close

Enter

Log in using OpenID

İdari Şartname

embedDownload
YARDIMCI HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ
3(G)
(Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu “Kurum” yada “İdare” olarak anılır.)
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.....
b) Adresi: Turan Güneş Bulvarı Oran - Çankaya / Ankara
c) Telefon numarası: 0312 463 32 62
d) Faks numarası: 0312 463 32 58
e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Gürkan YILMAZ/Uzman Yrd.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Yeni Medya Kanal
Koordinatörlüğü kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir.
b) Varsa kodu:
c) (Fiziki) miktarı ve türü: Vasıflı. 2’si Birinci Tip, 6’sı İkinci Tip, 4’ü Üçüncü Tip, 2’si
Dördüncü Tip olmak üzere toplam 14 kalifiye yardımcı hizmet personelinin 365 gün
(üçyüzaltmışbeş) süre ile kalifiye yardımcı hizmet satın alınması işidir.
d) Yapılacağı yer: TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Yeni Medya Kanal
Koordinatörlüğünde.
e) Eğitim ve Süresi: Hizmet alımı sonucunda çalıştırılacak personele yüklenici firma
tarafından 25 saatten az olmamak ve ilk üç ay içerisinde olmak kaydı ile eğitim verdirilecektir
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale.
b) İhalenin yapılacağı adres: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı
Odası C Blok Kat:3 06109 Oran - Çankaya/ ANKARA
c) İhale tarihi:03/11/2014
d) İhale saati: 10.30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu
Toplantı Odası C Blok Kat:3 06109 Oran/ANKARA
Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat 3 No 306 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA
1
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satın alma
Dairesi Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat 3 No 306 06109 Oran-Çankaya/
ANKARA
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 150,00 TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli,
ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını
kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin
tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış
beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul
ve kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere
satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler
arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel
Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran - Çankaya/ ANKARA
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 03/11/2014
c) Son teklif verme saati (ihale saati): 10.30
5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a)İdari Şartname,
b)Teknik Şartname,
c)Sözleşme Tasarısı,
d)Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
e) Standart Formlar:
- TRT 018.0/H ( Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli)
-TRT 0.25.1/H (Bilanço Bilgileri Tablosu)
-TRT 27.0/H (İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında
Olunmadığına İlişkin Taahhütname)
-TRT 027.3/H (Ortaklık Durum Belgesi)
-TRT 028.0/H ( İş Ortaklığı Beyannamesi)
2
-TRT 029.0/H ( Geçici Teminat Mektubu)
-TRT 029.1/H ( Kesin Teminat Mektubu)
-TRT 030.1/H ( Banka Referans Mektubu)
-TRT 031.0/H (Tasdik Şerhi)
-TRT 032.0/H (Yüklenici İş Bitirme Belgesi)
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan
teklifler, değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi.
i) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlerin listesi.
j) Bu Şartnamenin 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
3
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma
uygun belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b), (c), (d), (j) ve (k) bentlerinde yer alan
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans
mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
2. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmayacaktır.
Yukarıdaki belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla
banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
3. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın
bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4. Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzası
olacaktır.
7.2.2. İsteklinin Bilanço veya eşdeğer belgeleri:
1-Bu ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayımlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisi de sunulacaktır.
2. Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler
yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır.
3. Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl)
içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli
4
borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
4. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
5. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim
yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas
alınacaktır.
6. Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
7. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
8. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest
meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam
gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar
aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de
geçerlidir.
9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması
ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin
sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
7.2.3.1. İhalede;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturaların,
ibrazı gerekmektedir.
7.2.3.2. İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek
erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirecektir.
7.2.3.3. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin
noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulacaktır.
5
7.2.3.4. Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları
ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
7.2.3.5. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin
toplamı dikkate alınacaktır.
7.2.3.6. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler;
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’ sinden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
7.2.3.7. Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.
7.2.3.8. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap
dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınacaktır.
7.2.3.9. Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olacaktır. Yabancı ülkede
düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye
yetkili merci tarafından onaylı olacaktır.
7.2.3.10. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanacaktır.
7.2.3.11. İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında
hesaplanacaktır.
7.2.4.İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesi;
a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu
Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki
(2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki
aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu
Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki
(2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki
aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
6
7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1 İş deneyimin gösteren Belgeler:
İstekliler;
1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler;
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren
belgeleri sunacaktır.
2. İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan
hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilecektir.
3. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’ sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her
birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
5. İhalede;
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge sunulacaktır.
6. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilmiş olan kalifiye yardımcı hizmet alımına dayalı
hizmetler, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.5. Belgelerin sunuluş şekli:
7.5.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
7
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. Bu belgelerden; ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerin istenilmesi halinde iş deneyim belgelerinin noter
onaylı olanlarının asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir.
7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek
bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından
“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4- Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait
olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu
sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla
belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı
onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki
imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir
anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma
veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.”
7.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan
resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille
kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce
yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.
Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince
alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
9.2. İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye
katılamazlar.
8
9.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9.5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası
açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel
kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılmayacak durumda olduğu halde
ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734
sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan maddelerinde yer alan idari yaptırımlar
uygulanmaz.
Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu
olan.
e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
men edilmiş olan.
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
veveya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
j) Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilen.
Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar
11.1. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
9
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine
göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
13.1.İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
13.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak
malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet
ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve
benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
13.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin
gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından
verilecektir.
13.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna
göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
14.1. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla
ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.
14.2. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe kadar
ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.
Madde15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
15.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan
yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya
da teknik hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi
halinde, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
15.2. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı alanların
tamamına bildirilir.
15.3. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle ertelenebilir.
15.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
16.1. Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.
10
16.2. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin
iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın
isteklilere iade edilir.
16.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
Madde 17- Ortak Girişim
17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
17.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
17.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
17.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları belirtilecektir.
17.5. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları,
ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
17.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 18- Alt Yükleniciler
İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19- Teklif ve Sözleşme Türü
19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Madde 20- Teklifin Dili
20.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
21.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak
belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de Türk Lirası para birimi kullanılacaktır
Madde 22- Kısmi Teklif Verilmesi
22.1 Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir
Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli
23.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
11
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek
veya kaşelenecektir.
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez
ve açılmadan istekliye iade edilir.
23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve
değerlendirmeye alınmaz.
23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi
bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine
kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
24.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
Zorunludur.
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı
tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü
olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre
kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir
veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici
teminatı iade edilecektir.
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır.
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir
veya imza karşılığı elden teslim edilir.
12
Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince; yapılacak ulaşım, sigorta, her
türlü vergi, resim, harç giderleri ve eğitim giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olup,
Yükleniciye ait olacaktır.
26.2. 26.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
26.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
26.3.1. .İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak
işçilik ücreti:
İhale konusu hizmet; 2(İki) kişi Birinci Tip, 6(Altı) kişi İkinci Tip, 4(Dört) kişi Üçüncü
Tip, 2(İki) kişi Dördüncü Tip olmak üzere vasıflı 14 kişilik kalifiye yardımcı hizmet alımı
olup,
2 kişi Birinci Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet alımında Brüt Asgari Ücretin % 400 fazlası,
6 kişi İkinci Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet alımında Brüt Asgari Ücretin % 350 fazlası,
4 kişi Üçüncü Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet alımında Brüt Asgari Ücretin % 250 fazlası,
2 kişi Dördüncü Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet alımında Brüt Asgari Ücretin % 200 fazlası
ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.
Yüklenici, işçilerin çalışma saati sürelerini, İdarenin ihtiyacı ve 4857 sayılı İş Kanununun
hükümlerine göre haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlayacaktır. Bu ihalenin süresi bir yıl
olup, bir yıllık süre içerisinde Resmi ve Dini Bayramlarla, Yılbaşı günü kalifiye yardımcı hizmet
alımı yapılmayacaktır.
26.3.2. Yemek, Yol ve giyecek giderleri:
a) Yemek Bedeli:
Aylık 22 gün ve günlük brüt tutarı 12,00.-TL (Onikitürklirası ) nakdi olarak ödenecek olup,
ücret bordrosunda gösterilecektir.
b) Yol Bedeli :
Aylık 22 gün ve brüt tutarı 11,20 TL (Onbirtürklirasıyirmikuruş) TL nakdi olarak ödenecek
olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.
26.4. Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan yazı ile kısa vadeli sigorta kolları prim
oranı % 2 olarak belirlenmiştir.
26.5. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 27- Geçici Teminat
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13
27.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenir.
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından, istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası ve yabancı para birimi üzerinden verilen nakit teminatlar.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak
kabul edilir.
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel
finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri
29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur.
