close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve

embedDownload
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI
KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1. Amaç ve Tema :
Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konusunda,
farkındalık yaratılması, işverenlerin, çalışanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi konunun
öneminin uygulanması ve ilginin sürekliliğin sağlanması.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC’deki Üniversiteler ve
İSG Uzmanları Birliği ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında toplumdaki
bireyleri ve geleceğimiz olan gençlerimizi
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında
bilinçlendirmeyi ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu sebeple, anılan amaçlara ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs genelindeki televizyon
kanallarında yayınlanmak üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu (maksimum 60 saniyelik)
‘Kamu Spotu Filmi’ için , KKTC’ deki tüm amatör ve profesyonellere açık bir yarışma
düzenlenmiştir.
2. Organizasyon
2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği ‘Kamu Spotu Film’ yarışması (Bundan böyle ‘Yarışma’
olarak anılacaktır)
Çalışma Dairesi(ÇD), KKTC ‘deki İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanları Birliği(İSG Uzmanları Birliği) ve Üniversiteler; Doğu Akdeniz
Üniversitesi(DAÜ),
Girne
Amerikan
Üniversitesi(GAÜ),
Lefke
Avrupa
Üniversitesi(LAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜKKK), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ), Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ)
tarafından organize edilmektedir. (Bundan böyle kısa isimleri ile anılacaktır.)
2.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için bir ‘Organizasyon Komitesi’ oluşturulmuştur.
Yarışmanın yürütülmesi, gerekli altyapının kurulması ve yarışma sekreteryasının
kontrolü ‘Organizasyon Komitesi'nin’ sorumluluğundadır. ‘Organizasyon Komitesi’
yarışmanın yürütülmesiyle ilgili kararlar alabilir, değişiklikler yapabilir.
‘Organizasyon Komitesi’ ÇD, İSG Uzmanları Birliği ve yukarıda isimleri belirtilen
Üniversitelerin temsilcileri tarafından oluşmuştur.
2.3 Yarışmacı ‘Kamu Spotu Filmleri ’nin değerlendirilmesi, 9. Madde’de listelenen
Seçici Kurul tarafından yapılacak ve kazananlar
30 Ocak 2015 tarihinde
Organizasyon Komitesi tarafından ilan edilecektir.
3. Katılım koşulları
3.1 Yarışma, seçici kurul dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm
amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır. Yarışmaya katılım için herhangi bir uyruk
şartı aranmaz.
3.2 Yarışmaya bireysel yada ekip olarak katılınabilinir. Yarışmaya katılacak ekip, en
fazla 3 kişiden oluşmalıdır.
3.3 Katılımcılar, en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilecektir.
3.4 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3.5 ‘Kamu Spotu Filminde’ kullanılacak dil ve yarışma ile ilgili her türlü yazışma
ve/veya dökümanda kullanılacak dil Türkçe’dir.
3.6 ‘Kamu Spotu Filminde’ gizli ticari iletişim de dahil her türlü ticari iletişime yer
verilemez. ‘Kamu Spotu Filminin’ hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel
kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak
amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular
doğrudan reddedilir.
3.7 Yarışma ile ilgili tüm gönderimler Yarışma Komitesi’nin aşağıda belirtilen
adresine yapılmalıdır. Yarışma ile ilgili tüm duyurular, Yarışma Şartnamesi ve
Yarışma Başvuru Formu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesi
www.csgb.gov.ct.tr adresinden temin edilebilir.
Organizasyon Komitesi adresi
: Çalışma Dairesi Müdürlüğü-Lefkoşa
Organizasyon Komitesi irtibat telefonu : 2276245
3.8 İş Sağlığı ve Güvenliği ‘Kamu Spotu Kısa Film’ yarışmasına: Katılımcılar, daha
önce herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmamış, herhangi bir internet
sayfasında ya da internet sosyal ortamında yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada
ödül almamış, filmin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer
almamış özgün eser/eserler ile katılabilir. Farklı kuruluşlarca düzenlenmiş olan
yarışmalara katılmış olan eserler ve bir yarışma kapsamında olmaksızın kamuya açık
herhangi bir ortamda ödül töreninden önce paylaşılmış olan eserler yarışmaya
katılamaz.
3.9 Katılımcılar eserlerini öykü ve senaryosu ile filmde kullanılacakları her türlü
görsel-işitsel ögeleri dahil, bu yarışmaya özgü olarak meydana getirmeleri
gerekmektedir.
3.10 Madde 3.8 ve 3.9 hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, ödül kazanmış olan
katılımcı organizasyon komitesinin yazılı talebi üzerine, organizasyondan ve bu
yarışma dolayısıyla ödül kazandığı 3. kişi ve kuruluşlardan teslim almış olduğu tüm
ödülleri derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.11
Yarışmaya Organizasyon Komitesi ve Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci
derece yakınları katılamaz.
