close

Enter

Log in using OpenID

ADB dehfleti, ‹ngiltere vahfleti yaflarken…

embedDownload
‘ALTIN ELLER’i buluflturan
B‹R FEST‹VAL GERÇE⁄‹
ISSN
1308-7622
22 Eylül 2014 Pazartesi
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
Kültür Bakanl›¤› Halk Kültürü ve
Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan›
Sanem Ar›kan han›mefendi ile sohbet ederken, halk ile kültür,
kültür ile ‘bilgi yönetimi’nin birlikteli¤inden do¤an hazineyi
gördüm.
Dursun ERKILIÇ’›n röportaj›
13. SAYFADA
ADB dehfleti, ‹ngiltere vahfleti yaflarken…
101 GECE MASALI!
Dünyan›n neredeyse tek gündem maddesi olan Irak fiam ‹slam Devleti (Ifi‹D),
insanl›k d›fl› yöntem ve uygulamalar› ile dikkat çekip, elinde tuttu¤u rehinelerle
de korkutmay› sürdürürken; Türkiye, 49 rehineyi 101 günlük esaretten
tereya¤›ndan k›l çeker gibi al›p getirmenin sevincini yafl›yor.
Cumhurbaflkan› Erdo¤an
BMGK üyeli¤ine
destek aray›fl›nda
Cumhurbaflkan› Erdo¤an, Çankaya’da a¤›rlad›
Z‹NDANDAN KÖfiK’E!
Irak fiam ‹slam
Devleti (Ifi‹D) örgütü militanlar› taraf›ndan rehin al›nan ve
bugün serbest b›rak›lanlardan Türkiye'nin
Musul Baflkonsolosu
Öztürk Y›lmaz, Türkiye'ye dönüflleriyle ilgili, "Gerçekten esaretten kurtulufltu. Özgürlü¤e kavuflmayd›.
Vatan›ma kavuflmayd›" dedi.
HABER‹ 7. SAYFADA
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, Musul Baflkonsolosu Öztürk Y›lmaz
ile beraberindeki baflkonsolosluk personeli ve ailelerini ayr› ayr› kabul etti.
Konuklar›na ‘hofl geldiniz’ diyen Erdo¤an,
“Tarihe
mal olacak bir
imtihan sürecinden geçtik ve
bu imtihan baflar›yla neticelendi” dedi.
HABER‹
12. SAYFADA
Dünyada efli-benzeri yok
Suriye'nin Rakka kentine ba¤l›
Tel Abyad ilçesinde, Ifi‹D ile PYD
aras›ndaki çat›flmalardan kaçan çok
say›da Suriyelinin Türkiye'ye geçifli
sürerken, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan› Mehdi Eker ile birlikte incelemelerde bulunan Baflbakan Yard›mc›s› Numan Kurtulmufl, Suriyeli s›¤›nmac›lara iliflkin, ''Dünyan›n hiçbir yerinde
hiçbir ülke bir günde 60 bin kifliyi s›n›rlar›na alamaz'' dedi.
M.Nuri Parmaks›z
Bencileyin Sözler
8. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
Nurullah Ayd›n
Bilindi¤i gibi, daha önce Amerikal›
gazeteciler James Foley ve Steven
Sotloff’u kafas›n› keserek infaz eden terör
örgütü Ifi‹D, son olarak ‹skoç yard›m görevlisi David Haines’i de ayn› yöntemle
katletmiflti.
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, 11. Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, CHP
Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu ve daha
pek isim yapt›¤› aç›klamada eme¤i geçenHABER‹ 7. SAYFADA
leri kutlad›.
Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü
Caitlin Hayden, Avrupa Birli¤i D›fliflleri
Yüksek Temsilcisi
Catherine Ashton ve
Suriye Muhalif ve
Devrimci
Güçler
Ulusal Koalisyonu,
Musul'da rehin al›nan konsolosluk görevlilerinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili aç›klamalarda
bulundu.
7’DE
‘Esaretten
kurtulufltu’
vahfleti dünyan›n dilindeyken
dünya Türkiye’nin yürüttü¤ü
denecek baflar›l› diplomasi ve
operasyonunu konufluyor.
ABD Baflkan› Obama, Beyaz Saray'da
yapt›¤› geleneksel cumartesi konuflmas›n› yaparken, Türkiye, bu büyük baflar›n›n coflkusu içindeydi.
ABD, AB ve
SMDK’den
aç›klama!
Baflkonsolos Y›lmaz:
Ifi‹D
ayn›
‘destans›’
kurtarma
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, Musul Baflkonsolosu Öztürk Y›lmaz
ile beraberindeki baflkonsolosluk personeli ve ailelerini ayr› ayr› kabul ettikten sonra Birleflmifl Milletler 69. Genel
Kurulu Genel Görüflmeleri için ABD'nin
New York kentine hareket etti.
Türkiye'nin BM Genel Kurulu'ndaki önceli¤i BMGK üyeli¤i.
Erdo¤an bu yönde destek aray›fl›nda
olacak. Cumhurbaflkan› Erdo¤an'›n liderli¤indeki Türk heyeti, 16 Ekim'deki
seçim için birçok ülke lideriyle bir araya gelerek destek isteyecek.
HABER‹ 12. SAYFADA
YILIN MUHTARI!
Kütahya'n›n Simav ilçesine ba¤l›
Yeniköy muhtar›, yaklafl›k 10 gün
önce köylerine yak›n
bir alanda ç›kan orman yang›n›na, köylülerin
"kahvehanede
oyunu
b›rakmay›p,
yang›n söndürme çal›flmalar›na yard›ma
gitmedikleri" gerekçesiyle köydeki bütün kahvehanelerde
oyun oynamay› yasaklad›.
Köy muhtar› Hasan Alakufl, yasa¤a ra¤men oyun oynatan kahvehanelere bin lira idari para cezas› uygulanaca¤›n› söyledi. (AA)
HABER‹ 7. SAYFADA
Ara-S›ra
14. Sayfada
Tamer Karahan
Aflk-› Efsun
4. Sayfada
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
‹stanbul’da operasyon
HABER‹ 12. SAYFADA
2
SINEMA
TV / MAGAZIN
Tuğçe Kazaz’a mahkemeden zorla getirme kararı...
22 Eylül 2014 Pazartesi
Manken Tuğçe
Kazaz'ın
dizüstü bilgisayarını
çaldıkları
gerekçesiyle 2
kişi ve Kazaz
hakkında 'zorla
getirme' kararı
verildi
Kazaz da duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki ve
sanıkların gelecek celse zorla
getirilmelerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, müşteki
manken Tuğçe Kazaz ve
sanıklar Kadir M. ile Murat
D.’nin gelecek celse duruşmaya zorla getirilmesine
karar vererek duruşmayı
erteledi.
Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan, ünlü manken Kazaz'ın
şikayetçi sıfatıyla yer aldığı
iddianamede, 1 Nisan 2014
tarihinde Tuğçe Kazaz'ın
Sizin için seçtiklerimiz
21:30 TAKİPÇİ
Orijinal Adı : The
Beast Stalker
Yönetmen : Dante
Lam
Oyuncular : Nicholas
Tse, Jingchu Zhang,
Nick Cheung, Kai
Chi Liu
Yapım : 2008
Gerilim
Bir trafik kazası hayatlarını sonsuza kadar
değiştirir. Aranan azılı
suçlu Zhang
Yidong’u yakalamaya çalışırken,
Çavuş Tang Fei
silahlı çatışmaya girer
ve kaza yapar. Ancak
bu esnada suçlu
yaralanır ve komaya
girer, bir polisi sakat
bırakır ve küçük bir
kızı yanlışlıkla
öldürür. Vicdan
azabıyla başa çıkamayan Zhang, geçen
süre zarfında hala
komadaki suçlunun
ayılmasını bekler.
Ayılır ayılmaz da
davanın başlatılması
için ısrar eder.
İSTANBUL - Manken
Tuğçe Kazaz'ın apartman
girişinde unuttuğu dizüstü
bilgisayarını çaldığı gerekçesiyle Kadir M. ve Murat D.
isimli kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla 3'er yıla
kadar hapis cezası istemiyle
açılan davada mahkeme,
sanıklar ve Kazaz'ın zorla
getirilmesine karar verdi.
Anadolu Asliye Ceza
Mahkemesi'nde ilk celsesi
görülen duruşmaya tutuksuz
sanıklar Kadir M.(20) ve
Murat D.(19) gelmedi.
'Müşteki' sıfatıyla mahkeme
tarafından duruşmaya katılması amacıyla davetiye
çıkarılan manken Tuğçe
oturduğu apartmanın önüne
geldiği ve elinde bulunan
dizüstü bilgisayarını apartman kapısını açmak için girişteki elektrik kutusu
üzerinde bıraktığı belirtildi.
Kazaz'ın bilgisayarını
unutarak apartman içerisine
girdiği yaklaşık 20 dakika
sonra geldiğinde dizüstü bilgisayarının yerinde
olmadığını fark ettiği ifade
edilen iddianamede, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Güven
Timleri Şube Müdürlüğüne
bağlı görevlilerin şüphelileri
apartmanın yakınında bulunan Kadıköy Başçavuş
Sokak üzerinde tedirgin
vaziyette görmeleri üzerine
20:15 TANRININ KİTABI
Orjinal İsmi:Trial
By Fire
Yönetmen:John
Terlesky
Oyuncular:Brooke
Burns, Rick
Ravanello, Winston
Rekert
Yapım Yılı:2008
Tür:Aksiyon/Dram
a
Kristin Scott,
babasının itfaiye
departmanından
Şef olarak emekli
olmasına kısa bir
süre kala gerçekleşen ölümünden
dolayı suçlu bulunmuştur, ancak
Kristin suçsuzdur.
Ekipteki tek kadın
itfaiyeci olmasının
yanı sıra, bu
gerçekleşen olayın
da ardından ekipte
huzursuzluklar
yaşar ve görevinden istifa eder. Yeni
hedefi çok daha
tehlikeli bir şekilde
yangınla savaşmaktır. Kendini kanıtlamak ister ve de
uçaktan direkt
olarak alevlerin
arasına atlayarak
yangın söndüren
bir ekibe katılır.
Sinema
VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER
"Karabasan"
Gösterildiği festivallerden
övgülerle dönen "The Conjuring",
"Insidious" ve "Sinister" gibi yeni
dalga korku filmlerinin son halkası
"Karabasan", "izleyenlerin psikolojisini ele geçiren film" olarak nitelendiriliyor.
Jennifer Kent'in yönettiği ve Essie
Davis, Noah Wiseman, Daniel
Henshall ile Tim Purcell'in oynadığı
film, korku ve gerilim meraklılarını
sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
"Ben, Kendim
ve Annem"
Ünlü Fransız sanatçı Guillaume
Gallienne'in yıllardır sahneye koyduğu tek kişilik tiyatro gösterisinin
beyazperde uyarlaması "Ben, Kendim
ve Annem"de, sanatçının cinsel
anlamda karışık geçen gençlik günlerine dönülüyor.
Film boyunca eşcinsel film klişelerini
ve büyüme öykülerini alaya alan
Guillaume, hem kendi gençliğini hem
de annesini canlandırıyor. Guillaume
Galienne'in hem yönettiği hem de
oynadığı filmde, Galienne'ye Andre
Marcon, Françoise Fabian ile Diane
Kruger eşlik ediyor.
yaptıkları aramada Kazaz'a
ait bilgisayarı şüphelilerde
ele geçirdiği belirtildi.
Bilgisayarın, masaüstündeki bilgilerden Kazaz'a ait
olduğunun belirlendiği ve
iade edildiği kaydedilen
iddianamede, iki şüphelinin
birlikte hareket ederek bilgisayarı apartmanın elektrik
kutusu üzerinden aldıkları ve
satmak isterlerken görevli
memurlarca yakalandıkları
anlatıldı. Kadir M. ve Murat
D. isimli kişiler hakkında
hırsızlık suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açıldı.
Pelin Karahan:
Çocuk da yaparım
kariyer de
İSTANBUL - aylık hamile olan Pelin
Karahan ismini Demir koyacağı oğlunu kucağına
almak için sabırsızlandığını söyledi.
Aile hayatına oldukça önem veren ünlü oyuncu, düsturunun ‘Çocuk da yaparım, kariyer de'
sloganı olduğunu söyledi.Pelin Karahan şöyle
konuştu:
“Benim için her zaman aile kurmak önemliydi. Ancak kariyerimden de vazgeçmem.
Kadınlara en büyük tavsiyem, ne olursa olsun,
kariyerinizden vazgeçmeyin. Ben ‘Çocuk da
yapılır kariyer de’ sloganını savunuyorum."
"Kahraman
Şövalye"
Manuel Sicilia'nın yönettiği animasyon filmi "Kahraman Şövalye"nin
seslendirmelerini Freddie Highmore,
Antonio Banderas, James Cosmo ile
Charles Dance yaptı.
Filmde bürokratların yönettiği ve
şövalyelerin yasaklandığı bir krallıkta
yaşayan Justin'in maceraları izlenebilecek.
"Barbie ve
Sihirli Dünyası"
Karen J. Lloyd'un yönettiği ve
Pınar Erengil, Damla Pehlevan,
Barış Kerem Kobanbay ile Seda
Özelsoy'un seslendirdiği animasyon film "Barbie ve Sihirli
Dünyası", vizyona girecek.
Animasyon sevenlerin ilgiyle
takip ettiği Barbie, son müzikal
macerasında içine kapanık bir
prenses olan Alexa rolünde
izleyicinin karşısına çıkacak.
"Edepsiz
Lady Gaga"
İSTANBUL - Bülent Ersoy, Türkiye'de
konser veren Lady Gaga hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bülent Ersoy'un tırnaklarının Lady Gaga'ya
benzetilmesi üzerine Diva, ilginç bir yorum
yaptı.
Diva ''Ben bu tırnaklarımı 15 senedir bu tarz
yapıyorum. Daha o çocuk (Lady Gaga) o zamanlar 13 yaşındaydı, evcilik oynuyordu!. Ben ona
değil o bana benziyor'' dedi.
Bunun yanı sıra Lady Gaga'nın sahnede
soyunması konusunda ise Diva ''Edebi bozmamak, kurallarını çiğnememek gerekir. Eğer
Avrupalılaşmak buysa ben şahsen böyle Avrupalı
olmayı istemem.'' ifadelerinde bulundu.
ÇETKODER’den hormonlu
KURBAN UYARISI!..
ANKARA
Çevre Ve
Tüketici
Haklarını
Koruma Derneği
(ÇETKODER)
Genel Başkanı
Mustafa Göktaş,
tüketicileri ve
ilgili yetkilileri
hormonlu kurban konusunda
uyardı.
HABER MERKEZİ Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma
Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı
Mustafa Göktaş, “Son 25 yılda hormonlu
sebze ve meyveden sonra şimdide hormonlu
kurban hayatımıza musallat olmuş durumda.
Hayatımıza musallat olan hormon illetini bir
türlü önleyemiyoruz. Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle tüketicilerimizin çok dikkatli
davranması gerek. Alacağınız Kurbanlıklarda
hormona dikkat edin. Hormonlu kurbanları
almayın” dedi.
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma
Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı
Mustafa Göktaş, “Bugün gelinen noktada,
Hormon denen illet hadise hayatımızın her
yerinde yer aldı. Yediğimiz içtiğimiz her şey
hormonlu. Bu hormon ilaçları ve kullanılan
kimyevi maddeler yüzünden insan hayatı
tehlikede. Ben sürekli olarak değişik vesileler
ile yetkilileri ve ilgilileri, bu hormon tehlikesine dikkat çekip, herkesi yazılı ve sözlü
uyardım. Bugün yine haykırıyorum. Şimdide
gözü açık ve çok para kazanma hırsı içinde
olanların, Hormonlu Kurbanlarına, halkımızı
kurban vermeyelim (!) Her yıl değişik zamanlarda kamuoyunu uyarıcı bu tür açıklamaları
yaparım. Lütfen artık yetikli, ilgili, alakalı
kim var ise, bu işe el atsın. Kurbanlıklarda
hormonu önleyelim. Kamuoyunu bu konuda
daha duyarlı olmaya davet ediyorum.
Hepinize saygı, sevgi, barış, mutluluk
getirmesini istediğim bu bayramın huzur dolu
geçmesini diliyorum“ dedi.
Çansera’da en güzel köpek yarışması
Amatör Spor
Kulüpleri
Başkan Yaşar’ı
ziyaret etti
HABER MERKEZİ Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, makamında
Ankara Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu yöneticilerini ağırladı. Sporun Türkiye açısından
ne kadar önemli olduğuna vurgu
yapan Başkan Yaşar, “Erkek
olsun, kadın olsun insanların
sporla ilgilenmesi hem sağlık,
hem de Türkiye’nin geleceği
açısından önemli. Kazanılan
müsabakalarla ülkemize gurur
yaşatan sporcularımızı tebrik
ediyor ve onlarla gurur duyuyorum” dedi. Yaşar ile spor çalışmalarına ilişkin sohbet eden
yöneticiler, Yaşar’a “Her zaman
bizim yanımızda oldunuz ve
desteklerinizi esirgemediniz.
Teşekkür ediyoruz” dediler.
Ülkesini seven ve gelişmesi için
çaba gösteren her Türk vatandaşının spora destek vermesi
gerektiğini belirten Yaşar da
“Göreve geldiğim günden bu
yana Yenimahalle’ye 200 parkta,
koşu yolu ve basket sahası
kazandırdım. Yenimahalle’de
spor ve sporcuya çok önem
verdik. Amatör kulüplere de
elimizden geldiğince yardım
etmeye çalışıyoruz. Amacım
içerisinde tüm spor dallarının
sahasını barındıran, kapalı bir
spor salonu yapmak ve statlarımızı büyütmek” dedi.
Amatör spor kulüpleriyle,
büyük kulüplerin ilgilenmesi
gerektiğini de sözlerine ekleyen
Yaşar, “Amatör spor kulüplerinde oynayan çocuklarımızla
büyük kulüpler ilgilenirse, kendi
ülkemizin evladı gelişir ve doğal
olarak Türkiye kazanır, Anadolu
çocukları kazanır” dedi ve
“Şehre büyük bir stadyum yapmışsın içerisine kendi ülkenin
evladını koyamamışsın. Ne
anlamı var” diye sitem etti.
HABER MERKEZİKöpek Irkları ve Kinoloji
Federasyonu’nun düzenlediği III.
Ankara Türkiye Irk Standartları
Yarışması – CAC Çankaya
Belediyesi Çansera Kent
Bahçesi’nde en güzel ırkları seçti.
Federasyonun düzenlediği
etkinliğe, Türkiye’deki en büyük
hayvan barınağına sahip Çankaya
Belediyesi’ni temsilen Başkan
Yardımcısı Anıl Seviç de destek
verdi.
Ulusal ırk standartları kapsamında yapılan en güzel ırk yarışmasında, bir köpek, bir yedek
köpek, yavru, çok genç, veteran,
üretim ve soy kategorilerinde
yarışıldı. En güzel ırkların seçildiği
yarışmada, maltese, Aksaray
Malaklısı, İngiliz setter cinsi
köpekler derece aldı. Yurt dışı
katılımın da olduğu yarışmada, 30
farklı ırkta yaklaşık 100 köpek 10
grupta yarıştı. Her köpeğin kendi
ırkında mücadele verdiği yarışta,
grubunda birinci olanlar finale
kaldı. Misafir köpeklerle birlikte
Çansera’yı dolduran 200 köpek
çevredekilere renkli anlar yaşat.
Yarışma sonunda birinci olan
köpeklere kupa ve mama hediye
edildi. Köpeklerin kazandığı
mamalar sahipleri tarafından
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak
Hayvanları Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlandı.
22 Eylül 2014 Pazartesi
3
Kazan'da İlköğretim
haftası kutlamaları
HABER MERKEZİ Kazan Fatih Ortaokul
bahçesinde İlköğretim
Haftası, düzenlenen
törenle kutlandı.
Programa Belediye
Başkanı Lokman Ertürk,
İlçe Milli eğitim Müdürü
Ahmet Göktaş, Okul
Müdürü Cemil Aktaş,
bazı birim müdürleri,
veliler, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı.
Törende bir konuşma
yapan Belediye Başkanı
Lokman Ertürk, göreve
geldikleri 2004’ten önceki durumla bugünü
karşılaştırdı. Ertürk, 10
yılda 15 yeni okulun
açılmasına öncülük ettiklerini belirterek, 11 okul
ve kurumdan 26 okul ve
kuruma, 6 bin civarında
öğrenciden 11 bin 200
öğrenciye, 200 civarındaki öğretmenden 700’ün
üzerinde bir öğretmen
kadrosuna ulaştıklarını
kaydetti.
