close

Enter

Log in using OpenID

banyosunu sevenlere

embedDownload
banyosunu sevenlere...
2013 ÜRÜN KATALOĞU & FİYAT LİSTESİ
İÇİNDEKİLER
Duş Tekneleri ...................................02
Mini Küvetler...................................22
Köşe Küvetler ..................................26
Özel Küvetler ...................................34
Düz Küvetler ....................................40
Kompakt Sistemler .........................54
Klasik Küvetler.................................61
Dikey Duş Sistemleri .......................64
Aksesuarlar......................................66
Dijital Aksesarlar .............................67
N O VA C R Y L , 1 9 9 3 y ı l ı n d a S n . S a b r i A K B U LU T ’ u n y a t ı r ı m l a r ı
ile AKPLAST Şirketler grubunun bir üyesi olarak ticari hayatına
b a ş l a y a n A K F R İ G O P O LY. P L A S T. S A N . T İ C . LT D. Ş T İ ’n i n a k r i l i k ü r ü n
m a r k a s ı d ı r.
A K F R İ G O P O LY. P L A S T. S A N . T İ C . LT D. Ş T İ . ü r e t i m f a a l i y e t l e r i n e
frigorifik araç üstü ekipmanları ile başlamış ve kısa süre
z a r f ı n d a s e k t ö r ü n d e l i d e r f i r m a l a r d a n b i r i s i o l m a y ı b a ş a r m ı ş t ı r.
2002 yılına gelindiğinde üretim por tföyünü genişletmek
maksadıyla 6000m2 kapalı alanda kurulu kendi tesislerinde;
a k r i l i k k ü v e t , d u ş t e k n e s i , k o m p a k t d u ş k a b i n i , S PA h a v u z ,
dikey duş sistemleri ve hydro masaj sistemleri üretimine
b a ş l a n m ı ş t ı r. M o d e r n m a k i n e v e t e ç h i z a t l a r l a d o n a t ı l m ı ş
t e s i s l e r i m i z d e y ı l l ı k ü r e t i m h e d e f i 4 0 . 0 0 0 a d e t t i r.
N O VA C R Y L , g r u p ş i r k e t l e r i n d e n A K P O L İ M E R A K R İ L İ K L E V H A
S A N . v e T İ C . LT D. Ş T İ ’n i n ü r e t i m i n i y a p m a k t a o l d u ğ u A K R İ L İ T S G
ticari adı ile bilinen dökme(cast akrilik) akrilik levhalarını
k u l l a n a r a k b i r d i ğ e r g r u p ş i r k e t i o l a n A K P L A S T P O LY. P L A S T. S A N .
v e T İ C . LT D. Ş T İ ’n d e v a k u m s i s t e m i y l e 4 5 0 ’ y e y a k ı n f a r k l ı ö l ç ü v e
modeldeki kalıplardan faydalanarak ABS panelli ürünler imal
e t m e k t e d i r.
N O VA C R Y L k ı s a s ü r e i ç e r i s i n d e o l u ş t u r d u ğ u b a y i l e r
kanalıyla yur tiçinde tercih edilen markalardan birisi olmayı
b a ş a r m ı ş t ı r. Ay n ı z a m a n d a B a l k a n l a r, O r t a d o ğ u v e K u z e y A f r i k a
p a z a r ı n d a d a i l g i v e b e ğ e n i i l e k a r ş ı l a n a n N O VA C R Y L ü r ü n l e r i
y u r t d ı ş ı n a d a i h r a ç e d i l m e k t e d i r.
“ B A N YO S U N U S E V E N L E R E ” s l o g a n ı i l e h e r k e s i n b a n y o k e y f i n e
uygun, uzun yıllar boyunca kullanılabilecek kaliteli ürünler
ü re t m e y e d e v a m e d e n v e İ ş E t i k Te m e l l e r i n i “ G ü v e n i l i r l i k ”
ü z e r i n e k u r a n N O VA C R Y L S n . M i t h a t A K B U LU T ’ u n y ö n e t i m i
d o ğ r u l t u s u n d a p ro f e s y o n e l k a d r o s u , g e n i ş a r a ç f i l o s u i l e
hızlı ve zamanında lojistik destek sağlayarak, müşterilerinin
memnuniyetinin daimi olması amacıyla ilkelerinden ödün
v e r m e d e n ö z e n l e ç a l ı ş m a y a d e v a m e d e c e k t i r.
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
)0&*(&&
h: 21 cm
h: 31 cm
h: 28 cm
Kod
A 3280
A 3295
A 3253
A 3204
A 3254
A 3273
A 3268
A 3241
A 3203
A 3269
A 3247
Ebat
70 x 70
75 x 75
80 x 80
85 x 85
90 x 90
95 x 95
100 x 100
110 x 110
120 x 120
110 x 110 oturmalı
120 x 120 oturmalı
a
70
75
80
85
90
95
100
110
120
110
120
b
70
75
80
85
90
95
100
110
120
110
120
c
79
84
89
94
99
109
118
128
138
121
136
d
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
5,5
6,5
6,5
6,5
8
9
e
f
g
15 59 20 64 25 67 30 74 35 77 40 84 45 87 55 97 65 107 65 110 26
72 120 26
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
31
28
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5
5
l
5
5
5
5
5
5
5
5
5
13
14
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 250
c 263
c 288
c 300
c 325
c 375
c 400
c 500
c 550
c 500
c 550
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
2
h: 21 cm
h: 27 cm
Kod
A 3261
A 3246
A 3262
A 3297
A 3298
Ebat
a
b
c
d
90 x 90
90 90 103 8
95 x 95
95 95 110 6
100 x 100
100 100 103 7
90 x 90 yüksek oturmalı 90 90 103 6,5
100 x 100 yüksek oturmalı 100 100 117 7
e
f
g
56 93 20
60 93 24
55 105 30
56 100 55 105 -
h
-
i
30
65
75
j
37
20
48
49
55
k
5,5
5,5
5,5
5
5
l
13
6
10
4
4
m
25
25
30
30
n
21
27
27
27
27
o
-
FİYAT
c 463
c 525
c 550
c 525
c 600
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
3
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
)0&)./,'&#*(&&
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
-'.,%*(&&
J8
h: 21 cm
Kod
A 3283 (sağ)
A 3284 (sol)
A 3011 (sağ)
A 3012 (sol)
A 3292 (sağ)
A 3293 (sol)
A 3013 (sağ)
A 3014 (sol)
A 3015 (sağ)
A 3016 (sol)
A 3017 (sağ)
A 3018 (sol)
A 3019 (sağ)
A 3020 (sol)
Ebat
80 x 100 x 21(h)
80 x 100 x 21(h)
80 x 110 x 21(h)
80 x 110 x 21(h)
80 x 120 x 21(h)
80 x 120 x 21(h)
80 x 130 x 21(h)
80 x 130 x 21(h)
80 x 140 x 21(h)
80 x 140 x 21(h)
80 x 150 x 21(h)
80 x 150 x 21(h)
80 x 160 x 21(h)
80 x 160 x 21(h)
a
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
b
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
c
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
f
-
g
-
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 400
c 400
c 425
c 425
c 450
c 450
c 475
c 475
c 500
c 500
c 525
c 525
c 550
c 550
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
J8
JFC
4
JFC
h: 21 cm
Kod
A 3021 (sağ)
A 3022 (sol)
A 3023 (sağ)
A 3024 (sol)
A 3271 (sağ)
A 3272 (sol)
A 3025 (sağ)
A 3026 (sol)
A 3027 (sağ)
A 3028 (sol)
A 3029 (sağ)
A 3030 (sol)
A 3031 (sağ)
A 3032 (sol)
Ebat
90 x 100 x 21(h)
90 x 100 x 21(h)
90 x 110 x 21(h)
90 x 110 x 21(h)
90 x 120 x 21(h)
90 x 120 x 21(h)
90 x 130 x 21(h)
90 x 130 x 21(h)
90 x 140 x 21(h)
90 x 140 x 21(h)
90 x 150 x 21(h)
90 x 150 x 21(h)
90 x 160 x 21(h)
90 x 160 x 21(h)
a
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
b
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
c
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
f
-
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
g
-
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 450
c 450
c 475
c 475
c 500
c 500
c 525
c 525
c 550
c 550
c 575
c 575
c 600
c 600
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
J8
JFC
5
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
-'.,%*(&&
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%,*(&&
