close

Enter

Log in using OpenID

Başvurular internet üzerinden yapılacaktır

embedDownload
Başvurular
internet
üzerinden yapılacaktır. Ayrıca posta ile herhangi bir belge
üniversitemize gönderilmeyecektir. Belgeler yerleştirilen adaylardan kesin kayıt sırasında
alınacaktır. Kesin kayıt evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda aday kayıt
hakkını kaybedecektir.
BaĢvuru için web adresi
: www.nigde.edu.tr
BaĢvuru Tarihleri
: 02 Haziran 2014-18 Temmuz 2014
Sonuçların Ġlanı
: 25 Temmuz 2014
Kesin Kayıt Tarihleri
: 18-22 Ağustos 2014
Yedek Liste Ġlanı
: 26 Ağustos 2014
Yedeklerin kayıt tarihleri : 15-17 Eylül 2014
Seviye tespit Sınavı
: 21 Eylül 2014
Bilgi için Telefon numarası : 0 388 225 2148
BAġVURU ĠÇĠN YAPILMASI GEREKENLER
Başvuru formu web üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve istenen belgeler
taranarak forma eklenecektir. Eksik doldurulan formlar dikkate alınmayacak ve başvurular
kabul edilmeyecektir.
1-Yurt dışından Öğrenci Kabulü Başvuru Formu
2- Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe fotokopisi.(Taratılarak
forma eklenecek)
3- Resmi Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir
ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (İngilizce veya Türkçe
fotokopisi.) (Taratılarak forma eklenecek)
4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi.(Taratılarak forma
eklenecek)
5- Fotoğraf (Taratılarak forma eklenecek)
6- Lisans programlarına başvuran adaylar, ayrıca varsa, sahip oldukları uluslararası
sınav, ulusal sınav, lise bitirme sınavı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Yaptığı Yurtdışından
Öğrenci Kabul Sınavlarından herhangi birinin sonuç belgesi. Bu sınav belgelerinden sadece
biri kullanılabilir (Bkz.Tablo 1) .(Taratılarak forma eklenecek)
ÖNEMLİ !!!! Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli olan sınavların geçerlilik
süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlar (Abitur, International
Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) için ise süre sınırlaması yoktur.
Adaylar , baĢvurularında en fazla beĢ (5) ayrı program için tercih yapabilirler.
BAġVURULAR ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR DEĞERLENDĠRME VE
SONUÇLARIN ĠLANI ĠLE ĠLGĠLĠ DETAYLI BĠLGĠ AġAĞIDA VERĠLMĠġTĠR.
BAġVURU KOġULLARI
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının aldığı 06.07.2004 tarihli ve 25514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5203 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun” la tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift
uyrukluların,
d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların
baĢvuruları kabul edilir.
a) TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar hariç),
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
e) TC Uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’ de tamamlayanların,
f ) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü gereğince doğumla ilk uyruğu
T.C. olan çift uyrukluların,
baĢvuruları kabul edilmez.
BAġVURU, DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLARIN ĠLANI
(1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların tercihlerini
değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından
yürütülür. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilme ve lisans programlarına
yerleştirme işlemlerinde; uluslararası sınav, ulusal sınav, ülkelerin lise bitirme sınav
puanlarından biri ya da lise diploma notuna göre işlem yapılır. Türkiye’deki Üniversitelerin
Yaptığı Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavlarına sahip olan adaylarda ise bu sınav sonucuna
göre işlem yapılır. Önlisans programlarına yerleştirme işlemlerinde ise sadece diploma notu
dikkate alınır.
(3) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işlemlerinde
kullanılacak sınavlar Tablo 1’de verilmiştir.
(4) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işleminde
değerlendirme, toplam 100 puan üzerinden ve aşağıda verilen öncelik sıralamasına göre ayrı
ayrı yapılır.
a) Uluslararası sınavlara sahip olan adaylar için bu sınavın %70’yle lise diploma
notunun %30’u
b) Ulusal üniversite giriş sınavına sahip olan adaylar için bu sınavın %70’yle lise
diploma notunun %30’u
c) Türkiye’deki Üniversitelerin Yaptığı Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavlarına sahip
olan adaylar için bu sınavın %70’yle lise mezuniyet notunun %30’u
ç) Merkezi lise bitirme sınav sonucuna sahip adaylar için bu sınavın %70’yle lise
diploma notunun %30’u
d) Lise diploma notuna göre yerleştirmede lise diploma notunun %100’ü dikkate
alınır.
