close

Enter

Log in using OpenID

-STRATEJİ K PLAN Kİ TAPÇİĞ İ

embedDownload
-TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
-STRATEJİK PLAN KİTAPÇİĞİ
24.01.2014
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ,
GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki
taşra teşkilatının kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen,
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı,
b) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
c) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İl Müdürlüğü
Teşkilat
MADDE 4- (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ç) Tarımsal Altyapı ve
Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
f) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.
Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
MADDE 5- (1) Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, işletme vb birimlerin
bağlantısı Bakan Onayı ile belirlenir.
Bakanlık il müdürlüğünün görevleri
MADDE 6- (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye
göre belirlemek,
b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde
uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere
iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
2
e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili
her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi
esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını
sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan,
program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde
uygulamak, izlemek, denetlemek,
h)İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i)Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek
ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine
Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği
hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını
yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı
doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek,
ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları
enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve
koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet-makineleri, tohum
ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem
stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem
fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri
ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile
ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma
amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını
sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı
çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda
denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve
su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve
3
belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile
cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması
ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının
kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak,
balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz
çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı
olmak,
ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek,
bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve
yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda
faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve satış
yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık
ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak
ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat
işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık
ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili
kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak
kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il
düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli
ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına
yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler
yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu
yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
4
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri,
gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini
düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti
düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili
kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki -sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere
eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal
üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan,
yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai
kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve
dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri,
tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan
yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine
Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için
eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun
olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak
için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını
korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve
Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez
kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu
sağlamak,
şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve
bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek.
5
uu) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve
savaş hali ile koruyucu güvenlik hizmetlerini mevzuata uygun olarak sivil savunma uzmanları
eliyle yürütmek.
üü) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların
tarımsal üretime katılımını ve istihdamını sağlamak, kadın örgütlerini ve girişimci kadınları
desteklemek, kırsalda kadının konumunu iyileştirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan
ilişkilerini düzenlemek ve kapasitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak, projeler
hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek."
vv) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.
Bakanlık il müdür yardımcılarının görevleri (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur)
MADDE 7- (1) Bakanlık il müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a)İl müdürünün olmadığı durumlarda il müdürüne vekalet etmek,
b)İdari, mali ve diğer mevzuatın kendilerine yüklediği sorumlulukları
getirmek,
c)İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
yerine
Bakanlık il müdürlüğü hizmet birimlerinin görevleri
MADDE 8- (1) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim,
işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu
tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kombina ve mezbahalarda görev yapan
resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak,
kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle
denetlemek.
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle
denetimlerini yapmak,
e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya
alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini
yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak
gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h)(Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve
yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve
gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
ı) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
6
(2) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere
kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve
çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı
çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya
koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere
eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal
üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,
h)Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i)
Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili
ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.
l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri,
gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini
düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili
olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele
programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
7
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları
ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal
kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli
eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek,
izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi
hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar
çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda
denetlemek.
y) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve
yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve
gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,
(4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının
korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan
hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol
etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil
etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan
ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele
etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını
sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
d)Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum
ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve
barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve
yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve
denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
8
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda
denetlemek.
h)Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i)Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve
denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak
ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve
su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve
belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile
cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği
esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını,
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin
esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim
alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri
çerçevesinde gerçekleştirmek,
ş) Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi
faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını
yürütmek,
ü) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği
denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
v) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve
gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
y) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için
eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
9
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak,
aa) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak
bb) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve
kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize
işlemlerini yapmak
cc) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın
önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve
perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,
çç) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar
için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.
dd) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili
işlemleri yürütmek,
ee) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde
bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,
ff) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını
sağlamak
gg) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini
sağlamak,
ğğ) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan
hayvansal yan ürünler ve bunların türevleriyle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça verilen yetki
çerçevesinde yürütmek.
hh) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
(5) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, ç) Arazi kullanım
planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e)Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,
yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar
yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik
gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını
önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h)Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i)Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
10
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak, n) Tarım
arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek, o) Toprak
koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım
sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama
işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek,
kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek
arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
ş) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve
temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, ü) İdari
bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması,
bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma
açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler
(Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
çç) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi
Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.
ee) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve
gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ff) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun
görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,
gg) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek
sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,
ğğ) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,
hh) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden
kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları
yürütmek.
ıı) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama
alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini
yapmak veya yaptırmak.
ii) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
11
(6) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a)Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların
gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b)Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve
iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek,
bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi
dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım
ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
d)Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve
su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili
kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak
kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili
Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş
esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
g)Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri
yönlendirmek,
ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirler almak,
h)(Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve
yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve
gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
i)Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
(7) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a)İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
b) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanları ile
ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube
müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal
sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım
programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
c)Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak
ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
12
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla
ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının
planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek
ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü
görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak,
istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez
birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim
Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
(ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve
değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin
çalışmalar yapmak,
ğ) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım
sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını
yapmak.
h)(Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit
çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak
Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması
Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.
i)Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve
yaptırmak,
j) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer
mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek,
k) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi
ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,
l) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
m) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen TarGel
personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
n) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev
ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak,
izlemek ve değerlendirmek.
o) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal
üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak,
uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan
ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm
önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
13
(8) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma,
ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c)İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının
personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar
ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve
çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim
programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan
ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini
yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek
parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm
hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak
ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş
ve işlemleri yapmak,
ğ) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
h)İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlçe Müdürlüğü Teşkilat
MADDE 9- (1) Bakanlık ilçe müdürlüğü, bir müdür ile yeterli sayıda personelden
meydana gelir.
Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri
MADDE 10- (1) Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c)Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
14
d)(Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile
ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin
temininde yardımcı olmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık
ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h)Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt
sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i)Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü
tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 11- (1) Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini
mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına
uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
(2) Bu Yönergede belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü
kaymakama, il müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karşı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karşı sorumludur.
