
The Government of the Republic
of Turkey
The
The
The
The
Mitsubishi Bank, Ltd.
Bank of Tokyo, L t d
Tokai Bank, L t d
Mitsubishi Trust and Banking
Corporation
The Taiyo Kobe Bank, Ltd.
The Sumitomo Bank, Ltd.
The Industrial Bank of Japan, Ltd.
The Long-Term Credit Bank of Japan,
Ltd
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.
The Sanwa Bank, L t d
The Sumitomo Trust and Banking Co., L t d
The Toyo Trust and Banking Co., Ltd.
The Bank of Yokohama, L t d
Nazif Cuhruk
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary
Embassy of Turkey
By Masataka Okura
President
The Export-Import Bank of Japan
Details of the Rescheduled Amount
The debts falling due between July 1, 1982 and June 30, 1983, both dates inclusive.
(Unit: Yen)
Loan Agreement
Original due date
Principal
Interest
Total
Second Yen Loan
Agreement dated
December 27,1976
October 10, 1982
0
495,150.514
495,150,514
April 10, 1983
0
559,377,285
559.377,285
Total
0 1.054.527.799 1,054,527.799
Amortization Schedule
Instalment Number
Due Date
l
2
3
4
5
6
October 20. 1983
July 1, 1984
July 1, 1985
July 1, 1986
July 1. 1987
January 2, 1988
YBrOtnM v* Idar» Bölumü Sayfa : 10
(Unit : Yen)
Amount Due
21,090.556
21,090.556
21,090,556
21.090,556
21,090.556
94,907,501
4 Nisan 1984 — Sayi : 18362
Instalment
Number
RESMI G A Z E T E
Sayfa: 11
(Uniti yen)
Amaunt Due
Due Date
7
July 1, 1988
94.907.502
8
January 2. 1989
94.907,502
9
July 1, 1989
94.907.502
10
January 2, 1990
94,907,502
11
July 1, 1990
94,907.502
12
January 2, 1991
94.907,502
13
July 1, 1991
94,907,502
14
January 2, 1992*
94,907.502
15
July 1, 1992
94,907,502
Total
1,054.527,799
The Total Amount of Interest Payable On October 20, 1983
(Unit Yen)
The Rescheduled
Amount Outstanding
(A)
495,150.514
1,054.527,799
Period
(B)
Interest (C)
( (C) = (A) x8.75%x(B) /365)
October 10. 1982-April 9. 1983
(182 days)
21,603,484
April 10, 1983-October 19, 1983
(193 days)
48,789,967
Total
70,393,451
Modification Agreement (No.3-3-2)
Dated September 21, 1983
between
The Export - Import Bank of Japan
The Bank of Tokyo, Ltd.
The Mitsubishi Bank, Ltd.
The D a i - I c h i Kangyo Bank, Ltd.
The Tokai Bank, Ltd.
The Taiyo Kobe Bank, Ltd.
The Industrial Bank of Japan, Ltd.
The Sanwa Bank, Ltd.
The Fuji Bank, Ltd.
The Sumitomo Bank, Ltd.
The Kyowa Bank, Ltd.
The Daiwa Bank, Ltd.
The Long - Term Credit Bank of Japan, Ltd.
The Saitama Bank. Ltd.
The Mitsui Trust and Banking Co., Ltd.
The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.
The Bank of Yokohama, Ltd.
The Yasuda Trust and Banking Co.. Ltd.
and
The Government of the Republic of Turkey
This Modification Agreement, dated September 21, 1983, by and between The
Export - Import Bank of Japan (hereinafter referred to as «EXJMBANK»), The Bank
Yurutme . v a ldar,a BotQmO Sayfa : 11
Sayfa: 12
RESM1 G A Z E T E
4 Nisan 1984 — Sayi : 18362
of Tokyo, Ltd., The Mitsubishi Bank, Ltd., The D a i - I c h i Kangyo Bank, Ltd., The
Tokai Bank, Ltd., The Taiyo Kobe Bank, Ltd.. The Industrial Bank of Japan, Ltd.,
The Sanwa Bank, Ltd., The Fuji Bank, Ltd., The Sumitomo Bank, Ltd., The Kyowa
Bank, Ltd., The Daiwa Bank, Ltd.. The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd..
The Saitama Bank, Ltd., The Mitsui Trust and Banking Co., Ltd., The Sumitomo
Trust and Banking Co., Ltd., The Bank of Yokohama, Ltd. and The Yasuda Trust
and Banking Co., Ltd. (the aforementioned eighteen banks hereinafter referred to
as «Banks*l, and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred
to as •Borrower*).
WITNESSETH :
WHEREAS, the Government of Japan and the Borrower have exchanged the
Notes on July 22, 1983 concerning a debt relief measure;
WHEREAS, the Borrower has suspended the repayment of principal and the
payment of interest having fallen due between July 1, 1982 and June 30, 1983, both
dates inclusive, as shown i n Annex A to this Modification Agreement, under the
Third Yen Loan Agreement dated April 25, 1977 (hereinfter referred to as «LOAN
AGREEMENT*); and
WHEREAS, the Banks have agreed, at the request of the Borrower, to effect
a modification of the conditions concerning the repayment of a part of the principal and the payment of a part of the interest under the L O A N AGREEMENT.
NOW,
THEREFORE, i n consideration of the
premises and the mutual
covenants herein contained, the Banks and the Borrower agree as follows:
Article I
The Borrower shall pay to E X I M B A N K in Japanese Yen T W O BILLION FIVE
HUNDRED SIXTY-FOUR MILLION SIX HUNDRED FOURTEEN THOUSAND EIGHT
HUNDRER FORTY-ONE Y E N (Y 2,564,614,841,—), being the total amount of the
principals and the interests payable with respect to the L O A N A G R E E M E N T which
has fallen due between July 1, 1982 and June 30, 1983, both dates inclusive (hereinafter referred to as «the Rescheduled Amount*) as shown i n Annex A attached to
this Modification Agreement, in accordance with the payment terms and conditions
stipulated i n Article II of this Agreement.
Article II
The Borrower shall pay the Rescheduled Amount in accordance with the
Amortization Schedule as shown i n Annex B to this Modification Agreement which
has been made in the following principles .(a) Ninety per cent (90%) of the Rescheduled Amount to be paid by the
Borrower in ten (10) equal semi - annual installments beginning on January 2 , 1988.
(b) Remaining ten per cent (10 %) thereof to be paid by the Borrower as
follows:
Two per cent (2 %) on October 20, 1983, Eight per cent (8 %) in four (4) equal
annual installments beginning on July 1, 1984.
Article III
(1) The interest on the Rescheduled Amount, accruing on and after the original due date, shall be calculated at the rate of eight and three quarters per cent
(8.75 %) per annum.
(2) The Borrower shall pay to EXIMBANK on October 20, 1983 in Japanese
Yen One Hundred Thirty - Four Million Seven Hundred Ninety - One Thousand Nine
Hundred Seve Yen (Y 134, 791, 907.—), being the total amount of interest, accruing
on and after original due dates up to October 19, 1983, as shown i n Annex C.
(3) The Brrower shall pay to Eximbank in Japanese Yen on July 1 of any
year the amount of interest accruing up to June 30 of the year from January 2 of
YOrOtme ve Ida/a BotfimO S a y f t : 12
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 13
the year, both dates inclusive, and on January 2 of any year the amount of inte­
rest accruing up to January l of the year from July l of the preceding year, both
dates inclusive.
Article IV
In case the Brrower fails to pay any amount when due and payable under
this Modification Agreement, the Borrower shall pay to Eximbank interest on such
overdue amount at the rate set forth i n Section (l) of Article III above, plus two
per cent (2 %) per annum for the period from the due date to the day immediately
preceding the day of actual payment thereof, both dates inclusive.
Article V
The Loan Agreement with all the provisions as hereby and herein modified
is in all respects ratified and confirmed.
Article VI
This Modification Agreement shall constitute an integral part of the Loan Ag­
reement and the term «Loan Agreement* as referred to i n the Loan Agreement
shall hereafter mean the -Loan Agreement as modified by this Modification A g ­
reement*.
Article VII
This Modification Agreement shall come into effect on the date of its execu­
tion.
Article VIII
(1) The Borrower shall furnish Eximbank with evidence of the authority of
those persons who have been authorized to sing and deliver documents necessary
for the implementation of the Loan Agreement as modified by this Modification
Agreement together with the specimen signatures of such persons.
(2) In the case of any change in the matters referred to in Section (1) above,
the Borrower shall promptly notify Eximbank in writing of the change, furnishing
evidence of the due authorization of any newly authorized person and furnishing
the specimen signature of such person to the Eximbank.
Article IX
The Borrower shall furnish Eximbank with a legal opinion satisfactory to
Eximbank, showing that this Modification Agreement has been duly authorized by,
executed and delivered on behalf of the Borrower and constitutes a valid binding ob­
ligation of the Borrower in accordance with the terms and condition set forth in
the Loan Agreement as modified by this Modification Agreement, and that the
authorization and any other procedures necessary for the implementation of the
Loan Agreement as modified by this Modification Agreement have been duly effec­
ted and completed.
Article X
This Modification Agreement shall be governed by and construed in accor­
dance with the laws of Japan.
In Witness Whereof, the Banks an the Borrower acting through their duly
authorized representatives have caused this Modification Agreement to be duly
executed in duplicate i n the English language and signed in their respective names
and delivered at the office of The Export - Import Bank of Japan in Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan as of September 21, 1983.
The Export-Import Bank of Japan acting
on its behalf and as attorney for
The Government of the Republic
of Turkey
Yürütme v a İdare Bolümü Sayfa : 13
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 14
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
By Nazif Cuhruk
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary
Embassy of Turkey
Bank of Tokyo, L t d
Mitsubishi Bank, L t d
Dai-Ichi-Kangyo Bank, L t d
Tokai Bank, L t d
Taiyo Kobe Bank, L t d
Industrial Bank of Japan, Ltd.
Sanwa Bank, L t d
Fuji Bank. L t d
Sumitomo Bank, L t d
Kyowa Bank, L t d
Daiwa Bank, L t d
Long-Term Credit Bank of Japan Ltd.
Sitama Bank. L t d
Mitsui Trust and Banking Co., Ltd.
Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.
Bank of Yokohama, Ltd.
Yasuda Trust and Banking Co., Ltd.
By Masataka Okura
President
The Export-Import Bank of Japan
Annex A
Details of the Rescheduled Amount
The debts falling due between July 1, 1982 and June 30, 1983, both dates inclusive.
(Unit: Yen)
Original
due date
Loan Agreement
Principal
Interest
Total
811,550,000
488,269,200
1,299.828,200
811,559,000
453,227,641
1.264,786,641
1,623,118,000
941,496,841
2,564.614,841
Third Yen Loan
Agreement dated
April 25, 1977
December 15,
1982
June 15, 1963
Total
Annex B
Amortization Schedule
(Unit: Yen)
Instalment Number
1
2
3
4
5
e
7
8
a
Due Date
October 20. 1983
July 1, 1984
July 1, 1985
July 1, 1986
July 1, 1987
January 2, 1988
July 1, 1988
January 2, 1989
July 1. 1989
YürOtm« v« (dar« Bolumu Sayfa: 14
Amount Due
51,292.297
51,292,297
51,292,297
51,292.297
51,292,297
230,815,341
230,815.335
230,815,335
230,815,335
4 Nisan 1984 — -Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Instalment
Number
10
11
12
13
14
15
T o t a l
Sayfa: 1«
Due Date
Amaunt Due
January 2, 1090
July 1, 1900
January 2, 1991
July 1. 1991
January 2, 1992
July 1, 1992
230,815,335
230,815.335
230,815,335
230,815,335
230.615,335
230,815,335
2,564,614,841
Annex C
The Total Amount of Interest Payable on October 20, 1983
(Unit: Yen)
The Rescheduled
Amount Outstanding
(A)
1.299,828.200
2,564,614.841
Period
(B)
Interest (C)
( (C) = (A)x8.75%x(B)/365)
December 15,1982 - June 14,1983
(182 days)
June 15, 1983 - October 19,1983
(127 days)
56.711.682
Total
78,080.225
134,791.907
Yönetmelik
Hacettepe Üniversitesinden:
Hacettepe Üniversitesi Türk - Arap İlişkileri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş:
Madde l — Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olmak üze­
re «Hacettepe Üniversitesi Türk - Arap İlişkileri Araştırma ve Uygulama Merkezi»
adı altında bir Merkez kurulmuştur.
Gaye -.
Madde 2 — Merkezin gayesi, Arap Ülkeleri ile milli ve uluslararası dü­
zeyde ekonomik, sosyal, idari ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yapmak,
yayınlarda bulunmak, bilimsel toplantılar, konferans ve seminerler düzenlemek,
benzeri kuruluşlarla işbirliği yaparak onların çalışmalarından yararlanmak ve on­
lara merkezin çalışmaları hakkında bilgi vermektir.
Ayrıca Türk ve Arap topluluklarının sosyal, ekonomik ve kültürel sorunla­
rım bir bütün olarak ve tarihi gelişmesine uygun bir şekilde bilimsel kurallar çer­
çevesi içinde incelemektir.
Yürûtm» w
Idar* Bolümü Savfı : 15
Sayfa :
ıs
16
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1884 — S a y ı : 18362
Merkez sosyal ve ekonomik gelişmenin toplumların kültürünü köklü bir şekilde etkilediğini de gözönünde tutarak sosyal ve kültürel araştırma ve incelemelere önem verecektir. Bu ilkeye yönelik olarak Merkezde, araştırmaların uygula­
malı yönlerini gerçekleştirmek için alan çalışmaları, personel yetiştirilmesi, kamu
ve özel kuruluşlarla işbirliği gibi faaliyetleri de sürdürmeye çalışacaktır.
Organlar:
Madde 3 — Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Başkanı
b) Merkez Yönetim Kurulu
Merkez Başkanı:
Madde 4 — Merkez Başkanı, Rektör tarafından Merkezin çalışma alam ile
ilgili profesörler arasından üç yıl için atanır. Süresi biten Başkan yeniden atanabilir.
Merkez Başkanı, Merkezin faaliyetlerinin düzenli b i r şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden
Başkan Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli
ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.
Merkez Başkanı görevinden ayrıldığı hallerde, Merkez Yönetim Kurulu üye­
lerinden birini vekil bırakır. Vekil bırakmadan ayrılma halinde Merkez Yönetim
Kurulu üyelerinden öğretim görevinde en kıdemli olan öğretim üyesi başkana ve­
kalet eder.
Merkez Yönetim K u r u l u :
Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alam ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Başkam tarafından seçilen ve Rek­
tör tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşur.
Kadrolar:
Madde 6 — Merkez'in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne
göre Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli perso­
nel veya 2547 sayılı kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendiri­
lecek elemanlarla karşılanır.
Yürürlük Hükümleri:
Madde 7 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Madde 8 — Bu yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yü­
rütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Sayfa: 17
RESMİ G A Z E T E
Y A R G I BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :
Esas : 1800
Karar : 2138
Mahkemesi: Vize Asliye Hukuk Hâkimliği
Karar Tarihi: 17/10/1952
Karar N o : 267 - 275
Y A R G I T A Y İLAMI
Hasan Çelikten ile Ayşe ve Osman Çelikten ve ark. arasındaki kayıt tashihi
davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hükmün kanun yararına bozulması
Adalet Bakanlığının yazısı üzerine C. Başsavcılığı tarafından İstenilmekle, evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Ana adının değiştirilmesi istenilen Ayşe 1937 doğumludur. Ayşe'nin annesi olduğu kabul edilen Meryem ise 1935 yılında ölmüştür. 1935 yılında öldüğü anlaşılan
Meryem'in ölümünden sonra doğum yapması mümkün bulunmadığından Ayşe'nin
ana adının Meryem olarak düzeltilip nüfusa tesciline karar verilmesi usul ve kanuna
aykırıdır.
S O N U Ç : H . U . M . K . nun 427. maddesi uyarınca C. Başsavcılığının isteğinin
kabulüne, Vize Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/10/1992 gün ve 267 - 275 sayılı olup
temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş bulunan kararın kanun yararına Bozulma­
sına 6/3/1984 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
— —
Yüksek Seçim Kurulu Kararı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından -.
Karar No : 211
İtiraz No : 51
K A R A R
Anavatan Partisi Genel Başkanlığınca 28/3/1984 günü Kurulumuz Başkanlı­
ğına verilen dilekçede; 25 Mart 1984 Pazar gününde yapılan Kayseri Hisarcık Kasa­
bası Belediye Başkanlığı seçimini partileri adayı Mehmet Uçmaz'ın kazandığını,
ancak 26/3/1984 günü yapılan itiraz üzerine — Mehmet Uçmaz'ın Kayseri 2. Ağır
Ceza Mahkemesinin 20/2/1979 gün ve 10/22 sayılı ilamiyle T. C. K. nun 347, 59 ve
647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri uyarınca 500— lira ağır para cezasına mahku­
miyeti ve bu suçun sahtecilik suçu niteliğinde olduğu ve bu nedenle seçilme yeter­
liliği bulunmadığı, gerekçesiyle—> Kayseri İl Seçim Kurulu kararıyla Mehmet Uçmaz'ın tutanağının iptaline ve bu adaydan sonra ençok oy alana tutanağın veril­
mesine karar verildiği, oysa bu mahkumiyetin tecil edilmiş olması ve T. C. K nun
95/11. maddesi hükmü karşısında vaki olmamış sayılması gerektiği, İl Seçim Ku­
rulu Kararında ise bu yön üzerinde durulmadığı. adaylığa itiraz süresi içinde (yani
24/2/1984 gününe kadar) itiraz olmadığı için itirazın da süresinde olmadığı halde
kabul edilmesinin yasaya aykırı bulunduğu ileri sürülerek İl Seçim Kurulu Kararı­
na itiraz edilmiş ve itiraz dilekçesine ekli belgeler de incelenmiş olmakla:
Yargı Bölümü S a y f a : i
Sayfa : 18
•
RESMİ G A Z E T E
•*•-»»»»»»«*•
•
4 Nisan 1084 — S a y ı : 18302
1
Gereği görüşüldü:
1 — 2672 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet­
leri Seçimi Hakkında Kanunun «seçilme yeterliliği» başlığım taşıyan 9. maddesine
g ö r e : belediye başkanı seçilebilmek için 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun
11. maddesinde belirtilen sakıncaları da taşımamak gerekmektedir. Sözü edilen mad­
dede ( m 11 f/l.) seçilme yeterliliğini kaybettiren mahkumiyetler sayılmış ve affa
uğramış olsalar dahi (f/l'de) sayılan suçlardan m a h k û m olanların seçilemiyecekleri açıkça belirtilmiştir. Türk Ceza Kanununun Üçüncü faslının 347. maddesinde
yazılı suçun; 2839 sayılı Kanunun 11/f-l. maddesinde sayılan sahtecilik suçu niteliği
ise tartışmasızdır. İtiraza konu Kayseri İl Seçim Kurulunun 27/3/1984 gün ve 51 sa­
yılı k a r a r ı ile tutanağı iptal edilen muteriz siyasi partinin belediye başkanı adayı
Mehmet Uçmaz'ın evrakta sahtecilik suçundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin
kesinleşen 20/2/1979 gün ve 10/22 sayılı karan ile T C K . 347,59 ve 647 sayılı Kanunun
4, 6 maddeleri uyarınca 500 lira ağır para cezasma m a h k û m edildiği ve bu cezan
sının tecil edildiği (itiraz dilekçesine ekli) mahkeme kararı ile anlaşılmaktadır. Bu
mahkumiyetin tecil edilmiş olması ve TCK. 95 maddesine göre de (olayda gerçeklememekle beraber) hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde aynı cinsten bir suç­
tan m a h k û m olunmamasından dolayı tecil edilen bu mahkumiyetin esasen vaki ol­
mamış sayılması; Kurulunuzun 28/6/1968 gün ve 987 sayılı kararında da açıkça be­
nimsendiği gibi, seçim hukuku yönünden sonuca etkili değildir. Çünkü, yukarıda
sözü edilen 2839 sayılı Kanunun 11/f-l. maddesinde; sahtecilik suçu ile kesin olarak
hüküm giyilmiş olması (mahkumiyet affa uğramış olsa bile) seçilmeye engel hal
olarak kabul edilmiştir.
