close

Enter

Log in using OpenID

akın tekstil 2013 faaliyet raporu

embedDownload
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹
Ak›n Tekstil A.fi.'nin 10.04.2014 Cuma, Saat: 11.00’ da Yap›lacak
Genel Kurul Toplant› Gündemi
1. Aç›l›fl ve Toplant› Baflkanl›¤›' n›n oluflturulmas›,
2. Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Toplant› Baflkanl›¤›'na yetki verilmesi,
3. 2013 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflu Raporlar›n›n
okunmas› ve müzakeresi,
4. 2013 y›l› hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi
ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulunun üyelerinin fiirketin 2013 y›l› faaliyetlerinden dolay› ayr› ayr› ibra
edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu
üyelerinin ayr› ayr› seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklar›n›n tespiti,
8. Sermaye Piyasas› Kanunu gere¤i 2014 y›l› için seçilecek Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflu'nun
tespit edilmesi,
9. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri gere¤ince y›l içinde yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar
hakk›nda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 y›l›nda yap›lacak ba¤›fl ve yard›mlar›n üst
s›n›r›n›n belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri gere¤ince fiirketin 2013 y›l›nda üçüncü kifliler
lehine verilmifl olan teminat, rehin ve ipotekler hakk›nda Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. 2013 y›l› Mali Zarar›'n›n Geçmifl Y›llar Zararlar› Hesab›na aktar›lmas›n›n onaylanmas›,
12. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri gere¤ince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey
yöneticiler için "Ücretlendirme Politikas›" hakk›nda Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunlar›n efl ve ikinci dereceye kadar kan
ve s›hr› yak›nlar›na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasas›
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri kapsam›nda yayg›n ve süreklilik arz eden iliflkili
taraf ifllemleri hakk›nda Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Dilekler ve kapan›fl.
AK
TEK
AKIN
TEKST‹L A.fi.
1
2013 FAAL‹YET RAPORU
Sayg›de¤er Ortaklar›m,
Sevgili Misafirler ve
Sevgili Ak›n Tekstil çal›flanlar›,
Hepinize Genel Kurula teflrif etti¤iniz için teflekkür ederim.
1956 y›l›nda kurulmufl olan, Türkiye'nin tekstildeki gururu Ak›n Tekstil A.fi. 2013 y›l›nda da büyük bir
özveri ile tüm kadromuz ellerinden geleni yaparak çal›flm›fllard›r.
2012 y›l›nda bir yang›n yaflam›fl idik. 2013 y›l›nda da maalesef bir grev yaflad›k. Türkiye Tekstil ‹flveren
Sendikas› ile Teksif ‹flçi sendikas› aras›ndaki anlaflmazl›klardan dolay› 30 tekstil flirketinde toplam
12,000 iflçi ile A¤ustos ay›nda grev yap›ld›.
Bu grev hem iç hem d›fl müflterilerimizin siparifllerinin tesliminin gecikmesine ve yeni siparifllerinde
yavafllamas›na sebep oldu. Bütün gayretimizle 2013 y›l› sonuna kadar hem bu gecikmeleri telafi ettik
hem de bozulan müflteri iliflkilerimizi onard›k.
Geç tutuflur kumafl üreterek Orman Bakanl›¤›'n›n Yang›n ile mücadele k›yafetlerini baflar› ile ürettik.
Hem kumafl hem konfeksiyon olarak yepyeni koleksiyonlar haz›rlad›k, müflterilerimizin be¤enisine
sunduk.
Bu çal›flmalar sonucunda iyi bir 2014 y›l› beklentisi içerisine girdi¤imizi belirterek hepinize sevgi ve
sayg›lar›m› sunar tekrar hay›rl› seneler dilerim.
Rag›p AKIN
Yönetim Kurulu Baflkan›
3
2013 FAAL‹YET RAPORU
YATIRIMLARIMIZ
Tekstil sektörü içerisinde önemli bir yeri olan AKIN TEKST‹L’in kumafl bölümü üretimine
Lüleburgaz’da 380 dönümlük arazisinde 110.000 metrekarelik kapal› alan› olan tesislerinde
devam etmektir. AKIN TEKST‹L söz konusu yat›r›mlar›n› çevre bilinç ve duyarl›l›¤› ile
gerçeklefltirmifl, çevrenin ve ekolojik dengenin korunmas›na gereken özeni göstermifltir.
2005 y›l›nda bafllayan üretimin ilk safhas›ndan boya ve terbiyeye kadar olan üretim takip
sistemleri uygulamalar›n›n gelifltirilmesine devam edilmifl, böylece AKIN TEKST‹L’e gelen
hammaddeden sevk edilen kumafla kadar tüm safhalar üretim takip kapsam›nda, iplikten
mamule tüm üretimin takibi, otomatik hambez ve mamul kalite kontrolü ile mamul ve
hambez ambarlar› yönetimi, sevk›yat programlar› birbirine ba¤lanm›fl ve bilgi ak›fl›nda
entegrasyon sa¤lanm›flt›r.
Boya ve Terbiye aflamas› 1998 y›l›nda tamamlanan Lüleburgaz fabrikas›n›n; ikinci etab›n›
oluflturan 30.051 metrekarelik kapal› alanl› Dokuma ve Sosyal Tesisler yat›r›mlar› 2002
y›l›nda tamamlan›p tafl›nmas› gerçekleflmifltir. Dokuma birimleri tafl›n›rken dokuma kalitesinde
çok önemli olan iklimlendirme ve ürün gelifltirme biriminin çal›flmalar›n› h›zland›ran
yat›r›mlar da tamamlanm›flt›r.
Lüleburgaz kumafl fabrikas›n›n son aflamas› olan ‹plik Fabrikas›; elyaf ambar›, iplik ve
büküm bölümlerinden oluflmaktad›r. Toplam alan› 26.892 metrekare olan bu bölümün
yat›r›m› 2004 y›l› içerisinde tamamlanm›flt›r. 2013 y›l›nda da kalitenin iyilefltirmesine yönelik
olarak; iplik, dokuma, boya-terbiye ve konfeksiyon bölümleri ile ilgili yat›r›mlara devam
edilmifltir.
Avrupa ve Amerika pazarlar›nda nihai tüketiciye hitap eden konfeksiyon bölümünde spor
pantolonun dünyadaki popülaritesine paralel olarak 2013 y›l›nda kapasitesi ayda 130.000
adet çal›flmay› gerçeklefltirmifltir.
Ürün yarat›lmas›ndan müflterinin kullan›m aflamas›na kadar müflteri tatmini odakl› felsefesini
sürekli ön planda tutan flirketimiz, müflteri taleplerine h›zl› ve zaman›nda cevap verebilmek
için konfeksiyon bölümünde de üretim - takip ve ambar yönetimi sistemlerini gelifltirmeye
devam etmifl ve kumafltan bafllay›p sevk›yat aflamas›na kadar olan tüm safhalar› siparifl
baz›nda maliyet entegrasyonu ile çal›fl›r hale getirerek verimlili¤e büyük katk› sa¤lam›flt›r.
AKIN TEKST‹L’in en önemli ayr›cal›¤› kaliteye verdi¤i önemdir. Bu kaliteden taviz vermez
tavr›m›z› yürütmek ve hedeflerimize ulaflmak amac›yla; yeni ürünler gelifltirmek için geçen
y›llarda oldu¤u gibi 2014 y›l›nda da AR-GE yat›r›mlar›m›za devam edece¤iz. Böylece
müflterilerimize daha iyi hizmet sunmufl olaca¤›z. Ayr›ca 2014 y›l›nda artan müflteri grubuna
uygun olarak konfeksiyon bölümünün verimlili¤ini art›rmak ve Lüleburgaz’daki üretimi
toplam kalite anlay›fl›na uygun maliyet ile gerçeklefltirebilmek için yat›r›mlar devam
edecektir.
5
2013 FAAL‹YET RAPORU
ÜRET‹M
AKIN TEKST‹L entegre tesislerinde; do¤al ve sentetik elyaftan iplik ile bafllayan ve nihai
tüketim mal› olan konfeksiyon ürünlerine kadar devam eden üretim sürecini y›llard›r baflar›
ile sürdürmektedir.
Kumaflta kad›n, erkek ve çocuk d›fl giyimi için top boyal›, iplik boyal›, elyaf boyal› mamuller;
konfeksiyonda ise pantolon, bermuda, flort, etek ve benzeri ürünlere uzanan ürün çeflitlili¤ine
sahip olup bu ürünler Avrupa ve Amerika da dünya çap›nda bilinirli¤i yüksek firmalara
sat›lmaktad›r.
Ürün Tasar›m ve AR-GE çal›flmalar›yla mevcut üretim yelpazesine yeni ürünler kazand›ran
AKIN TEKST‹L pamuk kar›fl›mlar›nda Türkiye’nin lideridir. Pamuk kar›fl›ml›, kumafllara
ilave olarak polyester, viskon, tencel, keten, poliamid, tactel ve yün kar›fl›ml› ürünleriyle
dünyan›n önde gelen konfeksiyon markalar›na hizmet vermeyi sürdürmektedir.
2014 y›l›nda AKIN TEKST‹L; 2015 ilkbahar - yaz ve 2015-2016 Sonbahar& k›fl koleksiyonunu
markete sunmufltur. Katma de¤eri yüksek kumafllar üretmeyi hedef olarak belirleyen flirket,
market talepleri ve müflteri iste¤ine ba¤l› olarak dökümlü ve yumuflak kumafllar›n yan›nda
ayr›ca leke itici, anti bakteriyel, kolay ütülenebilir, güç tutuflur, toz itici, sinek savar, leke
itici - su itici k›r›flmayan ürünleri pazarlamaya devam etmektedir.
AKIN TEKST‹L Sürdürülebirlik Projeleri kapsam›nda çevreye vetdi¤i etkiyi en aza indirmek
için çal›flmalar›na devam etmektedir. Birim ürün bafl›na tüketilen su miktar› 2009 y›l›ndan
bugüne kadar %40 azalt›lm›flt›r. Ayr›ca Tekstil Proseslerinden ç›kan at›k suyun geri kazan›lmas›
ve tekrar kullan›labilmesi ile ilgili TÜB‹TAK deste¤i ile yürütülmekte olan projenin 2014
y›l› bafl›nda ç›kt›lar› al›nacak ve 2015 y›l› için yat›r›m planlamalar› yap›labilecektir. Kojenerasyon
tesisinden ç›kan at›k baca gaz› ile at›k sular›n nötralizasyonu, 2012 y›l›n›n ilk yar›s›ndan
bugüne kadar baflar› ile uygulanmaktad›r.
AKIN TEKST‹L Askeri ve Sanayi amaçl› Teknik tekstil iplik ve kumafllarda üretmektedir.
Teknik tekstil üretiminin a¤›rl›k noktas› alev almaz elyaflardan (aramid, modakrilik,
alev almaz viskon vb.) mamul iplik ve kumafllar oluflturmaktad›r.Bu ürünler askeri teknik
giysilerde (Pilot uçufl tulumu, NBC elbisesi vb.), ‹tfaiye, Demir - Çelik Endüstrisi, Petro
Kimya Sanayi ve benzeri sektörlerde koruyucu k›yafet olarak kullan›lmaktad›r.
AKIN TEKST‹L üretiminde kulland›¤› ithal alev almaz elyaflar›n Türkiye’deki lisansl› iplik
üreticisi konumundad›r.
AKIN TEKST‹L Askeri ihalelere de kat›larak çeflitli kar›fl›mlarda (pes/yün, pes/pamuk ve
pes/vis vb.) kumafllar üretmektedir.
Lüleburgaz’da entegre üretim tesislerinde 2013 y›l›nda kumafl fabrikas›nda 9.122 bin metre
kumafl üretimi gerçeklefltirilmifltir.
1984 y›l›nda kurulan Konfeksiyon bölümünde d›fl giyim üretilmektedir. Konfeksiyon üretim
tesislerimiz 2007 y›l›nda Lüleburgaz tesislerimize tafl›nan konfeksiyon bölümü ve 2006
y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Kastomonu AKTEK fabrikam›zda konfeksiyonun kesim,
dikim ve finish ifllemleri fason üretime kayd›r›lm›fl olup, üretimimize burada devam edilecektir.
2014 y›l›nda üretim hedefimiz, konfeksiyon bölümümüzde 1.450 bin adet, kumafl bölümümüzde
ise 7.389 bin metredir.
7
2013 FAAL‹YET RAPORU
SATIfiLAR
AKIN TEKST‹L 57 y›ll›k tecrübesi ile 2013 y›l›nda da istikrar›n› sürdürmüfltür. fiirketimiz,
Ürün Tasar›m Bölümümüzün, ‹talyan Tasar›mc›larla yapt›¤› ortak çal›flmalar sonucu haz›rlanan
koleksiyonlar, uygulamada üretim birimlerimizin bilgi ve becerileri ile birleflerek ulafl›lan
mükemmel kalite; iç ve d›fl pazarlara sunulmufl, hem AKIN TEKST‹L, hem de AKTEK
isminin markalaflmas›na katk›da bulunmufltur. fiirketimiz 2013 y›l›nda sat›fllar›n›n % 60’ini
do¤rudan ve dolayl› olarak yurtd›fl›na yapm›flt›r.
2013 y›l›nda döviz baz›nda sat›fllar›m›z 46 milyon USD, ihracat›m›z ise 31 milyon USD olarak
gerçekleflmifltir. ‹hracat›n 2014 y›l›nda 41 milyon USD olmas› hedeflenmektedir.
AKIN TEKST‹L, 2013 y›l›nda Fransa, Hollanda, Almanya, ‹talya, ‹ngiltere, Portekiz, ‹spanya,
Belçika, ‹sveç, Finlandiya, ‹sviçre, Türkiye, Estonya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Rusya,
Gürcistan, S›rb.-Karada¤, Fas, Tunus, M›s›r, U.S.A., Meksika, Brezilya, ‹srail, Ürdün, Vietnam,
Çin, Japonya ve Yeni Zellanda’ya ihracat yapm›flt›r.
Bir çok ünlü dünya markas›na kad›n ve erkek için pantolon, flort, etek üreten konfeksiyon
bölümü; spor pantolonun dünyadaki popülaritesine paralel olarak, artan talep do¤rultusunda
2013 y›l› içinde mevcut sat›fl alanlar› olan ‹spanya, ‹talya, Almanya, Fransa, Tunus, ‹ngiltere,
Hongkong ve ‹sviçre’ye sat›fllar›n› sürdürmüfltür.
Yurtd›fl›nda düzenlenen çeflitli fuarlarda Türk Tekstil Sektörünü baflar› ile temsil eden
AKIN TEKST‹L, 2013 y›l›nda Fransa’da Premiere Vision, ABD’de European Preview New
York, Rusya’da Premiere Vision Moskova, Almanya’da Munih Fabric Start, fuarlar›nda kendi
koleksiyonlar›n› müflterilerine sunmufltur. Bu fuarlar son derece baflar›l› geçmifl, yeni firmalar
ve yeni ülkelerle sat›fl ba¤lant›lar›n›n yap›lmas›na olanak sa¤lanm›fl ayr›ca AKIN TEKST‹L’in
yeni piyasalara tan›t›m›nda etkili olmufltur.
2014 y›l›nda Avrupa pazar›nda daralmaya ba¤l› olarak 7.4 milyon metre kumafl sat›fl›,
konfeksiyon bölümümüzde ise 1.5 milyon adet kad›n ve erkek pantolon - flort - ceket sat›fl›
bütçelenmifltir. Bu miktarlar›n sat›fl›ndan 2014 y›l›nda toplam 63 milyon USD ciro hedeflenmifltir.
9
2013 FAAL‹YET RAPORU
E⁄‹T‹M VE SOSYAL FAAL‹YETLER
AKIN TEKST‹L globalleflmenin getirdi¤i dinamizme uyum sa¤lamada insan faktörünün
öneminin bilincindedir ve bu önemin gere¤i olan e¤itimi ön planda tutan politikalar› hayata
geçirmifltir.
fiirket; çal›flanlar›n mesleki ve kiflisel geliflimlerinin sa¤lanmas›, performans düzeylerinin
yükseltilmesi amac›yla; 2013 y›l›nda çeflitli aktivite ve e¤itim programlar›na kat›lmalar›n›
sa¤lam›flt›r. Sözkonusu aktivite ve e¤itimlerden baz›lar›; forklift ifl makinalar› kullanma
e¤itimi, Kiflisel ‹maj Yönetimi, KBRN tehdit ve tehlikelere karfl› sivil savunma tedbirleri,
Inditex ana üretici konferans›, 6331 say›l› ifl sa¤l›¤› güvenli¤i kanunu, cezai yükümlülükler,
Veri güvenli¤i ve IBM, Oeko-Tex standart 100 e¤itimleridir.
2013 y›l› içinde çal›flma arkadafllar›m›z aras›ndaki dostluklar›n pekifltirilmesi, baflar›l›
çal›flanlar›n teflvik edilmesi, kurulufl içi motivasyon düzeyinin yükseltilmesi amac›yla çeflitli
sosyal faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilmifltir. Geleneksel olan personel ödül
töreninde, 20’nci, 15’inci ve 10’uncu hizmet y›l›n› tamamlam›fl toplam 66 çal›flan›m›za
ödülleri verildikten sonra Ak›n Tekstil Yöneticileri ve ödül alanlar eflleri ile birlikte nefleli
bir akflam geçirmifllerdir. Sosyal faaliyetlerimiz içinde; dönem dönem yap›lan kan ba¤›fllar›,
çeflitli zamanlarda düzenlenen do¤a ve kültür turlar›, yemekler, müflterilerimizin de¤erli
katk›lar›yla gerçeklefltirdi¤imiz iftar yemekleri ve davetler yer almaktad›r.
2014 y›l›nda da flirketimizde ifl birli¤ine dayal› ahenkli bir çal›flma ortam›n›n oluflturulmas›,
sürekli geliflimin gerçeklefltirilmesi amac›yla “insan odakl›” e¤itim ve organizasyonlar›n artan
bir ivme ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.
11
I. G‹R‹fi
1. Raporun Dönemi
: 01.01.2013 - 31.12.2013
2. Ortakl›¤›n Ünvan›
: AKIN TEKST‹L ANON‹M fi‹RKET‹
3. Yönetim Kurulu
: Rag›p AKIN - Baflkan
22.06.2013 - 10.04.2014
: Feyza ÇOLAKO⁄LU BaflkanVekili
22.06.2013 -10.04.2014
: Nuri AKIN - Üye
22.06.2013 - 10.04.2014
: Haydar N. ÇOLAKO⁄LU - Üye
22.06.2013 - 10.04.2014
: H. Güler TOKATLIO⁄LU - Üye
22.06.2013 - 10.04.2014
: Cengiz ‹SRAF‹L - Ba¤›ms›z Üye
22.06.2013 - 10.04.2014
: M. Burhan KARACAM - Ba¤›ms›z Üye
22.06.2013 - 10.04.2014
Yetki S›n›rlar›
: Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri T. Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddeleri ve Esas Mukavelemizin 8., 9. ve 10. maddelerinde belirtilen
yetkilere sahiptirler.
4. Dönem ‹çinde Yap›lan
Esas Mukavele De¤ifliklikleri : ‹lgili dönemde Esas Mukavelede de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
12
5. Ortakl›¤›n Sermayesinde Dönem ‹çinde Meydana Gelen De¤ifliklikler, Sermaye
Art›r›m›, Da¤›t›lan Temettü Oranlar› ve Sermayenin Ortaklar Aras› Da¤›l›m›:
fiirketimiz kay›tl› sermayeye tabidir. Kay›tl› sermaye tavan› 80.000.000 TL’d›r. % 19’u
halka aç›k olan fiirketin 25.200.000 TL olan ödenmifl sermayesinin ortakl›k yap›s›
afla¤›daki gibidir.
ÇIKARILMIfi SERMAYEN‹N DA⁄ILIMI
31.12.2013
Haydar Ak›n Holding A.fi.
Ak›n Holding A.fi.
Ak›n Turizm ‹nflaat A.fi.
A. Haydar Ak›n
Nuri Ak›n
Rag›p Ak›n
Füsun Yönder
Güner Ak›n
Henza Çolako¤lu
Feyza Çolako¤lu
Haydar N. Çolako¤lu
Faruk M. Çolako¤lu
Emel Ak›n
Di¤er Kay›tl› Ortaklar
Halka Arz Edilen
Toplam
Hisse Grubu
B-C
A-C
B-C
B-C
A-C
A-C
A-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
A-C
C
C
Tutar
5.043.470
6.431.796
2.056.270
3.213.000
1.272.528
2
636.263
636.263
1.122.408
4.788.00
25.200.000
%
20.01
25.52
8.16
12.75
5.05
2.52
2.52
4.46
19.00
100.00
6. Ç›kar›lm›fl Menkul De¤erler:
Dönem içerisinde flirketimizin piyasaya arz etti¤i menkul de¤er yoktur.
7. Sektör ve Bu Sektördeki Yerimiz:
Avrupa’n›n tekstil üretiminden vazgeçmeye bafllamas›yla, üretim daha düflük maliyetlerin
söz konusu oldu¤u do¤uya kaymaktad›r. Ancak refah seviyesi yükselse bile Türkiye
nüfusunun genç ve çok olmas› nedeniyle ülkemiz tekstil üretiminden vazgeçmeyecektir.
Co¤rafi aç›dan Avrupa’ya çok yak›n olan Türkiye, bu avantaj›n› da kullanarak, Avrupa
için tekstil üreten ülkelerin bafl›nda gelecektir. Sektörde varolmak kaliteli üretimin sürekli
olmas›yla mümkündür. Bu bilinçte olan Türk Tekstili’nin, yak›n gelecekte flu andaki
‹talya tekstilinin yerine geçece¤i düflünülmektedir.
AKIN TEKST‹L, 57 y›ll›k tecrübe birikimi ile iki fleyin asla de¤iflmeyece¤ine garanti
veriyor kalite ve insan e¤itimi. Bu nedenle AKIN TEKST‹L Türkiye’nin ve Avrupa’n›n
önde gelen tekstil firmalar›ndan biridir ve ürünleri Avrupa’n›n en büyük ma¤aza zincirleri
taraf›ndan talep görmektedir.
AKIN TEKST‹L, etkili ama tedbirli finansman yönetimi ile fiirket, borçlar›n› kontrol
ederek etkin bir finansal yönetim sergilemekte, borçlanma ve yat›r›m harcamalar›
zamanlamalar›n›n uyumlu olmas›na özen göstermektedir.
Tekstildeki yeni bulufllar› gelifltirerek hemen uygulamas›n› sa¤layan Ürün Gelifltirme
bölümü ile AKIN TEKST‹L kaliteden ödün vermeden yapt›¤› üretimine devam etmektedir.
13
II. FAAL‹YETLER
A. Yat›r›mlar
2013 y›l›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir..
Binalar
-
Makine, Tesis ve Cihazlar›
469.822 TL
Tafl›tlar
-
Döfleme ve Demirbafllar
229.042 TL
Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar
20.350 TL
TOPLAM
719.214 TL
fiirketimizin önceki y›llarda al›nm›fl yat›r›m teflvik ve ihracat teflvik belgeleri bulunmaktad›r.
TOPLAM VARLIKLAR (B‹N TL)
250000
200000
150000
100000
50000
YABANCI KAYNAK
ÖZ KAYNAK
0
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM VARLIKLAR (B‹N TL)
2009
2010
2011
2012
2013
99.927
190.492
191.444
197.260
186.406
1.695
2.027
2.407
1.934
2.598
6.320
9.097
17.205
11.259
10.577
1.017
2.120
1.648
2.484
2.203
D‹⁄ER K.V BORÇLAR
49.739
38.457
35.879
41.532
39.657
TOPLAM VARLIKLAR
158.698
242.193
248.583
254.469
241.441
ÖZ KAYNAKLAR
KIDEM TAZM‹NAT
KARfiILI⁄I
U.V. F‹NANSAL
BORÇLAR
VERG‹ & G‹DER
KARfiILI⁄I
14
B. Mal ve Hizmet Üretimine ‹liflkin Faaliyetler
1) AKIN TEKST‹L 2013 y›l›nda üretim faaliyetlerini, iplik ünitelerinde: 22 adet Ring ve
24 adet büküm makinesiyle; dokuma ünitesinde: 75 adet dokuma tezgah›yla; jet boya,
kontinü boya, iplik boya ve kalite kontrol ünitelerinde 110 adet boya makinesiyle
sürdürmüfltür. Üretimimiz müflteri siparifllerine göre yap›lmaktad›r. 2013 y›l› içinde kumaflta
genel kapasite kullan›m oran› % 80, konfeksiyonda ise % 100 olarak gerçekleflmifltir.
2) fiirketimiz 57 y›ll›k tekstil tecrübesini modern yaklafl›mlarla somutlaflt›rm›flt›r. AR-GE,
ürün gelifltirme ve pazarlama çerçevesinde tekstil piyasas›nda y›llard›r liderlik görevini
baflar› ile sürdürmektedir.
AKIN TEKST‹L’in kumafl bölümü koleksiyonunda; zengin ipli¤i boyal› polyester - viskon
ve pamuk - lycra ürünleri ile dünyan›n önde gelen konfeksiyon markalar›na hizmet
vermektedir. 1984 y›l›nda kurulan konfeksiyon bölümü ise Avrupa’n›n tan›nm›fl markalar›
için kad›n ve erkek pantolonu, flort, etek ve ceket üretmektedir.
SON BEfi YILLIK ÜRET‹M (M‹KTAR)
16000
14000
Konfeksiyon (1000 Ad)
12000
‹plik (Ton)
Hambez (1000 Mt)
10000
Mamul (1000 Mt)
8000
6000
MAMUL
HAMBEZ
0
2009
‹PL‹K
2010
2011
2012
KONFEKS‹YON
2013
SON BEfi YILLIK ÜRET‹M (M‹KTAR)
2009
2010
2011
2012
2013
KONFEKS‹YON
(1000 Ad)
3.554
3.971
4.073
2.343
1.312
‹PL‹K
(Ton)
1.981
1.046
225
112
2.236
HAMBEZ
(1000 Mt)
8.138
7.001
5.052
4.190
4.620
MAMUL
(1000 Mt)
12.256
12.726
11.388
8403
9.122
15
3) 2013 y›l› içerisinde yurtiçi ve yurtd›fl›nda toplam 2.594 bin metre mamul kumafl ve 1.001
bin adet konfeksiyon sat›fl› yap›lm›flt›r. Bu miktarlar karfl›l›¤›nda 122.309.542 TL net
sat›fl elde edilmifltir.