h: 21 cm
h: 34 cm
h: 45 cm
Kod
A 3250
A 3285
A 3251
A 3205
A 3252
A 3202
A 3263
A 3258
A 3259
Ebat
70 x 70 x 21(h)
75 x 75 x 21(h)
80 x 80 x 21(h)
85 x 85 x 21(h)
90 x 90 x 21(h)
95 x 95 x 21(h)
100 x 100 x 21(h)
90 x 90 x 34(h)
100 x 100 x 45(h)
a
70
75
80
85
90
95
100
90
100
b
70
75
80
85
90
95
100
90
100
c
58
63
68
73
77
82
87
83
84
d
58
63
68
73
77
82
87
70
75
e
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
9
10
f
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
9,5
11,5
g
-
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
54
54
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5
5
l
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
13
26
m
26
26
n
34
45
o
-
FİYAT
c 250
c 263
c 288
c 300
c 325
c 375
c 400
c 463
c 550
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
6
h: 21 cm
Kod
A 3296
A 3279
A 3276
A 3287
A 3270
A 3290
A 3245
A 3242
A 3226
A 3231
A 3225
Ebat
70 x 80 x 21(h)
70 x 90 x 21(h)
70 x 100 x 21(h)
70 x 110 x 21(h)
70 x 120 x 21(h)
70 x 130 x 21(h)
70 x 140 x 21(h)
70 x 150 x 21(h)
70 x 160 x 21(h)
70 x 170 x 21(h)
70 x 180 x 21(h)
a
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
b
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
c
57
58
57
58
58
57
57
57
57
57
57
d
67
78
87
98
108
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6
6,5
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
g
-
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
k
4,5
4,5
4,5
4,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
l
4,5
4,5
4
6,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 275
c 300
c 350
c 375
c 400
c 425
c 450
c 475
c 500
c 525
c 550
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
7
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%z,.!(*(&&
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%z,.!(*(&&
h: 21 cm
Kod
A 3246
A 3223
A 3222
A 3221
A 3220
A 3219
A 3218
A 3217
A 3216
A 3215
A 3214
Ebat
75 x 80 x 21(h)
75 x 90 x 21(h)
75 x 100 x 21(h)
75 x 110 x 21(h)
75 x 120 x 21(h)
75 x 130 x 21(h)
75 x 140 x 21(h)
75 x 150 x 21(h)
75 x 160 x 21(h)
75 x 170 x 21(h)
75 x 180 x 21(h)
a
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
b
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
c
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
d
e
67 6,5
78 6
88 6
98 6
108 6
118 6
128 6
138 6
148 6
158 6
168 6
f
-
g
-
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
l
4,5
7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 300
c 325
c 375
c 400
c 425
c 450
c 475
c 500
c 525
c 550
c 575
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
8
h: 21 cm
Kod
A 3288
A 3264
A 3286
A 3265
A 3291
A 3277
A 3294
A 3299
A 3249
A 3248
Ebat
80 x 90 x 21(h)
80 x 100 x 21(h)
80 x 110 x 21(h)
80 x 120 x 21(h)
80 x 130 x 21(h)
80 x 140 x 21(h)
80 x 150 x 21(h)
80 x 160 x 21(h)
80 x 170 x 21(h)
80 x 180 x 21(h)
a
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
b
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
c
67
67
68
67
68
67
67
68
68
67
d
77
87
98
107
118
127
137
148
158
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6
6,5
6,5
6
6
6,5
f
-
g
-
h
-
i
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
j
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
k
4,5
4,5
4
4,5
4,5
5
4
6,5
4
5
l
-
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 363
c 400
c 425
c 450
c 475
c 525
c 550
c 575
c 638
c 688
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
9
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%z,.!(*(&&
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%z,.!(*(&&
h: 21 cm
Kod
A 3213
A 3212
A 3211
A 3210
A 3209
A 3208
A 3207
A 3439
A 3206
Ebat
85 x 100 x 21(h)
85 x 110 x 21(h)
85 x 120 x 21(h)
85 x 130 x 21(h)
85 x 140 x 21(h)
85 x 150 x 21(h)
85 x 160 x 21(h)
85 x 170 x 21(h)
85 x 180 x 21(h)
a
85
85
85
85
85
85
85
85
85
b
100
110
120
130
140
150
160
170
180
c
72
72
72
72
72
72
72
72
72
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
g
-
h
-
i
21
21
21
21
21
21
21
21
21
j
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
l
-
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 425
c 450
c 475
c 500
c 525
c 575
c 600
c 650
c 700
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
10
h: 21 cm
Kod
A 3266
A 3233
A 3267
A 3224
A 3243
A 3240
A 3289
A 3034
A 3035
Ebat
90 x 100 x 21(h)
90 x 110 x 21(h)
90 x 120 x 21(h)
90 x 130 x 21(h)
90 x 140 x 21(h)
90 x 150 x 21(h)
90 x 160 x 21(h)
90 x 170 x 21(h)
90 x 180 x 21(h)
a
90
90
90
90
90
90
90
90
90
b
100
110
120
130
140
150
160
170
180
c
77
77
77
77
77
77
77
77
77
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
g
-
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
l
5,5
4,5
4
4,5
4
5,5
4,5
5,5
4,5
m
-
n
-
o
-
FİYAT
c 463
c 488
c 500
c 525
c 550
c 600
c 625
c 650
c 675
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
11
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%z,.!(*(&&
%,&%!z0&-*(&&/}.%(&,
%'&z4&/}&,
h: 21 cm
Kod
A 3229
A 3244
A 3243
A 3230
A 3227
A 3228
Ebat
75 x 150 x 21(h)
75 x 160 x 21(h)
75 x 170 x 21(h)
80 x 170 x 21(h)
90 x 140 x 21(h)
90 x 150 x 21(h)
a
75
75
75
80
90
90
b
150
160
170
170
140
150
c
63
63
63
68
78
78
d
138
148
158
158
128
138
e
38
38
38
38
38
38
f
6
6
6
6
6
6
g
69
69
69
69
69
69
h
-
i
-
j
21
21
21
21
21
21
k
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
l
4
4
4
4
4
4
m
1
1
1
1
1
1
n
-
o
-
FİYAT
c 600
c 625
c 663
c 675
c 550
c 625
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
12
Kod
A 3301
A 3334
A 3304
A 3362
A 3305
A 3314
A 3306
A 3312
A 3340
A 3371
Ebat
70 x 70
75 x 75
80 x 80
85 x 85
90 x 90
95 x 95
95 x 95 oturmalı
100 x 100
110 x 110
120 x 120
MONOBLOK h: 16
a
b
c
d
70 70 79 5,5
75 75 84 5,5
80 80 89 6,5
85 85 94 6,5
90 90 99 6,5
95 95 104 5,5
95 95 110 6
100 100 109 6
110 110 119 6
120 120 129 6
e
f
15 59
20 64
25 67
30 72
35 77
40 84
60 93
45 88
50 98
55 108
FİYAT
c 280
c 295
c 308
c 324
c 338
c 382
c 514
c 426
c 486
c 500
Kod
F 3348
F 3349
F 3335
F 3402
F 3336
F 3350
F 3337
F 3378
F 3413
Ebat
70 x 70
75 x 75
80 x 80
85 x 85
90 x 90
95 x 95
100 x 100
110 x 110
120 x 120
FLAT h: 7
a
b
c
70 70 79
75 75 84
80 80 89
85 85 94
90 90 99
95 95 104
100 100 109
110 110 119
120 120 129
d
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
5,5
6,5
6,5
6,5
e
f
15 59
20 64
20 67
20 67
35 77
40 84
45 88
50 98
55 108
FİYAT
c 220
c 235
c 264
c 280
c 295
c 308
c 324
c 352
c 411
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
13
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
)0&')()&)%M< &.
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
-'.,%')()&)%M< &.