Bir an için «hüküm tarihinden İtibaren beş sene içinde aynı cinsten bir suç­
tan m a h k û m olunmamasından dolayı tecil edilen bu mahkûmiyetin esasen vaki ol­
mamış sayılacağı» yolundaki T. C. K. 95/11. maddesi hükmü, itiraz dilekçesinde
ileri sürüldüğü şekilde yorumlansa dahi; olayımız yönünden sonucu değiştirmeye­
cektir. Zira ceza mahkemesinin hüküm tarihi 20/2/1979 dur. Beş yıllık süre İse
21/2/1984 tarihinde sone ermektedir. Oysa adaylığa başvurma süresi 20/2/1964 de
ve saat 17.00 de sona ermiştir. Demekki, adı geçenin aday gösterildiği gün bu engeli
devam etmekteydi.
2 — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 130. maddesinin sondan bir evvelki fıkrasındaki açıklık karşısında, seçil­
me yeterliliğini kaybettiren mahkûmiyet sebebiyle adaylığın kesinleşmesinden sonra
da itiraz mümkündür. Bu nedenle itirazın süresinde olmadığı yolundaki iddia da
varit görülmemiştir.
Açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında Kayseri İl Seçim Kurulu ka­
rarma yönelik itirazın reddi gerekmektedir.
Sonuç:
1 — Dilekçi Anavatan Partisinin Kayseri İl Seçim Kurulunun 27/3/1984 gün
ve 31 sayılı kararma yönelik itirazının reddine .2 — Karar örneğinin ilgili siyasi partiye ve bilgi için Kayseri İl Seçim Kurulu­
na gönderilmesine:
3 — Kararın t ü m ü n ü n Resmi Gazete'de yayınlanmasına
29/3/1984 günü oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
4/4/1964 tarihinde uygulanacak A B D dolarının esas kuru;
1 A B D * = TL. 308,90 dır.
Yarat SolOma tayf*: 2
T.C.
Resmi Gazete
Kurul Uf T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336) • T Ekim 1920
^
4 Nisan 1984
ÇARŞAMBA
Sayı •• 18362 ^
t L A N BÖLÜMÜ
Yargı ilânları
İstanbul 5. İcra Memurluğundan:
1983/7993
M E N K U L SATIŞ İLANI
Tasfiyesine karar verilen Banker A N - A S - A. Ş. ortaklarına ait ev eşyaları,
(75.000.— TL. sı değerde misafir oturma odası takımı, 20.000,— TL. sı değerinde ü ç
adet mermer sehpa, 20.000,— TL. sı değerinde servis takımı, 50.000,— TL. sı değerinde
bünyan hah, 40.000,— TL. sı değeride avize, 70.000,— TL. sı değerinde yemek odası
takımı, 40.000,— T L sı değerinde kiristal avize, 50000,— T L sı değerinde şaplorenz
televizyon sehpası ile, 70.000,— T L . sı değerinde, İki kapılı arçelik dolap, 30.000,— T L .
sı değerinde koltuk takımı, 75.000,— TL. sı değerinde, yatak odası takımı, 40.000,—
TL. sı değerinde, çamaşır makin ası, 35.000,— TL. sı değerinde arçelik fırın k i cem'an
815.000,— TL. sı muammen değerdeki) satışı Kadıköy bahariye caddesi kiristal ap.
No 65 K a t : 6 - 8 adresinde açık artırma suretiyle aşağıda' yazık koşullar dairesinde
satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARİ:
1 -u. Menkûllerin 1. açık artırması 35. sayılı K. H . K . hükümleri muvace­
hesinde 26/4/1984 günü saat 16.30 -17.00 arasında yukarıda yazılı adreste açık artır­
ma suretiyle satılacaktır. O gün % 75 ne talipli zuhur etmediği takdirde, menkul­
lerin 2. açık artırması 27/4/1984 günü aynı yer ve aynı saatlerde İcra olunacaktır.
2 — Muammen değerin % 75 altında satış yapılmıyacağı gibi teklif edilen
değer üzerinde yine, satışı yapıp yapmamakta memurluğumuz ve Mersin l . nolu
tasfiye kurulu serbesttir.
3 — Satış peşin para ile icra olunacaktır.
4 — Satışın yapıldığı günü izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden
aşağı olmamak üzere, daha fazla teklifte bulunulduğu ve bedeli de yatırdığında
İhaleyi izleyen 10 günü tekrar bir satış günü verilerek, ilk alıcı ile sonradan teklifte
bulunanlar arasında ihale yapılarak ençok sürene bırakılacaktır.
5 — Daha fazla bilgi isteyenlerin, memurluğumuzun 1983/7993 sayılı dosya­
sına başvurup bilgi alacakları.
İlan olunur.
Sayfa : 30
TÜRKİYE EMLAK XJtXVt BANKASIA.Ş.
TASARRUFLARI KODUNA FOKU 1 10'LU
TASFİYE KURULU BAŞKAKLIÖKDAH BİLDİRİLKİÇTİR»
İ a r a İ f l a a Kanununun 20«S-207.madd«lerı gereğince d e » e n l e n e n ve a y n ı Kanunim 232-235 maddeleri
i l « 3; » « y ı l ı Kanonun Httknüısie Kararnamenin d e ğ i ş i k . 15.Maddesinin 1 Numaralı f ı r k a n u y a r ı n c a i l a n
gereken « ı r a c e t v e l i d i r »
»Mustafa Atalay-Ziyuet Atalay
(Banker Atalay-Atalay Tioaret)
İkametgah veya İ ş y e r i Adresi
» B a y ı n d ı r Sokak-Atalay Han
> o ı 32/9-10 K ı ı ı l a y - A n k a r a
X^jxX
İ.İ.K.
Sır»
Alacaklının
lo
Adı va S o y a d ı
_
300.000
150.000
I25.OOO
120*000
100,000
50,000
50.000
I5.OOO
25.OOO
12.000
10.000
10.000
50,000
10.000
I5O.OOO
38O.OOO
375.000
400.000
480.000
250.000
400.000
260.000
100.000
15.000
56.000
67.500
-
12.260
-
-
-
-
-
59.710
16.120
-
69.295
38.IIO
10.000
-
-
-
Kabul I d i l a n
Maaraf
Anapara Fais
50.000
500.000
I5O.OOO
I25.OOO
120.000
100.000
50.000
15.000
25.000
6.000
ıo.ooc
10.000
50.000
10.000
150.00C
38O.OOO
375.OOO
400.000
48O.OÛC
25O.OOO
400.000
260.000
100.000
15.000
56.000
67.500
12.260
59.7IO
16.120
69 . 295
38.110
10.000
—
-
Reddedilen
Masraf
Faiz
Anapara
--
_
-
--
-
--
-
--
-
-
--
-
-
-
6.000
-
--
-
-
-
-
-
-
-
Tasfiya
206 Md. Kurul»
Sırası
Kararı
6
6
6
6
6
6
Kabul
H
ft
K.Kabul
Kabul
Kabul
6
6
H
6
ff
6
6
6
6
6
6
6
«
ff
ft
ft
ff
•
H
4 Nlaan 1984 — Sayı: 18362
Kusrat Akman
301
301/A Sevim Akman
Kaftan Çeoga
472
472/* İ h s a n Çanga
Farban Oülen
909
Kurhayat KüçükCıel
1000
İOOO/A Bengi Kerimoglu
Murhayat KttçükBsen
imin Şenbaba
IO15
M.Turhan B a l i
1221
Saine I ı l d ı r ı m
1788
Adnan 8oyugurlu
1827
Bukive Soyuğurlu
1828
I829
B.CFesa Şenel
Latife Karayılanoğlu
I905
Şemsettin " " "
1906
Hexine Barudi
1956
Talep « d i l e n
Masraf
Fais
Anapara
RESMÎ GAZETE
Bankerin Adı S o y a d ı ve Unvanı
2012
2211
2*43
2717
2717/A
T
2785
3064
Î064/A
326?
3267
3559
388J/A
3883/B
4050
3981
4212
4212/A
4225
4265
4327
4374
4694
5215
5242
5430
12841
221.000
Ertürk Karan
1.250.000
A l i Erden
90.000
Zeynep Erol
75.000
Susan Aksakal
Suzan Aksakal
200.000
Abdurahman-Zekiye MansurlOO.OOO
100.000
Adil ö z l e r
100.000
Kemal Özler
Orhan Telcin Babaç
260.000
150.000
Orhan Tekin Babaç
120.000
Azıze Soğan
120.000
Azize Fikret Doğan
Fikret A l t ı n i ç
Sercan Yavuz Yılmaz
İ f f e t Abbeeoğlu
Meyrem Üetüner
Şakir ttstttner
Aziz Hikmet Karaaslan
A t i l l a Can
Kejat ülkii
Nalan Eren
Eşref f ı l d ı z
Bayram A l i Karaaelan
Sevgi Oiindoğdu
Coşkun Ferman
Emine Özdemir
Ayten Avşar
100.000
150.000
800.000
250.000
650.000
50.000
100.000
100.000
100.000
300.000
50,00c
50.000
400.000
200.000
1 0 0 . 000
Müzeyyen K ı z ı l t u ğ
Adalet Aydınalp
Sevim Bıoikoi
rak«p-(Kilşen İskender
Oünay Büker
170.000
100.000
195,000
550.000
275.000
Faiz
10.000
515.000
9.000
15.000
20.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
12.000
32.000
Masraf
--
--
--
-
-
120.000
220.000
100.000
-
80.900
800.000
250.000
65O.OOO
50.000
100.000
100.000
100.000
300.000
50.000
50.000
400.000
200.000
100.000
-
130.000 8.450
10.000
—
10.000
20.000
20.000
60.000 2.755
5.000 1.260
5.000
7 3 . 3 2 5 25.000
3.310
45.328
20.000
-
-
-
-
37.500
ır.000
215.000
9.000
15.000
20.000
10.000
10.000
--
10.000
30.000
8 0 . 0 0 0 3.050
5 0 . 0 0 0 2.150
24*000
10.000
29.000
22Î.000
1.250.000
90.000
75.000
200.000
100.000
100.000
100.000
260,«00
-
-
170.000
100.000
195.000
550.000
275.000
ıo.oco
15.-6O0
12.000
22.000
10.000
Masraf
--
-
--
--
_
--
-
15.000
-
69.100
-
-
--
-
-
-
-
150.000
-
37.5001
-
-
-
1 9 . 500
-
--
-
15.000
8 0 . 0 0 0 3.050
50.000 2.150
130.000 8 . 4 5 0
10.000
7.666,66 20.000
20.000
5 0 . 0 0 0 2.755
5 . 0 0 0 1.280
5.000
40.000
3.765
40.000
3.310
20.000
22.000
10.000
Reddedilen
Anapara Faiz Masraf
-
-
-
--
--
--
-
-
-
-
10.000
--
-
--
--
I.I.K.
Tasfiye
¿06 Hd. Kurulu
Sırası
Kararı
6
Kabul
6
M
6
6
6
II
6
II
6
•
6
II
-
6
6
6
-
6
-
15.000
2.333,40 10.000
-
II
If
6
6
6
H
Red
Kabul
K.Kabul
Kabul
K.Kabul
Kabul
6
II
—
6
M
—
6
-
33.325
5. «28
-
-
2.000
9.5OO
-
-
6
6
6
6
II
K.Kabul
Kabul
n
K.Kabul
Kabul
--
6
--
6
6
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
KfeKabul
n
-
6
K.Kabul
21.235
-
6
6
6
6
6
6
11
Kabul
Kabul
Sayfa : 21
5027
5106/A
Anapara
Kabul Edilen
Faiz
Anapara
RESMİ GAZETE
3559/4
3834
3870
388|
Talep Edilen
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
sä*
No
Alacaklının
Adı va Soyadı
Ho
5253
Alacaklının
Adı
va Soyadı
Fazilet
Semahat E r k
5517
5556
Ahmet
Fevzi
5556/A S a m i y e
Defne
KBletelıoğlu
KSletelioğlu
5563
5680.
F i k r e t Saydam
ümit Kök
591T
5938
T u r g u t Çimen
6303
Destlei
S a l i m Koç
Hasan I a g S r e n
Zühre V u r a t a
Ferida Murata
6303/A Z U h r e S u r a t a
Ottsin T o l
6032
Hıfeıye H a f i c e
OUndem
¿299(8943) H a l l d a Kürkçü
Heodat * r a l
65Ö2
6638
7088
7182
7298
200.000
20.000
15.300
7 5« 000
15.000
150.000
100.000
¿5.500
14.300
240.000
205.000
150.000
50.664
26.500
350.000
I.35O.OOO
25.500
35-000
270.000
500.000
İÛO.OOO
100.000
50.000
150.000
50.000
100.000
100.000
F a t m a özden Oöl
K a d i r Karaçay
400.000
M u s t a f a Çoefcun Ünal
380.000
İ s m a i l M e r t o f c l u V e r e a e a i 400.000
Nebahat Artug
100.000
Ottlaeren T o l a n 210.000
Nurdan Tolaa
7365
Oulaesen Tolan
200.000
1.130.000
Hasan V a r o l
35.000
A y e e Kahraınan
40.000
Z e k i Kahraman
E . S a m i h a Öaman ( S e ı i h e ) 1 0 0 . 0 0 0
7538
7048
7612
Zafer Kurak
H i l e e y i n Dönmez
S e c d e t Mutiş
7290/a
7333
7356
7356/A
Masraf
500.000
I.IO5.OOO
100.000
16.66T
20.000
10.000
20.000
88.000
63.000
40.00ü
10.9^0
42.000
40.000
113.000
5.000
5.000
10.000
70.000
-
10.000
_
-
--
-
Anapara
-
9374
-
-
--
--
6575
-
Masraf
178.000
200.000
20.000
15.300
75.000
I3.OOO
150.000
100.000
15.000
240.000
205.000
40.000
26.500
150.000
15.000
35.000
-
35.000
-
64.994
0750
-
100.000
10.000
-
150.000
30.000
350.000
1.350.000
6.750 5 0 0 . 0 0 0
-
Faiz
10.000
-
--
-
6.670
¿0.000 4200
50.000
İÛO.OOO
400.000
380.000
400.000
100.000
10.000
10.000
â.000
53.000
40.000
-
10.990
-
210.000
42.000
200.000
1. 1 3 0 . 0 0 0
35.000
40.000
100.000
40.000
113.000
5.000
5.000
500.000
44.975
-
100.000
-
10.000
Anapara
Faiz
_
-
--
-
-
_
-
-
10.500
4.300
2.664
-
10.500
40*000
20.000
9.997
---
-
-_
-
-
-
-
-
--
-
-
_
-_
1.105.000
-
--
-
-
_
5174
150.000
--
-
_
-
235.000
35.006
-
-
Masraf
_
22.000
100.000
200.000
10.000
Z.İ.K.
206 Md
Reddedilen
10.000
72.000
10.000
--
25.025
-
--
Taafiye
Kurulu
Sırası
Kararı
6
K.Kabul
6
6
Kabul
Kabul
6
6
K.Kaoul
K.Kabul
6
K. K a b u l
Kabul
K. K a b u l
6
6
6
Kabul
K.Kabul
S
K.Kabul
6
K.Kabul
6
K. K a b u l
6
6
6.
K.Kabul
KİKabul
6
6
6
6
6
6
K. K a b u l
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
Kabul
6
Kabul
_
6
-
6
Kabul
Kabul
6
6
_
Kabul
Kabul
6
Kabul
6
6
6
K.Kabul
Had
Kabul
--
-
. -
--
6575
-
* Nisan 1984 — Sayı : 18862
6979
7087
Faiz
200.000
200.000
200.000
K a b u l âdilen
Edilen
RBSMt GAZETE
59496000
Anapara
Eler
5319
Uğur
Talep
Sayfa : 32
fayı t
Sıra.
No
7619
t?626
7648
7649
TölO
I.İ.K,
Alacaklının
Adı ve
Soyadı
Talep E d i l e n
Anapara
Faiz
Masraf
390.000
39.000
önsal
Alper
225.000
7.500
M.*1İ
Avcı
230.000 1 1 5 . 0 0 0
İbrahim
Büyukkilıç
M u s t a f a Öksüz
7 0 0 . 0 0 0 170.000
Şevket
130.000
Oülizar
2$.000
Dikeçoglu
78li
Sadat
400.000
60.UOÛ
8000
S e v i m Özkan
Kurt
350.000
50.000
36833
400,000
42.656
350.000
35.000
8098
Temel Srgün
150.000
15.000
8229
üzgü> S u r s u n
370.000
Ö295
Feridun
100.000
77.592
20.OCO
6338
Jaaal
Jouda
300.000
50.000
3406
TurbanŞenel
100.OCO
10.000
8519
T a ş a r J>olat
950.000
42108
8344
Namık Kemal Oürkan
22.000
8587
Oülten
37.000
-
B a h r i y e Çevik
Nimet "'kar
86641 Ramazan
700.000 İ O 6 . 9 9 0
13.800
138.000
-
---
--
300.000
30.000
150.000
12.000
150.000
15.000
370.000
77.592
100.OCO
30c.000
12.997
50.000
100.000
10.000
950,000
T
22.000
Reddedilen
Masraf
_
-
-
-
--
-
15815
-
-
-
°than
8Ö4.045
8938
8939
H i l g t t n Tez
A k t a n Kablama
300.000
30,000
21.000
300.000
30.000
200.000
20,000
18.198
200.000
20.000
9035
9065
894Ş
Hebahat Türoer
160.000
32.OCO
15.639
160.000
32.000
7865
8946
Zerrin
50.000
5.000
7.783
50,000
5.000
7783
8947
F.Süheyla
100.000
10.000
11.739
100.000
10.000
6565
8948
F.Sevim Evrensel
150.000
7815
8949
Şükran
Eşcan
Oönül
Keetiş
-
60.000
12.000
14.989
9.012
60.000
12.000
4.500
7.382
45.000
4.500
5695
4790
I5O.OOO
8950
Pınar
Bulut
45.000
8951
Yüoel P o l a t
100.000
20.000
10.039
100.000
20.000
4865
8952
K a n A l a Koeansu
50.000
150.000
10.000
15.000
7.782
14.989
50.000
130.000
'10.000
15.000
4815
7815
8953
S a i n Dönmez
_
6
Kabul
-
6
K.Kabul
-
S
6
K. K a b u l
-
6
Kabul
6
K*Kabul
K;Kabul
21.343
-
15.000
-
---
70.000
_
17.344
•s
-
13.800
Sırası
--
-
138.000
Masraf
92.000
15490
700.000
20.000
_
-
884045
-
--
-
-
-—
7 . 003
-
--
-
26.293
17.000
-
Taafijr
Kurulu
Kararı
Faiz
150,000
-
-
-
200,000
Anapara
206 Md.
116.990
6
K. K a b u l
6
Kabul
6
Kabul
6
Kabul
6
Kabul
6
KiKabul
6
Kabul
6
Kabul
6
K.Kabul
6
Kabul
6
K.Kabul
6
K.Kabul
6
Kabul
6
Had
11.965
9.130
6
K Kabul
6
K.'Kabul
7.774
6
K.Kabul
6
Kabul
5.1T4
-
6
K.Kabul
7.174
6
K.Kabul
3.417
6
K.Kabul
2-592
6
K.Kabul
5.174
6
2.967
7.174
6
K.Kabul
K.Kabul
6
K.Kabul
RESMÎ GAZETE
30.000
12.000
8662
23.000
-
150.000
8590
230,000
7 0 0 . 0 0 0 170.000
_
300.000
-
7.500
-
Ş a n g i l l Sümbül
200.000
39.000
75.000
26.000
8000/A S a b a h a t t i n Özkan
Çevik
390.000
130.000
8049
Palacı
Kabul E d i l e n
Anapara
Faiz
4 Nlaan 1984 — Sayı : 18862
"ayıt
Sıra
i
8
8954
9176
9195
9195/A
1150.000
100.000
50.000
150.0CO
20C.000
450.000
550.000
200.000
400.000
135.000
200.000
80.000
300.000
75.000
100.000
150.000
50.000
300.000
800.000
1.125.000
-
200.000
150.000
3.550.000
-
--
—
325.000
165.000
300.000
3»0.000
25.000
20.696
5.0C0
11.739
7.782
13.289
17.495
28. 202
33.395
19.196
28.065
14.014
16.530
10.192
23.195
9.782
11.739
14.989
7.782
23.195
15.0C0
40.000
45.000
85.OCO
20.000
47-500«
8.000
40.000
8.000
60.000
7.500
20.000
15.000
10.000
30.000
80.000
-
-
200.000
30.000
300.000
10.000
10,000
35-000
10.000
10.000
32.500
20.000
-
-
-
29.777
-
250.000
100.000
50.000
150.000
200.000
450.000
550.000
200.000
400.000
135-000
2C0.000
80.000
3 0 c . 000
75.000
100.000
150.000
50.000
300.000
800.000
1. 125.000
-
25.000
-
--
-
--
-
--
--
-
-
-
9.200
-
7.840
-
9-453
10.183
16.461
10.382
10.133
--
-
Masraf
10.881
9.815
6.565
4.815
6.115
6.965
11.615
13.815
8.665
13.065
7.740
6.400
5.000
15.0C0
40.000
45.0CO
85.OOO
20.000
40.000
8.000
40.000
8.000 5.975
6 0 . 0 0 0 11.065
7.5OO 5.940
20.000 6 . 5 6 5
15.000 7.815
ıo.oco 4 . 7 8 2
30.000 11.065
80.000
200.000 20.0C0
18.814
150.000 15.000
3 . 250.000 300.000
12.353
13.083
35.000
19.361
10.000
13.282
10.000
13.033
75.000
7.500
80.000 10.000
300.000
320.000
Reddedilen
Anapara Faiz
-
-
-
-
-
-
-
7.500
-
—
-_
-
-
-—
-
-
-
20.577
- 180.000
15.000
300.000
10.000
-
--
-
ıo.oco
250.000
85.000
-
-
5.174
2.967
7-174
10.530
16. 587
19. 580
10.531
15.000
6.274
10.130
4.217
12.130
3.842
5.174
7.174
3.000
12.130
25.000
10.000
-
-
10.974
-
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
-
-
I . I . K . Tasfiye
206 Md. Kurulu
S ı r a s ı Kararı
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
X
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K. Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
Red
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
Kabul
4 Nisan 1884 — Sayı: 18863
8969
8970
8971
8978'.
