close

Enter

Log in using OpenID

Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4)

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI EK KONTENJANLAR VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠNE
ĠLĠġKĠN KILAVUZ
YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI
Abitur (Alman Bakaloryası)
En fazla 4 (1-4)
ACT (American College Test) Sınavı
Fen (Scientific Reasoning), Matematik (math) ve
Toplam (Composite) puan olarak en az 22
Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı Skor 290/350
(Concours-KONKURS
General
State
Examination)
Bangladeş Higher Secondary School Certificate Başvurulan programla ilgili dalda en az % 80
(HSSC) / 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen
diploma notu
Belçika Certificat
Superieur/Diploma
Onderwijs
d'Enseignment
Van Hoger
Secondair Matematik en az % 80 olmak üzere genelden % 80
Secundair başarı
Beyaz Rusya Attestat o Srednem (Polinom) Minimum 3/5 * Minimum 350 / 600
Obshchem Obrazovanii/Belarussian Central
Testing
Çin Halk Cumhuriyetin’de yapılan Üniversite Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en
Giriş Sınavından (Gaokao)
az 480
Endonezya UAN sınavı (Ujian Akhir Nasional)
En az 6
Fransız Bakaloryası
Diploma notu en az 10
GCE (A Level) Sınavı
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en
az 3 konuda A seviyesi
Gürcistan Attestat o
Obshchem Obrazovanii
Srednem
(Polinom) En az 3/5
Pishdaneshgahi bitirme notu Tıp, Veteriner Fakülteleri
için en az 18 / 20
İran (Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi)
Pishdaneshgahi bitirme notu
Diğer Fakülte ve
Yüksekokul Programları için en az 15 / 20
2012 ve 2013 sınav sonuçlarına göre Tıp ve Veteriner
Fakültesi için en az 90 puan
Kazakistan National University Test
2012 ve 2013 sınav sonuçlarına göre MühendislikMimarlık, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fen
Bölümleri için en az 85 puan
2012 ve 2013 sınav sonuçlarına göre Diğer fakülte ve
yüksekokullar için en az 80 puan
Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Testi
(ORT) En az 195 / 250 puan
Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Fen Dalında (Scientific Stream) diploma notu 100
Libanais) Sınavı
üzerinden 65
Matura Sınavı (Arnavutluk , Avusturya , Bosna 1- 4 puan arası
Hersek , Bulgaristan , Hırvatistan , Çek Cum.gibi
ülkelerde yapılan sınavdır.)
Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı
Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinden en
az 650 / 800 puan
Moldova Attestat o Srednem Obrazovanji
Minimum 3/5
Pakistan Higher Secondary Certificate (HSSC) - Diploma notu başvurulan programla ilgili dalda en az
12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma % 80
Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavın En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç
(Unified State Exam-EGE)
konuda ortalama % 80
En az 1100 toplam ve 600 matematik puanı
SAT I
Senegal’de yapılan Bakalorya
Diploma notu en az 14/20
Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya Fen Dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp ve
Sınavı
Veteriner Fakültesi için en az 200, MühendislikMimarlık Fakültesi programları için en az 190, diğer
programlar için en az 175
Tıp ve Veteriner Fakültesi için en az 600 / 700 puan
Mühendislik-Mimarlık, Ziraat
ve Fen-Edebiyat
Fakültesi Fen Programları için en az 550 / 700 puan
Diğer fakülte ve yüksekokullar için en az 500 / 700
puan
TQDK Azerbaycan
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası
Altın, Gümüş, Bronz madalya
bilim olimpiyatlarında
Uludağ Üniversitesi ve Diğer Devlet
Temel Öğrenme Becerileri Testinden lisans
Üniversiteleri tarafından düzenlenen Yurt
programları için en az 40 puan almıĢ olmak,
DıĢından Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme
önlisans programları için sınava girmiĢ olmak.
Sınavı Sonucu
Ukrayna Attestat o
Obshchem Obrazovanii
Srednem
(Polnom) Minimum 3/5
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları
YGS/LYS
Fen Dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan
sınav not ortalaması en az 80/100
Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban
puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar
Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı
12 / 20
Lise Not Ortalaması
Kontenjanların
dolmaması
halinde
ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulu tarafından kurulan komisyon tarafından
yapılacak mülakat sonucunda başarılı olmak.