Ertürk, “Vefakâr ve
cefakâr öğretmen
ordusuyla, milli manevi
değerlere sahip, örf ve
adetlerine saygılı, milletine, devletine bağlı
gençler yetiştireceğimize
olan inancımız tamdır.
Kazan'ın eğitim ve öğretimde, Ankara'da kendinden söz ettirmeye
başlayan bir ilçe
olmasının haklı gururunu
da, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü başta olmak
üzere, tüm eğitim kadromuzla birlikte yaşıyoruz”
dedi.
İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Göktaş
da, sorumluluklarının bilincinde olduklarını hatırlatarak, 2014-2015
eğitim öğretim yılında
tüm eğitim camiasına
başarılar diledi. Belediye
Başkanı Lokman Ertürk’e
bugüne kadar yapılan
yardımlar için teşekkür
eden Göktaş, bu desteğin
artarak sürmesini beklediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler
okudu. 8. Sınıf öğrencileri tarafından ana sınıfı
öğrencilerine “Hoş geldiniz” çiçeği takdim edildi.
Müzik Öğretmeni Nilüfer
Çelikten’in gitarıyla renk
kattığı ve büyük coşkunun yaşandığı program
minik öğrencilerin folklor gösterisi ile sona erdi.
Gaye Spor tur atladı
HABER MERKEZİTürkiye Birinci
Hentbol Bayanlar Ligi
temsilcisi Gaye Spor
tur sevinci yaşadı.
Türkiye Kupası’nda
geçtiğimiz hafta sonu
Eskişehir’de oynanan
ve Birinci grupta ye
alan Gaye Spor Bayan
Hentbol Takımı
grubunda yer alan
Maltepe Belediyesi
Spor Kulübü, Eskişehir
Üniversitesi Spor
Kulübü ve Kastamonu
Üniversitesi ile
oynanan maçların
ardından gruptan
çıkarak 2 tura yükselmeyi başardı. Gaye
Spor Kulübü Başkanı
Savaş Şahin yaptığı
açıklamada, ‘’Bu yıl
genç bir takımla
mücadele ediyoruz ve
gençlerimize güveniyoruz. Güvencimizin de
boşa çıkmaması çok
güzel tur atladıkları
için takımımı tebrik
ediyorum. Ay sonu
başlayacak olan yeni
sezonda da tüm
takımımıza, teknik
heyetimize, yönetim
kurulumuza ve bizlere
desteklerini sunan tüm
sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi
sunarım. Umarım
başarılı bir sezonu hep
birlikte yaşayacağız.”
Dedi.
4
ANKARA
22 Eylül 2014 Pazartesi
Aşk-ı Efsun
Tamer KARAHAN
SELAM SİVASLIM
YENİMEK’te yeni
sezon heyecanı
HABER MERKEZİ- Yenimahalle
Belediyesi YENIMEK kursları yeni sezona
hazır. Yeni dönemde 94 branşla ve 13
kurs merkeziyle vatandaşa hizmet vermeye hazırlanan YENIMEK kurslarına,
kayıtların başladığı andan itibaren başvuru sayısı 8 bini aştı.
Taleplerin her geçen gün arttığı YENIMEK çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar’ın da büyük önem verdiği kurslar
Keçiören Yunus Emre Kültür
Merkezi, Keçiören Belediyesi
tarafından baştan aşağı yenilendi. 1994 yılında açılan ve
zamanla halkın taleplerine yanıt
vermekten uzaklaşan ve
Keçiören Belediyesi’nce yenilenen Merkez, modern iç ve dış
tasarımı ile dikkat çekiyor.
HABER MERKEZİ Kültür Merkezi, Keçiörenlilere
yönelik çeşitli sosyal ve kültürel
etkinliklerin düzenlenebileceği hale
getirildi. Her yaştan insanın faydalandığı merkez, meslek edindirme
kursları (KEÇMEK, KEDEM),
eğitime destek birimleri, kütüphane,
konservatuvarı ile halkın
ihtiyaçlarına Keçiörene yakışır
biçimde karşılık veriyor. 10 bin 600
metrekarelik alana sahip merkezin
yenileme planında, 550 kişi kapasiteli düğün salonu, elektronik
olarak tam donanımlı,
branş zenginliğiyle vatandaşların beğenisine sunuluyor.
3 gün boyunca A City Alışveriş
Merkezi’nde tanıtılan YENIMEK Hobi ve
Meslek Edindirme Kursları, genci yaşlısı
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bölge
genelinde başarılarıyla büyük ses getiren
YENIMEK kurslarını başvuru yağmuruna
tutan vatandaşlar, kendilerine en uygun
branşı seçerek 22 Eylül tarihinde ders
başı yapacak olan kursları beklemeye
koyuldu.
Başvuru tarihinin başladığı günden
bugüne 8 bin kişinin başvurduğu YENIMEK kursları 13 kurs merkezinde faaliyet
gösterecek. Kendi branşında uzman eğiticilerle son derece profesyonel bir eğitim
sürecinden geçecek olan kursiyerler,
eğitimlerini tamamladıktan sonra ortaya
çıkarttıkları ürünleri düzenlenecek olan
kermeslerle ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla satışa da sunabilecek.
Yunus Emre Kültür Merkezi
yeni yüzüyle hizmet veriyor
simultaneli(çeviri) 350 ve 150 kişi
kapasiteli iki konferans salonu, bay
ve bayan fitness salonları,
kütüphane, müzik atölyeleri, derslikler, sağlık ocağı ve market yer
aldı. Engelli vatandaşlara yönelik
düzenlemelerin de hayata geçirildiği yenileme çalışmalarında,
engelli danışma merkezi, engelli
platformları ve engelli asansörleri
de düşünüldü.
Kültür Merkezi’nde bulunan
500 kişi kapasiteli düğün salonu 15
Nisan 2012 tarihinde hizmete
açıldı. Tamamen yenilenen Yunus
Emre Düğün Salonu modern yapısı
ile eskisine oranla çok daha geniş
ve kullanışlı hale geldi. Sahne, ses,
ışık ve oturma düzeni değişen
düğün salonunda, gelin-damat dinlenme odası, bebek odası, mescit ve
engelli asansörü de bulunuyor.
Kamera sistemi ve klimanın da
mevcut olduğu düğün salonunda
Keçiörenlilerin kına, sünnet, nişan
ve düğün organizasyonları gerçekleştiriliyor.
Merkezde yer alan tiyatro ve
konferans salonları, Keçiörenlilerin
hem eğitim hem de kültürel
ihtiyaçları göz önüne alınarak
yenilendi. Son sistem ses ve ışık
düzeni, klima, program kaydedici
cihaz, projektör cihazı ve
perdesinin mevcut olduğu salonların sahneleri de büyütülerek daha
kullanışlı hale getirildi. 2 adet kulis
odası, mescit ve lavaboların da
bulunduğu salonlara ayrıca engelli
vatandaşlar için özel asansör yerleştirildi. Tiyatro ve konferans
salonları, dernekler, sivil toplum
kuruluşları, okullar, kreş ve ana
sınıflarına yönelik programlarda da
kullanılabiliyor.
Yenimahalle’de açılış heyecanı
HABER MERKEZİYenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar,
vatandaşın yüzünü
güldürecek müjdeyi
verdi.
Yenimahalle
Belediyesi Sosyal
Tesisleri ve Pazar
Yeri’nde yapımı tamamlanan, Sıcak Cam
Atölyesi, Gençlik
merkezi, Yenimahalle
Belediyesi Meslek
Edindirme Kurs
Merkezleri (YENİMEK),
Kütüphane ile İkinci
Bahar Kültür ve
Dayanışma Merkezi 22
Eylül Pazartesi günü
saat 14.00’de hizmete
açılacak. Başkan Yaşar,
ardı ardına gerçekleştirilecek açılışlar için,
“Ankara kazanacak,
Yenimahalle kazanacak”
dedi.
Vatandaşa iyi bir
hizmet sunabilmek için,
titizlikle çalıştıklarını da
sözlerine ekleyen Yaşar,
açılış öncesi
Yenimahalle Belediyesi
Başkanvekili Mehmet
Kartal ve Başkan
Yardımcılar Erhan Aras,
Yaşar Neslihanoğlu ile
birlikte tesisi gezerek
yerinde incelemelerde
bulundu.
Son kontrolleri
gerçekleştirerek, her
şeyin halka yakışır şekilde yapılması için
gerekli talimatları da
veren Yaşar, tesisin
içerisinde yer alan ve
oldukça modern bir şekilde dizayn edilen İkinci
Bahar Kültür ve
Dayanışma Merkezi için
“İlçemize emeklilerin
sosyalleşeceği, keyifli
vakit geçireceği bir
merkez daha kazandırmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Yaşlımızı,
gencimizi hiçbir zaman
unutmadık. Tam
donanımlı bu tesiste
7’den 70’e herkese keyif
alarak, eğlenecek” diye
konuştu.
Yandığım şehirde üşüyorum,
Bu satırlar arasında,bugün ..
Gözlerine çarparken, yok oluyorum ..
Beşinci mevsimdeyim ...
Yavaş ,yavaş filizlenen bir anın,
Son nefesini vermek istiyorum,
Baba toprağı Sivas'ta...
Geceyi ve gündüzü karşıma aldım,
Bedenim kan içinde...
Kızılırmak taşmış yüreğimde,
Yiğitlik var benim hamurumda...
Önce Veysel oldum,sonra Aşık
Kapadım gözlerimi,Anadolu'yu dinledim
Güzelliği on para etmez ,
Bu bendeki aşk, olmasa.
Bir kekliğin gagasında ,
Bir şiir taşıyorum,
Sivas yaylalarında..
Belki yeşermeden kuruyacak,
Bir tohumum şimdi.
Tenim acılar içinde,
Ama özledim baba toprağı Sivas'ı ..
Gözbebeklerim ,alev alazı.
Avuçlarımda bir başka bahar,
Sür elini yüzüme ,Sivaslı...!
Yüreğimi hisset hadi ..
Bir kere de,sen oku bu şiiri..
Yeniden yazalım Sivas'ı...
İnsanımızın,gülen gözlerine ...
Hiç yaşanmamış eylemlere,
Ve isyanlara taşınalım.
Bana,seni her zaman hatırlatacak,
Bir kimlik çıkar.
Sivas olsun adım ..
Gelincikleri getirelim tekrar,
Rengini kaybeden baharlarımıza…
Anadolu'nun her yerinde bir göçebenin gölgesi ..
Gözlerimiz, hiç kirlenmedi ki…
Art niyet tutmadık,
Sevgiliye ...
Hala menzilindeyim hesapsızca,
Sivas'ım ...
Gelirsen ve ben gidersem ,
Sana gözyaşlarım,
Yağmur bulutu olur ..
Yaylalarım,yeniden kekik kokar baharlarda ..
Kırlangıçlarımız ,yaban güvercinlerimiz,
Bize gülümser...
Köse dağında,gelinciklerimiz açar ..
Koşarken Kızılırmak sana ,
Sivas yüzünü yıkayacak,kar suyunda…
Kızılırmak ,doydu artık kana.
Selam olsun ,Anadolu'ya..!
Selam olsun tüm,
Sivaslılara ...!
Başkan
Taşdelen
denetime çıktı
HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı
Alper Taşdelen Ümitköy bölgesinde bulunan ve revize
edilen parkları denetledi. Çalışmaları yerinde inceleyen
Taşdelen’e, bölge muhtarları da eşlik etti.
Bütünşehir Belediye Yasası ile Çankaya sınırlarına
bağlanan parkların hiçbir hizmetten geri kalmayacağını
dile getiren Taşdelen, “Ümitköy’deki parklarımız daha
yeşil olacak” dedi. Taşdelen, Şehit Yüzbaşı Yaşar Erian
Parkı, Demokrasi Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Parklarını gezerek, Şehit Yüzbaşı Yaşar Erian parkındaki yeşillendirme
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Konut Kent Bölgesinde yer alan parka karaçam, sedir,
ters dut fidelerinden yaklaşık 150 adet dikim gerçekleştirildi. Ümitköy bölgesinde yer alan parklarda gerçekleştirilen
revize çalışmaları etap etap devam edecek.
21 genç gönüllüye eğitim verildi
ANKARA
UNİCEF ve
Mamak
Belediyesi
arasında imzalanan “Çocuk
Dostu Şehir”
projesi protokolü kapsamında başvuru ve mülakatla
seçilen 21 genç
gönüllüye
eğitim verildi.
HABER MERKEZİMamak Kültür Merkezi
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde iki
gün boyunca 8 saat süren eğitimlerle bilgilendirilen gönüllüler,
öncelikli olarak proje kapsamında beklenen toplum temelli kent
analizlerinin uygulanmasında
aktif olarak yer alacak. UNICEF
Sosyal Politikalar Sorumlusu Iraz
Öykü Sayalp, ve yerel koordinatörü Elif Kalan tarafından verilen eğitimlerde gençlere, çocuk
dostu kentler kavramından,
çocuk kimdir, çocuk hakları,
değişimin öncüsü gençler ve
çocuklar gibi çeşitli konular
aktarıldı. Mamak’ta “Özgür
Çocukların Kenti Mamak” sloganıyla yola çıktıklarını ve
yapılan çalışmalarla önemli derecede yol aldıklarını belirten
Akgül, çalışma ile Mamak’ta
çocuklar adına yapılan yatırımların daha da anlam kazanacağını
kaydetti. Akgül, “Çocuklarımız
en önemli varlıklarımızdır.
Onların güvenliği, huzuru ve
rahatı için yaptığımız yatırımları
çocuk dostu olarak tasarlıyoruz.
Aynı yaklaşımla, toplum yararına
bir proje gerçekleştirmek üzere
UNICEF ile bir proje imzaladık.
Projenin tüm çocuklara hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Çocukların kentsel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve
onlara daha iyi bir ortam sunmayı hedefleyen proje kapsamında görev alacak gönüllüler,
çocuklarla çalışma deneyimi,
çevresiyle bilgisini, yeteneklerini
ve temaslarını paylaşma olanağı
bulunma, proje içerisinde aktif
rol almaya hevesli olma, gençlerin ve çocukların haklarını
savunmayı taahhüt etme gibi
kriterlere sahip olacak. Ardından
planlama yapılacak mahallelerde
kapı kapı gezerek aileler ve
çocuklarla görüşüp, araştırmalar
yapacak ve ihtiyaçları yerinde
tespit edecek. Anketler sonucunda öncelikli olarak en dezavantajlı çocuklar desteklenecek.
Projenin en temel amacı ise
çocukların seslerine kulak vermek.
22 Eylül 2014 Pazartesi
5
Başkan
Ertürk’ten
brifing
HABER MERKEZİKazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül’ü
makamında konuk ederek, çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Gül, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ak Parti Genel
Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül’ü Köprübaşı
Sosyal Tesislerinde kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya
Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selim Cerrah,
Ak Parti Kazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe de katıldı.
Sıcak bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Ertürk ve
Genel Başkan Yardımcısı Gül, gündeme ilişkin görüş
alışverişinde bulundu.
Buradan Belediye’ye geçen Gül, kapıda çiçeklerle
karşılandı. Başkan Ertürk, Mavi Ay’ın çalışmaları,
Termal Otel Kongre Ve Sağlık Merkezi ile Kent
Meydanı projesi kapsamında yapımı bitme aşamasına
gelen 17 katlı Belediye Hizmet Binasının son durumu
ve Kazan Halk Hamamı ile ilgili Gül’e bilgi sundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit
Gül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Kazan
Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'ü ziyaret ettik.
Başarılı çalışmalarını yerinde görmek bizleri sevindirdi" değerlendirmesi yaptı.
Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz
Gevrek, Ahmet Ceylan, Abidin Arıkök ve Meclis
Üyesi Ümit Ertürk de yer aldı.
Yer fıstığı hasadı
6
EKONOMİ
22 Eylül 2014 Pazartesi
Türkiye yer fıstığı
üretiminin yüzde
48'inin karşılandığı
Adana'da hasat
başladı.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürü Hamit
Aygül, Ceyhan
ilçesine bağlı
Yalak
Mahallesi'nde
bir çiftçiye ait
tarladaki hasadı
yerinde
inceledi.
ADANA - Türkiye yer fıstığı üretiminin
yüzde 48'inin karşılandığı Adana'da hasat
başladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Hamit Aygül, Ceyhan ilçesine bağlı Yalak
Mahallesi'nde bir çiftçiye ait tarladaki hasadı
yerinde inceledi.
Aygül, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin verimli bir ovaya sahip
olduğunu belirterek, yörede kaliteli ve bol miktarda ürün alınabildiğini söyledi.
Geçen yıl 175 bin dekar alanda 68 bin ton
ürün aldıklarını ifade eden Aygül, "Bu yıl 200
bin dekar alana ekilen yer fıstığından 80 bin
ton rekolte bekliyoruz. Son 3 yılda verimde
yüzde 10-15'lik bir artış gözlenmekte. Asıl
hedefimiz çiftçilerimiz ve odalarımızla el ele
vererek fıstık üretiminin daha iyi bir noktalara
gelmesi" dedi.
Yer fıstığının Türkiye'de genel olarak çerez
olarak kullanıldığını dile getiren Aygül, şunları
kaydetti:
"Yer fıstığının beslenmede çok değerli bir
yeri var. Yüzde 20 protein ve yüzde 45-55 yağ
oranına sahip olması çok önemli. İnşallah çerezlik çeşitlerin yanı sıra yağlık çeşitleri de
zamanla piyasaya girer. Türkiye'nin toplam yağ
üretimine de önemli bir katkı sağlamış olunacak. Bu nedenle yer fıstığıüretimini desteklemekteyiz. Fıstık üretimi toprağın verimini de
artırmakta. Toprağın azot ihtiyacının önemli bir
kısmını yer fıstığı sağlamakta. Fıstık üretiminde genelde yüksek verim alınmakta. Ancak
diğer tarım ürünlerine göre işçiliği fazla. Adana
şu anda 2013 yılı rakamlarına göre Türkiye
toplam yer fıstığı üretiminin yüzde 48.4'ünü
sağlıyor. İnşallah bu yıl üretimde yüzde 50'nin
üzerine çıkacağız."
(AA)
ADEX 2014'e
Roketsan damgası
ANKARA - Roketsan'ın, Azerbaycan'da düzenlenen
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (ADEX 2014) en
dikkati çeken kuruluşlar arasında yer aldığı belirtildi.
Roketsan'dan yapılan yazılı açıklamada, Bakü'de bu yıl ilk
kez düzenlenen fuara Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda katılım sağlandığı ve Roketsan'ın fuarın "başrol
oyuncularından biri olduğu" kaydedildi.
Fuarda, Roketsan standını Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Azerbaycan
Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayii
Bakanı Yaver Cemalov, Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz
Firudin'un aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin ziyaret
ettiği bildirildi.
Kapalı alanda sergilenen ürünlere ilave olarak, Azerbaycan'a
teslimatı gerçekleştirilen silah sisteminin tanıtımının da ilk kez
yapıldığı fuarda, Roketsan'ın standı büyük ilgi gördü. (AA)
Bursa'da metro vagonu Türkiye’nin, üzüm
üretiliyor, hedef hızlı tren üretiminde yeri farklı
BURSA - Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Türkiye'nin ilk yerli tramvayının ardından Bursa'da yine aynı şekilde metro
vagonlarının da üretilmeye başladığını
belirterek, "Bundan sonra inşallah metro
vagonlarımız da başta Bursaray olmak
üzere tüm metro hatlarında görev yapabilecek. Adım adım hızlı trenin üretimi
de burada gerçekleşiyor. Kısa zaman
sonra artık hızlı trenin tamamı Bursa'da
üretilebilir hale gelecek" dedi.
Raylı sistemler alanında üretim
yapan ve Büyükşehir Belediyesinin
danışmanlığında Türkiye'nin ilk yerli
tramvayını üreten Durmazlar
Fabrikası'nı ziyaret eden Altepe, burada
Raylı Sistemler Genel Müdürü Ahmet
Civan'dan Türkiye'nin ilk metro vagonu
üretim bandındaki çalışmalar hakkında
bilgi aldı.
Metropoliten kentlerin en önemli
probleminin ulaşım olduğunu belirten
Altepe, belediyeler olarak bütçenin yaklaşık üçte ikisini yaşanan ulaşım sıkıntısını gidermek için kullandıklarını ve bu
uğurda ilk etapta kokusuz, dumansız ve
gürültüsüz ulaşım şekli olan raylı sistemleri tercih ettiklerini ifade etti.
Türkiye'nin ilk yerli tramvayının
Bursa'da üretildiğini hatırlatan Altepe,
"Bu araçlar, dünyada emsalleriyle
yarışacak kalitede yapıldı. Şu anda başta
Bursa olmak üzere kent caddelerinde
başarıyla boy gösteriyor. Avrupa
araçlarının gidemediği eğimlerde bile
hiçbir problem yaşamaksızın yol alıyor.