X 9052
9112
9119
9135
9139
9166
9167
9168
9171
9172
İ 9U0
Z.Neşe Dönmez
Kelek Harman
Hasıbe Soyver
Hikmet Dengiz
Sevinç Oüner
Efckem Dikmen
Nazlı Güller
Çetin Aydın
Güler Diker
Nılgün Ergin
Şükrü özgen
Hesna Akoğuz
Canan Önal
S.Oülseren Polat
H.Aykut Kocaküçük
Hasan Kale
Tayyar Tokatlıoğlu
Durmuş Tez
Saadettin Bilgin
Emine Dudukutlular
Reşit Tüoesoy
Fikriye Pembe
Hüseyin Baydar
Halle Sevil
Aytekin ^ençer
Muazzez Oğanbılen
irfan Unsal
Nuriye Ayfer
Esat Oğanbılen
Tahsin Ada
Hüseyin Osman
Fatma öztürk
M.Atilla Öztürk
Kabul Edilen
Anapara
Faiz
Masraf
RESMİ GAZETE
«955
8956
8957
8958
8959
8960.
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
Talep E d i l e n
Anapara
Faiz
Masraf
Sayfa; 24
Kayıt
S ı r a Alacaklının
No
Adıve Soyadı
9218
9246
9272
9321
9331
9359
9367
158
Ce» Manasa Değiraenoioğlu 200.000 40*000
A l i İhsan Kurtuluş
1.050.000
Suat Sttnası
100.000 30.000
Mevlttt Talçın
30.000 11.166
Huriye 09•men
250.000 250.000
Feriha Erde*
200.000 60.000
Hüsnü OBçaenoğlu
35.287.500
(4 Holü Tasfiye Kurulu)
T.B.K.
Çankaya Vergi Sal.
Teğenbey Vargi Sal.
n
u n
Tentt Vergi Dairesi
Teni Vergi Dairesi
Teğenbey Vargi Dal.
n
n
H
PTT E s k i ş e h i r Müd.
Teni Vergi Dairesi
Muharrem Kaya
Hasan KSaüroü
Kavaklıdere Ver.Dal*
Çankaya Ver.Bal.
Çetin Doğan Çimen
Av.Arnağan Saassjnn
7 e k aa
-
-
-
Kabul Edilen
Anapara Fala
200.000
I.O50.OOO
250.000
40.000
-
--
200.000
50.000
20.000
287.500
-
-
-
Masraf
-
--
-
Reddedilen
Anapara Fail
Masraf
-100.000
50.000
-
-
-
35.000.000
-
-
99.359,33 99.359,33 »97.500
46.650
144.150
43.440
38. W
4.650
130.000
130.000
14.000
14.000
5.100.000
5.100.000
2.638
18.840
21.478
6.788
1.538
5.250
24.775
24.775
750.000
500.000
250.000
100,000 10.000
100*000 10.000
450.000
450.000
265.664
265.M*
30.710
30.710
5.000
5.000
—
31.000
31.000
•
•
+
+
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
--
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-
30.000
11.166
200.000
40.000
-
--
-
-
—
-
--
-
_
-
--
--
-
-
-
t.İ.K.
Tasfiya
206 Md. Kurulu
Sırası
Kararı
6
6
6
6
6
6
Red
Red
K.Kabul
K.Kabul
6
K.Kabul
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
•Kabul
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
Red
Kabul
K.Kabul
K.Kabul
Kabul
K.Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
6
Kabul
N
Sayfa: 2*
+
83.665.909,13-5.491.617-748.1644.094.135*66
38.634.621
351.707
45.031.288,33
396.457
1.397.481,40
RBD GEREKÇELERİ 1 1-Talep edilen faizler Tasfiye tarihi dikkate alınarak hesap e d i l m i ş t i r ,
2- 3267 s ı r a noda k a y ı t l ı Orhan Tekinbabaç'a ait alacak mukarrer olduğundan red e d i l m i ş t i r .
3- 3834 s ı r a noda k a y ı t l ı Sercan Yana Yılmaz*a ait alacağın 69.100,-TLaı takas-Mahsup olduğundan red.
4- Talep sdilen masraflar Mahkeme kararına hesap edildiğinden fasla istemlerinin reddine,
5- 5253 s ı r a noda k a y ı t l ı Fazilet Eler'e ait alacağın 2 2 . 0 0 0 , - H . e ı takaa-Mahuap olduğundan red.
6- 6582 s ı r a no/ "tayı t I l ı Necdet Aral'a ait alacağv» 150.000,-TL. su Takas-Mahus olduğundan Red.
RESMİ GAZETE
9394
939«
9397
9398
9399
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
Talep Edilen
anapara
Fala
Masraf
4 Nisan 1984 — Sayı: 18862
Uyı't
S ı r a Alacaklının
Hö
Adı v» Soyadı
101112-
1718-
a
İ l g i l i l e r d e n hu s ı r a ostveline i t i r a z d a bulunsak i s t e y e n l e r , 35 « a y ı l ı K . H . K . n l n 15.maddesinin 1 N u a a r a l ı
f ı k r a s ı u y a r ı n c a bu i l â n tarihinden i t i b a r e n 15 gün g ç i n d e Ankara A s l i y e 3.Ticaret Mahkemesine b a ş v u r a b i l i r l e r .
İ U n Olunur,
4 Nişan 1984 — Sayı : 188«
x
RESMÎ GAZETE
131415"
16-
7046 l i r a aoda a l a o a k l ı Hüseyin S ö n a e s ' i n 1 . 1 0 Ş . 0 0 0 . - T U s ı Takas-Mahsup nedeniylered.
7626 s ı r a noda a l a c a k l ı Unsal A l p e r ' i n 1 5 0 . 0 0 0 . M L . s ı r a cetveline suresinde i t i r a s e t a e d i ğ i a d f n r e d .
Ö664 s ı r a noda a l a o a k l ı Eamasan O t h a n ' ı n 884*045*~*ı-« e ı Banker O S k t a ş ' ı n 2115 s ı r a s ı n d a a l a o a k l ı k a r d ı
olduğundan r e d .
9139 s ı r a auaarada k a y ı t l ı H a l i s S e v i l ' e a i t 300.000.1U s ı f a i s a l a o a ğ ı olduğundan anaparadan a y r ı l a r a k red
edilaiştir.
9 H 0 s ı r a auaarada k a y ı t l ı Tahsin A d a ' n ı n 250.000. 11* s ı anapara a l a o a g ı n a s ı r a cetveline s ü r e s i n d e i t i r a s
e t a e d i ğ i n d e n »od*
9176 e ı r a numarada k a y ı t l ı H ü s e y i n Osman'ın 8 5 . O O O . K U S 1 anapara a l a o a ğ ı n ı n s ı r a ostveline s ü r e s i n d e i t i r a s
etaediğinden red.
9272-9321 s ı r a aoda k a y ı t l ı a l a c a k l a r a ü k e r r e r olduğundan red e d i l a i ş t i r .
9367 a ı r a noda a l a o a k l ı k a y ı t l ı a l a o a ğ ı n 35.000*0CO.~ÎU A n k . A a , 3 . ' i o . M a h * k a r e r ı i l e red e d i l a i ş t i r .
9394- 9396- 939Ö- 9403- 9404-9406 s ı r a numarada k a y ı t l ı a l a c a k l ı l a r ı n geoikae » a n l a r ı red e d i l a i ş t i r .
5917-7088- 5430- 2841- 1221- 1827-I828-2785- 7810- 8098-8406 -8587- 8590 s ı r a noda k a y ı t l ı alaoaklar i ç i n l a l a
ve s o y a d ı tahaihi y a p ı l m ı ş t ı r .
301 - 3 0 1 / A 472- 472/A 1000- İOOO/A -3559- 3559/A-3öe3-3883/A - 3 8 8 3 / B - 6303-^303/A 7298 7298/A 7356-7356/A
8 0 0 0 - 8000/A 9195 9195/A » ı r a n u a a r a d ı a d a k a y ı t l ı a l a o a k l a r ı n a y r ı l a a a ı n a ,
9 0 9 - 1 0 1 5 - I788- 1827- 1828-1829-1905- 1906- 1956- 2012- 2211- 2717-2717/* 3981- 4050- 4 2 1 2 - 4212/A 4 2 » 5 - 42654327(9407 i l a i l g i l i ) 4374- 4694- 5106/A 5 2 1 5 - « 4 2 - 5517- 5556-5556/A 55*3-5938- 5949-6000- 6032- 6299(8943 i l e i l g i )
6638- 6979- 7087- 7182-7538-7612- 7619- 76487 7049-8049-8098- 8 2 2 9 - 8295- 8338-8406-6519-8938-8939-8945-8946-89478948- 6^49-6950-£951-8952-8953-8954-e955-8956-8957-8958~e959.^960-896l^
8 9 7 i - 9112-9U9-9135-9166-1967-9l68-fl71- 9172-9246- 9367-938I- 9408- 9 4 l i s ı r a no'da k a y ı t l ı a l a c a k l a r ı n ak
s ı r a o e t v e l ı Ankara A s l i y e 3 . i o a r e t Mahkeaasinin k a r a r l a r ı i l e y a p ı l m ı ş t ı r .
Sayfa : 26
789-
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 27
İskenderun Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
E. NO : 1982/499
î i No : 1983/383
Davalı: A H Güden, adresiniz meçhul.
Davacı Hazine! Maliye vekili tarafından aleyhinize iskenderun Düğünyurdu
(OebAke) Köyünde kain 1335 parsel sayılı taşınmazın kayalık taşlık ve özel mülkiyete
konu olmayan yerlerden olması, sizin zilliyetinizin de söz konusu olmadığından, ta­
pulama sırasında adınıza yazıldığından, adınıza yazılan bu gayrimenkulun tapusunun
iptali hususunda açılan tapu iptali davasının yapılan açık duruşması sonunda, 133S
No. lu parsele alt tapunun iptaline 8/6/1983 tarih ve 1983/363 sayı ile Yargıtay yolu
açık olmak Özere karar verildiği Hanen tebliğ olunur.
4693
Manisa Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden :
E, No : 1981/546
K. No : 1983/411
Davacı Fehlme Durma vekili Av. Zerrin Fmdıkoğlu tarafından davalı hazine-1
maliye, Salih ŞentUrk, Nadlye Şentürk, Mehmet oğlu Tevflk mirasçıları aleyhine İka­
me olunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda, Manisa Arda
Mahallesi Kelleci Sokakta kain tapunun kütük 129, pft 20, ada 173 parsel 66 numarsındald 65 mi. miktarında (bulunan taşınmazın tescili hakkında açılan davanın reddine,
kayıt sahibi Mehmet Efendloğuıları Tevflk mirasçıları açıkça gösterip belirtilmek
suretiyle dava açmakta muhtariyetine, 9/11/1983 tarihinde karar verilmiştir.
Mehmet oğlu Tevfüı mirasçılarına mahkeme kararı tebliğ yerine kaim olmak
üzere ilan olunur.
4694
Gebze 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1983/148
Davacı Hasan Hüseyin Ayvaz tarafından davalı Halime Ayvaz aleyhine açı­
lan Boşanma davasının yapılan açık duruşmasında :
5 Telsiz Mahallesi 115 Sokak N o : 34 Annesi Kaniye Baki yanında Zeytlnburnu İstanbul adresinde İkamet ettiği bildirilen davalı Halime Ayvaz bir çok aramala­
ra rağmen adresi meçhul kalmış, ve duruşma tarihi olan 2/2/1984 günü saat 10.00 da
mahkememizde hazır bulunması için adına Hanen davetiye tebliğ edilmiş olup, ve du­
ruşmada hazır bulunmamış olduğundan bu defa duruşmanın atılı olduğu 12/4/1984
günü saat 10.00 da mahkememizde hazır bulunması gıyap karan yerine kain olmak
üzere llanen tebliğ olunur.
4565
Sakarya 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/171
D a v a c ı : Hasan Hüseyin Çanta
V e k i l i : Av. Orhan Gür
Davalılar: Süleyman Demirkan (adresi meçhul), Ahmet Gürel, (adresi
meç­
hul J
Dava.- Tazminat
Davacı Hasan Hüseyin Çanta vekili A v . Orhan Gür tarafından davalılar Ahmet
OÜrel ve Süleyman Demirkan aleyhlerine ikame olunan tazminat davasında davalı­
ların adresi meçhul olduğundan adlarına tebligat yapılamamış olmakla, duruşmanın
kaldığı 3/5/1984 günü saat 900'da davalıların Hakimliğimizde hazır bulunmaları da­
vetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
4696
Sayfa: 28
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Kartal 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . N o : 1983/1896
K. No : 1983/1946
6085 sayılı Kanuna Muhalefetten sanık İsmet Karaman (İbrahim oğlu Nazif e'den
dogma 1943 doğumlu, Giresun 111 Tirebolu İlçesi Arageris Köyü H : 36, C : 6, S: 35 de
nüfusa kayıtlı, Küçükyalı Altıntepe Gallpbey Cad. Neşe Apt. No. 59 da oturur.) hak­
kında Mahkememizce 6085 sayılı, 31, 2248, 2790, 58/C, 647/4, 72. maddesi gereğince
3.750 U r a hafif para cezasıyle tecziyesine, 29/12/1983 tarih 1983/1896 esas, 1983/1946
karar sayılı ilam Ue hüküm verilmiş sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış
olduğundan tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince işbu Uânın Resmi
Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün İçinde müracaat edilmediği takdirde tebli­
gatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4600
E . No : 1981/1364
K . No : 1983/1461
Emirlere riayetsizlikten sanık Fahrettin Dumrul (Muharrem oğlu Gülşen'den
dogma 1967 doğumlu İstanbul Beşiktaş Mecidiyeköy H : 14/05, C: 43, S: 499 da nü­
fusa kayıtlı, Mlthatpaşa Mahallesi, Hayrlbey Sok. No. 6 Zonguldak'ta oturur.) hak­
kında Mahkememizce T.C.K. nun 526, 647/4, T.C.K. nun 72. ve 647/6. maddesi gere­
ğince Teciline, 14/10/1983 tarih 1981/1364 esas, 1983/1461 karar sayılı ilâm ile hüküm
verilmiş sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebligat yapılama­
mıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleıi gereğince İşbu ilânın Resmi
Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat edilmediği takdirde teb­
ligatın yapıldmış sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4599
E . No : 1982/361
K . No : 1983/151
Hırsızlık suçundan sanık Bedrettin Can Apanay (Emin oğlu Fahriye'den doğma
1951 doğumlu, İstanbul Beyoğlu MeTkez Aşmalı Mescit Man. H : 30, C : 002/01, S : 24
de nüfusa kayıtlı, Küçükyalı Mektep Cad. Zafer Sokak No. 15/3 de oturur.) hakkında
Mahkememizce T.C.K. nun 491/ilk, 522, 1/2, 647/4, 525, 647/6. maddesi gereğince
Teciline 21/10/1983 tarih, 1982/361 esas, 1983/1519 karar sayılı ilâm ile hüküm ve­
rilmiş sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebligat yapılama­
mıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri gereğince iş bu Uânın Resmî
Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat edilmediği takdirde teb­
ligatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4598
E. No : 1983/991
K. No : 1983/1341
Kavgada korkutmak m aks adiyle bıçak teşhirinden sanık İlhan Arslan (Hasan
oğlu Senem'den doğma 1956 D. lu Çorum Alucra Küre Köyü H : 87, C: 083/03, S: 93 de
nüfusa kayıtlı, Kartal Maltepe ümit Kaptancıoğlu Cad. bila sayılı yerde oturur.) hak­
kında Mahkememizce T.C.K. nun 466/1, 647/4. ve 647/6. maddesi gereğince Teciline,
30/9/1983 tarih 1983/991 esas, 1983/1341 karar sayılı Uâm Ue hüküm verilmiş sanık
bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince İşbu ilânın Resmi
Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün İçinde müracaat edilmediği takdirde tebli­
gatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
4697
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 29
Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesinden :
E. No : 1983/324
K . No : 1983/424
Yasadışı örgüte girmek suçundan sanıklar Adana İli Karataş İlçesi Yerdelen
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Adana İli Yeşilyuva Mah. 851/3. Sok. No. 4 de
oturur, Selahattin ve Ayşe oğlu, 1958 doğumlu Sefa Büyükyiğit ve Adana İli Mirzaçelebi Mah. nüfusuna kayıtlı olup, halen Adana 111 Dumlupmar Mah. 858. Sok. No.
2 de oturur, Hasan ve Zöhre oğlu, 1957 doğumlu Ayhan Hüdür haklarında Mahkeme­
mizin 15/12/1983 gün ve 1983/324-424 esas ve kararıyla samk Ayhan Hüdür'Un
(llCMCttun 168/2, 173/3. ve 31. maddeleri gereğince 5 yıl sure ile ağır hapis cezası
ile cezalandırılmasına, 1 yıl 8 ay süre ile Denizli İlinde Genel Güvenlik Gözetimi al­
tında bulundurulmasına ve cezaya eşit süre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasına,
sanık Sefa Büyükyiğit'in T.C.K. nun 168/2, 173/3. ve 31. maddeleri gereğince 5 yıl
süre ile ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1 yıl 8 ay süre ile Konya İlinde Genel
Güvenlik Gözetimi altında bulundurulmasına ve cezaya eşit süre ile kamu hizmet­
lerinden yasaklanmasına karar verilmiştir.