J8
Kod
A 3321 (sağ)
A 3322 (sol)
A 3372 (sağ)
A 3373 (sol)
A 3330 (sağ)
A 3331 (sol)
A 3374 (sağ)
A 3375 (sol)
A 3376 (sağ)
A 3377 (sol)
A 3378 (sağ)
A 3379 (sol)
A 3380 (sağ)
A 3381 (sol)
Ebat
80 x 100
80 x 100
80 x 110
80 x 110
80 x 120
80 x 120
80 x 130
80 x 130
80 x 140
80 x 140
80 x 150
80 x 150
80 x 160
80 x 160
MONOBLOK
a
b
80 100
80 100
80 110
80 110
80 120
80 120
80 130
80 130
80 140
80 140
80 150
80 150
80 160
80 160
h: 16
c
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
f
-
Kod
F 3351 (sağ)
F 3352 (sol)
F 3415 (sağ)
F 3416 (sol)
F 3353 (sağ)
F 3354 (sol)
F 3417 (sağ)
F 3418 (sol)
F 3419 (sağ)
F 3420 (sol)
F 3421 (sağ)
F 3422 (sol)
F 3423 (sağ)
F 3424 (sol)
FİYAT
c 382
c 382
c 411
c 411
c 441
c 441
c 500
c 500
c 529
c 529
c 558
c 558
c 588
c 588
Ebat
80 x 100
80 x 100
80 x 110
80 x 110
80 x 120
80 x 120
80 x 130
80 x 130
80 x 140
80 x 140
80 x 150
80 x 150
80 x 160
80 x 160
FLAT h: 7
a
b
c
80 100 66
80 100 66
80 110 66
80 110 66
80 120 66
80 120 66
80 130 66
80 130 66
80 140 66
80 140 66
80 150 66
80 150 66
80 160 66
80 160 66
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
f
-
FİYAT
c 308
c 308
c 324
c 324
c 352
c 352
c 382
c 382
c 411
c 411
c 441
c 441
c 471
c 471
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
JFC
14
JFC
Kod
A 3382 (sağ)
A 3383 (sol)
A 3384 (sağ)
A 3385 (sol)
A 3323 (sağ)
A 3324 (sol)
A 3386 (sağ)
A 3387 (sol)
A 3388 (sağ)
A 3389 (sol)
A 3390 (sağ)
A 3391 (sol)
A 3392 (sağ)
A 3393 (sol)
Ebat
90 x 100
90 x 100
90 x 110
90 x 110
90 x 120
90 x 120
90 x 130
90 x 130
90 x 140
90 x 140
90 x 150
90 x 150
90 x 160
90 x 160
MONOBLOK
a
b
90 100
90 100
90 110
90 110
90 120
90 120
90 130
90 130
90 140
90 140
90 150
90 150
90 160
90 160
h: 16
c
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
f
-
FİYAT
c 441
c 441
c 471
c 471
c 500
c 500
c 529
c 529
c 558
c 558
c 588
c 588
c 617
c 617
Kod
F 3425 (sağ)
F 3426 (sol)
F 3427 (sağ)
F 3428 (sol)
F 3355 (sağ)
F 3356 (sol)
F 3429 (sağ)
F 3430 (sol)
F 3431 (sağ)
F 3432 (sol)
F 3433 (sağ)
F 3434 (sol)
F 3435 (sağ)
F 3436 (sol)
Ebat
90 x 100
90 x 100
90 x 110
90 x 110
90 x 120
90 x 120
90 x 130
90 x 130
90 x 140
90 x 140
90 x 150
90 x 150
90 x 160
90 x 160
FLAT h: 7
a
b
c
90 100 76
90 100 76
90 110 76
90 110 76
90 120 76
90 120 76
90 130 76
90 130 76
90 140 76
90 140 76
90 150 76
90 150 76
90 160 76
90 160 76
d
86
86
96
96
106
106
116
116
126
126
136
136
146
146
e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
f
-
FİYAT
c 352
c 352
c 382
c 382
c 397
c 397
c 411
c 411
c 441
c 441
c 471
c 471
c 500
c 500
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
J8
15
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
-'.,%')()&)%M< &.
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%,')()&)%M< &.
Kod
A 3300
A 3319
A 3302
A 3361
A 3303
A 3351
A 3311
Ebat
70 x 70
75 x 75
80 x 80
85 x 85
90 x 90
95 x 95
100 x 100
MONOBLOK
a
b
70 70
75 75
80 80
85 85
90 90
95 95
100 100
h: 16
c
58
63
68
73
77
82
87
d
58
63
68
73
77
82
87
e
f
6
6
6
6
6
6
6
6
6,5 6,5
6,5 6,5
6,5 6,5
Kod
F 3345
F 3346
F 3340
F 3401
F 3341
F 3412
F 3347
FİYAT
c 280
c 295
c 308
c 324
c 338
c 382
c 426
Ebat
70 x 70
75 x 75
80 x 80
85 x 85
90 x 90
95 x 95
100 x 100
FLAT h: 7
a
b
c
70 70 58
75 75 63
80 80 68
85 85 73
90 90 77
95 95 82
100 100 87
d
58
63
68
73
77
82
87
e
f
6
6
6
6
6
6
6
6
6,5 6,5
6,5 6,5
6,5 6,5
FİYAT
c 220
c 235
c 264
c 280
c 295
c 308
c 324
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
16
Kod
A 3333
A 3318
A 3315
A 3325
A 3313
A 3328
A 3339
A 3342
A 3348
A 3345
A 3349
Ebat
70 x 80
70 x 90
70 x 100
70 x 110
70 x 120
70 x 130
70 x 140
70 x 150
70 x 160
70 x 170
70 x 180
MONOBLOK
a
b
70 80
70 90
70 100
70 110
70 120
70 130
70 140
70 150
70 160
70 170
70 180
h: 16
c
57
58
57
58
58
57
57
57
57
57
57
d
67
78
87
98
108
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6
6,5
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
Kod
F 3357
F 3358
F 3359
F 3360
F 3361
F 3362
F 3375
F 3380
F 3390
F 3389
F 3391
FİYAT
c 295
c 324
c 352
c 382
c 426
c 456
c 486
c 514
c 544
c 573
c 602
Ebat
70 x 80
70 x 90
70 x 100
70 x 110
70 x 120
70 x 130
70 x 140
70 x 150
70 x 160
70 x 170
70 x 180
FLAT h: 7
a
b
c
70 80 57
70 90 58
70 100 57
70 110 58
70 120 58
70 130 57
70 140 57
70 150 57
70 160 57
70 170 57
70 180 57
d
67
78
87
98
108
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6
6,5
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
FİYAT
c 235
c 264
c 280
c 295
c 324
c 352
c 382
c 426
c 456
c 471
c 500
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
17
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%z,.!(')()&)%M< &.
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%z,.!(')()&)%M< &.
Kod
A 3338
A 3316
A 3352
A 3353
A 3354
A 3355
A 3356
A 3357
A 3358
A 3359
A 3360
Ebat
75 x 80
75 x 90
75 x 100
75 x 110
75 x 120
75 x 130
75 x 140
75 x 150
75 x 160
75 x 170
75 x 180
MONOBLOK
a
b
75 80
75 90
75 100
75 110
75 120
75 130
75 140
75 150
75 160
75 170
75 180
h: 16
c
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
d
e
67 6,5
78 6
88 6
98 6
108 6
118 6
128 6
138 6
148 6
158 6
168 6
f
-
Kod
F 3374
F 3342
F 3437
F 3438
F 3394
F 3395
F 3396
F 3397
F 3398
F 3399
F 3400
FİYAT
c 308
c 324
c 352
c 382
c 411
c 441
c 471
c 500
c 529
c 558
c 588
Ebat
75 x 80
75 x 90
75 x 100
75 x 110
75 x 120
75 x 130
75 x 140
75 x 150
75 x 160
75 x 170
75 x 180
FLAT h: 7
a
b
c
75 80 62
75 90 63
75 100 63
75 110 63
75 120 63
75 130 63
75 140 63
75 150 63
75 160 63
75 170 63
75 180 63
d
e
67 6,5
78 6
88 6
98 6
108 6
118 6
128 6
138 6
148 6
158 6
168 6
f
-
FİYAT
c 264
c 280
c 295
c 324
c 352
c 382
c 411
c 441
c 471
c 500
c 529
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
18
Kod
A 3326
A 3308
A 3320
A 3309
A 3329
A 3317
A 3332
A 3335
A 3336
A 3337
Ebat
80 x 90
80 x 100
80 x 110
80 x 120
80 x 130
80 x 140
80 x 150
80 x 160
80 x 170
80 x 180
MONOBLOK
a
b
80 90
80 100
80 110
80 120
80 130
80 140
80 150
80 160
80 170
80 180
h: 16
c
67
67
68
67
68
67
67
68
68
67
d
77
87
98
107
118
127
137
148
158
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6
6,5
6,5
6
6
6,5
f
-
Kod
F 3363
F 3364
F 3365
F 3343
F 3366
F 3344
F 3367
F 3368
F 3372
F 3373
FİYAT
c 352
c 382
c 426
c 456
c 514
c 544
c 588
c 617
c 647
c 705
Ebat
80 x 90
80 x 100
80 x 110
80 x 120
80 x 130
80 x 140
80 x 150
80 x 160
80 x 170
80 x 180
FLAT h: 7
a
b
c
80 90 67
80 100 67
80 110 68
80 120 67
80 130 68
80 140 67
80 150 67
80 160 68
80 170 68
80 180 67
d
77
87
98
107
118
127
137
148
158
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6
6,5
6,5
6
6
6,5
f
-
FİYAT
c 280
c 308
c 324
c 352
c 382
c 441
c 456
c 471
c 514
c 544
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
19
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%z,.!(')()&)%M< &.