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi birimleri ve görevleri
MADDE 12- (Ek: 2/8/2011 tarihli ve 43 sayılı Olur) Tarımsal Yayımı Geliştirme
Projesi kapsamında istihdam edilen personelin çalışma alanı olarak belirlenen yerlerden
oluşan Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinin görevleri şunlardır:
a) İl master planlarında yer alan kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerle ilgili eylem planı
hazırlamak, bu eylem planını ilgili il müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya
koymak.
b) Görev alanına giren yerlerde yürütülen hizmetler ve yapılan çiftçi ziyaretleri ile ilgili her
türlü kayıtları tutmak.
c) Tarım takvimine uygun olarak bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleriyle irtibat halinde
bulunularak yeni teknik, yönetim ve uygulamaları çiftçilere ulaştırmak.
Program ve projeler
MADDE 13- (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet
ve görevlerin zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan,
önceden hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
15
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji Geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve uygulama
programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji Geliştirme
Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilçe seviyesinde mahalli imkanlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.
(6)
Çalışma esasları ve personele dair hükümler
MADDE 14- (1) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak yetki devri ve iş bölümü talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili
mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
İllerarası ilişkiler
MADDE 15- (1) İl sınırlarını taşan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla il'e
hitabeden araştırma, eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça
düzenlenir.
Bakanlıkla yazışmalar
MADDE 16- (1) Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde
imzalanır.
Araştırma program ve projeleri
MADDE 17- (1) Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri
alanlardaki araştırma program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek
araştırma enstitü ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara
Bakanlıkça özel araştırma görevi verilebilir.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
16
STRATEJİK PLAN KİTAPÇİĞİ
GZFT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER

























İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük merkezlere yakınlık
Sahil şeridinin uzunluğu ve iki ayrı denizle bağlantısının olması
Bölge kentlerinin diğer kentlerle karşılaştırıldığında nispeten bakir olması ve düzenli
kentleşme-sanayileşme için uygun alanların varlığı.
Bölgenin yolcu ve yük taşımacılığında karayolu ve denizyolu açısından avantajlı
olması
Bölgede doğa turizmi, , eko turizm, gibi alternatif turizm çeşitlerinin yapılabilmesi
Bölgenin sosyo-kültürel yapısına zenginlik katan değerlerin (Gönen Oyası, Yağcıbedir
Halısı, Yenice Bindallısı vb.) ve kültürün çeşitliliği
Bölgede organik tarım potansiyelinin yüksek olması
İkliminin Türkiye’de yetiştirilen ürünlerin tamamına yakınının yetiştirilebilmesine
elverişli olması
Sağlıklı ve taze gıdaya erişim imkanının bulunması
Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanında üretilen katma değerde Bölgenin önemli bir
paya sahip olması
Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi ve beceri birikimi
Tarımsal örgütlerin yaygın olması
Su kaynakları bakımından zengin olması
Yüksek verimli hayvan ırklarına sahip olması
Bölgenin orman varlığı zenginliği
Bölgenin biyoçeşitlilik bakımından zengin olması
Mera alanlarının zenginliği
Süt ve süt ürünleri sanayinin gelişmiş olması
Beyaz et sektörünün bölgede güçlü olması
TKDK gibi destekleme kuruluşlarının ilde de bulunması
Coğrafi işaretli ürünlerin bulunması
Markalaşmaya uygun tarım ürünlerinin olması
Zeytinyağı gibi ihracat potansiyeli yüksek tarım ürünlerinin bulunması
Arıcılığa elverişli olması
Toplayıp pazarlamaya elverişli çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin varlığı
17
ZAYIF YÖNLER


















Bölge içi gelişmişlik farklarının fazla olması
Bölgenin deprem ve sel gibi doğal afet riskleri altında olması
Nitelikli ara eleman yetersizliği
Tarımda Çalışan nüfusun eğitim durumunun düşük olması
Tarım arazilerinin küçük ve parçalı oluşu
Sulama imkânı olmasına rağmen sulama alanlarının kısıtlı olması
Hayvancılık işletmelerinin küçük olması
Bölgeye özgü tarım ürünlerinin tanıtımının iyi yapılamaması
Kırsaldan şehre doğru yaşanan göç nedeniyle köylerdeki tarım konusunda yetişmiş
nüfusun hızla azalması
Tarımsal kuruluşlar arasında koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iletişimin düşük olması
Bölgeye özgü tarım ürünlerinin kalite kontrolünü gerçekleştirecek bağımsız akredite
laboratuvarların yetersizliği
Tarımsal örgüt yapısının etkin olmaması
Meraların tahsisi dışında kullanılması
İyi Tarım Uygulamalı sertifikalı işletmelerin azlığı ve bu konudaki farkındalığın
yetersiz olması.
Tarımsal Sanayi sektöründeki aktörler arasında iletişim zayıflığı
Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmemiş olması
Su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı
Yer altı yer üstü su kaynaklarının evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar nedeniyle
kirlenmesi
FIRSATLAR










Çevre illerden Bölgeye göç baskısının azlığı
Yoğun göç kaynaklı çevresel olumsuzlukların azlığı
Bölge dışına çok fazla göç olmaması
Balıkesir’in büyükşehir olması
Teşvik sisteminde Balıkesir’in 3. bölgede olması
Planlanan gölet ve baraj yatırımları
Arazi toplulaştırmalarının hızlandırılacak olması
Dünyada ve Türkiye’de organik gıda pazarının büyümesi
Helal sertifikalı gıda talebinin artıyor olması
AB ve ulusal enerji politikalarının yenilenebilir enerjiyi desteklemesi ve bu konuda
sağlanan mali desteklerdeki çeşitliliğin artması
18
TEHDİTLER







Balıkesir’in büyükşehir olması
Tarımsal alanların parçalanamamasının engellenememesi
Turizm, sanayi ve enerji yatırımlarının plansız gerçekleşmesiyle tarım arazilerinin
amaç dışı kullanılma riski
Yanlış sulama ve gübre kullanımı tekniklerinden dolayı toprakta tuzlanma riski
Tarımsal Girdilerdeki Yüksek Maliyet
Eğitim Düzeyinin Düşüklüğü
Küçük ölçekli işletmelerin tarım sanayi entegrasyonuna katılımındaki güçlük
19
STRATEJİK ALANLAR
STRATEJİK ALAN 1:TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ
Stratejik amaç 1.1.
Stratejik amaç 1.2.
Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak
Tarımsal alt yapıyı geliştirmek, çevre ve doğal kaynakları
korumak, iyileştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal
afetlerin etkisini azaltmaya yönelik tedbirler almak.