Samklar Ayhan Hüdür ve Sefa BUyükyiğti'in bütün aramalara rağmen buluna­
madıkları ve kendilerine tebligat yapılamadığı ve adresleri meçhul kaldığından 7201
sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine;
İlânın Resmî Gazete'de yapıldıktan 15 gün sonra sanıklar hakkında verilen
kararın kesinleşeceği samklar Ayhan Hüdür ve Sefa Büyükyiğit'e ilânen tebliğ olunur.
5021 /1-1
•
e
Çatalca 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/320
Davacılar Ömer A l , Kazım Ay, Şerif Ay vekilleri Av. M . A l i Deniz tarafından
davalı İzzet Akdeniz aleyhine açılan Çatalca kazası Kaleiçi Mahallesi, Kadastroca 216
ada, 12 parsel sayılı taşınmazla İlgili tapunun iptali ve tescil davasının yapılan açık
duruşmasında : yapılan zabıta soruşturmasında davalının adresi tesbit edilmediğin­
den davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün Resmî Gazatede İlan yoluyla duyu­
rulmasına karar verilmiştir.
Çatalca kazası, Kaleiçi Mahallesinden ikâmet etmekte olduğu bildirilen İzzet
Akdeniz'in duruşmanın atılı bulunduğu 11/5/1984 günü saat 9.00 da Çatalca 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 'hazır bulunması duyurulur.
4667
Düzce 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/779
Davacı Adalet Delibaltaoğlu vekili Av. Altan Bağışgil tarafından davalı Meh­
met Delibaltaoğlu aleyhine açılmış bulunan boşanma davasımn Mahkememizde yazı­
lacak açık duruşması sırasında :
Davalı: Mehmet Delibaltaoğlu, Aydınpınar Cad. Bahar Sokak No : 5 de teb­
ligatın yapılamadığı, zabıta ile yapılan tahkikatta da adresinin bulunmadığından da­
va dilekçesinin davalıya Hanen tebliğine karar verildiğinden adı geçen davalının du­
ruşmanın atıh 'bulunduğu 27/4/1984 günü saat 9.30 da mahkememizde bizzat hazır
bulunması veya bir vekille kendisim temsil ettirmesi, aksi takdirde adına gıyap ka­
rarı tebliğ edileceği, davetiye yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.
4563
Sayfa: 30
RESMÎ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
5nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : (Çorlu)
E. No : 1982/284
fc. No : 1982/182
Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık İbrahim oğlu 1955 doğumlu, Gercüş
Tepecik Köyü nüfusuna kayıtlı 176 ncı Piyade Alayı 1. Tb. 3. Bl. den terhisi! er Habib
Cengiz hakkında As. C. K . nun 87/1. maddesi uyarınca 7 gün müddetle hapsine karar
verilmiş olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğ olunur.
5020 /1-1
E. No : 1980/820
K. No : 1980/809
Arkadaşının eşyasını çalmak suçundan sanık Süleyman oğlu, 1959 doğumlu
Kars İli Başkale Köyü nüfusuna kayıtlı 5. Kor. Top. Grp. 3. Top. Tb. 2. Bt. erlerinden
Atalay Yoltay hakkında yeterli delil bulunmadığından Beraatine karar verilmiş olup,
sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğ olunur.
5019 /1-1
E. No : 1980/387
K. No : 1980/388
Askeri malzeme zayii suçundan sanık Yakup oğlu, 1959 doğumlu Giresun Gem­
ler Çekeği Mahallesi nüfusuna kayıtlı 5. Kor. ölç. Tb. Kh. ve Srvs. B l . den terhisi! er
Mutlu Yılmaz'ın As. C. K . nun 130. maddesi gereğince 7 gün süre ile hapsine ve 416,75
TL. nin Tazminine, 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince verilen hapis cezasının
Teciline karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen
tebliğ olunur.
5018/1-1
E. No : 1981/624
K. No : 1981/852
Firar suçundan sanık Hasanzoğlu 1959 doğumlu Kangal Aptaloğlu Köyü nüfu­
suna kayıtlı 54. Zh. A . Mknz. P. Tb. 3. Bl. erlerinden Cemal Akbulut hakkında As. C.
K. nun 66/1-A, T. C. K . nun 59. maddelerin iki defa tatbiki ve T. C. K. nun 71. maddesi
uyarınca neticeten 10 ay müddetle hapsine ve askerliğinin bir kısmının sayılmamasına
karar verilmiş sanığın tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahkumiyetinden mahsubuna da
karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğ
olunur.
5017 /1-1
E. N o : 1982/1718
K. No : 1982/1399
Askeri malzeme zayii suçundan sanık İbrahim oğlu 1961 doğumlu Urfa Merkez
Ziyaret Köyü nüfusuna kayıtlı 3. Zh. Tuğ. İs. Svş. Bl. den terhisi! er Aziz Çiftçl'nin
hakkında 477 sayılı Disiplin Muhakemeleri Yargılama Usul Kanununun 13. maddesinin
1. ve 52. maddelerinde yapılan değişikliğe göre Mahkememizin Görevsizliğine, dava
dosyanın 3. Zh. Tuğ. Dis. Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık tüm
aramalara rağmen bulunamadığından İlânen tebliğ olunur.
5024 /1-1
E. No : 1982/618
K . No : 1982/127
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan
Mustafa oğlu 1959 doğumlu Diyarbakır İli Bismil llçes Aşağı Derdi (Türkdardı)
nüfusuna kayıtlı ve 3. Zh. Tuğ. K h . Bl. den terhis» er Cemal Durmuş hakkında
K-nun 146. maddesi, T C K . nun 459/2. ve 59. maddeleri uyarınca neticeten 2
sanık
Köyü
As. C.
ay 15
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 31
gün süreyle hapsine ve 2.500 U r a ağır para cezası İle cezalandinim asına karar ve­
rilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğ olunur.
5023 /1-1
E . No : 1980/493
K. No : 1980/397
Askeri malzeme zayii sucundan sanık Muzaffer oğlu, 1955 doğumlu Nazilli TAifan
Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve 61. Tüm. Mu. Tb. 11 Mu. B). den terhisi! er Mazhar Demirdefe hakkında As. C. K . nun 130. maddesi gereğince 7 g ü n süre Ue hapsine, Hazine
zararı olan 263,29 T L . nin sanıktan Tahsiline, sanığın hapis cezasının 647 sayılı K a ­
nunun 6. maddesi gereğince Teciline, karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağ­
men bulunamadığından ilftnen tebliğ olunur.
5022/1-1
Manavgat Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1983/508
Davacı Manavgat Selimiye Köyünden Süleyman oğlu Murat Subaşı tarafından,
davalı Selimiye Köyü Şarapaıhan Restorant sahibi Ahmet Hoşkan ve Yapı Kredi Ban­
kası Manavgat. Şubesi aleyhine mahkememize ikame edilen menfi tesbit davasının ya­
pılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;
Davalının adresinde olmadığı ve acık adresininde bulunmadığı anlaşıldığından
davalıya ilanen Resmi Gazete'de duruşma gün ve saatinin tebliğine karar verildi­
ğinden verilen karar gereğince davalıma duruşmanın atılı olduğu 19/4/1984 günü saat
9.00 da Mahkemede hazır bulunması, aksi takdirde davanın gıyabında devam edeceği
ve gıyap kararında İlan yolu Ue yapılacağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere
ilanen duyurulur.
4954 /1-1
Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından :
GAİBE İHTAR
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik görevini
bugüne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanunun 25nci
maddesi (Ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay İçinde Türkiye'ye gelerek
askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmediği takdirde aynı K a ­
nun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapılacağı ilânCn tebUğ
olunur.
İli : Ankara, İlçesi: Beypazarı: Mahalle veya Köyü : Uruş Yeni Mh. Hane : 33,
C i l t : 073/05, Sayfa: 44, Baba A d ı : Hüseyin, Adı, Soyadı: Ertuğrul Ereni, Do­
ğumu : 1950.
5016 /1-1
Ceyhan 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/464
Davacı Remzi Karlı tarafından annesi Fatma Karh'mn gaipliğine karar veril­
mesi için Mahkememizde açılan gaiplik davasının duruşmasında:
Dahili davalılardan Hatice Karh'mn gösterilen adreslerde bulunamaması ve
zabıtaca yapılan tahkikatta da adresinin tesbit edilememesi sebebiyle adına ilân yolu
Ue tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu Uânın davetiye yerine yeçerii olmak üzere adı geçenin duruşmanın bıra­
kıldığı 16/4/1984 günü saat 9.50 de mahkememizde bizzat veya bir vekille temsil olun­
ması, gelmediği takdirde gıyabında karar verileceği hususu 7201 sayılı Kanunun 2 9 .
ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur.
4966 /1-1
Sayfa: 32
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Karabttk Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:
90 VARİL. EMİLGOT S A T I N A L I N A C A K T I R
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabiik'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal
Müdürlüğümüz.
2 — ISTANBUL'da : Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yahköşkü Han K a t : 4 - 5'deki
Mümessilliğimiz.
3 — A N K A R A ' d a : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz."
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 18 Nisan 1984 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
İlan olunur.
4369 / 2-2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Satmalına Komis­
yonu Başkanlığından: E R Z U R U M
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma Hastahanesİnin 1 yıllık ihtiyacı olan
226 kalem tıbbi malzeme kapalı zarf ihale usulü ile satınalınacaktır.
C i n s i : Tıbbi malzeme, M i k t a r ı : 226 kalem, Keşif bedeli : 46.483.250 TL., Geç.
Tem. M i k . : 1.394.250,— T L . , İhale tarihi ve saaü : 16/4/1984 saat: 15.00,
1 — Yukarıda cinsi, miktarı ve toplam keşif bedeli belirtilen malzemelere alt
îdart ve teknik şartname mesai saatleri dahilinde Fakülte'miz satınalma şefliğinde
görülebilir. Taliplilerin adresine gönderilir.
2 — İhale Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı binasında yapılacak­
tır.
3 — İhaleye katılacakların 1984 vizeli ticaret odası kayıt belgesi, geçici temi­
nat mektubu ve teklif mektupları en geç 16/4/1984 günü saat 14.00'e kadar komisyo­
numuza vermeleri gerekir, postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — İhaleye İştirak edecek olanlar malzemelerin tümüne birden gireceklerdir.
5 — İhale 2547 sayılı Y , O. K . 43 maddesine İstinaden yapılacaktır.
6 — Kati teminat miktarı ihale bedelinin % 6'sıdır.
Duyurulur.
4747 / 2-2
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden:
1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 8 adet Fiberglass kayık ile 5 adet lastik bot
kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu 9. Km. de bulunan Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığından bir di­
lekçe ile temin edilebilir.
3 — En son teklif verme tarihi 16/4/1984 günü saat 14.00 dür.
4 — Teklifler 17/4/1984 günü saat 10.00 da Makina ve İkmal Dairesi Başkan­
lığı Satınalma Müdürlüğünde Komisyon huzurunda açılacaktır.
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
4910/2-2
TCDD Merkez Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından :
ANKARA
5 ve 7 Mart 1984 tarihli Resmi Gezete'lerde teklifleri 6 Nisan 1984 Cuma gü­
nü saat 10.00'te açılacağı ilân edilmiş olan 1 adet Elektronik kantar alımımızın ek­
siltme günü 30 Nisan 1984 Pazartesi günü saat 15.00'e ertelenmiştir.
İlgililere duyurulur.
4793 / t-2
Deposu
M . Alanı
Y o l Durumu
Asfalt
K_ Kargı
Fethiye Böl. Stablize
1
18
3
7
1
2
1
1
1
7
9
2
1
1
5
19
7
4
1
11
4
7
45
2
2
3
1
2
3
Adet
35
3681
203
511
106
118
5
5
233
4400
2965
254
10
41
295
1409
734
331
86
2131
553
1171
12150
286
199
467
106
538
—
M*
6.812
674.395
64.261
181.203
23.594
27.678
2.145
2.932
15.779
• 277.779
256.389
34.091
1.551
1.804
68.424
448.767
217.990
66.574
22.689
235.125
27.931
76.956
1074.461
56.022
37.312
62.856
18.306
74.885
140 Ster
Muh. Bedeli
TL.
13.000
10.000
16.000
12.000
16.000
12.000
13.000
10.000
11.000
9.500
8.000
9.000
9.000
9.000
Muhtelif
Muhtelif
16.000
12.000
13.000
10.000
9.500
8.000
8.000
13.000
10.000
8.000
13.000
10.000
2.900
% 7,5 Tem.
TL
6.641
505.796
77.113
163.083
28.313
24.911
2.091
2.199
13.018
197.917
153.831
23.012
1.047
1.218
104.745
676.150
261.588
59.918
ıı
ı
22422
176.342
19.901
46.174
644.673
54.621
27.984
37.714
17.848
56.163
30.449
Sayfa: 33
»
III. S. N . B. Çz. tomruk
III. S. K. B. Çz. tomruk
IH. S. N . B. Çk. tomruk
İÜ. S. K. B. Çk. tomruk
III. S. N . B. Sedir tomruk
III. S. K. B. Sedir tomruk
III. S. N . B. Ardıç tomruk
III. S. K. B. Ardıç tomruk
II. S. Ardıç Maden Direk
II. S. Sedir Maden Direk
Sedir Sanayi Odunu
Ardıç Sanayi Odunu
III. S. N . B. Okaliptüs tomruk
II. S. Okaliptüs Maden Direk
Çk. Tel Direk
Çz. Tel Direk
III. S. N . B. Sedir tomruk
III. S. K. B. Sedir tomruk
III. S. N . B. Çz. tomruk
III. S. K. B. Çz. tomruk
II. S. Sedir Maden Direk
Sedir Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
UI. S. N . B. Çz. tomruk
III. S. K. B. Çz. tomruk
Çz. Sanayi Odunu
III. S. N . B. Çz. tomruk
III. S. K. B. Çz. tomruk
Lif-Yonga
'. Adedi
RESMİ GAZETE
Göcek
Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı
4 Nlaan 1984 — Sayı: 18362
Fethiye Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden -.
Arpacık
Üzümlü
Eşen
Y. Tepe
Y o l Durumu
Cinsi. Nev'i, Boyu ve Sınıfı
P. Adedi
1
5
3
1
2
Çz. Çubuk
Lif - Yonga
Lif-Yonga
Lif-Yonga
Lif-Yonga
KP YEKÛNU:
168
STER YEKÛNU:
15
Adet
—
—
—
—
—
32723
—
M*
7 Ster
278 Ster
663 Ster
100 Ster
245 Ster
Muh. Bedeli
TL
2.800
2.000
2.000
2.900
2.800
% 7,5 Tem.
TL
1.470
60.029
144.202
21.750
53.288
4058.711
3.406.133
1431 Ster
310.188
1 —
2 —
lacaktır.
3 —
4 —
cektir.
Aşağıda cinsi, miktarı, adedi belirtilen malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
İhale 16/4/1964 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'de Müdürlüğümüz Satın A l m a Komisyonu marifeti ile yapı­
İhalemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Teklif mektuplarında yedek parçaların cinsi, miktarı ile TSE belgesi veya kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtile­
4 Nisan 1984 — Bayı: 18368
Trabzon Orman Tamirhane Müdürlüğünden:
RESMİ GAZETE!
3.717.321
183
GENEL YEKÛN:
1 — İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve m i k t a r ı yazılı 183 parti çeşitli orman ürünlerinin % 25'i ile % 16 faizi
ve vergileri peşin, % 75'i 9 ay vadeli süresiz ve kati teminat mektubu karşılığında olmak üzere. Ek N o : 1 Model şartname uyarınca
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık a r t ı r m a 19 Nisan 1964 gününe rastlayan Perşembe günü saat lO.OO'da İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak ko­
misyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağh işletme­
lerde ve İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden öncesine kadar geçici teminatlarını İş­
letmemiz Veznesfeıe yatırmaları, banka mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adının ve satış tarihinin belirtilmesi ve
katılacakların teminat mektupları ile komisyona başvurmaları şarttır.
4750 / 2-1
Sayfa : 34
Deposu
D6-C-CATARPİLLAR DOZER PARÇALARI :
MIKTARı
S. No.
5—
1 —
1 —
2—
CÎNSI
B. FİATI
(TL.)
TUTARI
(TL.)
TEMİNATI
(TL.)
9S-9403
Tek filanjlı makara Komple
9S-9404
Çift Filanjlı Makara Komple
9S-2730
Taşıyıcı makara komple
8S-3984
A n a ve K o l yatak 020(Orjinal)
8S-398S
A n a ve K o l Yatak 030(Orjinal)
AD-20 F Î A T ALLÎS DOZER PARÇALARI:
15 Ad.
15
»
18
2 Tk.
»
2
61.000
65.000
55.200
200.000
200.000
915.000
975.000
993.600
400.000
400.000
45.750
48.750
49.680
20.000
20.000
79000688
Yürüyüş Makarası komple
951-C CATARPILLAR LODER P A R Ç A L A R ı :
10 A d
70.000
700.000
35.000
60.000
70.000
360.000
420.000
18.000
21.000
280.000
560.000
28.000
200.000
400.000
20.000
825.000
41.250
46.878
7K-8571
7K-8572
Tek Filanjlı makara Komple
Çift Filanih makara Komple
6
6.
»
RESMİ GAZETE _
ı —
2—
3—
4 —
PARÇA N O
4 Nisan 1884 — Sayı: 18362
5 — Satın alma ile ilgili her türlü vergi ve resimler, ilan masrafları satıcı firmaya aittir.
6 — Satın almaya ait yedek parçaların listesi idari ve teknik şartname Trabzon, Giresun ve Ankara Tamirhane Müdürlük­
leri ile istanbul Yedek Parça Depo Müdürlüğünden göralebilir.
7 — ihaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatlarını 16/4/1984 tarihinde saat 14.00'e kadar Satın Alma Komis­
yonuna vermeleri şarttır
560-HlAP Y Ü K L E Y I C I P A R Ç A L A R I =
18692
Sulfano Pompa (Orjinal)
TM-140 B M C K A M Y O N PARÇALARI:
2
1—
86K-979
Krank M i l i komple (Orjinal)
MUHTELİF AKÜ MALZEMELERİ:
2
1 —
2—
Akü Pilakası Negatif (—) Asgari 200 gram
Akü Pilakası Pozitif ( + ) Asgari 200 gram
»
11000. A d
»
12500
75
75
937.500
Sayfa ı 39
1 —
CİNSİ
S. No
Speratör (Orjinal)
Kurşun
12 Volt 60 Amper Akü kutusu Kapaklı (Köprü Kapaklı
N o : 3, 5)
12 Volt 90 Amper Akü Kutusu Kapaklı fKöprü Kapaklı
N o : 5)
12 Volt 150 Amper Akü kutusu kapaklı (Köprü Kapaklı
N o : 9)
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
25000
500
80
19
Ad.
Kğ.
TUTARI
(TL.)
TEMİNATI
(TL.)
475.000
23.750
150.000
7.500
150.400
7.520
216.000
10.800
508.500
25.425
300
Ad.
1.880
100
2.160
150
3.390
9.386.000
469.300
5049 / 2-1
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Muhammen
Bedeli
(TL.)
Hidrofil Pamuk 200.000 kğ.
Gazlı Bez
4.000.000mt. « 0 0 0 0 . 0 0 0
Geçici
Teminat
ıTL.)
12.300.000
İhalenin
Tarihi Günü Saati
17/4/1984 Salı
.
