close

Enter

Log in using OpenID

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A

embedDownload
ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2013 faaliyet dönemi ile ilgili 39. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2014, Pazartesi günü, saat 14.00'te, Çankırı
Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.
Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu
nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanısıra
güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel
kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012
tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin
vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket
merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,
örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat
Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
2013 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal
Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Esas
Sözleşme Değişiklik Metni toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr
adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca
anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan
Genel Kurul dokümanlarına KAP’tan ve www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden
ulaşılabilir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
1/4
39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2) 2013 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363.
maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması.
3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında
karar alınması.
7) 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
ve görev sürelerinin tespiti.
9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış
Denetim Şirketinin onaylanması.
11) Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Kayıtlı Sermayesi” başlıklı 6. maddesinde değişiklik
yapılması konusunda karar alınması.
12) 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen “Bağış ve Yardım Politikası”nın
onaylanması ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın
onaylanması.
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen “Bilgilendirme Politikası”
hakkında bilgi verilmesi.
16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve
İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları” hakkında bilgi verilmesi.
17) Dilek ve temenniler.
2/4
VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2014, Pazartesi günü, saat 14.00’te, Çankırı
Yolu 7. km Akyurt / ANKARAadresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak 39. Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................’yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1)
2)
3)
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
3/4
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Grubu:
b) Adet-Nominal değeri:
c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
ç) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İmza:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri
vekâletnameye eklenecektir.
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content