İnşallah hızlı treni de üreterek, Bursa'yı
raylı sistemler alanında dünya ligine
sokacağız" dedi.
Başarılı tramvay uygulamasından
sonra Bursa'nın yine aynı şekilde metro
vagonlarını da üretmeye başladığını dile
getiren Altepe, "Bundan sonra inşallah
metro vagonlarımız da başta Bursaray
olmak üzere tüm metro hatlarında görev
yapabilecek. Gerek tramvay gerekse
metro hatlarında yerli araçları kullanabileceğiz" diye konuştu.
- "Adım adım hızlı trenin üretimi de
burada gerçekleşiyor"
Türkiye'nin yerli metro vagonu
üreten 6'ncı ülke, firmanın da 7'nci firma
olduğunu vurgulayan Altepe, "Bundan
sonra metro vagonlarımız da istatistiklere dahil olacak. Bursa olarak bu
başarıya imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese
teşekkür ediyorum. Bursa'ya ve
ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.
Altepe, fabrika ziyareti kapsamında
üretimi yapılan yüksek teknolojiye sahip
hızlı tren alt yapı taşıyıcı parçalarını da
inceledi. Bursa'nın otomotivde önemli
bir merkez olduğunu, tramvay üretimiyle dikkatleri üzerine çektiğini
aktaran Altepe, hızlı tren taşıyıcı alt
parça üretiminin Bursa'nın imajına ciddi
katkı sağladığını vurguladı.
Hızlı tren taşıyıcı alt parçalarının
Bursa'da üretimi yapılan yüksek teknolojili en önemli öğelerden biri olduğunu
kaydeden Altepe, "Adım adım hızlı
trenin üretimi de burada gerçekleşiyor.
Kısa zaman sonra artık hızlı trenin
ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin toplam üzüm
üretiminde Çin, İtalya, ABD, Fransa ve İspanya'nın ardından
altıncı, kuru üzümde birinci olduğunu belirterek, üreticilerin
emeklerinin karşılığını almaları, iyi bir sezon geçirmeleri ve
üretimi artırma gayretlerinin desteklenmesi için sorunların
çözülmesini istedi.
Bayraktar, yazılı açıklamasında, üzümde bazı bölgelerde
hasadın yapıldığını, İç Anadolu'da ise daha yeni yeni başlayacağını, bağlarda hasat tarihinin belirlenmesinde şeker oranı
ölçümünün mutlaka yapılması, erken kesime izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Kuru üzümün depolanması ve nakledilmesinde kullanılan ambalaj malzemelerinin kaliteli ürünün muhafazası
açısından önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları
kaydetti:
"Üretim ve işleme aşamasında kuru üzümün çuvallar
yerine jüt çuvallar veya 200-400 kilogramlık çipli plastik
kasalar ile nakliye ve depolanması yapılmalı. Pestisit, mikotoksin ve kalite analizlerinin yapılarak ürünün hasat sonrası
sertifikalandırılması yapılmalıdır. Hızlı alternatif kurutma
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir. Hasat zamanı kuru
madde üzerinden tespit edilmeli ve farklı bandırma yöntemlerinin renk üzerine etkisine yönelik çalışmalar desteklenmelidir. Hasat tarihinin belirlenmesinde şeker oranı ölçümü mutlaka yapılmalı, erken kesime izin verilmemelidir."
Kuru üzüm pazarlamasında ve ihracatında
önemli sorunlardan birinin de temizlik
olduğuna işaret eden Bayraktar, ambalajlamada özellikle en büyük pazar olan Avrupa Birliği
(AB) standartlarına uyum göstermek için çalışma
yapılmasını istedi.
Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir
depolama kuruluşunun oluşturulması ve depolama
maliyetinin desteklenmesi gerektiğini bildiren Bayraktar,
"Ambalajlamada özellikle en büyük pazarımız olan AB
standartlarına uyum göstermek için çalışmalar yapılmalıdır.
Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir depolama kuruluşunun oluşturulması ve depolama maliyetinin desteklenmesi gerekmektedir. Üzümde alternatif değerlendirme şekillerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ürün ihtisas borsaları
oluşturulmalı. Girdi fiyatları düşürülmeli, kuru üzüm üreten
diğer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için üzüm üreticisi desteklenmelidir" ifadesini kullandı.
Son 10 yılda Türkiye'de üzümde ekim alanlarının
azaldığını, verim ve üretimin arttığını belirten Bayraktar,
2004'te 5,2 milyon dekar alanda 3,5 milyon ton üzüm üretimi varken, 2013'te 4,7 milyon dekar alanda 4 milyon ton
üzüm üretimi gerçekleştirildiğini
belirtti. (AA)
OYAK Renault, 8 ayın
üretim ve ihracat lideri
BURSA - HALUK YÜKSEL - Otomotiv sektöründe,
yılın 8 ayında adet bazında traktör hariç üretimin yüzde
26,96'sını, ihracatının yüzde 28,54'ünü gerçekleştiren
OYAK Renault, bu kategorilerde dönemi lider kapattı.
Otomobilde de sektörün adet bazında üretimin yüzde
42,22'sini, dış satımının ise yüzde 42,91'ini tek başına
karşılayan OYAK Renault'yu, Ford Otosan takip etti.
AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü,
ocak-ağustos aylarında otomobilde 459 bin 372, toplamda
ise traktör hariç 719 bin 501 adet üretim gerçekleştirdi.
Sektörün üretim rakamlarına en büyük katkı ise Bursa'da
faaliyet gösteren OYAK Renault'dan geldi.
OYAK Renault, bu dönemde otomobil üretiminin yüzde
42,22'sine (193 bin 972), toplam üretimin de yüzde
26,96'sına (193 bin 972) imza attı. Bu firmayı, toplamda
143 bin 337 adet ve yüzde 19,92'lik payla Ford Otosan,
133 bin 274 adet ve yüzde 18,52 ile Tofaş, 128 bin 573
adet ve yüzde 17,87 ile Hyundai Assan, 87 bin 37 adet ve
yüzde 12,09 ile Toyota izledi.
Geçen yılın ilk 8 ayında 179 bin 736 adet olan ihracatı,
bu senenin aynı döneminde yüzde 9,48 düşüşle 162 bin
685'e gerileyen OYAK Renault, buna rağmen otomotiv
sektörünün 569 bin 973 adetlik (traktörler hariç) toplam
ihracatından yüzde 28,54 pay aldı. Firmanın otomobil ihracatındaki payı ise yüzde 42,91'i buldu.
Ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı aylarına
nazaran yüzde 18,24 kayıpla dış satımı 117 bin 338'e düşen
Ford Otosan ise sektörün toplam ihracatının yüzde
20,58'ini karşıladı.
Yılın 8 ayında yüzde 140,82 artışla 115 bin 40 adet dış
satım gerçekleştiren Hyundai Assan, sektör ihracatından
yüzde 20,18 pay aldı. Yüzde 13,86'lık düşüşle 92 bin adet
ihracata imza atan Tofaş da sektör ihracatının yüzde
16,14'ünü üstlendi.
Bu dönemde, geçen yılın aynı aylarına göre dış satımı
yüzde 55,46'lık artışla 77 bin 966 adedi bulan Toyota da
sektörün toplam dış satışından yüzde 13,67 pay aldı.(AA)
HABER
22 Eylül 2014 Pazartesi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:
Başbakan
Yardımcısı
Numan
Kurtulmuş,
Suriyeli sığınmacılara ilişkin,
''Dünyanın hiçbir
yerinde hiçbir
ülke bir günde
60 bin kişiyi
sınırlarına
alamaz'' dedi.
z:
a
m
ıl
Y
u
s
lo
o
s
n
o
k
ş
a
B
l
u
s
u
M
‘Esaretten kurtuluştu’
ANKARA - Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları tarafından rehin alınan ve bugün serbest bırakılanlardan
Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, Türkiye'ye
dönüşleriyle ilgili, "Gerçekten esaretten kurtuluştu. Özgürlüğe
kavuşmaydı. Vatanıma kavuşmaydı" dedi.
Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında rehin tutuldukları 101 gün boyunca yaşadıklarını anlattı.
Alıkonuldukları süre boyunca zor ve sıkıntılı bir süreç
yaşadıklarını belirten Yılmaz, Türkiye'ye geliş sürecini
"Gerçekten esaretten kurtuluştu. Özgürlüğe kavuşmaydı.
Vatanıma kavuşmaydı" sözleriyle anlattı.
Yaşadıklarıyla ilgili "Kesinlikle hapishane hayatına benzemiyor" ifadesini kullanan Yılmaz şöyle devam etti:
"Çünkü orada bir hüküm giyiyorsunuz. Bir süreniz var, ne
zaman çıkacağınız belli. Sonuçta şartlarınız belli. Can güvenliğiniz belli. Burada hiçbir şey belli değil ama sonuçta bir şeyi
yenmeniz gerekiyor orada. Yani ölüm korkusu ile yaşayarak
orada devam edemezsiniz. Onu baştan yenmeniz gerekiyor.
Onu yenemezseniz o zaman o korkuya yenik düşüyorsunuz.
Dolayısıyla benim belki de başardığım tek şey o korkuyu daha
ilk gün yenmek oldu. Yani bir teslimiyettir Allah'a. Eğer akıbet
böyle olacaksa o da bir kaderdir, ona da razı olmak gerekiyor.
Onun için de çok fazla direnmemek gerekiyor dedik."
Örgütün güvenlik açısından kendilerini sürekli bir yerde
tutmak yerine farklı yerlere götürdüklerini ve sekiz-dokuz defa
yer değiştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Onların genel stratejisi. Bir yerde bir rehineyi çok fazla tutmak istemiyorlar. Bir
de Türkiye gibi güçlü ülkelerin istihbaratı var, her taraftan istihbarat alabilir, her kanaldan istihbarat alabilir. Arazideki,
dışarıdaki her unsuru kullanabilir, dolayısıyla bunu biliyorlar"
diye konuştu.
Yaşadıklarıyla ilgili olarak "Biz bir cehennemin içerisinden
çıktık" benzetmesi yapan Yılmaz, her yer değiştirdiklerinde
yaşanan vahşeti daha iyi gördüklerini aktardı.
Başkonsolosluğun neden baskından önce tahliye
edilmediği sorusuna karşılık bütün seçeneklerin değerlendirildiğini ancak olayların çok hızlı geliştiğine dikkati
çeken Yılmaz, "Dünyada hiç kimse bu örgütün dört-beş günde
Bağdat'a ulaşabileceğini hiç
kimse
hesaplamıyordu"
değerlendirmesinde
bulundu.
Yılmaz,
IŞİD'in baskını
karşısında neden
direnmedikleri
yönündeki bir
soruya ise
"Neden çatışma
olmadı sorusu da
bence gerçekçi bir soru değil. Çünkü kime karşı çatışacaksınız? Ne kadar çatışacaksınız? Yani bütün kenti almış, orada
devlet kurmuş birisiyle ne kadar çatışabilirsiniz? Her taraf
alınmış. Bu örgütün yapısı farklı, yerleşme şekli farklı,
unsurları farklı" cevabını verdi.
IŞİD militanları tarafından kafası kesilerek öldürülen
James Foley, David Haines ve Steven Sotloff'un görüntülerinin kendilerine izletildiğini açıklayan Yılmaz, "Ama bunlar
bizleri korkutmadı. Korkuyu daha ilk gün yenmiştik" diye
konuştu. Yılmaz, özellikle baskının yaşandığı gün kendisine
yoğun baskı uygulandığını ve kendisinin makam odası önünde
itişme yaşandığı bilgisini paylaştı. "Orayı açıp orada görüntüler almak istediler. Bazı çekimler yapmak istediler" diyen
Yılmaz, bu sırada başına silah dayandığını aktardı. Yılmaz,
"Orada belli ki bir hesapları vardı. Çok şükür o gerçekleşmedi.
Biz de öyle bir görüntü vermedik. Bir açıklama olmadı.
Türkiye'yi zor duruma sokacak herhangi bir şeye kesinlikle
izin vermedik" dedi.
Dış dünya ile iletişimi nasıl sağladıkları sorusuna,
"Telefonun olduğu da doğru. Ama onu çok sakladık" cevabını
veren Yılmaz, telefonu nasıl sakladıklarını açıklamaktan
kaçındı. Kurtarma operasyonuyla ilgili olarak da detaylara
girmek istemediğini dile getiren Yılmaz şunları söyledi:
"Milli İstihbarat Teşkilatımız gerçekten son derece dikkatli
çalıştı. İyi çalıştı. Bugün Sayın MİT Müsteşarımıza da
teşekkür ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı başından beri
her şeyi dikkatli bir şekilde yönlendirdi, izledi. Sayın
Başbakanımız adeta bizimle yatıp bizimle kalktı. Dışişleri
Bakanımız keza öyle. New York'taydı ama her şeyi takip ediyordu ve olayı yönetti. Dolayısıyla bürokrasi buna kilitlendi ve
çok iyi bir eşgüdüm halinde çalışıldı." (AA)
7
ABD, AB ve SMDK’den
REHİNE AÇIKLAMASI!
ŞANLIURFA- Kurtulmuş, Suruç
ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada,
sığınmacılara yönelik Türkiye
Cumhuriyeti'nin desteğinin insani ölçülerde
devam ettiğini söyledi.
Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden
ayrıldıktan sonra büyük travmalar
yaşadığını anlatan Kurtulmuş, bir kişinin
göçmen durumuna düşmesinde insanlığın
suçunun bulunduğunu düşündüğünü belirtti.
Türkiye'de bir milyonun üzerinde
Suriyelinin barındığını vurgulayan
Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bir günün içerisinde Kobani bölgesinden 60 bin kişiyi Türkiye sınırları içerisine
aldık. Ayrıca geçtiğimiz hafta önce 36 - 38
bin seviyelerine çıktı şimdi 30 bin seviyesine geri indi. Yaklaşık 30 bin civarında
Yezidi Türkiye sınırlarına kabul edildi.
Dolayısıyla biz üzerimize düşeni yapıyoruz
ama esas istediğimiz esas beklediğimiz ve
duamız ise hiçbir kardeşimizin hiçbir
insanın göçmen durumuna düşmemesidir.
Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerimize
düşenin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz
sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.''
Sığınmacılarla görüşerek eksik ve sıkıntılarını dinlediklerini anlatan Kurtulmuş, en
kısa sürede son günlerde Türkiye'ye sığı-
nanların da ihtiyaçlarının giderilmesinin
planlandığını dile getirdi.
Kurtulmuş, Suriyelilerin en yakın
zamanda ülkelerine dönmesini temenni
ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
''İnşallah Türkiye bunun da üstesinden
gelecektir, bu Türkiye açısından bir iftihar
vesilesidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir
ülke bir günde 60 bin kişiyi sınırlarına alamaz. Çeşitli vesilelerle karşılaştığımız zengin ve büyük ülkelerin yetkilileri bir kaç
bin göçmenle bile karşılaştıklarında çektikleri zorlukları anlatıyorlar. Suriyelilere
yönelik çalışmalarımız sürecek. Kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğiyle imkanlarımızı kullanacağız. Gücümüzün yettiği
kadar yarım ekmeğimiz varsa onun da
yarısını paylaşmasını bilmeliyiz.''
Bir gazetecinin 'yeni göç dalgası bekleniyor mu? sorusuna ise Kurtulmuş,
''Türkiye'nin gönlü zengindir. Tabi bizde
böyle bir göç dalgasıyla karşılaşmayı istemezdik ancak yardım elini uzatana yardım
elimizi uzatırız. Çok şükür bu anlamda profesyonel olduk tüm birimlerimizle herhangi
bir sınırımız ve limitimiz yok. Cepteki
kasadaki zenginlikle değil gönül zenginliğiyle ilgilidir. Bu millet bunu gösterecektir'' diye yanıtladı.
Kurtulmuş, konuşmasının ardından
Mürşitpınarpınar Sınırı'na geçti. (AA)
Rehineler ve Türkiye için
101 GECE MASAlI GİBİ!
Dünyanın neredeyse tek gündem maddesi
olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), insanlık
dışı yöntem ve uygulamaları ile dikkat çekip,
elinde tuttuğu rehinelerle de korkutmayı
sürdürürken; Türkiye, 49 rehineyi 101 günlük esaretten tereyağından kıl çeker gibi alıp
getirmenin sevincini yaşıyor.
IŞİD vahşeti dünyanın dilindeyken aynı
dünya Türkiye’nin yürüttüğü ‘destansı’
denecek başarılı diplomasi ve kurtarma
operasyonunu konuşuyor.
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Başbakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı,
MİT ve Genelkurmay olmak üzere, filmlere
konu olacak bu büyük başarıda emeği geçen
herkesi kutlamak gerek.
Bilindiği gibi, daha önce Amerikalı
gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’u
kafasını keserek infaz eden terör örgütü
IŞİD, son olarak İskoç yardım görevlisi
David Haines’i de aynı yöntemle katletmişti.
Bu gelişmeler üzerine ABD Başkanı
Barack Obama bir ‘IŞİD planı’ açıkladı ve
içinde Türkiye’nin de bulunduğu ittifak ile
bu örgütü yok etmenin düştü.
Bu çerçevede Türkiye üslerin kullanımı
ve kara harekatı konularında sıkıştırılmaya
başlandı.
Türkiye’nin hiçbir adımı boşuna atmadığı
görüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Başbakan Davutoğlu başkanlığındaki güvenlik zirveleri meyvesini verdi. 49 vatandaşımız
sağ salim Türkiye’ye getirildi.
ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'da
yaptığı geleneksel cumartesi konuşmasını
yaparken, Türkiye, bu büyük başarının
coşkusu içindeydi.
MİT’İN HAKKI MİT’E…
Gelişmeleri ve mutlu sonu yaptığı yazılı
açıklama ile değerlendiren Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat
Teşkilatı'nın başarılı bir kurtarma operasyonu yaptığını özellikle belirtti.
Erdoğan ayrıca, operasyonla ilgili
"Önceden planlanmış, tüm detayları hesap
edilmiş, tam bir gizlilik içinde bugün gece
boyu devam ederek, sabaha karşı başarıyla
WASHIGNTON / BRÜKSEL / İSTANBUL Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin
Hayden, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü
tarafından rehin tutulan Türkiye'nin Musul
Konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasından
memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Hayden, yaptığı yazılı açıklamada, "Onların serbest
kalışını ve aileleriyle yakında buluşacak olmalarını
sevinçle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Hayden, gelişmelerle ilgili Türk hükümetini referans gösterdi.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton, IŞİD tarafından rehin
tutulan Türkiye'nin Musul Konsolosluğu personellerinin serbest bırakıldıkları haberini memnuniyetle
karşıladıklarını belirtti.
Ashton, yazılı açıklamasında, örgütün elindeki
diğer rehinelerin de geciktirilmeksizin serbest bırakılmasını talep etti.
Catherine Ashton açıklamasında "Uluslararası koalisyon bölgeyi IŞİD belasından kurtarmakta kararlıdır.
Bu girişimde Türkiye hayati ortak ve diyaloğumuz için
esas odaktır" ifadesini kullandı.
Bu arada Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu (SMDK), Musul'da rehin alınan
konsolosluk görevlilerinin Türkiye'ye getirilmesiyle
ilgili Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini kutladı.
SMDK Medya Birimi Başkanı Halid el-Salih, yaptığı yazılı açıklamada, "SMDK olarak, 101 gün boyunca terör örgütü IŞİD'in elinde rehin olarak tutulan
Türkiye'nin Musul Konsolosluğu çalışanları ve
ailelerinin bu sabah itibarıyla serbest bırakılmaları ve
ailelerine kavuşmalarını tebrik ediyoruz" denildi.
Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti devletinin,
hükümetini ve vatandaşlarının mutluluğunu paylaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Ayrıca Türkiye
hükümeti ve yetkililerinin süreci oldukça başarılı
yürütmesinin önemini vurguluyor, bu başarılarından
dolayı kutluyoruz" ifadesine yer verildi.
Gerek Beşşar Esed yönetiminin gerekse IŞİD'in
elinde tutuklu bulunan tüm mazlumların, acilen serbest
bırakılması talep edilen açıklamada, uluslararası
toplumun bu konuda üzerine düşen görevleri yerine
getirmesi çağrısında bulunuldu. (AA)
tamamlanan bu operasyondan dolayı, Sayın Başbakan
ve çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyorum" diyerek emeği geçenleri unutmadı.
Uzun süredir özgürlüklerinden mahrum kalan
Başkonsolos Öztürk Yılmaz
ve ailesine, çalışma
arkadaşlarına, Türkiye
Cumhuriyeti'nin tüm aziz
vatandaşlarına geçmiş olsun
dileklerini ileten Erdoğan,
"Milletimizin gözü aydın diyorum" ifadesini
kullandı.
