close

Enter

Log in using OpenID

buraya tıklayarak

embedDownload
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN ÖRNEĞİ
ROKETSAN ROKET SANAYII VE TICARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart
2015 Cuma günü saat 14:00’de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA
adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesinin 1. bendi
uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin onaylanması.
3) 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporunun okunması.
5) 2014 yılı Finansal (Mali) Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
hakkında karar alınması.
7) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
10)
2015-2016 faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış
Denetim Şirketinin onaylanması.
11) Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
12) 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ile yapılacak bağış ve yardımların
üst sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması.
13) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
14) Dilek ve temenniler.
2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporu, bağımsız
denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezi Kemalpaşa
Mah.Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk.No:21 06780 Elmadağ/ANKARA adresinde pay
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, toplantı çağrısı ve ilgili
belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına temsilcileri vasıtasıyla katılacak olan pay
sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ekinde belirtilen ve aşağıda
örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..................
.................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat
.......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında
beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli
imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
ESKİ ŞEKLİ
YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 13: Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk
toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek
üzere bir Başkan vekili seçer. Başkan ve Vekilinin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerden
en yaşlı olanı toplantıya başkanlık eder.
YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 13: Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk
toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek
üzere bir Başkan vekili seçer. Başkan ve Vekilinin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerden
en yaşlı olanı toplantıya başkanlık eder.
Yönetim Kurulu, şirkette sürekli görev yapacak bir iç denetim birimi kurar. İç denetim birimi
elemanlarının nitelikleri, görevleri, seçimleri, çalışma yöntem ve şekilleri yönerge ile
düzenlenir.
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen
“Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Kurumsal Yönetim
Komitesi” oluşturulabilir. Komitelerin hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu Çalışma
Yönergesinde tanımlanır.
Yönetim Kurulu; işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak,
kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla veya uygun göreceği konularda içlerinde
Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin
ve komisyonların başkan ve üyelerinin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
YENİ PROJE VE YATIRIM GİRİŞİMİ İLE VARLIK SATIŞI:
YENİ PROJE VE YATIRIM GİRİŞİMİ İLE VARLIK SATIŞI:
MADDE 34: Şirketin yayımlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının
MADDE 34: Şirketin yayımlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının
% 20’sini aşan tutarda; yeni projeleri üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran
% 20’sini ya da özkaynak toplamının %15’ini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, son
varlık yatırımlarına girişme gibi, işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde
yılsonu bilançolarına göre aktif toplam tutarlarının %20’sini ya da 50 Milyon TL’yi aşan
girme konusunda Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alınır.
tutarda mali ve/veya ticari borçlanma, duran varlık satışı, yurtiçi ve yutdışı yeni duran varlık
yatırımlarına girişme gibi, işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme
konusunda Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alınır.
ESKİ ŞEKLİ
YENİ ŞEKLİ
ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK VE DEVİR:
ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK VE DEVİR:
MADDE 35: Yönetim Kurulu tarafından, şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki
MADDE 35: Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçi ve yurtdışı şirket kurma veya bir şirkete ortak
hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda karar
olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme ve mevcut hisse oranını artırmaları gibi
alınması için sermayenin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin uygun görüşünün
konularda karar alınması için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın uygun
alınmış olması gerekir.
görüşünün alınmış olması gerekir. (Gelir veya kâr sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı
menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri
bu hükmün dışındadır).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content