close

Enter

Log in using OpenID

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

embedDownload
1.Kısım 1 Sıra
TERMAL KAPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu
sistemdörtadet,
ısılkaynağıileardışıkbuharlaştırmayaparak,
Au,Cr,Ag,Ni,Al,Sivebenzerimetalleri,
Ge,
Si
gibiyarımetalleriSiO,
MgF2gibidielektrikmalzemelerivePTCDA, pentacene gibi organik malzemeleri
buharlaştırarakkatmanlı,
incefilimhazırlamaözelliğinesahipolmalıdır.
Döner
/
ısınırörnektutucusuileüstünkalitedeveeşkalınlıklıörneklerhazırlamalıdır.Tabanvakumdeğeri 1x10-7Torrseviyesindeolmalıdır.
1. VakumKazanı
1.1. SS304 35cmx30cmx30cm boyutlarında, pirizmatikvakumkazanı olmalıdır.
1.2. Kazan Yüzeylerikimyasalolaraktemizlenmiş - düzgünveparlakolmalıdır.
1.3. Tüm ISO girişler 200 °C ye dayanıklıviton O-ringlerlesızdırmaz olmalıdır.
1.4. Tüm CF girişler 400 °C ye dayanıklıbakırgasketlerlesızdırmaz olmalıdır.
1.5. Kapıda 100 mm çaplıgözlemepenceresiolmalıdır.
1.6.
Pencereönündedönerperde,
UVengeldışgözlemecamıveiçkorumacamıtakılıolmalıdır.
1.7. Yedekolarak 2xCF40, 2xKF25 , 10X1” beslemegirişleriolmalıdır.
1.8. Gelecekteeklenebilecek DC-RF “sputtering”
kaynaklarıiçinhazırgirişçıkışbağlantılarıolmalıdır.
2. Pompalamasistemi
2.1. 8 m3 /SaatMekanikpompave 250 lt/s Turbomolekülerpompaolmalıdır.
2.2. Pompalararası SS316 KF25 bellows bağlantısıolmalıdır.
2.3. N2 / ArgirişineuygunOtomatik “Vent” sistemiolmalıdır.
2.4. MekanikpompagirisindeTozveYağbuharıfiltresi olmalıdır.
2.5.
Kazanıvakumdabırakmakiçinizolasyonvanasıveelektronikkontrolünitesibulunmalıdır.
2.6. Sistem tam yüklüiken 1x10-7Torr “tabanbasıç” seviyesi, 30 dakikada 5x106
Torrvakumseviyesineulaşmalıdır.
2.7. LN2 soğukparmakile 1 saatte 10-7Torrvakumseviyesineulaşmalıdır.
3. Vakumölçümüvekontrolu
3.1. 1000- 10-9Torrölçümbölgesiiçingenişyelpazevakumkontrolsistemiolmalıdır.
3.2. Vakumoluşumuvekaplamaiçinotomatik, kontrol / kumandasistemiolmalıdır.
3.3. Tekkanallıbasınçkontrolu, “wide range” soğukkatodbasınçölçerbulunmalıdır.
4. Örnektutma-ısıtmavedöndürmebirimi
4.1.
100
mm-çaplıdaireselörnekalanı,
farklıdaireselya
da
4x1”x3”
dikdörtgenselörnektutamaklarıolmalıdır.
4.2. 2-30 dönü/dakikaörnekdöndürmehızıolanörnektaşıyıcıbulunmalıdır.
4.3. Örnektutucuya 4” numune “wafer” bağlamaolanağı, 25 cm kaynakörnekmesafesiolmalıdır.
4.4. 100mm örnekboyuncaYüksekhomojenlikle film kaplamaolanağıolmalıdır.
4.5. 350°C
örnek
–alttaş ,döndürmeve PID ısıtmabirimi,
±1°C
sıcaklıkkontrolubulunmalıdır.
5. ElektronikBirimler
5.1. Vakumölçümsistemi, PLC kontrolbirimivekontrol program olmalıdır.
5.2. Örneksıcaklığı 350°C PID kontrolbirimiveİlgiliısıl-çıftelemanlarıbulunmalıdır.
5.3. 2 adet 10VACx200A, 2000 Watt AC–anahtarlamalı, dörtkanal,
ardışıkbuharlaştırmagüçkaynağıolmalıdır.
5.4. 2-30 rpm , ayarlanabilir Örnek döndürme kontrol birimi bulunmalıdır.