Erdoğan’ın, “Hadisenin vuku bulmasından itibaren ne yazık ki ülkemiz içinde ve
dışında hadiseyi istismar etmek, bu hassas
süreci sabote etmek için çeşitli girişimler
olmuş, özellikle bazı çevreler ve bazı medya
kuruluşları tarafından son derece sorumsuz
tavır sergilenmiştir” sözleri de dikkat çekici.
Açıklamadaki, “…Büyük Türkiye'nin
ulaştığı seviyeleri göstermesi bakımından da
son derece önemlidir ve değerlidir” sözleri ise
bir özgüven unsuru olarak öne çıktı.
ABDULLAH GÜL
Musul'da rehin alınan yurttaşların
serbest kalmasını değerlendiren 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gelişmeleri
ta başından beri dikkatle takip edenlerdendi.
Gül yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hep
dikkatli olmamız gerekiyor, bizim elimizde
olmayan birçok sebeple karşı karşıyayız"
dedi.
DAVUTOĞLU
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise
Azerbaycan gezisi sırasında bile yakından
takip ettiği gelişmeler mutlu sona ererken
yaptığı ilk açıklamada, "Sabaha karşı saat
yarım sularında ilk temaslarımız yoğunlaştı
ve sabah 05.00'de de ülkemize geldiler. Gece
boyu yakından takip ettik gelişmeleri, biraz
önce Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.
Bu mutlu olay hepimizi güzel bir sabaha
hazırladı" müjdesini verdi.
Gezisini yarıda kesip Türkiye’ye dönen
Davutoğlu, kurtarılan rehinelerle Şanlıurfa
havaalanında buluştu.
Başbakan Davutoğlu, "Acı, keder
üzerinden siyasi operasyon yapmaya kalkanların bugün maskeleri inmiştir" dedi.
Başbakan Davutoğlu, rehinelerin havalimanına inişinin ardından yaptığı konuşmada, IŞİD'in elinde 49 vatandaşımızı tuttuğu
süreçte, hükümetin ve Dışişleri Bakanlığı'nın
süreci yönetme politikasını eleştirir nitelikte
yayın yapan medyanın ve muhalefetin tutumunu eleştirirken de, "Acı, keder üzerinden
siyasi operasyon yapmaya kalkanların bugün
maskeleri inmiştir" dedi.
KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
yaşanan mutluluğu açıklaması ile değerlendirirken takdirlik bir tavır sergiledi.
Başbakan Davutoğlu’nu da telefonla arayarak tebrik eden Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında mutluluğunu ifade ederken
operasyonda emeği geçen herkesi de kutladı.
ŞAMİL TAYYAR
K Parti Gaziantep Milletvekili Şamil
Tayyar ise olaya farklı bakanlardan. Tayyar,
Twitter hesabından paylaştığı mesajında
"IŞİD operasyonuna Türkiye'nin katılmama
gerekçelerinden biri rehinelerdi. Bu kritik
süreçte serbest bırakılması CİA'nın bir hamlesidir" dedi.
8
kültür-sanat
22 Eylül 2014 Pazartesi
Hat sanat› ‹stanbul’dan
dünyaya yay›lacak
‹SLAM - LALE B‹LD‹R‹C‹ - ‹slam Tarih,
Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi'nin (IRCICA)
Genel Direktörü Halit Eren, IRCICA bünyesinde
kurulan ‹slam Dünyas› Hattatlar Birli¤i'nin dünya
hattatlar›n› ‹stanbul'da buluflturaca¤›n› belirterek,
"Birlikte Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Pakistan,
‹ran, Cezayir, Tunus Fas, Malezya gibi bütün ‹slam
ülkelerinden hattatlar olacak. ‹leride de eserlerimizi
Avrupa'ya da yayaca¤›z. Network kurumundan
sonra yapaca¤›m›z sergi ve faaliyetlere de bütün
dünya dahil olacak" dedi.
Halit Eren, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
‹slam Dünyas› Hattatlar Birli¤i'nin kuruluflun 14
Eylül'de ilan edildi¤ini, Osmanl› hat sanat›n›n
gelifliminde ve dünyada tan›nmas›nda önemli bir rol
oynayaca¤›n› söyledi.
IRCICA olarak 30 y›ld›r uluslararas› hat müsabakalar› düzenlediklerini ve bu yar›flmalara yurt
d›fl›ndan birçok hattat›n kat›ld›¤›n› ifade eden Eren,
"1980'li y›llardan beri verdi¤imiz hat kurslar›yla
‹slam dünyas›nda ve bütün dünyada hatt›n geliflmesi
için çal›flmalar yapt›k. Hat üstatlar› ve hattatlar›n
say›s› artt›kça bunlar› bir araya getirmek istedik.
Dünya ülkelerinden gelen 200 üzerindeki hattat› da
Uluslararas› Hat Buluflmas› etkinli¤inde bir araya
getirdik. Bu münasebetle ‹slam Dünyas› Hattatlar
Birli¤i'ni de kurmaya karar verdik. Bu birlik bütün
dünya hattatlar› aras›nda bir network a¤› oluflturacak. Birlik hattatlar›n birbirleriyle daha yak›n
iflbirli¤i kurmalar›na da yard›mc› olacak" diye
konufltu.
Kur'an-› Kerim'in nazil olufluyla hatt›n
geliflmeye bafllad›¤›n› dile getiren Eren, hatt›n
Osmanl› döneminde zirveye ulaflt›¤›n› anlatt›.
‹slam Dünyas› Hattatlar Birli¤i'nin ilk kez ‹stanbul'da IRCICA bünyesinde faaliyette bulunaca¤›na
dikkati çeken Eren, flöyle devam etti:
"Birlikte Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Pakistan,
‹ran, Cezayir, Tunus Fas, Malezya gibi bütün ‹slam
ülkelerinden hattalar olacak. ‹leride de eserlerimizi
Avrupa'ya da yayaca¤›z. Network kurumundan
sonra yapaca¤›m›z sergi ve faaliyetlerde bütün
dünya dahil olacak. Avrupa, Amerika, Japonya da
olacak. Birli¤imize üye olacak olan hattalar ise
icazetli hattatlar, herhangi bir hocadan icazetini ve
diplomas›n› alm›fl, üye olabilecek. Hat cemiyetleri
tüzel kifli olarak üye olabilecek. Hat severler ve
ilgililer fahri üye olabilecek. Birli¤e üye olan hattatlar da bir aidiyet hissedecekler."
(AA)
T.C. ANKARA 25. ‹CRA DA‹RES‹
2010/6208 ESAS
TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA ‹LANI
Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› mallar sat›fla ç›kar›lm›fl olup:
Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün, saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli
bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün, saat ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu
kadar ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin %50'sini bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤›na rüçhan› olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar›n paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce bafllamak üzere art›rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›¤› takdirde elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci günden
bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen oranda KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazia bilgi almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numaras›yla dairemize baflvurmalar›
ilan olunur. 16/09/2014
l.‹hale Tarihi
: 15/10/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 aras›.
2.‹haIe Tarihi
: 31/10/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 aras›. :
‹hale Yeri
: ANKARA ADL‹YES‹ BELED‹YE MEZAT 3. SALONU (Ankara Adliyesi Otopark
içi S›hhiye/ANKARA)
No
Takdir Edilen
De¤eri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
27.000,00 TL
1
%1
06 KYV 03 Plakal›, 2009 Model, CHEVROLET Marka, CRUZE
1.6 LS AT 6 Tipli, S‹YAH RENKL‹, ANAHTAR VE RUHSATI VAR MUHTEL‹F YERLER‹NDE Ç‹Z‹K VAR
MAHCUZUN BULUNDU⁄U YED‹EM‹N ve ADRES‹:
YED‹EM‹N:KUTLU YAVUZ
ADRES‹ : CEV‹ZL‹DERE MAH. 1252 SK. NO:7 ‹Ç KAPI NO:5 ÇANKAYA/ANKARA
Bas›n-12233 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
T.C. ANKARA 9. A‹LE MAHKEMES‹
Esas No : 2013/530 Esas
T.C. ANKARA 9. A‹LE MAHKEMES‹’NDEN ‹LAN
Davac› Ç‹⁄DEM BEYAZIT taraf›ndan aleyhinize aç›lan Nesebin Reddi davas›n›n yap›lan yarg›lamas›nda;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tan›nmad›¤›n›z gerekçesiyle tebligat yap›lamam›flt›r.
Adres araflt›rmas›ndan da bir netice al›namad›¤›ndan dava dilekçesi ve duruflma gününün ilanen tebli¤inekarar verilmifltir.
Duruflma günü olan 03/11/2014 günü saat 09:40 'da duruflmada bizzat haz›r bulunman›z veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 147/2 maddesi uyar›nca yarg›lamaya yoklu¤unuzda devam olunaca¤› ve yap›lan ifllemlere itiraz edemeyece¤iniz hususu, dava dilekçesi ve duruflma günü yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebli¤ olunur. 17/09/2014
DAVALI
ADI SOYADI
: MEHMET ABDURRAHMAN COfiAR
TC K‹ML‹K NO
: 50014389820
BABA ADI
: BEK‹R
ANA ADI
: AYSER
D.TAR‹H‹
: 27/10/1962
ADRES
: DEM‹RL‹BAHÇE MH. 129. SOKAK SEMA APT. 13/2 MAMAK ANKARA
Bas›n-12231 (www.bik.gov.tr)
JEOF‹Z‹K ETÜTLER‹ DA‹RE BAfiKANLI⁄I ‹Ç‹N RADYOAKT‹F
KAYNAK DEPOSU YAPILMASI YAPIM ‹fi‹
‹DAR‹ VE MAL‹ ‹fiLER DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I D‹⁄ER ÖZEL BÜTÇEL‹
KURULUfiLAR MADEN TETK‹K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
Jeofizik Etütleri Daire Baflkanl›¤› için radyoaktif kaynak deposu yap›lmas› yap›m ifli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/119579
1-‹darenin
a) Adresi : ÜN‹VERS‹TELER MAHALLES‹ DUMLUPINAR BULVARI NO:139 06800 ÇANKAYA/
ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122012121 - 3122879179
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu yap›m iflinin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 1 adet. Yap›m ‹fli.
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : MTA Genel Müdürlü¤ü merkez kampüsü Ankara.
c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap›larak ifle bafllanacakt›r.
ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü¤ü ‹hsan Ketin Toplant› Salonu /Ankara
b) Tarihi ve saati : 09.10.2014 - 10:30
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,
odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla
hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu
flart›n korundu¤unu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak mühendislik ve mimarl›k bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
Yap›m ifllerinde ifl deneyiminde de¤erlendirilecek benzer ifllere dair tepli¤ide yer alan III. grup bina iflleri
benzer ifl olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:
‹nflaat mühendisli¤i
5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6.‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras›)karfl›l›¤› Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlü¤ü ‹nflaat fiube Müdürlü¤ü adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü¤ü Haberleflme fiube Müdürlü¤ü adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif
verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Di¤er hususlar:
‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1
Teklifi s›n›r de¤erin alt›nda oldu¤u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç›klama istenmeksizin reddedilecektir.
Bas›n - 12236 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Siz hiç, hep gülmesini
istedi¤inizin a¤lay›fl›na tan›k
oldunuz mu?
Siz hiç, a¤laman›n çaresizlik
oldu¤unu düflünüp sonra
k›rkikindilere özenip sa¤anak
sa¤anak a¤lad›n›z m› doya doya?
Siz hiç, k›rmam dedi¤inizi
k›rd›n›z m› bilmeden ve öldünüz
mü her nefeste bin kere?
Siz hiç, hasretten bir manc›n›¤a
gerdiniz mi kendinizi ve sonsuza
dek fedakârca beklemeyi göze
ald›n›z m›?
Ya¤mur ›slat›r lakin siz hiç
aflk›n ya¤murlar›nda ›sland›n›z m›
sonras›nda çölün s›ca¤›nda
yanaca¤›n›z› bilerek?
BENC‹LEY‹N
SÖZLER
Siz hiç, pervane gibi atefle verdiniz mi kendinizi o hazza ölerek?
Mehmet Nuri
PARMAKSIZ
Siz hiç, susturdunuz mu içinizi
ebediyen ve hep konuflmak istediniz de susmak düfltü mü
kaderinize?
Siz hiç, çokça sevdiniz mi; siz
hiç çokça sevildiniz mi hayalden
bile olsa?
Sizin hiç k›yamad›¤›n›z, doya-
[email protected]
S‹Z H‹Ç…
mad›¤›n›z biri oldu mu hayat›n›zda
ve siz hiç vuslata ertelediniz mi
özlemlerinizi?
Siz hiç, ölmeyi düflündünüz mü
hiç yârin kuca¤›nda?
Siz hiç, ölümüne özlediniz mi
sevdi¤inizi ve hasretten ç›ld›rd›n›z
m› geceler boyu; sabah›n hiç
olmayaca¤›n› düflündürdü mü size
hasret?
Bülbül güle âfl›kt›r ve gülün
dikenleri olsa da her nefesin
ci¤erlerinize batmas› gibi aflk
karfl›s›nda kendinizi hiç biçare hissettiniz mi?
Siz hiç, hiçli¤i yaflad›n›z m›
varl›¤› özünde?
Siz hiç ya¤mur tanesi gibi
düflüp çöle; susuzlu¤u göze al›p
açt›n›z m› kalbinizi yaprak yaprak
özleme?
Siz hiç, hiçli¤i tatt›n›z m›?
Hiçlikten geçip varl›¤a, varl›ktan
sonra yâre ulaflt›n›z m›?
Siz hiç, var’a âfl›k olup
ulaflt›n›z m› sonunda hiçli¤e?
Ben ulaflt›m…
Hasretin her nefeste beni viran eyledi,
Sensiz geçen geceler hep periflan eyledi.
fiikâyetim yok aflktan gerçek âfl›k benim yâr,
Damla olan gönlümü aflk›n umman eyledi.
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
22 Eylül 2014 Pazartesi
Mu¤la’da Zurna
Festivali yap›lacak
Mu¤la'da
Büyükflehir
Belediyesi
taraf›ndan
3 gün
sürecek
Uluslararas›
Zurna
Festivali
düzenlenecek.
MU⁄LA - Büyükflehir
Beldiye Baflkan› Osman Gürün,
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada,
Mu¤la Uluslararas› Zurna
Festivali ile bir ilki
gerçeklefltireceklerini söyledi.
Gürün, Prof. Dr. fiadan
Gökoval› Aç›k Hava
Tiyatrosu'nda gerçeklefltirilecek
Mu¤la Uluslararas› Zurna
Festivali'ne Mu¤la, Ayd›n,
Manisa, Erzurum, K›rklareli,
Lüleburgaz, Trabzon,
Gaziantep'ten 13, Azerbaycan,
Bulgaristan ve Yunanistan'dan
16 zurna üstad›n›n kat›laca¤›n›
bildirdi. Festivalin sanat
dan›flmanl›¤›n› Yrd. Doç. Dr.
Ercan K›lk›l ve Ö¤r. Gör. Ünal
Yürük'ün yapaca¤›n› belirten
Gürün, "Bu y›l festivalimizi
geniflleterek uluslararas› boyuta
tafl›d›k. Halk kültürümüzün en
önemli de¤erlerinden birisi olan
zurna kültürünün yaflat›lmas› ve
gençlerimize bu enstrüman›
sevdirmek için önemli bir etkinlik olacak. Ayr›ca bu ifle gönül
vermifl ustalar›m›za da hak ettikleri sayg›y› gösterebilece¤iz"
dedi.
Festivalin onur konu¤unun
ba¤lama üstad› Arif Sa¤
olaca¤›n› anlatan Gürün, aç›l›flta
da Ege bölgesi zurnac›lar›na ait
"Son Dem" isimli foto¤raf sergisinin yap›laca¤›n› kaydetti.
23 Eylül'de bafllay›p 25
Eylül'de sona erecek festivale
kat›lacak isimler flöyle:
"Halil Çokyürekli Ertan
Tekin, Basri E¤riboyun, Tibet
Var, Naci Peri, Ömer Parlak,
Battal Sazc›, Saffet Akay,
Veysel Girgin, Veli Akay, Mesut
Külahl›, Hasan Çakan, Metin
Öge, Christos Karakostas
(Yunanistan), Krasimir
Damyanov Dimitrov
(Bulgaristan), Shirzad Fataliyev
(Azerbaycan)" (AA)
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI
‹fiLETMES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü (DHM‹)
Akaryak›t Al›m› ‹fli al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile
ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/115028
1-‹darenin
a) Adresi : EMN‹YET MAHALLES‹ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZER‹) NO: 32 06330 YEN‹MAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122042338 - 3122128158
c) Elektronik Posta Adresi : -ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 50.000 Litre Motorin
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yerleri : Araçlar için al›nacak akaryak›t Yüklenicinin TTS (Tafl›t Tan›ma Sistemi) olan akaryak›t istasyonlar›ndan, Jeneratörler için al›nacak akaryak›t ise ‹darenin hizmet binas›na teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici taraf›ndan araçlar için al›nacak akaryak›t Yüklenicinin TTS (Tafl›t Tan›ma Sistemi) olan akaryak›t istasyonlar›ndan, Jeneratörler için al›nacak akaryak›t ise ‹darenin hizmet binas›na
01.01.2015-31.12.2016 tarihleri aras›nda teslim edilecektir.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Mevlana Bulvar› Konya Yolu Üzeri No:62 06330 ET‹LER / ANKARA adresinde bulunan DHM‹ Genel Müdürlü¤ü Sat›n Alma ve ‹kmal Daire Baflkanl›¤› Toplant› Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.10.2014 - 11:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda iliflkin belgeler:
‹stekli Akaryak›t Da¤›t›c›s› ise 5015 say›l› Petrol Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak al›nm›fl iflin
bitim tarihine kadar geçerli olan Da¤›t›c› Lisans›n›n asl›n› ve noter tasdikli suretini;
‹stekli Akaryak›t Da¤›t›c›s›n›n Bayisi ise 5015 Say›l› Petrol Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak
al›nm›fl iflin bitim tarihine kadar geçerli olan Bayi Lisans›n›n asl›n› veya noter tasdikli sureti ile birlikte
Da¤›t›c› ile yapm›fl oldu¤u Tek Elden Sat›fl Sözleflmesinin asl›n› veya noter tasdikli suretini teklifle birlikte verecektir.
5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› DHM‹ Genel Müdürlü¤ü - ‹ç Sat›n Alma fiube Müdürlü¤ü- ‹hale ‹flleri fiefli¤i 051 nolu oda Zemin kat adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHM‹ Genel Müdürlü¤ü Sat›n Alma ve ‹kmal Dairesi Baflkanl›¤›, ‹ç Sat›n Alma fiube Müdürlü¤ü 051 nolu oda Zemin kat adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn›
adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 12165 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
9
TÜRKÇE BAKIfi
Prof.Dr. Nurullah Çetin
[email protected]
VATANIN ALTINDAK‹N‹N ÜSTÜNDEK‹NE MESAJI
Son zamanlarda Avrupa Birlikçi ve Amerikanc› olmay› uluslararas› siyaset itikatlar›n›n temel rüknü haline getiren ve kendilerine “‹slamc›” denilen, ama asl›nda ‹slamc›l›kla hiç alakas› olmayan; bilakis Haçl›-Siyon ordular›n›n muhafazakâr bölü¤ünü oluflturan bir
y›¤›n ortaya ç›k›verdi. Bunlar, gerçek kimlik ve zihniyetlerini ustaca gizleyerek samimi Müslüman Türk
ahaliyi kopkoyu bir büyü tabakas› alt›nda bloke etiler.
Bu samimi Müslüman Türk kitlenin ferasetini ve
basiretini körelterek emperyalizmin bu co¤rafyadaki
emellerine hizmet eder hale getirdiler.
Bugün maalesef “muhafazakâr kesim” ad› alt›ndaki
bu büyük kitle, cellad›n›n b›ça¤›n› yalayan bir mankurt teslimiyetiyle kendi millî ve manevî de¤erleriyle
örülü ba¤›ms›z Türk devletini ve Türk milliyetini yok
etmeye memur edildi.
Bu ba¤lamda bütün millî de¤erlerine düflman edildi
ve bu ruhla Müslüman Türk ahalinin büyük bir kesimi, kendi kendisini yok etmek üzere canh›rafl bir savafl›n içine sokuldu. Gâvurun talimat›yla kendi kendisini, kendi millî varl›¤›n›, kendi kimli¤ini yok etmek
üzere bir savafl›n içine sokulan insan›n dram›ndan daha büyük bir trajedi olabilir mi?
Bunun ak›lla, mant›kla bir izah› yok. Tek bir izah›
var, o da ç›ld›rm›fl olmak. Müslüman Türk ahali, büyük bir kesimiyle kitlesel bir cinnet içinde, Amerika’n›n, Avrupa’n›n, ‹srail’in ve yerli iflbirlikçileri
PKK’n›n talimat›yla intihar ediyor. Bu sayd›¤›m d›fl
ve iç unsurlardan oluflan gâvur blo¤u da tek kurflun atmadan Türk’ün kendi kendisini tarihten silmesi gayretini keyifle izliyor.