SON BEfi YILLIK SATIfiLAR (M‹LYON TL)
2013
YURT‹Ç‹
YURTDIfiI
2012
2011
2010
2009
SON BEfi YILLIK SATIfiLAR (TUTAR / TL)
YURT‹Ç‹
YURTDIfiI
TOPLAM SATIfi
2009
2010
2011
2012
2013
47.833
53.289
65.413
48.849
63.863
100.432
92.422
101.496
71.075
58.447
148.265
145.710
166.909
119.924
122.310
SON BEfi YILLIK SATIfiLAR (M‹KTAR)
2013
2012
2011
2010
2009
KONFEKS‹YON (1000 Ad)
16
KUMAfi (1000 Mt)
2013 YILI ‹HRACATININ ÜLKELERE GÖRE DA⁄ILIMI
2.833.299,65
3.366.379,9
4.601.096,76
4.575.128,9
106.150,27
2.895,41
9.657.309,97
50.753,47
75.671,35
80.853,58
1.373.226,03
173.832,05
8.123,87
30.292,70
113.963,62
22.167,64
413.336,85
7.803,98
14.752,06
411.135,57
2.228.770,19
54.372,88
77.141,43
13.665,00
89.116,58
17.231,89
44.414,54
24.012,29
74.169,04
33.107,18
203.118,53
7.069,26
TOPLAM 30.784.362,44 USD
4) AKIN TEKST‹L’in vazgeçemeyece¤i iki unsur var, bunlardan birisi kalite di¤eri iflgücü
e¤itimi. AR-GE Müdürlü¤ü tüm personeliyle yenilikleri takip etmek, yeni ürün gelifltirmek
ve en az hatayla en mükemmeli üretmek konusunda sürekli çal›flmalar yapmaktad›r.
Ayr›ca flirketimizde, kaliteyi yükseltmek ve verimlili¤i art›rmak amac›yla en alt seviyeden
en üst seviyeye kadar çal›flanlar›n öneri sistemi benimsenmifltir. K›saca tüm çal›flanlar›m›z
kendilerini birer AR-GE çal›flan› varsaymaktad›r.
Kalitenin süreklili¤ini sa¤layan ISO 9001:2000 sistemi ve üretilen mamullerin insan
sa¤l›¤›na zarar vermedi¤ini belgeleyen Öko-Tex standartlar› flirketimizde mevcuttur, bu
sistemlerin sürekli geliflimi için düzenli çal›flmalar sürdürülmektedir.
fiirketimizde; düzenli olarak, at›k su kontrolleri, emisyon izni ile ilgili ölçümler yapt›r›larak,
kat› at›klar lisansl› tesislere gönderilerek, çevreye karfl› sorumluluk yerine getirilmektedir.
fiirketimizde; 2006 y›l›nda, do¤al kaynak kullan›m›n›n azalt›lmas›, kirlili¤in önlenmesi
ve at›klar›n kontrollü bir flekilde yönetimini sa¤layan ISO 14001: 2004 Çevre Yönetimi
Sistemini kurma çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve y›l sonunda tamamlanm›fl, belge ise 2007
bafllar›nda al›nm›flt›r. 2014 y›l›nda da çevreye karfl› sorumluluk bilinciyle bu uygulamalar
devam edecektir.
YILLARA GÖRE ‹HRACAT (1000 USD)
120.000
100.000
80.000
60.000
KUMAfi
40.000
KONFEKS‹YON
20.000
0
2009
2010
2011
2012
17
2013
18
19
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
(Seri XI-29 Konsolide)
Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl
Notlar
Yeniden Düzenlenmifl
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl (*)
Cari Dönem
31 Aral›k 2013
Önceki Dönem
31 Aral›k 2012
VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yat›r›mlar
Ticari Alacaklar (net)
‹liflkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Di¤er Alacaklar
‹liflkili Olmayan Taraflardan Di¤er Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
Stoklar (net)
Peflin Ödenmifl Giderler
Cari Dönem Vergisi ‹le ‹lgili Varl›klar
Di¤er Dönen Varl›klar
59.355.663
72.325.011
6
7
10-37
10
10-37
11-37
11
11-37
13
14
15
26
12.154.654
17.891.484
17.743.923
147.561
997.025
997.025
26.383.767
1.187.238
117.496
623.999
16.771.918
18.063.758
17.873.782
189.976
827.687
826.093
1.594
33.688.662
1.686.588
50.210
1.236.188
34
59.355.663
-
72.325.011
-
182.086.041
182.146.945
3.549.849
3.549.849
70.000.000
108.439.603
94.444
2.145
-
62.365
62.365
70.000.000
111.887.860
162.236
27.065
7.419
-
241.441.704
254.471.956
Ara Toplam
Sat›fl Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar(net)
Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar
‹liflkili Olmayan Taraflardan Di¤er Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
Di¤er Alacaklar
‹liflkili Olmayan Taraflardan Di¤er Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
fierefiye
Peflin Ödenmifl Giderler
Ertelenmifl Vergi Varl›klar›
Di¤er Duran Varl›klar
10
10
10-37
11-37
11
11-37
7
16
17
18
19
20
14
35
26
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki mali tablolara iliflkin dipnotlar, bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
(*) Detay› 2.05 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.
20
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
(Seri XI-29 Konsolide)
Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl
Notlar
Yeniden Düzenlenmifl
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl (*)
Cari Dönem
31 Aral›k 2013
Önceki Dönem
31 Aral›k 2012
KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler
41.860.530
44.016.909
Finansal Borçlar
8
Uzun Vadeli Borçlanmalar›n K›sa Vadeli K›s›mlar›
8
Di¤er Finansal Yükümlülükler
9
Ticari Borçlar(net)
10-37
‹liflkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar
10
‹liflki Taraflara Ticari Borçlar
10-37
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Kapsam›nda Borçlar 12
Di¤er Borçlar
11-37
‹liflkili Olmayan Taraflara Di¤er Borçlar
11
‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar
11-37
Dönem Kar› Vergi Yükümlülü¤ü
35
Ertelenmifl Gelirler
21
K›sa Vadeli Karfl›l›klar
22
Di¤er K›sa Vadeli Karfl›l›klar
22
Çal›flanlara Sa¤. Fayd. ‹liflkin K›sa Vadeli Karfl.
22-24
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
26
Ara Toplam
Sat›fl Amac›yla Elde Tutulan
Duran Varl›klara ‹liflkin Yükümlülükler
34
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8
Di¤er Finansal Yükümlülükler
9
Ticari Borçlar (net)
10-37
‹liflkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar
10
‹liflkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37
Di¤er Borçlar
11-37
‹liflkili Olmayan Taraflara Di¤er Borçlar
11
‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar
11-37
UzunVadeli Karfl›l›klar
22
Di¤er K›sa Vadeli Karfl›l›klar
22
Çal›flanlara Sa¤lanan Fayd. ‹liflkin Uzun Vadeli Karfl.22-24
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü
35
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler
26
ÖZKAYNAKLAR
27
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar
27
Ödenmifl Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lmayacak
Birikmifl Di¤er Kapsaml› Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lacak
Birikmifl Di¤er Kapsaml› Gelirler veya Giderler
Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler
Geçmifl Y›llar Kar/Zarar›
Dönem Net Kar› veya Zarar›
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
TOPLAM KAYNAKLAR
3.811.766
30.552.216
30.506.394
45.822
1.093.325
190.561
187.072
3.489
4.008.878
2.203.784
789.944
1.413.840
41.860.530
8.996.500
27.933.840
27.843.660
90.180
1.459.388
298.414
298.163
251
2.844.364
2.484.403
710.142
1.774.261
44.016.909
13.174.545
31.000
31.000
2.597.889
2.597.889
10.545.656
186.406.629
188.036.440
25.200.000
71.987.423
13.194.308
69.593
32.500
32.500
1.934.746
1.934.746
11.157.469
197.260.739
198.147.609
25.200.000
71.987.423
107.975.946
104.165.997
(23.135)
3.042.390
(2.358.519)
(17.787.665)
(1.629.811)
241.441.704
3.042.390
(12.266.322)
6.018.121
(886.870)
254.471.956
Ekteki mali tablolara iliflkin dipnotlar, bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
(*) Detay› 2.05 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.
21
AKIN TEKST‹L A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP
DÖNEMLER‹NE A‹T GEL‹R TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
(Seri XI-29 Konsolide)
Notlar
SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
Sat›fl Gelirleri
28
Sat›fllar›n Maliyeti (-)
28
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)
BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-)
29
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-)
29
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler
31
Esas Faaliyetlerden Di¤er Giderler (-)
31
ESAS FAAL‹YET KAR / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen
Yat›r›mlar›n Kar / Zararlar›ndaki Paylar
Yat›r›m Faaliyetlerinden Gelirler
32
Yat›r›m Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
F‹NANSMAN GEL‹R G‹DER‹ ÖNCES‹ FAAL‹YET KAR/ZARARI
Finansal Gelirler
33
Finansal Giderler (-)
33
SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER VERG‹ ÖNCES‹ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmifl Vergi Gelir / (Gideri)
35
SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
DURDURULAN FAAL‹YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonras› Dönem Kar› / (Zarar›)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Kar veya Zararda Yeniden Sn›fland›r›lmayacaklar
Duran Varl›k De¤er Art›fl Fonundaki De¤iflim
Tan›mlanm›fl Fayda Planlar› Yeniden Ölçüm Kazançlar›/Kay›plar›
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lmayacak
Di¤er Kapsaml› Gelire ‹liflkin Vergiler
- Ertelenmifl Vergi Geliri/Gideri
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lacaklar
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
D‹⁄ER KAPSAMLI GEL‹R (VERG‹ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GEL‹R
Dönem Kar / Zarar›n›n Da¤›l›m›
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortakl›k Paylar›
Toplam Kapsaml› Gelirin Da¤›l›m›
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortakl›k Paylar›
Hisse Bafl›na Kazanç / Kay›p
36
Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl
Cari Dönem
31 Aral›k 2013
Önceki Dönem
31 Aral›k 2012
122.309.542
(107.017.635)
15.291.907
15.291.907
(9.031.989)
(18.411.284)
(3.733.933)
14.332.776
(14.670.930)
(16.223.453)
119.923.742
(106.686.752)
13.236.990
13.236.990
(10.907.413)
(15.064.684)
(3.678.812)
32.456.222
(8.430.951)
7.611.352
(2.641.516)
(18.864.969)
1.348.965
(1.960.790)
(19.476.794)
946.187
946.187
(18.530.607)
(18.530.607)
7.699.631
8.454.718
(415.439)
42.425
(72.523)
7.581.254
1.908.156
(1.405.471)
8.083.939
(2.891.096)
(2.891.096)
5.192.843
5.192.843
622.974
655.762
-
(339.648)
(339.648)
(23.135)
(23.135)
7.676.496
(10.854.111)
(18.530.607)
(742.942)
(17.787.665)
(10.854.111)
(742.942)
(10.111.169)
(0,7059)
(32.788)
(32.788)
622.974
5.815.817
5.192.843
(825.278)
6.018.121
5.815.817
(825.278)
6.641.095
0,2388
Ekteki mali tablolara iliflkin dipnotlar, bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
(*) Detay› 2.05 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.
22
Yeniden Düzenlenmifl
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl (*)
23
108.308.297
-
622.974
104.165.997
-
Ekteki mali tablolara iliflkin dipnotlar, bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
01.01.2012 (Dönem Bafl›)
27
Transferler
27
Toplam Kapsaml› Gelir
27
- Net Dönem Kar Zarar›
27
- Yabanc› Para Çevrim Farklar›
27
- Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl Fonu 27
- Emeklilik Planlar› Aktüeryal
Kazanç/Kay›plar
27
31.12.2012 (Dönem Sonu)
27 25.200.000 71.987.423
Not
8.031.982
(332.351)
(332.351)
-
(332.351)
-
Kar veya Zararda Yeniden
S›n›fland›r›lmayacak Birikmifl Di¤er
Kapsaml› Gelirler ve Giderler
104.165.997
(3.889.682)
8.031.982
-
-
-
-
Pay
Yeniden
Tan›mlanm›fl
Sermaye
‹hraç
De¤erleme Fayda Planlar›
Ödenmifl Düzeltme
ve Ölçüm Yeniden Ölçüm
Sermaye Farklar› Primleri
/‹skont
Kazanç/
Kazançlar›/
olar›
Kay›plar›
Kay›plar›
25.200.000 71.987.423
103.543.023
622.974
-
01.01.2013 (Dönem Bafl›)
27 25.200.000 71.987.423
Transferler
27
Toplam Kapsaml› Gelir
27
- Net Dönem Kar Zarar›
27
- Yabanc› Para Çevrim Farklar›
27
(23.135)
- Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl Fonu 27
- Emeklilik Planlar› Aktüeryal
Kazanç/Kay›plar
27
31.12.2013 (Dönem Sonu)
27 25.200.000 71.987.423
Not
Yeniden
Tan›mlanm›fl
De¤erleme Fayda Planlar›
ve Ölçüm Yeniden Ölçüm
Kazanç/
Kazançlar›/
Kay›plar›
Kay›plar›
Kar veya Zararda Yeniden
S›n›fland›r›lmayacak Birikmifl Di¤er
Kapsaml› Gelirler ve Giderler
Pay
Sermaye
‹hraç
Ödenmifl Düzeltme Primleri
Sermaye Farklar› /‹skont
olar›
(Tüm Tutarlar, Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
(Seri XI-29 Konsolide)
AKIN TEKST‹L A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSU
Geçmifl
Y›llar
Kar/
Zararlar›
-
8.031.982
-
8.031.982
-
622.974
6.018.121 198.147.609
-
622.974
(886.870) 197.260.739
-
(61.592) 191.444.921
(825.278)
5.815.817
(825.278)
5.192.843
-
Ana
Kontrol
Ortakl›¤a
Gücü
Ait
Olmayan Özkaynaklar
Özkaynaklar Paylar
412.290 191.506.513
(412.290)
6.018.121
6.641.095
6.018.121
6.018.121
-
Net Dönem
Kar/Zarar›
Birikmifl Karlar
Kardan
Geçmifl
Ayr›lan
Y›llar
Para
Kar/
Çevirim
Zararlar›
Farklar›
3.042.390 (12.678.612)
412.290
-
-
(332.351)
(332.351)
(2.358.519) (17.787.665) 188.036.440 (1.629.811) 186.406.629
-
- 3.042.390 (12.266.322)
-
-
Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
Kar veya
Zararda Yeniden
S›n›fland›r›lacak
Birikmifl Di¤er
Kapsaml› Gelirler
ve Giderler
(23.135) 3.042.390
-
(886.870) 197.260.739
(742.941) (10.854.110)
(742.941) (18.530.606)
(23.135)
-
Ana
Kontrol
Ortakl›¤a
Gücü
Ait
Olmayan Özkaynaklar
Özkaynaklar Paylar
6.018.121 198.147.609
(6.018.121)
(17.787.665) (10.111.169)
(17.787.665) (17.787.665)
-
Net Dönem
Kar/Zarar›
Birikmifl Karlar
- 3.042.390 (12.266.322)
9.907.803
(23.135)
(23.135)
-
Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
Kardan
Ayr›lan
Para
Çevirim
Farklar›
Kar veya
Zararda Yeniden
S›n›fland›r›lacak
Birikmifl Di¤er
Kapsaml› Gelirler
ve Giderler
AKIN TEKST‹L A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP
DÖNEMLER‹NE A‹T GEL‹R TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
(Seri XI-29 Konsolide)
Notlar
Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl
Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl
Cari Dönem
01 Ocak 2013
31 Aral›k 2013
Önceki Dönem
01 Ocak 2012
31 Aral›k 2012
‹fiLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
(19.476.794)
Net dönem kar›n› iflletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler :
Gelir Tablosunda Muh. Dönem Amortisman› 17,18,19
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Gideri
24
Alacak Reeskont Tutar›ndaki De¤iflim
10
fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›ndaki De¤iflim
10,11
Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›ndaki De¤iflim (+) 13
Borç Reeskontundaki De¤iflim
10
Di¤er Borç Karfl›l›klar›ndaki De¤iflim
22
Kredi gerçekleflmemifl net kur fark› gideri / (geliri)
Faiz Geliri (-)
33
Faiz Gideri (+)
33
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul De¤er Art›fl Geliri
17
Maddi Duran Varl›k Sat›fl Zarar› (+)
32
‹flletme Sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyet kar›
Ticari ve Di¤er Alacaklardaki De¤iflim (+)
10,11
Stoklardaki De¤iflim (+)
13
Ticari ve Di¤er Borçlardaki De¤iflim
10,11
‹flletme Sermayesinde Di¤er Art›fllar / (Azal›fllar)
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
Ödenen Faiz (Net)
33
K›dem Tazminat› Ödemeleri (-)
24
‹flletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Maddi Duran Varl›k al›mlar›ndan Nakit Ç›k›fllar› 17-18-19
Maddi Duran Varl›k Ç›k›fllar›ndan Elde Edilen Nakit (+)
Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Nakit
F‹NANSMAN FAAL. KAY. NAK‹T AKIMI
Finansal Borç Ödemeleri (-)
Finansal Borç Al›m›ndan elde edilen nakit (+)
Finansal Faal. Elde Edilen (Kullan›lan) Nakit
Yabanc› Para Çevrim Farklar›n›n Etkisinden Önce
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Art›fl Azal›fl
8
8
8.083.939
5.147.272
3.156.367
56.443
809.478
(1.206.594)
(413.481)
509.994
191.966
(1.609.837)
4.029.772
2.641.516
5.727.326
2.321.323
(345.020)
163.166
2.049.706
53.839
(411.261)
(522.111)
(1.466.976)
1.328.535
(9.883.333)
30.098
(6.163.898)
(4.350.469)
8.867.493
2.922.504
413.586
1.689.216
(2.331.421)
(3.269.084)
(3.911.289)
7.129.231
17.105.080
(3.320.330)
19.362
(3.282.097)
17.651.246
205.629
(1.545.647)
16.311.228
(555.838)
5.207.639
4.651.801
(1.350.216)
87.887
(1.262.329)
(16.358.758)
11.000.982
(5.357.776)
(7.756.974)
7.760.659
3.685
(4.617.264)
15.052.584
YABANCI PARA ÇEVR‹M FARKLARININ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹ ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹
NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹NDEK‹ NET ARTIfi
DÖNEM BAfiI NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
6
DÖNEM SONU NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
6
(4.617.264)
16.771.918
12.154.654
Ekteki mali tablolara iliflkin dipnotlar, bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
24
15.052.584
1.719.334
16.771.918
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
fi‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Ak›n Tekstil A.fi. (“fiirket”) kumafl, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalat› ve sat›fl› yapmaktad›r. fiirket,
konfeksiyon üretim ve idari faaliyetlerini ‹stanbul tesislerinde, iplik, dokuma ve boyahane faaliyetlerini
K›rklareli Lüleburgaz tesislerinde sürdürmektedir. fiirket 1956 y›l›nda Rüfltü Ak›n ve Haydar Ak›n
kardefller taraf›ndan kurulmufltur.
fiirket'in ‹stanbul Atatürk Havaliman› Serbest Bölgesi'nde flubesi bulunmaktad›r. fiirket'in ayr›ca Aktek
Giyim San. ve Tic.A.fi. ve Ak›n Tekstil Usa. Inc. (hepsi “Grup” olarak an›lacakt›r) ad›nda ba¤l› ortakl›¤›
bulunmaktad›r.
fiirket Sermaye Piyasas› Kurulu'na (“SPK”) kay›tl›d›r ve hisse senetleri 1996 y›l›ndan itibaren Borsa
‹stanbul'da (“B‹ST”) ifllem görmektedir. fiirket'in hisse senetlerinin % 19'u B‹ST'de ifllem görmektedir.
fiirket'in en büyük ortaklar› Haydar Ak›n Holding A.fi. (%20,01), Ak›n Holding A.fi. (% 25,52) ve Rag›p
Ak›n (% 12,75) 'd›r.
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle fiirket'in ba¤l› ortakl›¤›n›n detay› afla¤›daki gibi
gösterilmifltir.
fiirket ‹smi
Aktek Giyim San. ve Tic. A.fi.
Ak›n Tekstil Usa, INC.
Faaliyet Alan›
Sermayesi
Do¤rudan ‹fltirak Dolayl› ‹fltirak
Oran› %
Oran› %
Konfeksiyon ürünleri 400.000 Tl.
imalat ve sat›fl›
Pazarlama ve Sat›fl
1.000 USD
%60
-
%100
-
fiirket'in Ba¤l› Ortakl›klar› olan Aktek Giyim San.ve Tic.A.fi 1995 y›l›nda ve Ak›n Tekstil Usa. Inc. ise
2013 y›l›nda kurulmufl olup, sermayeleri s›ras›yla 400.000 TL ve 1.000 USD ' dir. Grup'un 31 Aral›k
2013 tarihi itibariyle ortalama personel say›s› 874 kiflidir. (31 Aral›k 2012: 1.016 kifli )
2013 y›l›
651
223
874
Sendikal› Çal›flan
Sendikas›z Çal›flan(‹dari Personel)
Toplam
2012 y›l›
515
501
1.016
Grup'un kay›tl› adres bilgileri afla¤›daki gibidir:
Merkez: Veli Efendi Yolu, No:49 34730 Bak›rköy / ‹stanbul
Fabrika: Evrensekiz Köyü Arap Çata¤› Mevkii 39730 Lüleburgaz/K›rklareli
AHL fiube: Atatürk Havaliman› Serbest Bölge No:28 2. K›s›m Yeflilköy/‹stanbul
1 Ocak - 31 Aral›k 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2014 tarihli Yönetim
Kurulu toplant›s›nda onaylanm›fl ve Yönetim Kurulu ad›na Yönetim Kurulu Baflkan› Rag›p Ak›n ve
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Feyza Çolako¤lu taraf›ndan imzalanm›flt›r. Genel Kurul'un finansal
tablolar› de¤ifltirme yetkisi bulunmaktad›r.
2 MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
2.01 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar
Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r.Ekli konsolide finansal tablolar
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (“SPK”) yay›mlad›¤› Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Politikalar›na uygun
olarak Grup'un yasal kay›tlar›nda yap›lan düzeltmeleri ve s›n›fland›rmalar› içermektedir.
25
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya
‹liflkin Esaslar Tebli¤i” 13.06.2013 tarihli ve 28676 say›l› resmi gazete yay›mlanan II-14.1 say›l› “Sermaye
Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” ile yürürlülükten kald›r›lm›flt›r. Bu tebli¤e
istinaden, iflletmeler Finansal Tablolar›n haz›rlanmas›nda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlar› Kurulu (KGMDSK) taraf›ndan yay›mlanan TMS/TFRS' leri esas al›rlar. Finansal Raporlama
ilke, usul ve esaslar›n›n, aç›k ve anlafl›labilir hale gelmesini veya uygulama birli¤inin sa¤lanmas›n›
teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamay› belirlemek üzere Sermaye Piyasas› Kanunu' nun 14.
Maddesi kapsam›nda Kurul'ca kararlar al›n›r. ‹flletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler.
‹liflikteki konsolide mali tablolar SPK II-14.1 say›l› tebli¤e göre haz›rlanm›fl olup, konsolide mali tablolar
ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 07.06.2013 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun
olarak sunulmufltur.
Grup'un konsolide finansal tablolar›, faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrede geçerli olan
fonksiyonel para birimi ile sunulmufltur. Grup'un konsolide mali durumu ve konsolide faaliyet sonuçlar›
Grup'un geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmifltir.
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etti¤i için bu tarihten itibaren
Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre
finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu uygulamas›n› sona erdirmifltir.
2.03 Konsolidasyon Esaslar›
Ba¤l› Ortakl›klar, Ana Ortakl›k'›n (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarakkendisine ait olan hisseler ve/veya
kontrol etti¤i di¤er flirketler neticesinde flirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50'den
fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n› kullanma yetkisine
sahip olmamakla birlikte mali ve iflletme politikalar› üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle mali
ve iflletme politikalar›n› Ana Ortakl›k'›n menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip
oldu¤u flirketleri ifade eder.
fiirketin Ba¤l› Ortakl›klar› olan Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.fi. ve Ak›n Tekstil Usa, INC.'e ait
bilançolar ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl olup, Ana
Ortakl›k'›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› de¤eri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir. Ana Ortakl›k
ile Ba¤l› Ortakl›klar› aras›ndaki ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsam›nda karfl›l›kl› olarak elimine
edilmektedir.
Afla¤›daki tablolarda 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle Ba¤l› Ortakl›k, sahip olunan
pay ve ortakl›k oran› gösterilmifltir:
31 Aral›k 2013:
Ba¤l› Ortakl›¤›n Ad›
Aktek Giyim San. ve Tic A.fi.
Ak›n Tekstil Usa, INC.
Ana Ortakl›k Taraf›ndan
Ana Ortakl›k Taraf›ndan
Sahip Olunan Do¤rudan Pay Sahip Olunan Dolayl› Pay
Toplam Pay
%60
-
%60
%100
-
%100
Ba¤l› ortakl›klar›n yönetimdeki kontrol gücü Ak›n Tekstil A.fi.' ye aittir.
31 Aral›k 2012:
Ba¤l› Ortakl›¤›n Ad›
Aktek Giyim San. ve Tic A.fi.
Ana Ortakl›k Taraf›ndan
Ana Ortakl›k Taraf›ndan
Sahip Olunan Do¤rudan Pay Sahip Olunan Dolayl› Pay
%60
-
Toplam Pay
%60
Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin yönetimdeki kontrol gücü Ak›n Tekstil A.fi.' ye aittir.
26
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.04 Muhasebe Politikalar›nda De¤ifliklikler
Muhasebe politikalar› ve muhasebe tahminlerinde de¤ifliklik ve hatalar olmas› durumunda, yap›lan
önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki
dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤iflikliklerin önceki
dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullan›mdaym›fl gibi mali tablolarda geriye dönük
olarak da uygulan›r. Grup'un muhasebe politikalar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
2.05 Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak,
tahminin yap›ld›¤› koflullarda de¤ifliklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin ortaya ç›kmas›
sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iflikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme
iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere de iliflkinse, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤›
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde
dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmas› beklenen muhasebe
tahminindeki bir de¤iflikli¤in niteli¤i ve tutar› finansal tablo dipnotlar›nda, gelecek dönemlere iliflkin etkinin
tahmininin mümkün olmad›¤› haller d›fl›nda aç›klan›r.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide finansal
tablolar› önceki dönemle karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanmaktad›r.
Gerekti¤i durumlarda cari dönem mali tablolar›ndaki s›n›fland›rma de¤ifliklikleri, tutarl› olmas› aç›s›ndan
önceki dönem mali tablolar›na da uygulan›r. Grup'un karfl›laflt›rma amac›yla sunmufl oldu¤u finansal tablolarda
Dipnot 2.01'de bahsedilen tebli¤ de¤iflikli¤i nedeniyle baz› s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r. Söz konusu
de¤ifliklikleri flirketin faaliyet sonuçlar›na etkisi bulunmamaktad›r.
fiirket UMS 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” Standard›'nda meydana gelen ve 1 Ocak 2013'ten itibaren
geçerli olan de¤ifliklik çerçevesinde k›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin tüm aktüeryal kay›p ve kazançlar›
di¤er kapsaml› gelir tablosunda muhasebelefltirmifltir. fiirket, etkisi önemlilik seviyesinde olmad›¤› için
31.12.2012 dönemine iliflkin finansal tablolar›n› revize etmemifltir.