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%z,.!(')()&)%M< &.
Kod
A 3363
A 3364
A 3365
A 3366
A 3367
A 3368
A 3369
A 3343
A 3370
Ebat
85 x 100
85 x 110
85 x 120
85 x 130
85 x 140
85 x 150
85 x 160
85 x 170
85 x 180
MONOBLOK
a
b
85 100
85 110
85 120
85 130
85 140
85 150
85 160
85 170
85 180
h: 16
c
72
72
72
72
72
72
72
72
72
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
FİYAT
c 412
c 441
c 471
c 530
c 559
c 603
c 632
c 677
c 735
Kod
F 3403
F 3404
F 3405
F 3406
F 3407
F 3408
F 3409
F 3381
F 3410
Ebat
85 x 100
85 x 110
85 x 120
85 x 130
85 x 140
85 x 150
85 x 160
85 x 170
85 x 180
FLAT h: 7
a
b
c
85 100 72
85 110 72
85 120 72
85 130 72
85 140 72
85 150 72
85 160 72
85 170 72
85 180 72
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
FİYAT
c 324
c 353
c 382
c 412
c 441
c 471
c 500
c 530
c 559
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
20
Kod
A 3310
A 3344
A 3307
A 3350
A 3341
A 3327
A 3346
A 3394
A 3395
Ebat
90 x 100
90 x 110
90 x 120
90 x 130
90 x 140
90 x 150
90 x 160
90 x 170
90 x 180
MONOBLOK
a
b
90 100
90 110
90 120
90 130
90 140
90 150
90 160
90 170
90 180
h: 16
c
77
77
77
77
77
77
77
77
77
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
Kod
F 3369
F 3387
F 3370
F 3411
F 3379
F 3371
F 3388
F 3439
F 3440
FİYAT
c 456
c 486
c 514
c 544
c 588
c 617
c 647
c 676
c 705
Ebat
90 x 100
90 x 110
90 x 120
90 x 130
90 x 140
90 x 150
90 x 160
90 x 170
90 x 180
FLAT h: 7
a
b
c
90 100 77
90 110 77
90 120 77
90 130 77
90 140 77
90 150 77
90 160 77
90 170 77
90 180 77
d
87
97
107
117
127
137
147
157
167
e
6,5
6,5
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
f
-
FİYAT
c 352
c 382
c 411
c 441
c 471
c 500
c 529
c 558
c 588
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
Monoblok duş teknelerinde, duş sifonları fiyatlara dahildir.
21
%,&%')()&)%0 &./}.%(&,
%z,.!(')()&)%M< &.
%,&%!z0&-*(&'(%y0.&,
)0&'()./,'&#
Kod
A 3417
A 3418
A 3424
Ebat
90 x 90 x 48(h)
100 x 100 x 48(h)
105 x 105 x 48(h)
a
b
c
d
90 90 106 7,5
100 100 120 7,5
105 105 126 8,5
e
40
50
50
f
-
g
-
h
-
i
-
j
48
48
48
k
l
m
4,5 32,5 23
4,5 32,5 23
4,5 32,5 23
KABUK
c 400
c 440
c 480
PANEL
FİYAT
c 100
c 500
c 110
c 550
c 120
c 600
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
22
Kod
A 3260
A 3201
A 3281
A 3200
A 3282
A 3278
A 3274
A 3275
A 3033
A 3257
Ebat
80 x 100 x 45(h)
80 x 110 x 45(h)
80 x 120 x 45(h)
80 x 130 x 45(h)
80 x 140 x 45(h)
80 x 150 x 45(h)
80 x 160 x 45(h)
80 x 170 x 45(h)
80 x 180 x 45(h)
80 x 100 x 47(h) yüksek otrm.
a
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
b
100
110
120
130
140
150
160
170
180
100
c
66
76
86
96
106
116
126
136
146
58
d
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
e
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
f
-
g
-
h
-
i
-
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
j
45
45
45
45
45
45
45
45
45
52
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
26
m
23
23
23
23
23
23
23
23
23
47
KABUK
c 390
c 411
c 432
c 441
c 449
c 458
c 465
c 485
c 505
c 390
ÖN PANEL YAN PANEL
c 60
c 50
c 64
c 50
c 68
c 50
c 72
c 50
c 76
c 50
c 80
c 50
c 85
c 50
c 90
c 50
c 95
c 50
c 60
c 50
FİYAT
c 500
c 525
c 550
c 563
c 575
c 588
c 600
c 625
c 650
c 500
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
23
%,&%!z0&-*(&'(%y0.&,
%z,.!('()./,'&#
%,&%!z0&-*(&'(%y0.&,
-'.,%'()./,'&#
JFC
Kod
A 3458 (sol)
A 3459 (sağ)
A 3460 (sol)
A 3460 (sağ)
A 3434 (sol)
A 3435 (sağ)
A 3462 (sol)
A 3463 (sağ)
A 3464 (sol)
A 3465 (sağ)
A 3466 (sol)
A 3467 (sağ)
A 3468 (sol)
A 3469 (sağ)
Ebat
80 x 100 x 48(h)
80 x 100 x 48(h)
80 x 110 x 48(h)
80 x 110 x 48(h)
80 x 120 x 48(h)
80 x 120 x 48(h)
80 x 130 x 48(h)
80 x 130 x 48(h)
80 x 140 x 48(h)
80 x 140 x 48(h)
80 x 150 x 48(h)
80 x 150 x 48(h)
80 x 160 x 48(h)
80 x 160 x 48(h)
a
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
b
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
c
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
d
84
84
94
94
104
104
114
114
124
124
134
134
144
144
e
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
f
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
g
-
h
45
45
55
55
65
65
75
75
85
85
95
95
105
105
i
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
j
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
m
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
KABUK
c 400
c 400
c 420
c 420
c 440
c 440
c 460
c 460
c 480
c 480
c 500
c 500
c 520
c 520
PANEL
FİYAT
c 100
c 500
c 100
c 500
c 105
c 525
c 105
c 525
c 110
c 550
c 110
c 550
c 115
c 575
c 115
c 575
c 120
c 600
c 120
c 600
c 125
c 625
c 125
c 625
c 130
c 650
c 130
c 650
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
J8
JFC
24
J8
Kod
A 3470 (sol)
A 3471 (sağ)
A 3472 (sol)
A 3473 (sağ)
A 3430 (sol)
A 3431 (sağ)
A 3436 (sol)
A 3437 (sağ)
A 3438 (sol)
A 3439 (sağ)
A 3440 (sol)
A 3441 (sağ)
A 3442 (sol)
A 3443 (sağ)
Ebat
90 x 100 x 48(h)
90 x 100 x 48(h)
90 x 110 x 48(h)
90 x 110 x 48(h)
90 x 120 x 48(h)
90 x 120 x 48(h)
90 x 130 x 48(h)
90 x 130 x 48(h)
90 x 140 x 48(h)
90 x 140 x 48(h)
90 x 150 x 48(h)
90 x 150 x 48(h)
90 x 160 x 48(h)
90 x 160 x 48(h)
a
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
b
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
c
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
d
104
104
114
114
124
124
134
134
144
144
154
154
164
164
e
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
f
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
g
-
h
55
55
65
65
75
75
85
85
95
95
105
105
115
115
i
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
j
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
m
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
KABUK
c 470
c 470
c 490
c 490
c 498
c 498
c 543
c 543
c 588
c 588
c 645
c 645
c 690
c 690
PANEL
FİYAT
c 105
c 575
c 105
c 575
c 110
c 600
c 110
c 600
c 115
c 613
c 115
c 613
c 120
c 663
c 120
c 663
c 125
c 713
c 125
c 713
c 130
c 775
c 130
c 775
c 135
c 825
c 135
c 825
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz tasarım aşamasındadır, lütfen stok sorunuz.