4. Teknik Şartlar
4.1 Kamu Spotu filminin süresi en fazla 60 saniye olmalıdır.
4.2 Yarışmaya katılacak filmler 1920x1080 full HD ve windows media player’ın
açabileceği bir formatta (mpg, avi ya da mov uzantılı) olmalıdır. Filmler gösterime
uygun ses ve görüntü kalitesine sahip olmalıdır, bu şartları taşımayan filmler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3 Yarışmaya katılacak filmler bir DVD’ye kaydedilecektir. Birden fazla eserle
yarışmaya başvuruluyor ise; her film ayrı bir DVD’ye kaydedilmelidir. DVD
medyasının çizik-bozuk olmasından ötürü bilgisayarda açılmayan filmlerden
organizasyon komitesi sorumlu tutulamaz. Gönderilen DVD’ler Çalışma Müdürlüğü
arşivlerinde saklanmak üzere tutulacak, katılımcıya iade edilmeyecektir.
4.4 Yarışmaya katılacak eserler ‘Yarışma Katılım Formu’ ile birlikte teslim
edilmelidir.
4.5 ‘Yarışma Katılım Formu’ eksiksiz doldurularak, katılımcıya ait kimlik kartı
fotokopisi ile birlikte bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra üzerine sadece 7 (yedi)
rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Bu zarf eserin bulunduğu ambalajın içine
konulacaktır.
4.6 Aynı rumuz DVD’lerin ön yüzüne DVD’ye zarar vermeyecek özel bir kalemle
yazılacak, DVD’nin üzerine katılımcıların kendi isimleri ya da başka bir uyarıcı işaret
vb. yazılmayacaktır.
4.7 Aynı katılımcı birden fazla eserle katılıyorsa eserin numarası ve rumuz
yazılacaktır. Ör. 1- 222999
4.8 Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılan her bireyin kimlik kartı/pasaport
fotokopileri de ayrı bir zarf içinde olmalıdır.
4.9 Yarışmaya katılacak eserler en geç 16 Ocak 2015 günü, saat 15.00’e kadar,
Çalışma Dairesi Müdürlüğü- Lefkoşa adresine ulaştırılmalıdır.
5. Yarışma Takvimi - Tarihler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Uzmanlar Birliği ve KKTC ‘deki
Üniversiteler (DAÜ, GAÜ, LAÜ, ODTÜ-KKK, UKÜ, YDÜ) tarafından organize
edilen
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temalı Kamu Spotu Kısa Film’ yarışmasının ödül
töreni daha sonra açıklanacak bir tarihte düzenlenecektir.
Yarışma Takvimi
12 Kasım 2014
: Yarışmanın Duyuru tarihi.
16 Ocak 2015
: Yarışmaya katılacak kamu spotu kısa filmin son teslim tarihi.
30 Ocak 2015
: Seçici Kurul değerlendirmesi.
Ödül Töreni
: Daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.
Organizasyon Komitesi’nin yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tarihlerde yapılacak değişiklikler resmi web sitesi olan www.csgb.gov.ct.tr adresinde
yayınlanacaktır.
6. Ödüller
6.1 Nakdi ödül miktarı, kazanan katılımcı grup içerisinde yer alan tüm katılımcılara
eşit olarak paylaştırılır.
6.2 Tüm yarışmacılar ödül töreninde hazır bulunmalıdır. Ödüle hak kazanan ekip
üyeleri ise ödülü almak üzere en az üç kişilik ekip halinde Ödül Töreni'nde bizzat
hazır bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin
Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir.
6.3 Dereceye giren grup içerisinde yer alan kişinin vefatı halinde ödülleri yasal
mirasçılarına teslim edilir.
6.4 Seçici Kurul değerlendirmesinde puanların eşit olması halinde Jüri Başkanı takdir
hakkını kullanır.
6.5 Yapıtlar seçici kurul tarafından; konuya hakimiyet, mesajların doğru ve etkili
işlenmesi, derleme, seslendirme, zaman kullanımı, kurgu, müzik, ses ve görüntü
efektifinin kullanımı, ses ve görüntü kalitesi, içerik, toplumsal katkı, hedef kitleyi
etkileyiciliği, özgünlük, yaratıcılık gibi kriterler esas alınarak değerlendirilecektir.
6.6 Hiçbir ‘Kamu Spotu Kısa Film’ değerlendirme baraj puanını aşamazsa ya da hiçbir
katılımcı bulunmazsa Organizasyon Komitesi kategori ödülünü bir sonraki yıla
devretme hakkına sahiptir.