.oo
S
a
a
t
İhalenin ne Suretle
Yapılacağı
Kapalı Teklif
Şartname
Bedeli
Bedelsiz
1 4
1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin, İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında toplanacak Satınalma Komis­
yonunda yapılacaktır
4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2886 sayılı kanunun 5, 6 ve 37. maddelerinde yazıb şartlar dairesinde hazırlayacakları zarf­
ları eksiltme saatına kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği
İlan olunur.
5041 / ı-l
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
1 —
2 -
Eksiltmeye Konan İşin
Çeşidi ve Miktarı
RESMİ GAZETE
TOPLAM
Sıra
No.
Su> fa . 116
B. FİATI
(TL.)
MİKTARI
E J * . HATUAPrjTNTN İLETKEN ÇEKÜMt Y A P T I R I L A C A K T I R .
1 — Aşağıda İsimleri, karakteristikleri ve takribi uzunlukları belirtilen E . N . Hatlarına iletkea çekimi ve izolatör montajı taleri
(iBu hatlarda kullanılacak İzolatör, iletken ve hırdavatları Kurumumuza alt olmak kaydıyla) teklif alma suretiyle yaptırılacaktır.
2 —> Helken çekimi yaptırılacak Enerji Nakil H a t l a r ı :
1 1 1
E J N . Hattının tsmi
Fevzipasa - T M - Nurdağ TtSt. Pompaj E N H .
84-TÇ-9
2) V A N
Engil - Çatak - E N H .
84-TÇ-10
3)
BOLU
Mudurnu - T M - Göynük E N H .
84-TÇ-ll
BOLU
Osmanca (Üakübü) Kaynaslı ENH'nın Düzce T M . irt.
BOLU
Osmanca - T M • Akçakoca E N H .
BOLU
Gerkonsan TM. - Yeniçağa T M . E N H .
İSTANBUL
BOLU
Dudullu • K . Sanatlar B N H . nın Ümraniye - Ömerli
E N H ' a irtibatı 39 nolu plon civ.
Gerkonsan T M n l n Gerede TM'ye irt.
ANKARA
Ankara - S A N - T M - OSTİM (KÜSAKO) E N H .
ANKARA
Ankara • S A N - T M - OTOKO (BASKO) E N H .
KÜTAHYA
Kütahya - T M - tnköy E N H .
AMASYA-ÇORUM
Narlı - HamamöZU E N H .
34,5 k V 3 x 3 / 0 A W G .
24 + 438 km.
34,5 k V 3 x 3/0 A W G .
50+598 tan.
34,5 k V 3 x 3/0 A W G .
37+512 km.
34,5 k V 2 x 3 x 266,8 M C M .
3+881 km.
34,5 k V 3x3/0 A W G .
19+009 km.
34,15 KV 2 x 3 x 3 / 0 A W G .
14 + 825 km.
34.5 k V 2 x 3 x 477 M C M .
2+79« km.
30 k V 3 x 3 / 0 A W G .
3+270 km.
34,5 k V 2 x 3 x 4 7 7 M C M .
6+382 km.
34.6 K V 2 x 3 x 4 7 7 M C M .
8+110 km.
34,5 k V 4 x 3x 3/0 A W G .
2+817 km.
34,5 k V 3 x 3 / 0 A W G .
9 + 551 km.
1)
4)
GAZİANTEP
84-TÇ-12
Geçici Tem.
TL.
100.000,—
200.000,—
380.000,—
210.000,-
Sayfa: 37
Karekteristlğl
RESMÎ GAZETE
Grubu
4 Nisan 1984 — Sayı : 18382
TEK Müesseseler İsletme Dairesi Ba^kanlıgvndan :
5)
NîûüE
ten!
Aksaray - T M - Sultantaanı ESNH'nın (Eski Hat)
TÜMOSAN TMMe
Aksaray I - T M . TÜMOSAN E N H .
Cırt»!
84-TÇ-13
Aksaray (TÜMOSAN) T M . Suttanbanı D M . E N H .
6)
MUQLA
Dalaman • Pettüye E N H .
Yatağan
84-TÇ-14
T M - Çine E N H .
Bergama - Çandarlı E N H . Br. Dttdli E N H .
7)
84-TÇ-15
KARS
(Ardahan - Poeof) . B R . N . Çıldır E N H .
TRABZON
tyidere - Of E N H .
Üzümlü - Ayıran Nok. Girvelik Santralı E N H .
8)
0)
AORI
KAYSERİ
84TTÇ-16
(Ağrı - Tutak) B R N . Elmalıdere E N H .
Sanz • Dağlıca E N H .
84-TÇ-18
30 k V 3x3/0 A W G .
40 + 280 lan.
34,5 k V 2 x 3 x 3 / 0 A W G .
5+319 km.
3 x 3 / 0 A W G . 27+489 tan.
34,5 k V 3 x 3/0 A W G .
1+504 k m .
34,5 KV 3 x 3 / 0 A W G .
13+395 lan.
34,5 k V 2 x 3 x 4 7 7 MOM.
2+796 km.
34,5 k V 2 x 3 x 3 / 0 A W G .
7+813 km.
34,5 k V 3 x 3 / 0 A W G .
11+667 lan.
34,5 k V 2 x 3 x 3/0 A W G .
0+528 km.
3 x 3/0 A W G . 42+032 km.
34,6 W 3 x 3 / 0 A T O .
28 + 796 km,
400.000i—
360.080,—
130.000,—
170.000,—
120.000 —
3 — Yukarıda belirtilen İşlerle İlgili şartnameler
T E K MÜESSESELER İŞLİETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han 14/5 Yenişehir/ANKARA) adresinden 4.000,— TL., bedel karşılığında sağlanabilir.
4
İhaleye katılma belgesi konusundaki başvurular en geç 11/4/1984 günü saat 17.30'a kadar Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han
14/2 Yenişehir/ANKARA adresinde T E K Müesseseler İşletme Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine, şartnamesinde istenen belge­
ler eklenmek suretiyle yapılmış olacaktır.
4 Ntean 1984 — Sayı: 18362
ERZİNCAN
34,5 k V 2 x 3 x 3 / 0 A W G .
2+217 km.
31,5 k V 2 x 3 x 3 / 0 A W G .
40+280 km.
34y5 k V 3 x 3 / 0 A W G .
37+234 km.
Yİ*
RESMİ GAZETE
(Yatağan - Çine E N H ) . Br. Dipsiz (Santral Soğut­
ma suyu) E N H .
lf HH>I <ı İtlim
Sayfa : 38
KW, B a t t a n
lif
ö — Teknfler en geç 26/4/1984 günü saat 12.00'ye kadar Ziya Ookaip Cad, Ajıadolu Han No. 14/2 Muhaberat Servisine veril­
miş olacak ve aynı gün saat 15.0O'de Müesseseler İşletme Dairesi Başkanhgı'nda açılacaktır.
6 — Her grup ayrı 'bir ihale konusu olduğundan ihaleye katılma belgesi başvurularının her grup için a y n ayrı yapılması gerek­
lidir. Postadaki gecikmeler ve katılma belgesi 'başvurularının ekinde şartnamede öngörülen belgelerin verilmemesi halinde başvurular
ve teklifler dikkate alınmaz.
7 — Kurumumuz 2886 sayılı yasaya bağlı olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta' veya kısmen yapmakta serbesttir.
4622/ 2-2
m
Kütahya Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden :
III. S. N . B. Ç. Tom.
İH. S. N . B. Ç. Tom.
Çam Sırık I. S.
Ç a m Sink 1. S.
Bölgesi
Altıntaş
Dumlupınar
Dumlupınar
Sabuncupınar
Deposu
Oysu
Dumlupınar
Dumlupınar
Sabuncupınar
3
Adet
M Dm
42
20
3
15
6785
2543
1545.983
586.424
100.000
525.000
80
9328
Adedi
—
—
3
2757.407
2132.407 M
625.000 Ster
Bedeli
TL
Teminatı
TL
15.000
15.000
5.300
5.300
1.749.000
666.500
41.000
209.500
RESMİ GAZETE
Emvalin Cins ve Nev'i
4 Nisan 1984 - Sayı : 18362
Katılma belgeleri 18/4/1984 tarihinden itibaren verilecektir.
2.666.000
3
BEYANI :
Yukarıda müfredatı gösterilen orman emvali % 50 peşinatla bakiyesi kati müddetsiz limit dahili banka mektubu veya Devlet
Tahvili alınarak altı ayı geçmemek üzere vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
yon huzurunda yapılacaktır. İhale 13.30'da başlayacaktır.
Alıcıların 25 Nisan 1984 Çarşamba günü saat 13.00'e kadar almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarının Altıntaş Belediye jj
Nikah Salonunda toplanacak Muhasebe Bürosuna yatırmaları şarttır.
5044 / î-ı
Sayfa: 3«
Açık artırmalı satış 25 Nisan 1984 Çarşamba günü saat 13.00'de Altıntaş İlçesi Belediye Nikah Salonunda toplanacak komis­
Adı
DEPOSUNUN
Yol Durumu
Kocataş
Asfalt
»
»
Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı
III. S. Nb. Çk. tomruk
III. S. Kb. Çk. tomruk
III. Kb. Çz. tomruk
Y A P A C A K YEKÛNU.
»
Asfalt
•
m
Çk. Tel Direk
Çk. Tel Direk
Çz. Tel Direk
Çz. Tel Direk
Çz. Tel Direk
Çz. Tel Direk
M U H . TEL DİREK YEKÛNU :
Or. içi
Or.Içi
Or.Içi
Or.Içi
Or. içi
Lif - Yonga Odunu
Lif - Yonga Odunu
Lif - Yonga Odunu
L i f - Y o n g a Odunu
Lif - Yonga Odunu
LÎF - Y O N G A O D U N U YEKÛNU :
Y A P A C A K YEKÛNU:
LİF - Y O N G A O D U N U YEKÛNU :
3
3
X
1
5
68
54
581
35.835
18.816
142.265
7
703
196.916
1
1
3
3
3
2
235
113
313
430
505
298
51.946
24.684
53.449
115.677
169.590
56.070
13
1894
471.416
2
2
9
3
1
Ster
Ster
Ster
Ster
Ster
375.000
438.000
994.000
261.000
200.000
17
20
17
Ster
2597
Ster
2268.000
668.327
2268.000
M . Sat. Bed.
TL
11.500
8.500
6.900
% 7,5 Tem.
TL
30.900 T. I. K .
12.000 T. t. K.
73.600 T. 1. K.
116.500
18.500
17.000
14.500
18.500
21.500
16.500
72.100
31.500
58.200
160.500
273.400
69.400
665.100
2.300
2.300
2.900
2.900
2.900
64.700 T. 1. K.
75.600 T. 1. K.
216.200
56.800
43.400
456.700
781.600
456.700
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları gösterilen 37 parti halinde çeşitli cins orman emvalleri
17 Nisan 1984 Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda 171/A ek 1. şartname uyarınca
vergileri ile % 25 bedeli peşin, % 75 bedeli müddetsiz ve kati banka teminat mektubu karşılığında 9 ay vadeli acık artırma suretiyle
satılacaktır.
4 Nisan 1984 — Sayı: 18362
Zindan dere
Gökçukur
K. Dere
Domuzçukuru
Gökçay
M İ K T A R I
Adet
M Dm
RESMİ GAZETE
Kocataş
K. Dere
P. Adedi
Sayfa : 40
Kavaklıdere Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
MUĞLA
Manisa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
P. No.
3
4
5
6
7
S
Traktör ve
Traktör ve
Traktör ve
Traktör ve
Kamyon
Kamyonet
Kamyon
Kamyon
Römork
Römork
Römork
Römork
Plâka No.
45 FC 225
45 ED 848
Plâkasız
45DN276
35 EP 721
35 PP 483
16 E E 205
45 A N 085
Markası ve Modeli
Massey 1973
Massey Ferguson 1971
Ferguson 1954
Massey Ferguson 1974
Ford (Benzinli) i960
BMC Morris 1973
BMC Austin 1974
BMC Austin 1958
TOPLAM:
Muh. Bedeli
TL.
500.000
700.000
350.000
1.100.000
250.000
210.000
1.100.000
500.000
Muv. Tem.
TL.
37.500
52.500
26.250
82.500
1&750
15.750
82.500
37.500
Bulunduğu Yer
Alaşehir Orman Deposu
Sarıgöl Orman Deposu
Turgutlu Orman Deposu
Merkez Sabuncu Orman Deposu j
Turgutlu Belediye Garajı
Merkez Sabuncu Deposu
Salihli Orman Deposu
Salihli Orman Deposu
1
RESMİ GAZETE
1
2
Cinsi
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
2 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin satışla ilgili şartnamenin 3. maddesinde istenilen belgeleri ve sicil tasdiknamesini ib­
raz ederek aynı gün ve saat 13.30'a kadar almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatlarını İşletme Veznesine yatırmaları,
banka teminat mektutfu vereceklerin mektuplarında işletme adı iştirak edecekleri parti numaralarını yazdırmalar) mektubu kati
ve müddetsiz olması lâzımdır
3 — Bu satışa ait müfredatlı bilgi cetveli, ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve
bağlı işletme müdürlüklerinde, İşletmemizde görülebilir.
4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
5050 / 2-1
353.250
5046 / 2-1
Sayfa : 41
İşletmemiz Müdürlüğünce Orman Kanununa muhalefetten zapt ve müsadere edilen yukarıda cinsi, plâka no su yazılı suç
vasıtaları 16 Nisan 1984 Pazartesi günü saat 14.00'de Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda 6831 sayılı Yasanın deği­
şik 84 üncü maddesi uyarınca ve mahkeme kararları gereğince, toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle en fazla
pey sürene ihale olunacaktır.
Söz konusu vasıtalar, yukarıda yazılı bulunduğu yerlerde görülebilir. Bu işe ait şartname ise Ankara, İzmir, Denizli, Muğla,
Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlükleri ile izmir, Bayındır, Bergama, Gördes, Demirci, Aydın, Nazilli, Simav İşletme Müdürlük­
leri ile bu İl ve İlçelere bağlı Belediye Başkanlıkları ve Şoförler Derneğinde görülebilir.
isteklilerin satış saatinden evvel şartnameyi imzalayıp, geçici teminatlarını İşletme Veznesine yatırmaları ilân olunur.
Bölgesi
Pınarcık
Deposu
Karaçam
Yolun vasfı
Asvalt
»
»
»
»
•
*
*
3.
3.
3.
3.
3.
2.
2.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
N . B. Çz. tomruk
K . B. Çz. tomruk
N . B. Sedir tomruk
K . B. Sedir tomruk
N . B. Ardıç tomruk
Sedir Mad. Dir.
Ardıç Mad. Dir.
3
Finike
Pınarcık
Beşik taşlar Or. Yolu
Asvalt
Karaçam
M LÜLER T O P L A M I :
Çz. Lif - Yonga Odunu
1b. Yak. Odun
STERLİLER T O P L A M I :
P. Adedi
Miktarı
Adet
M
3
Dm'
Muh. Bed.
% 7,5 Tem.
TL
TL
3
3
25
11
2
4
2
254
316
2825
597
193
881
572
87.016
101.348
595.961
236.122
53.432
69.409
37.069
12.500
9.000
15.000
11.000
12.500
8.800
12.500
82.000
69.000
675.000
196.000
50.500
47.000
35.500
50
1
19
5418
1180.377
13 Ster
1815 Ster
2.900
3.000
1.155.000
3.000
411.500
20
1828 Ster
414.500
4 Niaaa 1984 — Sayı : 18868
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 70 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 25 mal bedeli
ile vergi ve resimleri ve % 16 banka mektup faizi peşin, % 75'i 9 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere
model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık a r t ı r m a 24 Nisan 1984 tarihine rastlayan Salı g ü n ü saat 13.00'de İşletme Müdürlüğü Toplantı salonunda toplana­
cak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
saat 13.00'de İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak
3 — B u satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Başmüdürlüğümüze
bağlı İşletmelerde ve İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli g ü n ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminat­
larım İşletmemiz Veznesine yatırmaları; banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış ta­
rihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
5045/1-1
RESMİ GAZETE
»
Emvalin Cinsi ve Nev'i
Sayfa : 48
Finike Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden:
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 43
Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden :
Koçaş Tarım işletmesinin kendi mahsûlü 136 ton Bezostia buğday (Muhammen
bedel 40 TL./Kg .) ve 400 ton Kıraç -66 buğday (Muhammen bedel 42 TL./Kg-.)
19/4/1984 tarihinde İşletme merkezinde saat 14.00 de açık artırma suretiyle satılacak­
tır.
Alıcı çıkmaması ve ihalenin yapılmaması halinde bir hafta sonra ihale aynı gün
ve saatte aynı yerde yapılacaktır.
Bu İşe alt şartname Koçaş Tarım İşletmesi Aksaray/Niğde ve Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No. 62 Bakanlıklar/Ankara adreslerinde görülebilir.
-
4749 /1-1
••
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Gesel Direktörlüğünden :
1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan;
a) Yakıt verim cihazı
1 adet
b) Yanma analiz cihazı
1 adet
c) Dijital termometre ve probları (0-600°C)
1 adet
d) Dijital termometre ve probları (0-1200°C)
1 adet
e) Cam termometre
10 adet
f) Standart pitot tüp
2 adet
g) Savurmalı kuru ve yaş termometre
1 adet
Kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu 9. km. de bulunan Elektrik İşleri Etüd
İdaresi Genel Direktörlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satmalma Müdürlü­
ğünden bir dilekçe İle temin edilebilir.
3 — Enson teklif verme tarihi 17/4/1984 günü saat 14.00 dür.
4 — Teklifler 18/4/1984 günü saat 10.00 da Makina ve İkmal Dairesi Baş­
kanlığı Satmalma Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır.
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
4795 / M
e •
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
ANKARA
1 — Kurumumuza alt gümrükleme ve nakliye hizmetleri bir yıl süre ile yap­
tırılacaktır.
2 — Bu İhale ile ilgili şartnamemiz aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin
edilebilir.
a) A N K A R A ' d a : Çankırı Cad. No : 67'deki Genel Müdürlüğümüz Tedarik
ve İkmal Müdürlüğünden,
b) ISTANBUL'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşktt İş Ham K a t : 4 - 5'dekl
Mümessilliğimizden,
3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazır­
layacakları kapalı teklif mektuplarım geçici teminatları ile birlikte en geç 17 Nisan
1984 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım Amir­
liğinde bulundurmaları gerekmektedir.
4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilat ta­
lepleri dikkate alınmıyacaktır.
5 — Genel Müdürlüğümüz ihale Kanununa tabi değildir.
Han olunur.
4649 / 2-2
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 44
4 Nisan 1084 — S a y ı : 18362
Bulancak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Depo
Adı
Yol
durumu
Emvalin cins ve nev'i
Çam alan
Stabilize Çam Tom.
P. Suyu-Çamalan Asfalt
S. Alan - A. Dağı
Stabilize Ladin Tom.
Çamalan
Ladin Maden Direk
»
Anbardağı
Kızılağaç Tom.
Sanalan • A . Dağı
Sanayi Odunu
Karatece
Şüçayrat U t Yon. O d
Sanalan
Hbreli U f Yonga Od.
Anbarâağı - Parıgal
Orman İsinden
Yapraklı U f Yonga Od.
Parti
adet
4
36
8
2
4
17
1
2
74
Miktarı
Myster
95.021
Teminatı
TL.
122.000
1234.556
1.398.000
260.428
172.000
6.152
7.000
48.142
38.000
4218 % 10 înd. 742,000
40
8.000
250
68.000
1644.229 M^. 2.555.000
4508 Ster
1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları
yazılı 74 parti çeşitli cinsdeki orman emvallerinin % 50 si peşin kalan 6 ay vadeli
süresiz limit dahili kat'i teminat mektubu karşılığı olmak üzere Ek. no 1 - 2 - 34 nolu
şartnameler gereğince açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırmalı satış 25 Nisan 1984 tarihinde saat 14.30 da İşletmemiz sa­
tış salonunda ihalesi yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli İşletme Müdürlüğümüz
ile orman Genel Müdürlüğü - Giresun - Trabzon - Amasya - Başmüdürlükleri ile
İşletmelerinden görülebilir.