(5) Yerleştirmeye esas olacak değerlendirme işleminde notlar, her bir değerlendirme
için ayrı ayrı büyükten küçüğe göre 5 (beş) ayrı liste olarak sıralanır. Kontenjanlara
yerleştirme; öncelik sıralamasındaki listeye göre kontenjan dâhilinde yapılır. Puanların eşit
olması durumunda adayların yaşı dikkate alınır. Küçükten büyük yaşa doğru sıralama yapılır.
Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjan kadar sıralı listeden yedek aday ilan edilebilir.
(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul
kılavuzlarındaki ölçütlere göre yapılır.
(7) Kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, fakülte veya yüksekokula bağlı
programların kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde ise
bu limit boş kalan kontenjan kadar arttırılabilir.
Sonuçların duyurulması ve kayıt
(1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu
gönderilir.
(3) Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara
denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) "Denklik Belgesi",
2) Tablo I de yer alan ve başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı
3) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
4) Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını
gösteren banka dekontu,
5) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış
temsilciliklerinden; Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları
“Öğrenim Vizesi”,
6) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
7) İkamet tezkeresi fotokopisi (Kesin kayıt sonrası öğrenci belgesi ile İl Emniyet
Müdürlüklerinden alınacak belge)
8) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
9) Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.
TABLO 1
Yurt DıĢı Öğrenci Kontenjanlarına BaĢvurularda Kullanılacak Sınavlar
Uluslararası Sınav
Taban Puanları
Geçerlilik Süreleri
ABITUR
En fazla 4
ACT
(American College Test )
GCE (A LEVEL SINAVI)
(General Certificate Education)
Matematik, Fen (Science Reasoning)
ve Toplam (Composite) minimum
21/36 Puan
En az biri başvurulan programla ilgili
olmak üzere minimum 3/5konuda A
seviyesi
Süresiz
2 yıl
Süresiz
IB (International Bakalorya)
Diploma notu minimum 25/42
Süresiz
SAT I
(Scholastic Assesment Test )
Minimum 1000/1600 Toplam Puan
2 yıl
Matematik, İngilizce dersleri dahil
olmak üzere minimum 6 dersten başarı
ve minimum 3 kredi
Süresiz
WAEC (West African
Examination Council)
Ülke
Afganistan
Azerbaycan
Üniversiteye GiriĢ
Sınavı
Üniversite Giriş Sınavı
TQDK tarafından
yapılan merkezi
Üniversite Giriş Sınavı
Taban Puanları
Geçerlilik
Skor 210/350
2 yıl
İlgili alanda minimum 420/700 puan
2 yıl
Çin Halk
Cumhuriyeti
Endonezya
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Kosova
Moğolistan
GAOKAO Üniversite
Giriş Sınavı
Ujlan Akhir National
(UAN) Sınavı
Üniversite Giriş Sınavı
(AL Edadiah)
Üniversite Giriş Sınavı
Üniversite Giriş Sınavı
(KCS)
Üniversite Giriş Sınavı
(Maturity)
Üniversite Giriş Sınavı
Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS)/ Lisans
Yerleştirme Sınavı
(LYS)
Türkiye
Ülke
Türkiye
İlgili alanda minimum 480 puan
2 yıl
Minimum 60/100 puan
2 yıl
Minimum 72/120 puan
2 yıl
Minimum 72/120 puan
2 yıl
Minimum 150/250 puan
2 yıl
Minimum %60
2 yıl
Başvurulan programla ilgili dört
alanın her birinde 500/800 puan
2 yıl
Başvurulan programın bir önceki
yılına ait taban puanına eşit veya
yüksek puan alan adaylar
2 yıl
Ulusal Sınavın Adı
Ülkemizdeki Üniversitelerin
Yaptığı Yurtdışından Öğrenci
Kabul Sınavı
Taban Puanları
Geçerlilik
Minimum 50/100
Puan
2 yıl
Minimum 6/10 Puan
Süresiz
Arnavutluk
Merkezi Lise Bitirme
Beyaz Rusya
Attestat o Srednem (Polinom)
Minimum 3/5
Obshchem Obrazovanii /
Minimum 350/600
Belarussian Central Testing
Süresiz
Birleşik Arap Emirlikleri
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
İlgili alanda en az
%60
Süresiz
Bosna- Hersek
Matura
Minimum 3/5
Süresiz
Minimum 4
(matematikte dahil
olmak üzere)
Süresiz
En az üç sınavda 3
ortalama
Süresiz
Bulgaristan
Cumhuriyeti
Estonya
Filistin/Ürdün
Fransa
Matura
Gümnaasiumi Löputunnistus