6.7 Yarışmada dereceye giren katılımcılardan herhangi birinin bu Şartname
hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri
iptal edilir. Organizasyon Komitesi tarafından ödüllerin iadesi için gerekli hukuki
süreç derhal başlatılır. Ödüllerin iadesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde seçici
kurul değerlendirmesinde takip eden en yüksek puanı alan katılımcı bir üst dereceye
yükseltilir.
6.8 İade sürecinde doğabilecek hukuki ihtilafların yargıya taşınması halinde yargılama
aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu
değildir.
6.9 Dereceye giren katılımcılara verilecek para ödülleri üzerinde organizasyon
komisyon üyeleri herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
6.10 Büyük Ödül Seçici Kuruldan en fazla puanı alana verilir. Büyük ödülün miktarı
5,000.00TL İkincilik ödül miktarı
3,000.00TL ve üçüncülük ödül miktarı ise
2,000.00TL’dir.
7.Telif Hakları
7.1 Yarışmaya katılan kişiler, yarışmaya gönderdikleri filmlerin tamamı ile kendilerine
ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan katılımcı ve
ekip olarak katılanların her bir üyesi müteselsilen sorumludur.
7.2 Filmde, telif hakları üçüncü kişilere ait müzik, video, fotoğraf, çeşitli görsel
malzeme, ses, efekt gibi filmi oluşturan çeşitli unsurlar, yarışmaya gönderilecek
eserlerde telif hakları satın alındığı takdirde kullanılabilir. Ancak katılımcılar
sözkonusu eserlerle ilgili olarak, eser sahiplerinden alınmış mufavvakatname, eser
kullanım izin belgesi ve benzeri adlar altında düzenlenmiş telif haklarıyla ilgili
izinlerin alındığına dair belge ya da belgeleri, yarışmaya katılacak sözkonusu eserler
ile birlikte Organizasyon Komitesi'ne ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi hareket
edenlerin gönderdiği filmler değerlendirme dışı tutulur. Ancak bu durum ödül töreni
sonrası tespit edilirse Organizasyon Komitesi
her türlü hukuki başvuru ve dava
haklarını saklı tutar. Organizasyon Komitesi, telif haklarını ihlal eden eserlerden
dolayı yükümlülük kabul etmez ve üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamaz.
7.3 Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif ve yayın hakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına ait olacaktır. Bu yapıtlar KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
ait web site ve benzeri yerlerde, yurtiçi ve dışındaki TV Kanallarında, reklamlarda
kullanılabilir ve/veya yayımlanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki proje yarışmalarına
gönderilebilir, basılı veya elektronik ortamda medya ya da kamuoyu ile paylaşılabilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarışmaya katılan filmlerin orijinalini ve
üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, bilboard vb. her türlü tanıtım
malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkına
sahiptir.
7.4 Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserlerinin telif ve yayın haklarını, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi Müdürlüğünün İPGM (İşgücü
Planlama ve Geliştirme Fonundan) ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdiklerini ve buna bağlı olarak sözü edilen
eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. hakları için Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına izin/muvaffakatname verdiklerini kabul ederler.
7.5 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi/sahipleri sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı, maddi, manevi
tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
7.6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, filmler için katılımcı/katılımcıların
yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
7.7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer
bulduğu filmlerin eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür,
DVD,
CD,
video
vb.
diğer
ortamlarda
yayımlayabilme,
pazarlayabilme,
çoğaltabilme ve dağıtımını yapabilme gibi her türlü hakka sahiptir. Katılımcılar
eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.Hukuki Uyuşmazlıklar
Bu Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki KKTC
Hukuku uygulanır.
9. Seçici Kurul Üyeleri
Seçici Kurul aşağıda yer alan 9(Dokuz) kişiden oluşmaktadır. Secici Kurul
oluşumunda sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesinin
takdirindedir.
Seçici Kurul Üyeleri alfabetik olarak sıralanmıştır:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi(Başkan)
DAÜ Temsilcisi Sn.Yrd. Doç. Yetin Arslan
GAÜ Temsilcisi Sn. Doç.Elif Asude Tunca
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar Birliği Temsilcisi, Birlik Bşk. Sn. Uğur Ergün
LAÜ Temsilcisi Öğretim Görevlisi Sn. Levent Duranlı
ODTÜ Temsilcisi Öğretim Görevlisi Sn.Hakkı Nuvit Tarhan
UKÜ Temsilcisi Sn. Yrd. Doç.Birsel Matara
YDÜ Temsilcisi Sn.Doç.Dr.Fevzi Kasap
Yönetmen Sn. Derviş Zaim
Bu şartname yukarıda yer alan toplam 9 maddeden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve
Güvenliği Kamu Spotu Yarışması'na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri
eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content