STRATEJİK ALAN 2: GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
Stratejik amaç 2.1.
Güvenilir Gıda arzını sağlamak.
STRATEJİK ALAN 3: KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASI
Stratejik amaç 3.1.
İlimizdeki kırsal alanda tarımsal altyapı hizmetlerini, insan
kaynaklarını ve örgütlenme düzeyini geliştirmek, pazar
entegrasyonunu sağlamak, kırsal nüfusun gelirini çeşitlendirerek,
yerel kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak.
STRATEJİK ALAN 4:BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI
Stratejik amaç 4.1
Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarını yok etmek, ürün kayıplarını
önlemek ve halk sağlığını korumak
STRATEJİK ALAN 5:KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
Stratejik amaç 5.1
İl Müdürlüğü’müzün etkin ve kaliteli hizmet sunması için yönetsel
ve kurumsal gelişimini sağlamak.
Balıkesir ili 2013-2017 Tarım Stratejik Planı’nın tüm hedeflerin uygulayıcı kurumları
Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri’dir.
20
STRATEJİK ALAN 1:TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ
STRATEJİK AMAÇ 1.1. Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak.
1.1.1
Tarımsal üretimde kaliteyi ve verimi optimum seviyeye çıkarmak için kullanılan çeşit,
tür, yöntem ve teknolojileri geliştirmek amacıyla eğitim ve yayım çalışmalarının
sayısını 2017 yılı sonuna kadar % 40 oranında artırmak
Performans Göstergesi:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, kurulan
demonstrasyon sayısı, yapılan tarla günü sayısı, açılan kurs
sayısı, çiftçi mektubu, afiş ve liflet sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Özel İdaresi, Sivil
Toplum Kuruluşları, İlçe Kaymakamlıkları
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Merkez ve Tüm ilçeler
100.000 TL
1.1.2
:
:
Hasat öncesi, hasat sırasında ve hasat sonrası meydana gelebilecek ürün hasarlarını,
ürün kayıplarını en alt seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri yerinde ve
zamanında almak amacıyla her yıl çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve
tarımsal mekanizasyon aletlerinin kontrolünü yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
Uygulama Yeri:
Tahmini Maliyet
1.1.3
:
Eğitim sayısı, ulaşılan kişi sayısı, kontrol edilen alet sayısı.
Balıkesir
Valiliği,
Balıkesir
Üniversitesi,
İlçe
Kaymakamlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici, makine
Sahibi, Makine Operatörü
Merkez ve Tüm ilçeler
20.000 TL
İl genelinde tarımsal desteklerin hedef kitlelere duyurulmasını, tanıtımını ve
desteklerden yararlanılmasını sağlayarak, desteklemelerden faydalanacak çiftçi
sayısını %80 den %90 çıkarmak, tarımsal altyapı ve tarıma dayalı sanayi
sektörlerinde faaliyet gösteren ilgili kuruluşları bilgilendirmek.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
desteklemeden yararlanılan kişi sayısı, broşür ve liftlet sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör, Üretici
Uygulama Yeri
: Merkez ve Tüm ilçeler
Tahmini Maliyet
: 40.000 TL
1.1.4 İlimizde zeytin yetiştiriciliğin yaygın olarak yapıldığı bölgelerde zeytinde erken hasat
ve makinalı hasada uygun modern zeytin bahçeleri tesisi projesi ile zeytin üretimini
geliştirmek ve zeytinyağı kalitesini artırmak.
21
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kurulan demonstrasyon sayısı, broşür ve liftlet sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar : Balıkesir Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör,
Üretici
Uygulama Yeri
: Ayvalık, Gömeç, Edremit, Havran, Burhaniye, Erdek ve
Marmara ilçeleri
Tahmini Maliyet
: 350.000 TL
1.1.5 İlimizde iyi tarım uygulamaları kapsamında kapama kiraz bahçesi üretim alanlarını
yaygınlaştırarak, ilimizde kiraz üretim bölgeleri oluşturmak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kurulan demonstrasyon sayısı, broşür ve liftlet sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
1.1.6
:
:
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Özel İdaresi, Sivil Toplum
Kuruluşları, Özel Sektör, Üretici
Bigadiç ve Manyas İlçesi
250.000 TL
İlimize özgü Kepsut şeftalisinin korunması ve yaşlı şeftali bahçelerinin yenilenmesi
projesi kapsamında, üretim aşamasında problemlerin çözümüne yönelik eğitim
çalışması yapmak, kapama şeftali bahçesi sayısını % 30 artırmak.
Performans Göstergesi
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kurulan demonstrasyon sayısı, broşür ve liftlet sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Özel İdaresi, Sivil Toplum
Kuruluşları, Özel Sektör, Üretici
Uygulama Yeri
:
Kepsut İlçesi
Tahmini Maliyet
:
100.000 TL
1.1.7
İlimizde patates üretim bölgesi olan Ayvalık Altınova beldesinde patates üretim
alanlarında patates üretimde aşırı verim kayıplarına neden olan patates bakteriyel
kahverengi çürüklük hastalığı mücadelesi konusunda eğitim çalışması yapmak.
Performans Göstergesi :
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kurulan demonstrasyon sayısı, broşür ve liftlet sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, Bornova Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör, Üretici
Uygulama Yeri
: Ayvalık İlçesi
Tahmini Maliyet
: 150.000 TL
1.1.8 Fide ve fidan üretimin teşvik edilmesi için gerekli eğitim ve yayım çalışmalarını
yapmak.
Performans Göstergesi :
Eğitim sayısı, bahçe sayısı, fidan sayısı, ulaşılan kişi sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Özel İdaresi, Sivil Toplum
Kuruluşları, Özel Sektör, Üretici
Uygulama Yeri
: Edremit, Bandırma ilçeleri
Tahmini Maliyet
: 150.000 TL
:
22
1.1.9
Sındırgı ilçesinde bulunan jeotermal suyun değerlendirilerek tarımsal üretimde
(Seracılık) kullanılmasını sağlamak amacıyla ılıcalar Organize Tarım Bölgesi Sera
Projesini hazırlayarak uygulamaya koymak
Performans Göstergesi
:
Kurulan sera sayısı, desteklenen üretici sayısı, üretilen ürün
miktarı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
:
:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkesir Valiliği,
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Özel İdaresi, Güney
Marmara Kalkınma Ajansı, Sındırgı Kaymakamlığı,
Sındırgı Belediye Başkanlığı, Özel Sektör, Üretici
Sıngırgı ilçesi
1.000.000 TL
1.1.10 Havza bazlı desteklemelerden faydalanmak amacıyla üreticilerimizi
bilinçlendirmek ve ilimize uygun ürünlerin yetiştirilmesi için eğitim çalışmaları
yapmak, bu ürünlerin ekonomik getiri ile ilgili farkındalığı sağlamak.