J8
JFC
25
%,&%!z0&-*(&'(%y0.&,
-'.,%'()./,'&#
%z}%y0.&,
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
Kod
A 3401
A 3422
Ebat
110 x 110 x 56(h)
115 x 115 x 61(h)
a
b
c
d
110 110 121 8
115 115 105 9,5
e
f
g
65 110 53 120 53
h
-
i
-
j
56
61
k
5
5
l
38
38
m
23
30
n
-
o
48
-
p
26
-
KABUK
c 620
c 723
PANEL
FİYAT
c 130
c 750
c 140
c 863
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
26
%z}%y0.&,
Kod
A 3402
A 3403
Ebat
120 x 120 x 56(h)
130 x 130 x 56(h)
a
b
c
120 120 136
130 130 144
d
9
8
e
f
g
72 120 53
76 136 56
h
-
i
-
j
56
56
k
5
5
l
37
39
m
23
28
n
-
o
-
p
-
KABUK
c 655
c 715
PANEL
FİYAT
c 145
c 800
c 160
c 875
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
27
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
%z}%y0.&,
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
Kod
A 3419
A 3423
Ebat
130 x 130 x 56(h)
130 x 130 x 60(h)
a
b
c
d
130 130 142 10
130 130 145 9
e
f
g
75 130 30
64 144 45
h
-
i
-
j
56
60
k
5
5
l
38
44
m
23
-
n
-
o
-
p
-
KABUK
c 715
c 1.215
PANEL
FİYAT
c 160
c 875
c 285
c 1.500
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
28
%z}%y0.&,
Kod
A 3404
A 3405
A 3446
Ebat
130 x 130 x 56(h)
140 x 140 x 56(h)
135 x 135 x 56(h)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
130 130 138 12,5 65 90 65 90 110 56
140 140 149 11,5 79 96 72 100 120 56
135 135 147 7 79 143 - 56
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
k
5
5
5
l
m
37,5 34
37,5 35
38 32
n
30
25
-
o
70
75
-
p
-
KABUK
c 824
c 918
c 965
PANEL
FİYAT
c 206
c 1.030
c 229
c 1.150
c 241
c 1.206
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
29
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
%z}%y0.&,
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
Kod
A 3406
A 3427
Ebat
140 x 140 x 56(h)
140 x 140 x 60(h)
a
b
c
d
e
f
140 140 153 7,5 75 150
140 140 120 9 145 40
g
-
h
-
i
-
j
56
60
k
5
5
l
38
47
m
30
30
n
-
o
-
p
-
KABUK
c 800
c 1.270
PANEL
FİYAT
c 175
c 975
c 290
c 1.560
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
30
%z}%y0.&,
Kod
A 3410
A 3415
Ebat
140 x 140 x 61(h)
145 x 145 x 61(h)
a
b
c
140 140 152
145 145 156
d
7
7
e
f
g
88 155 70
75 145 -
h
-
i
-
j
61
61
k
5
5
l
m
42 28,5
40 27
n
-
o
-
p
-
KABUK
c 918
c 1.060
PANEL
FİYAT
c 229
c 1.150
c 265
c 1.325
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
31
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
%z}%y0.&,
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
Kod
A 3416
A 3407
Ebat
145 x 145 x 61(h)
150 x 150 x 60(h)
a
b
c
d
e
f
g
145 145 163 145 78 50 12,5
150 150 160 12 80 125 40
h
-
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
i
-
j
61
60
k
5
5
l
41
40
m n
o
- 110 70
25 -
p
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 1.060
c 265
c 1.325
c 312
c 1.560
c 1.248
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
32
%z}%y0.&,
Kod
A 3420
A 3421
Ebat
150 x 150 x 61(h)
160 x 160 x 61(h)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
150 150 160 11 70 156 50 - 61
160 160 183 11,5 11,5 150 115 85 140 61
k
5
5
l
38
60
m
30
40
n
13
o
8
p
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 1.248
c 312
c 1.560
c 347
c 1.735
c 1.388
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
33
%,&%!z0&-*(&%z}%y0.&,
z4&%y0.&,
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
Kod
A 3455
A 3428
A 3429
Ebat
195x165x63(h)
130x100x75x60(h)
130x100x75x60(h)
a b c d e
f g h
i
j
195 165 165 138 103 15 12 142 118 63
100 130 75 9 58 115 - 60
100 130 75 9 58 115 - 60
k
5
5
5
l
48
40
40
m n o p
10 34 130 110 130
34 130 110 130
KABUK
PANEL
FİYAT
c 2.966
c 645
c 3.560
c 700
c 175
c 875
c 700
c 175
c 875
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
JFC
J8
J8
JFC
34
z4&%y0.&,
J8
Kod
A 3411
A 3412
A 3413
A 3414
A 3408
A 3409
JFC
Ebat
150x100x56(h)
150x100x56(h)
160x100x56(h)
160x100x56(h)
165x105x56(h)
165x105x56(h)
a
100
100
100
100
105
105
b
150
150
160
160
165
165
c d e
32 5 60
32 5 60
35 6 60
35 6 60
26 12,5 65
26 12,5 65
f
140
140
150
150
140
140
g
-
h
31
31
36
36
-
i
110
110
120
120
-
j
56
56
56
56
56
56
k
5
5
5
5
5
5
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
l m
39 28
39 28
39 28
39 28
40 21,5
40 21,5
n
-
o
-
p
-
KABUK
c 750
c 750
c 863
c 863
c 982
c 982
PANEL
FİYAT
c 150
c 900
c 150
c 900
c 225
c 1.088
c 225
c 1.088
c 253
c 1.235
c 253
c 1.235
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
JFC
J8
J8
JFC
35
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
JFC
J8
JFC
J8
z4&%y0.&,
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
JFC
J8
J8
Kod
A 3425
A 3426
A 3143
JFC
Ebat
175x120x60(h)
175x120x60(h)
180x90x120x60(h)
a b c d e
f g h
i
j
120 175 101 5,5 88 150 - 155 10 60
120 175 101 5,5 88 150 - 155 10 60
90 180 120 106 7 7 166 - 160 60
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
k
5
5
5
l m n
37,5 46,5 40
37,5 46,5 40
42 - -
o
95
95
-
p
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 1.530
c 325
c 1.855
c 1.530
c 325
c 1. 855
c 1.420
c 375
c 1.795
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
36
z4&%y0.&,
J8
Kod
A 3444
A 3445
A 3447
A 3448
A 3449
A 3450
JFC
Ebat
170x108x56(h)
170x108x56(h)
170x90x75x55(h)
170x90x75x55(h)
170x100x80x55(h)
170x100x80x55(h)
a
108
108
75
75
80
80
b
170
170
170
170
170
170
c
61
61
66
66
d e
f g
6 80 154 6 80 154 156 7 7 90
156 7 7 90
156 7 7 100
156 7 7 100
h
76
76
86
86
i
97
97
97
97
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
j
56
56
55
55
55
55
k
4,5
4,5
4,5
4,5
l
43
43
41
41
41
41
m
38
38
-
n
-
o
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 1.500
c 265
c 1.765
c 1.500
c 265
c 1.765
c 1.030
c 235
c 1.265
c 1.030
c 235
c 1.265
c 1.293
c 325
c 1.618
c 1.293
c 325
c 1.618
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
J8
JFC
37
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
JFC
J8
JFC
J8
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
JFC
J8
-*"0/4&,
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
Kod
A 3451
A 3453
Ebat
Ø 150
150 x150 x 63(h)
a
b
150 132
150 132
c
80
80
d
84
84
e
40
40
f
150
g
-
h
-
i
-
j
63
63
k
5
5
l
45
46
m
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 2.600
c 1.150
c 3.750
c 2.600
c 600
c 3.200