29.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 30- Geçici Teminatın İadesi
30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
30.2. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
30.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
14
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
31.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu
bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,
ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp
kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin
belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu
tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.
31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere
oturum kapatılır.
Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili
mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması
halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2 Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması
halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin
taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve
belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine
ilişkin belgeler,
Verilen süre içinde tamamlanacaktır.
15
32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale
tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
32.2 Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.
32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda
aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla,
aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan
teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde
yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde
bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer
alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu
doğuracak şekilde kullanılamaz.
33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin
tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği
bileşenler ve bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
34.2. İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı
düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya
yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.
16
35.2. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve
isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin talepte
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.
Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen
fiyatların en düşük olanıdır.
36.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
36.3. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde,
birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:
36.3.1.İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.
36.4. Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin
değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
36.5.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması
37.1. İhale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağının belirtildiği ihalelerde, bu
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.
37.2. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
37.3. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 38- İhale Kararının Onaylanması
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin
belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılacaktır.
Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3)
gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale
sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama
gerekçelerine de yer verilir.
39.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde
bildirim yapılır.
17
Madde 40- Sözleşmeye Davet
40.1. Bu Şartnamenin 39.1. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden
itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
40.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) işgünü içinde istenmesi halinde kesin
teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Yabancı istekliler için bu süre on (10) işgünü
olarak uygulanır.
Madde 41- Kesin Teminat
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır.
41.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı
40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c),
(d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki
mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat
çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma
ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda
bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki
misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit
ettirilecektir.
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
42.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak
üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı
vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme
imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit
ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
18
43.4. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
44.1. Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.
Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma süresinin sona
erdiği günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek
şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır.
Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
45.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
45.2. Sözleşme notere onaylatılmayacaktır.
45.3. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları
tarafından imzalanır.
45.4.- Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları
46.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca
yapılacaktır.
46.2. Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler
sözleşme tasarısında yer almaktadır.
46.3. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun
şekilde harcamak zorundadır.
46.4. Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı
takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.
Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları
48.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
48.2. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda esaslara göre fiyat farkı
hesaplanacaktır.
19
48.2.1. 31/08/2013 tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin
Esaslar’ a göre fiyat farkı hesaplanacaktır.
48.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamaz.
Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( on ) takvim günü içinde işe başlanır.
49.2. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
Madde 50- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
50.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
50.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
Gerekmektedir.
50.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan, sözleşmenin
ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının
onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması
ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum
idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir
kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
20
Madde 51- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi
51.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme
şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30’una kadar
artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.
51.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek
görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme
konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.
51.3. Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70’inden daha
düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70’i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki
bedel farkının % 5’i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı
olarak ayrıca ödenir.
51.4. Ayrıca, sözleşme süresi, fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda görülmesi, yükleniciyle
yapılan sözleşmenin uygun şartlarda olması ve Kurumun elde edeceği diğer avantajların da
değerlendirilmesi suretiyle, aynı şartlarla, mevcut sözleşme süresinin yarısına kadar Yönetim
Kurulunun kararıyla uzatılabilir.
Madde 52- Cezalar ve Kesintiler
52.1. Kurum tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
52.1.1. Şartnamede taahhüt edilen personel eksikliğinde, eksik her bir personel bakımından her
takvim günü için ayrı ayrı sözleşme bedelinin %001 (onbindebir) oranında ceza uygulanır.
52.1.2. Zorunlu haller haricinde belirlenen bölgelerde görev yapan personelin, Kurum’un onayı
olmaksızın yerinin değiştirilmesi halinde değişiklik yapılan kişi başına her takvim günü için ayrı
ayrı sözleşme bedelinin %001 (onbindebir) oranında ceza uygulanır.
52.1.3.Ayrıca, yukarıda sayılan aykırılıkların arka arkaya veya farklı zamanlarda toplam 5 (beş)
defa olması durumunda, sözleşme 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre
protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedilecektir.
52.1.4.Kurumca kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30’unu
(yüzde otuz) geçmeyecektir.
Madde 53- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel
Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. Kısmi kabul yapılamaz.
Madde 54- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli
54.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734
sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına
ilişkin kurallar saklı kalmak üzere idari yargıda dava konusu edilebilecektir.
54.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 55- İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları
Bu madde boş bırakılmıştır.