Performans Göstergesi :
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, afiş ve liflet sayısı,
radyo programı sayısı, kurulan demonstrasyon sayısı,
ulaşılan kişi sayısı, desteklenen üretici sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkesir
Üniversitesi, İlçe Kaymakamlıkları, Özel Sektör, Üretici
Uygulama Yeri
: Güney Marmara Havzası, Kıyı Ege Havzası, Kazdağları
havzası
Tahmini Maliyet
: 80.000 TL
İlimizin topraklarının, ilaç ve kimyasal gübre kullanımı yönünden organik tarıma
uygun olması nedeniyle, çiftçilerimize organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını
yapmaya teşvik etmek, bu tür üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.
Performans Göstergesi :
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, afiş ve liflet sayısı,
ulaşılan kişi sayısı, denetim sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, İlçe Kaymakamlıkları, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici
Uygulama Yeri
: Tüm ilçeler
Tahmini Maliyet
: 50.000 TL
Performans Göstergesi :
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, afiş ve liflet sayısı,
ulaşılan kişi sayısı, kurulan demonstrasyon sayısı, üretilen
ürün miktarı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, İlçe Kaymakamlıkları, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici
Uygulama Yeri
: Tüm ilçeler
Tahmini Maliyet
: 200.000 TL
1.1.11
23
1.1.13 İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Kapama Meyve Bahçesi Projesi”
kapsamında ilimizde modern üretim tekniklerinin kullanıldığı, ceviz, elma, kiraz ve
bağ olmak üzere, meyve bahçelerinin yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak
ve kurulan bahçe sayısını % 30 arttırmak amacıyla eğitim yayım çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi :
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kapama meyve bahçesi sayısı, elde edilen ürün miktarı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir
Valiliği,
Balıkesir
Üniversitesi,
İlçe
Kaymakamlıkları, Balıkesir İl Özel İdaresi, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici
Uygulama Yeri
: Tüm ilçeler
Tahmini Maliyet
: 100.000 TL
1.1.14
İlimizde ilçeler bazında uygun ürün desenleri oluşturulması, biyoçeşitliliğin
korunması, yerel ve belirli bölgelerde yayılış gösteren çeşitlerin belirlenerek
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak. Bu ürünlerin pazarlanması konusunda
yerli üretim günü gibi faaliyetler düzenlemek.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, tespit edilen çeşit
sayısı, basımı yapılan kitap sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir
Valiliği,
Balıkesir
Üniversitesi,
İlçe
Kaymakamlıkları, İl ve ilçe belediye başkanlıkları, Balıkesir
İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları.
Uygulama Yeri
:
Tüm ilçeler
Tahmini Maliyet
:
100.000 TL
1.1.15 İlimizin bitki florasının tıbbi aromatik bitkilerce zengin bir potansiyele sahip olması
nedeniyle bu bitkilerin belirlenmesi ve kayıt altına alınması için çalışmalar yapmak
ve yatırımcıları bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmek.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, kurulacak işletme sayısı,
tespit edilen ve işlenen aromatik bitki sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Üniversitesi, , Sivil Toplum Kuruluşları, Üreticiler
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Edremit
100.000 TL
1.1.16
:
:
İlimizde kovan varlığı olarak arıcılık varlığının hayli yüksek olması nedeniyle,
bilinçli arıcılık yapılması, mevcut kovanların kış şartlarına standart kovan ölçülerine
dönüştürülmesi ve ızgaralı plastik kovan altlıklarının yaygınlaştırılması ile ilgili
eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bal üreticiliğinin özendirilmesi amacıyla
festival ve benzeri etkinlik düzenlemek.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitin toplantı sayısı, ulaşılan arıcı sayısı,
24
dağıtılan afiş ve broşür sayısı, fenni kovan sayısı, üretilen
bal miktarı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BÜ, İlçe Kaymakamlıkları, BAYB. STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
750.000 TL
1.1.17
:
:
Bal, Polen, arı sütü, bal mumu gibi arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiminin
artırılması konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek.
Performans Göstergesi
:
Radyo programları, sinevizyon gösterisi, dağıtılan afiş ve
broşür sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği,İlçe Kaymakamlıkları, İl ve ilçe Belediye
Başkanlıkları.BÖİ., BAYB.STK.
Uygulama Yeri
:
Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
:
80.000 TL
1.1.18 Arıcılıkla ilgili olarak Pazar sıkıntısının çözülmesi amacıyla balın kalite kriterlerinin
tespiti için Balıkesir İl Kontrol Laboratuvarına bal analiz cihazının alınması için
gerekli çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi :
Bal analiz cihazının alınması
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, Balıkesir İl Kontrol Laboratuvarı, BAYB.
Uygulama Yeri
:
Merkez İlçe.
Tahmini Maliyet
:
600.000 TL
1.1.19 İlimizde hayvancılığı geliştirmek, istihdamı ve verimi artırmak, bulaşıcı hastalıklarla
mücadele etmek, çiftçi gelirlerine katkı sağlamak ve genetik kapasitesi yüksek
tohum kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
kültür ve kültür melezi hayvan sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ,İlçe Kaymakamlıkları,BİÖİ.,STK,Veteriner
Odası, Serbest Veteriner Hekimler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm ilçeler
5.000.000 TL
1.1.20
:
:
Hekimler
İlimizde kaliteli ve hijyenik süt üretim bilincini artırmak, tüketicilerin güvenilir süt
ve süt ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve üreticinin ürün pazarlama şartlarını
iyileştirmek.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
afiş ve broşür sayısı
25
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
STK, Süt Üreticileri
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm ilçeler
50.000 TL
1.1.21
:
:
Süt ve süt ürünlerinde kalite ve güvenli gıda arzını sağlamak ve soğuk zincirin
oluşturulması amacıyla ilimiz genelinde süt toplama merkezlerinde soğutma
tanklarında sütü toplamak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, Alınan soğutma
tankı sayısı, Süt Toplama merkezi sayısı, Toplanan süt
miktarı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB, Balıkesir Valiliği, Güney Marmara kalkınma
Ajansı,
BİÖİ.,
SÜB,
DHYB,
KKÜB,
STV,
Üreticiler/Yetiştiriciler
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm ilçeler
1.500.000 TL
1.1.22
:
:
İlimizde modern hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması
için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörlerinde yaşanan gelişmeler konusunda
panel, konferans, çalıştay düzenlemek.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen panel/konferans/çalıştay sayısı, ulaşılan kişi
sayısı, afiş-broşür sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB,
Balıkesir
Valiliği,
Üniversiteler,
İlçe
Kaymakamlıkları, İl/İlçe Belediye başkanlıkları, STK, Özel
sektör, Üretici
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Merkez İlçe, Bandırma, Susurluk ve Dursunbey ilçeleri.
