close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Pamukkale Teknokent

embedDownload
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
AR-GE OFİS ALANI
KİRA SÖZLEŞMESİ
1- SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI
KİRALAYANIN ADI
KİRALAYANIN ADRESİ
TEL
FAX
E-MAİL
KİRACININ ADI
KISACA
KİRACININ ADRESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka ve İdari Binası C Blok
Kınıklı /DENİZLİ
0 258 215 50 01-02
0 258 215 50 03
[email protected]
-Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme … Blok …….. Kınıklı/DENİZLİ
-Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 ….. Blok ……….
Kınıklı/ DENİZLİ
TEL
FAX
E-MAİL
2- KİRA ve KİRALANAN ALAN İLE İLGİLİ BİLGİLER
m2
KİRALANAN ALAN
TL (Net Olarak)
AYLIK KİRA BEDELİ
ÖDEME ŞEKLİ
Aylık, peşin, nakit, aybaşında, her ayın ilk 5(Beş) iş günü,
kiralayanın göstereceği banka hesabına
SÖZLEŞMENİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
PROJENİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
PROJENİN SÜRESİ
PROJENİN
BİTİŞ TARİHİ
KİRALANAN YERİN
KULLANIM AMACI
KİRALANAN YER
KİRALANAN YERİN
ŞİMDİKİ DURUMU
KİRACIYA TESLİM
EDİLEN DEMİRBAŞ
Bu sözleşmede, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. kiralayan, Ar-Ge Projesini geliştirmek amacıyla
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve uygulama yönetmeliğine göre AR-Ge ofis
alanını kiralayan, kısaca ‘’Kiracı’’ olarak adlandırılacak olup, bu sözleşme hükümlerine göre AR-GE
Binası’nın 3. Maddede tanımlanan bölümlerini kendi sorumluluğu altında 4. Maddede belirtilen süre
ile kirasını ödeyerek kullanacak gerçek ve/veya tüzel kişidir.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
Yukarıda yazılı unvanlar ve adresler, tarafların yasal unvanları ve tebligat adresleri olup, bu adreslere
yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi unvan, adres ve sözleşmeyi
bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı
olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı unvan ve adreslere yapılacak her tebligat
geçerli sayılacaktır.
Yıllık kira artış oranı yönetim kurulunca belirlenecek olup, kiracı hiçbir ihtara hacet kalmaksızın
artırımlı kira bedelini zamanında ödemeyi şimdiden kabul eder.
3- SÖZLEŞME’NİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün maliki bulunduğu, 8 Eylül 2005 tarih
ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak ilan
edilen bölgenin ve bu sözleşmede kısaca “AR-GE Alanı” olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan
alan(lar)ın kiralanmasıdır.
Kiralanan
m2
metrekare‘lik bir alandır.
AR-GE Alanı olarak yukarıda tanımlanan kiralık alan, kiracı tarafından hasarsız, sağlam, tam ve
temiz olarak telsim alınmış olup, tahliye sırasında aynen teslimi kaydıyla kiralanan alanın bölünme işi
ve dekorasyonu, bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yaptırılacaktır.
Bu sözleşmenin yapılması sırasında kiracı
şahsı
Şirketin Ortakları
Şirketin amacı kiralayan yönünden akdin esaslı unsuru olarak dikkate alınmıştır. Bu sebeple şahsi
işletmenin üçüncü kişilere satılması veya tüzel kişiliklerde sermaye paylarının bedelli veya bedelsiz
olarak üçüncü kişilere devri, ancak kiralayanın yazılı muvafakati ile mümkündür. Kiralayanın
muvafakatı sağlanmadan yapılan pay (hisse) devirleri, kiralayan tarafından akdin esaslı unsurlarında
kiralayanı hataya düşürmek olarak değerlendirilerek, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın değişikliğin
kiralayan tarafından öğrenilmesini takiben akdin tek taraflı feshi ve kiralananın tahliye hakkını
doğurur.Kiracının iflası, işi bırakması veya feshini istemesi, konkordato talebinde bulunması,
sermaye paylarının icraen satılması suretiyle üçüncü kişilere intikal etmesi halleriyle Kiracının
faaliyet amacının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve Yönetmeliği’ndeki tanımlamalar
dışına çıkması halinde de kira akdi kiralayan tarafından feshedilecek ve mecur tahliye edilecektir.