21
Madde 56- Bildirim ve Tebligatlar
56.1. Bu Şartname kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar aşağıda
sayılan yöntemlerden biri ile yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden,
b) İadeli taahhütlü mektupla,
c) Faksla,
ç) Elektronik ortamda.
56.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun teslim edildiği tarih istekliye tebliğ
tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise, tebellüğ tarihi esas alınır.
56.3. Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap tarafından aynı
gün teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi,
tebliğ tarihi sayılır.
VI- DİĞER HUSUSLAR
57.1. TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğünde görevli personelin çalışma saat ve sürelerini
gösterir puantaj cetvelleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır.
57.2. Yüklenici; verdiği hizmetle ilgili olarak Kurum Yetkili Makamlarının onayını almadan
hiçbir ek masraf yapmayacak ve herhangi bir elektronik sistem ya da cihazı Kurumun onayını
almaksızın monte etmeyecektir.
57.3. Yüklenici 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yönetmelik
Hükümleri ve genelgeler ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, bu işte çalışacak
Personelin SSK ve İş Mevzuatına uygun çalıştırmak ve çalıştırılan personel ile ilgili
yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.
57.4. İş bu sözleşme hükümlerinin uygulanması sırasında Yüklenici ve kalifiye yardımcı hizmet
sağlayan tarafından Kuruma her hangi bir hukuki, fiili, maddi, cezai, mali bir zarar verdiği
takdirde, yüklenici zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul eder. Yüklenicinin
faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili
doğabilecek her türlü mükellefiyetler, ücret, vergi, SSK primi gibi yasal haklar ve ayrıca
doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir. Ancak
Kurum bu mükellefiyetler dolayısıyla ilgisi olmamasına rağmen bir ödemede bulunmak zorunda
kalırsa yüklenici bu meblağı Kurumun talebi üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Talebe
rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde Kurum bu meblağı yüklenicinin hak
edişlerinden keser, tekrarı halinde aynı işlemi uygulayarak sözleşmeyi fesih eder
57.5.Yüklenici kendisi ile imzalanacak sözleşme ile yüklendiği hizmetler dolayısıyla belediye ve
diğer kamu kurumları tarafından yerine getirilmesi talep edilen işi, SSK ve vergi mevzuatı
uyarınca ifa edilmesi gereken yükümlülüklerinden doğrudan sorumlu olduğunu, bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Kurumdan hiçbir talepte bulunmayacağını,
anılan yükümlülüklerin Kurum tarafından yerine getirilmesi halinde ise Kurumun talebi üzerine
yüklenicinin Kurumca yapılan ödemeyi cari en yüksek banka faizi ile birlikte itirazsız olarak
nakden ve defaten Kuruma ödeyeceğini, bahse konu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair
belgeleri Kuruma ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda Kurumumuzun
hukuki sorumluluğu yoktur.
57.6. Yüklenici işveren sıfatıyla çalıştırdığı işçilere karşı muamele ve iş mevzuatından doğan
ödevlerinden doğrudan sorumludur. İstekli taahhüt ettiği faaliyetlerin yürütülmesi esnasında
işvereni olduğu işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanları yapmak
zorunda olup, meydana gelebilecek iş kazalarından işveren sıfatıyla sorumlu olacağını kabul ve
taahhüt eder.
22
57.7. Çalışanların yıllık izin ve mazeret izinleri, 4857 sayılı iş kanunun yıllık ücretli izin hakkı ve
izin sürelerini düzenleyen 53. madde ve devamı maddeler hükümlülükleri ve ayrıca 03.03.2004
tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıllık ücretli izin
yönetmeliği hükümlülüğüne göre düzenlenen, doğum izini kullanımında 4857 sayılı kanunun
74. maddesi hükmü dikkate alınır. Bu durumlarda, yüklenici işin aksamaması için gerekli
tedbirleri alacaktır
57.8. Yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde
görevlendirilecek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri adli sicil belgesi fotokopisi, ikametgah
ilmühaberi, özgeçmiş formları, yüklenici ile çalışacak kişiler arasında imzalanan iş
sözleşmesinin fotokopileri ile işe başlandıktan sonra ise başlama tarihini takip eden aydan
itibaren düzenlenecek aylık maaş bordroları fotokopileri, sigorta belge ve kartlarının
fotokopileri, eksiksiz olarak dosyalar halinde Kuruma teslim edilecektir.