150.000 TL
:
:
İlimizde hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin modern mezbaha
kurmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi :
Düzenlenen toplantı sayısı.
1.1.23
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, İl/İlçe Belediye
başkanlıkları, STK, Özel sektör, yetiştiriciler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
50.000 TL
:
:
26
İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin geliştirilmesi kapsamında gerekli eğitim ve
yayım çalışmalarını yapmak. Model Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi kurulmasını
sağlamak suretiyle bu tip işletmelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi :
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, afiş-liflet sayısı, model
işletme sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB, Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, İl/İlçe
Belediye başkanlıkları, BİÖİ, STK, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı, TKDK, Özel sektör,yetiştiriciler
Uygulama Yeri
:
Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
:
250.000 TL
1.1.25 İlimizde küçükbaş hayvancılığın sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi için Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planını hazırlamak ve konu ile ilgili
çalıştay düzenlemek.
Performans Göstergesi :
Hazırlanan eylem planı, düzenlenen çalıştay sayısı, ulaşılan
kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB, Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, İl/İlçe
Belediye başkanlıkları, BİÖİ, STK, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı, TKDK, Özel sektör, üretici.
1.1.24
Uygulama Yeri
:
Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
:
100.000 TL
1.1.26 İlimizde Büyükbaş hayvancılık yapmaya elverişli bölgelerde hayvansal üretim
kapasitesini ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak Model
Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin kurulmasını sağlamak ve bu tip işletmelerin
yaygınlaştırılması konusunda gerekli çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, afiş-liflet sayısı, model
işletme sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, BİÖİ, STK, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TKDK,
Özel sektör,üretici.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
75.000 TL
1.1.27
:
:
İlimizde kaba yem ihtiyacının giderilmesi için kurak ve kırsal bölgelerde yem
bitkileri ekiliş alanlarında iklime, toprak yapısına uygun kaba yem eksiğini
karşılamaya yönelik alternatif Lenox (yem bezelyesi) Macar fiği, koca fiğ,
korunga, yulaf, tritikale gibi bitkilerin yetiştiriciliği konusunda eğitim yayım
çalışması yapmak. Demonstrasyon kurmak, Tarla günü düzenlemek.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, kurulan
demonstrasyon sayısı, düzenlenen tarla günü sayısı, afişliflet sayısı, ulaşılan kişi sayısı, ekilen alan miktarı, üretilen
27
ürün miktarı, dekara verim.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, BÜ, BİÖİ, STK,
Özel sektör, üretici.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
1.150.000 TL
1.1.28
:
:
İlimizde alabalık yetiştiriciliği ve yavru üretimine uygun olduğu tespit edilen
kaynakların değerlendirilmesi için yatırımcıları teşvik etmek ve bu alandaki
desteklerin kapsamının genişletilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen toplantı sayısı, afiş-liflet sayısı, kurulan kafes ve
kuluçkahane sayısı, tesisi sayısı, desteklenen üretici sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BÜ. İlçe Kaymakamlıkları, BÜ, BİÖİ,
STK, Özel sektör, üretici.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Dursunbey, Edremit ilçeleri
20.000 TL
1.1.29
:
:
İlimizde Pazar sorunu olmayan tarımsal ürünlerin tespitini yaparak bu çeşitlerin il
genelinde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, Komisyoncular, Üreticiler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
20.000 TL
1.1.30
:
:
İlimizde hindi yetiştiriciliğine elverişli bölgelerde hindiciliği teşvik etmek
amacıyla eğitim ve yayım çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
:
Tahmini Maliyet
:
Düzenlenen toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, dağıtılan
afiş-liflet sayısı
BÜ, BİÖİ, Yetiştiriciler.
Tüm İlçeler
50.000 TL
28
1.1.31
Bitkisel ve hayvansal ürün üreticilerinin mevsimlere ve üretim dönemlerine bağlı
olarak uygulamaları gereken bakım ve üretim tekniklerini belirleyen “Tarım
Takvimimi” oluşturmak.
Performans Göstergesi
:
Tarım takvimin oluşturulması
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
20.000 TL
1.1.32
:
:
Balıkesir de bulunan tarımsal sanayi tesislerinde üretilen ve yurtdışına ihraç edilen
bal, reçel, kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı, pirinç, kuru bakliyat
ve baharat çeşitleri gibi ürünlerin ihracat düzeyini artırmak ve pazar sürekliliğini
sağlamak için teşvik edici çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen toplantı sayısı Tarım takvimin oluşturulması
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, STK. BTO, BSO, İhracatçı Birlikleri,
Üreticiler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
50.000 TL
Stratejik Amaç 1.2.
1.2.1
:
:
Tarımsal alt yapıyı geliştirmek, çevre ve doğal kaynakları korumak,
iyileştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal afetlerin etkisini
azaltmaya yönelik tedbirler almak.
İlimizde öncelikle bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölmüş hayvanların atık ve artıkları
olmak üzere tüm hayvansal atık ve artıkların çevreye, insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda yetiştiricileri bilinçlendirmek için
gerekli eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, liftlet sayısı, ulaşılan
kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÇŞM, Yetiştiriciler, Muhtarlıklar
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm ilçeler
40.000TL
:
:
29
1.2.2
İlimizde Deniz, Baraj ve Göletlerde yapılan kafes balıkçılığının ve balıkçı
barınaklarının sulara ve çevreye verdikleri kirliliğin temizlenmesini sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, liftlet sayısı, ulaşılan
kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, Balık Üreticileri,
Uygulama Yeri
:
Tahmini Maliyet
:
Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Manyas, Bandırma,
Erdek, Marmara, Sındırgı İlçeleri
50.000TL
1.2.3
İlimiz genelinde avcılığı yapılan türlerin neslinin korunması amacıyla “Bilinçli
Avcılık” konusunda eğitim ve yayım faaliyetleri düzenlemek
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, basılan liflet-afiş
sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, BOİ, STK, Avcılık dernekleri, Avcılar
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
70.000 TL
1.2.4.