SPK'n›n 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 say›l› toplant›s›nda al›nan karar uyar›nca Sermaye Piyasas›nda
Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i kapsam›na giren sermaye piyasas› kurumlar› için 31 Mart 2013
tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlü¤e giren finansal tablo örnekleri ve kullan›m
rehberi yay›nlanm›flt›r. Yürürlü¤e giren bu formatlar uyar›nca fiirket'in finansal durum tablolar›nda çeflitli
s›n›flamalar yap›lm›flt›r. fiirket'in 31 Aral›k 2012 tarihli finansal durum tablosunda yap›lan s›n›flamalar flunlard›r:
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er dönen varl›klar hesap grubunda gösterilen 50.210 TL
tutar›ndaki Cari Dönem Vergisi ile ilgili varl›klar finansal durum tablosunda ayr› bir hesap olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er Dönen Varl›klar hesap grubunda gösterilen 1.686.588
TL tutar›ndaki Gelecek Aylara Ait Giderler ve Verilen Siparifl Avanslar› finansal durum tablosunda Peflin
Ödenmifl Giderler olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er duran varl›klar hesap grubunda gösterilen 27.065 TL
tutar›ndaki Gelecek Y›llara Ait Giderler finansal durum tablosunda Peflin Ödenmifl Giderler olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er borçlar hesap grubunda gösterilen 1.459.388 TL
tutar›ndaki ödenecek vergi ve di¤er kesintiler, Ödenecek SGK ve Personele Borçlar çal›flanlara sa¤lanan
faydalar kapsam›nda borçlar olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler hesap grubunda gösterilen
2.844.364 TL tutar›ndaki Al›nan Avanslar Ertelenmifl Gelirler olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler hesap grubunda gösterilen
464.048 TL tutar›ndaki Personele Borçlar Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Kapsam›nda Borçlar olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda Borç Karfl›l›klar›'n›n ismi de¤ifltirilerek Di¤er K›sa Vadeli
Karfl›l›klar olarak,
- 31 Aral›k 2012 tarihli finansal tablolarda K›dem Tazminat› Karfl›l›klar› ismi de¤ifltirilerek Uzun Vadeli
Karfl›l›klar›n içerisinde Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Uzun Vadeli Karfl›l›klar olarak sunulmaya
bafllanm›flt›r.
fiirket'in 31 Aral›k 2013 tarihli kar veya zarar tablosunda yap›lan s›n›flamalar flunlard›r:
- Di¤er Faliyetlerden Gelirler hesap grubu içerisindeki 42.425 TL tutar›ndaki sabit k›ymet sat›fl kar› ile
72.523 TL tutar›ndaki sabit k›ymet sat›fl zarar› Yat›r›m Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler olarak,
- Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara iliflkin 5.371.707 TL tutar›ndaki
kur fark› geliri ve 1.661.581 TL tutar›ndaki vade fark›, sat›fllardan elimine edilen faiz, cari dönem reeskont
geliri ve önceki dönem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden di¤er gelirler içerisinde,
- Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara iliflkin 6.211.079 TL tutar›ndaki
kur fark› gideri ve 1.088.403 TL tutar›ndaki al›fllardan elimine edilen faiz, cari dönem reeskont gideri ve
önceki dönem reeskont iptali esas faaliyetlerden di¤er giderler içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r.
27
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.06 Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda Grup Yönetimi'nin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n›
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ile taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle
gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar
tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›rlar.
Finansal tablolara yans›t›lan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde
var olan veya ileride gerçekleflebilecek tahminlerin esas kaynaklar› göz önünde bulundurularak yap›lan
varsay›mlar afla¤›dad›r:
a) K›dem tazminat› yükümlülü¤ü aktüeryal varsay›mlar (iskonto oranlar›, gelecek maafl art›fllar› ve çal›flan
ayr›lma oranlar›) kullan›larak belirlenir.(Not:24)
b) Grup, sabit k›ymetlerini do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir flekilde amortismana
tabi tutmufltur. Beklenen faydal› ömür kal›nt› de¤er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan
de¤iflikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤ifliklik varsa ileriye dönük
olarak muhasebelefltirilir. (Not:2.09.03-Not:2.09.04) 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup Maddi Duran Varl›klar›
içerisinde yer alan gayrimenkuller ile Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerini gerçe¤e uygun de¤erleri ile mali
tablolarda göstermifltir.
c) Grup, ertelenmifl vergi hesab›n› UMS ve UFRS'ye uygun olarak yapm›fl ve konsolide mali tablolara
yans›tm›flt›r.(Not:35)
d) Grup, tahsilat› gerçekleflmeyen ihracatlar›ndan tahsilat› gerçekleflti¤inde ödeyece¤i ihracat komisyonu
tutarlar› için konsolide mali tablolarda gider karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.(Not:22)
e) Grup, stoklar›nda yer alan de¤eri düflen malzemeler için net gerçekleflebilir de¤er metoduyla stok de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› hesaplamakta ve hesaplanan tutarlar› mali tablolar›na stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
olarak yans›tmaktad›r.(Not:13)
f) Dava karfl›l›klar› ayr›l›rken, sözkonusu davalar›n kaybedilme olas›l›¤› ve kaybedildi¤i taktirde katlan›lacak
olan sonuçlar Grup hukuk müflavirlerinin görüflleri do¤rultusunda de¤erlendirilmektedir. Grup yönetimi
elindeki verileri kullanarak en iyi tahminleri yap›p gerekli gördü¤ü karfl›l›¤› mali tablolara yans›tmaktad›r.
(Not:22)
2.07 Muhasebe Tahminlerindeki De¤ifliklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin
yap›ld›¤› koflullarda de¤ifliklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin ortaya ç›kmas›
sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iflikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme
iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere de iliflkinse, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤›
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde
dikkate al›nacak flekilde konsolide mali tablolara yans›t›l›r.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmas› beklenen muhasebe
tahminindeki bir de¤iflikli¤in niteli¤i ve tutar› finansal tablo dipnotlar›nda, gelecek dönemlere iliflkin etkinin
tahmininin mümkün olmad›¤› haller d›fl›nda, aç›klan›r. Cari dönemde faaliyet sonuçlar›na etkisi olmas›
beklenen muhasebe tahmin de¤iflikli¤i bulunmamaktad›r.
2.08 Netlefltirme/Mahsup
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya
tahsilin mümkün olmas› veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin efl zamanl› olarak
gerçekleflebilmesi halinde, konsolide bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
28
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.09 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan önemli muhasebe politikalar›n›n özeti afla¤›daki
gibidir:
2.09.01 Gelir Kaydedilmesi
Grup, gelirlerinin önemli k›sm› kumafl, iplik ve konfeksiyon ürünlerini üretip
satarak oluflturmaktad›r. Grup ayr›ca merkez adresinde bulunan ve konsolide finansal tablolarda Yat›r›m
Amaçl› Gayrimenkul olarak s›n›fland›rd›¤› gayrimenkul üzerinden iflyeri kiras› geliri de elde etmektedir.
Gelirler, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik yararlar›n Grup'a akmas›n›n
muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na
göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan iade ve sat›fl iskontolar›n›n düflülmesi suretiyle bulunmufltur.
Mallar›n sat›fl›ndan elde edilen gelir, afla¤›daki flartlar karfl›land›¤›nda muhasebelefltirilir:
• Grup'un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
• Grup'un mülkiyetle iliflkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmamas›,
• Gelir tutar›n›n güvenilebilir bir flekilde ölçülmesi,
• ‹fllemle iliflkili olan ekonomik faydalar›n iflletmeye ak›fl›n›n olas› olmas›,
• ‹fllemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir flekilde ölçülmesi.
Sat›fllar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunmas› durumunda makul bedel gelecekte oluflacak
nakit ak›mlar›n›n finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oran›yla indirgenmesi ile tespit edilir. Fark
tahakkuk esas›na göre konsolide mali tablolara yans›t›l›r. Grup sat›fllar ve Sat›fllar›n maliyeti içerisinde yer
alan faiz tutarlar›n› indirgeyerek Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler veya Giderler içerisinde göstermifltir.
(Not:31)
2.09.02 Stok De¤erlemesi
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenmektedir. Stoklar›n maliyeti;
tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi
için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n dönüfltürme maliyetleri; direkt iflçilik giderleri gibi, üretimle
do¤rudan iliflkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayr›ca ilk madde ve malzemenin mamule dönüfltürülmesinde
katlan›lan sabit ve de¤iflken genel üretim giderlerinden sistematik bir flekilde da¤›t›lan tutarlar› da içerir.
Stoklar›n maliyetinin hesaplanmas›nda Ak›n Tekstil A.fi. a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemini, Aktek Giyim
Sanayi ve Ticaret A.fi. ise ortalama maliyet yöntemini uygulamaktad›r. Grup, maliyet sistemi olarak ise
kumaflta safha maliyeti, konfeksiyonda ise siparifl maliyeti yöntemini kullanmaktad›r. Net gerçekleflebilir
de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluflan tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›fl›
gerçeklefltirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam›n›n indirilmesiyle elde edilir.
Grup, konsolide finansal tablolar›nda yer alan de¤eri düflmüfl olabilecek stoklar› için de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› ay›rmaktad›r. Net gerçekleflebilir de¤er hesab› sonucunda özellikle 2. kalite olarak de¤erlendirilen
mamullerin sat›fl de¤eri maliyet bedelinden daha düflük oldu¤u için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r.
(Not:13)
2.09.03 Maddi Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar›n Gayrimenkuller d›fl›nda kalan k›sm›, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan
kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden
ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sat›n al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden birikmifl
amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Sabit k›ymetler do¤rusal amortisman metoduyla faydal›
ömür esas›na uygun bir flekilde amortismana tabi tutulmufltur. Grup' un gayrimenkulleri 2010 y›l›ndan bu
yana gerçe¤e uygun bedelleri üzerinden mali tablolarda gösterilmifltir. Grup, gayrimenkullerini yeniden
de¤erlemeye tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varl›klar standard›n›n 35. maddesinin (b) bendinde belirtilen
hükümleri uygulam›flt›r. Buna göre Grup, gerçe¤e uygun de¤er yöntemine geçti¤i tarihteki gayrimenkullerinin
net de¤erlerini yeniden de¤erleme sonras› de¤erine getirmifl ve aradaki fark› özkaynaklar içerisinde
muhasebelefltirmifltir. Grup bu tarihten sonra, binalar üzerinde yer alan yeniden de¤erleme farklar›n› binalar›n
kalan ömürleri süresince itfa etmeye bafllam›flt›r. Yeniden de¤erleme ifllemi sonras›nda oluflan de¤erleme
farklar›na iliflkin ayr›lan amortisman tutarlar› özkaynaklar içerisinde muhasebelefltirilen de¤erleme farklar›ndan
düflülmektedir. Sabit k›ymetlerin faydal› ömürleri dikkate al›narak belirlenen amortisman oranlar› afla¤›dad›r:
C‹NS‹
31 Aral›k 2012
Ömür (Y›l)
10
50
4-20
5
4, 5, 10
5
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine ve Tesisler
Nakil Vas›talar›
Döfleme ve Demirbafllar
Finansal Kiralamalar
29
31 Aral›k 2011
Ömür (Y›l)
10
50
4-20
5
4, 5, 10
5
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Beklenen faydal› ömür kal›nt› de¤er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iflikliklerin olas›
etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤ifliklik varsa ileriye dönük olarak muhasebelefltirilir.
Sabit k›ymetlerin sat›fl› dolay›s›yla oluflan kar ve zararlar net defter de¤erleriyle sat›fl fiyat›n›n karfl›laflt›r›lmas›
sonucunda belirlenir ve Yat›r›m faliyetlerinden Gelirler veya Giderler içerisinde gösterilir. Bak›m ve onar›m
giderleri gerçekleflti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniflleme veya gözle
görünür bir geliflme sa¤l›yorsa aktiflefltirilir.
2.09.04 Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sat›n
al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erinden, birikmifl itfa ve tükenme paylar› ile kal›c› de¤er kay›plar›
düflülmüfl olarak gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
ç›kan de¤iflikliklerin olas› etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤ifliklikler
ileriye dönük olarak muhasebelefltirilir. Maddi Olmayan Duran Varl›klar için kullan›lan amortisman oranlar›
%10, %20 ve %33 olarak belirlenmifltir.
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar› maliyetler bedelleri üzerinden aktiflefltirilir. Söz konusu maliyetler faydal›
ömürlerine göre amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür kal›nt› de¤er ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya ç›kan de¤iflikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤ifliklik
varsa ileriye dönük olarak muhasebelefltirilir.
2.09.05 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
‹tfaya tabi olan varl›klar için ise defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum veya olaylar›n
ortaya ç›kmas› halinde de¤er düflüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazanabilir tutar›n›
aflmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›fl maliyetleri düflüldükten
sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düflüklü¤ünün
de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit ak›mlar›n›n oldu¤u en düflük seviyede gruplan›r.
De¤er düflüklü¤üne tabi olan finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düflüklü¤ünün olas›
iptali için gözden geçirilir.
2.09.06 Kiralama ‹fllemleri
i) Finansal Kiralama ‹fllemleri
Kiralama konusu varl›¤a iliflkin tüm önemli fayda ve riskler kirac› taraf›ndan üstlenilmiflse bu kiralamalar
Grup taraf›ndan finansal kiralama ad› alt›nda s›n›fland›r›l›r. Finansal kiralamalar gerçeklefltirildikleri tarihte,
kiralanan varl›¤›n piyasa de¤eri veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflük
olan›ndan aktiflefltirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz içeriyormufl gibi iflleme konulur. Anapara kira
ödemeleri bilançoda yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. (Not:8) Faiz ödemeleri ise, finansal
kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi
duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.(Not:18)
ii) Operasyonel Kiralama ifllemleri Kiralayan›n mal›n tüm risk ve faydalar›n› elinde bulundurdu¤u kira
sözleflmeleri operasyonel kiralama olarak adland›r›l›r. Bir operasyonel kiralama için yap›lan kiralama ödemeleri
veya tahsilatlar›, kiralama süresi boyunca gider yada gelir olarak kay›tlara al›nmaktad›r. Grup'un 2013
dönemine iliflkin kira gideri 40.977 TL (31.12.2012 : bulunmamaktad›r.) olup, Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerinden
elde etti¤i kira gelirleri toplam› 1.852.255 TL'dir. (31.12.2012 : 2.459.113TL)
2.09.07 Araflt›rma Gelifltirme Giderleri
Araflt›rma giderleri gerçekleflti¤inde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin gelifltirilmesi veya gelifltirilen
ürünlerin testi ve dizayn› ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bak›mdan baflar›l› bir flekilde
uygulanabilir olmas› ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varl›k
olarak de¤erlendirilirler. Grup'un bünyesinde bir araflt›rma gelifltirme departman› bulunmakta olup, söz
konusu bölüm sürekli olarak yeni kumafl ve dizayn araflt›rmalar› faaliyetinde bulunmakta ve bu araflt›rmalar
ile ilgili alternatif numune üretimler yapmaktad›r. Grup bu bölümün yapm›fl oldu¤u harcamalara iliflkin
olarak oluflan harcamalar› araflt›rma gelifltirme giderleri içerisinde s›n›fland›rmaktad›r. (Not:29-30)
2.09.08 Borçlanma Maliyetleri
Kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda,
sat›n al›nmas›, yap›m› veya üretimi ile do¤rudan iliflkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varl›k kullan›ma
veya sat›fla haz›r hale getirilene kadar varl›¤›n maliyetine dahil edilmek zorundad›r. Di¤er tüm borçlanma
maliyetleri, olufltuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Grup'un özellikli varl›klarla ilgili olarak cari dönemde aktiflefltirdi¤i borçlanma maliyeti bulunmamaktad›r.
30
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.09.09 Finansal Araçlar
(i) Finansal varl›klar
Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar
elde tutulan varl›klar”, “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r. Grup'un
gerçe¤e uygun de¤er fark› kar ve zarara yans›t›lan ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›¤›
bulunmamaktad›r.
a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan veya al›m sat›m
amaçl› finansal varl›k olmayan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara
al›nd›ktan sonra güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir.
Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler
maliyet de¤eriyle gösterilmektedir. Grup'un sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak de¤erledi¤i finansal yat›r›m›
için karfl›l›k ayr›lm›fl olup, söz konusu varl›klar›n ayr›nt›s› Not:7' de sunulmufltur.
b) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ifllem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ile krediler bu
kategoride s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti
üzerinden de¤er düflüklü¤ü düflülerek gösterilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riski
tafl›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.
(ii) Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler veya
di¤er finansal yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler, gerçe¤e uygun de¤eriyle kayda
al›n›r ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eriyle yeniden de¤erlenir. Gerçe¤e
uygun de¤erlerindeki de¤iflim, gelir tablosunda muhasebelefltirilir. Gelir tablosunda muhasebelefltirilen net
kazanç ya da kay›plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar›n› da kapsar.
b) Di¤er finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler bafllang›çta ifllem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl gerçe¤e uygun de¤erleriyle
muhasebelefltirilir. Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan
faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmifl maliyet bedelinden muhasebelefltirilir. Etkin
faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmifl maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliflkili
oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun
olmas› halinde daha k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r. Grup'un dönemler itibariyle
di¤er finansal yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
(iii) Türev finansal araçlar
Vadeli döviz al›fl sat›fl sözleflmeleri
Grup'un geçmifl dönemde gerçeklefltirmifl oldu¤u türev ifllemlerinin tamam›n› vadeli döviz sat›fl sözleflmeleri
oluflturmaktad›r. Vadeli döviz sat›fl sözleflmelerinin makul de¤erlerinde meydana gelen de¤iflimler, konsolide
gelir tablosunda muhasebelefltirilmektedir.
Riskten korunma muhasebesi için yeterli flartlar› sa¤lamayan türev araçlar›n rayiç de¤erlerindeki art›fl veya
azal›fltan kaynaklanan kazanç veya kay›plar do¤rudan gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
Yap›lm›fl olan vadeli döviz ifllemleri esas itibariyle döviz riskinden korunma amaçl› olup, TMS 39'da yer
alan riskten korunmaya iliflkin flartlar› tam olarak karfl›lamad›¤›ndan de¤erleme farklar› gelir tablosu ile
iliflkilendirilmektedir.
31
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.09.10 Kur De¤ifliminin Etkileri
Grup konsolide finansal tablolar›, faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
ile sunulmufltur. Grup'un mali durumu ve faaliyet sonuçlar›, Grup'un geçerli para birimi olan “TL” cinsinden
ifade edilmifltir.
Grup'un konsolide finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda yabanc› para cinsinden gerçekleflen ifllemler,
ifllem tarihindeki kurlar esas al›nmak suretiyle kaydedilmektedir. Konsolide bilançoda yer alan dövize
endeksli parasal varl›k ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Türk Liras›'na
çevrilmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eriyle izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanc› para
cinsinden kaydedilmifl olanlar, gerçe¤e uygun de¤erin belirlendi¤i tarihteki kurlar esas al›nmak suretiyle
Türk Liras›'na çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc› para birimindeki parasal olmayan
kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farklar› olufltuklar› dönemde, kar veya zarar olarak
muhasebelefltirilirler.
2.09.11 Hisse bafl›na Kâr / Zarar
Hisse bafl›na kâr/zarar, net kâr›n/zarar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
2.09.12 Raporlama Dönemi Sonras› Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi aras›nda, iflletme lehine veya aleyhine ortaya
ç›kan olaylar› ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olaylar›n var oldu¤una iliflkin yeni deliller
olmas› veya ilgili olaylar›n bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kmas› durumunda, Grup, söz konusu hususlar›
ilgili dipnotlar›nda aç›klamaktad›r.
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara
al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir. Grup'un raporlama dönemi sonras› olaylar› Not:40'da
belirtilmifltir.
2.09.13 Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
Grup'un, geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ünün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu
yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumunda ilgili yükümlülük, karfl›l›k
olarak konsolide mali tablolara al›n›r. fiarta ba¤l› yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklar›n
iflletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi¤inin tespiti amac›yla sürekli olarak de¤erlendirmeye
tabi tutulur. fiarta ba¤l› yükümlülük olarak iflleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren
kaynaklar›n iflletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu flarta ba¤l› yükümlülük,
güvenilir tahmin yap›lmad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki de¤iflikli¤in meydana geldi¤i dönemin finansal
tablolar›nda karfl›l›k olarak kay›tlara al›n›r.
Grup, flarta ba¤l› yükümlülüklerin muhtemel hale gelmesi ancak ekonomik fayda içeren kaynaklar›n tutar›
hakk›nda güvenilir tahminin yap›lmamas› durumunda ilgili yükümlülü¤ü dipnotlarda göstermektedir.
Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilecek olan varl›k, flarta ba¤l› varl›k
olarak de¤erlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunmas›
durumunda flarta ba¤l› varl›klar dipnotlarda aç›klan›r.
Karfl›l›k tutar›n›n ödenmesi için kullan›lan ekonomik faydalar›n tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n üçüncü
taraflarca karfl›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutar›n geri ödenmesinin
kesin olmas› ve tutar›n güvenilir bir flekilde hesaplanmas› durumunda, bir varl›k olarak muhasebelefltirilir.
2.09.14 ‹liflkili Taraflar
Bu konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar iliflkili taraflar
olarak kabul ve ifade edilmifllerdir.
2.09.15 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmifl vergi giderinin (veya gelirinin) toplam›ndan oluflur.
Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kar,
di¤er y›llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttu¤undan dolay›, gelir tablosunda belirtilen kardan farkl›l›k gösterir. Grup'un
cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi itibariyle yasallaflm›fl ya da önemli ölçüde yasallaflm›fl vergi oran›
kullan›larak hesaplanm›flt›r.
32
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Ertelenmifl vergi
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar›
ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin yasallaflm›fl vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenen
vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan
oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n
kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r. fierefiye veya iflletme birleflmeleri d›fl›nda varl›k veya
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan dolay› oluflan ve hem ticari hem de mali kar veya
zarar› etkilemeyen geçici zamanlama farklar›na iliflkin ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤› hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup'un geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n
gelecekte bu fark›n ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düflük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerdeki
yat›r›mlar ve ifl ortakl›klar›ndaki paylar ile iliflkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r.
Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliflkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi
varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› ve gelecekte bu farklar›n ortadan kalkmas›n›n muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmifl vergi
varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.
Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleflece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i
dönemde geçerli olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaflm›fl veya önemli ölçüde kanunlaflm›fl
vergi oranlar› (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin
hesaplanmas› s›ras›nda, Grup'un bilanço tarihi itibariyle varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r. Ertelenmifl
vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili
yasal bir hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan
gelir vergisiyle iliflkilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netlefltirmek suretiyle
ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir. Grup içerisinde yer alan flirketlerin mali tablolarda yer
alan ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülükleri birbirinden mahsup edilmifl, ancak ayr› ayr› flirketlerin oluflan
ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülükleri mahsup edilmemifltir.
Dönem cari ve ertelenmifl vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
iliflkin ertelenmifl vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da iflletme
birleflmelerinin ilk kayda al›m›ndan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmifl vergi,
gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir. ‹flletme birleflmelerinde, flerefiye hesaplanmas›nda
ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› borçlar›n›n
gerçe¤e uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini aflan k›sm›n›n belirlenmesinde vergi etkisi
göz önünde bulundurulur. Konsolide mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmifl
vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. Grup, dönem sonuçlar› üzerinden cari ve ertelenmifl vergi hesaplamaktad›r.
Vergi varl›k ve yükümlülüklerinde netlefltirme
Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar›, peflin ödenen kurumlar vergisi tutarlar›yla iliflkili oldu¤u için
netlefltirilmektedir. Grup'un cari ve önceki dönem finansal tablolar›nda kurumlar vergisi karfl›l›¤› oluflmam›flt›r.
2.09.16 Emeklilik ve K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye'de geçerli ifl kanunlar› gere¤i emeklilik ve k›dem tazminat› provizyonlar› iliflikteki finansal tablolarda
gerçeklefltikçe provizyon olarak ayr›lmaktad›r.
Ekli konsolide mali tablolarda k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, gelecek y›llarda ödenecek emeklilik tazminat›n›n
bilanço tarihindeki de¤erinin hesaplanmas› amac›yla enflasyon oran›ndan ar›nd›r›lm›fl uygun faiz oran› ile
iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
2.09.17 Nakit Ak›fl Tablosu
Haz›r de¤erler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan
daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riskini tafl›mayan yüksek
likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.
Nakit ak›fl tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›fllar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir
biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.
‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup'un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›fllar›n›
gösterir. Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›fllar›, Grup'un yat›r›m faaliyetlerinde (varl›k yat›r›mlar› ve finansal
yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›,
Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini gösterir.
33
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
2.09.18 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira veya de¤er art›fl kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkuller
olup, 2010 y›l›n›n son bölümüne kadar maliyet de¤erinden birikmifl amortisman düflüldükten sonraki tutarlar›
ile gösterilmifltir. Grup bu tarihten sonra yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri için gerçe¤e uygun de¤er yöntemini
benimsemifl olup, söz konusu gayrimenkuller için amortisman hesaplamay› durdurmufltur.
Grup' un Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkulleri cari dönem ve önceki dönem finansal tablolar›nda gerçe¤e uygun
de¤erleri ile mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin gerçe¤e uygun de¤er de¤iflimleri
gelir tablosu hesaplar›na yans›t›lmaktad›r. (Not:17)
2.10 Yeni ve Revize Edilmifl Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan
muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de¤ifltirilmifl standartlar
ve TFRYK yorumlar› d›fl›nda önceki y›lda kullan›lanlar ile tutarl› olarak uygulanm›flt›r. Bu standartlar›n ve
yorumlar›n Grubun mali durumu ve performans› üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda aç›klanm›flt›r.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar afla¤›daki gibidir:
• TMS 1 (De¤ifliklikler) Di¤er Kapsaml› Gelir Kalemlerinin Sunumu
Sözkonusu de¤ifliklik di¤er kapsaml› gelir tablosunda sunulan kalemlerin gruplama farklar›n› içermektedir.
De¤ifliklik sadece di¤er kapsaml› gelir kalemlerinin sonraki dönemlerde gelir tablosunda yeniden s›n›fland›r›l›p
s›n›fland›r›lamayaca¤› ile ilgili sumumunu etkilemifl olup, Grup' un finansal durumu veya performans›
üzerinde bir etkisi olmam›flt›r.
• TFRS 1 (De¤ifliklikler) TFRS' nin ilk uygulanmas›
Sözkonusu de¤ifliklik ilk kez TFRS uygulayan flirketlerin piyasa faiz oran›ndan daha düflük bir faiz oran›
ile kulland›klar› kamu kredilerinin muhasebelefltirilmesine iliflkin düzenlemeleri içermektedir. Grup'un
finansal tablolar› üzerinde bir etkisi olmam›flt›r.