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
38
-*"0/4&,
Kod
A 3452
A 3454
Ebat
Ø 180
180 x 180 x 63(h)
a
b
180 145
180 145
c
85
85
d
84
84
e
35
35
f
180
g
-
h
-
i
-
j
63
63
k
5
5
l
46
46
m
-
KABUK
PANEL
FİYAT
c 3.150
c 1.300
c 4.450
c 3.150
c 700
c 3.850
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
39
%,&%-*(0/4&,M<z4&%y0.&,
)./,'&#%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3101
A 3144
A 3102
A 3104
A 3106
A 3125
A 3126
A 3163
A 3164
Ebat
105 x 70 x 53(h)
110 x 70 x 53(h)
120 x 70 x 53(h)
130 x 70 x 53(h)
140 x 70 x 53(h)
150 x 70 x 53(h)
160 x 70 x 53(h)
170 x 70 x 53(h)
180 x 70 x 53(h)
a
70
70
70
70
70
70
70
70
70
b
105
110
120
130
140
150
160
170
180
c
56
56
56
54
54
54
54
54
54
d
89
94
104
114
124
134
144
154
164
e
25
18
18
30
30
36
36
30
30
f
7
7
7
8
8
8
8
8
8
g
8
8
8
8
8
8
8
8
8
h
-
i
85
90
100
110
120
130
140
150
160
j
53
53
53
53
53
53
53
53
53
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
35
38
35
37,5
37
37
37
37
37
m
23
23
23
26
26
26
26
26
26
KABUK
c 380
c 400
c 420
c 428
c 435
c 443
c 458
c 468
c 565
ÖN PANEL YAN PANEL
c 70
c 50
c 75
c 50
c 80
c 50
c 85
c 50
c 90
c 50
c 95
c 50
c 105
c 50
c 120
c 50
c 135
c 50
FİYAT
c 500
c 525
c 550
c 563
c 575
c 588
c 613
c 638
c 750
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
40
y4%y0.&,
Kod
A 3132
A 3145
A 3119
A3103
A 3105
A 3107
A 3133
A 3108
A 3109
A 3129
A 3147
Ebat
105 x 70 x 53(h)
110 x 70 x 53(h)
120 x 70 x 53(h)
130 x 70 x 53(h)
140 x 70 x 53(h)
150 x 70 x 53(h)
150 x 70 x 53(h)
160 x 70 x 53(h)
170 x 70 x 53(h)
170 x 70 x 53(h)
180 x 70 x 53(h)
a
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
b
105
110
120
130
140
150
150
160
170
170
180
c
54
54
54
60
60
60
54
54
60
54
54
d
88
83
103
115
125
135
133
143
145
153
163
e
8
8
8
5
5
5
8
8
5
8
8
f
10
10
10
9
9
9
10
10
9
10
10
g
7
7
7
6
6
6
7
7
6
7
7
h
-
i
85
90
100
110
120
130
130
140
150
150
160
j
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
k
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l
38
38
37
37
37
37
37
37
37
37
37
m
-
KABUK
c 380
c 400
c 420
c 428
c 435
c 443
c 443
c 458
c 468
c 468
c 565
ÖN PANEL YAN PANEL
c 70
c 50
c 75
c 50
c 80
c 50
c 85
c 50
c 90
c 50
c 95
c 50
c 95
c 50
c 105
c 50
c 120
c 50
c 120
c 50
c 135
c 50
FİYAT
c 500
c 525
c 550
c 563
c 575
c 588
c 588
c 613
c 638
c 638
c 750
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
41
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3116
A 3117
A 3130
A 3159
A 3135
A 3161
A 3148
Ebat
150 x 70 x 53(h)
160 x 70 x 53(h)
150 x 75 x 53(h)
160 x 75 x 53(h)
170 x 75 x 53(h)
175 x 75 x 53(h)
180 x 75 x 53(h)
a
70
70
75
75
75
75
75
b
150
160
150
160
170
175
180
c
56
56
61
61
61
61
61
d
136
145
134
144
154
159
164
e
7
7
7
7
7
7
7
f
8
8
7
7
7
7
7
g
6
7
9
9
9
9
9
h
5
5
-
i
-
j
53
53
53
53
53
53
53
k
5
5
5
5
5
5
5
l
40
40
37
37
37
37
37
m
-
KABUK
c 505
c 520
c 552
c 555
c 552
c 567
c 637
ÖN PANEL YAN PANEL
c 95
c 50
c 105
c 50
c 95
c 53
c 105
c 53
c 120
c 53
c 130
c 53
c 135
c 53
FİYAT
c 650
c 675
c 700
c 713
c 725
c 750
c 825
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
42
y4%y0.&,
Kod
A 3131
A 3128
A 3136
A 3162
A 3120
A 3121
Ebat
150 x 80 x 53(h)
165 x 80 x 53(h)
170 x 80 x 53(h)
175 x 80 x 53(h)
180 x 80 x 53(h)
180 x 90 x 53(h)
a
80
80
80
80
80
90
b
150
165
170
175
180
180
c
68
66
66
66
66
76
d
138
151
154
159
164
164
e
6
7
7
7
7
7
f
6
10
7
7
7
7
g
9
9
9
9
h
-
i
-
j
53
53
53
53
53
53
k
5
5
5
5
5
5
l
40
40
37
37
37
37
m
-
KABUK
c 575
c 605
c 600
c 615
c 685
c 850
ÖN PANEL YAN PANEL
c 95
c 55
c 115
c 55
c 120
c 55
c 130
c 55
c 135
c 55
c 135
c 65
FİYAT
c 725
c 775
c 788
c 800
c 875
c 1.050
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
43
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3127
A 3134
A 3123
Ebat
160 x 80 x 53(h)
154 x 90 x 53(h)
170 x 90 x 53(h)
a
b
c
d
80 160 66 144
90 154 76 140
90 170 78 147
e
7
7
6
f
8
7
11
g
7
12
h
-
i
-
j
53
53
53
k
5
5
5
l
40
38
38
m
-
KABUK
c 585
c 698
c 790
ÖN PANEL YAN PANEL
c 110
c 55
c 100
c 65
c 120
c 65
FİYAT
c 750
c 863
c 975
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
44
y4%y0.&,
Kod
A 3137
A 3110
Ebat
155 x 80 x 60(h)
170 x 75 x 53(h)
a
b
c
d
e
80 155 65 137 7,5
75 170 51 152 12
f
9
10
g
55
h
9
i
-
Baş yastıkları fiyata dahildir.
j
60
53
k
5
5
l
43
38
m
-
KABUK
c 695
c 552
ÖN PANEL YAN PANEL
c 100
c 55
c 120
c 53
FİYAT
c 850
c 725
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
45
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3138
A 3156
Ebat
160 x 80 x 60(h)
160 x 85 x 52(h)
a
b
c
d
e
f
80 160 50 140 - 8,5
85 160 70 142 7,5 9
g
40
-
h
53
-
i
-
j
60
52
k
5
5
l
33
33
m
28
KABUK
c 809
c 680
ÖN PANEL YAN PANEL
c 250
c 110
c 60
FİYAT
c 1.059
c 850
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
46
y4%y0.&,
Kod
A 3139
A 3111
A 3112
Ebat
165 x 80 x 52(h)
170 x 80 x 53(h)
180 x 80 x 53(h)
a
b
c
d
e
f
80 165 65 150 7,5 7,5
80 170 65 150 7,5 11
80 180 65 160 7,5 11
g
9
9
h
34
-
i
-
j
60
53
53
k
5
5
5
l
43
39
39
m
-
KABUK
c 805
c 600
c 685
ÖN PANEL YAN PANEL
c 115
c 55
c 120
c 55
c 135
c 55
FİYAT
c 975
c 775
c 875
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
47
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3140
A 3146
Ebat
170 x 80 x 60(h)
170 x 85 x 60(h)
a
b
c
d
80 170 57 150
85 170 45 150
e
7
7
f
9
8,5
g
60
60
h
5
-
j
70
60
k
l
m
15 43,5 37
5 43 -
n
12
-
KABUK
c 875
c 895
ÖN PANEL YAN PANEL
c 120
c 55
c 120
c 60
FİYAT
c 1.050
c 1075
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
48
y4%y0.&,
Kod
A 3149
A 3141
Ebat
170 x 85 x 60(h)
180 x 80 x 60(h)
a
b
c
d
e
f
85 170 68 150 8,5 11,5
80 180 66 160 7
9
g
-
h
-
i
-
j
60
60
k
5
5
l
m
43,5 44 12
KABUK
c 895
c 973
ÖN PANEL YAN PANEL
c 120
c 60
c 135
c 55
FİYAT
c 1.075
c 1.163
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
49
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3142
A 3113
Ebat
180 x 85 x 60(h)
180 x 90 x 53(h)
a
b
c
d
e
85 180 60 160 8
90 180 59 160 9,5
f
g
h
9
- 70
10 15,5 -
i
-
j
60
53
k
5
5
l
44
40
m
-
KABUK
c 1.018
c 850
ÖN PANEL YAN PANEL
c 135
c 60
c 135
c 65
FİYAT
c 1.213
c 1050
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
Baş yastıkları fiyata dahildir.