:
:
Yerli hayvan ırklarının korunması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi amacıyla
“Bölgesel Hayvan Islah Projesi’nin hazırlanması ve uygulanması için gerekli
çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, ıslah edilen hayvan
sayısı, basılan liflet-afiş sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
Balıkesir Valiliği, BÜ, TAGEM, HAYGEM, HAYSÜT,
DATAEM, Özel sektör.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
: 5.000.000 TL
1.2.5. İlimizde toprak analizinin yapılmasını yaygınlaştırmak suretiyle gübre ve ilaç
kullanımının bilinç düzeyini artırmak, doğa ve çevrenin korunmasına katkıda
bulunmak amacıyla eğitim ve yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
liflet sayısı, analiz sayısı, toprak analizi yapılan toplam
alan.
30
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, BÇŞM, BİÖİ, İl/İlçe Belediye Başkanlıkları, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
40.000TL
1.2.6.
:
:
İlimizde mera alanlarının ıslah çalışmalarının hızlandırılarak büyükbaş ve
küçükbaş beslenmesinde önemli bir yer tutan yem sorununa çözüm bulmak, mera
ve yaylalar üzerinde hayvan sulama tesisleri, gölgelikler vb. hizmetler yapmak
amacıyla ”Mera Yayla Altyapı Projesi’nin hazırlanması ve uygulanabilmesi için
gerekli çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı,
liflet sayısı, yapılan içme suyu tesisi sayısı, gölgelik,
hayvan tuzluğu sayısı, hayvan kaşınma aracı sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BİÖİ, İl Mera Komisyonu, Muhtarlıklar.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
1.800.000 TL
1.2.7.
:
:
İlimizde mera tespit, tahdit, tahsisi yapılmış mera alanlarında, mera yönetim
birliklerinin kurulması ve otlatma belirlenen kurallara uygun şekilde yapılarak,
meraların verimliliklerini artırmak, denetlemek ve korumak amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Komisyon kararları, kurulan yönetim birliği sayısı,
yönetime seçilen üye sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İl Mera Komisyonu, Muhtarlıklar.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
70.000TL
:
:
İlimiz genelinde Kadastro İl Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu
çerçevesinde programa alınmayan ve tahdit işlemeleri yapılmayan yerleşim
yerlerinin 2017 yılı sonuna kadar mera tespit ve tahdit işlemlerini yapmak.
Performans Göstergesi :
Komisyon kararları, tespit ve tahdit çalışması yapılan
yerleşim sayısı.
1.2.8.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜGEM, Defterdarlık, İl Mera Komisyonu, Tapu ve
Kadastro Müdürlükleri, Muhtarlıklar.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
: 1.400.000 TL
1.2.9. İlimizde 2013-2017 yılları arasında 4 yerleşim yerinde Mera Islah ve Amenajman
31
Projesini hazırlamak ve uygulamaya koymak
Performans Göstergesi :
Komisyon kararları, tespit ve tahdit raporları, ıslah edilen
mera alanı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
İl Mera Komisyonu, BÜ, muhtarlıklar.
Uygulama Yeri
: Merkez İlçe, Susurluk, Edremit, İvrindi İlçeleri.
Tahmini Maliyet
: 400.000TL
1.2.10. İlimizde toplulaştırmaya elverişli bölgelerde toplulaştırma çalışmaları yapılarak
daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi
biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini
artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek için eğitim
ve yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan
kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar : Muhtarlıklar
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler.
Tahmini Maliyet
: 50.000 TL
1.2.11. İlimizde 2013-2017 yılları arasında 10.000 hektar alanda arazi toplulaştırması
yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, kadastro haritaları, tapu sayısı,
toplulaştırma yapılan alan miktarı, tarla içi yol miktarı, atık
su şebeke sayısı, yapılan toprak etüdü sayısı, fosseptik
çalışma sayısı, üretici sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
TRGM, Tapu Kadastro Müdürlükleri, Muhtarlıklar, Arazi
Mülk Sahipleri.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler.
Tahmini Maliyet
: 25.000.000 TL
1.2.12. “İlimiz Flora haritası ve Arı Konaklama Kapasitesinin Belirlenmesi Projesini”
hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi
:
Basılan kitap sayısı, yapılan toplantı sayısı, panel
düzenlenmesi, afiş-broşür sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, Türkiye Kalkınma Vakfı, BAYB.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
100.000 TL
:
:
32
1.2.13. Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması kapsamında ilimizde faaliyet gösteren
üreticilerin ve yetiştiricilerin tarım sigortası yapmaları konusunda bilinçlendirici
faaliyetler yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
TARSİM, Özel Sigorta Acentaları, STK, Üreticiler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
35.000 TL
:
:
1.2.14. İlimizde “Tarımsal Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi projesi” kapsamında tarımsal
aktivitelerden kaynaklanan su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla eğitim
yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Yapılan Toplantı sayısı, Ulaşılan kişi sayısı, Liflet –broşür.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
:
:
GTHB, İl/İlçe belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü,
BÇŞM.
Tüm İlçeler.
30.000 TL
33
2.STRATEJİK ALAN: GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
2.STRATEJİK AMAÇ 2.1. Güvenilir gıda arzını sağlamak
2.1.1.
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği politikası çerçevesinde güvenli hammadde arzını
sağlamak için bitkisel ve hayvansal ürün üreticilerini ilaç ve benzeri maddelerin
kullanımı konusunda bilgilendirerek gıdada kalıntı riskini en aza indirmek için
tarımsal ürünlerden numune alma ve konu ile ilgili eğitim ve yayım çalışması
yapmak.
Performans Göstergesi
:
Alınan numune sayısı, düzenlenen eğitim toplantı sayısı,
afiş-liflet sayısı, ulaşılan üretici/ yetiştirici sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Üretici/ Yetiştirici
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
50.000 TL
2.1.2.