• TFRS 7 (De¤ifliklikler) Sunum - Finansal Varl›k ve Borçlar›n Netlefltirilmesi
De¤ifliklik sadece aç›klama esaslar›n› etkilemekte olup, Grup'un finansal tablolar› üzerinde bir etkisi olmam›flt›r.
• TMS 27 (De¤ifliklikler) Bireysel Finansal Tablolar
TFRS 10' un ve TFRS 12' nin yay›nlanmas›n›n sonucu olarak, KGK TMS 27' de de de¤ifliklikler yapm›flt›r.
Yap›lan de¤ifliklikler sonucunda, art›k TMS 27 sadece ba¤l› ortakl›k, müfltereken kontrol edilen iflletmeler
ve ifltiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebelefltirilmesi konular›n› içermektedir. Söz konusu de¤iflikli¤in
Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde bir etkisi olmam›flt›r.
• TMS 28 (De¤ifliklikler) ‹fltirakler ve ‹fl Ortakl›klar›ndaki Yat›r›mlar
TFRS 11'in ve TFRS 12'nin yay›nlanmas›n›n sonucu olarak, KGK TMS 28'de de de¤ifliklikler yapm›fl ve
standard›n ismini TMS 28 ‹fltiraklerdeki ve ‹fl Ortakl›klar›ndaki Yat›r›mlar olarak de¤ifltirmifltir. Yap›lan
de¤ifliklikler ile ifltiraklerin yan› s›ra, ifl ortakl›klar›nda da özkaynak yöntemi ile muhasebelefltirme getirilmifltir.
Söz konusu standard›n Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir etkisi olmam›flt›r.
• TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standard›'n›n konsolidasyona iliflkin k›sm›n›n yerini alm›flt›r. Bu
standart hangi flirketlerin konsolidasyon kapsam›na girece¤ini belirlemede kullan›lacak yeni bir kontrol
tan›m› yapm›flt›r. Söz konusu standard›n Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir etkisi
olmam›flt›r.
• TFRS 11 Müflterek Düzenlemeler
Standart kapsam›nda ‹fl Ortakl›klar›'n›n oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmesi
uygulamas›na son verilmifl, bunun yerine özkaynaktan pay alma yönteminin uygulanmas› getirilmifltir. Söz
konusu standard›n Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir etkisi olmam›flt›r.
• TFRS 12 Di¤er ‹flletmelerdeki Yat›r›mlar›n Aç›klamalar›
TFRS 12 ifltirakler, ifl ortakl›klar›, ba¤l› ortakl›klar ve yap›sal iflletmelere iliflkin verilmesi gereken tüm dipnot
aç›klama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standard›n Grup'un finansal durumu veya performans›
üzerinde hiçbir etkisi olmam›flt›r.
• TFRS 13 Gerçe¤e Uygun De¤erin Ölçümü
Standart gerçe¤e uygun de¤erin TFRS kapsam›nda nas›l ölçülece¤ini aç›klamaktad›r ve gerçe¤e uygun de¤er
ölçümleri ile ilgili rehber niteli¤indedir. Standart ile getirilen ek aç›klama zorunluluklar› bulunmaktad›r. Söz
konusu standard›n Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir etkisi olmam›flt›r.
• TFRYK 20 Yerüstü Maden ‹flletmelerinde Üretim Aflamas›ndaki Hafriyat Maliyetleri
Söz konusu yorum Grup ile ilgili de¤ildir ve Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir
etkisi olmam›flt›r.
34
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
• TMS 19 (De¤ifliklikler) Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar
Sözkonusu de¤ifliklik tan›mlanm›fl fayda planlar›nda aktüeryal kay›p/kazançlar›n di¤er kapsaml› gelir alt›nda
gösterilmesini kapsamaktad›r. Grup TMS 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” Standard›'nda meydana gelen
ve 1 Ocak 2013'ten itibaren geçerli olan de¤ifliklik çerçevesinde k›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin tüm
aktüeryal kay›p ve kazançlar› di¤er kapsaml› gelir tablosunda muhasebelefltirmifltir. Grup, etkisi önemlilik
seviyesinde olmad›¤› için 2012 y›l›na iliflkin finansal tablolar›n› revize etmemifltir. Dönem içerisinde baflka
bir muhasebe politikas›nda de¤ifliklik yap›lmam›fl olup, uygulanan muhasebe politikalar› önceki dönemlerle
tutarl›d›r.
• Uygulama Rehberi “TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 de¤ifliklik”
De¤ifliklikler geriye dönük düzeltme yapma gereklili¤ini ortadan kald›rmak amac›yla sadece uygulama
rehberinde yap›lm›flt›r. Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde hiçbir etkisi olmam›flt›r.
Yay›nlanan ama yürürlü¤e girmemifl ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›fl fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü¤e
girmemifl ve Grup taraf›ndan erken uygulanmaya bafllanmam›fl yeni standartlar ve de¤ifliklikler afla¤›daki
gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar›n yürürlü¤e girmesinden sonra finansal tablolar›n›
ve dipnotlar›n› etkileyecek gerekli de¤ifliklikleri yapacakt›r.
• TMS 32 Finansal Varl›k ve Finansal Borçlar›n Netlefltirilmesi (De¤ifliklikler) (1 Ocak 2014) (Söz konusu
standard›n grup finansal tablolar› üzerinde önemli bir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
• TFRS 9 S›n›fland›rma ve Aç›klama (1 Ocak 2015) (Söz konusu standard›n grup finansal tablolar› üzerinde
önemli bir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
TFRS'deki iyilefltirmeler
TMSK, mevcut standartlarda de¤ifliklikler içeren 2009 - 2011 dönemi Y›ll›k TFRS ‹yilefltirmelerini yay›nlam›flt›r.
Söz konusu iyilefltirmelerin Grup' un finansal durumu veya performans› üzerinde önemli bir etkisi olmam›flt›r.
• TMS 1 Finansal Tablolar›n Sunuflu
• TMS 16 Maddi Duran Varl›klar
• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurumu taraf›ndan yay›mlanm›fl fakat Kamu Gözetim Kurumu taraf›ndan
henüz yay›nlanmam›fl yeni ve düzeltilmifl standartlar ve yorumlar Afla¤›daki standartlar , yorumlar ve
de¤ifliklikler TMSK taraf›ndan yay›nlanm›fl fakat, Kamu Gözetim Kurumu taraf›ndan TFRS' ye uyarlanmam›flt›r.
• TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De¤ifliklik) (Söz konusu standard›n Grup'un finansal tablolar›
üzerinde önemli hiçbir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
• TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler (Söz konusu Yorumun Grup'un finansal tablolar› üzerinde önemli
hiçbir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
• TMS 36 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü - (Söz konusu Standard›n Grup'un finansal tablolar› üzerinde önemli
hiçbir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme - Türev Ürünlerin Devri Riskten Korunma
Muhasebesinin Devaml›l›¤› (De¤ifliklik) (Söz konusu Standard›n Grup'un finansal tablolar› üzerinde önemli
hiçbir etkisi olmayaca¤› beklenmektedir)
Kamu Gözetim Kurumu taraf›ndan yay›nlanan ilke kararlar›
• Finansal Tablo Örnekleri ve Kullan›m Rehberi 20 May›s 2013 tarihinde finansal tablolarda standartlar›
sa¤lamak amac› ile yay›nlanm›flt›r. Grup rehbere uyum sa¤lamak amac› ile gerekli s›n›flama de¤iflikliklerini
finansal tablolar›na uygulam›flt›r.
• Ortak Kontrole Tabi ‹flletme Birleflmelerinin Muhasebelefltirilmesi (Söz konusu karar›n Grup'un finansal
tablolar› üzerinde önemli hiçbir etkisi olmam›flt›r)
• ‹ntifa Senetlerinin Muhasebelefltirilmesi (Söz konusu karar›n Grup'un finansal tablolar› üzerinde önemli
hiçbir etkisi olmam›flt›r)
• Karfl›l›kl› ‹fltirak Yat›r›mlar›n›n Muhasebelefltirilmesi (Söz konusu karar›n Grup'un finansal tablolar› üzerinde
önemli hiçbir etkisi olmam›flt›r)
•‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Grup'un dönemler itibariyle iflletme birleflmesi çerçevesinde de¤erlendirilmesi gereken bir ifllemi bulunmamaktad›r.
35
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
4 ‹fi ORTAKLIKLARI
Grup'un dönemler itibariyle ifl ortakl›¤› bulunmamaktad›r.
5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup'un faaliyet bölümleri baz›nda brüt sat›fl kar› afla¤›daki gibidir.
31.12.2013
Hesap Ad›
Konfeksiyon
Sat›fl Gelirleri
47.756
Sat›fllar›n Maliyeti
(41.162)
Brüt Kar/Zarar
6.594
Tekstil
76.353
(60.634)
15.719
Yat›r›m Amaçl›
Gayr.Kira Geliri
1.852
1.852
Düzeltme
ve Tasnif
(3.651)
(5.222)
(8.873)
31.12.2013
122.310
(107.018)
15.292
Tekstil
55.990
(51.583)
4.407
Yat›r›m Amaçl›
Gayr.Kira Geliri
2.459
2.459
Düzeltme
ve Tasnif
1.923
(7.794)
(5.871)
31.12.2012
119.924
(106.687)
13.237
Tutarlar bin TL olarak gösterilmifltir.
31.12.2012
Hesap Ad›
Konfeksiyon
Sat›fl Gelirleri
59.552
Sat›fllar›n Maliyeti
(47.310)
Brüt Kar/Zarar
12.242
6 NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varl›klar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r:
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Kasa
569.998
505.150
Banka
11.582.206
16.266.768
-Vadesiz Mevduat
211.455
113.703
-Vadeli Mevduat
11.370.751
16.153.065
Di¤er Haz›r De¤erler
2.450
Toplam
12.154.654
16.771.918
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup'un mevcut vadeli banka mevduatlar›na iliflkin hesaplanan faiz
tahakkuk tutar› 20.751-TL olup, tamam›n›n vadesi 07.02.2014'tür. Vadeli mevduatlar›n etkin faiz oranlar›
%8,46'dir. (31 Aral›k 2012: 82.759 TL'dir.) Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle
bloke mevduat› bulunmamaktad›r.
36
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
7 F‹NANSAL YATIRIMLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Finansal Yat›r›mlar› bulunmay›p,
Uzun Vadeli Finansal Yat›r›mlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31.12.2013
324.053
324.053
(324.053)
-
31.12.2012
324.053
324.053
(324.053)
-
Teflkilatlanm›fl Piyasalarda ‹fllem Gören Hisse Senedi Yat›r›mlar›:
31.12.2013
fiirket Ad›
Hisse Tutar›
Sifafl Sentetik ‹plik Fab. A.fi. (“Sifafl”) (*)
324.053
De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› (-)
(324.053)
Toplam
-
31.12.2012
Hisse Tutar›
324.053
(324.053)
-
Hisse Senetleri
-Teflkilatlanm›fl Piy. ‹fllem Görmeyenler
Ba¤l› Menkul K›ym. De¤er Düfl.Karfl. (-)
Toplam
(*) Sifafl'›n 31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle özkaynaklar›n›n negatif olmas› ve 2001 y›l›ndan bu yana
‹MKB'de ifllem görmemesi sebebiyle 324.053 TL ifltirak tutar›n›n tamam›na konsolide mali tablolarda
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
37
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
8 F‹NANSAL BORÇLAR VE UZUN VADEL‹ BORÇLANMALARIN KISA VADEL‹ KISIMLARI
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Finansal Borçlar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Borçlar›
Toplam
31.12.2013
3.688.762
123.004
3.811.766
31.12.2012
8.552.577
443.923
8.996.500
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Finansal Borçlar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Borçlar›
Toplam
31.12.2013
-
31.12.2012
69.593
69.593
Krediler
0-3 ay
4-12 ay
1-5 y›l
Toplam
31.12.2013
3.688.762
3.688.762
31.12.2012
8.552.577
8.552.577
Finansal Kiralama Borçlar›
0-3 ay
4-12 ay
1-5 y›l
Toplam
31.12.2013
101.504
21.500
123.004
31.12.2012
113.654
330.269
69.593
513.516
a) Finansal Borçlar›n vadeleri afla¤›daki gibidir:
b) Finansal borçlar›n para birimi cinsi baz›nda etkin faiz oranlar› afla¤›daki gibidir:
31.12.2013
Kredi Döviz Da¤›l›m›
Para Birimi
TL
USD
EURO
Kredi Toplam›
31.12.2012
Para Birimi
USD
TL
Kredi Toplam›
Döviz Tutar›
679.871
959.258
89.973
Kur
1,0000
2,9365
2,1343
TL Tutar›
679.871
2.816.861
192.030
3.688.762
Faiz Oran› %
%0-12,11
%4-5,90
%2,79-5,91
Döviz Tutar›
4.486.750
554.497
Kur
1,7826
1,0000
TL Tutar›
7.998.080
554.497
8.552.577
Faiz Oran› %
4,33
Faizsiz
38
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31.12.2013 K›sa Vadeli Finansal Kiralama
Para Birimi
Döviz Tutar›
TL
11.528
USD
21.408
EURO
22.402
‹liflkili Taraf Fin. Kir.Toplam›
Kur
1,0000
2,1343
2,9365
TL Tutar›
11.528
45.692
65.784
123.004
Faiz Oran› %
17%
6-15%
6-7%
31.12.2012
Para Birimi
EURO
USD
‹liflkili Taraf Fin. Kir.Toplam›
Döviz Tutar›
65.351
162.816
Kur
2,3517
1,7826
TL Tutar›
153.686
290.237
443.923
Faiz Oran› %
6-9
5-6
Uzun Vadeli Finansal Kiralama
Para Birimi
EURO
USD
‹liflkili Taraf Fin. Kir. Toplam›
Döviz Tutar›
14.279
20.202
Kur
2,3517
1,7826
TL Tutar›
33.581
36.012
69.593
Faiz Oran› %
6-9
5-6
Dönemler itibariyle Uzun Vadeli Borçlanmalar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› bulunmamaktad›r.
9 D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Di¤er Finansal Yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
10 T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Ticari Alacaklar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Ticari Alacaklar
- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Bkz Not: 37)
- Di¤er
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
fiüpheli Ticari Alacaklar
fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
Di¤er Ticari Alacaklar
Toplam
31.12.2013
14.817.509
147.561
14.669.948
3.238.826
(171.143)
3.289.249
(3.289.249)
6.292
17.891.484
31.12.2012
12.508.791
189.976
12.318.815
5.526.676
(114.700)
2.479.771
(2.479.771)
142.991
18.063.758
Grup, alacaklar›n›n tahsil edilip edilmeyece¤ine karar verirken, söz konusu alacaklar›n kredi kalitesinde,
ilk olufltu¤u tarihten bilanço tarihine kadar bir de¤ifliklik olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Çok say›da
müflteri ile çal›fl›ld›¤›ndan dolay› Grup'un kredi riski da¤›lm›fl durumdad›r ve önemli bir kredi riski
yo¤unlaflmas› yoktur. 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle yurtiçi ticari alacaklar›n ortalama tahsilat süresi
53 gün, yurtd›fl› alacaklar›n ortalama tahsilat süresi 51 gündür. Yurtiçi ticari alacaklar için kullan›lan
faiz oran› %9,5 (31.12.2012: %6), yurtd›fl› (Euro) ticari alacaklar için kullan›lan faiz oran› % 0,5189'dur
(31.12.2012: % 0,44).Ticari alacaklardaki risklerin düzeyine iliflkin aç›klamalara Not:38'de yer verilmifltir.
39
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Alacaklar için al›nan teminatlar;
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Grup'un alm›fl oldu¤u teminat mektuplar›, ipotekler
ve teminat senetlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:
31.12.2013
Hesap Ad›
Al›nan teminat senetleri
Al›nan teminat senetleri
Al›nan ipotekler
Al›nan teminat mektuplar›
Toplam
31.12.2012
Hesap Ad›
Al›nan teminat senetleri
Al›nan teminat senetleri
Al›nan ipotekler
Al›nan teminat mektuplar›
Toplam
Döviz Tutar›
126.186
Döviz Tutar›
126.186
Para Birimi
TL
USD
TL
TL
TL Karfl›l›¤›
14.747.340
269.319
2.786.500
4.633.285
22.436.444
Para Birimi
TL
USD
TL
TL
TL Karfl›l›¤›
14.737.340
224.939
2.786.500
2.173.500
19.922.279
Al›nan garantiler Grup'un, fason ifl yapt›r›lan firmalardan ve yurtiçi müflterilerinden olan alacaklar›na
teminat olarak alm›fl oldu¤u teminat senetleri, ipotekler ve teminat mektuplar›ndan oluflmaktad›r.
Grup'un alacaklar için alm›fl oldu¤u teminatlara iliflkin riskin teminat alt›na al›nm›fl k›sm› ile ilgili
aç›klamalara Not:38' de yer verilmifltir.
fiüpheli ticari alacaklar için ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
01.01.2013
31.12.2013
2.479.771
1.056.721
(247.243)
3.289.249
1 Ocak
Dönem içerisindeki art›fl
Tahsilat (-)
Toplam
01.01.2012
31.12.2012
2.316.605
163.166
2.479.771
fiüpheli ticari alacak için ayr›lan karfl›l›klar Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m Giderleri içerisinde tahsilatlar ise
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler içerisinde tasniflenmifltir. (Not:30-31) Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31
Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklar› bulunmamaktad›r. Grup'un 31 Aral›k 2013
ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Ticari Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Sat›c›lar
- ‹liflkili Taraflara Borçlar (Bkz Not: 37)
- Di¤er
Borç Senetleri
Borç Prekontu (-)
Toplam
31.12.2013
30.225.947
45.822
30.180.125
915.524
(589.255)
30.552.216
31.12.2012
28.021.502
90.180
27.931.322
88.112
(175.774)
27.933.840
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle ticari borçlar; hammadde ve iflletme ile ilgili sat›n al›mlara iliflkin borçlard›r.
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle ticari borçlar›n ortalama ödeme süresi 99 gün, ticari borçlar için kullan›lan
faiz oran› % 9,5'dur. (31 Aral›k 2012: %6). Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle
Uzun Vadeli Ticari Borçlar› bulunmamaktad›r.
40
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
11 D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Verilen Depozito ve Teminatlar
Vergi Dairesinden Alacaklar (*)
Personelden Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Alacaklar
Di¤er
Toplam
31.12.2013
19.209
974.440
1.936
1.440
997.025
31.12.2012
813.859
11.429
1.594
805
827.687
(*) Grup'un vergi dairesinden alacaklar›n›n tamam› ihracat KDV alacaklar›ndan oluflmakta olup, Grup
bu tutarlar›n tamam›n› çeflitli vergilerden mahsup etmektedir. Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k
2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Verilen Depozito ve Teminatlar (*)
Toplam
31.12.2013
3.549.849
3.549.849
31.12.2012
62.365
62.365
(*) Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›s›nda
kay›tl› 51.383 metrekarelik gayrimenkulü ile bu gayrimenkule komflu 10 ve 11 say›l› parsellerde kay›tl›
gayrimenkullerde imar planlar› do¤rultusunda proje oluflturulmas› ve projenin gerçeklefltirilmesi sürecini
konu edinen, Grup'un ve di¤er komflu 10 ve 11 parsellerde kay›tl› gayrimenkul malikleri ile Emlak
Planlama ‹nflaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.fi. aras›nda 14.01.2013 tarihli Müflavirlik Sözleflmesi
‹mzalanm›flt›r. ‹mzalanan bu sözleflmeye istinaden 3.505.097-TL dir. Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31
Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Ödenecek Vergi, Harç ve Kesintiler
‹liflkili Taraflara Borçlar (Bkz Not: 37)
Di¤er Çeflitli Borçlar
Toplam
31.12.2013
137.376
3.489
49.696
190.561
31.12.2012
232.688
251
65.475
298.414
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Al›nan Depozito ve Teminatlar
Toplam
31.12.2013
31.000
31.000
31.12.2012
32.500
32.500
12 ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Kapsam›nda
Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Personele Borçlar
Ödenecek Vergi, Harç ve Kesintiler
Ödenecek SGK Kesintileri
Toplam
31.12.2013
301.080
382.735
409.510
1.093.325
41
31.12.2012
618.718
332.873
507.797
1.459.388
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
13 STOKLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Stoklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
‹lk Madde ve Malzeme
Yar› Mamüller
Mamüller
Ticari Mallar
Di¤er Stoklar
Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
Toplam
31.12.2013
1.821.190
19.086.224
7.291.193
2.360
3.348
(1.820.548)
26.383.767
31.12.2012
2.019.279
17.964.027
16.483.006
90.887
158.605
(3.027.142)
33.688.662
Aktif de¤erler üzerindeki sigorta teminat bilgilerine Not:22'de yer verilmifltir. Grup stoklar› için net
gerçekleflebilir de¤er hesaplamakta ve de¤eri düflen mallar için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r.
31 Aral›k 2013
2.924.495
(1.820.548)
1.103.947
25.279.820
26.383.767
Maliyet Bedeli
Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
Net Gerçekleflebilir De¤er (a)
Maliyet Bedeli ile Yer Alanlar (b)
Toplam Stoklar (a+b)
31Aral›k 2012
3.871.074
(3.027.142)
843.932
32.844.730
33.688.662
Dönem içerisinde gider yaz›lan stok tutar› Gelir tablosunda maliyet giderlerinin içerisinde
gösterilmektedir.Not:28
Grup'un stoklar› üzerinde teminat ve ipotek bulunmamaktad›r.
Stok De¤er Düflüklü¤ü karfl›l›¤›ndaki hareketler:
1 Ocak31 Aral›k 2013
(3.027.142)
1.208.954
(2.359)
(1.820.547)
Dönem bafl› bakiyesi
‹ptal edilen karfl›l›k (*)
Cari Dönemde Ayr›lan Karfl›l›k (*)
Toplam
1 Ocak31 Aral›k 2012
(977.436)
125.612
(2.175.318)
(3.027.142)
(*) Gelir tablosunda maliyet giderlerinin içerisinde gösterilmektedir.
14 PEfi‹N ÖDENM‹fi G‹DERLER
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Peflin Ödenmifl Giderleri afla¤›da
aç›klanm›flt›r
Hesap Ad›
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen Siparifl Avanslar›
Toplam
31.12.2013
219.842
967.396
1.187.238
31.12.2012
475.782
1.210.806
1.686.588
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Peflin Ödenmifl Giderleri
afla¤›da aç›klanm›flt›r
Hesap Ad›
Gelecek Y›llara Ait Giderler
Toplam
31.12.2013
-
42
31.12.2012
27.065
27.065
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
15 CAR‹ DÖNEM VERG‹S‹ ‹LE ‹LG‹L‹ VARLIKLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Cari Dönem Vergisi ‹le ‹lgili Varl›klar afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Peflin Ödenen Vergiler
Toplam
31.12.2013
117.496
117.496
31.12.2012
50.210
50.210
16 ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar›
bulunmamaktad›r.
17 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup'un yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin hareket tablosu afla¤›da
gösterilmifltir.
01.01.2013
Yat›r›m Amaçl› Gayr. 70.000.000
Net defter de¤eri
70.000.000
Transferler
-
‹laveler Ç›k›fllar
-
De¤erleme
-
31.12.2013
70.000.000
70.000.000
Grup, Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkulleri için, 2013 y›l›n›n Mart ay›nda A Pozitif Gayrimenkul De¤erleme
A.fi. firmas›na de¤erleme yapt›rm›fl olup, 70.000.000-TL de¤er ekspertiz raporu vas›tas›yla tespit edilmifltir.
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller gerçe¤e uygun de¤erle gösterilmifltir.
Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›s›nda kay›tl›
51.383 metrekarelik gayrimenkulü ile bu gayrimenkule komflu 10 ve 11 say›l› parsellerde kay›tl›
gayrimenkullerde imar planlar› do¤rultusunda proje oluflturulmas› ve projenin gerçeklefltirilmesi sürecini
konu edinen, Grup'un ve di¤er -komflu 10 ve 11 parsellerde kay›tl› gayrimenkul malikleri ile Emlak
Planlama ‹nflaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.fi. aras›nda 14.01.2013 tarihli Müflavirlik Sözleflmesi
‹mzalanm›flt›r.
T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Emlak Yönetimi Daire Baflkanl›¤› Kamulaflt›rma
Müdürlü¤ü'nden Grup'un Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerinin bulundu¤u ‹stanbul ili, Bak›rköy ilçesi,
Osmaniye Mahallesi'nde kain, tapunun 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›l› 51.383 m2 alanl› tafl›nmaz›
için Kamulaflt›rma Bedelinde Uzlaflmaya Ça¤r› tebligat› al›nm›fl olup uzlaflma görüflmeleri devam
etmektedir.
Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›s›nda kay›tl›
51.383 metrekarelik gayrimenkulünün üzerine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 20 Aral›k 2013
tarih 14510 yevmiye ile 2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 7. maddesine göre flerh konulmufltur.
(Not:22)
43
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup'un yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin listesi afla¤›da gösterilmifltir:
Konumu
A Blok Aç›k Alan
A Blok Zemin Kat
Aç›k Alan
Aç›k Alan
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Zemin Kat
C Blok Üst Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
D Blok Zemin Kat
Aktek Ma¤aza
A Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
‹li
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹lçesi
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
44
Kira Sözleflmesi
Bafllangݍ Tarihi
01.07.2009
01.03.2010
01.03.2012
01.06.2010
01.02.2010
01.03.2012
01.12.2010
01.04.2012
01.03.2011
01.01.2012
01.04.2012
01.03.2011
15.02.2010
15.04.2010
01.03.2012
15.02.2012
01.04.2012
01.03.2011
01.03.2011
15.11.2011
15.10.2009
01.08.2012
01.11.2012
Kira Sözleflmesi
Bitifl Tarihi
01.07.2013
01.03.2013
01.03.2013
01.06.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.12.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.01.2013
01.04.2013
01.03.2013
15.02.2013
15.04.2013
01.03.2013
15.02.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.03.2013
15.11.2014
15.10.2012
01.08.2013
01.11.2013
Genel Toplam
Alan›
(Metrekare)
360
1.025
10.250
4.232
527
210
635
322
350
150
90
275
300
5.776
45
35
250
352
110
1.800
2.315
450
115
29.974
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle Grup' un yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin listesi afla¤›da gösterilmifltir:
Konumu
A Blok Aç›k Alan
A Blok Üst Kat
A Blok Zemin Kat
A Blok Zemin Kat
Aç›k Alan
Aç›k Alan
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Üst Kat
B Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
C Blok Üst Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
C Blok Zemin Kat
D Blok Zemin Kat
Aktek Ma¤aza
A Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
B Blok Zemin Kat
‹li
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹lçesi
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Zeytinburnu
Kira Sözleflmesi Kira Sözleflmesi
Bafllangݍ Tarihi
Bitifl Tarihi
01.07.2009
01.07.2013
15.08.2011
15.08.2013
01.03.2010
01.03.2013
01.11.2011
01.11.2013
01.03.2012
01.03.2013
01.06.2010
01.06.2013
01.02.2010
01.02.2013
01.03.2012
01.03.2013
01.12.2010
01.12.2012
01.12.2010
01.12.2013
01.04.2012
01.04.2013
01.08.2010
01.08.2013
15.01.2011
15.01.2013
01.03.2010
01.03.2013
01.03.2011
01.03.2013
01.01.2012
01.01.2013
01.04.2012
01.04.2013
01.04.2012
01.04.2013
01.03.2011
01.03.2013
15.02.2010
15.02.2013
15.04.2010
15.04.2013
01.03.2012
01.03.2013
15.02.2012
15.02.2013
01.04.2012
01.04.2013
01.03.2011
01.03.2013
01.03.2011
01.03.2013
15.11.2011
15.11.2014
15.10.2009
15.10.2012
01.08.2012
01.08.2013
01.11.2012
01.11.2013
Genel Toplam
Alan›
(Metrekare)
360
250
1.025
385
10.250
4.232
527
210
1.324
635
322
538
1.220
845
350
150
90
300
275
300
5.776
45
35
250
352
110
1.800
2.315
450
185
34.906,00
31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle Grup'un yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin hareket tablosu afla¤›da
gösterilmifltir.