Kiralanan alan, şirket ortaklarının yarıdan fazla hissesine sahip oldukları araştırma geliştirme ve
yazılım sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerine Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin
onayını almak koşulu ile tahsis edilebilecektir.
4- SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi
AY olup
tarihinde başlayacak
tarihinde
sona erecektir. Kiracı, kiraladığı yeri, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin
bitiş tarihinde hiç bir şart ileri sürmeksizin teslim alındığı durumu ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve
taahhüt etmiştir.
Bu sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 (üç) ay önce, kiracı sözleşmenin devam edip
etmeyeceğini yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ye bildirecektir. Aksi halde mecur
yeniden kiralanana kadar geçen kira bedellerini hiçbir ihtara hacet kalmaksızın ödemeyi şimdiden
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
kabul ve taahhüt eder.
Kiracının, sözleşmenin devam etmesini istemesi ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ninde bunu
uygun görmesi halinde, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sözleşmeyi günün şartlarına göre
gözden geçirerek, yeni sözleşme yapacaktır. Sözleşme bağıtlanmazsa, kiracı hiçbir hak talebinde
bulunamayacak ve kiraladığı mekanı sözleşme bitiminde hiçbir şart öne sürmeksizin tahliye
edecektir.
Kiracı kira süresi içinde, herhangi bir nedenle ve kendi isteği ile kiraladığı alanı tahliye etmeyi talep
ederse, bu talebini 3 (üç) ay önce yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ye bildirecektir.
Bu durumda taraflar görüşerek fesih ve tahliye koşullarını kararlaştıracaklardır. Aksi halde, kiracı
sözleşmeyi kira süresi dolmadan tek taraflı olarak fesih ve kiralanan alanı tahliye ederse, kira
döneminin sonuna kadar olan aylara ait kira tutarı toplamını teminattan ayrı olarak Pamukkale
Teknokent Yönetici A.Ş.’ye ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
5- SÖZLEŞME’DEKİ KİRA BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ ve YERİ
5.1.- KİRA BEDELİ
kat ofisleri
TL/m²+KDV
11,50
Kiralayan Şirket olduğu için, ayrıca meri mevzuatının gerektirdiği oranda Katma Değer Vergisi
(KDV) Kiracı tarafından ilaveten ödenecektir.
Kira ücretleri, aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent
Yönetici A.Ş.’nin
HALKBANKASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO
14630-10100023
IBAN NO
TR79 0001 2001 4630 0010 1000 23
hesabına yatırılacaktır. Pamukkale Teknokent A.Ş. ödenen kira bedeli karşılığı kiracıya fatura
verecektir.
Söz konusu kira bedeli, net kira parası olup, bu kira parası ve KDV dışında taşınmazın kullanılması
ile ilgili, her türlü vergi, resim, harç ve stopajlar kiradan ayrı olarak Kiracı tarafından, kendi nam ve
hesabına, ödenecektir. Kiracı her yıl, geçmiş yıl ile ilgili stopaj ödemelerini, ilgili Vergi Dairelerine
yatırdıklarına dair resmi belgenin fotokopisini Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ye vermekle
yükümlüdür. Dönem sonunda belge ibraz edilmemesi, sözleşmenin tek taraflı feshi ve tahliye
nedenidir.
Kira bedelinin ödenmesinde gecikme halinde alacak, her ayın birinci gününden itibaren T.C. Merkez
Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı avans faiz oranı nispetinde gecikme faizine tabidir. Tevdi
mahalline yapılan ödemeler, gecikme faizi ve asıl alacağa mahsup edilmek üzere, bu kayıtla kabul
edilecektir. Kira bedelinin, 2 (iki) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş.
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11. Maddede
belirtilen teminattan keser ve/veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde kiracı mecuru derhal
tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
5.2.- İŞLETME VE YÖNETİM GİDERLERİ BEDELİ
Kiracı, Yönetici Şirket tarafından “Gider Katılım Payı” olarak belirlenen ortak alanlara ait elektrik,
su, temizlik, çevre bakımı, güvenlik vb. giderleri aylık olarak ödeyecektir. Ayrıca Yönetici Şirket
tarafından kiralanan alana takılan bağımsız sayaçla tespit edilen elektrik, telefon ve kiracıya ait özel
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
giderler kiracıya ait olup 2 ay üst üste ödenmemesi durumunda kira sözleşmesinin tek taraflı feshi ile
Pamukkale Teknokent’in tahliye hakkını kiracı şimdiden kabul eder.