Müslüman Türk’ün kendi varl›¤›n› ortadan kald›r›ncaya kadar devam edece¤i anlafl›lan bu savafl›n bir
cephesi de vatan hassasiyetinin yok edilmesidir. Emperyalist odaklar, yerli muhafazakâr memurlar› marifetiyle Müslüman Türk ahalinin ruhundan vatan sevgisini çekip alm›flt›r.
Gâvur güdümlü liberal, muhafazakâr demokrat ve
‹slamc› siyasetle efsunlanan ve ruhundan vatan sevgisi yok edilen ahali, art›k vatan topraklar›n›n yabanc›lara parayla sat›lmas›n›, vatan topraklar›n›n bar›nd›rd›¤›
do¤al kaynaklar›n emperyalist yabanc›lara peflkefl çekilmesini, kutsal vatan topraklar›na Haçl› ordu birliklerinin yerlefltirilmesini normal ve ola¤an görmeye
bafllayacak, hatta bunu çok baflar›l› ve büyük bir dünya siyaseti olarak alg›layacakt›r.
Ancak flunu hemen vurgulayal›m ki ‹slamc›l›k ad›na vatan sevgisi düflmanl›¤›n›n kendileri aç›s›ndan tarihsel bir temeli yoktur. Zira hem Hz. Muhammed:
“Vatan sevgisi imandand›r.” diyor hem de Mehmet
Akif:
“Bast›¤›n yerleri toprak diyerek geçme tan›
Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›
Sen flehit o¤lusun incitme yaz›kt›r atan›
Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›”
diyerek vatan topraklar›n›n de¤il bar›flta parayla sat›larak; savaflta bile verilemeyece¤ini ›srarla vurguluyor. Çünkü vatan kutsald›r, çünkü vatan topraklar› s›radan bir toprak parças› de¤ildir, çünkü bu vatan topraklar›n›n alt›nda binlerce kefensiz yatan flehit atalar›m›z vard›r. Çünkü atalar›m›z, yap›labilecek en büyük
fedakârl›k olan canlar›n› vererek bu vatan› bize emanet b›rakm›flt›r. fiehit atalar›m›z›n kanlar› ve canlar›
pahas›na bize emanet ettikleri bu vatan› gâvura satarsak, flu yolla, bu yola teslim edersek, askerlerini getirip iflgal ettirirsek hiç flüphesiz onlar›n aziz ruhlar›n›
incitmifl oluruz.
Yine büyük Akif:
“Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda
fiüheda f›flk›racak topra¤› s›ksan flüheda”
diyerek vatan›n kutsall›¤›na bir kez daha vurgu yap›yor. Vatan topraklar›n›n neresi kaz›l›rsa kaz›ls›n, her
yerinden flehit olmufl atalar›m›z›n cesetleri f›flk›racakt›r. Dolay›s›yla böylesine kutsal olan bu cennet vatan
için bizlerin de en büyük fedakârl›¤› göstermemiz, temel borcumuzdur.
Bizden beklenen fedakârl›k da, madenlerimizi ve
di¤er kaynaklar›m›z› ya¤malamak için kutsal vatan
topraklar›na çöreklenmifl olan yabanc› flirketleri ve
onlar›n kârlar›n›, menfaatlerini korumak için yine kutsal vatan topraklar› üzerinde 40 civar›nda üs kurmufl
olan Haçl› ordu birliklerini evlerine geri göndermektir.
Bir Müslüman olarak harim-i ismetimiz, yatak odam›z demek olan vatan›m›z› kendi ellerimizle gâvura
iflgal ettirmiflizdir.
Ne yaz›k ki, “Türkiye topraklar› ayn› zamanda NATO topra¤›d›r” denilerek flehit atalar›m›z›n yatt›¤› vatan topra¤›n›n üstünün gâvur askerlerinin postallar› alt›nda çi¤nenmesine, Haçl› ordu birliklerinin hora tepmesine müsaade etmifliz. Bu siyaseti de ahaliye muhafazakâr ‹slamc› siyaset diye yutturmufllar, yutturmaktad›rlar.
Vatan›n bizim için hem dinî, hem millî, hem maddi
hem de kültürel de¤eri oldukça büyüktür ve her bak›mdan de¤erli ve kutsald›r. Vatan› sevmek demek,
bu vatan co¤rafyas›nda ‹slam kültürü ad›na üretilmifl,
yaflat›lm›fl, korunmufl bütün kurumlar›, de¤erleri sevmek demektir.
Zira biz, yüzy›llar boyunca bizim ba¤›ms›z siyasi
irademizin hâkim oldu¤u bu vatanda özgürce Türk-‹slam kültür ve medeniyetini kurduk, gelifltirdik, yaflatt›k ve k›yamete kadar da torunlar›m›z›n yaflatmas›
mücadelesini verece¤iz.
fiehit atalar›m›z›n ruhlar›, yatt›klar› yerden üstlerinde flarap içip dans eden Haçl› ordu birliklerini ve onlar› buraya davet edenleri gözetliyor.
Zira Al-i ‹mran suresinin 169. ayetine göre Allah
yolunda öldürülen flehitlerimiz ölü de¤illerdir. Bilakis
onlar diridirler, Rableri kat›nda Allah’›n lütfundan
kendilerine verdi¤i nimetlerin sevincini yaflayarak r›z›kland›r›lmaktad›rlar. Arkalar›ndan kendilerine ulaflamayan (henüz flehit olmam›fl) kimselere de yani bize
de hiçbir korku olmayaca¤›na ve üzülmeyece¤imize
sevinirler. Biz ecdad›na, vatan›na, milliyetine, dinine
ihanet etmemifl Müslüman Türk evlatlar›, flehit atalar›m›z›n diri olan ruhlar›yla her an istiflare ve irtibat halindeyiz. Bize diyorlar ki, “size tertemiz teslim etti¤imiz kutsal vatan topraklar›n› Haçl› flirketlerine ve
Haçl› ordular›na iflgal ettirdiniz.
Üstümüzde onlar›n sarhofl naralar›n› dinleyerek her
saniye kahroluyoruz, ruhlar›m›z azap içindedir. Esir
olmamak için flehit olduk, ama flimdi esiriz. Bu iflgali
sona erdirip tekrar millî Türk istiklâlini sa¤lay›ncaya
kadar size hakk›m›z› helal etmeyece¤iz.”
fiehit atalar›n›n mesaj›n› ve serzeniflini alan helal
süt emmifl Türko¤lu Türk evlatlar›, ruhlar›n›, vatanlar›n›, dinlerini, siyasetlerini, kültürlerini gâvur esaretinden kurtar›p tam istiklâle kavufluncaya kadar gece
uyumay›p gündüz oturmayarak mücadeleye devam
edecektir. fierefini, haysiyetini ancak böyle kurtarabilir. Yoksa zillet ki ne zillet!...
BULMACA
19
Soldan sa¤a:
1. Suya yüksekten atlamada kullan›lan bir ucu sabit,
öteki ucu esneyen s›çrama tahtas›. 2. Güzel, hofl. –
Herhangi bir fleye göre daha ötede olan yer. 3. Eski
bir devlet. – Büyükler, ileri gelenler. 4. Eski dilde
süreç. – Be¤enilen, istenilen özellikleri üzerinde
tafl›yan. 5. Genellikle kürkten, gösteriflli kumafllardan veya yün örgüden yap›lan omuz atk›s›. – Japon
lirik dram›. – Yumurtan›n bir bölümü. 6. Milli ‹stihbarat Teflkilat›n›n k›saltmas›. – Dar, uzun ve hafif
yar›fl kay›¤›. 7. ‹nsan ve domuz gibi memeli hayvanlar›n ince ba¤›rsa¤›nda yaflayan bir tür solucan.
– Erkek sesinde bir perde. 8. Hayvanlara vurulan
damga. – Gerçekte öyle olmad›¤› halde öyle
say›lan, saymaca. 9. Bir yerde oturma, e¤leflme. 10.
Köpek. – Eski dilde ç›kma, ileri gelme. 11. Sinir. –
Bir cetvel türü. – Binek hayvan›. 12. A¤layan,
inleyen. – Yak›fl›r, yerinde, uygun. 13. Yüksek,
yüce. – Yüzük yap›m›nda kullan›lan parlak ve
de¤erli bir tafl. 14. Kesin. – Hitit. 15. Parola. –
Dürülerek boru biçimi verilmifl deri veya k⤛t
tomar. – ‹lenme, beddua. 16. ‹çine genellikle sulu
fleyler konulan metal kap. – ‹rmikle yap›lan bir tatl›.
17. Yerine koyma, yerine kullanma. – A¤açl›kl› yol.
18. Bir tür geçirimsiz toprak. – Bir devre ad›n›
vermifl olan çiçek. 19. Ekmek, nimet. – Bir renk.
20. Vücutta görülen gevfleklik, tembellik. – Bir
nota.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Pamuk tafl›. – Çözümlemeli. 2. Tenis arac›. –
Radonun simgesi. – Eski dilde ulaflt›rma. – Bir alet
veya tafl›t›n hareket etmesini sa¤layan mekanizma.
3. Beden yap›s›, gövde yap›s›. – Üstten sa¤a do¤ru
e¤ik olan bas›m harfi. – Eski dilde düzelme,
iyileflme, iyilik. 4. Fas’›n plaka iflareti. – ‹lifltirilmifl,
eklenmifl, ba¤lanm›fl. – Eski dilde ayak. – Güzel
sanat. – Olumsuzluk anlatan önek. 5. Rütbesiz asker.
– Parlak beyaz renkli, basit bir element. – Do¤al. 6.
Kafl›nd›r›c› bir deri hastal›¤›. – Yaflamak için gerekli
her fley. – Genellikle tah›l ölçmede kullan›lan ölçek.
– Tanr›tan›maz, dinsiz. 7. Bir göz rengi. – ‹lkel silah.
– ‹nsano¤lu ile ilgili. – Beyzi, söbe. 8. Kitap
getirmemifl peygamber. – Bar›nd›rma. – Bafl çoban.
– Bayrak. 9. ‹kiyüzlü. –
Hayvanlarda semizlik. –
ÇÖZÜMÜ
Adet. – Kemiklerin toparBUGÜN
lak ucu. 10. Coflkun, ilhamla
dolu. – Gümüfl. – Tarihsel, tar- 11. SAYFADA
ihe geçmifl. – Bir renk.
20
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
22 Eylül 2014 Pazartesi
SAĞLIK
Acil hastalar
artık sadece hastane acillerine
değil aile sağlığı
merkezlerine de
gidebilecek,
mesai saatleri
dışında ve hafta
sonları da açık
olacak yerlerde
hasta bakacak
aile hekimleri
nöbet ücreti
alacak.
Aile hekimlikleri de “Acil” gibi olacak
ANKARA- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
"Vatandaşımız hiç olmazsa gündüz 12 saatlik aktif dilimde kendi aile hekimi veya aile sağlığı merkezindeki
aile hekimiyle muhatap olabilecek. Uzun vadede (aile
hekimi sayısı) 35-40 binleri bulduğumuzda da 24 saatlik nöbet sistematiğini o zaman düşüneceğiz" dedi.
Müezzinoğlu, Torba Yasa ile yürürlüğe giren aile
sağlığı merkezlerinde mesai saati dışında nöbet uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aile hekimliğinin, ülkede büyük kabul gördüğünü
ancak yeni başlaması nedeniyle sorunları, sıkıntıları
bulunduğunu dile getiren Müezzinoğlu, bu alanda da
hekim açığı olduğunu, ortalama 4 bin kişiye bir hekim
düştüğünü, bu sayının 2 bin-2 bin 500 olması gerektiğini bildirdi.
Ortalama 4 bin olan bu sayıyı 3 binlerin altına,
daha sonra da 2 bin 500-2 bine indirmeyi hedefledik-
lerini dile getiren Müezzinoğlu, sistemin 21-22 bin
hekimle yürüdüğünü, oysa 35-40 bin aile hekimi
olması gerektiğini, gerekli sayıya 5 yıllık dönemde
ulaşmayı planladıklarını, böylece 2 bin 500 kişiye bir
aile hekimi tahsis edilebileceğini söyledi.
Fiziki mekanlarla ilgili de sorunlar bulunduğunu
vurgulayan Müezzinoğlu, aile hekiminin hem bina
kirasını, hem eleman hem de diğer giderleri tahsis
edilen paket ücretten karşılamasının Türkiye genelinde
ciddi sorunların yaşanmasına yol açtığını söyledi.
Bu tür giderler her aile hekimi için farklılar arz
edebildiği için tasarrufa yönelme zorunluluğu ortaya
çıktığını anlatan Müezzinoğlu, kiranın aile hekiminin
belirli bir yerde bulunmasını isteyen kişilerce ya da
belediyelerce karşılanmasının da farklı sıkıntı
getirdiğini belirtti.
(AA)
UÇUŞ BİLGİ MONİTÖRÜ VE ÇEVRE DONANIMLARI
SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI
İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
Kayseri ve Kahramanmaraş Havalimanları için Uçuş Bilgi Monitörleri ve Çevre Donanımları temin ve Tesisi İşi
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/116721
1-İdarenin
a) Adresi : EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32
06330 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122042777-2778 - 3122128158
c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kayseri ve Kahramanmaraş Havalimanları için Uçuş Bilgi Monitörleri ve Çevre
Donanımları temin ve Tesisi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kayseri Havalimanı Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sistemler sözleşme tarihinden itibaren en geç 31.12.2014 tarihine kadar Firmaca çalışır
durumda teslimi tamamlanacak ve geçici kabule hazır hale getirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Yolu üzeri No:32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,
-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik
belgesi,
-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği
mala ilişkin yerli malı belgesi,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklinin Türkiye sınırları içinde üretimi/dağıtımı yapılan teklif ettiği ürünler için teknik-yetkili servis olarak
hizmet vermekte olduğunu gösterir yetkili servis belgesi verilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Endüstriyel Monitör üretimi ve/veya satışının gerçekleştirilmiş olması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Konya Yolu üzeri No:32
Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal
Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şefliği zemin kat 058 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Yolu üzeri No:32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şefliği zemin kat
058 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam
bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12166 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Plastik kırtasiye
malzemelerine dikkat!..
DİYARBAKIRDicle Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma
(DÜBTAM) Merkezi
Müdürü Prof. Dr.
Hamdi Temel, "Plastik
içerikli okul
malzemelerinde kullanılan ftalat maddesi,
karaciğerleri olumsuz
etkiliyor ve erkek
çocuklarda kısırlığa
neden oluyor" dedi.
Temel, yaptıkları
araştırmada özellikle
ucuz olduğu için tercih
edilen çanta, kalem,
açacak ve silgilerde
kimyasal madde kullanımının normal
değerlerin üstünde
olduğunu söyledi.
Plastik çantalar ve kalemlerin daha yumuşak
olması için yasak olduğu halde ftalat maddesinin
kullanıldığını belirten Temel, kalem ve silgilere renkliliğini veren azo boyaların ise kanserojen maddeler içerdiğini kaydetti.
PLASTİK OKUL MALZEMELERİ
Ftalat ve azo boyalı kırtasiye ürünlerinin kullanımında özellikle çocukların risk altında olduğunu
anlatan Temel, şöyle konuştu:
"Çocuklar bu türden kalemlerle temas ettiğinde,
bu kalemlerle yazılmış defter ve kağıda dokunduğunda deri üzerine boyaların yapıştığını
görürsünüz. Belli bir zaman sonra terleme vasıtasıyla ve solunum yoluyla bu tip kimyasallar vücutta
birikip hastalıklara neden olur. Plastik içerikli okul
malzemelerinde kullanılan ftalat maddesi, karaciğerleri olumsuz etkiliyor ve erkek çocuklarda kısırlığa
neden oluyor. Kalemlere ve silgilere renkliliği veren
azo boyalar, kanserojen maddeler içeriyor. Ucuz
ürünler alırken çocuklarımızın sağlığını risk altına
atmamız lazım. Bu konuda ailelerin duyarlı olması
gerekiyor. "
KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİYOR
Anaokul öğrencilerinin kullandığı oyun
hamurları ve kokulu silgilerde çözücü madde bulunduğunu ifade eden Temel, bu maddelerin verdiği
zararları önlemek için öğrencilerin sık sık ellerini
yıkaması gerektiğini belirtti.
Kalem açacaklarının paslanmasını önlemek için
yapılan kaplamada kullanılan nikel maddesinin alerjik vakalar başta olmak üzere birçok deri hastalığına
davetiye çıkardığına işaret eden Temel, şunları
söyledi:
"Kırtasiye alışverişi yapılırken markalı ürünler
tercih edilmelidir. Bu ürünlerin üzerinde Türk
Standardları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa standartlarına uygundur (CE) damgası olmalıdır. Merdiven
altı diye tabir edilen ucuz ürünlerin kullanılmasını
tavsiye etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı tespit edilen
zararlı ürünleri piyasadan kaldırıyor. Ancak bir şekilde piyasaya sürülmüş ürünler konusunda ise
ailelerin duyarlı olması gerekiyor." (AA)
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Binek Araç Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/113339
1-İdarenin
a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupinar Caddesi 139 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122012055 - 3122855814
c) Elektronik Posta Adresi : Bu bent boş bırakılmıştır.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet 1500-1600 cc Binek 2014 Model ve üzeri Dizel Sedan
5 Adet 1400-1600 cc Binek 2012 Model ve üzeri Dizel veya Benzinli Sedan
4 Adet 1400-1600 cc Binek 2012 Model ve üzeri Dizel veya Benzinli Sedan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü / Ankara adresi ile ihtiyaca göre belirlenen muhtelif yerler.
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.10.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılacak istekliler İhale tarihi itibariyle “A1” yetki belgesine sahip olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü araç kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MTA Genel Müdürlüğü
Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya
/ANKARA Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın - 12089 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
dış dünya
Gazze'de
İsrail'in 8 yıldır
uyguladığı abluka hayatı
yaşanmaz hale
getirirken, 7
Temmuz'da
başlattığı ve 51
gün süren
saldırılar da
gençleri daha
iyi yaşam şartlarına sahip
olma arayışlarına sevk ediyor.
Gazzelilerin son çaresi:
“UMUDA YOlCUlUK”
GAZZE - Gazzeli gençlerin bu kapsamda sarıldığı yeni umudu ise daha iyi
bir yaşam için kaçak yollar ile başka
ülkelere sığınmak.
Ekonomik ve insani durumun giderek
kötüleştiği Gazze'de gençler tüm riskleri
göze alarak çoğunlukla "ölümle"
sonuçlanan "meçhule" yelken açıyor.
AA muhabiri kaçak yollardan
İtalya'ya giden ismini vermek istemeyen
Filistinli bir gençle telefon görüşmesi
yaptı. Her geçen gün kötüleşen duruma
artık gençlerin tahammül gücü
kalmadığını belirten genç, birkaç gün
önce İtalya'ya ulaştığını ifade etti.
"Arkadaşlarımın büyük bir kısmı da
İtalya, İsveç ve başka ülkelere yolculuk
etmişti. Gazze'de iş bulamadığımız için
biz de bu yolculuğu gerçekleştirdik"
diyen Filistinli genç, "Öncelikle pasaportumu ilgili kişilere verdim, 100 dolar
karşılığında Mısır'a girmek için pasaportu damgalattım daha sonra ise tüneller
aracılığıyla Mısır'a geçmek için randevu
vermelerini bekledim" dedi.
Filistinli genç, vakit gelince ise 800
dolar daha ödeyip, Mısır'da kalacakları
bölgelere geçtiklerini aktardı.
Yolculuğun en tehlikeli aşamasının
İtalya sahillerinde yaşandığını aktaran
Kıbrıs müzakere sürecine
"su" hayat verebilir
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı, Kıbrıs'ta su
sorununun sadece Türk tarafında değil
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de olduğunu
belirterek, Türkiye'den adaya gelecek suyun
müzakere sürecine olumlu katılar
yapacağının kesin olduğunu söyledi.
Bakan Hamit Bakırcı, Türkiye'den
KKTC'ye Su Temin Projesi'nde gelinen son
durumu AA muhabirine değerlendirdi.
Bakırcı, KKTC'de "asrın projesi" olarak
adlandırılan projenin hava koşullarının el
verdiği 70 çalışma günü içinde tamamlanacağını ifade ederek, bu yılın sonuna
doğru adaya ana vatan Türkiye'den suyun
genç, yaklaşık bir ya da iki hafta deniz
yolculuğunun sürdüğünü, güvenlik ve
hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle beklenen tarihte İtalya'ya ulaşamadıkları için yemeklerinin tükendiğini,
deniz suyu içmek zorunda kaldıklarını
kaydetti.