(Secondary School Leaving
Certificate)
Tawjihi (Certificate of
General Secondary
Education)
Fransız Bakaloryası
İlgili alanda en az
60/100
Süresiz
En az 12/20
Süresiz
Gambiya
West African Examinations
Altı konunun her
Council - (International)
birinden en çok 2 ve
Süresiz
Senior School Certificate
altı konu toplamı 9 u
Examination (WAEC-SSCE) geçmeyen notlar
Gana
West African Examinations
Altı konunun her
Council - (International)
birinden en çok 2 ve
Süresiz
Senior School Certificate
altı konu toplamı 9 u
Examination (WAEC-SSCE) geçmeyen notlar
Güney Afrika
Güney Kore
Gürcistan
Senior Certificate
5 konuda A/B
(Matriculaton)
College Scholastic Aptitude İlgili alandan en az
%60
Test (CSAT) sınavı
Attestat o Srednem (Polinom)
Minimum 3/5
Obshchem Obrazovanii
Hırvatistan
Matura
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Minimum 4
Süresiz
Hindistan
Indian School Certificate
(ISC)
12 yıllık lise eğitimi
sonucunda verilen diploma
İlgili alanda
minimum %60
Süresiz
Irak
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
İlgili alanda
minimum %60
Süresiz
Iran
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
(Dabirestan) Üniversite
öncesi eğitim
(Pishdaneshgahi) bitirme notu
Minimum 12/20
Süresiz
İsrail
Te’udat Bagrut
(Matriculation Certificate) /
Mechina
6 dalda minimum 7
puan
Süresiz
Kamerun/Nijer/Burkina
Faso/Çad/Togo/Benin/Senegal
Bakalorya Sınavı
Minimum 12/20
puan
Süresiz
Katar
Kenya
İlgili alanda en az
%60
Ortalaması en az B;
ayrıca başvurulan
Kenya Certificate of
programla ilgili dört
Secondary Education (KCSE)
alanda en az 44
toplam puan
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Süresiz
Süresiz
Kosova
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Minimum 60/100
puan
Süresiz
Libya
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
İlgili alanda
minimum %60
Süresiz
Lübnan
Lübnan’da yapılan Bakalorya Minimum 12/20 ve
Sınavı
60/100
Süresiz
Makedonya
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Süresiz
Mısır
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Nijerya
Özbekistan
Minimum 3/5 puan
İlgili dalda minimum
Süresiz
%60
West African Examinatioans
Altı konunun her
Council - ( International)
birinden en çok 2 ve
Senior School Certificate
Süresiz
altı konu toplamı 9’u
Examination (WAEC geçmeyen notlar
SSCE)
Attestat o Srednem (Polinom)
Minimum 3/5 puan Süresiz
Obshchem Obrazovanii
Pakistan
12 yıllık lise eğitimi
sonucunda verilen diploma
İlgili alanda en az
%60
Süresiz
Polonya
Matura / Swiadectwo
Dojrzalosci
Minimum %60
Süresiz
Romanya
Diploma de Bacalaureat
Minimum 6/10 puan
Süresiz
Rusya
Attestat o Srednem (Polinom)
Minimum 3/5 puan
Obshchem Obrazovanii
Süresiz
Senegal
Bakalorya
Minimum 12/20
Süresiz
Sırbistan
Matura
Diploma notu 4
Süresiz
Minimum 3/5 puan
Süresiz
Minimum 3/5 puan
Süresiz
Minimum 60/100
puan
Fen dalında
minimum 150s/240
İlgili alanda en az
60/100
Süresiz
Slovakya
Slovenya
Vysvedcenie o Maturitní
Zkousce
Vysvedcenie o Maturitní
Zkousce
Sudan
Sudan School Certificate
Suriye
Suriye Bakalorya Sınavı
Suudi Arabistan
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Kudrat Sınavı (Merkezi Lise
Bitirme Sınavı)
Attestat o Srednem (Polinom)
Minimum 3/5 puan
Obshchem Obrazovanii
Lise Diploması
Minimum 3/5 puan
Ukrainian External
Independent Testing /
Minimum 3/5 puan
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii
İlgili alanda
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
minimum %60
İlgili alanda
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
minimum %60
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Minimum 10/20
puan
Yunanistan
Lise Bitirme Sertifikası
Süresiz
Zimbabve
ZIMSEC A- Levels Diplom
ob Okoncanji Srednego
Special’nogo Ucebnego
Zavedenija
İlgili alanlarda alınan
en bir A ve iki B
Süresiz
notu alınmış üç
“Zimsec A Seviyesi”
Diğer
Listede belirtilmeyen
Ülkelerdeki Ulusal Lise
Bitirme/Üniversite Giriş
Sınavları veya diploma
notları
Bu kategorideki
sınavlar komisyon
tarafından
değerlendirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content