Gider katılım Payı
05,50
TL/ m²+KDV olarak belirlenmiştir
Gider Katılım Payı, ilgili kalemlerin maliyetlerine bağlı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.
tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gider Katılım Payı, Kiracı tarafından her ayın ilk 5 (beş) iş
günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.'nin
HALKBANKASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO 14630-10100023
IBAN NO
TR79 0001 2001 4630 0010 1000 23
Hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen Gider Katılım Payı karşılığı
Kiracıya fatura verecektir.
6- SÖZLEŞME’NİN DEVİR VE TEMLİKİ
Taşınmaz, Kiralayanın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişiye kullandırılamaz. Şahıs işletmeleri ve
şirketler Kiralayanın yazılı iznini temin etmeden yeni ortak edinemezler. Bu hükümle Kiracının özel
hukukuna karışmak değil, taşınmazın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Yönetmeliğinde
belirtilen amaçların dışındaki işleri yapar hale gelmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Kiralayanın
yazılı izni olmaksızın taşınmaz, sözleşmenin devri veya alt kira ile üçüncü kişiye devir ve temlik
edilemez. Buna aykırı davranılması halinde kiralayan tek taraflı olarak haklı feshi hakkını kullanır.
Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. işletme kapsamındaki bazı yetkilerini AR-GE Binasının
yönetilmesi ile ilgili olarak bir yöneticiliğe devredebilir.
7- KİRALANAN AR-GE ALANININ KULLANIM ŞEKLİ
Kiracının esas faaliyeti,
projesini geliştirmek olup 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğine
uygun olacaktır.
Bu amaç doğrultusunda çalışırken;
•Faaliyet konusunun bir araştırma geliştirme projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek,
işin ticari pazarlama faaliyetlerinin, bu mekândaki diğer faaliyetlere oranla yoğunluk kazanmasına
karşı önlemler alınacaktır.
•Kiralanan AR-GE alanı, küçük ünitelere ayrılıp, üniteler şeklinde veya tamamen başkalarına
kiralanamaz
•Kiracı, Teknokent içinde 6 aydan daha fazla bir süre herhangi bir AR-GE veya yazılım
faaliyeti olmaksızın veya bu konularda projeler sunmaksızın kiralanan Ar-ge ofis alanını kullanamaz.
Bu konulardaki aksine davranışlarda Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sözleşmeyi tek raflı
fesh edip kiralanan yerin tahliyesini isteyebilir.
8- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kiracı, kendisinin kullanımına müsaade edilmiş alanlarda Başvuru Formunda belirtilen faaliyet
konusu ve yürütülecek projeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Bu alanlarda belirtilen faaliyet
konusu dışında değişik maksatlara yönelik çalışmalar yapamaz. Kiracı, faaliyet gösterirken yeni proje
ve faaliyet konularında çalışmak istediğinde, PTBF-4 (Teknokentte Yapacağınız Ar-Ge Projesine Ait
Bilgi Formu) nu yeniden doldurarak, Kiralayana başvurmak ve belirtilen faaliyetlerle ilgili uygunluk
hakkı almak durumundadır.
b) Kiracı, bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak, Pamukkale Üniversitesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
Kampusuna giriş ve çıkışlarda, Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride belirlenecek olan ve
Kiracı faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel kampus kurallarına ve Pamukkale Teknokent
Yönetici A.Ş.’nin belirlediği Üniversite ile ilgili genel çalışma esaslarına, ortak mekan ve araçların
kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır.
c) Kiracı, kiralanan alanda depolama yapmayacak, ayrıca faaliyetlerini sürdürürken Pamukkale
Üniversitesi Kampüsü içerisindeki trafiğin aksamaması için TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçları
kampusa sokmayacaktır. Zorunlu durumlar için Üniversitenin izni alınarak nakliye yapılabilecektir.
d) Kiracı, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, belirlenmiş AR-GE alanını, Pamukkale Teknokent
A.Ş. tarafından onaylanmış proje ve teknik şartnameye göre kendisi dekore edecektir. Dekorasyonun
proje ve detaylarında belirlenmeyen her türlü malzeme kullanımı ve imalat yönteminin seçimi için
Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ nin onayı mutlaka alınacaktır.