2012
Ekspertiz
Kar/(Zarar)
Özkaynak
Aç›klama
Net De¤eri
De¤eri De¤. Fark› Ert. Vergi
Net
(NeT)
Yat›r›m Amaçl› Gayr.
6.108.378 70.000.000 63.891.622 3.194.581 9.389.166
50.603.291
Net defter de¤eri
6.108.378 70.000.000 63.891.622 3.194.581 9.389.166 50.603.291
Yat›r›m Amaçl› Gayr.
Net defter de¤eri
31.12.2011 Transferler
60.116.667
60.116.667
‹laveler
-
Ç›k›fllar De¤erleme
- 9.883.333
9.883.333
31.12.2012
70.000.000
70.000.000
Grup, Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkulleri için, 2013 y›l›n›n Mart ay›nda A Pozitif Gayrimenkul De¤erleme
A.fi. firmas›na de¤erleme yapt›rm›fl olup, 70.000.000-TL de¤er ekspertiz raporu vas›tas›yla tespit edilmifltir.
31.12.2012 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosunda gösterilmifltir.
Grup'un kira geliri elde etti¤i ‹stanbul Bak›rköy Merkez adresinde yer alan eski üretim tesisinde
23.04.2012 tarihinde yang›n ç›km›fl, yang›n›n vuku buldu¤u eski üretim tesisi 51.383 m2 arsan›n 40.000
m2' si üzerine infla edilmifl, bodrum girifl kat ve üst kat olmak üzere toplam kullan›m alan› 75,000 m2
olan Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul olarak 63 firmaya kiraya verilerek de¤erlendirilmektedir. Yang›n
esnas›nda Eski Fabrika Binas› A Blok' ta bulunan kiralanm›fl bölümlerden 22 firma hasar görmüfltür.
Hasar ile ilgili olarak 8.723.709-TL Bina bedeli, 320.000-TL Kira kayb› ve 113.000-TL yang›n masraf
bedeli sigorta flirketi taraf›ndan ödenmifltir.
Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›s›nda kay›tl›
51.383 metrekarelik gayrimenkulünün üzerine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 20 Aral›k 2013
tarih 14510 yevmiye ile 2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 7. maddesine göre flerh konulmufltur.
45
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
18 MADD‹ DURAN VARLIKLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varl›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Aktif De¤er
206.520.221
204.624.060
Birikmifl Amortisman
(98.080.618)
(92.736.200)
Toplam
108.439.603
111.887.860
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varl›klar Hareket Tablolar›
afla¤›da sunulmufltur:
31.12.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
01.01.2013 Transfer Girifller
Sat›fl De¤erleme 31.12.2013
Arsalar
1.180.202
(116.302)
21.000
1.084.900
Binalar
88.865.111
- 151.090 (4.851.556)
9.844.347
94.008.992
Makina Tesis Ve Cihazlar 109.544.223
- 366.691 (3.338.342)
- 106.572.572
Tafl›tlar
328.610
(25.001)
303.609
Döfleme Ve Demirbafllar 3.123.713
17.706
(124.414)
3.017.005
Fin. Kir. Elde Edi. Varl.
1.582.201
18.656
(67.714)
1.533.143
Toplam
204.624.060
- 554.143 (8.523.329)
9.844.347 206.520.221
Birikmifl Amortisman
Hesap Ad›
01.01.2013
Transfer
D. Amort.
Sat›fl
31.12.2013
Binalar
(12.281.413)
(1.995.437)
267.857
(14.008.993)
Makina Tesis Ve Cihazlar
(76.781.891)
(4.015.574)
482.228
(80.315.237)
Tafl›tlar
(305.553)
(23.051)
25.000
(303.604)
Döfleme Ve Demirbafllar
(2.824.979)
(129.735)
92.976
(2.861.738)
Fin. Kir. Elde Edi. Varl.
(469.842)
(155.061)
33.857
(591.046)
Toplam
(92.736.200)
(6.318.858)
901.918 (98.080.618)
Net De¤er
111.887.860
108.439.603
Grup arsa ve binalar›n›n de¤erini SOM Kurumsal Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k Hizm.Ticaret
Anonim fiirketi'ne yapt›rm›fl oldu¤u ekspertiz raporu vas›tas›yla tespit ettirmifltir. Grup' un Arsa ve
Binalar› TMS 16 Maddi Duran Varl›klar Standard›n›n 35. Maddesi uyar›nca yeniden de¤erleme sonras›
de¤erine getirilmifl olup, fark özkaynaklar içerisinde muhasebelefltirilmifltir. Sözkonusu ifllemlere iliflkin
detayl› aç›klama 2.09.03 numaral› dipnotta yer almaktad›r.
Grup'un konsolidasyon kapsam›nda yeniden de¤erlemeye tabi tutulan kastamonu ilinde bulunan arsa
ve binalar› 3.239.640-TL bedelle sat›lm›flt›r. Söz konusu gayrimenkullerin 31.12.2012 tarihi itibariyle
yeniden de¤erlenmifl tutarlar› 4.700.000-TL olup 31.12.2012 tarihli mali tablolarda özkaynaklarda
muhasebelefltirilen 3.889.681-TL 31.12.2013 tarihli finansal tablolarda Geçmifl Y›l Kar/Zararlar› içerisinde
gösterilmifltir.
46
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31.12.2013 tarihi itibariyle bu tutarlar›n ayr›nt›s› afla¤›daki gibidir:
Arsalar
Binalar
Toplam
Net De¤eri
845.163
19.497.626
20.342.789
Ekspertiz De¤eri
1.084.900
80.000.000
81.084.900
De¤.Fark›
239.737
60.502.374
60.742.111
Ert. Vergi Özkaynak(Net)
11.987
227.750
3.025.119
57.477.255
3.037.106
57.705.005
Grup'un 31.12.2012 tarihi itibariyle hareket tablosu afla¤›daki gibidir:
31.12.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
01.01.2012 Transfer
Girifller
Arsalar
1.180.202
Binalar
86.711.027
3.390
Makina Tesis Ve Cihazlar 108.571.934
- 1.123.285
Tafl›tlar
328.610
Döfleme Ve Demirbafllar 3.057.891
65.822
Fin. Kir. Elde Edil. Varl. 1.582.201
Toplam
201.431.865
- 1.192.497
Sat›fl De¤erleme
31.12.2012
1.180.202
(3.390) 2.154.084
88.865.111
(150.996)
109.544.223
328.610
3.123.713
1.582.201
(154.386) 2.154.084 2 0 4 . 6 2 4 . 0 6 0
Birikmifl Amortisman
Hesap Ad›
Binalar
Makina Tesis Ve Cihazlar
Tafl›tlar
Döfleme Ve Demirbafllar
Fin. Kir. Elde Edil. Varl.
Toplam
Net De¤er
01.01.2012
(10.127.329)
(71.268.214)
(274.809)
(2.681.410)
(303.565)
(84.655.327)
116.776.538
Transfer
-
D. Amort.
(2.154.421)
(5.694.785)
(30.744)
(143.569)
(166.277)
(8.189.796)
Sat›fl
337
108.586
108.923
31.12.2012
(12.281.413)
(76.854.413)
(305.553)
(2.824.979)
(469.842)
(92.736.200)
111.887.860
Grup arsa ve binalar›n›n de¤erini SOM Kurumsal Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k Hizm.Ticaret
Anonim fiirketi'ne yapt›rm›fl oldu¤u ekspertiz raporu vas›tas›yla tespit ettirmifltir. Grup' un Arsa ve
Binalar› TMS 16 Maddi Duran Varl›klar Standard›n›n 35. Maddesi uyar›nca yeniden de¤erleme sonras›
de¤erine getirilmifl olup, fark özkaynaklar içerisinde muhasebelefltirilmifltir. Sözkonusu ifllemlere iliflkin
detayl› aç›klama 2.09.03 numaral› dipnotta yer almaktad›r.
31.12.2012 tarihi itibariyle bu tutarlar›n ayr›nt›s› afla¤›daki gibidir:
Net De¤eri Ekspertiz De¤. De¤.Fark› De¤. Amort. De¤. (Net) Ert. Vergi Özkayn.(Net)
Arsalar
862.437
1.180.202
317.765
317.765
15.888
301.876
Binalar
21.832.988
76.583.698 54.750.710 2.996.644 56.064.029 2.803.201
53.260.827
Toplam 22.695.425 77.763.900 55.068.475 2.996.644 56.381.794 2.819.089 53.562.705
Maddi Duran Varl›klar üzerindeki sigorta teminat tutarlar›na Not:22'de yer verilmifltir. Aktiflefltirilen
borçlanma maliyeti bulunmamakta olup, amortismanlar›n ve itfa paylar›n›n gider yerlerine göre (Sat›lan
Mal›n Maliyeti, Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Gideri, Genel Yönetim Gideri, vs.) da¤›l›m› Not:30'da
verilmifltir.
Grup'un 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar için 8.189.796 TL amortisman gideri
mevcuttur. Maddi Duran Varl›klara iliflkin cari dönemde hesaplanan amortisman giderinin 375.738 TL'si
genel yönetim giderleri, 54.222 TL'si pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri, 25.818 TL'si araflt›rma ve
gelifltirme giderleri, 6.323.384 TL'si stoklar ve sat›lan mal›n maliyeti içerisinde muhasebelefltirilmifltir.
Geriye kalan 1.410.634 TL ise de¤erleme farklar›na iliflkin amortisman tutar› oldu¤undan özkaynaklar
içerisinde muhasebelefltirilmifltir.
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup'un gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.
47
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
19 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Maddi Olmayan Duran Varl›klar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r:
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Aktif De¤er
1.014.108
1.012.413
Birikmifl Amortisman
(919.664)
(850.177)
Toplam
94.444
162.236
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Maddi Olmayan Duran Varl›klar Hareket
Tablolar› afla¤›da sunulmufltur:
31.12.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
01.01.2013
Transfer
Girifller
Sat›fl
31.12.2013
Di¤er M.O. Duran Varl›k. (*)
1.012.413
1.695
1.014.108
Toplam
1.012.413
1.695
1.014.108
Birikmifl Amortisman
Hesap Ad›
01.01.2013
Transfer
Girifller
Sat›fl
31.12.2013
Di¤er M.O. Duran Varl›k.
(850.177)
(69.487)
(919.664)
Toplam
(850.177)
(69.487)
(919.664)
Net De¤er
162.236
94.444
(*)Di¤er maddi olmayan duran varl›klar bilgisayar programlar› ile ilgili lisanslardan oluflmaktad›r.
31.12.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
Di¤er M.O. Duran Varl›k. (*)
Toplam
01.01.2012
854.694
854.694
Transfer
-
Girifller
157.719
157.719
Sat›fl
-
31.12.2012
1.012.413
1.012.413
Birikmifl Amortisman
Hesap Ad›
Di¤er M.O. Duran Varl›k.
Toplam
Net De¤er
01.01.2012
(778.193)
(778.193)
76.501
Transfer
-
D.Amort.
(71.984)
(71.984)
Sat›fl
-
31.12.2012
(850.177)
(850.177)
162.236
(*)Di¤er maddi olmayan duran varl›klar bilgisayar programlar› ile ilgili lisanslardan oluflmaktad›r.
Grup'un 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klar için 69.487 TL tutar›nda itfa pay›
gideri mevcuttur. Maddi olmayan duran varl›klar itfa pay› giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde
muhasebelefltirilmektedir.
20 fiEREF‹YE
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle bulunmamaktad›r.
21 ERTELENM‹fi GEL‹RLER
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Ertelenmifl Gelirler afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Al›nan Avanslar
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Toplam
31.12.2013
3.918.878
90.000
4.008.878
48
31.12.2012
2.844.364
2.844.364
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
22 KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Karfl›l›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Karfl›l›klar
K›sa Vadeli
31.12.2013
31.12.2012
Di¤er K›sa Vadeli Karfl›l›klar
789.944
710.142
-Komisyon Karfl›l›¤› (*)
493.892
221.217
-Dava Karfl›l›¤›
271.959
488.925
-Di¤er Borç Gider Karfl›l›klar›
24.093
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin K›sa Vadeli Karfl›l›klar1.413.840
1.774.261
-‹zin ve ‹hbar Tazminat› Karfl›l›klar›
550.151
119.959
-K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› (Not:24)
863.689
1.654.302
Toplam
2.203.784
2.484.403
(*) Grup, tahsilat› gerçekleflmeyen ihracatlar› için, tahsilat› gerçekleflti¤inde ödeyece¤i ihracat komisyonu
tutarlar› nedeniyle konsolide mali tablolarda gider karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.
Uzun Vadeli
31.12.2013
31.12.2012
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin K›sa Vadeli Karfl›l›klar 2.597.889
1.934.746
-K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› (Not:24)
2.597.889
1.934.746
Di¤er Uzun Vadeli Karfl›l›klar
Toplam
2.597.889
1.934.746
Grup'un dönemler itibariyle ay›rm›fl oldu¤u karfl›l›k tutarlar›n›n k›sa vadede Grup'un elinden ç›kaca¤›
öngörülmüfltür. Yükümlülüklerin Grup d›fl›na ç›kmas› ile ilgili önemli bir belirsizlik bulunmamaktad›r.
K›dem tazminat› ile ilgili hareket tablosu Not:24'te gösterilmifltir.
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle borç ve gider karfl›l›klar› hareket tablosu afla¤›daki
gibidir.
Komisyon
Dava
‹zin
‹hbar
K›dem
Di¤er
2013 Y›l›
Karfl›l›¤› Karfl›l›¤›Karfl›l›klar› Tazminat› Tazminat›Karfl›l›klar
Toplam
1 Ocak 2013 iti.
221.217
488.925
119.959 1.654.302
- 2.484.403
‹lave karfl›l›k
272.675
277.411
152.781
863.689
24.093 1.590.649
Ödemeler
- (216.966)
- (1.654.302)
- (1.871.268)
31 Aral›k 2013
493.892 271.959
277.411
272.740
863.689
24.093 2.203.784
2012 Y›l›
1 Ocak 2012 iti.
‹lave karfl›l›k
Ödemeler
31 Aral›k 2012
Komisyon
Karfl›l›¤›
537.151
221.217
(537.151)
221.217
Dava
‹hbar
Karfl›l›¤›Karfl›l›klar›
258.405
81.234
230.520
119.959
(81.234)
488.925
119.959
49
Vadeli Döviz
Sat›fl Sözl.
K›dem
Gider
Di¤er
Tazminat›TahakkukuKarfl›l›klar
Toplam
406.738
362.746
1.826 1.648.100
1.654.302
- 2.225.998
(406.738) (362.746)
(1.826) (1.389.695)
1.654.302
- 2.484.403
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
ii) Koflullu Varl›k ve Yükümlülükler; Aleyhe aç›lan davalar›n tutar›, karfl›l›k ayr›l›p ayr›lmad›¤›na
iliflkin bilgiler
31.12.2013
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine aç›lan 8 adet davan›n tamam› Maddi / Manevi
tazminat davas› olup, sözkonusu bu davalarda Grup'tan toplam 271.959 TL tazminat talep edilmektedir.
Grup taraf›ndan bu tutarlara ilgili dönemlerde karfl›l›k ayr›lm›flt›r. 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle davalar
devam etmekte olup, bu davalar›n neticeleri hakk›nda müspet ya da menfi herhangi bir kanaatte
bulunmak mümkün de¤ildir.
Mahkeme
Dosya No
Bak›rköy 10.
Asliye Ticaret 2012 / 272 E.
Mahkemesi
Bak›rköy 6.
Asliye Ticaret 2013 / 68 E.
Mahkemesi
Davac›
Alacakl›
Günefl
Sigorta
Günefl
Sigorta
Daval›
Borçlu
Dava
De¤eri
Ak›n Tekstil
11.477.075 TL.
A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
18.111 TL.
Son Durum
Mahkeme taraf›ndan 27.05.2013 tarihinde
görevsizlik karar› verilmifl olup, bahse konu
karar davac› Günefl Sigorta taraf›ndan temize
edilmifltir. Yarg›taydan dönüflü beklenmektedir.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada, taraflar›n ayn›
olmas› sebebiyle Bak›rköy 10. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/272 E. Say›l› dosyas› ile
birlefltirilmesine karar verilmifl olup, bu dosyaya
iliflkin cevaplar›m›z dosyaya sunulmufltur. Bak›rköy
10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin dosyas›nda
görevsizlik karar› verilerek, davac› taraf›ndan
temyiz edildi¤inden, dosyan›n Yarg›tay’dan dönüflü
beklenmektedir.
Bak›rköy 10.
Neova
Asliye Ticaret 2012 / 411 E.
Sigorta A.fi.
Mahkemesi
Ak›n Tekstil
4.775.000 TL.
A.fi.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada, dilekçelerin
sunulmas› tamamlanm›fl olup, 08.11.2013 tarihinde
davan›n dördüncü duruflmas› gerçekleflecektir.
Bilirkifli incelemesinin yap›lmas› için ceza
d o s y a s › n › n u l a fl m a s › b e k l e n m e k t e d i r .
Bak›rköy 6.
Asliye Ticaret 2012 / 512 E.
Mahkemesi
Ak›n Tekstil
3.000.000 TL.
A.fi.
B e l i r s i z a l a c a k d a v a s › o l a r a k a ç › l m › fl
olan davada, dilekçeler aflamas› tamamlanarak,
ön inceleme duruflmas› yap›lm›fl olup, bir sonraki
duruflma günü 12.12.2013 tarihinde yap›lacakt›r.
Fikret
Aytulum
‹stanbul 41.
Sompo Japan Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2012 / 274 E.
Sigorta A.fi.
A.fi.
Mahkemesi
‹stanbul
31. ‹cra
Müdürlü¤ü
2012 /
28451 E.
Axa
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
‹stanbul
1. ‹cra
Müdürlü¤ü
2013 /
3131 E.
Axa
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
Bak›rköy 3.
Asliye Ticaret 2013 / 172 E.
Mahkemesi
Günefl
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
50
163.650 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. Aleyhine
aç›lm›fl olan davada, dilekçeler aflamas›
tamamlanarak, ön inceleme duruflmas› yap›lm›fl
olup, bir sonraki duruflma günü 28.01.2014 tarihinde
yap›lacakt›r.
286.711 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan icra takibine taraf›m›zdan
itiraz edilmifltir. Alacakl› taraf›ndan bir y›l içinde
itiraz›n iptali aç›lma hakk› vard›r.
21.722 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan icra takibine taraf›m›zdan
itiraz edilmifltir. Alacakl› taraf›ndan bir y›l içinde
itiraz›n iptali aç›lma hakk› vard›r.
267.429 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davaya cevap dilekçesinin
sunulmufl olup davac›n›n cevaba cevap dilekçesi
beklenmektedir. Ayr›ca mahkemenin tedbire
iliflkin karar›n› her iki tarafta temyiz etmifltir.
Ayr›ca dosyan›n esas›na iliflkin yarg›lamas›
devam etmekte olup davan›n bir sonraki
duruflmas› 26.12.2013 tarihindedir.
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Davac›
Alacakl›
Daval›
Borçlu
Bak›rköy 5.
Asliye Ticaret 2013 / 139 E.
Mahkemesi
Ray
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
Bak›rköy 5.
Asliye Ticaret 2013 / 138 E.
Mahkemesi
Ray
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
Mahkeme
Dosya No
Dava
De¤eri
Son Durum
345.000 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada dilekçeler aflamas›
tamamlanm›fl olup, 19.11.2013 tarihinde ön
inceleme duruflmas› yap›lacakt›r.
1.500.000 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada dilekçe teatisi
tamamlanm›fl olup, ön inceleme duruflmas›
yap›lm›fl olup, yeni duruflma günü 19.12.2013
tarihinde gerçekleflecektir.
Bak›rköy 1.
Allianz
Asliye Ticaret 2013 / 232 E.
Sigorta A.fi.
Mahkemesi
Ak›n Tekstil
1.174.403 TL.
A.fi.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine
aç›lan davada dilekçe teatisi tamamlanm›fl olup,
ön inceleme duruflmas› tarihi beklenmektedir.
Bak›rköy 8.
Ak
Asliye Ticaret 2013 / 209 E.
Sigorta A.fi.
Mahkemesi
Ak›n Tekstil
1.834.770 TL.
A.fi.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine
aç›lan davada dilekçe teatisi tamamlanm›fl olup,
ön inceleme duruflmas› tarihi beklenmektedir.
Bak›rköy 10.
Anadolu
Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2013 / 212 E. Anonim Türk
A.fi.
Mahkemesi
Sigorta fiirketi
Kuzey ‹nfl.
Bak›rköy 16.
Mak. Ka¤›t Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2013 / 293 E.
Kimya San ve
A.fi.
Mahkemesi
D›fl Tic. Ltd. fiti.
‹stanbul 3.
Asliye Ticaret
Mahkemesi
2013 / 142
961.456 TL.
Mahkeme taraf›ndan 08.07.2013 tarihinde
görevsizlik karar› verilmifl olup, davac› taraf›ndan
söz konusu karar temyiz edilmifltir.
60.000 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine
aç›lan davada dilekçe teatisi tamamlanm›fl olup,
ön inceleme duruflmas› yap›lm›fl olup, bir
sonraki duruflma günü 18.12.2013 tarihinde
gerçekleflecektir.
Özsar Teks.
G›da ‹nfl. Nakl. Ak›n Tekstil
1.102.769 TL.
San ve D›fl
A.fi.
Tic. Ltd. fiti.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine
aç›lan davada dilekçe teatisi tamamlanm›fl olup,
07.11.2013 tarihine ön inceleme duruflmas›
verilmifltir.
‹stanbul 4.
Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2012 / 354 E.
A.fi.
Mahkemesi
Zurich
7.083.169 TL.
Sigorta A.fi.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine
aç›lan davada dilekçe teatisi tamamlanm›fl olup,
ön inceleme duruflmas› yap›lm›fl olup, bir
sonraki duruflma günü 05.02.2013 tarihinde
gerçekleflecektir.
‹stanbul 30.
Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2012 / 354 E.
A.fi.
Mahkemesi
Zurich
Sigorta A.fi.
Dava 21.05.2013 tarihinde aç›lm›fl olup, ‹stanbul
4. ATM’nin dosyas› ile birlefltirilmesine karar
verilmifltir. Ayr›ca daval›n›n ikinci cevap dilekçesi
beklenmektedir,
237.068 TL.
31.12.2012
31Aral›k 2012 tarihi itibariyle Ak›n Tekstil A.fi. aleyhine aç›lan 16 adet davan›n tamam› Maddi / Manevi
tazminat davas› olup, sözkonusu bu davalarda Grup'tan toplam 488.925TL tazminat talep edilmektedir.
Grup taraf›ndan bu tutarlara ilgili dönemlerdekarfl›l›k ayr›lm›flt›r. 31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle davalar
devam etmekte olup, bu davalar›n neticeleri hakk›nda müspet ya da menfi herhangi bir kanaatte
bulunmak mümkün de¤ildir.
Yang›nla ilgili olarak Grup lehine/alehine aç›lan davalar afla¤›daki gibidir.
51
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Mahkeme
Dosya No
Davac›
Alacakl›
‹stanbul 4.
Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2012 / 354 E.
A.fi.
Mahkemesi
Bak›rköy 10.
Asliye Ticaret 2012 / 272 E.
Mahkemesi
Bak›rköy 6.
Asliye Ticaret 2013 / 68 E.
Mahkemesi
Daval›
Borçlu
Dava
De¤eri
Son Durum
Ak›n Tekstil A.fi.'ye ait binada
23.04.2012 tarihinde ç›kan yang›n
nedeniyle, zarar sigortac› olan Zurich
Sigorta A.fi. Aleyhine, binada oluflan
zarara iliflkin olarak ödenmeyen
7.083.169 TL.
tazminat miktar›n›n tazmini amac›yla
aç›lm›flt›r. Dosyada henüz dilekçeler
aflamas› tamamlanmam›fl olup,
daval›n›n cevaba cevap dilekçesi
beklenmektedir.
Zurich
Sigorta
Günefl
Sigorta
Ak›n Tekstil A.fi.' ye ait binada ç›kan
yang›n nedeniyle, bina maliki s›fat›yla
Ak›n Tekstil A.fi. Aleyhine aç›lm›fl
olan davada, dilekçelerin sunulmas›
Ak›n Tekstil
11.477.075 TL.
tamamlanm›fl olup, davac› Günefl
A.fi.
Sigorta A.fi.'nin ihtiyari tedbir talebi
reddedilmifltir. Henüz ön inceleme
duruflmas› için tarih belirlenmemifltir.
Günefl
Sigorta
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada,
taraflar›n ayn› olmas› sebebiyle
Bak›rköy 10. Asliye Ticaret Mahkemesi
2012/272 E. Say›l› dosyas› ile
birlefltirilmesine karar verilmifl olup,
bu dosyaya iliflkin cevaplar›m›z
dosyaya sunulmufltur. Bu dosyada
talep edilen mebla¤ için yarg›lama
Bak›rköy 10. Asliye Ticaret
Mahkemesi'nde devam edecektir.
Duruflma günü beklenmektedir.
Ak›n Tekstil
A.fi.
18.111 TL.
Bak›rköy 10.
Neova
Asliye Ticaret 2012 / 411 E.
Sigorta A.fi.
Mahkemesi
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada,
Ak›n Tekstil
4.775.000 TL. dilekçelerin sunulmas› tamamlanm›fl
A.fi.
olup, 03.04.2013 tarihinde ön inceleme
duruflmas› gerçekleflecektir.
Bak›rköy 6.
Asliye Ticaret 2012 / 512 E.
Mahkemesi
Belirsiz alacak davas› olarak aç›lm›fl
olan davada, tahmini zarar de¤eri
olarak 3.000.000-TL bina maliki
Ak›n Tekstil
3.000.000 TL. s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.'den talep
A.fi.
edilmifl olup, davaya cevaplar›m›z
sunulmufltur. Davac›n›n cevaba
cevap dilekçesi beklenmektedir.