5.5.
ikikanallı,
kalınlıkölçmevekontrolbirimi,
ikiortak
QCM
kalınlıkalgılamaduyargasıbulunmalıdır.
5.6. Elektrikkesilmelerinekarşısistemiotomatikkorumasistemiolmalıdır.
5.7. Kapalı devre su soğutma kontrol elektroniği ve tam otomatik kontrol programı
bulunmalıdır.
6. Kapalıdevresusistemi
6.1.
Elektrot
/
örnektutucu,
kalınlıkölçer,
magnetron
sputter
kaynağısusoğutmasistemibulunmalıdır.
6.2. 2000 W susoğutmagücüolmalıdır.
6.3.
Sisteminiçineentegreolmuş,
tam
otomatikkontrollu,
kapalıdevresoğutmasistemibulunmalıdır.
7. Kalınlıkİzleme / ÖlçmeDüzeneği
7.1. İkikanal, in-situ kalınlıkölçerbulunmalıdır.
7.2.
Dörtadetısılbuharlaştırmakaynağıiçinayarlanmışortakiki
QCM
kalınlıkölçmeduyargasıbulunmalıdır.
7.3. 0.1 Å/s ölçümhassasiyetiolmalıdır.
8. Buharlaştırmakaynakları
8.1.
Dörtadet
2000
W
ardışık,
aşağıdanyukarıya,
buharlaştırmakaynağıbulunmalıdır.
8.2.
Kaynak,
bacaları,
yansıtıcılarıveelektronikkontrollukaynakengelleribulunmalıdır.
8.3. Dörtkaynakiçin, otomatik , servo kontrolluortakengelperde (shutter)
kontrolünitesiolmalıdır.
8.4. 2x2 eş-buharlaştırmaolanağı, (co-evaporation from two sources) olmalıdır.
8.5. Kaynakların her birikarşılıklıkirlenmeleriniönleyengeometrideolmalıdır.
8.6.
Isılkaynaklarseramikpotalarkullanılarak,
organikmalzeme
de
buharlaştırabilirolmalıdır.
9. SistemtaşımaMasası
9.1. 100cmx110cmx80cm ayak-iziolançeliktaşımamasasıolmalıdır.
9.2. Tekerlekkilitleme, standard 80 cm kapıdangeçmekabiliyetiolmalıdır.
9.3. Masaüstühasır-desenlipaslanmaz SS304 Levhailekaplanmışolmalıdır.
10. Kuruluşveeğitimvegarantisi
10.1. Sistemiçingerekliolacakelektriktesisatdüzenlemesivekontrolfirmayaaittir. Tekfaz,
220 VAC -20A
güçgirişişeklindeolmalıdır.Cihazilebirlikte 6
kWAgüçkaynağıberaberindeverilmelidir.
10.2. İlavelaboratuvardesteğigerektirmeyengelişmiştasarımolmalıdır.
10.3.
Sisteminyerindekurulumu,
Ni,
Ti,
Ag,
Al,
Cr,
Si
,katmanlıfilimhazırlamadoğrulamatestleriyapılmalıdır.
10.4. On yılmalzemeteminolanağıve .teknikdökümandesteğiolmalıdır.
10.5. Sistemiçinikiyıllıkmalzemeveişçilikgarantisiolmalıdır.
10.6. İkigünkullanıcıvesistemeğitimiverilmelidir.
2.Kısım 1 Sıra
DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistem; tamamıyla bilgisayar kontrollü DSC ünitesi ile gerekli aksesuarlarından
oluşmalıdır
2. DSC ünitesinin çalışma prensibi HeatFlux tip olmalıdır.
3. Fırın ünitesi korozif yapıdaki numuneler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Çalışma aralığı, uygun soğutma ünitelerinin kullanımı ile –150oC ile +725oC arasında
veya daha geniş sınırlarda olmalıdır.
5. Kalorimetrik hassasiyeti 1 µW veya daha iyi olmalıdır.
6. Baselinetekrarlanabilirliği ± 40 µW veya daha iyi olmalıdır.
7. Sıcaklık tarama hızı 0.01 – 100 oC/dak aralığında ayarlanabilmelidir.
8. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0.05 oC veya daha iyi olmalıdır.