:
:
5996 sayılı Kanun kapsamında, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri
üreten ve satan işyerlerinin risk esasına göre belirlenen denetim ve kontrol
faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve olası riskleri üretim aşamasında en aza
indirmek için üretim yerlerinden alınan numune sayısını artırmak. Bu amaçla
üretim yerlerinde yıllık en az 4 denetim, toplu tüketim yerlerinde yıllık en az 3
denetim ve satış yerlerinde ise yıllık en az 2 denetim yaparak, denetimleri
destekleyici numuneler almak.
Performans Göstergesi
:
Denetlenen işletme sayısı, alınan numune sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İşletmeciler.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
70.000.TL
2.1.3.
:
:
Gıda güvenilirliği konusunda 2017 yılsonuna kadar tüketicinin bilinçli düzeyini
artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde
çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim sayısı, ulaşılan kişi sayısı, dağıtılan afiş-liftlet
34
sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, Tüketiciler, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
40.000.TL
2.1.4.
:
:
Halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşmaların önlenmesi ve ürün kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla gıda sektöründe çalışanlara yönelik “Gıda Hijyen ve
Mevzuatı” konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitimler
yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İşletmeciler, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
40.000 TL
2.1.5.
:
:
Okullarda gıda güvenilirliği konusunda eğitimler düzenlemek, ”Güvenilir Gıda
Kolu” kurulması için çalışmalar yapmak, Dünya Gıda Gününde okullar arasında
Gıda Güvenilirliği ile ilgili bilgi yarışmaları düzenleyerek konuyla ilgili
farkındalık sağlamak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Düzenlenen eğitim sayısı, düzenlenen yarışma sayısı,
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, İşletmeciler,
STK.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler.
Tahmini Maliyet
: 60.000 TL
2.1.6. Geniş kitlelere hitap eden Kamu Kurum ve Kuruluşlarına “Gıda Güvenilirliği”
konusunda eğitimler düzenlemek ve eğitim alan personelin kamuoyuna bu konuda
bilgi verilmesini sağlamak.
Performans Göstergesi :
Düzenlenen eğitim sayısı, ulaşılan kişi sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İl Müftülüğü.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler.
Tahmini Maliyet
: 40.000 TL
2.1.7. “Bugünün Küçüğü, Yarının Büyüğüdür” düşüncesinden yola çıkılarak okul
kantinlerinde satılan gıdalarda genç nesillerin sağlığını tehdit edebilecek
unsurların ortadan kaldırılması amacıyla okullarda 2017 yılı sonuna kadar okulaile birliği yöneticilerinin gönüllü gıda müfettişliği eğitimini almalarını sağlayarak
belgelendirmek ve okullarda gıda güvenilirliği ile ilgili çalışmalar yapmalarını
35
teşvik etmek.
Performans Göstergesi :
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Eğitim sayısı, sertifika sayısı.
Balıkesir Valiliği, Gönüllüler.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler.
Tahmini Maliyet
: 40.000.TL
2.1.8. İlimiz merkez ve diğer ilçelerindeki gıda denetim ve kontrol işlemlerinin
etkinliğinin güvenilirliğini artırmak amacıyla var olan Gıda Denetim ve Numune
Taşıma Aracına ek olarak 2013-2017 yılları arasında yeni donanımlı 7 adet yeni
araç alımı yapmak.
Performans Göstergesi
:
Gıda Denetim ve Numune Taşıma Aracı sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
800.000 TL
2.1.9.
:
:
İlimizde gıda denetim ve kontrol işlemlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini
artırmak için numunelerin muhafazası odalarını yenilemek.
Performans Göstergesi
:
Yenilenen alet- ekipman
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BİÖİ.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Merkez İlçe.
25.000.TL
:
:
2.1.10. Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin etkin ve verimli kullanılması amacıyla ilimiz
merkez ve diğer ilçelerde bulunan bütün gıda işletmelerini kayıt altına almak.
Performans Göstergesi
:
Kayıt altına alınan işletme sayısı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
35.000.TL
:
:
2.1.10. Gıda denetim ve numune alma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını
sağlamak amacıyla bu alanda kullanılan malzemeleri 2013-2017 yılları arasında
temin etmek.
Performans Göstergesi
:
Alınan malzeme sayısı.
36
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, BİÖİ.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler
110.000.TL
:
:
2.1.11. Gıda Güvenliğinin sağlanması için konu ile ilgili kamu kuruluşları, bilimsel
kuruluşlar, esnaf ve sanatkârlar odaları ile sivil toplum örgütlerinin bir araya
gelmesi için oluşturulacak “İl Gıda Platformu Projesi” ni yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen toplantı sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BÜ, BİÖİ, Balıkesir Belediye
Başkanlığı, Defterdarlık, İL Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve
Ticaret İl Müdürlüğü, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanlığı ve ilgili Odalar, Tüketici Hakları
Derneği Balıkesir Şubesi, STK, İl Jandarma Komutanlığı,
İl Emniyet Müdürlüğü.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Merkez İlçe.
15.000 TL
:
:
3.STRATEJİK ALAN: KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 3.1.
3.1.1.
İlimizdeki kırsal alanda altyapı hizmetlerini, insan kaynaklarını
ve örgütlenme düzeyini geliştirmek, Pazar entegrasyonunu
sağlamak, kırsal nüfusun gelirini çeşitlendirerek, yerel
kalkınma kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak.
İlimizde tarımsal faaliyetlerin tekniğine uygun olarak yapılması ve iş gücü
verimliliğinin artırılması amacıyla tarımsal teknolojileri kullanmak ve çiftçi
düzeyinde yaygınlaştırmak için gerekli eğitim ve yayım çalışmalarını yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
STK, Üretici/Yetiştirici.
: Tüm İlçeler
: 30.000 TL
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.2.
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
İlimizde tarımsal faaliyetlerin tekniğine uygun olarak yapılması ve iş gücü
verimliliğinin artırılması amacıyla tarımsal teknolojileri kullanmak ve çiftçi
düzeyinde yaygınlaştırmak için gerekli eğitim ve yayım çalışmalarını yapmak.
Performans Göstergesi
:
Açılan kurs sayısı, kursiyer sayısı, sertifika sayısı yayım
37
faaliyeti sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, DPT, İlçe Kaymakamlıkları, BÜ,
İŞKUR.
Uygulama Yeri
: Tüm İlçeler
Tahmini Maliyet
: 150.000 TL
3.1.3.