Fikret
Aytulum
‹stanbul 41.
Sompo Japan Ak›n Tekstil
Asliye Ticaret 2012 / 274 E.
Sigorta A.fi.
A.fi.
Mahkemesi
‹stanbul
31. ‹cra
Müdürlü¤ü
2012 /
28451 E.
Axa
Sigorta A.fi.
Ak›n Tekstil
A.fi.
52
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan davada, davaya
163.650 TL.
cevaplar›m›z sunulmufl olupi davac›n›n
cevaba cevap dilekçesi beklenmektedir.
286.711 TL.
Bina maliki s›fat›yla Ak›n Tekstil A.fi.
Aleyhine aç›lm›fl olan icra takibine
taraf›m›zdan itiraz edilmifltir. Alacakl›
taraf›ndan bir y›l içinde itiraz›n iptali
aç›lma hakk› vard›r.
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
iii) Pasifte yer almayan taahhütler;
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Grup'un taahhütleri afla¤›da gösterilmifltir.
31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Grup'un vermifl oldu¤u teminat mektubu ve teminat
senetlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:
31.12.2013
Hesap Ad›
Elektrik, do¤algaz, sigorta flirketleri ve
vergi dairesine KDV iadesi için verilen
teminat mektuplar›
Gümrüklere dahilde iflleme belgeleri
kapat›lana kadar KDV'sinin tecil edilebilmesi
için verilen teminat mektuplar›
Müflterilere verilen teminat mektuplar›
Emlak Planlama Verilen Tem. Mektuplar›
Di¤er
Toplam
Döviz Tutar›
Para Birimi
TL Karfl›l›¤›
2.851.050
TL
2.851.050
795.911
2.387.985
24.535.680
476.282
TL
TL
TL
TL
795.911
2.387.98
24.535.680
476.282
31.046.908
Döviz Tutar›
Para Birimi
TL Karfl›l›¤›
5.211.185
TL
5.211.185
910.125
2.411.518
476.282
TL
TL
TL
910.125
2.411.518
476.282
9.009.110
31.12.2012
Hesap Ad›
Elektrik, do¤algaz, sigorta flirketleri ve
vergi dairesine KDV iadesi için verilen
teminat mektuplar›
Gümrüklere dahilde iflleme belgeleri
kapat›lana kadar KDV'sinin tecil edilebilmesi
için verilen teminat mektuplar›
Müflterilere verilen teminat mektuplar›
Di¤er
Toplam
53
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
iv) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›;
31.12.2013
Grup'un 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle aktif de¤erlerinin toplam sigorta tutar› 197.796.175 TL olup,
detay liste afla¤›daki gibidir.
Sigorta
Sigorta Sona
Sig. Aktifin Cinsi
Sigorta fiirketi
Tutar
Bafllama Tarihi
Erme Tarihi
Binalar
Zurich Sigorta
53.780.076
01.01.2013
01.01.2014
Demirbafllar
Zurich Sigorta
973.200
01.01.2013
01.01.2014
Makina ve tesisat
Zurich Sigorta
113.614.019
01.01.2013
01.01.2014
Emtia
Zurich Sigorta
29.281.630
01.01.2013
01.01.2014
Tafl›tlar (34 RA 776)
Anadolu Sigorta
147.250
28.03.2013
28.02.2014
Toplam
197.796.175
31.12.2012
Grup'un 31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle aktif de¤erlerinin toplam sigorta tutar› 176.124.842 TL olup,
detay liste afla¤›daki gibidir.
Sigorta
Sigorta Sona
Sig. Aktifin Cinsi
Sigorta fiirketi
Tutar
Bafllama Tarihi
Erme Tarihi
Binalar
Zurich Sigorta
77.786.755
01.01.2012
01.01.2013
Demirbafllar
Zurich Sigorta
1.065.454
01.01.2012
01.01.2013
Makina ve tesisat
Zurich Sigorta
63.022.297
01.01.2012
01.01.2013
Emtia
Zurich Sigorta
33.975.674
01.01.2012
01.01.2013
Tafl›tlar (34 FV 6518)
Zurich Sigorta
112.612
28.02.2012
28.02.2013
Tafl›tlar (34 RA 776)
Anadolu Sigorta
141.050
29.03.2012
29.03.2013
Tafl›tlar (34 BZ 7560)
Zurich Sigorta
21.000
14.12.2012
14.12.2013
Toplam
176.124.842
v) Grup taraf›ndan Verilen Teminat, Rehin ve ‹poteklerin Özkaynaklara Oran›;
Grup taraf›ndan verilen TR‹' ler
31.12.2013
A. Kendi tüzel kiflili¤i ad›na verilmifl olan
TR‹' lerin toplam tutar›
31.046.908
B. Tam konsolidasyon kapsam›na dahil edilen
ortakl›klar lehine verilmifl olan TR‹' lerin toplam tutar›
C. Ola¤an ticari faaliyetlerin yürütülmesi amac›yla
di¤er 3. kiflilerin borcunu temin amac›yla verilmifl
olan TR‹' lerin toplam tutar›
D. Di¤er verilen TR‹' lerin toplam tutar›
i. Ana ortak lehine verilmifl olan TR‹' lerin toplam tutar›
ii. B ve C maddeleri kapsam›na girmeyen di¤er grup
flirketleri lehine verilmifl olan TR‹' lerin toplam tutar›
iii. C maddesi kapsam›na girmeyen 3. kifliler lehine
verilmifl olan TR‹' lerin toplam tutar›
Toplam
31.046.908
31.12.2012
9.009.110
9.009.110
Grup'un vermifl oldu¤u di¤er TR‹' lerin Grup Özkaynaklar›' na oran› 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle %
0' d›r. (31 Aral›k 2012 tarihi itibariyle % 0' d›r).
Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›s›nda kay›tl›
51.383 metrekarelik gayrimenkulünün üzerine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 20 Aral›k
2013 tarih 14510 yevmiye ile 2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 7. maddesine göre flerh konulmufltur.
54
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
23 TAAHHÜTLER
Afla¤›da belirtilen Grup'un ihracat ve ithalat taahhütleri, flirketin dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda
vermifl oldu¤u taahhütlerden oluflmaktad›r. Bu taahhütlerin yerine getirilememesi durumunda ek süre
talep edilmekte olup, sonras›nda sözkonusu taahhütler tan›nan ek süreler içerisinde gerçeklefltirilemezse
Grup dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda yer alan mallara iliflkin ödemedi¤i ithalat vergilerini ödeme
yükümlülü¤ü ile karfl› karfl›ya kalabilmektedir. Grup geçmifl tecrubelerine dayanarak böyle bir ihtimalin
ortaya ç›kmas›n› çok düflük olarak görmekte oldu¤undan bu taahhütlere iliflkin herhangibir yükümlülük
hesaplamamaktad›r. Grup'un taahhütleri bilanço d›fl› kredi riski içermemektedir.
31.12.2013
‹hracat ve ithalat taahhütleri
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'na verilen dahilde iflleme izin belgesine dayanan ihracat ve ithalat taahhütleri
kapsam›nda Grup'un:
20/11/2013 tarih 2013/D1-06951 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 19/05/2014 tarihine
kadar 1.750.416 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 19/05/2014 tarihine kadar 653.837 ABD Dolar› tutar›nda
ithalat,
22/10/2013 tarih 2013/D1-06313 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 21/04/2014 tarihine
kadar 2.160.012 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 21/04/2014 tarihine kadar 800.000 ABD Dolar› tutar›nda,
ithalat taahhütleri bulunmaktad›r.
31.12.2012
‹hracat ve ithalat taahhütleri
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'na verilen dahilde iflleme izin belgesine dayanan ihracat ve ithalat taahhütleri
kapsam›nda Grup'un:
27.02.2013 tarih 2013/D1-01261 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 26.08.2013 tarihine kadar
820.843 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 26.08.2013 tarihine kadar 320.000 ABD Dolar› tutar›nda ithalat,
24.07.2012 tarih 2012/D1-04749 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 23.04.2013 tarihine kadar
3.364.306 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 23.04.2013 tarihine kadar 1.987.271 ABD Dolar› tutar›nda ithalat,
07.09.2012 tarih 2012/D1-05639 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 06.03.2013 tarihine kadar
3.625.126 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 06.03.2013 tarihine kadar 787.310ABD Dolar› tutar›nda ithalat,
18.12.2012 tarih 2012/D1-07837 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 17.06.2013 tarihine
kadar 756.030 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 17.06.2013 tarihine kadar 280.000 ABD Dolar› tutar›nda
ithalat,
24.08.2012 tarih 2012/D1-05345 no'lu dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda 23.02.2013 tarihine kadar
1.394.018 ABD Dolar› tutar›nda ihracat, 23.02.2013 tarihine kadar 495.718 ABD Dolar› tutar›nda ithalat
taahhütleri bulunmaktad›r.
55
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
24 ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
K›sa Vadeli
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› (*) (Not:22)
Toplam
31.12.2013
863.689
863.689
31.12.2012
1.654.302
1.654.302
Uzun Vadeli
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Toplam
31.12.2013
2.597.889
2.597.889
31.12.2012
1.934.746
1.934.746
3.461.578
3.589.048
Toplam
(*) K›sa vadeli k›dem tazminat› karfl›l›klar› Grup' tan raporlama dönemi sonras›nda ayr›lan personele
ödenen k›dem tazminatlar›ndan oluflmaktad›r. Bu dönem içerisinde ayr›lan bu personel için k›dem
tazminat› tablosunda iskonto ifllemi yap›lmam›fl olup, sözkonusu personelin k›dem tazminat› karfl›l›klar›
brüt k›dem tazminat› tutar› üzerinden mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
Yürürlükteki ‹fl Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak flekilde
ifl sözleflmesi sona erenlere, mevzuat gere¤i hak kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi
yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan mevzuat gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak
iflten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. 31
Aral›k 2013 tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 3.438,22 TL (31 Aral›k 2012: 3.129,25 TL)
tavan›na tabidir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, Grup'un çal›flanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas›
yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahminine göre hesaplan›r. UMS 19 (“Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”),
Grup'un yükümlülüklerini tan›mlanm›fl fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri
kullan›larak gelifltirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda
kullan›lan aktüeryal varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir:
Esas varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona paralel olarak artmas›d›r.
Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel oran› ifade eder. 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle, ekli konsolide mali tablolarda karfl›l›klar, çal›flanlar›n
emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas› yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek
hesaplan›r. 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle karfl›l›klar y›ll›k % 5 enflasyon oran› ve % 9,5 iskonto oran›
varsay›m›na göre, % 4,29 reel iskonto oran› ile hesaplanm›flt›r (31Aral›k 2012: % 4,66 reel iskonto oran›).
Grup yönetimi 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle bu oranlara iliflkin tahminlerin revize edilmesine gerek
görmemifltir.
K›dem tazminat›nda emeklilik olas›l›¤› tahmini 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle %96,33 olarak hesaplanm›flt›r.
(31Aral›k2012: % 94,79)
1 Ocak 1 Ocak 31 Aral›k 2013
31 Aral›k 2012
Aç›l›fl
3.589.049
2.813.372
Dönem içi Ödeme
(3.269.084)
(1.545.647)
Faiz maliyeti
119.278
242.227
Cari hizmet maliyeti
1.671.302
1.858.765
Ödeme/Faydalar›n K›s›lmas›/‹flten
Ç›kar›lma Dolays›yla Oluflan Kay›p
935.594
Aktüeryal Kay›p Kazanç
415.439
220.332
Kapan›fl Bakiyesi
3.461.578
3.589.049
Cari ve önceki dönem k›dem tazminat› karfl›l›k gelir giderinin tamam› di¤er faaliyet gelirleri ve faaliyet
giderleri içerisinde muhasebelefltirilmifltir.
56
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
25 EMEKL‹L‹K PLANLARI
Bulunmamaktad›r.
26 D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Di¤er Dönen Varl›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Devreden KDV
617.378
1.108.157
‹fl Avanslar›
4.295
126.455
Di¤er
2.326
1.576
Toplam
623.999
1.236.188
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Di¤er Duran Varl›klar› bulunmamaktad›r.
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle K›sa ve Uzun Vadeli Di¤er Yükümlülükleri
bulunmamaktad›r.
27 ÖZKAYNAKLAR
i) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle kontrol gücü olmayan pay (1.629.811) TL'dir. (31.12.2012: (886.870) TL)
Kontrol gücü olmayan paylar hareket tablosu afla¤›daki gibidir.
1 Ocak 31 Aral›k 2013
(886.870)
(742.941)
(1.629.811)
1 Ocak
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Kar/(Zarar›)
Kapan›fl Bakiyesi
1 Ocak 31Aral›k 2012
(61.592)
(825.278)
(886.870)
ii) Sermaye / Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi
Ak›n Tekstil Anonim fiirketi'nin hissedarlar› ve hisse oranlar› 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri
itibariyle afla¤›daki gibidir:
Ak›n Tekstil A.fi.
Ortaklar
Haydar Ak›n Holding A.fi.
Ak›n Holding A.fi.
Ak›n Turizm ‹nflaat A.fi.
Rag›p Ak›n
Henza Çolako¤lu
Feyza Çolako¤lu
Haydar Nuri Çolako¤lu
Faruk Mehmet Çolako¤lu
Di¤er kay›tl› ortaklar
Halka arz edilen
31.12.2013
Hisse Grubu
B-C
A-C
B-C
A-C
B-C
B-C
B-C
B-C
C
C
Pay Tutar›
5.043.470
6.431.796
2.056.270
3.213.000
1.272.528
2
636.263
636.263
1.122.408
4.788.000
25.200.000
Grup’un nihai kontrolü Ak›n ailesi üyelerindedir.
57
Pay Oran›
(%)
20,01
25,52
8,16
12,75
5,05
0,01
2,52
2,52
4,46
19,00
100,00
31.12.2012
Pay Tutar›
5.043.470
6.431.796
2.056.270
3.213.000
1.272.528
1.272.528
Pay Oran›
(%)
20,01
25,52
8,16
12,75
5,05
5,05
1.122.408
4.788.000
25.200.000
4,46
19,00
100,00
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Hisse adedi, hisse gruplar› ve imtiyazlar:
31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle, fiirket'in sermayesi, ihraç edilmifl ve her biri 1 TL nominal de¤erde
25.200.000 adet hisseden meydana gelmifltir. fiirket kay›tl› sermaye sistemine dahildir. Kay›tl› Sermaye
tavan› 80.000.000 TL'dir.
fiirket'in kurulufl sözleflmesinin kay›tl› sermaye, idare heyeti azalar›, toplant›lar, fiirket temsil ve idaresi,
murak›plar, toplant› nisab›, esas mukavele tadili, kar›n tespiti ve taksimi, fiirket'in fesih halleri maddelerinde
yap›lacak de¤ifliklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacaklar› ayr› bir toplant›da tasdik olunmad›kça
infaz edilmez.
‹dare Meclisi azalar›ndan ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu hisse sahipleri ekseriyeti taraf›ndan
gösterilecek adaylar aras›ndan Umumi Heyetçe seçilir. E¤er C grubu hisse sahipleri ekseriyeti, Umumi
Heyetten bir aday gösterememifl ise bu aza Umumi Heyetçe serbestçe seçilir. Bir azal›¤›n herhangi bir
nedenle boflalmas› halinde ‹dare Meclisi azal›¤› boflalan yere ayn› grup hissedarlar›n gösterece¤i adaylar
aras›ndan kanuni flartlar› haiz bir kimseyi geçici olarak aza geçer. E¤er C grubu bir aday gösterememifl
ise bu aza ‹dare Meclisi taraf›ndan serbestçe seçilir. Böylece seçilen aza ilk Umumi Heyetin onay›na
sunulur ve eski azan›n süresini tamamlar.
fiirket'in muamelat› ve hesabat› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1 sene için seçilecek 2 murak›p
taraf›ndan murakabe edilir. Murak›plar›n biri A grubu hisse sahiplerinin ço¤unlu¤unun, di¤eri ise B
grubu hisse sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar aras›ndan Umumi Heyetçe seçilir.
Y›l içinde sermaye art›fl›:
Bulunmamaktad›r.
Ortakl›k yap›s›nda önemli de¤iflmeler:
Bulunmamaktad›r.
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi
fiirket'in karfl›l›kl› sermaye düzeltmesine tabi olacak ifltirak› bulunmamas› sebebiyle dönem sonu itibariyle
sermaye/karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi bulunmamaktad›r.
iii) Sermaye Yedekleri
Bulunmamaktad›r.
iv) Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler yasal yedeklerden oluflmaktad›r.
Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, flirketin ödenmifl sermayesinin %20'sine
ulafl›ncaya kadar, kanuni netkar›n %5'i olarak ayr›l›r.‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin%5'ini
aflanda¤›t›lankar›n%10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini
geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde
kullan›lmas› mümkün de¤ildir.
v) Geçmifl Y›l Kârlar› / Zararlar›
Geçmifl Y›l Karlar› / Zararlar›,ola¤anüstü yedekler ve di¤er geçmifl y›l zararlar›ndan oluflmaktad›r.
25 fiubat 2005 tarih, 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir
kar üzerinden SPK'n›n asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar
da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi durumunda,
bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n
tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal kay›tlar›n
herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›r. SPK'n›n 27 Ocak
2010 tarihli karar› ile paylar› borsada ifllem gören halka aç›k anonim ortakl›klar için yap›lacak temettü
da¤›t›m› konusunda herhangi bir asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤u getirilmemesine karar verilmifltir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ile ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri bedelsiz sermaye
art›r›m›; nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir. Ancak özsermaye enflasyon
düzeltme farklar›, nakit kar da¤›t›m›nda kullan›lmas› durumunda kurumlar vergisine tabidir.
Grup'un SPK standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›nda geçmifl y›l zarar› olmas› nedeniyle dönem
kar›ndan ve geçmifl y›l karlar›ndan da¤›t›labilir kar pay› mevcut de¤ildir. Da¤›t›labilir kar tutar›n›n
hesab›nda sermaye düzeltmesi farklar› dikkate al›nmam›flt›r. Geçmifl y›l zararlar›n›n enflasyon düzeltmesi
olumlu farklar› ile mahsup edilmesine yönelik Yönetim Kurulu karar› ve Genel Kurul onay› olmas›na
ba¤l› olarak, da¤›t›labilir kar tutar› rakam› oluflabilecektir.
58
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
fiirket'in 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle SPK standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›nda yer alan
dönem zarar› 17.787.661 TL'dir. fiirketin geçmifl dönem zararlar› bulundu¤u için da¤›t›labilir kar tutar›
bulunmamaktad›r. fiirket yönetimi rapor tarihi itibariyle kar da¤›t›m karar› almam›flt›r.
Grup'un 31 Aral›k 2013 ve 31 Aral›k 2012 tarihleri itibariyle Özkaynak kalemleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Hesap Ad›
Ödenmifl Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lmayacak
Birikmifl Di¤er Kapsaml› Gelirler veya Giderler
-Yeniden De¤erleme Ölçüm Kazanç/Kay›plar›
-Tan›mlanm›fl Fayda Planlar› Yeniden Ölçüm
Kar veya Zararda Yeniden S›n›fland›r›lacak
Birikmifl Di¤er Kapsaml› Gelirler veya Giderler
-Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler
Geçmifl Y›l Kar/(Zararlar›)
Net Dönem Kar/(Zarar›)
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar Toplam›
Kontrol gücü olmayan pay
Toplam Özkaynaklar
31.12.2013
25.200.000
71.987.423
31.12.2012
25.200.000
71.987.423
107.975.946
108.308.297
(332.351)
104.165.997
104.165.997
-
(23.135)
(23.135)
3.042.390
(2.358.519)
(17.787.665)
188.036.440
(1.629.811)
186.406.629
3.042.390
(12.266.322)
6.018.121
198.147.609
(886.870)
197.260.739
28 SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Sat›fllar ve Sat›fllar›n Maliyeti afla¤›da aç›klanm›flt›r:
Hesap Ad›
Yurtiçi Sat›fllar
Yurtd›fl› Sat›fllar
Kira Geliri
Sat›fltan ‹adeler (-)
Sat›fl ‹skontolar› (-)
Di¤er ‹ndirimler (-)
Net Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti (-)
Ticari Faal. Brüt Kâr / (Zarar)
01.01.2013
31.12.2013
62.010.407
59.121.787
1.852.255
(579.420)
(95.487)
122.309.542
01.01.2012
31.12.2012
46.390.697
72.019.553
2.459.113
(455.078)
(490.543)
119.923.742
(107.017.635)
(106.686.752)
15.291.907
13.236.990
Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu
31.12.2013
SMM Tablosu
Direkt ‹lkmadde ve Malzeme Giderleri
Direkt ‹flcilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Stok Kullan›m›
1- Dönem Bafl› Stok
2- Dönem Sonu Stok
Sat›fllar›n Maliyeti
33.688.662
26.383.767
31.12.2012
51.272.813
8.865.334
39.574.593
7.304.895
107.017.635
SMM Tablosu
Direkt ‹lkmadde ve Malzeme Giderleri
Direkt ‹flcilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Stok Kullan›m›
1- Dönem Bafl› Stok
2- Dönem Sonu Stok
Sat›fllar›n Maliyeti
31.454.428
33.688.662
59
58.170.779
5.811.453
44.938.754
(2.234.234)
106.686.752
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
29 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA SATIfi DA⁄ITIM G‹DERLER‹, GENEL
YÖNET‹M G‹DERLER‹
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Faaliyet Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:
01.01.2013
01.01.2012
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Gid. (-)
(9.031.989)
(10.907.413)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(18.411.284)
(15.064.684)
Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-)
(3.733.933)
(3.678.812)
Toplam Faaliyet Giderleri (-)
(31.177.206)
(29.650.909)
30 N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:
01.01.2013
Hesap Ad›
31.12.2013
Pazarlama Sat.ve Da¤. Gid. (-)
(9.031.989)
Personel Giderleri
(2.242.138)
‹hracat Komisyon Giderleri
(2.507.113)
Reklam Giderleri
(289.910)
‹letiflim giderleri
(302.159)
Seyahat giderleri
(344.098)
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
(1.056.721)
Nakliye Giderleri
(1.335.664)
Amortisman giderleri
(54.222)
Di¤er Giderler
(899.964)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(18.411.284)
Personel Giderleri
(12.083.187)
Dan›flmanl›k Giderleri
(1.768.456)
‹letiflim Giderleri
(216.662)
Seyahat Giderleri
(103.050)
Binek Oto Yak›t ve Di¤er giderleri
(486.706)
Vergi Resim Harç Giderleri
(1.308.026)
Amortisman Ve Tükenme Paylar›
(445.225)
Nakliye Giderleri
(475.759)
Bak›m Onar›m Giderleri
(226.708)
Di¤er Giderler
(1.297.505)
Araflt›rma ve Gelifltirme Gid. (-)
(3.733.933)
Personel Giderleri
(1.700.995)
Malzeme Kull. ve Numune Giderleri
(1.681.826)
Dan›flmanl›k Giderleri
(233.981)
Amortisman Giderleri
(25.818)
Di¤er Giderler
(91.313)
Toplam Faaliyet Giderleri
(31.177.206)
01.01.2012
31.12.2012
(10.907.413)
(3.131.933)
(4.517.940)
(456.319)
(226.603)
(359.696)
(163.166)
(972.469)
(55.276)
(1.024.011)
(15.064.684)
(8.275.982)
(1.473.612)
(217.000)
(132.633)
(488.343)
(788.692)
(542.149)
(535.591)
(446.566)
(2.164.116)
(3.678.812)
(1.509.186)
(1.418.929)
(648.697)
(34.280)
(67.720)
(29.650.909)
Grup' un araflt›rma gelifltirme giderleri hakk›nda detay bilgi 2.09.07 numaral› dipnotta sunulmufltur.
Amortisman giderleri ve itfa paylar›n›n gelir tablosu hesaplar›na kaydedildi¤i tutarlar afla¤›da belirtilmifltir:
01.01.2013
01.01.2012
31.12.201
31.12.2012
Sat›fllar›n Maliyeti-Stoklar
(6.323.384)
(5.095.621)
Araflt›rma ve Gelifltirme Gideri
(25.818)
(34.280)
Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Gid.
(54.222)
(55.276)
Genel Yönetim Giderleri
(445.225)
(542.149)
Toplam
(6.848.649)
(5.727.326)
Personel giderlerinin gelir tablosu hesaplar›na kaydedildi¤i tutarlar afla¤›da belirtilmifltir:
01.01.2013
01.01.2012
31.12.2013
31.12.2012
Sat›fllar›n maliyeti
(16.316.177)
(13.257.520)
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri
(2.242.138)
(3.131.933)
Genel yönetim giderleri
(12.083.187)
(8.275.982)
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
(1.700.995)
(1.509.186)
Toplam
(32.342.497)
(26.174.621)
60
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31 ESAS FAAL‹YETLERDEN D‹⁄ER GEL‹R / G‹DERLER
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.
01.01.2013
01.01.2012
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Di¤er Gelirler
14.332.776
32.456.222
Reklamasyon Geliri
246.024
278.532
Numune Sat›fl Geliri
854.182
1.212.768
Hurda Sat›fl Gelirleri
211.064
462.498
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar (Dava)
248.638
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar (fiüp.Al.Karfl.)
247.243
Sat›fllardan Elimine Edilen Faiz
888.613
744.931
Cari Dönem Reeskont Geliri
589.255
175.774
Önceki Dönem Reeskont Geliri
114.700
459.720
Kur Fark› Gelirleri(Ticari Alacak Borç)
7.059.086
5.371.707
Fuar Teflvik Gelirleri
1.070.545
745.427
Vade Fark› Gelirleri
79.634
281.156
Kira Yans›tma Gelirleri
298.056
2.854.810
Sigorta Hasar Tazminat Geliri
175.871
9.689.654
Grev Gelirleri
699.274
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul Makul De¤er Fark› Geliri
9.883.333
Di¤er Gelir ve Karlar
1.550.591
295.912
Di¤er Faaliyet Giderleri
(14.670.930)
(8.430.951)
Çal›flmayan K›s›m Gider Zararlar›
(1.938.864)
fiüpheli Alacak Karfl›l›k Giderleri
(232.427)
Dava Karfl›l›k Giderleri
(92.008)
Al›mlardan Elimine Edilen Faiz
(2.732.831)
(744.090)
Cari Dönem Reeskont Giderleri
(171.143)
(114.700)
Önceki Dönem Reeskont ‹ptali
(175.774)
(229.613)
Kur Fark› Giderleri
(8.170.785)
(6.211.079)
Hurda Sat›fl Zarar›
(342.656)
(167.154)
Di¤er Giderler
(1.046.869)
(731.888)
Di¤er Gelir / Giderler (Net)
(338.154)
24.025.271
32 YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN GEL‹R VE G‹DERLER
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Yat›r›m Faaliyetlerinden Gelir ve Giderler afla¤›da aç›klanm›flt›r:
01.01.2013
01.01.2012
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Yat›r›m Faaliyetlerinden Gelirleri
42.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›k Sat›fl Kar›
42.425
Yat›r›m Faaliyetlerinden Giderler(-)
(2.641.516)
(72.523)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›k Sat›fl Zarar›
(2.641.516)
(72.523)
Yat›r›m Faaliyetlerinden Gelir / Giderler (Net)
(2.641.516)
(30.098)
33 F‹NANSAL GEL‹R VE G‹DERLER
Grup'un dönem sonlar› itibariyle Finansal Gelir ve Giderler afla¤›da aç›klanm›flt›r:
01.01.2013
Hesap Ad›
31.12.2013
Finansal Gelirler
1.348.965
Faiz Gelirleri
721.218
Kur Fark› Gelirleri
627.617
Vadeli Döviz Sat›fl Anlaflmas› Geliri
Di¤er
130
Finansal Giderler(-)
(1.960.790)
Faiz Giderleri
(1.230.841)
Kur Fark› Giderleri
(504.696)
Vadeli Döviz Sat›fl Anlaflmas› Gideri
Teminat Mektubu Giderleri
(159.154)
Di¤er
(66.099)
Gelir / Giderler (Net)
(611.819)
Dönem içerisinde aktiflefltirilen finansman maliyeti bulunmamaktad›r.