Filistinli genç şunları kaydetti:
"Yaşadığımız zorlu hayat bizi buna
itiyor. Hayatımızı kaybetme ve ailemizi
terk etmeyi göze alarak bu işe girişiyoruz. Ekmek parası için kara ve deniz
yoluyla uzun mesafeler katediyoruz.
Bizim gibi bunu yapan çok sayıda kişi
var"dedi. (AA)
kavuşmuş olacağını kaydetti.
Projenin, Türkiye'deki kısmının bittiğini
dile getiren Bakan Bakırcı, projede geriye
kalan şeyin 65 kilometrelik boru hattının
deniz yüzeyinden 250 metre derinliğe
indirilmesi işi olduğunu belirtti. Bakırcı,
"Onu da bitirdiğimizde bütün bağlantılar bitmiş olacak. O süre zarfında buradaki arıtma
da bitmiş olacak ve son bağlantının yapılmasının ardından ilk olarak Lefkoşa'ya suyu
kavuşturacağız" dedi.
Bakan Hamit Bakırcı, 2015 yılının
sonuna doğru Kıbrıs'ın en ücra köşesi olan
Dipkarpaz'a kadar suyu ulaştırmış olacaklarını vurguladı. (AA)
Ukrayna'ya AB yolu açıldı
STRASBOURG (AA) - Avrupa
Parlamentosu genel kurulu, Ukrayna ile ortaklık
anlaşmasına bugün onay verdi.
Genel kuruldaki oylamada, 535 ''evet'', 127
''hayır'' ve 35 ''çekimser''oyu çıktı.
Ortaklık anlaşması eş zamanlı olarak Kiev'de
Ukrayna Parlamentosu tarafından da bugün
onaylandı.
Ortaklık anlaşması, AB ve Ukrayna arasında
derin siyasi işbirliği ve ekonomik entegrasyonu
öngörürken, tarafların karşılıkla olarak birbirlerinin
pazarlarına girme ve serbet
ticaret özgürlüğü tanıyor.
Ukrayna'nın normal şartlarda AB ile Ortaklık
Anlaşması'nı 29 Kasım
2013'te Doğu Ortaklığı
Zirvesi'nde imzalaması
gerekirken, dönemin Kiev
yönetimi Rusya'nın devreye
girmesiyle son anda imza
atmaktan vazgeçmiş, bu adım
ülkede hala yaşanan krizi
tetiklemişti.
Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schultz, genel
kurulda yaptığı ve
Ukrayna'daki parlamento
11
Dünyada açlık geriliyor...
22 Eylül 2014 Pazartesi
genel kurulundan da canlı izlenen konuşmasında, ''anlaşmayı tarihi bir an olarak'' niteledi.
Schulz, Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna'nın
toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Taraflar arasında ilk Ortaklık Konseyi 17
Kasım'da yapılacak. Ortaklık anlaşmasının
uygulanmasına yönelik somut bir mekanizma
olacak ve reformlara odaklanan önemli direktifleri içerecek. (AA)
ANKARA Dünyada açlık oranının
azalmaya devam ettiği
ancak çabalara rağmen
halen milyonlarca
kişinin aç olduğu açıklandı.
BM Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO), Dünya
Gıda Programı (PAM)
ve BM Uluslararası
Tarımsal Kalkınma
Fonu'nun (IFAD) yıllık
raporunda, 2012-2014
döneminde 805 milyon
kişinin kronik açlık
çektiği belirtildi.
Raporda, bu sayının
2009-2011 döneminde
840 milyon olduğu
kaydedildi.
Dünya genelinde
1990'ların başından bu
yana açlık oranının
yüzde 18,7'den yüzde
11,3'e düştüğü ifade
edilen raporda,
gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde
23,4'ten yüzde 13,5'e
gerilediği vurgulandı.
Raporda, acil ve
etkili önlemler alınması
halinde BM'nin Binyıl
Kalkınma
Hedefleri'nden biri olan
2015'e kadar açlık
çekenlerin sayısının
yarıya indirilmesi
amacına yaklaşılacağı
vurgulandı.
FAO, PAM ve
IFAD, gelişmekte olan
63 ülkede şimdiden
hedefe ulaşıldığına ve 6
ülkenin de iyi yönde
ilerlediğine dikkati
çekti.
Ancak örgütler,
kaydedilen gelişmelere
rağmen yetersiz beslenenlerin sayısının halen
"kabul edilemeyecek
kadar" fazla olduğunu,
9 kişiden 1'inin aç
kaldığını, küresel
bağlamda açlığın azalmasının bölgeler
arasındaki farklılıkların
görülememesine yol
açtığını belirtti.
Dünyadaki yetersiz
beslenenlerin 3'te
2'sinin bulunduğu, en
kalabalık kıta Asya'da
gıda güvensizliğinin az
da olsa gerilediğinin
açıklandığı raporda,
1990'ların başından bu
yana 217 milyon
Asyalının "yetersiz
beslenme durumundan
çıktığı" vurgulandı.
Doğu ve
Güneydoğu Asya'da
hedefe ulaşıldığı ancak
Güney Asya'da aç
sayısındaki gerilemenin
yetersiz olduğu belirtildi.
Gıda güvenliği
konusunda en fazla
gelişmenin Latin
Amerika ve
Karayipler'de
kaydedildiği, bu bölgelerde açların oranının
1990'dan bu yana 3'te 2
azaldığı açıklandı.
Brezilya ve
Bolivya'daki
gelişmelerin Afrika
ülkeleri tarafından
yakından izlendiği, bu
iki ülkede gıda güvenliği konusunda
sürdürülen mücadelenin
hükümetlerin ana gündemine alındığı, yetkililerin tarım üretimini
destekleyerek ve sosyal
güvenliği sağlayarak
büyük çaba gösterdiği
örneği verildi.
(AA)
Güney Tirol İtalya'dan ayrılmak istiyor...
İtalyanların "Trentino-Alto
Adige", Avusturyalıların
"Südtirol" olarak
adlandırdığı Güney Tirol
bölgesinde halk,
İskoçya'da 18 Eylül'de
yapılacak bağımsızlık
referandumuna kilitlendi.
Nüfusun yüzde 70'i
Almanlardan oluşan
Güney Tirollüler,
İtalya'dan ayrılarak
bağımsız bir devlet olmak
veya anavatan
Avusturya ile yeniden
birleşmek istiyor.
VİYANA - İtalya'nın kuzeyindeki
özerk bölge Güney Tirol bağımsız
olmak istiyor. İtalyanların "TrentinoAlto Adige", Avusturyalıların
"Südtirol" olarak adlandırdığı Güney
Tirol bölgesinde halk, İskoçya'da 18
Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna kilitlendi. Nüfusun yüzde 70'i
Almanlardan oluşan Güney Tirollüler,
İtalya'dan ayrılarak bağımsız bir devlet
olmak veya anavatan Avusturya ile
yeniden birleşmek istiyor.
Güney Tirol'ün İtalya'dan ayrılmasını savunan Özgür Güney Tirol
Partisi lideri Eva Klotz, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
kendilerinin İtalyan olmadığını,
İtalya'nın işgalci güç olduğunu ve bu
yüzden kendilerini yönetme hakkı
bulunmadığını söyledi.
Klotz, geçen yıl bağlayıcılığı
olmayan bir anket yaptıklarını ve 60
bin kişinin katıldığı anketten bağımsızlığa yüzde 90 oranında destek çıktığını kaydetti. Araştırmaların halkın
üçte ikisinin bağımsızlıktan yana
olduğunu gösterdiğini belirten Klotz,
"Öncelikle biz İtalya'dan ayrılmak
istiyoruz. Bu amacımıza insanların
kendi kendilerini yönetme haklarını
kullanmasıyla ulaşabiliriz. Güney
Tirol'de halka demokratik referandumda 'bağımsız bir ülke mi olmak istiyorsunuz yoksa Avusturya ile yeniden birleşmek mi istiyorsunuz'
diye sorulmalıdır. Buna
siyasi partiler değil, seçmenler karar
vermelidir" dedi. Neden bağımsız
olmak istedikleri sorusuna "Güney
Tirol İtalya değildi, değildir ve asla
olmayacak" şeklinde cevap veren
Klotz, "Birinci Dünya Savaşı'ndan
sonra topraklarımız İtalya tarafından
işgal edildi. O zaman nüfusun yüzde
90'ı Almanca, yüzde 1'i İtalyanca
konuşuyordu. Bugün halkın yüzde 70'i
Almanca konuşuyor. İtalya halen özerk
olmamıza rağmen Güney Tirollüleri
asimile etmeye çalışıyor. (AA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
T
A
R
I
M
F
!
L
E
E
B
E
A
Y
E
T
2
A
T
!
A
S
!
T
A
N
E
Ö
N
E
R
!
E
K
3
R
A
S
A
T
L
A
M
E
K
A
N
M
A
V
E
R
A
4
R
A
K
C
A
E
M
E
L
T
E
N
Z
A
T
5
K
!
L
!
S
E
A
L
E
N
!
Y
E
T
B
!
N
A
6
A
E
D
A
U
T
K
E
N
E
T
T
E
Y
E
L
7
N
O
E
M
A
N
E
T
K
A
M
!
K
A
Z
E
!
8
A
R
E
!
L
E
F
Z
E
K
A
T
T
A
T
9
T
A
L
!
M
A
T
K
!
N
!
N
S
A
M
L
!
10
K
A
R
!
Y
E
R
E
K
!
L
R
E
V
A
K
12
haber
22 Eylül 2014 Pazartesi
Erdoğan, Türkiye’nin BMGK
üyeliği için DESTEK arıyor
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan 101 gün
sonra kurtarılan
Musul
Başkonsolosluğu
çalışanlarını Çankaya
Köşkü’nde kabul etti.
Erdoğan, kabuldeki
konuşmasında
"Konuştuklarımız
konuşacaklarımız bir
de tabi konuşamayacaklarımız var"
dedi.
Erdoğan, kurtarılan
rehinelere kabul etti
ANKARA- Erdoğan, 8 ayrı noktada buna
gurbet demeyeceğim çile diyeceğim sizler bu
çileyi çektiniz.
Bu çileyi vatanda yaşayan eşleriniz,
kardeşleriniz, analarınız, babalarınız aynı
çileyi burada yaşadı. Hepsine geçmiş olsun
diyorum.
Metanetle kurtuluşu beklediniz. Bundan
dolayı hepinizi kutluyorum. Hiçbir oyuna
gelmediniz tahriklere kapılmadınız” diye
konuştu.
Erdoğan şunları söyledi:
“Bu sabrınız metanetiniz her tülü takdirin
üzerindedir. Hepinizi bundan dolayı tebrik
ediyorum.
Buradaki vakur duruş bu milletin de vakur
duruşunun bir ifadesi.
Bu bizim her zaman acil gündem maddemiz oldu.
Bir kovalamaca oynuyorsunuz b ir yerde.
Böyle bir iş heyecanla duygusal olarak
olmazdı. Orada bir kardeşimizin burnunun
kanaması bizi kahrederdi.
Şu anda ABD’lilerin İngilizlerin başına
gelenleri gördünüz duydunuz değil mi. Allah
korusun biz böyle bir şeyi yaşamak istemezdik.
MİT’e, Genelkurmay Başkanlığımıza,
Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
Hepsi beraber birlikte bir hazırlığın içinde
olduk ve bu çalışma birlikte yürüdü.
Et ve tırnak gibiydik ayıramazdık.
Konuştuklarımız konuşacaklarımız bir de tabi
konuşamayacaklarımız var.
Çünkü devlet yönetmek bakkal işletmeye
benzemez. Bu hassasiyetleri korumak zorundasınız korumazsanız farklı faturaları gelir.
Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Bu
umudu koruduğumuz için başarısız olmayı hiç
düşünmedik.
Koalisyon tekliflerine hemen evet diyemezdik. Çünkü bizim 49 canımız var.
Bunların can güvenliğini halletmeden biz
adım atamayız dedik.
Personelimizin can güvenliğini düşünerek
adımlarımızı attık.
102 gün aradan sonra son derece isabetli
bir yaklaşımla kamuoyu gündeminden uzak
İstanbul’da ‘huzur ve
sükun’ operasyonu
İSTANBUL - İstanbul'un
39 ilçesinde yaklaşık 15 bin
polisin katılımıyla başlatılan
geniş çaplı operasyon
yapıldı. Operasyonda ele
geçirilen malzemelerin bir
kısmı sergilendi.
İstanbul polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ele
geçirilen malzemeler
Gayrettepe'deki İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğünde basın
mensuplarına gösterildi.
Emniyette sergilenen
malzemeler arasında çok
sayıda tabanca ile uzun
namlulu silah ve bunlara ait
çok sayıda şarjör ve mermi,
tombala makinesi, tombala
topu, kaçak sigara, kaçak
içki, sigara alma makineleri,
büyük bıçak, para, plazma
televizyon ile uyuşturucu
madde ve çeşitli suç
unsurları yer aldı.
Operasyon sürerken
Taksim Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan
İstanbul Emniyet Müdürü
Selami Altınok, emniyet
personelinin başarılı bir
operasyona imza attığını
söyledi.
Altınok, "Yoğun çalışmalar her ilçede sıklıkla
devam ediyor. Operasyon
gece 01.00'e kadar devam
edecek. Polisin artık farklı
bir gözle algılanmasının
önüne geçmek, asli görevine
dönmesini sağlamak ve asli
görevinin suç işlenmeden
önce gerekli tedbiri almak
olduğu algısını topluma ve
İstanbullu hemşehrilerime
daha iyi gösterebilmek için
bu uygulamaları zaman
zaman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Altınok, İstanbul
emniyetine bağlı tüm şube
ve ilçe emniyet müdürlüklerinin kendi alanları ve
görev sahalarıyla ilgili çalışma yaptığını anlatarak, şöyle
devam etti: "Asayiş şubeden
trafik şubeye, narkotik şubeden diğer tüm birimlere yaklaşık 15 bin polis işinin
başında. İstanbullular polise
güvensinler. Ekibimizle
beraber 24 saat mesai harcayarak vatandaşımızın daha
iyi bir şehirde yaşayabilmesi
için çok büyük gayret gösteriyoruz. O güvenceyi ve
taahhüdü halkımıza veriyoruz. İstanbul'un bir önceki
günden daha güvenli ve
yaşanabilir bir şehir olacağını dile getiriyoruz."
(AA)
tutma çabası içinde olduysak.
Bu istismara açık olan konuyu koruma
altına aldık ve istismarına pek fırsat vermedik.
İçeride ve dışarıda bazı siyasetçiler bilerek
ya da durumunu nezaketini bilmeden oldukça
sorumsuz tavırlar sergilediler.
Biz personelimizin güvenliğini düşünerek
sükutu tercih ederken durumumun hassasiyetinden rant sağlama gayreti içinde olanlar oldu.
Nihayetinde bugün tedbirli ve temkinli
olmanın neticesini hamdolsun aldık.
O duygulu anlarınızı ekranda izledik ve
biz de duygulandık, milletçe duygulandık.
Dün engelli bir teyzenin sürünerek bizim
topraklarımıza girişini gördüm. Şimdi siz
onları nasıl bombaların altında bırakırsınız.
Bir anne ve çocuklarını izledik. Kim bilir
kaç km yürüdüler. Onlar orada bırakılabilir
mi?
Ayrımcılığımız var mı yok. Arabı da geliyor Kürtü de geliyor Ezidisi de geliyor.
Hepsine kapımızı açtık bağrımıza bastık.
Her toplumun kötüsü de var iyisi de var.
Ama biz bütün geleceğimizi bu iyilikleri üzerine inşa edeceğiz.
Türkiye krizi zamanlarında vatandaşlarını
anında tahliye edebilen hatta başka ülke
vatandaşlarını da tahliyen edebilen bir ülkedir.
Başkonsolosumuzun bu süre içindeki
tavrını, gerek MİT gerek Dışişleri ile kurdukları irtibatlarda vakur duruşları ve süreci iyi
yönetmeleri nedeniyle takdirle anıyorum.
8 ayrı noktada gidiş gelişlerde büyü cefa
oldu. Hanım kardeşlerimizi bu işin büyük
çilesini çektiler. Kendilerini özellikle takdir
ediyorum.
Tüm ailelere gösterdikleri vakur sabırlı
duruşları nedeniyle şahsım ve milletim adına
şükranlarımı iletiyorum.”
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - MUSTAFA KELEŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ile
beraberindeki başkonsolosluk personeli ve ailelerini ayrı
ayrı kabul ettikten sonra Birleşmiş Milletler 69. Genel
Kurulu Genel Görüşmeleri için ABD'nin New York kentine hareket etti.
Her yıl eylül ayında dünya liderlerinin toplanarak güncel küresel sorunları tartıştığı BM Genel Kurulu Genel
Görüşmelerinde, Türkiye'nin öncelikli gündem maddesini,
BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığı oluşturuyor.
New York'taki BM Genel Merkezi, gelecek hafta 140
civarında devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Bir
hafta süreyle yoğun toplantılara sahne olacak BM'de, 69.
dönem Genel Kurul Genel Görüşmeleri ve diğer etkinliklerde İklim değişikliği, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
tehdidi, İran'ın nükleer programı, Ukrayna'daki gelişmeler ve Ebola salgını önemli gündem maddeleri olacak.
Türkiye'yi toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında bir heyet temsil edecek. Heyette
bakan düzeyinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB
Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce'nin yer alması bekleniyor.
Genel Kurul toplantılarında 95 ülke devlet başkanı, 45
ülke hükümet başkanı, 2 ülke cumhurbaşkanı yardımcısı,
2 ülke veliaht prens, 7 ülke başbakan yardımcısı, 42 ülke
bakan ve 1 ülkenin de bakan yardımcısı düzeyinde temsil
edilmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul Genel
Görüşmelerinin ilk günü olan 24 Eylül Çarşamba günü
Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan, 23 Eylül'de düzenlenecek İklim Zirvesi için de "İklim Eylemi için Ekonomik
Gerekçeler" başlıklı alt oturumun eşbaşkanlığını yürütmeye ve söz konusu oturumun açılış konuşmasını yapmaya
davet edildi.
Toplantılar öncesi yoğun hazırlık çalışmaları yürüten
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik, AA'ya yaptığı açıklamada, 69. Genel Kurul'un, 2015 sonrası kalkınma gündeminin hükümetlerarası müzakerelerle sonuçlandırılacağı oturum olacağını söyledi.
Türkiye'nin, uluslararası barış, güvenlik ve kalkınmanın birbiriyle yakından ilişkili olduğu inancıyla 2015
sonrası kalkınma gündeminin şekillendirilmesi çabalarına
başından beri aktif olarak katıldığını kaydeden Çevik, "69.
Genel Kurul'un başkanlığına seçilen Uganda Dışişleri
Bakanı Sam Kutesa'nın 69. Genel Kurul için belirlediği
öncelikler arasında ülkemizin İspanya ile birlikte eş
sunuculuğunu yaptığı Medeniyetler İttifakı girişimi de yer
almaktadır. Genel Kurul Başkanı Kutesa, öncülüğünü yaptığımız bu konuda başkanlığı süresince ülkemizle yakın
işbirliği içinde çalışma iradesini ifade etmektedir" dedi.
-Türkiye'nin öncelikli gündemi BMGK adaylığıÇevik, BM 69. Genel Kurulu'nun Türkiye'nin aday
olduğu 2015-2016 dönemi BMGK seçimlerinin yapılacağı
Genel Kurul olması itibarıyla da önem taşıdığını ifade
ederek, bu çerçevede, Genel Kurul Genel Görüşmeleri
marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki
heyetin, Türkiye'nin BMGK adaylığına yönelik desteği
artırmak amacıyla çok sayıda ikili görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.
BMGK geçici üyeliği için seçimlerin 16 Ekim'de Genel
Kurul'da yapılacağını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:
"Uluslararası ilişkilerde önemli değişimlerin yaşandığı
ve bölgemizin önemli gelişmelere sahne olduğu bir
dönemde Türkiye'nin BMGK üyeliği ile uluslararası barış
ve güvenliğin sağlanmasına özgün bir katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Bu inanç, ülkemizi BMGK üyeliğimizin
sona ermesinden kısa bir süre sonra yeniden adaylığımızı
açıklamaya yöneltmiştir. (AA)
TOKİ'den 10 bin lira
peşinatla konut
Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi
Başkanlığı, Başkentte
düşük gelirli vatandaşlara 10 bin lira
peşinatla konut satışına başladı.
Konutlar için başvurular, Halk Bankası'nın
yetkili şubeleri tarafından 22 Eylül-24 Ekim
2014 tarihleri arasında
kabul edilecek.
Konutların kuraları 31
Ekim 2014 tarihinde
çekilecek.