50
y4%y0.&,
Kod
A 3122
A 3160
Ebat
185 x 85 x 53(h)
185 x 110 x 60(h)
a
b
c
d
85 185 75 169
110 185 97 160
e
5
8
f
g
13 8
5 130
h
-
i
-
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
j
53
60
k
5
5
l
93
41
m
-
KABUK
c 880
c 1.919
ÖN PANEL YAN PANEL
c 135
c 60
c 275
c 159
FİYAT
c 1.075
c 2.353
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
51
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
y4%y0.&,
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
Kod
A 3124
A 3165
A 3157
Ebat
190 x 85 x 53(h)
195 x 85 x 53(h)
210 x 95 x 60(h)
a
b
c
d
e
f
g
h
85 190 72 176 6,5 7 95 85 195 72 181 6,5 7 97,5 95 210 80 195 7,5 7,5 7,5 42
i
-
j
53
53
60
k
5
5
5
l
m
38 38 41,5 31
KABUK
c 920
c 1.210
c 1.894
ÖN PANEL YAN PANEL
c 145
c 60
c 175
c 115
c 275
c 184
FİYAT
c 1.125
c 1.500
c 2.353
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
52
y4%y0.&,
Kod
A 3166
A 3167
Ebat
190 x 90 x 58(h)
200 x 100 x 58(h)
a
b
c
d
90 190 76 174
100 200 86 184
e
7
7
f
9
9
g
7
7
h
-
i
-
j
58
58
k
5
5
l
42
42
m
-
KABUK
c 1.210
c 1.953
ÖN PANEL YAN PANEL
c 175
c 115
c 265
c 135
FİYAT
c 1.500
c 2.353
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
İşaretleri ürünlerimiz akrilik panellidir.
53
%,&%!z0&-*(&y4%y0.&,
/}%)'*%.
Kod
Ebat
a
A 3234 90x90x232(h) kare 90
A 3235 90x90x232(h) oval 90
b c d g h
i
90 105 90 115 233 40
90 105 72 115 233 40
j
k
l
50 100 70
50 100 70
m
50
50
FİYAT
c 4.400
c 4.400
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
• Akrilik duş teknesi
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 2 adet
• 8 jetli şok duş
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 3 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Duş sifonu
• Tepe duşu
x: batarya tesisatı
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
54
/}%)'*%.
72
Kod
A 3223
A 3224
Ebat
95x95x223(h)
102x102x225(h)
a b c d g h
i
95 95 95 83 110 223 55
102 102 102 83 115 225 55
j
k
l
50 100 75
50 100 85
m
40
65
FİYAT
c 5.000
c 5.300
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
• Akrilik duş teknesi
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 1 adet
• 14 jetli şok duş
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 3 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Duş sifonu
• Tepe duşu
72
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
72
55
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
72
/}M<'(%)'*%.
Kod
Ebat
a b c d e g h
i
A 3236 110x110x234(h) 110 110 110 55 121 75 234 60
A 3237 90x90x226(h) 90 90 97 50 106 70 226 80
A 3238 100x100x226(h) 100 100 107 60 116 70 226 80
j
k
l
90 100 80
80 100 70
90 100 70
m
55
70
70
FİYAT
c 4.700
c 4.700
c 5.000
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
• Akrilik oval duş teknesi
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 2 adet (A 3236)
• Ayna 1 adet (A 3237 - A 3238)
• 10 jetli şok duş (A 3236)
• 8 jetli şok duş (A 3237 - A 3238)
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 4 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Tepe duşu
x: batarya tesisatı
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
56
%y0.%)'*%.
Kod
Ebat
a b c d e g h
i
j
k
l
A 3225 110x110x217(h) 110 110 110 55 121 70 217 60 90 100 55
A 3226 120x120x226(h) 120 120 120 72 136 75 226 70 100 100 90
m
80
40
FİYAT
c 5.300
c 5.900
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
• Akrilik duş teknesi
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 1 adet
• 10 jetli şok duş (A 3225)
• 14 jetli şok duş (A 3226)
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 3 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Duş sifonu
• Tepe duşu
57
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
%y0.%)'*%.
Kod
Ebat
a b c d e g h
i
j
k
l m
FİYAT
A 3227 130x130x217(h) 130 130 136 76 145 75 217 80 110 100 65 100 c 6.500
A 3228 140x140x222(h) 140 140 155 88 152 75 222 90 120 100 60 110 c 7.350
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
• Akrilik küvet
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 2 adet
• 14 jetli şok duş
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 4 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Tepe duşu
x: batarya tesisatı
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
58
%y0.%)'*%.
Kod
Ebat
a b c d e g h
i
j
k
l
A 3229 150x150x227(h) 150 150 148 80 160 75 227 100 130 100 70
A 3230 150x100x217(h) 100 150 140 60 - 75 217 100 80 100 110
A 3231 150x100x217(h) 100 150 140 60 - 75 217 100 80 100 110
m
FİYAT
110 c 9.400
55 c 6.180
55 c 6.180
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
JFC
J8
• Akrilik küvet
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli cam
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 3 adet (A 3229)
• Ayna 2 adet (A 3230 - A 3231)
• 16 jetli şok duş (A 3229)
• 10 jetli şok duş (A 3230 - A 3231)
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 4 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Tepe duşu
59
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
%y0.%)'*%.
Kod
A 3232
A 3233
Ebat
a b
180x90x224(h) 180 90
180x90x224(h) 180 90
c
58
58
d
-
e
-
g h
i
j
k
70 224 70 160 40
70 224 70 160 40
l
60
60
m
70
70
FİYAT
c 6.500
c 6.500
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
J8
• Akrilik küvet
• Panel, ayak, duvarlar, tavan
• Temperli camlı
• Sürgülü duş kabini
• Ayna 2 adet
• 10 jetli şok duş
• 3 fonksiyonlu, sürgülü el duşu
• 4 yönlü yönlendiricili batarya
• Havalandırma
• Şampuan korkuluğu
• Tepe duşu
x: batarya tesisatı
%,&%%)'*%.--.'&,
x: batarya tesisatı
y: pis su gideri
z: elektrik tesisatı
JFC
60
%&-%%y0.&,
Kod
C 3101
C 3102
Ebat
170 x 70 x 80 (h)
172 x 76 x 78 (h)
a
70
76
b
c
170 110
172 105
d
8
10
e
63
42
f
g
50 150
153 -
h
-
i
-
j
62
62
k
40
42
l
50
42
m
80
78
KABUK
AYAK
FİYAT
c 5.500
c 2.300
c 7.800
c 5.500
c 2.300
c 7.800
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
61
%,&%%&-%%y0.&,
%&-%%y0.&,
%,&%%&-%%y0.&,
Kod
C 3103
C 3104
Ebat
172 x 80 x 81(h)
172 x 80 x 60(h)
a
80
80
b
172
177
c
70
65
d
8
9
e
f
108 150
160 -
g
-
h
-
i
-
j
69
60
k
45
-
l
55
42
m
81
-
KABUK
AYAK
FİYAT
c 5.500
c 2.300
c 7.800
c 5.500
c 2.300
c 7.800
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
62
%&-%%y0.&,
Kod
C 3105
Ebat
190 x 92 x 78(h)
a
92
b
190
c
50
d
115
e
-
f
-
g
-
h
-
i
-
j
73
k
30
l
78
m
-
KABUK
AYAK
FİYAT
c 5.500
c 2.300
c 7.800
Ölçüler “cm” cinsinden verilmiştir.