4 — Satışa iştirak edecek Ek. l Ek 2 ve 34 nolu şartnamelerdeki istenilen
belgeleri Satış Komisyonumuza ibraz e t n i k zorundadırlar.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemize hazır bulunmaları ve ihale
saatinden önce geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları banka teminat
mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bil­
dirmeleri ve katılacakların teminat makbızuyla birlikte Komisyona müracaatları
şarttır.
6 — Şüçayrat ve ibreli lif - yonga ot unu satışına hcrkez katılabilir.
5048 / 2-1
Niğde Cumhuriyet Savcılığından :
1984/1
Niğde Kapalı Cezaevi ve Tarım Açılı Cezaevinin 1984 MaU yılına ait 26.725.000
Ura (yirmlaltımUyonyediyüzyirmibeşbin) n uhammen ttedeli (19) kalem kuru gıda
maddesi alımı kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarıunıştr.
ihale 16 Nisan 1984 Pazartesi günü saat 15.00Me Niğde Cumhuriyet Savcılığın­
da yapılacaktır.
Gerekil şartname Niğde Cumhuriyet Savcılığından bedelsiz olarak temin edile­
bilir.
Geçici teminatı 801.750,— liradır.
İsteklilerin ihale günü saat 14.00'e ki .dar teklif mektuplarım teminat v*ya ban­
ka mektupları ile Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini Komisyona vermeleri, postada
vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmayı ıcağı ilân olunur.
3868 /1-1
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 4!»
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
2 K A L E M GRAFİT POTA ÎTHAL EDİLECEKTİR.
Şartnameler bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'te Karabük D. Ç. Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü­
dürlüğümüz,
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad, Yalıköşkü Han Kat 4-5 deki Mümes­
silliğimiz,
3 — Ankara'da Dışkapı Çankırı Cad. N o : 57'deki Genel Müdürlüğümüzden,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek­
tuplarını, en geç 9 Mayıs 1984 günü saat 14.00'e kadar Karabük D. Ç. Fabrikaları
Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur.
5054 / 2-1
130 K A L E M MUHTELİF KESüCt T A K I M SATIN A L I N A C A K T I R
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl
Müdürlüğümüz.
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4 - 5 deki Mü­
messilliğimiz.
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57 deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup­
larım, geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 18 Nisan 1984 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
İlan olunur.
4371 / 2-1
TCDD İşletmesi 2. İşletme Başmüdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığın­
dan :
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı (3) dosya malzeme hizaL. tda gösterilen
gün ve saatte kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır.
2 — B u malzemelere ait liste ile idari ve teknik şartnameleri Komisyonu­
muzda görülebilir.
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'dur.
4 — Postadaki gecikme kabul edilmez.
5 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi değildir.
6 — Teklif mektupları ihale günü saat 12.00'ye kadar Komisyonumuza verile­
cektir. Bu saatten sonra kesinlikle teklif mektubu kabul edilmez.
Malzemenin Cinsi
1 — Telli Cam
2 — Mozaik
Sönmemiş Kireç
Tırtıllı delikli tuğla 19x9x5 c m
Marsilya tipi Kiremit
Mahya Kiremit
3 — Sunta 20x180x360
Formika
Gürgen Kaplama
Meşe Kaplama
Kayın Kalas 98x30x300 veya 500 cm
Miktarı
1.352
25
100
600.000
10.000
2.000
14
25
90
10
300
2
m
Ton
Ton
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
m
m
Adet
2
2
İhale Tarihi
Saati
9/4/1984
12/4/1984
12/4/1984
12/4/1984
12/4/1983
12/4/1984
16/4/1984
16/4/1984
16/4/1934
16/4/1984
16/4/1984
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
5015 /1-1
Sayfa : 46
RESMÎ. G A Z E T E
I I
.
,, ,
L .
.
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
•
...
1
-
. .
.
.
1
•
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 10. Bölge Mü­
dürlüğünden :
TRABZON
Bölgemiz dahilinde bulunan aşağıda yazılı İsler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanu­
nun 81 İnci maddesinin (b) fıkrasına İstinaden teklif ve taahhüt mektubu alınmak su­
retiyle taşaronlara yaptırılacaktır. Eksiltme, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Trab­
zon binasında Tapım, Bakım Bürolarında toplanacak olan Emanet Komisyonlarınca
yapılacaktır.
Yeterlik belgesi almak iğin : İsteklilerin en geç müracaat edecekleri işin hiza­
sında gösterilen son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar yeterlik belgesi almak
için Bölge Müdürlüğümüz Yapım, Bakım Şefliklerinden alacakları müracaat dilekçesi
ve formları doldurup gerekli belgeleri de ekleyerek müracaat etmeleri (Müracaatta
genel evrak tarihi geçerlidir.) İşlere ait dosyalar, ilgili servis şefliklerinde görülebilir.
a) Aşağıda yazılı işlerin keşif bedellerinin en az yansı kadar benzeri bir İş
bitirdiklerini belgeleyen iş bitirme belgesini veya 1. Keşif bedeli kadar 2-8 No. lu Iş>«>r için B grubu, diğer işler için C grubu müteahhitlik karnsi'nin aslım veya Bölge
Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca aslım gördüğüne dair onay­
lanmış örneğini; İş bitirme belgesinin noterlikçe onaylanmış suretinin verilmesi şart­
tır.
b) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair işin ait olduğu kontrol, şantiye, şube
Şefliklerinden alınmış tasdikli İş yeri görme belgesini eklemeleri şarttır.
c) Yapı araçları bildirisi: (Yapı araçları özel şartnamesi'nde istenen maki­
neleri yapı araçları bildirisinde belirttikten sonra bildirimde bulunulan ana yapı araç­
larının; sahibi olduklarım belgeleyen faturalarla amortisman defterlerinin noterden
tasdikli sureti bildiriye eklemesi zorunludur. Bu makinelerin halen bulundukları yer­
lerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride göstereceklerdir.
d) Son beş yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ­
lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıkhyan taahhüt blldirlsl'nL
e) İlk İlân tarihinden sonra alınmış sermaye ve kredi imkânlarım açıklayan
banka referans mektubu'nu.
f) Teknik personel bildirlsl'ni.
g) Bu İşte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıkhyan mali durum
bildirlsl'ni
h) Şirket veya şahıs imza sirkülerini; ekleyerek yeterlik belgesi almaları
,'c, d, f, g) sıra numaralarında yazılı belgelerin isteklilerin kendileri tarafından im­
zalamaları şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmıyacaktır. Yeterlik belgesi
İçin telgrafla başvurmalar geçersiz sayılacaktır.
Eksiltmeye girebilmek için : 1 — İsteklilerin 1984 yılına ait vizeli Ticaret ve
Sanayi Odası Belgesi'ni,
2 — Bölge Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesi'ni,
3 — Vekaleten İştirak ediliyor İse istekli adına teklifte bulunacak kimsenin
isteklinin vekili olduğunu belirten Noterden tasdikli vekaletname'yi,
4 — Örneğini ilgili servis şefliklerinden alacakları teklif ve taahhüt mektubu'nu,
5 — Teminat karşılığı Bölge Müdürlüğümüz Saymanlık Müdürlüğü'nden alın­
mış aşağıda belirtilen miktar kadar vezne alındı makbuzu'nu; usulüne uygun olarak
hazırlayacakları teklif zarfına bu belgeleri koyarak mühürleylp eksiltme günü eksilt­
me saatinden bir saat öncesine kadar İlgili servis şeflikleri bürolarında toplanacak
olan Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığı'na teslim etmeleri ilan olunur. (Postada
olacak) gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklif mektubu geri alınmaz.
NOT : İlan edilecek işlere alt listeler ektedir.
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Tapılacak iğin ve
Yolun Adı
1 - Ayr.-Sangöl yolunun (0—12)
Kim. arası alt temel mal.
nakil ve sanat yapıları lal
RESMİ G A Z E T E
I. Keş. Bed.
Lira K r .
Sayfa : 47
Geç. Tem.
Lira
Son Mfir.
Tarihi
İhale gün
Ve saati
7.500.000,—
226.000
10/4/1984
14/4/1984
10.30
122.650.469,01
3.680.000
10/4/1984
14/4/1984
11.30
3-Borçka • Muratlı yolunun
(0—19 K i m . arası) Sanat
yapıları işi
10.000.000,02
301.000
10/4/1984
14/4/1984
15.30
4 - Andon Ilıcası turistik yo­
lunun (0—20 K i m . arası)
Sanat yapıları isi
15.000.000,—
450.000
10/4/1984
14/4/1984
16.30
5 - Berta - Şavşat Ayr.- Ardanuç-Gecitll-BülbUlhan yolu­
nun (0—17) K i m . arası sanat
yapılan İgi
22.200.000,—
660.000
11/4/1984
14/4/1984
10.80
6 - Dereli-Ş. Karahisar Devlet
yolu (Ş. Karahisar-Egribel)
24—26 K i m . leri arasındaki
sanat yapıları İşi
11.900.002,28
358.000
11/4/1984
14/4/1984
11.30
7 - A y r . - Büyükkoy yolunun
(0—12 K i m . leri arasında)
sanat yapıları işi
8.610.077,24
259.000
11/4/1984
14/4/1984
15.30
8 - Maçka - Gümüşhane Devlet
yolu 67 +480—70 + 225 K i m .
arası (Tünel-Torul) yol ya­
pım işi
134.341.802,95
4.031.000
11/4/1984
14/4/1984
16.30
9-Araklı - Dagbaşı yolunun
(TUklbeU Laseleri) 46 +
000—49+000 Kim. arası yol
onarım İşi
72.500.000,—
2.175.000
12/4/1984
16/4/1984
10.30
10 - Maçka-Gümüşhane Devlet
yolu 25+310—25 + 930 K i m .
arası (Çatak mevkii) top­
rak tesviye işi
57.648.714,89
1.730.000
12/4/1984
16/4/1984
11.30
11 - Akçaabat - DuzkBy yolu
(8+000—14+000 K i m . ara­
sı) sanat yapılan işi
6.576.091,62
198.000
12/4/1984
16/4/1984
15.80
2 - Maçka-Gümüghane D. Yolu
(64+513—67 + 480) Khn.
arası (Tünel - Torul) Y o l
Yap. isi
t
Sayfa : 48
Tapılacak işin ve
Yolun Adı
RESMİ G A Z E T E
I. Keş. Bed.
Lira K r .
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
Geç. Tem.
Lira
Son Mür.
Tarihi
İhale gün
Ve saati
12•Tirebolu - Torul yolunun
31+000—23+ 780 K i m . arası
sanat yapılan İgi
22.173.600,90
665.210
12/4/1984
16/4/1984
16.30
13 • Ayr. - Küçükdere yolu
(0—000—15 + 000 K i m . ara­
sı) sanat yapıları isi
6.000.000,—
180.000
13/4/1984
17/4/1984
10.30
34 - Berta-KöprÜsU-Şavşat yolu
(0—000-7-44 + 000 Kim. ara­
sı) alt Tem. Malzeme te­
mini ve nakli
15.188.175,—
456.000
13/4/1984
17/4/1984
11.30
15 - Artvin-Erzurum-Ayr.- Y u ­
sufeli yolunun (0—11 K i m .
arası) sanat yapıları igi
15.000.000,—
450.000
13/4/1984
17/4/1984
15.30
16 - Artvin* Erzurum Devlet yo­
lunun 0—000 + 89 + 000 K i m .
arası Müh. kesimlerde sanat
yapıları işi
14.294.627,31
450.000
13/4/1984
17/4/1984
16.30
17-Ayr.- Kalkandere yolunun
0 + 000—6+000 K i m . arası
sanat yapıları igi
29.988.170,10
900.000
16/4/1984
18/4/1984
10.30
18 - (Bayburt-Çaykara) Ayr. ispir yolunun (1+000—2+
500 K i m . lerl arası) ve
28—32 arası) alt temel mal­
zeme nakli İgi
9.182.705,—
276.000
16/4/1984
18/4/1984
11.30
19- A y r . - K e l k i t Devlet yolu­
nun (0—2 K i m . arası) ve
Kelkit - Ayr. - Şiran D. Yolu­
nun 15—13 K i m . arası) alt
temel malzeme nakli İşi
32.410.160,—
973.000
16/4/1984
18/4/1984
15.30
20- Köse - Bayburt D. Yolunun
(2—12 K i m . arası) alt te­
mel malzemesi nakli işi
26.143.600,—
785.000
16/4/1984
18/4/1984
16.30
21 - Of-Çaykara Devlet yolunun
(5—32) K i m . arası) sanat
yapıları ve dolgu İşi
7.000.000,—
210.000
17/4/1984
19/4/1984
10.30
22 - Vakfikebir-Tonya
yolunun
(7—12 K i m .arası) ariyet
malzemesi nakil işi
23.433.250,—
703.000
17/4/1984
19/4/1984
11.30
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
Yapılacak İsin ve
Yolun Adı
RESMİ G A Z E T E
I. Kes. Bed.
Lira K r .
Sayfa : 49
Geç. Tem.
Lira
Son Mür.
Tarihi
İhale gün
Ve saati
23 - Ayr. - Uzungöl yolunun
(0—6 Kim. arası) sanat ya­
pıları İsi
9.824.759,06
295.000
17/4/1984
19/4/1984
15.00
24 - Akçaabat-Düzköy 11 yolu­
nun (8 + 000—14+000 Kim.
lerl arası) alt temel malze­
me nakli işi
14.356.500 —
431.000
17/4/1984
19/4/1984
16.00
25 - Rize - Kalkandere yolunun
(0+000—21 + 000 K i m . lerl
arası) sanat yapıları isi
13.000.000 —
390.000
17/4/1984
19/4/1984
17.00
5039 /1-1
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden .1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişehir Makina Fabrikası ihtiyacı top­
lam 35 ton profil malzeme temini için ihale yapılacaktır.
2 — İhale 19/4/1984 Perşembe günü saat 15'de Eskişehir, Makina Fabrikası
ofis binasında kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır.
3 — İhaleye katılmak isteyenler hazırlanan idari şartnameyi iş günlerinde
ve çalışma saatlerinde Eskişehir' Makina Fabrikası Ticaret Servisinden bedelsiz te­
min edebilirler.
İşin geçici teminatı 175.000 TL. dır.
4 — Teklifler engeç 19/4/1984 Perşembe günü saat 15'e kadar Fabrikamız
Muhaberat servisine vermiş olacaklardır.
Postadaki vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz.
5 — Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta veya sözkonusu işi dilediğine yaptırmakta serbesttir.
5038 / 1-1
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 — Ofisimizin ihtiyacı için yangın söndürme işinde kullanılacak olan II adet
römorklu köpük monitörü şartnameleri esasları dahilinde iç ve dış piyasadan (Ka­
palı zarf) ihale usulüyle satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait muhammen bedel, 6.600.000.— TL. olup, geçici teminatı 198.000.—
TL'dir.
3 — Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe
mukabilinde ücretsiz olarak temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım en geç 26/4/1984 tarih
ve saat 14.00'e kadar dış zarf üzerine «Köpük Monitörüne ait Tekliftir» İbaresi ya­
zılarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Bestekar Sokak, N o : 8 Bakanlıklar/AN­
K A R A adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikme­
ler kabul edilmez.
5 — Teklif mektupları 26/4/1984 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyonu
Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Ofisimiz devlet ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte
serbesttir.
4794/2-9
Sayfa : SU
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı T S E Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığından:
1 — Aşağıda cinai ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunim 36. mad­
desine göre kapalı teklif usulü (eksiltme) ile satın alınacaktır.
Miktarı
Tan. Bed.
TL.
19 Kalem
120.975.000
3.629.250
5.000
2 • Alüminyum iletkenler 4 Kalem 103.250.000
3.097.500
5.000
3 - Çekilir Tip Asfalt
Bakım Distribütörü
5.000
24/4/1984
12.00
Cinsi
1 • Transformatörler
Geç. Tem. Şart Be. İHALENİN
TL.
TL.
Tarihi Saati
24/4/1984
11.00
24/4/1984
11.30
40 Adet
110.000.000
3.300.000
4 - Radyatör ve Radyatör
Peteği
11 Adet
10.133.000
303.990
1.500
24/4/1984
10.00
24/4/1984
15.30
24/4/1984
16.00
6 - Greyder Aşınma
Plakası
4 Adet
8.237.500
247.125
1.000
6 - Hidrolik Hortum
61 Adet
8.034.500
241.035
1.000
7 - Dairesel Demir
Testere Tezgahı
1 Adet
3.000.000
90.000
500
24/4/1984
16.30
8 - 17 Adet Tork
Anahtarı
1 Adet
850.000
25.500
500
24/4/1984
17.00
2 — Eksiltme ve İhaleleri, yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da T S E
Genel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle, aynı yer­
den temin edilebilir. (10. Kat 8 Nolu oda) şartname bedelinin T S E Genel Müdürlüğü
adına ve ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine ya­
tırılarak alman makbuz aslım n ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de
arzu edildiği takdirde şartname gönderilir.
4 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu İhalelere katılacak isteklilerin en geç 12/4/1984 günü
mesai saati sonuna kadar idareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde buluna­
caklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 18/4/1984 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine
a) Atölye teçhizat ve tezgah bUdirisi
to) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (Geçerlilik
süresini doldurmamış olacaktır.)
e) 1. ş u a d a yer alan ihaleye katılacaklar TS. standartlarına uygunluk belgesi
(TS. 267-TS. 1056)
f) 2. sırada yer alan ihaleye katılacaklar TS. standartlarına uygunluk belgesi
(TS. 592-TS. 490) ekleyeceklerdir.
5 — Satıcı firmalarda İhaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin kendilerine ait
banka referans, mjhttfeu, imalatçı firmadan alacağı yetki belgesi İle İmalatçı firmaya
alt 4. maddede belirtilen belgeleri dilekçelerine ekliyerek İştirak belgesi isteminde bu­
lunmaları şarttır.
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 91
6 — İmalatçı firmaların kendilerinin İhaleye iştirak etmeyip yetki vermeleri
halinde, ancak bir ticari firmaya veya kişiye yetki verebilecektir.
7 — İştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamazlar ve bu konuda her­
hangi 'bir hak talep edemezler.
8 — Y S E iştirak belgesi almak için müracaat eden İsteklilerin İşyerlerini göre­
rek karar vermek hakkına sahiptir.
9 — İsteklilerin şartnamede İstenilen vesaik De limit İçi geçici teminat mektup
veya makbuzlarını koymak sureti İle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şart­
tır. (10. Kat 3 nolu oda)
10 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilrniyecegl
ilan olunur.
4869 / 1-1
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
1850 A D E T TİP 02 İZOLATÖR S A T I N A L I N A C A K T I R
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 1850 adet Tip 02 Y G . yalıtıcı izolatör teknik re­
sim sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle
teklif alınarak satın alınacaktır.
2. Eksiltmesi 19/4/1984 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3. Muvakkat teminat teklif tutarıma % 2,5'udur.
4. Taliplerin muvakkat teminatları İle birlikte kapalı teklif mektuplarını ek­
siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya biz­
zat getirmeleri gerekmektedir.
5. Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebile­
ceği gibi istenildiğinde posta llede gönderilecektir.
7. E . L. M . S. eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et­
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbest­
tir.
4655 /1-1
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii MUssesesinden :
1) Kapalı teklif alınmak suretiyle 5.000.000 desimetrekare su geçirmez botluk
vidala deri satın alınacaktır.
2) Bu işe alt şartname Müessesemizin Beykoz'daki Merkezinden temin edile­
bilir.
3) Kapalı teklif mektuplarının en geç 24/4/1984 tarihinde saat 16.30'& kadar
Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmesi şarttır.