9. Cihaza hem -80oC’a kadar soğutma sağlayabilen mekanik soğutma ünitesi hem de 150oC’a kadar soğutma sağlayabilen tam otomatik sıvı azot soğutma ünitesi ile
kullanılabilmelidir.
10. Cihazın ile beraber en az iki gaz için tam otomatik gaz kontrol ünitesi verilmelidir.
11. Cihaz programı için uygun güncel bir bilgisayar ve veri alma ve derleme işlemlerinin
yapılacağı sistem programı verilmelidir. Sistem programı ile aşağıdaki işlemler
yapılabilmelidir:
12. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Her türlü DSC kabını kapatabilecek kap kapatma aparatı
1200 adet Aluminyum kap ve kapak
400 adet bakır kap ve kapak
-80oC’a kadar soğutma sağlayan mekanik soğutma ünitesi
Sıcaklık ve enerji kalibrasyon standartları
Yüksek saflıkta azot ve kuru hava gaz tüpleri ve regülatörleri
13. Sistem laboratuarımıza kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personel
eğitilecektir
14. Sistem, 220 V 50 Hz ile çalışacaktır
15. Cihazın en az iki (2) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır.
Ayrıca iki yıllık garanti süresi bitiminden itibaren sekiz (08) yıl süre ile ücreti mukabili
yedek parça ve servis sağlanacağı garanti edilmelidir.
16. Cihazın teslimini müteakip satıcı firma tarafından en az 3 gün süre ile kullanım ve bakım
eğitimi verilmelidir.
3.Kısım 1 Sıra
POLARİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Cihaz menüsü icindeAçısalskala,seker skalası, sıcaklık doğrulamalı şeker skalası
olmalıdır.
2-Cihazın ölçüm aralığı +/- 90º , ISS (şeker skalası) ölçüm aralığı ise +/- 250º
olmalıdır.
3-Cihazın tekrarlanabilirliği açısal ölçümler için +/-0.01º, seker ölçümleri için ise +/0,02 ºZ olmalıdır.
4-Cihaz hassasiyeti açısal ölçümler için 0.01º, seker ölçümleri için ise 0,01 º Z
olmalıdır.
5-Cihazın ölçüm yaptığı dalga boyu 589.44nm olmalıdır.
6-Cihaz ışın kaynağı 20watt gücünde tunsten halojen lamba olmalıdır ve bu lambanın
yaklaşık ömrü 2000 saat olmalıdır.
7-Cihaz ölçüm sonuçlarını yaklaşık 10 sn’de vermelidir.
8-Cihaz 200 mm uzunluğunda tüplerle çalışmaya uygun olmalıdır.
9-Cihaz ekranında okuma değeri,skala adı,sıcaklık,zaman ve tarih okunabilmelidir.
10-Cihaz geniş renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
11-Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 ile 50 °C arasında olup hassasiyeti 0.1°C
olmalıdır.
12- Cihaz eğer örnek ölçüm için çok karanlık ise (Absorbsiyon %97’den büyük ise
OD 1,5) uyarı vermelidir.
13-Cihaz en az 1000 ölçüm sonucunu arşivleyerek kaydedilmelidir.
14-Cihaz ile birlikte 8x200mm uzunlugunda A2 tüpü ve 5x25mm uzunlugunda A4
tüpü verilmelidir.
15-Cihaz dijital göstergesi üzerinden numune sıcaklığı (kompartman) okunmalıdır.
16-İstenildiği taktirde cihaz ile birlikte ucreti karşılığı UKAS kalibrasyon sertifikası
verilebilmelidir.
17-Cihaz üzerinde bir adet RS 232 çıkışı ve 1adet USB cıkısı olmalıdır.
18-Cihazın ağırlığı en fazla 8 kg olmalıdır.
19-Cihazla birlikte 1 litre hacimli balonlara uygun ceketli ısıtıcı verilmelidir.
20-Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye yetkili tek temsilcisi veya bu
temsilcinin yetkilendirdiği bölge bayii olmalıdır.
21-Temsilci firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
22 - Teklif veren firma Teklif ettiği markaya ait üretici firmanın Türkiye
Distribütörüolduğuna ait distribütörlük Belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır.
23-Teklif veren firmanın TS12446 uygun teklif ettiği markaya ait Teknik Servis
Hizmet Yeterlilik belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır.
24-Teklif veren firmalar teklif ettikleri marka ve modele ait şartnamede geçen
özellikleri orijinal katalog üzerinde cevap vereceklerdir ayrıca teknik şartnameye
madde madde uygunluklarını teklifle birlikte sunmalıdırlar.