BAġVURU,TERCĠH ĠġLEMLERĠ VE YERLEġTĠRME
(PLACEMENT)
Başvuru ve Tercih İşlemleri
18-19 Ağustos 2014 / August 18-19 , 2014
(Application and Preference Actions)
Başvuru Evraklarının Teslim Tarihi
(Date of Submission of Application Documents)
25.08.2014/ August 25, 2014
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
28 Ağustos 2014 / August 28, 2014
(Date of Placement Results)
www.uludag.edu.tr
Kayıt Tarihi
29 Ağustos – 01 Eylül 2014 / August 29/September
(Registration Date of Placement
01, 2014
Tercih işlemleri için Başvuru Ücreti (*)
(Examination Fee fort he Preference Actions)
Tercih
işlemleri
için
Başvuru
75,00 TL (*)
ücretinin Halk Bankası
Yatırılacağı Banka Hesap No:
Uludağ Üniversitesi ġubesi
(Bank Account Nr.)
IBAN No: TR 30 0001 2001 3290 0006 0000 27
(*) Ek kontenjanlar için tercih yapacak tüm adaylar (75,00 TL) Uludağ Üniversitesi Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi (IBAN No: TR 30 0001 2001 3290 0006 0000 27) hesabına “Ad Soyad
EK-2014-Tercih” açıklaması belirtilerek net 75,00 TL (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç)
başvuru süresi içerisinde yatıracaklardır. Başvuru ücreti tam miktar olarak yatırılmadan başvuru kabul
edilmez, başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurma ve tercih işlemleri için özel çek, zarf içinde
para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.
I. UÜYÖS-EK KONTENJAN BAġVURMA VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ
GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR
1. Bu kılavuz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Uludağ Üniversitesinde öğrenim görmek üzere
UÜYÖS-Ek kontenjanlarına başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları
kapsamaktadır.
2. Uludağ Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe dili kullanılır.
3. Öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleri kendileri
tarafından yapılacaktır.
4. Adayların UÜYÖS-Ek kontenjanları için yatırmış oldukları başvuru ücretleri daha sonraki yıllara
devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvuru yapmayan veya yapamayan adayların ücretleri
talepleri halinde iade edilir. Ancak başvurusu geçersiz sayılan, kesin kayıt tarihlerinde belgelerini
teslim etmeyen, kaydını yaptırmayan başvuru ve tercih şartlarını sağlayamayan veya ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, herhangi bir bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların
ücretleri geri ödenmez.
5.
Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları
dikkate alınacaktır. Yanlış beyanda bulunarak, başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsa
bile kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
6. UÜYÖS-Ek Kontenjan Başvuru ve Tercih Kılavuzunun dağıtımı yapılmayacak olup sadece
www.uludag.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.
II. BAġVURU ĠġLEMLERĠ
B- BaĢvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koĢuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı
Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
**4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul
edilmesi,
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
**3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi,
Bu adaylar başvuru yapsalar bile başvuru sonuçları kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk
vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.
1. BaĢvurma ĠĢlemleri
BaĢvuru ve Ek Kontenjanlara Tercih Ücretinin Yatırılması
Ek kontenjanlar için tercih yapacak tüm adaylar (75,00 TL) Uludağ Üniversitesi Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi (IBAN No: TR 30 0001 2001 3290 0006 0000 27) hesabına “Ad Soyad
EK-2014-Tercih” açıklaması belirtilerek net 75,00 TL (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç)
başvuru süresi içerisinde yatıracaklardır. Başvuru ücreti tam miktar olarak yatırılmadan başvuru kabul
edilmez, başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurma ve tercih işlemleri için özel çek, zarf içinde
para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.
Yurt dışından başvuracak adayların; Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası işlem yapan
bankalar aracılığı ile Uludağ Üniversitesinin Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi IBAN No: TR
30 0001 2001 3290 0006 0000 27 hesabına “Ad Soyad EK-2014-Tercih” açıklaması belirtilerek net
75,00 TL (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç) havale edecekleri tutar transfer edildikten ve tam
olarak hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.
2. BaĢvuru ve Tercih Formunun Doldurulması :
Başvuru yapmak isteyen adayların, 75,00 TL’yi yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırdıktan
sonra http://www.uludag.edu.tr web adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurarak tercih
işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Her aday bir kez baĢvuru yapacak olup, birden fazla baĢvuru yaptığı tespit edilen adayların
baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla
verilmiştir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun
kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma
yapılmadan yazılmalıdır.