ANKARA - Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ), Başkentte düşük
gelirlilere 10 bin lira peşinatla
konut satışına başladı.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, piyasa koşullarında konut
sahibi olamayan düşük gelirli
vatandaşlar için Altındağ
Başpınar'da 338 konutu satışa
çıkarıldığı belirtildi.
Toplam 10 bin lira peşin, 120
aya varan vade seçenekleriyle, 99
bin liradan fiyatlarla satışa sunulacak konutların başvurularının, 22
Eylül Pazartesi günü (bugün)
yapılacağı ifade edilen açıklamada,
konutların kura yöntemiyle alıcıya
sunulacağı kaydedildi.
-Taksitle satılacak
Açıklamada, kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma fırsatı
sunulduğu vurgulanarak, şunlar
kaydedildi:
"Konutlar, 10 bin lira peşin ve
619 liradan başlayan ödeme
seçenekleriyle, 99 bin liradan
başlayan fiyatlarla alıcıya sunulacak. 99 metrekare büyüklüğünde
158 adet 2+1 niteliğindeki konut
99 bin liradan, 124 metrekare
büyüklüğündeki 180 adet 3+1
niteliğindeki konut ise 125 bin 937
liradan başlayan fiyatlarla satılacak.
Konutlar için başvurular Halk
Bankası'nın yetkili şubeleri tarafından 22 Eylül-24 Ekim 2014 tarihleri arasında kabul edilecek.
Konutların kuraları da 31 Ekim
2014 tarihinde çekilecek."
Açıklamaya göre, söz konusu
müracaatlar şehit aileleri, maluller
ile bunların dul ve yetimlerinin
(Emekli Sandığı'ndan hak sahibi
belgesi olan ve daha önce şehit
ailelerine, maluller ile dul ve
yetimlerine açılan faizsiz konut
kredisinden yararlanmamış olanlar)
başvuruları, İstiklal Savaşı Gazisi,
Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani
Hizmet Gazilerinin başvuruları, en
az yüzde 40 özürlü vatandaşların
ve diğer konut alıcı adayların
başvuruları olmak üzere 4 ayrı kategoride kabul edilecek.
Şehit aileleri, maluller (terör,
harp ve vazife malulleri) ile dul ve
yetimlerine kuraya girmeden konut
alma hakkı tanınacak, ancak bu
kişilerin konutları öncelikli olarak
kura ile belirlenecek. İstiklal
Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs
ve Vatani Hizmet Gazilerine ve en
az yüzde 40 engelli vatandaşlara
konut sayısının yüzde 5'i olarak ve
kura ile hak sahipleri belirlenecek.
Kura sonucu bu kategoriden hak
sahibi olamayan başvuru sahipleri,
diğer alıcılar kategorisindeki
başvuru sahipleri ile birlikte
kuraya tabi tutulacak. (AA)
13
RÖPORTAJ
22 Eylül 2014 Pazartesi
2. Geleneksel Altıneller El Sanatları Festivali’ne büyük emeği geçen Kültür
ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Beyoğlu
Kent Konseyi ve Kültür Kenti Vakfı Başkanı Bülent Katkak, Kültür
Bakanlığı Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı Sanem Arıkan
ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çok önemli
bir etkinliğe imza atmanın huzuru içinde olmalı.
‘Altın Eller’i buluşturan
BİR FESTİVAl GERÇEĞİ
Sanem Arıkan hanımefendi ile hoş bir sohbet ve
Dursun ERKILIÇ
Halk ile kültür, kültür
ile ‘bilgi yönetimi’ bir
araya gelince değeri
ölçülemeyecek bir büyük
hazine çıkıyor ortaya…
Bu, öyle bir hazine ki,
paylaştıkça artıyor, dağıttıkça
çoğalıyor…
Kültür Bakanlığı Halk Kültürü ve
Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı Sanem
Arıkan hanımefendi ile sohbet ederken
bu güzelliğin, bu zenginliğin akıl
almaz büyüklüğünü bir kez daha
gördüm…
‘DEĞERLER’
ÜLKESİYİZ…
Dünya üzerinde ‘otantik’ denen
‘kendine has’ ne kadar yöre ve töre işi
bir folklor değeri varsa, o değer, halk
kültürünün çok değerli bir parçasıdır.
ile yoğrulmuş özü işini
kolaylaştırıyor…
Basılmış kitapları ve hazırlıklarını
sürdürdüğü kitap çalışmalarıyla ilgili
değerlendirmeleri ve başarılarla dolu
eğitim ve bürokrasi mazisini bir başka
yazı konusu yaparız; ancak, bugün
Türkiye’nin büyük ayıbı olan
‘çocuk gelin’ ve kadına
şiddet konularına dikkat
çeken o muhteşem
şiiri 18 yaşında
yazmış olması,
Sanem Arıkan’ın
yürek zenginliğinin, cinsiyetine
saygının ve
toplumsal
sorunlara
duyarlılığının
çok sağlam bir
delili…
Belediyesi tarafından Taksim Gezi
Parkı’nda düzenlenen “Altın Eller
Festivali”ne gelince ilgilendim. ‘Bunu
ben de yazmak, duyurmak isterim’
dedim.
DİKKAT
Türk tarihi, Türk coğrafyası ve
ÇEKİCİ
Türkiye’mizin her köşesi bu değerlerle BİR
doludur…
FESTİVAL…
Sanem Arıkan hanımefendinin
Başkanı olduğu Daire, bu değerlerle
Sohbetimiz sırasında söz, Kültür
‘bilgi yönetimini’ harmanlayıp, dünün ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu
halk kültürünü bugün yaşatmak, yarına
taşımak adına çok önemli hizmetler
veriyor.
Sağ olsun hemen bilgilendirdi…
Festival ile ilgili notlar, fotoğraflar
buldu. Aktardık belleğe…
Sıradan bir Festival değil…
“Altın Eller”, adına yakışır bir işlev
üstlenmiş.
Çünkü, bu muhteşem etkinlik,
bir dönemin gözdesi bugünün
gözden düşmüş, kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarını icra eden 80 el
sanatı ustasını halk
ile meraklıları ile
buluşturmuş, ki,
bu kolay bir iş
değil…
Halk
müziği, halk
oyunu, halk
kültürü, halk
sanatı deyince
yüreği titreyenler; bir dönem
‘altın bilezik’ olan
zanaatkarlığın özelliklerini, güzelliklerini
‘Altın Eller Festivali’nde
görünce çok heyecanlanmış,
ilgilenmiş, bilgilenmiş olmalı.
GÖREVİNİN HAKINI
VERİYOR OLMAK…
Sohbet birlikteliğimizde göze
çarpan, koltuğunun altında dosyalarla
girip-çıkan, bilgilendiren personelin
çalışkanlığı, Sanem hanımın isteklerini, talimatlarını ikna edici söz, tavır ve
sunumla takdim edişi gözden kaçmaz
bir gerçekti.
Bunu, Sanem Arıkan için
söylenebilecekler arasındaki
‘koltuğunu doldurmak’, ‘makamının
hakkını vermek’ gibi tespitlere bağlamak en doğrusu…
Gülen yüzü, şiir-öykü ve hatta
roman dolu sözü, eğitimi ve mazisi
farklı alanlarda olsa bile kültür-sanat
KİMLER YOK Kİ…
Bilen bilir ama bilenmeyenler için
kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse,
Türkiye’nin değişik kentlerinden bu
festivale gelenler arasında bulunan;
ehramcılar, semerciler, harikciler, kutnucular, dokumacılar, çömlekçiler,
tespihçiler, sedefkarlar, yemeniciler,
peştamalcılar izleyenlere gösterdi ki,
bu sanatların, bu zanaatkarların yaşaması gerekiyor…
El becerisine, göz nuruna, yürek
nârına hep çok büyük değer vermiş
olan halkımızın bu ve benzeri daha pek
çok alandaki zanaatkarı, geleneksel
mimariye uygun olarak Taksim Gezi
Parkı’nda hazırlanan konaklarda
görmesi, tanıması çok önemli bir
etkinlikti kuşkusuz.
EMEĞİ GEÇENLER
Bunda, Festivalin açılışını yapan
Kültür Turizm Bakanlığı Eğitim
Araştırma Genel Müdürü Celil Güngör,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata
Özer, İKSF Başkanı Şakir Eczacıbaşı
ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan’ın yanında, Kültür
Bakanlığı Halk Kültürü ve Bilgi
Yönetimi Dairesi Başkanı Sanem
Arıkan’ın da etkisi, katkısı vardı.
Kendisi bu etkiyi, katkıyı değil de
2.Geleneksel Altıneller El Sanatları
Festivali’nin önemini dile getirince
anladım ki, ‘ben’ değil ‘biz’ dedikçe
zenginlik de güzellik de bir başka
anlam kazanıyor…
KUTLAMAK GEREK
Kültür-Sanat üzerine
hoş bir sohbet
Kültür Bakanlığı Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı Sanem
Arıkan ile sohbetimizde hizmetlerinin yanı sıra şiir, öykü, roman,
yayımlanmış kitap ve yayımlanacak kitap çalışmaları da vardı…
Çok büyük bir ilgi gören bu türden
festivallerin ‘Halk Kültürü’nü, ‘Bilgi
Yönetimi’ ile korumanın, yüceltmenin,
tanıtmanın ne kadar gerekli olduğunu
gösteriyor.
Genelde Kültür Bakanlığı’nın tepeden tırnağa tüm personelini, özelde de
görevinin hakkını vermeye çalışan
Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi
Dairesi Başkanı Sanem Arıkan hanımefendiyi kutlamak gerekiyor.
Öyle yaptım…
14
YAŞAM-ÇEVRE
22 Eylül 2014 Pazartesi
ARA-SIRA
İHH İnsani
Yardım Vakfı,
savaş veya
kötü yaşam
koşulları
nedeniyle
babasını
kaybederek,
yetim kalan
çocukların her
türlü ihtiyacını
karşılamaya
çalışıyor.
Nurullah AYDIN
[email protected]
KİM AYDINLATACAK?
Gazetecisi, akademisyeni masalarından kalkıp;
- odalarından çıkıp halkla iç içe olmalıdır.
- Her şeyi ben bilirim havasını bırakıp, büyüklük
kompleksinden sıyrılmalıdır.
Aydın; halkın değerleriyle bütünleşmek ve çağdaş bilime dayalı değerleri anlatmak, öğretmek
sorumluluğundadır.
Günün Sözü: Yalancının istismarcının
panzehiri akılcı aydınlatmadır.
İHH, 46 bin yetime babalık yapıyor
KAYSERİ- MUSA ÖZYÜREK - İHH Genel
Başkan Yardımcısı Yavuz Dede, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türkiye dahil 45 ülkede 40'a
yakın yetimhane kurduklarını ve 46 bin civarında
yetim çocuğa bakarak baba yokluğunu hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi.
Yetimhanelerin büyük çoğunluğunun yoksulluk
ve açlığın en üst düzeyde yaşandığı Afrika
ülkelerinde olduğunu ifade eden Dede, ayrıca
Arnavutluk, Bosna Hersek, Çeçenistan, Ekvador,
Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Tacikistan
gibi ülkelerde 7 bine yakın yetim çocuğun da
bakımını üstlenmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Mağduriyetin en ağırını hiçbir şeyden habersiz
masum çocukların yaşadığını dile getiren Dede,
"Türkiye'de yaklaşık 6 bin 200 yetime bakıyoruz.
Savaşın izlerinin en ağır şekilde hissedildiği ülkelerden Filistin'de 13 bin, Irak'ta 3 bin 600, yıllardır iç
savaşın devam ettiği Somali'de 4 bin ve Suriye'de
ise bin 200 yetim çocuğun bakımını üstleniyoruz.
Dünya genelinde bakımını üstlendiğimiz 45 ülkede
46 bin yetim çocuğumuz var. Sadece Türkiye değil,
olduğunu ifade etti.
Mazlum coğrafyalarda ulaşabildiklerinden çok
daha fazla yetim çocuk olduğunu ifade eden Dede,
bu çocuklara yardım için hayırseverlerin desteği ile
40 ülkede kapasiteleri 30 ila 400 kişi arasında
değişen yetimhaneler yaptırdıklarını, bir yetimhanenin yaklaşık 250-300 bin dolar maliyetinin
olduğunu vurguladı.
Yetimhanelerde kalan çocukların her türlü
tehlikeden uzak güven içinde hayatlarını idame
ettirebildiklerini ve eğitimlerini sorunsuz bir şekilde
tamamlayabildiklerini belirten Dede,
"Vatandaşlarımızdan yetimler konusunda daha fazla
yardım bekliyoruz. Bir yetimin aylık masrafı 90,
yıllık ise bin 80 lira civarında. 90 lira küçük bir
meblağ gibi görülebilir ama özellikle Afrika
ülkelerindeki insanlar 90 lirayla bir ay geçimini
sağlayabiliyor. Düzenli olarak ödeme yapmak
isteyenlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kendi
belirledikleri miktar kadar da bağış kabul ediyoruz"
şeklinde konuştu.
(AA)
dünyanın dört bir tarafındaki yetimlere ulaşmaya
çalışıyoruz" diye konuştu.
Yetim kalan çocukların yaşadıkları ülkelerde
tehlikelere karşı korumasız olduklarına dikkati
çeken Dede, şunları kaydetti:
"Yetimler, organ ve fuhuş mafyası başta olmak
üzere her türlü saldırıya karşı savunmasız haldeler.
Art niyetli kişiler, gruplar bu çocukları kendi saflarına çekmek için yoğun çaba harcıyor, ellerinden kim
tutarsa, kim karınlarını doyurur, ihtiyaçlarını
karşılarsa onların yanında olacaklar. O nedenle biz
insanlık adına elimizden geldiğince bu çocuklara
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ve Libya'nın önemli kahramanlarından Ömer Muhtar da yetimdir. Ömer Muhtar adaleti
tesis etmek için gayret gösterirken, Putin'in yapmış
oldukları ortadadır. Yetimlere yardım ederken bu
düşünceyle yaklaşmak gerekiyor."
Körfez Savaşı'ndan sonra 4-5 milyon çocuğun
yetim kaldığını ve şu anda o çocukların ülke yönetiminde söz sahibi olacak yaşlara geldiğini anlatan
Dede, aynı durumun Filistin için de geçerli
Kelaynakların sayısı her geçen artıyor
ANKARAHÜSEYİN GAZİ
KAYKI - Doğa
Koruma ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğünün, nesli
tehlike altında olan
kelaynakların
sayılarını artırmak
için yürüttüğü çalışmalar sonucunda
Türkiye'de 2001 yılında 42 olan kelaynak
sayısı 189'a çıkarıldı.
Kelaynakların yok
olma sürecinin önüne
geçmeye çalışan
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, 1977'de
Şanlıurfa Birecik'te
kurduğu üretme istasyonu ile kelaynakları
korumaya devam ediyor.
Bu kapsamda, 2012 yılında kafeslerden
tabiata bırakılan kelaynaklar, başarılı bir
üreme dönemi geçirirken, bu yıl 33 yavru
dünyaya geldi ve bu yavrular yetkililer
tarafından halkalanarak kayıt altına alındı.
Baharın ve bereketin simgesi olan ve dış
görünüşleri ile erkek ve dişileri ayırt edilemeyen kelaynakların cinsiyet belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Üretme istasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2014
yılında 189 kelaynak yakalanarak incelendi.
Bu yıl dünyaya gelen 42 yavrunun ise halkalanma ölçümleri tamamlanırken, cinsiyet
belirleme çalışmaları için kan örnekleri de
alındı.
Bu değerli kuş türünün erkek ve dişi
bireyleri ancak genetik analiz ile tespit
edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu analizlerden elde edilen veriler ışığında kelaynakların üreme ve yavru büyütme
davranışları daha detaylı olarak incelenebilecek.
Türkiye'nin önemli kuş türlerinden olan
kelaynakları dünyaya tanıtmak amacıyla
TTK’da “çipsiz”
madenci kalmayacak
ZONGULDAK- Türkiye
Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan
madencilerin ocak içerisinde nerede
olduğunu gösteren çipli baş lambalarını
yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda,
özellikle göçük gibi iş kazalarında mahsur kalan işçilerin yerinin tespit
edilmesinde büyük kolaylık sağlayan
ekipmandan 3 bin 250 adet daha satın
alınacak.
Taş kömürü üretiminin başladığı yıl
olarak kabul edilen 1848'den bugüne
kadar ocaklarda yaşanan kazalarda 5
bini aşkın madencinin öldüğü havzada,
işçilerin hayatını kaybetmesine en fazla
neden olan kazaların başında
gelen göçüklerin önlenmesi ve
kurtarma çalışmalarının hızla
yapılması önem taşıyor.
Sevdikleri ve iş arkadaşları
tarafından "hayırlı işler" yerine
"uğurlar olsun, Allah'a emanet
ol" denilerek yolcu edilen
madenciler, baretlerinin ışığıyla
aydınlattıkları yerin metrelerce
altında, kazdıkları her bölge
için uzunlukları 4-5 metreyi
bulan maden direklerini baltayla keserek tahkimatlar yapıp
göçüklere karşı önlemler alıyor.
Kömür üretimi sırasında
tavanın çökmesi ya da kazılan kömürün
madencilerin üzerine kayması sonucu
yığınların altında kalan işçilere en kısa
sürede ulaşılması için TTK tarafından da
tedbirlerin yanı sıra yatırımlara da ağırlık veriliyor.
Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa
sinyal veren özellikte baş lambalarını
kullanmaya başlayan kurum, 3 bin 250
ekipman daha satın alarak Armutçuk ve
Üzülmez ocaklarında da sistemi yaygınlaştırmayı planlıyor.
Sinyal yayıcı, batarya boşalsa da bir
hafta çalışmaya devam ediyor
üretme istasyonu
içerisinde yerli ve
yabancı turistler için
hizmete alınan
ziyaretçi merkezi ile
turistlere kelaynakların yanı sıra
Fırat Nehri ve
Birecik'in kuş varlığı
bakımından da önemi
anlatılıyor.
Üretme istasyonunda
2007'de hizmete
sunulan kapalı devre
kamera sistemi
sayesinde ziyaretçi
merkezine gelenler,
kuşları rahatsız
etmeden izleyebiliyor
ve bu görüntüler internet üzerinden de sürekli olarak yayınlanıyor.
Kelaynaklar, 2008 yılında ilk defa uydu
takip cihazı takılarak göçe gönderilmeye
başlandı. Göçe gönderilen 5 kelaynağın
ikisinin tekrar Birecik'e dönmesi kelaynakların doğada yeniden var olabileceklerini
ortaya koydu.
Ortadoğu'da yaşanan savaşlar ve kargaşadan dolayı bu göçe gönderme çalışmalarına ise şu an için ara verildi. Bu kargaşanın ortadan kalkmasına müteakip
ilerleyen yıllarda tekrar göçe gönderme
çalışmaları başlatılacak. (AA)
Yıl: 44
Sayı: 14983
ISSN 1308-7622
İnsanlar; yalanla dolanla talanla aldatılıyor,
kandırılıyor ve yönlendiriliyorlar.
Tarih boyunca her toplumda bir avuç seçkin;
halk yığınlarının emeği üzerinde saraylarda köşklerde yaşam sürmüşlerdir.
Kimi din adına, kimi soyluluk adına, kimi askeri
güç adına, halk yığınlarını sömürürken, çağımızda
demokrasi denilen kapitalist sömürü çarkında yöntem değişmiş, sömürme değişmemiştir.
Öylesine ki aydınlar; her dönem halk yığınlarını
sindirmede susturmada ya da gerçekleri algılamasında öncü rolü oynamışlardır. Hala da oynamaktadırlar.
Çağdaş ve modern Türk devletinin elitleri halktan kopmuştur.
Yazılı ve görsel medyada, sıradan vatandaşın
anlamayacağı anlamsız sözcüklerle, birbirlerine ne
kadar entelektüel olduklarını kanıtlama yarışı içine
girdiler. Hedef kitleleri sıradan vatandaş değildi ve
halka ulaşmak gibi bir dertleri yoktu.
Din tüccarları-siyasal İslamcılar ile
Cumhuriyetle hesabı olanlar ise; vatandaşın anlayacağı tarzda sade, basit ve anlaşılır cümlelerle
halka ulaşmayı ve onların dini hassasiyetlerine
hitap etmeyi bildiler.
Oluşan kültür; sınıf, gelenek ve din gibi öğelerden meydana gelen bir kültür karışımıdır. Eylem
ve söylemleriyle bu kültür karışımının dışına
düşenler ve bu karışımın kökenini anlayamayanlar
kaybediyor. Bu, halkı anlama birikimi ile ilgili bir
olgudur. Batı eğitimini almış ve batı kültürüyle
yetişmiş, laik birisi, Batı kültürünü Türk kültürüyle
bağdaştırarak halkı batının değerleriyle buluşturmayı başarabilir.