4.Kısım 1 ve 2 Sıra
YANGINA DAYANIKLI KİMYASAL MADDE DOLAPLARI
1. Dolabın dış yüzeyi çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir güvenlik dolabı yangın durumunda sıcaklığa duyarlı düzenek yardımıyla
otomatik olarak kapanan kapı sisteme sahip olmalıdır.
3. Rafların taşıyabileceği maksimum ağırlık düzgün dağıtıldığında en az 50 kg olmalıdır.
4. Güvenlik dolapları EN 14470-1 standardına uygun olarak imal edilmiş ve uluslararası
kurallara uygun olarak test edilerek onaylanmış olmalıdır. Dolapların GS veya CE
sertifikası olmalı ve her dolap yangına en az 90 dakika dirençli olmalıdır.
5. Güvenlik dolapları EN 14727 standardına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
6. Güvenlik dolaplarında bozuk zeminde denge sağlamak amacıyla içerden ayarlanabilir
ayaklar bulunmalıdır.
7. Tüm dolaplarda kulp hizasında olmayan kilit sistemi olmalıdır.
8. Tüm paneller ve tüm metal aksamlar kimyasal ortamına karşı yüksek dayanıma sahip
olmalıdır.
9. Yüksekliği ayarlanabilir 3 adet taşıyıcı raf ve bir adet dökülen kimyasalları
toplayabilecek toplama kabı olmalıdır.
10. Raflar 32 mm aralıkta yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
11. Rafların yan taşıyıcı panellere montajı hava akımını sınırlandırmayacak şekilde
olacaktır.
12. Topraklama bağlantısı olmalıdır.
13. Güvenlik kabini içinin tamamen havalandırılmasına imkân verecek şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
14. Güvenlik dolaplarının tavanında havalandırma çıkış kanalı olmalıdır.
15. Kimyasal saklama dolabı flexable /sabit bir bağlantı ile havalandırma sistemine
bağlanır olacaktır.
16. Dolabın hava sirkülasyonu için havalandırma boşlukları olmalı, temiz hava girişi ve
kirli hava çıkışı uygun bir havalandırma emisyon sistemi yardımıyla sağlanacaktır.
17. Güvenlik Kabinin üst kısmında en az 75 mmlik havalandırma bağlantıları olmalı.
18. Havalandırma borusu en az 75 mm çapında olmalıdır.
19. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır
vaziyette teslim edilmelidir.
Yangına dayanıklı yaklaşık 900 mm genişliğinde kimyasal saklama dolabı için:
a) Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm):
En fazla Dış (yaklaşık) mm. 900 x 615 x 1950 (+/- 30mm)
En az İç ölçüler (yaklaşık) mm 750 x 500 x 1750 (+/- 30 mm)
b) Yaklaşık 300-320 kg ağırlığında olmalıdır.
c) Dolaplar çift kapaklı olarak imal edilecektir.
d) Toplama kabı en az 20 lt kimyasalı toplayabilme özelliğinde olmalıdır.
e) Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak
çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
Yangına dayanıklı yaklaşık 600 mm genişliğinde kimyasal saklama dolabı için:
a) Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm):
En fazla Dış (yaklaşık) mm. 600 x 615 x 1950 (+/- 30mm)
En az İç ölçüler (yaklaşık) mm 450 x 500 x 1750 (+/- 30 mm)
b) Yaklaşık 250-270 kg ağırlığında olmalıdır.
c) Dolaplar tek kapaklı olarak imal edilecektir.
d) Toplama kabı en az 20 lt kimyasalı toplayabilme özelliğinde olmalıdır.
e) Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak
çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
4.Kısım 3 Sıra
YANGINA DAYANIKLI TÜP SAKLAMA DOLABI
1. Dolabın dış yüzeyi çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir güvenlik dolabı yangın durumunda sıcaklık sensorü veya sıcaklığa duyarlı
düzenek yardımıyla otomatik olarak kapanan dolabın boyutuna göre çift ya da tek kapılı
sisteme sahip olmalıdır.
3. Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm):
Dış (yaklaşık) mm. 900 x 620 x 2050 (+/-30 mm), İç ölçüler (yaklaşık) mm 750 x 415 x
1860 (+/- 30 mm)
4. Güvenlik dolapları EN 14470-2 standardına uygun olarak imal edilmiş ve uluslararası
kurallara uygun olarak test edilerek onaylanmış olmalıdır. Dolapların GS sertifikası olmalı
ve her dolap yangına en az 90 dakika dirençli olmalıdır.
5. Güvenlik dolaplarının tavanında en az 75 mm çapında havalandırma çıkış kanalı ve 20(
+/-1 mm) mm çapında gaz borularının geçiş noktaları olmalıdır.
6. Dolapların ağırlıkları aşağıdaki aralıkta olmalıdır:
Yaklaşık (en az) 900 mm genişlik için : 470-490 kg
Yaklaşık (enaz) 600 mm genişlik için : 355-375 kg
7. En az 900 mm genişliğindeki model için en az 34 adet, En az 600 mm genişliğindeki
model için ise en az 22 adet gaz borusu çıkışı dolabın tavanında bulunmalıdır.
8. Güvenlik dolaplarında bozuk zeminde denge sağlamak amacıyla içerden ayarlanabilir
ayaklar bulunmalıdır.
9. Tüm dolaplarda kilit olmalıdır.
10. Topraklama bağlantısı olmalıdır.
11. Dolaplarda tüplerin kolayca dolaptan indirilip çıkarılmasını sağlayan açılıp kapanabilen
rampa olmalıdır.
12. Tüplerin dolap içinde sabitlenmesini sağlayan tüp bağlama kemerlerine sahip olmalıdır.
13. Dolaplar RAL 7035 renginde olmalıdır.
14. Herbir Dolap en az 5 yıl garantili olmalıdır. Garanti Belgesi dolaplarla birlikte gelmelidir.
15. Dolaplarla birlikte 1 adet tüp taşıma arabası verilmelidir.
16. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır
vaziyette teslim edilmelidir.
4.Kısım 4 ve 5 Sıra
STANDART TİP TÜP SAKLAMA DOLABLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Tüp dolabının dış gövdesi, yan paneller, arka paneli ve ön kapaklarda kullanılan
malzeme en az 1 mm kalınlığında 1. Sınıf A kalite galvaniz çelik sacdan (en az 1 mm
sac + havalandırma boşluğu + en az 1 mm sac ) çift cidarlı olarak imal edilecektir.
Kapak kısımlarında iki cidar arasında izolasyon dolgu malzemesi bulunacaktır.
2. Tüm paneller ve tüm metal aksamlar asit ortamına karşı yüksek dayanımı olan RAL
7035 renginde epoksi bazlı elektro statik toz boya ile kaplanıp uygun sıcaklıkta
fırınlanacaktır.
3. Tüp dolabının içerisinde tüpleri sabitlemek için kemer sistemi bulunacaktır.
4. Tüp dolabının kilitlenmesini sağlayan kilit mekanizması sistemine sahip olmadır.
5. Zeminden kaynaklanan nedenlerle oluşacak hataları giderecek şekilde ayarlanabilir
ayakları bulunacaktır
6. Gerektiğinde regülatör ve gaz vanalarının monte edilebileceği servis paneli mevcut
olmalıdır.
7. Tüplerin kolay bir şekilde indirilmesini sağlayacak rampa sistemi mevcut olmalıdır.
Tüp dolabının dış ölçüleri en fazla 900 x 500 x 2000 mm( +/- 30 mm ) ve en fazla 600 x
500 x 2000 mm( +/- 20 mm ) olmalıdır.
8. Dolaplarla birlikte 1 adet tüp taşıma arabası ücretsiz olarak verilmelidir.
9. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak
çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
4.Kısım 6 Sıra
ASİT-BAZ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Boyutları en fazla Dış( w x d x h ): 1200 x 605 x 1960 ( +/-20 ) mm olmalı
2. Boyutları İç en az w x d x h :2 X( 485 x 570 x 1865 )( +/-20 mm) mm olmalı
Yaklaşık en fazla 160 kg ağırlığında olmalı
Dolap asit ve bazların saklanabilmesi için 2 adet hermetik bölüme sahip olmalı.
Dolapta 12 adet (6 + 6) plastik hazneli çekmece var olmalıdır.
Her bir çekmecenin taşıma kapasitesi yük düzgün dağıtıldığında en az 25 kg olmalı
Asit-Baz Bölümündeki her bir çekmecenin boyutları en fazla W x D x H (mm) 480 x
515 x 80 olmalı
8. Dolabın dış gövdesi plastik boya ile kaplanmış çelik, iç yüzeyi ise melamin kaplı
olmalıdır.