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
1) TC Kimlik No veya Pasaport Numarası
2) Adı ( İki ya da daha fazla olan isimler de yazılacak.)
3) Soyadı
4) Doğum Tarihi
5) Cinsiyeti
6) Uyruğu
7) Telefon
8) Yazışma Adresi (Adres tam ve hatasız olarak doldurulmalıdır)
9) E-Mail
10) Başvuru yapacağı sınav türü
11) Sınav Sonucu
12) Türkçe Dil Bilgisi
13) Ortaöğretim Not Sistemi
14) Ortaöğretim Mezuniyet Not Ortalaması
DEKONT BĠLGĠLERĠ
1) Dekont No
2) Dekont Tarihi
Bilgiler sisteme hatasız girilmesi gerekmekte olup, değiĢiklik yapılamayacaktır.
3. BaĢvurunun Tamamlanması
Adaylar, bilgilerini girerek formu doldurup tercih işlemlerini yaparak kaydet tuşuna bastıktan ve
“başvurunuz kabul edilmiştir.” ibaresini gördükten sonra başvuru ve tercih formunun çıktısını alacaklar
ve bu çıktıyı istenilen belgelerde yer alan “BaĢvuru evrakı” olarak istenilen diğer belgelerle birlikte
göndereceklerdir.
Aday, Başvuru Formunu dikkatle incelemeli ve bilgilerinin doğruluğundan emin olmalıdır.
Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan adayların tercih başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yanlış beyanda bulunan, bilgileri hatalı olan adayların yerleştirmesi yapılmış olsa bile kayıt işlemleri
yapılmayacaktır.
4. Belgelerin Teslimi
Başvuru için istenilen belgeler 25 Ağustos 2014/ Ağust 25, 2014 tarihine kadar tam ve doğru olarak
şahsen veya posta yolu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
Adaylar baĢvuru belgelerini tek tek okunaklı bir Ģekilde adresine mail olarak veya 0 224
2940629 faks numarasına gönderebileceklerdir. (Belgeler aday baĢvuru numarası ad, soyad
belirtilerek gönderilecektir)
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için tercih baĢvurusu yaparak, baĢvuru evrakı yollayan
adayların (eksik evrakları bulunmamaları Ģartı ile) sadece Tercih baĢvurusu için yatırmıĢ
oldukları banka dekontu ve tercih baĢvuru formunun bir örneğini göndermeleri yeterli olacaktır.
(Bilgilerinde değişiklik olan adayların değişikliklere ilişkin mezuniyet, transkript vb. evraklarını da
göndermeleri gerekmektedir)
Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan belgeler işleme alınmayarak adayın başvurusu geçersiz
sayılacaktır. Değerlendirmeye alınmayacaktır. (Okunması ve anlaĢılması zor, yanlıĢ, eksik ve/veya
sahte belge çıkarsa baĢvuru geçersiz sayılacaktır.)
BaĢvuru Belgeleri;
-Başvuru formu
-Pasaport /T.C. kimlik fotokopisi
-Lise Diplomasının örneği
-Lise Diplomasının tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)
-Transkript örneği (Not Dökümü) ve tercümesi
-Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ayrıntılı “Nüfus Kayıt Örneği”( Doğumla Türk
vatandaĢı olup da ĠçiĢleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaĢlığından çıkma izni alanlar ve Mavi Kart
sahipleri belgelerinin fotokopisini göndereceklerdir.)
-Sınav sonuç belgesi.
-Banka Dekontu
III-TÜRKÇE
Dil Düzeyi
Türkçe düzeyi, kabul edilen adayların öğrenimlerine hemen başlayıp başlamayacaklarını belirlemede
kullanılır.
a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ Üniversite
tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil
Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir.
b) Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan 100 üzerinden en az 70
alanlar ile Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen
Sınavlardan en az B düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe
yeterlik belgelerinin eşdeğerliği konusunda Senato yetkilidir.
c) C düzeyi puanı olan adayların kayıt hakları saklı tutularak en fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde
Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde kayıtları
yapılır. Aksi takdirde saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler.
Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB)
karşılıkları aşağıda belirtilmiştir.