4) Müessesemiz 2866 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4654/1-1
K A P A L I TEKLİF A L M A K SURETİYLE 7.200.000 dm* G L A S E MEŞİN
SATTNALTNACAKTIR
1 — Bu İşe ait şartnameler Müessesemizden temin edilebilir.
t — Teklifler 10/4/1984 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemiz Haberleşme Ser­
visine verilmesi şarttır.
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4653 / 1-1
Sayfa : 62
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18382
Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden :
MtlESSESEMIZCE 45 A D E T KONTAKTÜR S A T I N A U N A C A K T I R
Müessesemizce 3TB50 tüpü Siemens Bobini 220 Volt A. C. olacak şekilde 43
adet kontaktor satuıalınacaktır.
Bu işe ait şartnameler ücretsiz Müessesemiz Ticaret Şefliğinden veya,
Seka İzmir Alım Satım Müd., 27 Mayıs Meydanı Gümrük İş Hanı Kat 3, No. 42
Konak/İzmir
Seka İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, Karaağaç Cad. No. 115 Sütlüce/istanbul
Seka Ankara Alım Satım Müdürlüğü, Selanik Cad. No. 5 Yenişehir/Ankara
Seka Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı, izmit
adreslerinden temin edilebilir.
İlgilenen firma ve kuruluşların şartnamelerimize göre hazırlayacakları tek­
liflerini 30 Nisan 1984 tarihine kadar Müessesemizde olacak şekilde postaya ver­
meleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
İlan olunur.
5052 / 2-1
Ordu İli Akkuş Orüs Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
1
Fabrikamız ambarlarında mevcut bulunan (38) parti halinde (1378.364) M .
Kayın keresle. (1)
Parti halinde (21.200) M Ladin kereste (7) Parti halinde
(231.564) M ' . Çam keresteler ve (3) Parti halinde (3454.84) M . Kayın parkeler açık
artırma suretiyle vadeli olarak satışa çıkarılmıştır.
Ürünlerimizin % 25'i peşin îi 75i altı ay vadeli müddetsiz Limit dahili ban­
ka mektubu karşılığı satılacaktır.
Artırma 13/4/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de Fabrika Mü­
dürlüğünde toplanacak Komisyon hu/urunda yapılacaktır.
İsteklilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin teminatlarını
ihale saatinden yarım saat evveline kadar Fabrikamız Veznesine yatırmış olma­
ları ilan olunur.
5051 / 2-1
1
2
•
Hatay Ta/ım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — İşletmemizin 1984 yılı ekilisi olan 9500 Dekar sahada, pamuk ve çapa
nebatlarının çapalama. seyreltme ve toplama işleri açık eksiltme suretiyle ihale
edilecektir.
2 — İhale 18/4/1984 tarihi, çarşamba günü saat 14.00'de Çiftlik idare bina­
sında Alım-Satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 — İhale konusu işlerin toplam muhammen bedeli 50.125.000.— TL. olup,
Geçici teminatı 1.503.750.— TL. dır.
4 — İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak­
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
5047 / 2-1
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 63
Güney E g e L i n y i t l e r i İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
MUHTELİF M A L Z E M E S A T İ N A L I N A . C A K T I R
Aşağıda ayrıntılı d u r u m u gösterilen muhtelif malzeme;
l — Şartnamesine güre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha­
l e n i n en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir.
Malzemenin Cinsi
D o s y a No.
Miktarı
İhale T a r i h i
Saati
1 — Akümlatör
3<> GELİY/846 Kalem
19/4/1984
15.00
1024
2 — 955 L Catarpillar
839-GELİY/8422 Kalem
20/4/1984
15.00
Yedeği
1023
3 — Boru ve irtibat takımı 90105-GELİY/8418 Kalem
24/4/1984
15.00
1036
2 — Teklif zarfları üzerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak
engeç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisi'ne verilmiş olacak­
tır.
3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat 15,30'da Müessesemiz
Satmalına Komisyonu huzurunda açılacaktır.
4 — Konu ile ilgili şartnameler :
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü. Satınalma Dairesi Başkanlığı'ndan,
b) İstanbul'da TKt Satınalma
Müdürlüğü'nden (Odakule Işhanı kat: 12
Beyoğlu)
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden THK Işhanı No-. 3 Muğla.
Dilekçe ve 400.— TL. karşılığında temin edilebilir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
f> — Müessesemiz Devlet ihale yasasına tabi değildir.
5053/2-1
Erciyes üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz Fakültelerince ortaklaşa kullanılmak üzere döviz'i Üniversite­
mizce temin edilerek Akreditif ile (Dış alımı yolu ile) 1 adet Bilgisayar 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre satınalınacaktır.
Yurt dışından veya Türkiye'deki Kanuni temsilcilerinin hazırlayacakları teklif­
ler;
1 — İhaleye katılacak firmaların bulunduğu Ülkelerin Konsaloslüklarınca ve
Türkiye Konsolosluğunca tasdik edilecek orijinal proforması ile tercümesi,
2 — Bilgisayar akreditifi açıldıktan sonra ne kadar süre içersinde teslim edile­
ceği bakımı, parça temini garanti edilecek ve kurulup çalıştırılarak teslim edilmesi
zorunludur.
3 — Bilgisayar İle ilgili teknik ve idari şartname Üniversitemiz Satınalma Mü­
dürlüğünden temin edilebilir.
4 — Şartlara uygun olarak hazırlanan teklif en geç 19/4/1984 Perşembe gü­
nü mesai bitimi saatine kadar teklifler Satınalma Müdürlüğüne teslim edilmiş ola­
cak.
5 — Devlet Planlama Teşkilatı özel İhtisas Komisyonunun oluru elimizde mev­
cuttur.
6 — Satınalma Komisyonu şartlara uygun olarak verilmeyen teklifleri ve pos­
tadaki gecikmeleri dikkate atmayacak ve işleme koymayacaktır.
7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Duyurulur.
4521 /1-1
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 54
4 Nisan 1984 — Sayı : 18363
Grüs, Ayancık Müessese Müdürlüğü Bafra Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
9
1 — Fabrikamız sahasında mevcut 25 parti 760.660 M , muhtelif çam keres­
te 2 parti 56.383 M muhtelif Göknar kereste, 49 parti 1408.951 M " , muhtelif kayın
kereste partileri ile 13 parti 36676.00 M?, muhtelif lif levha partilerinin % 25'i ve ver­
gileri ile bakiyesinin (ilk ay faizsiz diğer aylar net % 4 faizle) net % 20 vade faizi
peşinen ve nakden tahsil edilmek üzere 6 ay vadeli (müddetsiz limit içi Banka Te­
minat Mektubu yada Pevlet Tahvili karşılığı) açık artırma fe satılacaktır.
2 — Açık artırmaları 16/4/1984 Pazartesi günü saat 14'de Fabrikamız loka­
linde olup, ihale saatinden önce geçici teminatların Fabrikamız Veznesine yatırıl­
ması ve teminat makbuzlarının komisyona verilmesi gerekmektedir.
3 — Bu satışa ait Şartname Genel Müdürlüğümüzde ve Genel Müdürlüğümü­
ze bağlı Müessese Müdürlüklerinde ve bunlara bağlı İşletmelerle Fabrikamızda
görülebilir.
4 — M a l bedeli borcuna karşılık verilen mektupların 6 aylık normal süresi­
nin bitiminde % 25'i ile bakiyesine ait miktarın (aylık net % 5 faizle) % 15 net te­
merrüt faizi peşinen ve nakden tahsil edilmek ve karşılığında limit İçin süresiz Ban­
ka Teminat Mektubu alınmak şartıyla üç ay ek vade verilebilecektir.
3
5 — Fabrikamız 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleye yapıp yap­
mamakta veya bir müddet pazarlığa bırakmakda serbesttir.
ilan olunur.
5040 / l - l
Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Konya Krom Magnezit Tuğla
Sanayii Müessesesinden :
TUOLA K A L I B I İMAL ETTİRİLECEKTİR
Müessesemizin hidrolik preslerinde bazik refrakter tuğla imalinde kullanıl­
mak üzere 1.2080 - 1.2436 - 1.2714 ve 1543 no. lu çelik malzemelerden çeşitli ebatlar­
da 258 adet çelik kalıp parçası İmal ettirilecektir.
Ayrıntılı bilgi ve teknik resimleri havi şartname dosyası 5.000.— TL ücret
mukabili mesai saatleri dahilinde Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edi­
lebilir.
Tekliflerin engeç 26 Nisan 19U4 günü saat 18.00'ya kadar Müessesemiz «Ha­
berleşme» servisine verilmiş olması gereklidir.
Müessesemiz 2886 say ıh Kanuna tabi olmayıp, işi verip vermemekte veya dile­
diğine vermekte serbesttir.
Adres
Telefon
Telei
-. P. K. 25 K O N Y A
: 139 51
: 48 131 kkm tr
5035 / 1-1
Artvin Orman Anatamirhane Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda yeri, keşif bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati belirtilen
bina kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Artvin Orman Anatamirhane Müdürlüğü ihale komisyonunca
yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar müdürlüğümüzde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin-,
a) Aşağıda hizasında belirtilen geçici teminatı (Teminat mektubu limiti da­
hil olacak)
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
4 Nisan 1084 — Sayı : 16362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 6S
c) C gurubundan en az keşif bedeli tutarı civarında müteahhitlik karnesi.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 23/4/1084 tarihine raslayan
pazartesi günü mesai saati sonuna kadar
6 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar
ihale başkanlığına verecektir.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
8 — Aşağıda belirtilen işler ayrı a y n ihale edileceğinden her inşaat için tek­
lif mektubu verilecektir.
.9 — İnşaatlar için demir, çimento idaremizce verilecektir.
İlan olunur.
Keşif bedeli Geçici teminat
İnşaatın Nev'i
(TL.)
(TL)
İhale tarih İhale saati
Sundurma bina ikmal inşaatı
Saha be tonlaması
İstinat duvarı
2 699.839
1.707.060
3.594.631
94.750
66.760
121.750
25/4/1984
14.00
25/4/1984
14.00
25/4/1984
14.00
5043 / 1-1
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
15.000 K G . K E T E N YAÛLI ALK1T REÇİNESİ SATIN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Kırıkkale Barut Fabrikasının İhtiyacı için 15.000 kg. Keten Yağlı
Alkit Reçinesi satınalınacaktır.
Bu işe ait İdari ve teknik şartname Ankarada Genel Müdürlük İç Alım Şube
Müdürlüğümüzden istanbulda İnönü Caddesi No. 88 Taksim/İstanbul adresindeki İs­
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
Bu İhaleye iştirak edecek flrmalaıın şartnamelere göre hazııiıyacakları teklif
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde engeç 12 Nisan 1984 günü saat 17.00'ye kadar
M K E Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmea veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
4915 / 1-1
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden :
İşletmemiz 1984 yık ekillşlerinin seyreltme, çapalama, sulama, toplama ve
tahlil-tahliye işleri 9 Nisan 1964 pazartesi günü saat 14.00'de kapalı teklif alma su­
retiyle ihale edilecektir.
Yapılacak İşin Cinsi
1
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
—
Miktarı
Seyreltme
8500 Dk.
Çapalama
16100 »
»
Ağaç dip çapası
40130
k
>
Sulama
36400
Susam kesme ve silkme
800
Mısır soyma kırma ambar 450000 Kg.
IV
Pamuk toplama
400000
Ot tahmil tahliye
163000 Ad/Bal.
Tutarı
3.050.000
15.400.000
1.809.500
3.240.000
1.360.000
2.250.000
8.400.000
1.304.000
Geçici Teminat
109.500
462.000
54.285
97.200
40.800
67.500
252.000
39.129
Toplam
37.413.500
1.122.405
Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hatay Dalaman Tarım İşlet­
mesi Müdürlüğünde görülebilir.
5036 / ı-l
Suyfa
:
RESMİ GAZETE
56
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
S E K A Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden :
Müessesemizce 9 Ton Kaolin Değirmeni öğütme Bilyası ( 0 60 ve 0 30 mm.
Çaplı.) satın alınacaktır.
Bu ise alt şartnameler mesai saatleri içinde Müessesemiz Ticaret Şefliğinden
veya;
— SEKA
Genel Müdürlüğü. İkmal Dairesi Başkanlığı
İZMİT
— SEKA
İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, Karaağaç Cad. No. 115
SÜTLÜCE/İST.
— SEKA
Ankara Alım Satım Müdürlüğü, Selanik Cad. No : 5
YENİŞEHİR/ANKARA
— SEKA
İzmir Alım Satım Müdürlüğü, 27 Mayıs Meydanı Gümrük İş Hanı No. 42
Kat. 3
KONAK/İZMİR
adreslerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif verecek firma ve kuruluşların
tekliflerini 27/4/1984 günü saat: 17.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğine
vermeleri rica olunur.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir.
Han olunur.
5030/1-1
Etlbank Mahdut Mesuliyetll Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi
dürlüğünden :
Mü­
HURDA MALZEME SATILACAKTIR.
1 — Muhammen bedeli 3,50 T L / K g . olan yaklaşık 100.000 K g . hücre artığı
muhtelif boyutlarda karbon blok hurdası satılacaktır.
2 — İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile 19 Nisan 1984 Perşembe günü saat
15.00 de Müessese toplantı salonunda yapılacaktır.
3 — Geçici teminat teklif edilen hurda malzeme tutarının % 5 oranında ola­
caktır.
4 — İstekliler hurda malzemeyi mesai saatleri dahilinde görebilirler.
5 — Bu satışa ait şartname Müessesemiz Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden
bedelsiz olarak temin edilebilir.
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
5032/1-1
ORÜS Ayancık Müessese Müdürlüğünden :
Fabrikamız ambarlarında mevcut (147) parti halinde (1921) m ' köknar çam
kerestelerle (2626) m kayın-meşe kerestelerle (16970) m2 kayın parkelerle ve yine
4600 adet 1. S. 19 mm 5000 adet II. S. 19 mm. 183x366 ebat Yonga levha ile 40 Ton
alan düşümlü yonga levhalar % 25 şi peşin % 75 şi 6 ay vadeli kat'l müddetsiz ban­
ka teminat mektubu karşılığı olarak her parti ayrı ayrı açık artırma ile satışa çıkarıl­
mıştır.
Yumuşak kereste-yonga levha satışları 17/4/1984 tarihine raslayan Salı günü
sert kereste ve parkelerin satışı ise 18/4/1984 tarihine raslayan Çarşamba günü saat
14.00 de Müessese Müdürlüğü binasmda yapılacaktır.
İsteklilerin satın almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarını saat 12.00
den evvel Fabrikamız Veznesine yatırmaları ilan olunur.
5025/1-1
3
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
Sayfa :57
RESMİ GAZETE
Niğde Valiliği 11 Daimi Encümen Başkanlığından :
11 Daimi Encümen Başkanlığının :
1984 yılı yatırım programında yer alan, aşağıda günü, yeri, saati keşif bedeli
ve geçici teminatı gösterilen ilkokul, W C yapım ve onarım İşleri 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif alma usulü ile özel İdare Müdür­
lüğü Encümen salonunda ihale edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklerin 11/4/1984 tarihine raslıyan Çarşamba günü mesai
saati bitimine kadar :
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
b) Keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi veya en az (c) Grubu müteahhitlik
karnesi.
ile birlikte Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri Bayındırlık ve özel İdare Müdürlüğünde gö­
rülebilir.
Taliplilerin usulüne uygun düzenliyeceklerl, teklif mektuplarını her iş İçin aşa­
ğıda gösterilen ihale saatinden yarım saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri,
postadaki vaki gecikmelerin kabul edümlyeceği ilan olunur.
Kes- Bed.
İşin nev'i ve yeri
Aksaray Merkez
Bor Merkez Zafer
Ortaköy Merkez
Ura Kr.
23.540.000,—
21.002.544,—
21.002.544,—
Geç. Tem.
U r a Kr.
690.016,—
630.076,—
630.076,—
İh. Günü
Saati
17/4/1984
10.00
17/4/1984
14.00
17/4/1984
15.30
5028 /1-1
PTT Fabrika Müdürlüğünden .ÇAĞRI KAYNAĞI TRANSFORMATÖRÜ SATTNALINACAKTIR
İdari ve Teknik şartnamesine Teknik resmine göre 1750 adet Ç a ğ n kaynağı
transformatörü kapalı yazıb teklif alma usulü ile satınalınacaktır.
Malzemenin eksiltmesi 24/4/1984 günü saat 15'de yapılacaktır.
Bu işe ait şartname normal çalışma gün ve saatlerinde İstanbul/Ümraniye'de
bulunan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 500.— TL. mukabilinde alınabilir.
Tekliflerin geçerli olabilmesi için teklif veren firmaların şartnameleri Fab­
rikamızdan almış olmaları şarttır.
Teklif mektupları en geç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlü­
ğümüze makbuz mukabilinde teslim edilmeli veya aynı gün ve saatte Malzeme Mü­
dürlüğümüzde bulunacak şekilde posta ile gönderilmelidir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5033 / 1-1
SUmerbank-Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden :
1 — Müessesemiz Laklama kısmı İçin 16 adet tank ve teçhizatı imal ettirile­
cektir.
2 — Bu işle ilgili şartname ve teknik resimler Müessesemiz Ticaret Müdür­
lüğünden temin edilebilir .(Bedeli 5.000,— T U dır.)
3 — Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin en geç 30 Nisan 1984
razartesl günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir.
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
5031 /1-1
Sayfa : 68
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Kahramannıaraı II Daimi Encümen Başkanlığından:
1 — Kahramanmaraş merkez Menderes Mahallesi ŞeyhadU Caddesi Üzerinde
bulunan anaya S blok halinde, 30 daireli lojman inşaatı işi 2886 sayılı Tasanın 36.
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
2 — işin keşif bedeli 160.000.000,— liradır.
3 — ihale 12/4/1984 Perşembe günü saat 16.00'da, 11 Daimi Encümenince özel
idare Müdürlüğü Encümen salonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve ihale ile ilgili dosya mesai saatleri dahilinde
II Daimi Encümen Kaleminde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin.
a) 4.800.000,— liralık geçici teminatları.
b) Geçerli 1984 yılı Ticaret ve Sanayi Odası' belgesini. (Şirketlerde il&n ta­
rihinden sonraki hjr Sarihte olması gerekir.)
c) Müracaat dilekçeleri İle birlikte, verecekleri eksiltme şartnamesinde belir­
tilen usulüne ve Tapı, Tesis Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre
hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi (Sahibi olduğunu bildirir belge veya kirala­
dığına dair Noter mukavelesi) teknik personel bildirisi (Bağlantı durumunu gösterir
noter teahhütnamesl) sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mail durum beyannamesi,
teahhüt bildirisi İle en az işin keşif bedeli kadar (B) Grubu müteahhitlik karnesinin
aslım ibraz İle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlilik belgesini, bu iş nevin­
den en az bu işin keşif bedeli kadar İş yaptıklarını gösterir iş bitirme belgesini,
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir.
6 — isteklilerin teklif mektublarını en geç ihale saatından 1 saat öncesine ka­
dar ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.
7 — Yeterlilik belgesi almak için son müracaat tarihi 9/4/1984 günü mesai b l 'ünine kadardır.
8 — Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgi­
ler ihale dosyasında mevcuttur.
9 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Keyfiyet İlan olunur.
6027/1-1
•- •
Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden :
İdari ve teknik şartnamesi uyarınca 60.000.000,— lirası 1984 geri kalanı 1986
mail yılında ödenmek üzere Ulus «100. Yıl Çarşısı» gece kulübü, sinema ve fuaye İk­
mal yapımı işi kapalı teklif usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır.
Keşif bedeli 81.745.060,— lira olup, geçici teminatı 2.600.000,— Uradır.