57.9.Yüklenici elemanların, Kurumun telefonları ile yapacakları özel telefon görüşmeleri,
yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca şahsi kullanıma tahsis edilen malzeme ve
teçhizatın bakımı, onarımı ve zayi durumunda telafisi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
57.10. TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğünce alınacak olan kalifiye yardımcı hizmet
sayıları işbu sözleşmede belirtilmiş olup, İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresi aşılmamak
şartıyla her bir mahalde çalışanların vardiyaları ile her vardiyada alınacak kalifiye yardımcı
hizmet sayısı Yüklenici ile Kurum arasında karşılıklı olarak sözleşmenin imzalanmasını
müteakip işe başlamadan evvel kararlaştırılacaktır.
57.11. Yüklenici tarafından Kuruma sağlanacak kalifiye yardımcı hizmetin kapsamı ile sözleşme
konusu edimin yerine getirilmesinde aranacak şartlara haiz olacaktır.
57.12. Yüklenici taahhüdünü Kurum ve üçüncü kişileri küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlamayı
veya icra etmeyi; taahhüdün Kurumun radyo ve televizyon yayınlarında yer alması halinde,
anılan kanunun 28 inci maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer
hükümlerine tabi olduğunu kabul eder.
57.13. Fikri ve Sinai Mülkiyete Konu Olan Hususlar
57.13.1. Yüklenici Sözleşmenin uygulanmaya başlandığı anda, bu sözleşme konusu iş nedeniyle
eser sahibi olan ve/veya sözleşmenin uygulanması aşamasında “eser sahibi” ve/vaya “hak sahibi”
niteliği kazanacak personelinden, eser ve/veya icranın (tesbit dahil) yurtiçi ve yurtdışında, her
türlü mecralarda umuma iletim, umuma erişimi sağlama, yayın ve yeniden iletimi, işleme, aslını
ve/veya işlenmiş hallerini sesli, görüntülü, sesli ve görüntülü, yazılı çoğaltabilme (VCDDVD,Bluray,HD,3D vb. formatlarında) kayıt ve tescil işlemlerini yapabilme, basabilme ve
yayınlayabilme, piyasaya arz etme, yayma, yeniden yayın, doğrudan ve dolaylı temsil haklarını
FSEK madde 80’deki bağlantılı hakları, ürün yerleştirme hakları da dahil Merchandising
haklarını, format haklarını, mobil ve interaktif uygulama haklarını, radyo,televizyon, internet,
web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) IPTV ve her
türlü baskı tekniği veya elektronik tespit yöntemi ile farklı formatlarda, bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla fiziki ortam ve digital ortamlarda dahil olmak üzere televizyon, sabit veya taşınabilir
bilgisayarlar, internette dahil olmak üzere her türlü digital ortamlar, DVD, VCD,CD Mp3 vb.
video (VHS, Betacam,Digital) işaret ses ve/veya görüntü nakline/taşımaya ve tekrarına veya
taşımaya yarayan araçlar (IPad, IPod, IPhone ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri akıllı
cihazlar) ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ile bilinen ve
henüz bilinmeyen ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye
başlayacak ses ve/veya görüntü nakleden her türlü baskı tekniği veya elektronik tesbit yöntemi
ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü ortamlarda geçici yada sürekli olarak,
tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarında ki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda
23
ayrı ayrı yayınlarda, aynı anda ve değişik anlarda yayınlayabilme, radyo ve televizyon yapım ve
yayınlarında, çeşitli dillerde ve lehçelerde kullanabilme, yayabilme, satabilme, tekrar
yayınlayabilme, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, kiralayabilme,
bağışlama, ticaret mevkiine koyabilme, bölümler alarak başka yapım ve yayınlarda kullanabilme,
gerektiğinde yükleniciden değişiklikler yapmasını isteyebilme, podcasting olarak
yayınlayabilme, konser ve temsiller düzenleyerek değerlendirebilme,5846 sayılı kanundan doğan
fikri ve mali haklarını yine aynı kanunun 52. maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla,
sınırsız, sayısız ve süresiz olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde
kuruma devrettiklerini belirtir (usulü çerçevesinde düzenlenen) yazılı belge/belgeleri (Devir
taahhütnamesi, muvaffaketname ve benzeri) eserin/eserlerin ve/veya icra/icraların (tesbit dahil)
yapımda kullanımından önce kuruma ibraz etmeyi, aksi yöndeki davranışının kurum tarafından
sözleşmenin haklı nedenle fesih nedeni sayılabileceğini ve sözleşmenin bu nedenle kurum