Bu ülkenin vatansever aydınları;
- Halkın içine girerek kenar mahalle ve köy
kahvelerine gidip, insanlarla sohbet etmelidir.
- Öğretmen ve cami imamlarıyla konuşmalıdır.
- Mahalle esnafının düşüncelerini öğrenmelidir.
- Siyasal İslamcılar tarafından hiç aksatılmadan
düzenlenen ev sohbetlerinde neler konuşulduğunu
ve ev hanımlarına nasıl ulaşıldığını gözlemlemelidir.
Ayrıca, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya da,
İran, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Pakistan,
Afganistan ve Endonezya gibi Müslüman ülkelerde
radikal İslamcıların halkı nasıl yanlarına çektiklerini, yönetimlere nasıl nüfuz ettiklerini ve din
adına yapılan katliamları okumalıdır. Türkiye de
uygulanan yöntemlerle örtüştüğü alanları bilmelidir.
Televizyonlarda ve mitinglerde, kahrolsun şeriat
yaşasın laiklik diye bağıran sözüm ona Atatürkçü
elit, Cumhuriyeti koruduğunu zannediyor.
Karanlık odalarda ise; bu dinsiz laikler benim
dinime küfrediyor, diye sürekli eğitiliyorlar.
Vatandaşın kafasında bu algıyı yarattıktan sonra,
bu halkın çağdaş evrensel insani değerlere sahip
çıkması nasıl beklenir ki?
İnsanların din ve inanç özgürlüğüne saygılı
olarak Laikliği ve laik Cumhuriyeti savunmak bu
mudur? Bu mütedeyyin dindar sıradan vatandaşı
laikliğe ve laik Cumhuriyete düşman etmez mi?
Din tüccarlarının ekmeğine yağ sürmez mi? Böyle
çağdaşlık mı olur?
Yine bu ülkenin insanları; Allah ve İslam adı
kullanılarak aldatılıyor.
Helal gıda, helal giyim, helal evlilik sitesi ve
helal seks mağazası gibi akla hayale gelmedik her
alanda dini değerler ve semboller fütursuzca
istismar ediliyor.
22 Eylül 2014
Pazartesi
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN
Görsel Yönetmen
Şebnem ÜNAL
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN
İnternet Editörü
Alparslan OĞUZ
Haber Merkezi
İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT,
Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Yayın Sahibi
Temsilcisi:
Yiğit YİĞİT
İstanbul Temsilciliği
Ankara Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Ulus/ANKARA
Tel: (0212) 540 40 45
Tel: (0312) 310 35 53
Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Basıldığı Yer:
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
Sofuoğlu, keşfettiği 3 sporcuyu Avrupa'ya göndermek istiyor
22 Eylül 2014 Pazartesi
Tugay Ada’ya dönüyor
İngiltere Championship
ekiplerinden Cardiff
City'nin Norveçli teknik
direktörü Ole Gunnar
Solskjaer görevinden
istifa etti. Tugay
Kerimoğlu'nun,
Cardiff City'de
Solskjaer'den boşalan
teknik direktörlük
görevi için düşünülen
isimler arasında yer
aldığı öne sürüldü.
imkanına kavuştuğunu
söyledi. Antrenmanları
fırsat buldukça takip
ettiğini anlatan
Sofuoğlu, "Avrupa'ya
gidecek seviyede 3
çocuk var. Tabi bununla alakalı desteğe
ihtiyaç var.
Federasyonla
görüşmeyi yaptım. Bir
iki sponsor bulabilirsek onları
Avrupa'ya yollamak
istiyorum" diye konuştu. (AA)
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a verdiği
sözü yerine getirdi
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a madalya sözü veren milli atıcı Serdağ
Kandıra, dünya üçüncüsü olarak, verdiği sözü
yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
20 yaşındaki Kandıra, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Melikşah Üniversitesi Hukuk
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu ve yaklaşık
3 yıldır profesyonel anlamda atıcılık sporuyla
ilgilendiğini söyledi.
Kandıra, 6-20 Eylül tarihlerinde İspanya'nın
Granada kentinde "2014 ISSF Tüm Dallar Dünya
Şampiyonası"nda genç bayanlarda üçüncü olarak
bronz madalya aldığını belirtti.
Spora tavsiye üzerine başladığını dile getiren
Kandıra, "Atıcılığa başladıktan sonra çok sevdim,
disiplinli bir şekilde çalıştım. Bunun sonucunda
başarılar geldi ve bırakamadım" diye konuştu.
(AA)
İSTANBUL Kulüpten yapılan açıklamada, Solskjaer'in
istifa talebinin kabul
gördüğü ve 41 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı duyuruldu.
Ocak ayının başında
Malky Mackay'ın yerine
göreve getirilen
Solskjaer, takımının
Premier Lig'den düşmesine engel olamamıştı.
Solskjaer yönetiminde
Championship'te 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3
mağlubiyet alan Cardiff
City, 7 hafta sonunda 8
puan toplayabildi ve 17.
sırada yer aldı.
Son olarak
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan
Tugay Kerimoğlu'nun,
Cardiff City'de
Solskjaer'den boşalan
teknik direktörlük görevi
için düşünülen isimler
arasında yer aldığı öne
sürüldü.
İngiliz basınında yer
alan haberlerde, uzun
süre İngiltere'de
Blackburn Rovers forması giyen Tugay
Kerimoğlu'nun Cardiff
City teknik direktörlüğüne talip olduğu,
kulübün de görev için
genç teknik adama
sıcak baktığı iddia edildi. Tugay Kerimoğlu ile
teknik direktör adayları
arasında İskoç takımı
Dundee'yi çalıştıran
Paul Hartley, İngiltere
Üçüncü Lig ekibi Milton
Keynes Dons'un başında bulunan Karl
Robinson ve son olarak
Premier Lig'de Crystal
Palace'ta görev yapan
Tony Pulis'in bulunduğu
savunuldu.
Galatasaray'dan
ayrıldıktan sonra futbolculuk döneminde iki yıl
İskoçya'nın Glasgow
Rangers ekibinde top
koşturan Tugay
Kerimoğlu, 9 sene
İngiltere'de Blackburn
Rovers'ta forma giydikten sonra kariyerini
sonlandırmıştı. Eski
milli futbolcu, 20102014 yıllarında sarı-kırmızılılarda yardımcı
antrenör olarak görev
almıştı.
(AA)
Tekerlekli sandalyede çıta yüksek
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Milli Takımı Başantrenörü Can Aksu, "İspanya'da gelen
Avrupa dördüncülüğü bize bir basamak olacak. Sürekli çıtayı yüksek tutacağız" dedi.
KARABÜK - Aksu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, 0207 Eylül 2014 tarihleri arasında
İspanya'nın Zaragoza kentinde
gerçekleşen ve İtalya, Almanya,
İngiltere, Fransa, İspanya, Polonya
gibi güçlü rakiplerin olduğu 22 Yaş
Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol
Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa
dördüncüsü olduklarını hatırlattı.
Şampiyonaya çok iyi başladıklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını
ancak hakemlerin hatalı yönetimlerinden kaynaklanan şanssızlıklar
yaşadıklarını belirten Aksu,
"Avrupa Şampiyonası'na Fransa'yı
72-50 ile geçerek başladık. İkinci
maçımızda İsrail ile karşılaştık. Bu
maçı da 83-26 gibi farklı bir skorla
kazandık. Daha sonraki maçlarda
gerçekten dikkatlerden kaçmayacak
derecede hakem hataları maçlara
damgasını vurdu. İspanya'da gelen
Avrupa dördüncülüğü bize bir
basamak olacak. Sürekli çıtayı yüksek tutacağız" diye konuştu.
Türkiye Tekerlekli Sandalye
Basketbol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğünü de yaptığını
belirten Aksu, Türkiye'de artık tekerlekli sandalye basketboluna önem
verildiğini ve ülke olarak da dünyada ses getirmeye başladıklarını
söyledi.
En son yapılan Tekerlekli
Sandalye Dünya Basketbol
SAKARYA Milli motosikletçi
Kenan Sofuoğlu,
Kenan 54 Kupası'nda
keşfettiği ve
yetiştirdiği 3 yetenekli
çocuğu Avrupa'daki
şampiyonalarda
yarıştırmak için sponsor desteği bekliyor.
Sofuoğlu, AA
muhabirine yaptığı
açıklamada, Akyazı
ilçesinde kazandırdığı
pistte çocukların
antrenman yapma
Şampiyonası'nda üçüncülük elde
ettiklerini aktaran Aksu, şöyle
konuştu:
"Ülkemizde gerçekten bir şeyler
değişmeye başladı. Altyapıya nem
verildikçe iyi sporcular yetişiyor.
Ben daha çok önem verileceğine ve
daha çok başarının geleceğine
inanıyorum. Milli takıma alttan
başarılı gençler yetişiyor. Benim en
büyük hayalim dünya şampiyonluğu. Ülkemiz bunu başaracak güce
sahip. Hem teknik ekip hem de
sporcular olarak ülkemizi en iyi
şekilde temsil etmenin gayreti
içindeyiz. Bizim bu içimizdeki
heyecan var oldukça çok işler
başaracağız."
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Süper Ligi takımlarından Kardemir
Karabükspor'un da antrenörü olan
Can Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kardemir Karabükspor olarak
geçen yıl ligi Galatasaray ve
Beşiktaş RMK Marine'nin ardından
üçüncü tamamladık. İyi bir ekibe
sahibiz. Henüz fikstür belli olmadı.
Bu yıl hedefimiz daha yukarılarda
olmak. Kardemir Karabükspor
olarak milli takımlara daha çok
sporcu yetiştirmek istiyorum. Bana
hem milli takımda hem de
Kardemir Karabüskpor'da fırsat ve
olanak sağlayan herkese teşekkür
ediyorum." (AA)
Türkiye'deki
şampiyona sporcuları
heyecanlandırıyor
İZMİR - İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 33. Dünya Ritmik Cimnastik
Şampiyonası'nda bireysel kategoride Türkiye'yi
temsil edecek 3 sporcudan Selin Kılavuz, "Gerçek
performansımızı ortaya koyarsak, iyi bir derece
elde edebiliriz" dedi.
Halkapınar Spor Salonu'nda pazartesi günü
başlayacak ve 28 Eylül Pazar günü sona erecek
şampiyonada bireysel kategoride Türkiye'yi Selin
Kılavuz, Elif Zeynep Celep ve Zeynep Küsem temsil edecek.
İlk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek
Selin Kılavuz, çember ve topta, Zeynep Küsem ise
çember, top, labut ve kurdelede yarışırken, ikinci
dünya şampiyonasına çıkacak Selin Kılavuz da
dört alette mücadele edecek.
Bireysel kategoride Türkiye'yi temsil edecek
Selin Kılavuz ve Elif Zeynep Celep'in antrenörü
Büşra Ceylan, dünya şampiyonası öncesinde çok
heyecanlı olduklarını, Türkiye'de ilk defa böyle bir
organizasyon yapılacağını hatırlattı. (AA)
Veteran judocu "kene
Ahmet" Malaga'da altın
madalya arayacak
ANKARA - Yaklaşık 30 yıl önce sakalı gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırılan 59 yaşındaki
Ahmet Özdemir, 4 yıl önce geri döndüğü tatamide
Dünya Veteranlar Şampiyonası'nda altın madalya
arayacak. İspanya'nın Malaga kentinde 25-27 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek Dünya Veteranlar Judo
Şampiyonası'na katılacak Özdemir, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana yakın
mesafe sporlarını sevdiğini belirterek, boks ve
güreşle uğraştığını, ancak müsabaka kıyafetlerinden
duyduğu rahatsızlık nedeniyle tekvando ve judoya
yöneldiğini söyledi. (AA)
EDİRNE’de
22 Eylül 2014 Pazartesi
200 kilogramlık kabak yetiştirdi
Edirne'de çiftçi, market sahibi olan Ziraat Mühendisi
Ömer Durmaz, arkadaşına ait bahçede melez tohumlarla
200 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.
Amerika'da her yıl en a ır kabak yarı ması
düzenlendi ini belirten Durmaz, "Dünya rekortmeni olarak u ana kadar yeti mi en büyük
kabak 921 kilogramdır. Bu ürünü reklam ve
tanıtım amaçlı yeti tirdik. Amacımız daha
büyük ve a ır bir kabak yeti tirmekti ama
tohumlarımız kazaya u radı, gelecek yıl in allah yeti tirece iz. Bu ürünü yeti tirmek biraz
zahmetli. Bakımı için yaprak gübresi ve bakteriler kullanarak büyütmek için elimden gelen
gayreti gösterdim. Kaba ı Doyran köyünde
Mustafa Kaynak isimli bir arkada ımızın
bahçesinde yeti tirdim" diye konu tu.
Ziraat Mühendisi
Bitki Besleme
Uzmanı Ramazan
Yıldırım ise iklim
şartlarının büyük
bal kabağını
yetiştirmeye
uygun olduğunu
belirtti.
EDİRNE - Durmaz,
Uzunkaldırım Caddesi'ndeki iş
yerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabağın tohumunu yurt
dışından getirttiğini söyledi.
Amerika'da her yıl en ağır
kabak yarışması düzenlendiğini
belirten Durmaz, "Dünya rekortmeni olarak şu ana kadar yetişmiş
en büyük kabak 921 kilogramdır.
Bu ürünü reklam ve
tanıtım amaçlı
yetiştirdik. Amacımız
daha büyük ve ağır bir
kabak yetiştirmekti
ama tohumlarımız
kazaya uğradı,
gelecek yıl inşallah yetiştireceğiz. Bu ürünü
yetiştirmek
biraz zahmetli.
Bakımı için
yaprak gübresi
ve bakteriler
kullanarak
büyütmek için
elimden gelen
gayreti gösterdim. Kabağı
Doyran köyünde
Mustafa Kaynak
isimli bir
arkadaşımızın
bahçesinde
yetiştirdim" diye konuştu.
Kabağın melez tohumlardan elde edildiğini anlatan Durmaz, gelecek yıl
dünya rekoruna aday kabak
yetiştirmek istediğini dile
getirdi.
Durmaz, müşterisi
çıkarsa kabağı satabileceğini
belirtti.
Ziraat Mühendisi Bitki
Besleme Uzmanı Ramazan
Yıldırım ise iklim şartlarının
büyük bal kabağını yetiştirm-
Gaziantep
Üniversitesind
e (GAÜN),
etrafa ceviz
kokusu yayan
ve ter
kokusunu
önleyen
kumaş üretildi.
Aynı şekilde tohumlarla
oynandıktan sonra domates ve
birçok sebze de yetişebilir" diye
konuştu.
Öte yandan, annesiyle iş
yerinin önünden geçerken kabağı
gören 4 yaşındaki Arda Tuna
üzerine oturarak fotoğraf çekildi.
Türk ürünleri Avustralya Fine
Food Fuarı'nda görücüye çıktı
Melbourne Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Fine
Food Avustralya Fuarı"nda Türk ürünleri de Avustralya ve
Asya pazarından gelen katılımcıların beğenisine sunuldu.
Bu kumaş "ceviz gibi" kokuyor
GAZİANTEP- GAÜN Mühendislik
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Cem Güneşoğlu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, "Ceviz ekstresi içeren
mikrokapsüller ile giysilik kumaştaki ter
kokusuna doğal bir çözüm getirilmesini sağlayacak bir çözüm" adlı projenin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi
Tezleri Programı (SAN-TEZ) kapsamında destek
gördüğünü belirtti.
Uzun süredir antibakteriyel işlemler üzerine
çalıştıklarını hatırlatan Güneşoğlu, cevizden alınan ekstraktları (ceviz özü) kumaşa yerleştirilip
günlük hayatta herkesin sıkıntı duyduğu ter
kokusuna çare bulmayı amaçladıklarını söyledi.
Güneşoğlu, sentetik kimyasalları ortadan
eye uygun olduğunu belirtti.
Ürünün besleme, ilaçlama ve
bakımının önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir kabağımız
daha vardı 450 kilogramlık.
İlaçlamamıza rağmen onu
danaburnuna kaptırdık. 200 kilogramlık kabağımızı 5 yıldızlı bir
otelin üç öğün yemeği olarak
düşünebiliriz.
kaldırmaya ve insan sağlığına zarar vermeyen
doğal yöntemleri kullanmaya çalıştıklarını ifade
etti. Test çalışmalarından olumlu sonuçlar
alındığını anlatan Güneşoğlu, şöyle konuştu:
"Ceviz yaprağı ve kabuğundan alınan
maddeyi kapsül formunda kumaşa aktarıp, ter
kokusunu ortadan kaldırıyoruz. SAN-TEZ çalışması olduğu için firma ortağımız var. Elde
ettiğimiz sonuçları onların üretimlerinde değerlendireceğiz ve bunun ileride ticari boyutu da olacak." Güneşoğlu, piyasada terlemeyi önleyen
kumaşların doğru tercih olmadığını savundu.
Terlemenin insan vücudunda olumlu
sonuçlarının olduğunu ifade eden Güneşoğlu, "O
yüzden biz terlemeyi engellemek yerine çevreye
olumsuz koku yayan sonuçlarını ortadan kaldır-
mayı hedefledik" dedi.
Test amaçlı üretilen kumaşta araştırmalarına
devam ettiklerini dile getiren Güneşoğlu, ürünü
yoğun yıkama aşamasına tabi tuttuklarını vurguladı. Güneşoğlu, ceviz özlü kumaşın etkisini 1,5
yıl koruduğunu aktardı. Proje ortağı firmanın
ürünü fuarlarda tanıtacağını anlatan Güneşoğlu,
şöyle konuştu: "Bu kumaş bebek giysileri dışında
her alanda kullanılabilir. Hemen herkesin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olan kumaşımız
öncelikle gelir seviyesi yüksek, doğal ürünlere
karşı bilinci artırılmış gelişmiş Avrupa ülkelerine
gönderilecek. Şimdiden pazar araştırmalarına
başlandı ve olumlu tepkiler alındı. Üretim aşamasına geçtiğimizde katma değeri yüksek bir
ürün piyasaya sunulmuş olacak." (AA)
MELBOURNE - Fine Food
Fuarı, Avustralya'nın Melbourne
kentinde dün başladı. Dünyanın
bir çok bölgesinden ürünlerin
yer aldığı fuara Türkiye'den 8,
Avustralya'dan 2 Türk firması da
katılıyor. Türk şirketleri fuarda
kurutulmuş gıdadan konserveye,
bisküvi çeşitlerinden zeytinyağına, közlenmiş biberden çikolataya, hamur makinalarından
döner makinalarına ve çeşitli
mutfak araç-gereçlerine kadar
yüzlerce ürüne pazar bulmaya
çalışıyor. Ege Bölgesi'nin dünya
pazarlarında beğenilen ürünleri,
yarı ve tam kurutulmuş gıdaları
ve zeytin yağları fuarda ilgi
gören ürünler arasında yerini
aldı.
Fuarda, Türkiye'den ithal
ettiği Türk ürünlerine pazar bulmaya çalışan Avustralya'da yerleşik Türk firması
Kahvecioğlu'nun Pazarlama ve
İşletme Müdürü Adem Genç, AA
muhabirine bilgi verdi. Fuarda
Türk ürünlerine özellikle
Asya'dan gelenler tarafından
yoğun ilgi gösterildiğini
söyleyen Genç, "Ürünlerimizi,
marklarımızı dünyaya tanıtmak
için buradayız. Şu ana kadar çok
iyi geçiyor, birçok şirketle
iletişimdeyiz. Hem Türkiye'mizi
hem de ürünlerimizi tanıtmak
için buradayız" diye konuştu.
Avustralya ve Asya pazarına
kurutulmuş ve közlenmiş
organik gıda ürünlerini tanıtmak
için fuara gelen bir Türk firmasının ihracat sorumlusu
Erkan Görgülüler, "Ülkemizde
pek bilinmeyen 'kapari', kuru
domates, 'bruşeto', 'pesto' ve
ekmek üzerine hazır yenecek
şekilde yapılan közlenmiş biber
çok büyük ilgi görüyor. Bu kadar
ilgi beklemiyorduk, geldiğimize
değdi" değerlendirmesini yaptı.
Fuarda zeytinyağlarına müşterisi
bulmaya çalışan bir başka firmanın Asya Pasifik Başkanı
Ekrem Ücvet de son dönemde
Türkiye'de zeytinyağı üretiminde
önemli mesafeler katedildiğini
söyledi. Ücvet, "İspanya'da ve
İtalya'da zeytinyağı üretiminde
yüzde 50 bir kayıp var.
Türkiye'de ise bu sene 300-350
bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yani 'golden likit'
dediğimiz altın yağ, zeytinyağı
bu sene inşallah altın yılını
yaşayacak. Avustralya'ya, Yeni
Zelanda'ya, Amerika'ya ve diğer
36 ülkeye zeytinyağı satıyoruz"
bilgisini verdi. (AA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content