c 2.300
(%-.,,'.y,
63
%,&%%&-%%y0.&,
%3/}--.'&,
c 735
%,&%%3/}--.'&,
2
c 675
2
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• Küvet ve Su çıkışı
• 6 yönlendirilebilir jet
• 3 yönlendiricili mix batarya
• Düz / Köşe uygulamalı
• Banyo küveti üzerine uygulanabilir
• Duş teknesi üzerine uygulanabilir
c 1.060
2
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• Oturma yeri
• 3 fonksiyonlu duş başlığı
• 7 yönlendirilebilir jet
• 3 yönlendiricili mix batarya
• Köşe uygulamalı
• Duş teknesi (oturmalı hariç) üzerine
uygulanabilir.
c 940
2
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• Oturma yeri
• 7 yönlendirilebilir jet
• 2 yönlendiricili mix batarya
• Köşe uygulamalı
• Duş teknesi (oturmalı hariç) üzerine
uygulanabilir.
64
c 620
2
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• 6 yönlendirilebilir jet
• 2 yönlendiricili mix batarya
• Düz / Köşe uygulamalı
• Banyo küveti üzerine uygulanabilir
• Duş teknesi üzerine uygulanabilir
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• Küvet ve Su çıkışı
• 2 yönlendiricili mix batarya
• Düz / Köşe uygulamalı
• Banyo küveti üzerine uygulanabilir
• Duş teknesi üzerine uygulanabilir
2
• 3 fonksiyonlu sürgülü el duşu
• Oturma yeri
• 3 fonksiyonlu duş başlığı
• 2 yönlendiricili mix batarya
• Köşe uygulamalı
• Duş teknesi (oturmalı hariç) üzerine
uygulanabilir.
c 825
1"#,&*))&&)1,
c 700
[email protected]@JK<D
• Yanlarda 6 adet su jeti
• Pnömatik açma kapama
• Hidromasaj pompası
• Kumandalı sifon
c 1.000
CFN<[email protected]<D
• Tabanda 10 adet hava jeti
• Pnömatik açma kapama
• Hava pompası
c 1.765
C<[email protected][email protected]@JK<D
C<[email protected][email protected]<[email protected]<D
c 2.765
• Elektronik açma kapama
• Hava pompası
• Hidromasaj pompası
• Seviye sensörü
• Yanlarda 6 adet su jeti
• Tabanda 10 adet hava jeti
• Kumandalı sifon
65
",)'-$
• Elektronik açma kapama
• Yanlarda 6 adet su jeti
• Hidromasaj pompası
• Kumandalı sifon
• Seviye sensörü
z4&y,y(&,0%--/,&,
c 588
c 300
[email protected][email protected]
9;<[email protected]
z4&y,y(&,0%--/,&,
FPLECLB
c 150
c 90
%IFDC.LK8D8x
EB8JKI<%wM<K8K8IP8Jx
c 150
.<[email protected]
c 750
c 110
"8MLQ8~38JKxx
66
%wM<K8~38JKxx
c 90
!.&%--/,&,
½ 1.535
• Kompakt için
• Buhar banyosu
• Dikey su masajı (3)
• Turbo masaj - köpürtme
• Projektör - radyo
• Programlama
%-(
• Kompakt için
• Buhar banyosu
½ 1.450
%-(
• Kompakt için
• Buhar banyosu
• Koku kontrolü
• Projektör - radyo
• Programlama
½ 620
%-(
½ 850
• Kompakt için
• Renk terapi açma - kapama
• Renk terapi canlandırıcı
• Renk terapi enerji çevrimi
• Gevşeme çevrimi
• Manuel / gökkuşağı renk terapisi
½ 1.450
%-(
• Kompakt için
• Manuel / otomatik renk dizini
• 2 spot 105 LED
67
%-(
• Kompakt için
• Radyo
½ 640
!.&%--/,&,
%-(
!.&%--/,&,
c 800
• Kompakt için
• FM Radyo
• Alarm Fonksiyon
• Telefon Bağlantısı
• CD Kontrol
!.&%--/,&,
• Kompakt için
• FM Radyo
• Telefon Bağlantısı
• CD Kontrol
• LCD Ekran
• LCD Ekran
• Dokunmatik Ekran
• Lamba
• Fan
• Ozon
• Buhar Üniteli
c 500
• Lamba
• Fan
• Ozon
• Buhar Üniteli
• Kompakt için
• FM Radyo
• Alarm Fonksiyon
•Telefon Kontrol
c 400
• Kompakt için
• FM Radyo
• Telefon Kontrol
• LCD Ekran
• Lamba
• Fan
68
c 700
• LCD Ekran
• Dokunmatik Ekran
• Lamba
• Fan
c 1.900
• Kompakt için buhar jeneratörü
• ERL 001 sistemlerine uygulanabilir
• ERL 003 sistemlerine uygulanabilir
Genel Koşullar
Hazırlanan 2013 NOVACRYL Fiyat listesi ve ürün kataloğunda belir tilen fiyatlara; KDV, montaj ücreti,
sifon, kenar çıtası, sandıklama bedeli, resimlerde görünen sistemler ve aksesuarlar dahil değildir.
Ürün ölçülerinde NOVACRYL önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ürün
görselleri temsili olarak hazırlanmış olup farklılık gösterebilir.Daha detaylı bilgi almak için lütfen
müşteri hizmetleri ile ir tibata geçiniz.
Sipariş aşamasında ürünün kullanılacağı yerin ölçüsünün alınması, üretilmiş olan ürünün yerine sevk
ve montajının yapılması ve ihtiyaç halinde ürün bakım ve onarımlarının yapılması ücret karşılığında
tarafımızca yapılmaktadır.
Akrilik ürünlerin montajı sırasında su gider yeri,sistemli ürünlerin elektrik ve sigor ta tesisatları müşteri
tarafından hazırlanmalıdır.Montaj yerinde gerekli hazırlıklar yapılmadan montaj yapılamaması ve
garanti kapsamı dışında ser vis talebinde bulunulması halinde ser vis ücreti talep edilir.
K.D.V. HARİÇ NET FİYATLAR
ŞEHİR İÇİ
ŞEHİR DIŞI
Ölçü alımı
c 25
Sorunuz
Garanti harici servis
(kullanılacak malzeme bedeli hariç)
c 35
Sorunuz
Duş teknesi ve küvet montajı
c 35
Sorunuz
Hidro masajlı küvet montajı
c 75
Sorunuz
Kompakt montajı
c 150
Sorunuz
AKSESUARLAR
K.D.V. HARİÇ NET FİYATLAR
Kumandalı Sifon
c 30
Duş Sifonu
c 10
Kenar Çıtası (mtül)
c8
Ankastre Küvet Batarya Montajı
c 50
Sandık Ücreti (duş teknesi)
c 25
Sandık Ücreti (küvet)
c 50
Sandık Ücreti (kompak)
c 150
Kompak eloksal farkı
c 100
Kompak füme cam farkı
c 150
Kompak kumlama desen farkı
c 150
Ambar ve kargo ile sevk edilecek ürünlerde tarafımızdan sandıklama yapılmaması halinde üründe
oluşabilecek kırılmalardan firmamız sorumlu değildir.
Kesim yapılmış,montajı tarafımızca yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış ürünler garanti kapsamında
değildir.
NOVACRYL ürünleri TSE standartlarına göre üretilmekte olup akrilik ürünler 2 yıl sistem ve aksesuarlar 1 yıl garantilidir.
POL<(67(53/$67ó.6$19(7ó&/7'ô7ó
Velibaba Mah. Sanayi Cad. No: 44
Dolayoba, Pendik - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : +90 216 307 99 50 (4 hat)
+90 216 307 50 47
+90 216 307 27 94
Fax : +90 216 307 29 56
+90 216 307 99 49
E-mail : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 739 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content