61
01.01.2012
31.12.2012
1.908.156
440.889
1.104.521
362.746
(1.405.471)
(486.090)
(625.701)
(195.325)
(42.327)
(56.028)
502.685
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
34 SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bulunmamaktad›r.
35 VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Grup'un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmifl vergi giderinden
(veya geliri) oluflmaktad›r.
01.01.2013
01.01.2012
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Cari Dönem Yasal Vergi Karfl. (-)
Ertelenmifl Vergi Geliri / (Gideri)
946.187
(2.891.096)
Toplam Vergi Gelir / (Gideri)
946.187
(2.891.096)
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karfl›l›¤›
Türkiye'deki geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplan›p tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun
olarak Grup'un 2013 y›l› kazançlar›n›n geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aflamas›nda kurum
kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanm›flt›r.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere,
maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan
düflülemez. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyar›nca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyan›
üzerine tarh olunur. Türkiye'de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü
bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 25 Nisan tarihine kadar
vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan
muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilirler.
Grup'un vergi hesab› afla¤›daki gibidir.
01.01.2013
01.01.2012
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Yasal Kay›tlardaki Ticari (Kar) / Zarar
9.846.605
244.925
Matraha ‹laveler
372.993
473.035
Yasal Kay›tlardaki Mali (Kar) / Zarar
10.219.598
717.960
Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum
kazanc›na dahil ederek beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye'deki
flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas›
gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2006/10731 Say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile Gelir vergisi stopaj oran› %10' dan %15' e ç›kar›lm›flt›r.
ii) Ertelenmifl Vergi:
Grup'un vergiye esas yasal mali tablolar› ile SPK Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›
aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi aktifi ve pasifini
muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlar› ile SPK Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan
kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r.
Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda meydana
gelen farklar›ndan kaynaklanmaktad›r. Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa ve arazi
hariç), maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n ve peflin ödenen giderlerin yeniden de¤erlenmesi ile
alacaklar›n ve borçlar›n reeskontu, k›dem tazminat› karfl›l›¤›, geçmifl y›l zararlar› v.b. üzerinden
hesaplanmaktad›r. Her bilanço döneminde Grup, ertelenmifl vergi alacaklar›n› gözden geçirmekte ve
ileriki y›llarda vergilendirilebilir gelirlerden düflülemeyece¤i tespit edilen ertelenmifl vergi alacaklar›n›
geri çekmektedir. Ertelenmifl vergi hesab›nda kurumlar vergisi oran› baz al›nmaktad›r.
62
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Birikmifl
Geçici Farklar
Hesap Ad›
31.12.2013
31.12.2012
Mali Zarar
Reeskont Gideri
171.143
114.700
Prekont Geliri
589.255
175.774
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
3.461.578
3.589.048
Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
1.820.548
3.027.142
Komisyon Gider Karfl›l›¤›
493.892
221.219
‹hbar Tazminat› Karfl›l›¤›
272.740
119.959
Sat›fllardaki dönemsellik ilkesinin yasal
finansal tablolarda farkl› uygulanmas›n›n etkisi
(‹ntaç Düzeltmesi)
332.054
229.990
fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›
499.085
426.496
Sabit K›ymetler
38.896.383
43.316.892
Dava Karfl›l›¤›
271.959
488.925
MDV ve Yat. Amaçl› Gayr. De¤er Art›fl› (*)114.008.733
109.648.416
Di¤er
21.485
965.989
Ertelenmifl Vergi Varl›¤› / (Yükümlülü¤ü)
Ertelenmifl Vergi
Varl›¤›/(Yükümlülü¤ü)
31.12.2013
31.12.2012
34.229
22.940
(117.851)
(35.155)
692.316
717.810
364.110
605.428
98.778
44.244
54.548
23.992
66.411
99.817
(6.185.527)
54.392
(5.700.437)
(4.297)
(10.543.511)
45.998
85.299
(7.084.087)
97.785
(5.482.421)
(191.883)
(11.150.050)
(*)Ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülükleri hesaplan›rken di¤er kalemler için birikmifl geçici farklar
üzerinden % 20' lik kurumlar vergisi oran› kullan›lm›fl olup, MDV de¤er art›fl› kalemi için Kurumlar
Vergisi Kanunu' nun 5. maddesinin (e) bendi gere¤i % 75'lik gayrimenkul istisnas› göz önünde
bulundurularak hesaplama yap›lm›flt›r. Sözkonusu kanun maddesine istinaden birikmifl geçici fark›n
%25' inin % 20'si kadar ertelenmifl vergi hesaplanm›flt›r.
31.12.2013
31.12.2012
Dönem Bafl› Ertelenmifl Vergi Varl›¤›/ (Yük.)
(11.150.050)
(8.226.166)
Ertelenmifl Vergi Geliri/ (Gideri)
946.187
(2.891.096)
Özkaynakta Muhasebelefltirilen Ert. Vergi
(339.648)
(32.788)
Dönem Sonu Ertelenmifl Vergi varl›¤› / Yükümlülü¤ü(10.543.511)
(11.150.050)
Kullan›lm›fl / Kullan›lmam›fl Vergi Avantajlar›na ‹liflkin Aç›klama: Grup Yönetimi taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmede gelecek y›llarda oluflacak mali kar ile realize edilmesinin mümkün olmad›¤›
de¤erlendirilerek ertelenmifl vergi hesab›nda dikkate al›nmam›flt›r. Ertelenmifl vergi hesab›nda dikkate
al›nmayan mali zarar›n detay› afla¤›daki gibidir.
Dönem
2008 y›l›
2009 y›l›
2010 y›l›
2011 y›l›
2012 y›l›
2013 y›l›
Toplam
Kullan›labilecek En Son Y›l
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 y›l›
147.406
767.665
492.634
10.685.269
12.092.974
63
2012 y›l›
12.184.943
205.607
853.042
185.176
836.391
14.265.159
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Dönem vergi gelirinin (giderinin) dönem kar› ile mutabakat› afla¤›daki gibidir:
Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›:
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar/(zarar)
Kurumlar vergisi oran› %20
Vergi etkisi:
- Cari Dönmede Ertelenmifl Vergi Hesab›na
Dahil Edilen Önceki Dönem Mali Zararlar›
- Cari Dönemde Kullan›lan Önceki Dönemde
Ertelenmifl Vergi Hesab›na Dahil Edilmeyen
Önceki Dönem Mali Zararlar›
- Elden Ç›kar›lan Yeniden De¤erlenmifl Maddi
Duran Varl›klar›n Vergi Etkisi (%20-%5) (*)
-Ertelenmifl Vergi Hesab›nda Dikkate
Al›nmayan Dönem Mali Zarar›
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
-Vergiye Tabi Olmayan Gelirler
Gelir tablosundaki vergi karfl›l›¤› geliri / (gideri)
01.01.2013
31.12.2013
(19.476.794)
3.895.358
01.01.2012
31.12.2012
8.083.939
(1.616.788)
-
-
-
(3.148.990)
(526.440)
1.593.750
(2.137.054)
(285.677)
946.187
(94.607)
375.539
(2.891.096)
(*) Kurumlar›n en az iki y›l süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kazanç'›n
%75'lik k›sm› kurumlar vergisinden istisna oldu¤undan de¤er art›fl›na isabet eden vergi yükü fiilen %5
olarak dikkate al›nm›flt›r.
36 H‹SSE BAfiINA KAZANÇ / KAYIP
Hisse bafl›na kâr/zarar miktar›, net dönem kâr›n›n/zarar›n›n Grup hisselerinin y›l içindeki a¤›rl›kl›
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplan›r. Hisse Bafl›na Kazanç / Kay›p hesaplamas› afla¤›daki
gibidir.
01.01.2013
01.01.2012
31.12.2013
31.12.2012
Dönem Kâr› / (Zarar›)
(17.787.665)
6.018.121
Ortalama Hisse Adedi (Beheri 1 TL Nominal De¤erli
Hisselerin A¤›rl›kl› Ortalama Adedi)
25.200.000
25.200.000
1 TL Nominal Bedelli Hisse Bafl›na Düflen Kazanç / (Kay›p) (0,7059)
0,2388
37 ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ‹liflkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri:
31.12.2013
Alacaklar
Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Alacaklar
25.275
122.286
147.561
-
Edpa Kimya
Ak›n Turizm
Edpa Pazarlama
Marmara Elektrik Enerjisi A.fi.
TOPLAM
31.12.2013
Ticari Borçlar
16.723
1.355
27.744
45.822
fiah›s Ortaklar
Edpa Kimya
TEB Arval
TEB Leasing
TOPLAM
31.12.2012
Borçlar
Ticari Olmayan Borçlar
3.489
3.489
Alacaklar
Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Alacaklar
23.681
1.594
166.295
189.976
1.594
Edpa Kimya
Edpa Pazarlama
Marmara Elektrik Enerjisi A.fi.
TOPLAM
64
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
31.12.2012
Borçlar
Ticari Borçlar
Ticari Olmayan Borçlar
251
51.383
17.707
21.090
90.180
251
fiah›s Ortaklar
Edpa Kimya
TEB Arval
TEB Leasing
TOPLAM
31.12.2013
91.031
91.031
‹liflkili Taraf Vadesiz Mevduat Hesaplar› (TEB)
‹liflkili Taraf Vadeli Mevduat Hesaplar› (TEB)
TOPLAM
31.12.2012
58.797
15.593.065
15.651.862
Grup' un iliflkili taraflardan al›nan ve verilen teminat› bulunmamaktad›r. ‹liflkili taraflar için ayr›lan
flüpheli alacak karfl›l›¤› bulunmamaktad›r.
01.01.2013- 31.12.2013
‹liflkili
Taraflar
Ak›n Turizm ‹nfl. A.fi.
Marmara Elektrik A.fi.
Toplam
Mal ve Hizmet
Sat›fllar›
-
Kira
Geliri
1.366
1.165.920
1.167.286
Di¤er
-
Toplam
1.366
1.165.920
1.167.286
‹liflkili
Taraflar
Edpa Kimya
TEB Arval
Ak›n Turizm ‹nfl. A.fi.
Toplam
Al›mlar›
42.090
42.090
Mal ve Hizmet
Kira Gideri
538.613
538.613
Di¤er
57.000
57.000
Toplam
42.090
538.613
57.000
637.703
01.01.2012- 31.12.2012
‹liflkili
Mal ve
Taraflar Hizmet Sat›fllar›
Edpa Kimya
Edpa Tekstil
Marmara Elektrik A.fi. Toplam
-
Kira
Geliri
8.676
76.963
85.639
‹liflkili
Mal ve Hizmet
Taraflar
Al›mlar›
Kira Gideri
Edpa Kimya
160.129
TEB Arval
Ak›n Turizm ‹nfl. A.fi. Toplam
160.129
-
Kur - Vade
Fark› Geliri
Komisyon
-
Faiz Geliri
Di¤er
2.836
- 1.378.629
- 1.381.465
Faiz Gideri
-
Di¤er
306.235
50.791
357.026
Toplam
11.512
76.963
1.378.629
1.467.104
Toplam
160.129
306.325
50.791
517.245
‹liflkili taraflarla gerçeklefltirilen ifllemler cari piyasa flartlar› üzerinden gerçeklefltirilmekte olup, iliflkili
taraf olman›n ifllem flartlar› üzerinde bir etkisi yoktur.
c) 31.12.2013 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar : 4.353.674 TL olup tamam› ücret
ve benzeri k›sa vadeli faydalardan oluflmaktad›r. (31.12.2012: 2.907.038 TL)
Üst yönetime sa¤lanan faydalar›n tamam› ücret giderlerinden oluflmaktad›r. Üst yöneticiler Yönetim
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›n› kapsamaktad›r.
65
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
38 F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli flekilde kullanarak karl›l›¤›n› art›rmay› hedeflemektedir.
Grup'un sermaye yap›s› 8. notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar, 6. notta aç›klanan nakit ve nakit
benzerleri ve s›ras›yla 27. notta aç›klanan ç›kar›lm›fl sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmifl
y›l karlar›n› da içeren özkaynak kalemlerinden oluflmaktad›r.
Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla iliflkilendirilen riskler üst yönetim taraf›ndan
de¤erlendirilir. Üst yönetim de¤erlendirmelerine dayanarak, sermaye yap›s›n› yeni borç edinilmesi veya
mevcut olan borcun geri ödenmesiyle oldu¤u kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihrac› yoluyla
dengede tutulmas› amaçlanmaktad›r.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri de¤erlerin toplam borç tutar›ndan (bilançoda
gösterildi¤i gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçlar› içerir) düflülmesiyle hesaplan›r. Toplam
sermaye, bilançoda gösterildi¤i gibi öz sermaye ile net borcun toplanmas›yla hesaplan›r.
Grup'un özkaynaklara dayal› genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.
Grup risk yönetim politikas›, esas olarak mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine ve de¤iflkenli¤ine
odaklanmakta olup, uygulanan politikalarla olas› olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanm›flt›r.
(b) Önemli muhasebe politikalar›
Grup'un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar› 2 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.
(c) Grup'un maruz kald›¤› riskler
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesi), faiz oran›ndaki (e maddesi) de¤ifliklikler
ve di¤er risklere maruz kalmaktad›r. (f maddesi) Grup ayr›ca finansal araçlar› elinde bulundurma
nedeniyle karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl›maktad›r (g maddesi).
Grup düzeyinde karfl›lafl›lan piyasa riskleri, duyarl›l›k analizleri esas›na göre ölçülmektedir. Cari y›lda
Grup'un maruz kald›¤› piyasa riskinde ya da karfl›lafl›lan riskleri ele al›fl yönteminde veya bu riskleri
nas›l ölçtü¤üne dair kulland›¤› yöntemde, önceki seneye göre bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
(d) Kur riski ve yönetimi
Yabanc› para cinsinden ifllemler, kur riskinin oluflmas›na sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varl›k ve yükümlülüklerinin Türk Liras›'na çevriminde kullan›lan kur oranlar›n›n
de¤iflimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluflacak ticari ifllemler, kayda al›nan aktif
ve pasifler aras›ndaki fark sebebiyle ortaya ç›kmaktad›r.
Grup, esas olarak döviz tevdiat hesaplar›, döviz cinsinden alacak ve borçlar› nedeniyle kur riskine
maruz kalmaktad›r .
66
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kar / Zarar
Kar / Zarar
Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n
De¤er Kazanmas› De¤er KaybetmesiDe¤er Kazanmas›De¤er Kaybetmesi
ABD Dolar›n›n TL Karfl›s›nda
% 10 de¤er de¤iflimi halinde;
1- ABD Dolar› Net Varl›k / Yükümlülü¤ü (460.908)
2- ABD Dolar› Riskinden Korunan K›s›m (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)
(460.908)
460.908
460.908
(1.687.826)
(1.687.826)
1.687.826
1.687.826
Avro' nun TL Karfl›s›nda
% 10 de¤er de¤iflimi halinde;
4- Avro Net Varl›k / Yükümlülü¤ü
5- Avro Riskinden Korunan K›s›m (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
242.522
242.522
349.278
349.278
(349.278)
(349.278)
(242.522)
(242.522)
GBP'nin TL Karfl›s›nda
% 10 de¤er de¤iflimi halinde;
7- GBP Net Varl›k / Yükümlülü¤ü 2.326
8- GBP Riskinden Korunan K›s›m (-)
9- GBP Net Etki (7+8)
2.326
Di¤er'nin TL Karfl›s›nda
% 10 de¤er de¤iflimi halinde;
10- Di¤er Net Varl›k / Yükümlülü¤ü
11- Di¤er Riskinden Korunan K›s›m (-)
12- Di¤er Net Etki (10+11)
TOPLAM
(2.326)
(2.326)
-
15.764
(15.764)
(15.764)
15.764
-
-
-
-
(701.104)
701.104
(1.322.784)
1.322.784
67
-
68
GBP
12.297
12.343
24.640
24.640
13.156
9.389
18.017
18.017
6.623
6.623
-
(825.889)
(659.787)
-
-
-
-
-
-
Di¤er
-
USD
19.800
168.332
188.132
188.132
4.893.721
4.682.072
80.675
9.656.468
9.656.468
69.475.496
13.676.107
-
-
-
(13.227.837) (9.468.336)
(13.227.837) (9.468.336)
-
TL Karfl›l›¤›
12.772.114
403.569
13.175.683
13.175.683
17.706.199
8.553.510
143.811
26.403.520
26.403.520
Döviz Pozisyonu Tablosu
Cari Dönem
USD
Avro
255.409
4.239.342
163.919
227.825
419.328 4.467.167
419.328 4.467.167
2.403.549
2.912.478
111.222
981.605
61.050
1.232.816
2.874
166.102
2.578.695 5.293.001
159
55
159
55
2.578.854 5.293.056
TL Karfl›l›¤›
1. Ticari Alacaklar
13.037.127
2a. Parasal Finansal Varl›klar
1.062.202
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
3. Di¤er
4. Dönen Varl›klar Toplam› (1+2+3) 14.099.329
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varl›klar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
7. Di¤er
8. Duran Varl›klar Toplam› (5+6+7)
9. Toplam Varl›klar (4+8)
14.099.329
10. Ticari Borçlar
13.728.582
11. Finansal Yükümlülükler
3.119.864
12a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
3.767.532
12b. Parasal Olmayan Di¤er Yük.
493.893
13. K›sa Vadeli Yük. Toplam› (10+11+12) 21.109.871
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
501
16a. Parasal Olan Di¤er Yük.
16b. Parasal Olmayan Di¤er Yük.
17. Uzun Vadeli Yük. Toplam› (14+15+16)
501
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
21.110.372
19. Bilanço d›fl› Türev Araçlar›n›n
Net Varl›k/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Hedge Edilen Toplam Varl›k Tutar›
19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutar›
20. Net Yabanc› Para Varl›k /
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (7.011.043) (2.159.526)
21. Parasal Kalemler Net Yabanc› Para
Varl›k / (yükümlülük) pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(6.517.151) (2.156.652)
22. Döviz Hedge'i ‹çin Kullan›lan Finansal
Araçlar›n Toplam Gerçe¤e Uygun De¤eri
23. Döviz Yükümlülüklerin
Hedge Edilen K›sm›n›n Tutar›
23. ‹hracat
65.717.231
24. ‹thalat
14.523.912
Yükümlülükler (-) olarak girilecektir.
Döviz Pozisyonu Tablosu
-
-
1.485.215
1.485.215
-
Önceki Dönem
Avro
5.392.944
40
5.392.984
5.392.984
3.819.642
88.127
3.907.769
3.907.769
-
-
54.911
54.911
-
GBP
18.891
36.020
54.911
54.911
-
-
-
-
-
-
Di¤er
-
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
e) Faiz oran› riski ve yönetimi
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Gerçe¤e Uygun de¤er fark› kar/zarara
Finansal Varl›klar
yans›t›lan finansal varl›klar
Vadeli Mevduat
Finansal Yükümlülükler
De¤iflken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varl›klar
Finansal Yükümlülükler
CariDönem
Önceki Dönem
13.811.766
9.066.093
-
-
Faiz oranlar›nda meydana gelebilecek art›fllarGrup'un gelir kayb›na neden olacakt›r. 31 Aral›k 2013
tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz yüzde 1 yüksek/düflük olsayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler
sabit kalsayd›, vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kar/zarar 38.118 TL daha düflük/yüksek (31 Aral›k
2012: 90.661 TL düflük/yüksek) olacakt›.
(f) Di¤er Risklere ‹liflkin Analizler
Hisse Senedi vb Finansal Araçlara ‹liflkin Riskler
Grup'un aktifinde makul de¤er de¤iflmelerine duyarl› hisse senedi ve benzeri finansal varl›k mevcut
de¤ildir.
(g) Kredi riski yönetimi
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini
de tafl›maktad›r. Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤maktad›r. Ticari alacaklar,
Grup politikalar› ve prosedürleri dikkate al›narak de¤erlendirilmekte ve bu do¤rultuda flüpheli alacak
karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. (Not: 10)
69
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
F‹NANSAL ARAÇ TÜRLER‹ ‹T‹BAR‹YLE MARUZ KALINAN KRED‹ TÜRLER‹
Alacaklar
Ticari Alacaklar Di¤er Alacaklar
‹liflkili
Di¤er ‹liflkili
Di¤er
CAR‹ DÖNEM
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
147.561 17.743.923
- Azami riskin teminat vs ile
güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (*)
A Vadesi geçmemifl ya da
de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
-
- 997.025
297.152
-
-
147.561 17.743.923
-
997.025
B Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmifl veya de¤er
düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal
varl›klar›n defter de¤eri
Dip Bankalardaki Dip
Not Mevduat Not
10-11 11.582.206
-
6
-
10-11 11.582.206
6
10-11
-
6
-
6
-
6
-
6
-
-
-
-
C Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Vadesi Geçmifl (brüt defter de¤eri)
-
3.289.249
-
-
10-11
-
6
- De¤er Düflüklü¤ü (-)
- (3.289.249)
-
-
10-11
-
6
-
-
-
-
10-11
-
6
- Vadesi Geçmemifl (brüt defter de¤eri)
-
-
-
-
10-11
-
6
- De¤er Düflüklü¤ü (-)
-
-
-
-
10-11
-
6
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
-
-
-
-
10-11
-
6
E Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
-
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
D De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n
net defter de¤erleri
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm›
10-11
(*) Grup'un tahsilat riski ile ilgili olarak teminat alt›na al›nan alacak tutar›n› göstermektedir.
70
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
F‹NANSAL ARAÇ TÜRLER‹ ‹T‹BAR‹YLE MARUZ KALINAN KRED‹ TÜRLER‹
Alacaklar
Ticari Alacaklar Di¤er Alacaklar
‹liflkili
Di¤er ‹liflkili
Di¤er
ÖNCEK‹ DÖNEM
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
189.976 17.873.782 1.594 826.093
- Azami riskin teminat vs ile
güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (*)
A Vadesi geçmemifl ya da
de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
-
753.303
-
-
189.976 17.873.782
1.594
826.093
B Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmifl veya de¤er
düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal
varl›klar›n defter de¤eri
Dip Bankalardaki Dip
Not Mevduat Not
10-11 16.266.768
-
6
-
10-11 16.266.768
6
10-11
-
6
-
6
-
6
-
6
-
-
-
-
C Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Vadesi Geçmifl (brüt defter de¤eri)
-
2.479.771
-
-
10-11
-
6
- De¤er Düflüklü¤ü (-)
- (2.479.771)
-
-
10-11
-
6
-
-
-
-
10-11
-
6
- Vadesi Geçmemifl (brüt defter de¤eri)
-
-
-
-
10-11
-
6
- De¤er Düflüklü¤ü (-)
-
-
-
-
10-11
-
6
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
-
-
-
-
10-11
-
6
E Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
-
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
D De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n
net defter de¤erleri
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm›
10-11
(*) Grup'un tahsilat riski ile ilgili olarak teminat alt›na al›nan alacak tutar›n› göstermektedir.
71
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
i) Likidite risk yönetimi
Grup, nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip ederek finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin
efllefltirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n ve borçlanma rezervinin devam›n› sa¤layarak, likidite riskini
yönetmeye çal›flmaktad›r. Likidite riski tablolar› ‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit
tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon kaynaklar›n›n kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n›
kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek
kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir. Afla¤›daki
tablo, Grup'un türev niteli¤inde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL baz›nda vade da¤›l›m›n›
göstermektedir.
31.12.2013
Sözleflme Uyar›nca
Sözleflme Vadeleri /
Nakit Ç›k›fllar
3 Aydan
3-12 ay
1-5 y›l 5 y›ldan
Beklenen Vadeler
Defter De¤eri
Toplam›
K›sa
aras›
aras›
uzun
Türev Olmayan Fin. Yük. 34.582.495
35.200.877 35.146.852
21.372
32.653
Banka Kredileri
3.685.715
3.712.337
3.712.337
Finansal Kiralama Yük.
123.003
125.508
102.483
21.372
1.653
Ticari Borçlar
30.552.216
31.141.471 31.141.471
Di¤er Borçlar
221.561
221.561
190.561
31.000
Sözleflme Uyar›nca
Sözleflme Vadeleri /
Nakit Ç›k›fllar
3 Aydan
3-12 ay
1-5 y›l 5 y›ldan
Beklenen Vadeler
Defter De¤eri
Toplam›
K›sa
aras›
aras›
uzun
Türev Fin. Yükümlülük
Türev Nakit Giriflleri(*)
Türev Nakit Ç›k›fllar›
31.12.2012
Sözleflme Uyar›nca
Sözleflme Vadeleri /
Nakit Ç›k›fllar
3 Aydan
3-12 ay
1-5 y›l 5 y›ldan
Beklenen Vadeler
Defter De¤eri
Toplam›
K›sa
aras›
aras›
uzun
Türev Olmayan Fin. Yük. 37.155.073
37.370.456 36.918.951
343.661
107.844
Banka Kredileri
8.552.577
8.572.120
8.572.120
Finansal Kiralama Yük.
513.516
533.582
114.577
343.661
75.344
Ticari Borçlar
27.758.066
27.933.840 27.933.840
Di¤er Borçlar
330.914
330.914
298.414
32.500
Sözleflme Uyar›nca
Sözleflme Vadeleri /
Nakit Ç›k›fllar
3 Aydan
3-12 ay
1-5 y›l 5 y›ldan
Beklenen Vadeler
Defter De¤eri
Toplam›
K›sa
aras›
aras›
uzun
Türev Fin. Yükümlülük
Türev Nakit Giriflleri(*)
Türev Nakit Ç›k›fllar›
Türev ifllemleri vadeli döviz sat›fl sözleflmelerinden oluflmaktad›r. Söz konusu ifllemlerin
muhasebelefltirilmesine iliflkin bilgi 2.09.09 numaral› dipnotta sunulmufltur.