9. Tabanında yer düzgünsüzlüklerine karşı dolabın dengesini ayarlamak için ayar sistemi
bulunmalı
10. Silindir tipi kilit sistemi olmalı
11. Her bir bölümün kapı kapanma boşluğunun çevresinde sızdırmaz contalar
kullanılmalıdır.
12. Güvenlik kabini içinin tamamen havalandırılmasına imkan verecek şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
13. Güvenlik Kabinin üst kısmında en az 75 mmlik havalandırma bağlantısı olmalı ve
metal içermeyen havalandırma kanalı olmalıdır.
14. Dolabın Rengi RAL 7035 gri olmalıdır (asit baz dayanıklıboya kodudur).
15. Dolapların GS onayı ve CE uyumluluğu bulunmalıdır.
16. EN 14727 ye göre testleri yapılmış ve onaylanmış olmalıdır.
17. Dolapların 5 yıl garantisi olmalı ve dolaplarla birlikte idareye sunulmalıdır.
18. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak
çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3.
4.
5.
6.
7.
4.Kısım 7 Sıra
EXPROOF ÖZELLİKTE
ÖZELLİKLERİ
TEKLİ
HAVALANDIRMA
ÜNİTESİ
TEKNİK
1. Dolapla uyumlu nitelikte üretilmiş olup dolabın içinde biriken kimyasal buharı veya
gazın atmosfere kanal bağlantısı ile atılmasını sağlamalıdır.
2. Gürültü seviyesi en fazla 50 desibel in altında olmalıdır.
3. ATEX uyumlu olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.
4. Boyutları en fazla 200 x 400 x 200 mm olmalı ve direkt kabin üzerine
oturtulabilmelidir.
5. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak
çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
5.Kısım 1 Sıra
SPLİT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
- Cihazlar bir iç bir dış üniteden oluşacaktır.
-Cihaz iç ünitesi duvara monte edilecek şekilde duvar tipi olacaktır.
- Cihazlar uzaktan kumandalı olacaktır.
-Cihaz -15 C ile + 46 C çalışma aralığında ısıtma ve soğutma yapabilecektir.
- Cihazlar ısı pompası (heat-pump) olarak çalışacak ve inverter frekans kontrollü olacaktır.
-Bu bağlamda cihaz kapasitesi ortam sıcaklığı ve ısı yüklerine bağlı olarak, soğutma
kapasitesi 3.070 BTU/h. ile 27.296 BTU/h. ;ısıtma kapasitesi 3.070 BTU/h. ile 36.167 BTU/h.
arasında değişebilir olacaktır.
-Cihaz ısıtma ve soğutma için A sınıfı enerji tüketim seviyasinde olacaktır.
- Diş ünite yüzeyleri kimyasal işleme tabi tutulmuş sacdan ve sentetik bileşimli boya ile
boyanmış olacaktır.
- Cihazların kompresörleri Rotary tip olacaktır.
- Soğutucu akışkan olarak R-410 A kullanılacaktır.
- Cihazlarda hem sağa-sola ve hem de yukarı-aşağı otomatik hava yönlendiricisi
bulunacaktır.
- Cihazda Soğutma,ısıtma,nem alma,uyku ve ekonomi fonksiyonları bulunacaktır.
- Evaparatör fanları 3 değişik devirde çalışabilmeli, fan motorunun statik ve dinamik
balans ayarları yapılmış, çalışma esnasında ses ve titreşim yapması önlenmiş
olmalıdır.
- Cihazda İyon deodorizasyon filtresi catechin filtre yanısıra antibakteriel filtre bulunacaktır.
- Cihazlar oda sıcaklık kontrolünü mıcro computer kontrollü termostat ile
yapabilmelidir.
- Cihazlarda TIMER bulunacaktır.
- Cihazlar otomatik olarak ısıtma, soğutma ve dry fonksiyonlarını seçebilecektir.
- Cihazların elektrik sarfiyatı nominal olarak soğutmada ve ısıtmada 2,21 Kw'ı
geçmeyecektir.
-Cihazda elektrik kesilip gelmelerinde yeniden başlangıç özelliği bulunacak ve cihaz kaldığı
yerden çalışmaya devam edebilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content