Eksiltmesi 26/4/1984 Çarşamba günü saat 10.30'da Hükümet Konağında 11
Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatleri içerisinde 11 Daimi Encümen
Kaleminde görülür.
isteklilerin belirli gün saat 9.30'za kadar Valilik Makamı kanalıyla eksiltmeden
3 gün evvel 11 Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla (A) grubundan karne İbrazı İle
alacakları yeterlik belgesini usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarına geçici
teminat, makbuz veya banka mektubuyla 1984 yılına alt Ticaret Odası vesikasını ko­
yarak makbuz karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir.
Postada meydana gelecek gecikmeler telefon veya telgrafla yapılacak başvu­
rular dikkate alınmaz.
Duyurulur.
6026 /1-1
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 8 9
Konya Valiliğinden :
Aşağıda niteliği, yeri, kesif bedeli, geçici teminat miktarı, karne grubu belir*
tHen, inşaat işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi gereğince ka­
palı zarf usulil ile Konya 11 Daimî Encümenince 27/4/1984 tarihinde saat 15.00 de
ihale edilecektir.
1 — İsteklilerin aşağıda gösterilen, belgeleri temin etmeleri ve teklif mektup»
lan ile birlikte zarfa koymaları gereklidir.
a) Ticaret ve Sanayii Odası belgesi (1984 yılı tasdikli)
b) 11 Bayındırlık Müdürlüğünden, temin olunacak yeterlilik belgesi,
c) İstekli ortaklık veya şirket olduğu takdirde şirketin İmza sirküleri ve gir»
ketin 1 nci ilân tarihinden, sonra alınmış hal faaliyet belgesi,
2 — Şartname ve ekleri Konya 11 Daimi Encümen Başkatipliğinden görülebilir.
3 — İhale için yapılacak başvurular ihale saatinden 1 saat öncesinde tamam­
lanır. Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler nazara alınmaz.
Keyfiyet Han olunur.
Yeterlilik
Sıra
Bel. İçin son Karne Keş. Bed. Geç. Tem.
No.
İşin niteliği
İşin yeri MÜr. Tarihi Grubu
Lira
Lira
1
özel
kam
2 özel
kam
İdare Sitesi ve Kayma­
Lojmanı İkmal İnşaatı Cihanbeyli
İdare Sitesi ve Kayma­
Lojmanı İkmal İnşaatı Kulu
23/4/1984
(C)
25.000.000
750.000
23/4/1984
(C)
23.500.000
705.000
6029 /1-1
Çeşitli ilânlar
Sivas İli 11 MIHI Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığından :
Karar No : 1983/72 Tarihi : 23/2/1983
Karar Konu Edilen Kişinin Adı, Soyadı, Görevi : Kemal Onuk, İmranlı T. E. Y.
B. Ok. öğretmeni.
Olay Tarihi : 1980 T. E. Y. B. Okulu.
İsnad Olunan Suç : Aynı Okul öğretmenlerinden birini dövmek istemek, kova­
lamak ve küfür etmek.
Karar : Sanığın resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsıa
davranışta bulunduğu anlaşıldığından, sanığın eylemlerine uyan 657 sayılı Yasanın
125/B-b maddesi gereğince Kınama cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiş
olup, ancak kararın tebliği İçin Kemal Onuk'un adresi, yapılan aramalara rağmen bu­
lunamadığından bu karar ilgiliye Hanen tebliğ olunur.
5037 / 1-1
İller Bankasından :
Doğu İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi
Osman Bakırcı ve Ortakları (Halen adresleri meçhul)
Yükümünüzde bulunan Başkale (Van) İçmesuyu kesin hakediş raporunun
ve eksik fiatların Hândan itibaren 30 gün İçerisinde tetkik ve İmzalanması, aksi tak»
dlrde kesin hesabın re'sen tahakkuk ettirileceği hususu Hanen duyurulur.
5034/1-1
Sayfa : 60
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Türk Standardları Enstitüsünden:
İstanbul'da müesses Sabuncuzade M . Şakir ve Mahdumu MUessesatı Ticari ve
Sınat T.A.Ş. nln TS Ö4 kapsammda İmal ettiği «ADORA-HACIŞAK1R» ticari marnau Kalıp Tuvalet Sabunlar için Enstitümüzle imzaladığı TSE Markasım kullanmaya
yetki veren sözleşmesi, firmanın isteği üzerine 23/3/1984 tarihinde feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme
konusu mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine davranı­
şın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna
sebep olacağı duyurulur.
5013 / 1-1
İstanbul'da müesses Mimsan San. ve Tlc. Dağıtım Koli. ŞU. Muammer Şenfürk, Mustafa Telli, Metin Yazıcıoğlu ve Muzaffer Şentürk Firmasının, TS 58 sayılı
«.Tüp Biçimi Floresan 'Lamba Balastları» standardı kapsamında imal ettiği «MİMSAN»
Markalı 220 V 40 W Tüp Biçimi Floresan Lamba Balastları için, standarda aykırı
imalât yapması nedeniyle, TSE Markasım kullanma hakkı kaldırılarak, 29/3/1984
tarihinde kapsam daraltması yapılmıştır.
Firmanın, 220 V 20 W Tüp Biçimi Floresan Lamtıa Balastları üzerinde T S E
Markasım kullanma hakkının devam etmekte olduğu, ancak 220 V 40 W Tüp Biçimi
Floresan Lamba Balastlarının, T S E Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumlu­
luğuna sebep olacağı duyurulur.
5012 /1-1
İstanbul'da müesses A.G.E. Balastransformatör Elektrik Malzemeleri İmalâtı
ve Ticaret Koli. Ştl. firmasının, TS 58 sayılı «Tüp Biçimi Floresan Lamba Balast­
ları» standardı kapsamında imal ettiği, «ŞOK» ticari markalı 220 V 20 W Tüp Biçimi
Floresan Lamba Balastları İçin, standarda aykırı imalât yapması nedeniyle, T B B Mar­
kasını kullanma hakkı kaldırılarak 23/3/1984 tarihinde kapsam daraltması yapılmış­
tır.
Firmanın, 220 V 40 W Tüp Biçimi Floresan Lamba Balasttan üzerinde T S E
Markasım kullanma hakkının devam etmekte olduğu, ancak 220 V 20 W Tüp Biçimi
Floresan I^amba Balastlarının, TSE markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve İlgililerin sorum­
luluğuna sebep olacağı duyurulur.
6011
Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
Vakfın Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi vakfı.
Vakfedenler : Kemal Kafalı. A l i Nafiz Yürekli, Münir Ekonomi, Reşat Baykal,
Güngör Evren, Şarık Tara, Hüseyin Ayduk Esat Koray, Fikret Keskinel, Mahmut Selahattln üzel, Orhan Yavuz, Mesut Göksu, İsmet Aka, Osman Dinçer Onur, Şahap
özer. Hasan Mehdi Aydıner, üzeyir Garih, Ahmet Yalçın Aköz, Fuat Yavuz Bor, Nu­
rettin Koçak, Adnan Nihat Kocaaslan, Enver Çeşmeli, Osman Mörel, Mansur Şahin,
Enver Tokay, Nimet özdaş, Hulusi Çetinoğlu, Babür Yılanlıoğlu.
Vakfın İ k a m e t g a h ı : İstanbul
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı : İstanbul Asliye 3. Hukuk Mahkeme­
sinin 24/2/1984 gün, E . 1983/665, K. 1984/72 sayılı kararı.
Vakfm Gayesi:
a) Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak
Üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılan­
ları desteklemek ve araştırma sonuçlarım desteklemektir.
4 Nisan 1984 — Sayı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 61
b) Başka İstanbul Teknik üniversitesi öğrencileri olmak üzere özellikle tek­
nik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının kar­
şılanmasında her türlü yardımda bulunmaktır.
Vakfın M a l Varlığı : 12.850.000,— T L .
Vakfın Organları: Yönetim Kurulu, Danışma ve Seçim Kurulu, Denetçiler.
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün
13. maddesi gereğince İlan olunur.
5014
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :
T A P U L A M A İLANI
Bursa İli İnegöl İlçesinin Belediye hudutları dışında kalan yerlerdeki (Bütün
bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların 28/8/1966 gün ve 766 sayılı Tapulama
Kanununa göre tapulamalarının yapılacağı ilân olunur.
4522/1 /1-1
T A P U L A M A İLANI
Yozgat İli Çayıralan İlçesinin Belediye hudutları dışında kalan yerlerdeki (Bütün
bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların 28/8/1966 gün ve 766 sayılı Tapulama
Kanununa göre tapulamalarının yapılacağı ilân olunur.
4522/2 /1-1
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 75210 No. lu plan,
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır,
llânen ilgililere duyurulur.
Ada No : Lodumlu Tapulama, Parsel No : 5503
4858 / 1-1
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 70820/C No. lu
plân. Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır,
llânen ilgililere duyurulur.
Ada No : 3479, Parsel No : 11, 15, 16, 18
4857/1-1
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından :
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıyan, Ortaokul
mezunu, bulunmadığı takdirde İlkokul mezunu, askerlik görevini yapmış, 35 yaşını
aşmamamış, mesleğinde en az 7 yıllık belgelenebilir deneyimi olanlar arasından
20 Nisan 1984 Cuma günü saat 10.00'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında uy­
gulama ve mülakat şeklinde yapılacak sınavla aşçı alınacaktır.
İsteklilerin en geç 18 Nisan 1984 günü çalışma saati sonuna kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisi Personel ve özlük İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak, bu­
radaki alacakları Görev İsteği Formu'nu doldurduktan sonra, nüfus cüzdanı örneği,
askerlik terhis belgesi, öğrenim belgesi ve bonservis İle 2 adet fotoğrafı da ekliyerek Sınava Giriş Belgesi almaları gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5166 / 1-1
Sayfa : 02
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1084 — Sayı : 18362
OSMANLI
MERKEZ
TÜRKİYE
31 ARALİK
Türk Lirası
A K T İ F
I ÖDENMEMİŞ S E R M A Y E
II K A S A
III
IV
V
VI
VII
T C M E R K E Z BANKASI
BANKALAR
ROPORI AR
M E N K U L DEĞERLER < l ! 7 D A N I
M E V D U A T KARŞILIK! A R I
V I I I KREDİLER llhııus Kıt Harici
Utınıkkr ve Kuruluşlar
Uıııalıler ve Kuruluklar Kefaletimle
Dujtr Muuenler
v-t-ff
1444 407 932.51
10608 2 2 1 6 6 8 72
114« 407 911.51
1060» 221 668.72
I 956 325 502.46
111 782.156 304.411
K g a Vadeli
O n a ve L / u n V a d e l i
Toplam
28 692 372 2 5 ' " 7
İ H 1*8.115.32
28 3 ' 4 101941.4'.
«..191.8(10 I H . 1 I
' xtnm
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
T A R I M S A L KREDİLbR
U A Y R İ M E N K L I . KREDİLERİ
MESLEKİ KREDİLER
DENİZCİLİK KREDİLERİ
K A L K I N M A VTr Y A T I R I M
B A N K A L A R I N A VERİI.FN KRFDİI E R
Ml.'HTEllE B O R f l L L A R
( V f r L H E S A P L A R ( T C M e r k e z üanlauı
K A N U N İ Y E D E K L E R KARŞILIĞI
K I Y M F T I F R ıBan l a »
İŞTİRAKLERİMİ/
Hanı K a n M a d 48 I I
Bana K a n M a n «8 f I ve M a v M a d S r S
KURULUŞLARIMI/
Sanı K a n M a d 4 * I I
Bant K a n M a d 41 I ? ve Mu> M a d « I «
XIX SABtT D f G E R L E R
Menkuller
ıMeMulkı 441 879 310 T L na a t o n a l i d i r ı
£aynmenkulkr
tfiavrmımiuıler 2 6 6 7 8 5 0 0 0 0 T L na
fjfrjnalrdır l
:s7 77
401 " i l w».»»
t 285 «63 269 68
: 9 « ı " 7 0 "9
•16 1175 14* 927 ' 3 3 6 1 4 *«
9 860576
ir.
-
rıra'i
694 903 516.31
216 0 2 " 504.41
478 878 0111(1
200O0IS J72.I6
137 194 6 30.62
1 6 7 1 8 2 0 751.54
2 703.920 »M.47
553 222 125.03
2 1 Sn.648 263.44
Tular
S"42«09671 " 5
X X T A H S l l . l GECİKMİŞ A L A C A K L A R
X X I DKİER A K T I F L F R
Kavıılı D e | c r
128 622 844.44
X X I I AKTİFİ ESTİRİLMİŞ ( i l D F R i r R
XXIII Z A R A R
A v n l a n Kar«
4»' ?08 <8I«8
B
5 757 401 0 8 " 0 '
19 2"2 161 9 5 V 5
Aınoı
2" 3 - 3 6 2 - 38
94 4 0 9 6 6 2 K V . ! - . '
215 120 707 0 8 9 7 6
N A / I M H E S A P L AR
GENEL
TOPLAM
W530.J69920.28
31 ARALİK 1083 K A R
BORÇ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
P E R S O N E L GİDERLERİ
V E R G İ V E HARÇLAR
DİĞER İŞIETMF GİDERLERİ
VERİLEN FAİZLER
VERİLEN KOMİSYONLAR
KAMBİYO Z A R A R I A R I
AMORTİSMANLAR
KARŞILIKLAR
KURULUŞLARIMIZ / A R A R P A Y I
MUHTELİF G İ D E R L E R V E Z A R A R L A R
KAR
Türk Lirası
3077 980
«47 17?
894 827
II 753 898
6 161
251.02
740.71
903.15
036.88
22" 25
9 J 647 İ M 9 |
471 181 315 " 8
4.328.880.P
7 1 ] 0 9 4 276.74
17.815.495.261.66
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
RESMİ G A Z E T E
Sayfa -. 63
BANKASI
İSTANBUL
GRUBU
1983 BİLANÇOSU
Türk Lirası
PASİF
1 SERMAYE
II Y E D E K AKÇELER
Kınımı Y e r M Akçeler
Ihtiyırı Yedek Akçeler
0 4 e r Anıs F o n u
III KARŞILIKLAR ılıurıkler Y e n i l e n De|erleme Kırsılıjm
I V TAHVİLLERİMİZ
V T C MFRKE7 BANKASI
AunsUr
Reeüuınt Ettirilen Senetler
D i t t i Bönler
VI O Z b L H E S A P L A R KARŞILIĞI
ftımter rmırien
lllulıı Temmıllın
•DUeı
VII
VIII
IX
X
BANKALAR
DIŞ K R E D l l l - H
FONLAR
MEVDUAT
Rnnıı Mevuuıtı
1 r e n Mevduıl
B r ı k ı k ı Mevdmıı
l ı u r r u f Meudıun
D i l e r Mevduıl
XI
XII
XIII
XIV
DÖVİZ TEVDİATI
ÖDEME F M I R I K R I
M U H TELİF A L A C AKİ H A R
Z A M A N AŞIMINA llfıRAMIŞ T A L E P
Ol L-NMAMIS K I Y M E T L E R
X V D K J E R PASİFLER
XVI K A R
•Gecen Yıldın Devreden
B i l i n e n Yıh K i r i
8000000 ! 752 587.639.09
116.009 764.70
1.313 722 115.39
1 212.155 7S4 Vıdctu
2
Vıdelı
258 » 2 . 1 '
—
12 6 1 1 1 6 5 .2.6«l>«6W7.lt
'ili
920 155 185.10
1 165.002
-
21»M)
119.261 000. —
2 600 896.997.87
Tnpbm
-
2 SRİ 258 832.87
—
12 638 IİS. 2 W 0 . r o 997.17
—
-
2 085 157 484.01
-
920 1 33 115.10
1 I6S 002.298.98
-
2.083 137 484.08
-
787 ¡91.59
992 047.175.42
2 * ' J4I.5V
492 U 4 ' 1 ?S 4 ;
-
49.052 754 48« .82
10Od» 45» II
1 ' "51791 091 76
440 84} 495 46
1246 1 039 1 31 16
24] 161 128.3(1
—
8 . 1 9 9 ) 6 8 ••
528 348 180.6!
22 6 0 6 6 4 0 334.98
10086 4\» 31
12 762 190.«4 76
969 441 676 II
15067 679 666.14
24] 361 3.78.50
75 409 T l 705 11
23 143 SI7 113.63
49 052 7«) «88.82
1 794 9 1 8 4 5 a 7«
94 946 958.91
1 884.865 4 I K 64
1 31156(1251 54
9 4 8 6 847 289 7t
-
23 168.298 416 89
71« 094 276 "4
715 094 276.74
TOPLAM
NAZIM HESAPLAR
Cirafammız
T . C Merfce? BınkKını
' Diter
Kcfıtakrimi}
Islırık ve Kunılııtlırırru/
ruuıklennıır ve Kurjlusujrımı/ Kefıleııyle
Diler Mullenlerr
KlhuHenrau
• Y u n ıcı
Y u n ıhtı
D 4 e r Nı/ım H e u n l d r
••521 V - . 5 8 S
-
7 657 177.585
94 409 662 8 3 0 . 5 :
2J5 120 707 089.7»
-
.18 765611 476 17
—
-
18 765 611 976 17
2 712 531449.65
3 712 531 «49.6i
165.985 1(6 078.94
309 330.364 420.28
CF.NEL T O P L A M
VE ZARAR HESABI
ALACAK
I
II
III
IV
V
VI
VII
Türk Lirası
11605.816 194.02
1 » ) . 770.817.1«
3 716 M I 567.95
A L I N A N FAİZLER
A L I N A N ÜCRETLER V F KOMİSYONLAR
KAMBİYO K A R L A R I
K U R U L U L A R I M I Z D A N A l İNAN KÂR P A Y I
İŞTİRAKLERİMİZDEN A L I N A N KÂR P A Y I
M I H T F L I T ("ıFl.lRI.ER V F KÂRLAR
ZARAR
202 287 22.1J8
527.259459 1)
1
I 7 I I 5 493 2 6 I Ä
5042 / 1-1
Sayfa : 64
RESMİ G A Z E T E
4 Nisan 1984 — S a y ı : 18362
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğünden •
2978 sayılı ücretlilere Vergi ladesi
iadesine esas olacakı
Hakkında
Kanun'a
göre, vergi
1 — VERGİ İADE BİLDİRİMİ (Memur, işçi ve emekliler için)
2 — VERGİ İADE BEYANNAMESİ (İşverenler için)
3 — V E R G İADE BİLDİRİMİ (Götürü usulde vergilendirilenler için)
4 — ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ İCMAL BORDROSU
İşletme Müdürlüğümüzce bastırılmış olup, toptan ve perakende olarak
Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü Resmi Gazete satış yerlerinde satıl­
maktadır.
Ayrıca, Ankara içi ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel
teşebbüs ve isteklilerin İhtiyaçları İşletme Müdürlüğüne yapacakları yazılı
siparişler ile ücreti mukabilinde karşılanacaktır.
«Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu» son değişiklik şekliyle İşletme Müdür­
lüğümüzce bastırılmış olup, 125,— TL. karşılığı Başbakanlık Basımevi İşletme
Müdürlüğü Resmi Gazete Satış yerlerinde satılmaktadır.
Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanların gecikmeden zamanında yayım­
lanabilmesl İçin, doğrudan doğruya (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğü Ankara) adresine gönderilmesi rica olunur.
BAŞBAKANLIK
Neşriyat Daire Başkanlığı
Resmî Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Böîümü:
Sayfa
Milletlerarası Andlaşma
84/7753 Japonya'ya Olan Borçlarımızın Ertelenmesi Maksadiyle Japon
Ihracat-lthalat Bankası Arasında Yapılan Anlaşmanın Onay­
lanmasına Dair Karar
1
Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi TUrk-Arap İlişkileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliği
15
Yargı Bölümü:
— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine ait Karar
— Yüksek Seçim Kurulunun Bir Kararı
17
17
— İlanlar
19
BAŞBAKANLİK BASIMEVİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
2 237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content