Kiracı, dekorasyon çöp ve artıklarının, kampüs dışına çıkarılmasından sorumlu olup, atık ve çöp
biriktiremez. Aksine davranış da tek taraflı fesih ve tahliye sebebidir.
e) Kiracı, kiraladığı alanda, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin yazılı onayı olmadıkça hiçbir
değişiklik, tadilat ve ek yapamayacak, ortak mekanları işgal edemeyecek, binada uygulanan mimari
tercihleri göz önünde bulunduracak, bakım ve onarımda bu tercihlere aykırı dış görünüşle ilgili
değişiklikler gerçekleştirmeyecektir.
f) Kira bedelleri, yukarıda (5.1.) nolu maddede belirtildiği gibi aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın
ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ’nin
HALKBANKASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO
14630-10100023
IBAN NO
TR79 0001 2001 4630 0010 1000 23
hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen kira bedeli karşılığında Kiracıya
fatura verecektir.
Kiracı, “Gider Katılım Payı” olarak yukarıdaki (5.2.) nolu maddede tanımlanan temizlik, çevre bakımı,
güvenlik giderleri, v.b. giderler karşılığında, Yönetici Şirket tarafından belirlenen Gider Katılım
Payı’nı ödemekle yükümlüdür. Kiracı, Gider Katılım Payı’nı, aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın ilk
5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ nin
HALKBANKASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO
14630-10100023
IBAN NO
TR79 0001 2001 4630 0010 1000 23
hesabına ödeyecektir.
Kira bedelinin, Ortak Gider Katılım Payının ve Kiracıya ait özel giderlerin ödenmesinde gecikme
olması halinde alacağa, her ayın birinci gününden itibaren, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli
kredilere uyguladığı avans faiz oranı nispetinde gecikme faizi uygulanacaktır. Tevdi mahalline
yapılan ödemeler öncelikle gecikme faizine kalanı da asıl alacağa mahsup edilmek üzere, kabul
edilecektir. Kira bedelinin, 2 (iki) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş.
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11.Maddede belirtilen
teminattan keser ve/veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde Kiracı ayrıca hiçbir ihtar veya
davaya gerek olmaksızın binayı derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
g) Kiracı, tanıtıcı tabelasını, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’ nin tespit ettiği yerde ve standartta
asacaktır. Bunun haricinde Üniversitenin onayı olmadan, Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisinde
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
hiçbir yerde tanıtıcı reklam, afiş, pano veya tabela asmayacaktır.
h) Kiracı, kiraladığı AR-GE alanı içindeki her türlü malzeme ve teçhizatın sigortalanmasından
kendisi sorumlu olacaktır.
i) Kiracının, kiralanan tüm mekanlardaki faaliyetlerinin çevreyle uyumlu olması zorunludur. Aksi
görüldüğü ve bu konuda uyarı yapıldığı takdirde, Kiracı en geç 1 (bir) ay içinde gerekli tedbirleri
alacak ve faaliyetlerini çevreyle uyumlu hale getirecektir.
j) Kiracı, kendi kullanım alanının temizliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Kiralanan alan temiz ve
düzenli tutulacak, evcil hayvan beslenmeyecektir. Ayrıca, ortak alanların temizliğine de riayet
edilecektir.
k) Kiracı, kendi kullanım alanının güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca, bina güvenliği
için alınan diğer güvenlik önlemlerine uyacaktır. Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol,
arama veya denetleme çalışmalarına, işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı
olacaktır. Kiracı tarafından talep edilecek ek güvenlik talepleri ücreti karşılığında Pamukkale
Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından temin edilecektir. Kiracı kendi kullanım alanında, ortak alanlarda
ve tüm üniversite kampüsü içerisinde yasadışı hiçbir malzeme bulundurmayacaktır. Bulundurduğu
tespit edildiğinde cezai ve hukuki sorumluluk Kiracıya ait olduğu gibi kiralayan Pamukkale
Teknokent Yönetici A.Ş.’nin sözleşmeyi bu nedenle tek taraflı feshi ve tahliye hakkını şimdiden kabul
eder.
l) Kiracının veya personelinin Pamukkale Üniversitesi Kampusu içinde herhangi bir kaza veya kasıt
sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır.
Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu, Pamukkale Teknokent tarafından re’sen
tespit edilecek her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Yapılacak yazılı ihtara rağmen zarar
ve ziyan Kiracı tarafından giderilmezse, gerekli giderler Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.
tarafından yapılarak Kiracıdan talep edilecektir. Kiracı ve personelinin Pamukkale Üniversitesi
Kampusu içerisinde hukuki ve cezai sorumluklarını doğuracak her türlü fiillerinden, Pamukkale
Üniversitesi, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ve iştiraklerinin, üçüncü kişilere karşı hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden Kiracı ve personeli sorumludur.
m) Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu her türlü zararı tazmin etmekle
yükümlü olacaktır.
n) Kiracı tarafından, Üniversite içinde, üçüncü şahıslara ve/veya diğer Teknokent kiracılarına
verilecek Üniversite’nin ve Teknokent’in amaç ve iştigal konuları ile ilgili alanlardaki hizmet ve
etkinliklerde, öncelikle Üniversite ile işbirliği yapacaktır. Kiracı tarafından, üniversite içinde üçüncü
kişilere verilecek her türlü eğitim hizmetinde Üniversite ile işbirliği yapılacak ya da Üniversite onayı
alınacaktır.
o) Kiracı, Yönetici Şirkete ayda bir faaliyetlerine ilişkin rapor vermek zorundadır.
p) Kiracı, yürüteceği projelerle ilgili olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin talep edeceği
raporları düzenlemeyi ve bunları yetkili kurullara sunmayı ve keza yürütülen çalışmaların yerinde
denetlenmesini kabul eder.
q) Kiracı, kiralamış olduğu yerdeki iş yerinde; İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin tüm hüküm ve
mevzuatlarına uyacaktır. Çalışanların, sigorta bildirim ve bordrolarının düzenlenmesi ve ilgili
kurumlarına verilmesinde kiracı sorumludur.
r) Kiracı; Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgili maddelerine göre:
- İş yerinin unvan ve adresini
- Çalıştırılan işçi sayısını
- Çalışma konusunu
- Kendi adını, soyadını ve adresini vs. Konularını Bölge Çalışma
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
Müdürlüklerine ve Bölge SGK Müdürlüklerine bildirmeyi ve sigorta
sicil numarası almayı,
- Her iş yeri için ayrı ayrı düzenlenecek aylık sigorta primleri
bildirgelerinin
- Dört aylık sigorta primleri bordrosunu SGK’ya vermeyi, ayrıca bu
konuda gerekli kontrol işlemlerinin yapılması için Kiralayan’a bilgi
vermeyi kabul eder.
s) Kiracı, Kiralayanın Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nce yürütülen güvenlik sistemlerine uymakla
yükümlüdür.
Bu çerçevede çalıştıracağı her personel için;
a-Nüfus kayıt örneği
b-İkametgah ilmühaberi
c-Sabıka kayıt belgesi
d-Yabancı uyruklu personel için çalışma ve oturma müsaadesi
belgelerini, Kiralayan’a verecektir.
t) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ilgili birimince, güvenlik işlemleri tamamlanan personele
kimlik kartı verilir. Güvenlik işlemleri tamamlanmayan şahıslar teknokentte devamlı çalıştırılamaz.
Ancak geçici giriş kartı ile ve gerekli görülürse kampusa girebilirler. Kiracı, çalıştırdığı personelden
ve her türlü eyleminden sorumludur.
u) Kiracı, Kiralayanın yetkililerince yapılacak periyodik inceleme ve tetkikler sonucunda; genel
gelişiminin yürümediğinin, Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi’ne uygun
faaliyet göstermediğinin anlaşılması halinde, kendisine tahsis edilen yeri 1 (bir) ay içerisinde
boşaltmayı kabul ve taahhüt eder.
v) Kiracı, bu protokolde belirtilen hususlarda kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse
herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın kiralayan tarafından kira sözleşmesi derhal feshedilir.
9- PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., Kiracının günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi
için, bedeli karşılığında gerekli altyapı hizmetlerini (elektrik, su vb.) temin edecektir.
b) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., kiralanan alanın dış güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak,
ancak talep halinde AR–GE alanına yönelik iç ve dış güvenliğin sağlanması için Kiracıya gerekli
sorumluluk devri yapılacaktır.
c) Kiracı personeli, Pamukkale Üniversitesi personelinin kullanımına açık olan ve Pamukkale
Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal hizmetlerden( Sosyal ve sportif tesisler, kütüphane, kurs
ve seminerler vb.) talep üzerine, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün izni ve bu hizmetlerden
ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı yararlandırılacaktır. Sınırlı kapasite ve aşırı talep
nedeniyle Pamukkale Üniversitesinin getirebileceği sayısal sınırlamaları Kiracı kabul edecektir.
d) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., “PAMUKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ’ni Kiracıya verecektir.
10- SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
Bu kiralama sözleşmesinin giderleri ve fesih halinde doğan her türlü giderler Kiracıya aittir.
Pamukkale Teknokent A.Ş. bu nedenle yapacağı her türlü gideri Kiracıdan talep edebilir.
11- GÜVENCE VE CEZAİ ŞARTLAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
Kiracı, bu sözleşmedeki borçlarına güvence olmak 3 aylık kira bedelini depozito olarak Pamukkale
Teknokent A.Ş.’nin
HALKBANKASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO
14630-10100023
IBAN NO
TR79 0001 2001 4630 0010 1000 23
hesabına yatıracaktır. Kiracının verdiği depozito olarak yatırdığı 3 aylık kira bedeli, vadesi gelipte
ödenmeyen borçlar için ve sözleşme sona erdiğinde, Kiracının sözleşmeden kaynaklanan borcu
olduğunun anlaşıldığı durumlarda kullanılacaktır.
Kiracı söz konusu teminatı yerine getirmeden kiralanan alana taşınamaz. Kiracı tek taraflı olarak, kira,
genel giderler ve gecikme cezaları borçlarının teminattan mahsup edilmesini isteyemez ve teminatını
bu borçlara mahsup edemez.
Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., sözleşme bitiminde, Kiracının her türlü borcunu ve vermiş
olduğu zararları bu depozitodan kesme hakkına sahiptir.
12- SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ
Bu sözleşme, tarafların imzası ile geçerlilik kazanır.
13- ANLAŞMAZLIKLAR
Anlaşmazlık halinde, sözleşme ekleri de göz önüne alınarak, Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir. Kiracı, anlaşmazlık durumunda ve anlaşmazlıkların çözümüne kadar geçecek süre
içerisinde kira ve hizmet faturalarını ve sair borçları ile ilgili ödemelerini erteleyemez, askıya alamaz.
Aksi halde, kullanıcı itirazında haklı bile olsa, anlaşmazlığın çözümüne kadar geçecek süre itibariyle,
hesaplanacak temerrüt faizini peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
14- Kiracı, değişen hal ve şartlardan bahisle akdin günün şartlarına uyarlanmasını talep hakkından
peşinen feragat etmiş olup, bu hüküm akdin yenilenerek devam ettiği tüm müddetler için geçerli
olacaktır.
15- Kiracı, Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Bölge İşletme Yönergesi”, 4691 sayılı Kanun
ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile çıkarılacak genelge, tebliğ ve yazılı talimatlara uymakla
yükümlüdür.
16- Bu kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu anlamında bir kira akdi değildir. Akit, Kiracı
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’’ kapsamındaki faaliyetlerini, Pamukkale Üniversitesi
Kampusu’nun yazılı olan ve olmayan her türlü kurallarına uygun şekilde yürütmeyi kabul ve taahhüt
ettiği için yapılmıştır. Kiracının anılan kanuna ve Üniversitenin kurallarına aykırı davranışları,
sözleşmenin kuruluş amacının Kiracı tarafından ortadan kaldırıldığı anlamına gelecek ve akit bu
sebeple Kiralayan tarafından derhal bildirimsiz olarak feshedilebilecektir. Akdin feshi aynı zamanda
taşınmazın derhal tahliyesini gerektirecektir.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
17- Kiracının sözleşmeden kaynaklanan tüm borçları firma cari hesabında izlenecek ve Kiralayan,
dilediği zaman bu firma cari hesabına ilişkin bakiyeyi Kiracıdan talep edebilecektir.
18- Bu sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir parça olup Kiracı ve Kiralayanı bağlar.
19- Bu sözleşme, bu madde dahil 19 asıl maddeden oluşmuş ve ekleri ile birlikte 2 (iki)nüsha halinde
Denizli’de
tarihinde düzenlenerek imza altına alınmış olup, tarafların şirket
kaşeleri ile yetkili kişilerinin imzaladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmenin firma kaşesi ile
birlikte her iki tarafın imzaladığı bir nüshası Kiracıya, verilmiştir.
KİRALAYANIN KAŞE / İMZA
KİRACININ KAŞE / İMZA
Ekler:
1-Ticari sicil nüshası
2-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösteren karar defteri.
3-Yetkili kişi/nin(lerin) noter tasdikli imza sirküleri.
4- Proje taahütnamesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content