UÜYÖS/UÜ
Türkçe Dil Kursu
TÜRKÇE DĠL
YETERLĠK DÜZEYĠ
A
B
C
AODÇB DĠL
YETERLĠLĠK
DÜZEYĠ
C2
C1
B2
B1
A2
A1
AÇIKLAMA
Yetkinlik düzeyi
İleri Düzey
Orta Düzey
Ortanın Altı
Başlangıç Üstü
Başlangıç düzeyi
Yetkin Kullanıcı
İleri Düzey Kullanıcı
Bağımsız kullanıcı
Ara Düzey Kullanıcı
Temel Düzey Kullanıcı
Başlangıç Düzeyi Kullanıcı
ç) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe
Düzeyleri C Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.
d) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri
halinde Uludağ Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.
Türkçesi yeterli olanlar üniversitemizde öğrenimlerine hemen başlayacaklardır. Türkçesi yetersiz
olanlar, en fazla bir yıl içinde kabul edilen belge ve seviyeyi sağladıkları takdirde kabul edildikleri
programa kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptırabilir ve öğrenimlerine devam edebilirler. Bu bir (1) yıl süre
içerisinde kayıt hakları saklı tutulur ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar; öğrenci belgesi ve
paso alamazlar. Bir yıl süresi sonunda Türkçe düzeyini istenen seviyeye getiremeyen öğrenci kayıt
hakkını kaybeder.
Kayıt sırasında Türkçe yeterlilik belgesi ibraz edemediği için kayıt hakkı saklı tutulanlar 15
Eylül 2014 tarihine kadar Yeterlilik belgesini getirdiği takdirde eğitimine baĢlayabileceklerdir.
VI. TERCĠH ĠġLEMLERĠ
18-19 Ağustos 2014/ Ağust 18-19, 2014 tarihleri arasında www.uludag.edu.tr web adresinde tercih
işlemleri online olarak alınacaktır. Öğrencilere 3 (üç) tercih yapma imkanı verilecek olup, yerleştirme
işlemleri ilk tercihten başlanarak yapılacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde herhangi
bir değişiklik yapılamayacaktır.
VII. YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ EK KONTENJANLARINA
KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER
Kayıt Tarihi : 29 Ağustos – 01 Eylül 2014 (Saat: 09.00 – 17.00)
Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde
şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak durumda olan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri
halinde kanuni temsilcileri aracılığıyla veya noter veyahut yurt dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları
temsilciler aracılığıyla yapılabilir.
Kesin kayıtta istenen belgeler
Kesin kayıt hakkı kazanan adaydan;
a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
b) Lise not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
c) Sınav sonuç belgesinin aslı
ç) Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı fotokopisi,
d)Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırılması, (Katkı payı/öğrenim ücretleri kayıtlar
esnasında Öğrenci Numarası öğrenilerek yatırılacaktır.)
e) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı,
i) Türkçe Dil Düzeyi C olan veya kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge
getiremeyen adayların kayıtları yapılmaz ancak hakları saklı tutulur. En fazla bir yıl içinde yeterli
düzeyde Türkçe öğrendiklerini belgeleyenlerin kayıtları 2015 kayıt döneminde yapılır. Aksi takdirde
saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler.
ii) Lise öğrenimini Türkiye’de bulunan liselerde tamamlayan adaylardan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi
istenmez.
f) 6 adet vesikalık fotoğraf,
g) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını
gösteren maddi durum belge ve beyanı,
ğ) YU kimlik kartı fotokopisi,
h) Kabul mektubu aslı. (Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını Öğrenci ĠĢleri Daire
BaĢkanlığından müracaatları ile teslim alacaklardır. Kabul mektubunu Öğrenim vizesi almak için
kullanacak adaylara talepleri halinde kabul mektubunun bir örneği mail olarak gönderilecektir.
Adaylar bu belgeyi ülkelerindeki Türkiye dıĢ temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar ise Ġl
Emniyet Müdürlüklerinden öğrenim vizesi almak için kullanabilirler.)
Belgelerde üniversite tarafından değişiklik yapılabilir.
VIII-SON HÜKÜMLER
UÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu (YDOK) ile adaylar arasındaki haberleşmede
(eposta, posta, faks vb.) sadece Türkçe kullanılır. Haberleşme sırasında, postadaki gecikme veya
kaybolmalardan komisyon sorumlu değildir.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol,
YDOK tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hallerde YDOK tarafından verilen kararlara
göre işlem yapılır.
Uludağ Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları
sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
346 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content