tarafından fesih halinde kurumun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararların yanı sıra izinsiz
eser kullanımı nedeniyle kurumun uğrayabileceği, sair tüm maddi manevi zararları tazminle
yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
57.13.2 Yüklenici Sözleşmenin uygulanmaya başlandığı anda, bu sözleşme konusu iş nedeniyle
eser sahibi olan ve/veya sözleşmenin uygulanması aşamasında “eser sahibi ve/veya hak sahibi”
niteliği kazanacak personelinden FSEK’ in 14. 15. 16. ve 17. maddelerinde öngörülen manevi
hakların kullanma yetkisini, hak sahiplerinin haysiyet ve şerefini zedelememek kaydıyla süre,
yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak ve üçüncü kişilere kullandırma hak ve
yetkisini de içerir şekilde münhasıra 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde
kuruma devrettiklerini belirtir ( usulü çerçevesinde düzenlenen) yazılı belge/belgeleri (devir ve
taahhütnamesi, muvafakatname vb.) eserin/eserlerin ve/veya icra/icraların (tesbit dahil)
yapımında kullanımından önce kuruma ibraz etmeyi, aksi yöndeki davranışının kurum tarafından
sözleşmenin haklı nedenle fesih nedeni sayılabileceğini ve sözleşmenin bu nedenle kurum
tarafından fesih halinde kurumun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararların yanı sıra işbu
manevi hakların kullanımı nedeniyle kurumun uğrayabileceği, sair zararları tazminle yükümlü
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
57.13.3 Yüklenici sözleşme konusu eser ve/veya icranın (tesbit dahil) yurtiçi ve yurtdışında, her
türlü mecralarda umuma iletim, umuma erişimi sağlama, yayın ve yeniden iletimi, işleme, aslını
ve/veya işlenmiş hallerini sesli, görüntülü, sesli ve görüntülü, yazılı çoğaltabilme (VCDDVD,Bluray,HD,3D vb. formatlarında) kayıt ve tescil işlemlerini yapabilme, basabilme ve
yayınlayabilme, piyasaya arz etme, yayma, yeniden yayın, doğrudan ve dolaylı temsil haklarını
FSEK madde 80’deki bağlantılı hakları, ürün yerleştirme hakları da dahil Merchandising
haklarını, format haklarını, mobil ve interaktif uygulama haklarını, radyo,televizyon, internet,
web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) IPTV ve her
türlü baskı tekniği veya elektronik tespit yöntemi ile farklı formatlarda, bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla fiziki ortam ve digital ortamlarda dahil olmak üzere televizyon, sabit veya taşınabilir
bilgisayarlar, internette dahil olmak üzere her türlü digital ortamlar, DVD, VCD,CD Mp3 vb.
video (VHS, Betacam,Digital) işaret ses ve/veya görüntü nakline/taşımaya ve tekrarına veya
taşımaya yarayan araçlar (IPad, IPod, IPhone ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri akıllı
cihazlar) ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ile bilinen ve
henüz bilinmeyen ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye
başlayacak ses ve/veya görüntü nakleden her türlü baskı tekniği veya elektronik tesbit yöntemi
ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü ortamlarda geçici yada sürekli olarak,
tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarında ki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda
ayrı ayrı yayınlarda, aynı anda ve değişik anlarda yayınlayabilme, radyo ve televizyon yapım ve
yayınlarında, çeşitli dillerde ve lehçelerde kullanabilme, yayabilme, satabilme, tekrar
yayınlayabilme, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, kiralayabilme,
bağışlama, ticaret mevkiine koyabilme, bölümler alarak başka yapım ve yayınlarda kullanabilme,
gerektiğinde yükleniciden değişiklikler yapmasını isteyebilme, podcasting olarak
yayınlayabilme, konser ve temsiller düzenleyerek değerlendirebilme,5846 sayılı kanundan doğan
24
fikri ve mali haklarını yine aynı kanunun 52. maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla,
sınırsız, sayısız ve süresiz olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devretmeyi kabul, beyan
ve taahhüt eder.
57.13.4 Yüklenici yapımdan doğan ve FSEK’ in 14. 15. 16. ve 17. maddelerinde öngörülen
manevi hakların kullanma yetkisini, hak sahiplerinin haysiyet ve şerefini zedelememek kaydıyla
süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak ve üçüncü kişilere kullandırma hak ve
yetkisini de içerir şekilde münhasıra TRT’ye kullandırmayı kabul ve taahhüt eder.