(*) Vadeli döviz sat›fl ifllemleri 650.000 Euro karfl›l›¤› Türk Liras›' ndan oluflmaktad›r. Yükümlülük
hesaplan›rken türev nakit ç›k›fllar› vade sonundaki kurlar dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Türev nakit
giriflleri ise 31 Aral›k 2011 kuru dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Gerçek kar-zarar vade tarihinde belli
olacakt›r.
72
AKIN TEKST‹L A.fi.
31 ARALIK 2013 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARI
TAMAMLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› olarak gösterilmifltir)
39 F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN
KORUNMA MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Grup, finansal araçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤›n› düflünmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup'un Mali ‹fller bölümü finansal piyasalara eriflimin düzenli bir flekilde sa¤lanmas›ndan ve Grup'un
faaliyetleri ile ilgili maruz kal›nan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.
Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe¤e uygun faiz oran› riski ve fiyat riskini
içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit ak›m faiz oran› riskini kapsar.
Grup cari dönemde bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karfl› finansal riskten korunmak amac›yla
türev ürün niteli¤indeki finansal araçlar›ndan vadeli döviz ifllem sözleflmelerinikullanmaktad›r.
40 RAPORLAMA DÖNEM‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Bulunmamaktad›r.
41 MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D‹⁄ER
HUSUSLAR
T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Emlak Yönetimi Daire Baflkanl›¤› Kamulaflt›rma
Müdürlü¤ü 'nden Grup'un Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerinin bulundu¤u ‹stanbul ili, Bak›rköy ilçesi,
Osmaniye Mahallesi'nde kain, tapunun 71 pafta, 192 ada, 24 parsel say›l› 51.383 m2 alanl› tafl›nmaz›
için Kamulaflt›rma Bedelinde Uzlaflmaya Ça¤r› tebligat› al›nm›fl olup uzlaflma görüflmeleri devam
etmektedir. Grup'un, ‹stanbul ili, Bak›rköy ‹lçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel
say›s›nda kay›tl› 51.383 metrekarelik gayrimenkulünün üzerine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
20 Aral›k 2013 tarih 14510 yevmiye ile 2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 7. maddesine göre flerh
konulmufltur.
73
AKIN TEKST‹L A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU (31.12.2013)
1) Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin belirlenmesine ve uygulanmas›na iliflkin Seri : IV, No:56 Tebli¤ 30.12.2011
tarihli ve 28158 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Paylar› ‹MKB'de ifllem gören
halka aç›k anonim ortakl›klar için Kurumsal Yönetim ilkeleri belirlenmifl ve seçilen baz› ilkelerin zorunlu
olarak uygulanmas› gerekti¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Tebli¤e uyum amac›yla gerçeklefltirilmesi gereken esas
sözleflme de¤iflikliklerinin ve yönetim kurulu yap›lanmalar›n›n, bankalar hariç olmak üzere 30.06.2012
tarihinden geç olmamak üzere yap›lacak ilk genel kurul toplant›s›na kadar tamamlanmas› zorunludur.
fiirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 'ne uyum konusunda gerekli ana sözleflme de¤iflikliklerini süresi
içerisinde gerçeklefltirmifl, yap›lan de¤ifliklikler gerek www.akintekstil.com.tr internet sitemizde gerekse
www.kap.gov.tr 'de ilan edilmifltir.
fiirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uymaktad›r.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi, Say›n, Cengiz ‹srafil ve Yönetim Kurulu
Üyesi, Say›n Haydar N. Çolako¤lu seçilmifllerdir. Konuya iliflkin aç›klamalar afla¤›daki bölümlerde yer
almaktad›r.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2) Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
AKIN TEKST‹L A.fi.'de Mali ‹fller Müdürlü¤ü bünyesinde pay sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufltur.
Birimin baflkanl›¤›n› Mahmut Bozdemir yürütmektedir.
Pay sahipleri ile iliflkiler biriminde bulunan sorumlu çal›flanlar›m›z;
Ad Soyad
Telefon No
Elektronik Adres
Mahmut Bozdemir
0212 543 64 40 / 351
[email protected]
Gülay Özkan
Dahili / 348
[email protected]
2013 y›l› içerisinde birime yap›lm›fl yaz›l› baflvuru bulunmamaktad›r. Dönem içinde Pay Sahiplerimizden
gelen 54 adet sözlü bilgi talebi yan›tlam›flt›r.
3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
AKIN TEKST‹L A.fi.'de bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda ayr›m
yap›lmamaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 54 adet bilgi talebi sözlü olarak yan›tlanm›flt›r.
2013 y›l›nda tüm pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi amac›yla, faaliyet raporu bas›lmas›n›n
yan› s›ra, haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda
(www.akintekstil.com.tr) pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmufltur.
Ana sözleflmede özel denetçi atanmas›na iliflkin bir hüküm bulunmamaktad›r. 2013 y›l› içinde herhangi
bir pay sahibimizden özel denetçi tayini ile ilgili talep gelmemifltir.
4) Genel Kurul Bilgileri
2013 y›l› içinde sadece Ola¤an Genel Kurul yap›lm›flt›r. Genel Kurul'a ço¤unlu¤un kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
fiirketin pay sahipleri flahsen veya vekaletname vererek toplant›ya kat›lm›flt›r.
21.06.2013 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›; sermayenin %81'ini temsil eden pay
sahiplerimizin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
Genel Kurul Toplant›s›na davet; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu ve flirket ana
sözleflmesi hükümlerine göre yap›lm›flt›r. Genel Kurul'un yap›lmas› için Yönetim Kurulu Karar› al›nd›¤›
anda KAP'ta aç›klamalar yap›larak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Ayr›ca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce, Genel Kurul'un toplanaca¤› yer, gündem, varsa ana sözleflme
de¤ifliklik taslaklar› ve vekaletname örne¤i, Türkiye bask›l› günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yay›mland›. Bu ilanda ilgili döneme ait ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolar›n fiirket
genel merkezinde incelemeye aç›k oldu¤u belirtilmektedir. Nama yaz›l› pay sahiplerinin de Genel Kurul'a
kat›l›m›n› teminen adreslerine iadeli taahhütlü davetiye gönderilmifltir.
Genel Kurul esnas›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanmam›fl ve herhangi bir öneride
bulunmam›fllard›r.
Önemli nitelikteki mal varl›¤› al›m›, sat›m› ve kiraya verilmesi ile ilgili kararlar›n Genel Kurul'ca al›nd›¤›
konusunda ana sözleflmeye hüküm konulmam›flt›r. Bunun gibi kararlar ana sözleflme hükümleri gere¤ince
Yönetim Kurulu'nca al›nmaktad›r.
Kat›l›mc› say›s› y›llar itibariyle takip edilmekte ve toplant› yeri kat›l›mc› say›s›n›n yüksek olmas›n› sa¤lamak
ve kat›l›m› kolaylaflt›rmak için ‹stanbul fiirket merkezinde yap›lmaktad›r.
Genel Kurul Tutanaklar› flirket merkezinde hissedarlar›m›z›n incelemesine aç›k olup talep edenlere
verilmektedir. Ayr›ca 2003 y›l›ndan itibaren fiirket'in www.akintekstil.com.tr adresinde yay›nlanmaya
bafllam›flt›r.
74
5) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Ana sözleflmemizde Genel Kurul'da haz›r bulunan hissedar veya hissedar vekilleri için imtiyazl› oy hakk›
bulunmamaktad›r. Ortaklar›m›z aras›nda karfl›l›kl› ifltirak halinde oldu¤umuz tüzel kifliler yer almamaktad›r.
Az›nl›k paylar›n› yönetimde temsil edecek düzeltme ana sözleflmede yer almaktad›r. Genel Kurul'da
birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemifltir.
6) Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
fiirketimiz ana sözleflmesinin “Kar›n Tespiti ve Taksimi” maddesinde belirtildi¤i flekilde hesaplanan kardan;
TTK ve SPK'n›n öngördü¤ü flekilde saptanan oran ve miktarda temettü da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.
Kardan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r ve kar pay› ödemeleri yasal süreler içerisinde
gerçeklefltirilmektedir.
Kar da¤›t›m›, SPK'n›n zorunlu da¤›t›m flartlar› d›fl›nda her y›l ekonomik flartlarda herhangi bir de¤ifliklik
olup olmamas›na, gündemdeki projelere ve fonlar›n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan
gözden geçirilebilir.
Y›ll›k kar›n hissedarlara hangi tarihte ve ne flekilde da¤›t›laca¤›, SPK kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.
7) Paylar›n Devri
Ana sözleflmemizde, pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaflt›r›c› uygulamalar ve pay
devrini k›s›tlayan hükümler mevcut de¤ildir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8) fiirket Bilgilendirme Politikas›
SPK'n›n yay›nlad›¤› Seri: VIII No: 54 tebli¤i uyar›nca özel durumlar kamuya aç›klanmaktad›r. Gerekli
görülen veya aç›klanmas›nda yasal zorunluluk bulunan bilgilerin, gerekli s›kl›klarla do¤ru, eksiksiz,
anlafl›labilir ve yorumlanabilir biçimde kamuya duyurulmas›na özen gösterilmektedir.
Faaliyet raporu flirketin faaliyetleri hakk›nda her türlü bilgiye ulafl›lmas›n› sa¤layacak ayr›nt›da y›ll›k olarak
haz›rlanmaktad›r ve sorumlu kiflilerin isim ve görevleri içinde yer almaktad›r.
9) Özel Durum Aç›klamalar›
Y›l içinde, flirketimizce 42 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›flt›r. fiirketimiz yurt d›fl› borsalara kote
olmad›¤›ndan SPK ve ‹MKB d›fl›nda Özel Durum Aç›klamas› yap›lmas› gerekmemektedir. Özel Durum
Aç›klamalar›, Kanunun öngördü¤ü sürede yap›ld›¤›ndan SPK taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r.
10) fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketin internet adresi www.akintekstil.com.tr'dir.
‹nternet sitemizin Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümünde; Ticaret Sicil Bilgileri, Ortakl›k Yap›s›, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Esas Sözleflme'nin son hali, 2003 y›l›ndan itibaren Faaliyet Raporlar›, Özel Durum Aç›klamalar›,
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Toplant›lar›na kat›lanlar cetveli ve Toplant›
Tutanaklar›, Vekaleten oy kullanma formu, Periyodik Mali Tablo ve Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›, Genel
Kurul Toplant›s› Gündemi ve S›kça Sorulan Sorular, yer almaktad›r.
11) Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizin, Gerçek kifli nihai hakim pay sahipleri, faaliyet raporunda detayl› olarak kamuya aç›klamaktad›r.
12) ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü önlem al›nm›fl olup, fiirketimizin,
sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki Yöneticileri
ile hizmet ald›¤› di¤er kifli ve kurumlar afla¤›da sunulmufltur.
Ad Soyad
Rag›p Ak›n
Feyza Çolako¤lu
Nuri Ak›n
H. Güler Tokatl›o¤lu
Haydar N. Çolako¤lu
Cengiz ‹srafil
M. Burhan Karaçam
M. Esat HAKSAL
Mahmut Bozdemir
GYM Güreli YMM ve Ba¤.Den.Hiz.A.fi.
Ünvan›
Yönetim Kurulu Baflkan›
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Ba¤›ms›z Üyesi
Yönetim Kurulu Ba¤›ms›z Üyesi
Genel Müdür
Mali ‹fller Müdürü
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu
75
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren hususlarda, bilgilendirmektedir. Bu bilgilendirme; toplant›lara
davet, mevzuat gere¤i kamuya yap›lan aç›klamalar ve telekomünikasyon araçlar›n› kullanarak yap›lmaktad›r.
14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Ana sözleflmede menfaat sahiplerinin flirketin yönetimine kat›l›m›n› öngören bir düzenleme yer almamaktad›r.
Ancak menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› flirket içinde yap›lan periyodik toplant›lar ile yap›lmakta ayr›ca
öneriler sistemi kullan›larak flirket faaliyetlerini aksatmayacak flekilde yönetime kat›l›m› sa¤lanmaktad›r.
Çal›flma koflullar›, ortam› ve çal›flanlara sa¤lanan haklar konusunda yap›lacak uygulama de¤ifliklikleri için iflçi
sendikas›n›n görüflü ve mutabakat› al›nmakta, kararlar birlikte oluflturulmaktad›r.
15) ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
AKIN TEKST‹L'in vazgeçemeyece¤i iki unsur var, bunlardan birisi kalite di¤eri iflgücü e¤itimi. AKIN TEKST‹L
globalleflmenin getirdi¤i dinamizme uyum sa¤lamada insan faktörünün öneminin bilincindedir ve bu önemin
gere¤i olan e¤itimi ön planda tutan politikalar› hayata geçirmifltir. Sürekli geliflimin gerçeklefltirilmesi amac›yla
“insan odakl›” e¤itim ve organizasyonlar›n artan bir ivme ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.
fiirketimizde insan kaynaklar› politikas› kapsam›nda, personel al›m›na ve terfi mekanizmas›na iliflkin kriterler
belirlenmifltir. ‹nsan Kaynaklar› süreci olarak amac›m›z;
Do¤ru ifle do¤ru insan
Eflit ifle eflit ücret
Herkes için eflit f›rsat
‹lkelerine ba¤l› kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli gelifltirmek ve global rekabet ortam›nda kal›c›
üstünlü¤ümüzü korumakt›r. Bu amaçla belirlenen insan kaynaklar› sistemlerinin iflleyifli prosedürlerle tan›mlan›r
ve tüm çal›flanlara duyurulur. fiirketimiz, çal›flanlar› aras›nda din, dil, ›rk ve cinsiyet ayr›m› yapmaz.
Çal›flanlar ile iliflkiler “öneri”, “ödül”, “memnuniyet anketi” çal›flmalar› yolu ile insan kaynaklar› bölümü taraf›ndan
yürütülmektedir. Toplu sözleflme kapsam›ndaki personel ile iliflkiler ise yukar›da say›lanlar d›fl›nda sendika
temsilcileri vas›tas› ile yürütülmektedir.
TTS‹S ‹flveren Sendikas›'na ba¤l› olan fiirketimizde, mavi yakal› personelimiz için 3 y›lda bir, ba¤l› olduklar›
iflçi sendikas› (TEKS‹F) ile toplu ifl sözleflmesi yap›lmaktad›r.
Çal›flanlar›m›z›n ücret ve sosyal haklar›na yönelik uygulamalar›, yap›lan toplu ifl sözleflmeleri ile düzenlenmektedir.
Beyaz yakal› personel ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam›flt›r.
fiirketimizde 2013 y›l› ve öncesinde çal›flanlardan ayr›cal›k konusundan herhangi bir flikayet gelmemifltir.
16) Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgi
fiirketimiz müflterileri ile uzun vadeli stratejik ortakl›klar yapmay› hedefler. Müflteri iliflkilerinde dürüstlük, etik
yaklafl›m, müflteri memnuniyeti ve teknolojik gizlilik prensiplerine sad›k davran›r. Sunulan hizmetler, müflterilerin
ihtiyaçlar› en üst seviyede de¤erlendirilerek beraberce oluflturulur. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak raporlarla
takip edilmektedir (ISO 9001: 2000).
Ak›n Tekstil tedarikçileri ile karfl›l›kl› güven, etkin iletiflim ve ifl ortakl›¤› anlay›fl›n› esas alan uzun dönemli
iliflkiler kurmak ilkesini uygulamaktad›r.
17) Sosyal Sorumluluk
fiirketimiz sosyal sorumluluk kapsam›nda üstüne düflen görevleri Rüfltü Ak›n ve Haydar Ak›n Vak›flar› arac›l›¤›yla
yürütmektedir. fiirket ana sözleflmesi gere¤i bu vak›flara kar pay› katk›s› yapmaktad›r. Bu vak›flar arac›l›¤›yla
okullar yap›lmakta ve karfl›l›ks›z e¤itim burslar› verilmektedir. fiirketimiz sosyal sorumluluk ve çevre bilinci
kapsam›nda ar›tma tesisi kurmufl böylelikle çevre kirlili¤ini önlemifltir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize aç›lm›fl
dava yoktur.
76
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18) Yönetim Kurulunun Yap›s› ve Oluflumu
fiirketimizin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluflmakta olup flirket Ana Sözleflmesinde, bu üyelerin nas›l seçilebilece¤i
belirtilmifltir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildi¤i Genel Kurul toplant›lar›n› müteakip, görev taksimine iliflkin
karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Baflkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliklerinde boflalma oldu¤u takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulan›r.
Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin, flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve
bu tür iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsam›nda Genel
Kurul'dan onay al›nmaktad›r.
fiirket ana sözleflmesinin Yönetim Kurulu'na iliflkin bölümlerinde ba¤›ms›z, icrac› ve icrac› olmayan ayr›m›na
iliflkin düzenlemeler yoktur.
Ad› Soyad›
Rag›p Ak›n
Feyza Çolako¤lu
Nuri Ak›n
H. Güler Tokatl›o¤lu
Haydar N. Çolako¤lu
Cengiz ‹srafil
Ünvan›
Baflkan
Baflkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
M. Burhan Karaçam
Üye
‹crac›/Ba¤›ms›z Yer Ald›¤› Komite
‹crac› De¤il
‹crac› De¤il
‹crac› De¤il
‹crac› De¤il
‹crac› De¤il
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ba¤›ms›z
Kurumsal Yönetim Komitesi
ve Denetimden Sorumlu Komite
Ba¤›ms›z
Denetimden Sorumlu Komite
19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmas› gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan
ilgili maddeler ile örtüflmektedir. fiirket ana sözleflmesinin 6 ve 7'inci maddelerinde Yönetim Kurulu'nun seçilme
flartlar› belirlenmifltir.
20) fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirketin Misyonu; Siz Yenilikler Sunuyoruz.
fiirketin Vizyonu; ‹flimizin her alan›nda de¤er ve farkl›l›klar yaratmak.
fiirketin De¤erleri; Çal›flanlar›m›z
‹fl Ortaklar›m›z
Hissedarlar›m›z
Sosyal ve Fiziksel Çevremiz
Karl›l›k
Üretkenlik
Sürdürülebilir Geliflme
Her ay yap›lan Yönetim Kurulu toplant›lar› esnas›nda, flirket hedefleri ile gerçekleflen faaliyetleri aras›ndaki
izleme; geçmifl y›llardaki performans› da kapsayacak flekilde takip edilmekte ve ilgili iflleyifl ve takip mekanizmas›n›
denetleyecek flekilde kurmufltur. Ayr›ca iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için d›flar›dan hizmet al›nan bir
firma ile sözleflme imzalanm›flt›r.
21) Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulu menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için, risk yönetim ve iç denetim
bölümlerini oluflturmam›fl ancak ilgili bölümleri, flirket ile ilgili iflleyifl ve takip mekanizmas›n› denetleyecek
flekilde kurmufltur.
22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar› flirketin ana sözleflmesinde aç›kça belirlenmifltir. Yöneticilerin
yetki ve sorumluluklar› ise flirketin ana sözleflmesinde yer almamaktad›r. Ancak söz konusu yetki ve sorumluluklar
Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifltir.
23)Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu Toplant›lar›n›n gündemi, flirket esas sözleflmesinin aç›kça Yönetim Kurulu Karar›na ba¤lanmas›n›
emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce fiirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilmesiyle
belirlenmektedir. Bunun d›fl›nda, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin özel bir konuya iliflkin karar
al›nmas› hususunda fiirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplant› gündemi belirlenmektedir.
fiirket Yönetim Kurulu'nda görüflülmesi istenen konular, Mali ‹fller Müdürlü¤ü'nde toplanmakta ve konsolide
edilerek gündem oluflturulmaktad›r.
Yönetim Kurulu Toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi, TTK 390. maddesi hükmü dairesinde al›nan Yönetim
Kurulu Kararlar›n›n haz›rlanmas›, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimin sa¤lanmas› amac›yla
Mali ‹fller Müdürü görevlendirilmifltir.
Yönetim Kurulu Karar›; ifllerin gerekti¤i ölçüde her halükarda, fiirket esas sözleflmesinin 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu
maddelerinde belirtildi¤i gibi tespit etti¤i asgari say›da üyenin olumlu oylar› ile al›n›r.
Yönetim Kurulu Toplant›lar›nda aç›klanan farkl› görüfl ve karfl› oy gerekçeleri karar zapt›na geçirilmektedir.
Ancak yak›n zamanda bu türde bir muhalefet veya farkl› görüfl beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama
yap›lmam›flt›r.
24) fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Ana sözleflmede fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri için flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa¤› ile ilgili bir k›s›tlama
bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek giriflimde bulunmam›flt›r.
77
25) Etik Kurallar
fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan flirket ve çal›flanlar› için tan›mlanm›fl, çal›flanlara ve kamuya aç›klanm›fl
etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktad›r. Bununla birlikte günlük yaflamda ve çal›flma hayat›nda
genel kabul görmüfl etik kurallar flirketimiz taraf›ndan da uygulanmaktad›r.
Kabul edilen ve uygulanan etik kurallara ileriki dönemlerde internet sitemizde yer verilecektir.
26) Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤ince oluflturulmas› gereken "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken
Saptanmas› Komitesi" ve " Ücret Komitesi" nin her üçünün de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde
yap›land›r›lmas› 28.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile sa¤lanm›flt›r. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,
Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi Say›n Cengiz ‹srafil ve Yönetim Kurulu Üyesi, Say›n Haydar N. Çolako¤lu
seçilmifllerdir
fiirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süresi içinde oluflturulmufl olup, SPK tebli¤i ile belirlenen
görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi M. Burhan Karaçam ve
Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi Say›n Cengiz ‹srafil'dir.
27) Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine sa¤lanan haklar Genel Kurul'da kararlaflt›r›lmaktad›r. Genel Kurul'da Yönetim
Kurulu Üyelerine ayl›k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüfltür. ‹crac› üye niteli¤indeki üyeler
performansa dayal› ücretlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere borç para verilmemekte, kredi kulland›r›lmamaktad›r. Bu kifliler
lehine kefalet gibi teminatlar da verilmemektedir.
D. ‹DAR‹ FAAL‹YETLER
1) Personel ve ‹flçi Hareketleri
31.12.2013 tarihi itibariyle fiirketimizdeki personel say›s› toplam 874 kiflidir. Bak›rköy Fabrikam›zda
80 memur, Lüleburgaz’da 651 iflçi ve 143 memur olmak üzere toplam 651 iflçi ve 223 memur çal›flmaktad›r.
2) Toplu Sözleflme Uygulamalar›
XXIII. dönem grup toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri 23 A¤ustos 2013 tarihi itibari ile anlaflma ile sonuçlanm›flt›r.
01.04.2013 tarihi geçerli olmak üzere 36 ayl›k (31.03.2016) bir süreyi kapsayan sözleflmede;
1) Ücretlere ilk alt› ay % 5, ikinci alt› ay % 3, üçüncü alt› ay % 4, dördünce alt› ay % 4, beflinci alt›
ay için % 3 ve alt›nc› alt› ay için %4 oran›nda zam yap›lacakt›r.
2) XXIII. Dönem Toplu ‹fl sözleflmesinde uygulanmakta olan ikramiyeler ayn› flekilde devam edecektir.
Fazlamesai ve tatil günü çal›flmalar› 01.04.2013 - 31.03.2016 (‹fl kanunu gibi) tarihleri aras›nda %100
olarak Toplu ‹fl sözleflmesindeki gibi ödenecektir. Pazar çal›flmas› da 3 yevmiye olarak ödenecektir.
3) Sözleflme kapsam›nda, sosyal yard›mlar ile di¤er hak ve menfaatler aynen korunacakt›r.
3) K›dem Tazminatlar› Yükümlülük Durumu
fiirket, k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü, ‹MKB taraf›ndan yay›nlanm›fl 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”
standartlar›na uygun olarak fiirket’in geçmifl y›llardaki personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem
tazminat›na hak kazanma konular›ndaki deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve mali tablolara yans›tm›flt›r.
K›dem tazminat› karfl›l›¤›, çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün
bu günkü de¤eri hesaplanarak ayr›l›r. fiirketin 31.12.2013 tarihi itibari ile k›dem tazminat› yükümlülü¤ü
3.461.578 TL’dir.
4) Personel ve ‹flçiye Sa¤lanan Hak ve Menfaatler
fiirket çal›flanlar›na; 25 Ocak 2005 tarihinden önce ifle girenler için 4, bu tarihten sonra ifle girenler için
ise 2,5 brüt maafl ikramiyesi, yakacak yard›m›, do¤um yard›m›, ölüm yard›m›, çocuk zamm›, dini bayram
harçl›¤›, izin ve yol paras›, giyim ve ifl ayakkab›s› yard›m›, yol yard›m›, y›lda dört kez kumanya yard›m›
ve benzeri menfaatler sa¤lanmaktad›r.
23.08.2013 tarihinden önce ifle girenler 120 günlük ikramiye alacaklard›r. Toplu sözleflmenin 1. y›l›nda
ifle girenlere 96 günlük ikramiye, 2. y›l›nda ifle girenlere 108 günlük ikramiye verilecektir, 3. y›l›nda ifle
girenler 120 günlük ikramiye alacaklard›r.
78
III. AKIN TEKST‹L A.fi. 2013 Y›l› Kar Da¤›t›m Tablosu (TL)
1 Ödenmifl/Ç›kar›lm›fl Sermaye
2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre)
25.200.000,00
10.564.534,00
Esas sözleflme uyar›nca kar da¤›t›mda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliflkin bilgi
SPK’ya Göre
3 Dönem Kâr›
4 Ödenecek Vergiler ( - )
5 Net Dönem Kâr› ( = )
6 Geçmifl Y›llar Zararlar› ( - )
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8 Net Da¤›t›labilir Dönem Kar› (=)
9 Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar ( + )
10 Birinci temettüün hesaplanaca¤›
ba¤›fllar eklenmifl net da¤›t›labilir
dönem kâr›
11 Ortaklara Birinci Temettü (*)
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
12 ‹mtiyazl› Hisse Senedi
Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü
13 Yönetim kurulu üyelerine,
çal›flanlara vb.'e temettü
14 ‹ntifa Senedi Sahiplerine
Da¤›t›lan Temettü
15 Ortaklara ‹kinci Temettü
16 ‹kinci Tertip
Yasal Yedek Akçe
17 Statü Yedekleri
18 Özel Yedekler
19 Ola¤anüstü Yedek
20 Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar
- Geçmifl Y›l Kâr›
- Ola¤anüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleflme Uyar›nca
Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler
79
Yasal Kay›tlara
(YK) Göre
SPK’ya Göre
Yasal Kay›tlara
(YK) Göre
-18.733.852,00
-946.187,00
-17.787.665,00
-2.358.519,00
-11.045.309,97
-11.045.309,97
-50.994.667,00
-20.146.184,00
-62.039.976,97
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
7 291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content