57.14.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Mali Hakları devralan Kurum,
mali hak sahipliği sebebiyle yapımı; yurtiçi ve yurtdışında, her türlü mecralarda umuma iletim,
umuma erişimi sağlama, yayın ve yeniden iletimi, işleme, aslını ve/veya işlenmiş hallerini sesli,
görüntülü, sesli ve görüntülü, yazılı çoğaltabilme, (VCD-DVD,Blueray,HD,3D vb.
formatlarında) kayıt ve tescil işlemlerini yapabilme, basabilme ve yayınlayabilme, piyasaya arz
etme, yayma, yeniden yayın, doğrudan ve dolaylı temsil haklarını FSEK madde 80’deki
bağlantılı hakları, ürün yerleştirme hakları da dahil Merchandising haklarını, format haklarını,
mobil ve interaktif uygulama haklarını, radyo,televizyon, internet, web, mobil cihazları, isteğe
bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) IPTV ve her türlü baskı tekniği veya
elektronik tespit yöntemi ile farklı formatlarda, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fiziki ortam ve
digital ortamlarda dahil olmak üzere televizyon, sabit veya taşınabilir bilgisayarlar, internette
dahil olmak üzere her türlü digital ortamlar, DVD, VCD,CD Mp3 vb. video (VHS,
Betacam,Digital) işaret ses ve/veya görüntü nakline/taşımaya ve tekrarına veya taşımaya yarayan
araçlar (IPad, IPod, IPhone ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri akıllı cihazlar) ile mobil
teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ile bilinen ve henüz bilinmeyen
ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye başlayacak ses ve/veya
görüntü nakleden her türlü baskı tekniği veya elektronik tespit yöntemi ile burada sayılanlarla
sınırlı olmamak kaydıyla her türlü ortamlarda geçici yada sürekli olarak, tüm yayın ve iletim
sistemleri ve platformlarında ki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda ayrı ayrı yayınlarda,
aynı anda ve değişik anlarda yayınlayabilme, radyo ve televizyon yapım ve yayınlarında, çeşitli
dillerde ve lehçelerde kullanabilme, yayabilme, satabilme, tekrar yayınlayabilme, yurtiçi ve
yurtdışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, kiralayabilme, bağışlama, ticaret mevkiine
koyabilme, bölümler alarak başka yapım ve yayınlarda kullanabilme, gerektiğinde yükleniciden
değişiklikler yapmasını isteyebilme, podcasting olarak yayınlayabilme, konser ve temsiller
düzenleyerek değerlendirebilme,5846 sayılı kanundan doğan fikri ve mali haklarını yine aynı
kanunun 52. maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla, sınırsız, sayısız ve süresiz olarak
kullanma hakkına sahiptir.
57.15. Taahhüt dolayısıyla her çeşit hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir.
57.16. Yüklenici, Kurum ile yaptığı bu sözleşme dolayısıyla Kurumun adını ve sözleşmenin
konusu olan taahhüdünü reklam amacı ile kullanamaz.
57.17. Taahhüdün yerine getirilmesi için Kurum tarafından bir eser veya metin sağlanmış ise,
yüklenici eser veya metin üzerinde Kurumun muvafakati olmadıkça hiçbir değişiklik yapamaz.
Aksine davranışın hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye aittir.
57.18. Yüklenici işin görülmesi sırasında ve/veya işin görülmesi nedeniyle istihdam ettiği kişiler
ile yaşayacağı hukuki ihtilaflar nedeniyle (işten çıkarma, işten ayrılma, istihdam edilenin haklı
nedenle sözleşmeyi feshi, vb.) yürürlükteki mevzuat hükümleri nedeniyle Kurumun da sorumlu
tutulabileceği, tüm zararlardan (Kıdem, ihbar tazminatı, manevi tazminat, işe iade vb.) Kurumun
sorumlu olmayacağını, Kurumun yukarıda belirtilen nedenlerle herhangi bir ödeme yapmak
zorunluluğunda kalması durumunda yapılan bu ödemeyi başkaca bir ihbar ve/veya ihtara gerek
olmadan, tamamen, nakden ve defaten Kuruma ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kurum
tarafından, herhangi bir ödeme yapılması halinde yapılan ödeme tutarı, yüklenicinin alacaklarından
kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin idare alacağını
karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı, varsa ek kesin teminatı
25
hak edişi paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağını bu şekilde dahi tahsil edilemediği
durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
57.19.Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereği uyması zorunlu her
türlü şartı yerine getirecektir.
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content