İlimiz 300 bin adet bal arısı koloni varlığıyla arıcılık alanında ülkemizdeki arı
koloni sayısının yaklaşık % 7 sini oluşturmaktadır. İlimizde Üretim alanında ise
yaklaşık yılda 6000 ton bal üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu balın ilimize has
“Balıkesir Balı” adı altında Tescil Belgesi Başvuru İşlemlerini yaparak
markalaşmasını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Tescil başvurusunun kabul edilmesi.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
Türk Patent Enstitüsü, BÜ, BAYB.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.4.
:
80.000 TL
İlimizde çiftçilerin modern teknolojileri kullanmalarını sağlamak, üretimde kalite
ve verimliliği artırmak amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme
Programı kapsamında yürütülecek projelere özendirmek üzere eğitim ve yayım
çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, başvuru sayısı,
onaylanan proje sayısı, hibe miktarı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, Muhtarlıklar, Üreticiler.
: Tüm İlçeler
: 30.000 TL
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.5.
Tüm İlçeler
:
İlimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve yatırımcıların Kırsal
Kalkınma Yatırımını Destekleme Fonundan yararlanmasının etkinliğini artırmak
amacıyla eğitim yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, başvurulan proje sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
BÜ, Kooperatifler, Üreticiler.
:
Tüm İlçeler
38
Tahmini Maliyet
3.1.6.
: 30.000 TL
İlimizde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerinin altyapı, pazarlama,
üretimin artması ve kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması gibi konularda bulundukları
durumdan daha ileri seviyeye ulaşmaları için yerel bazda pozitif ayrımcılık yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kooperatif üyesi sayısı, faaliyet
gösteren kooperatif sayısı, başvurulan proje sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
BÜ, BİÖİ, GMKA, Kooperatifler, Üreticiler/Yetiştiriciler
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.7.
:
:
İlimizde tarım sektöründe faaliyet gösteren kadınların kooperatifleşmesini teşvik
etmek, var olan kooperatiflerinde kadın üye sayısını artırmak ve kırsaldaki kadınlara
pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlamak için eğitim ve yayım çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, kurulan kooperatif sayısı,
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Kooperatifler,Birlikler, Muhtarlıklar, Üreticiler/Yetiştiriciler
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.8.
Tüm İlçeler
200.000 TL
:
Tüm İlçeler
: 30.000 TL
Köylerde kadınlara yönelik İŞKUR ile ortaklaşa, istihdama yönelik mesleki eğitim
kursları düzenlemek, istihdam edilen kadınların iş gücünün kayıt altına alınmasını
sağlamak ve ayrıca bu kurslar sonunda üretilen el sanatları da dahil olmak üzere
tüm tarımsal ürünlere pazarlama imkanı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve
bu amaçla projeler üretmek.
Performans Göstergesi
İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
:
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, onaylanan proje sayısı,
satılan ürün miktarı.
GMKA, DPT, İŞKUR, Kooperatifler, Üreticiler.
39
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.9.
:
İlimizde hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerin; yeni teknolojileri
uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde
kurulmasını planlayarak, et ve et ürünlerinin sağlıklı ve yeterli miktarda
üretimlerinin sağlanmasını, daha iyi yetiştirme koşullarında karlı bir işletmecilik
sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, üretimin yeterli hale
getirilmesini sağlamak amacıyla Merkez, Dursunbey, İvrindi, Balya, Gönen,
Manyas ilçelerinde “Organize Hayvancılık Bölgesi Süt Projesi” hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
3.1.10.
Tüm İlçeler
: 310.000TL
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, organize sanayi yönetim
kurulu, kurulan işletme sayısı, üretilen süt miktarı.
GTHB, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı,
BİÖİ, BSÜB, Dursunbey, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas
Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları.
:
:
Tüm İlçeler
75.000.000 TL
İlimizde hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerin; yeni teknolojileri
uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde
kurulmasını planlayarak, et ve et ürünlerinin sağlıklı ve yeterli miktarda
üretimlerinin sağlanmasını, daha iyi yetiştirme koşullarında karlı bir işletmecilik
sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, üretimin yeterli hale
getirilmesini sağlamak amacıyla Merkez, Dursunbey, İvrindi, Balya, Gönen,
Manyas ilçelerinde “Organize Hayvancılık Bölgesi Süt Projesi” hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Toplantı sayısı, ulaşılan kişi sayısı, organize sanayi yönetim
kurulu, kurulan işletme sayısı, üretilen süt miktarı.
GTHB, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı,
BİÖİ, BSÜB, Dursunbey, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas
Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları.
:
:
Tüm İlçeler
75.000.000 TL
40
4.STRATEJİK ALAN: BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI
STRATEJİK AMAÇ 4.1:
Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarını yok etmek, ürün
kayıplarını önlemek ve halk sağlığını korumak.
4.1.1.
Hayvan hastalık ve zararlılarını en aza indirmek amacıyla ilimizdeki mevcut
hayvanlarda koruyucu hekimlik ve mücadele hizmetlerini yürütmek, bu amaçla
eğitim ve yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, afiş-liflet sayısı,
aşılanan hayvan sayısı, hastalık çıkış sayısındaki azalma.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
4.1.2.
GTHB, İlçe, Kaymakamlıkları, BÜ, BİÖİ, Üreticiler/
Yetiştiriciler.
:
:
İlimiz genelinde salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı teşhis, acil müdahale
ve tedavi olanaklarının iyileştirilmesi ve etkin bir yapıya dönüştürülmesi için İl
Müdürlüğümüz bünyesinde tam teşekküllü hayvan hastanesi kurmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
4.1.3.
Tüm İlçeler
400.000 TL
Teşhis ve tedavi amaçlı yapılan işlem sayısı.
GTHB, Balıkesir Valiliği, BİÖİ.
:
:
Merkez İlçe.
300.000TL
Hayvan sevkleri sırasında kullanılan araçların dezenfekte edilebileceği ve sevk
edilecek hayvanların araçta muayenesinin yapılabileceği istasyonlar kurmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Yapılan dezenfeksiyon sayısı, yapılan muayene sayısı.
Balıkesir Valiliği, BİÖİ.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
1.500.000 TL.
:
:
41
4.1.4.
Hayvanların kayıt altına alınması kapsamında çalışmalarının daha etkin ve sağlıklı
yürütülmesi için küpelerdeki barkodu okuyacak barkot okuyucu, mobil yazıcı ve
diz üstü bilgisayardan müteşekkil mobil bir sistem oluşturularak pasaportların
sahada çıkarılmasının sağlanması için projeler yapmak.
Performans Göstergesi
:
Çıkarılan pasaport sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
4.1.5.
Balıkesir Valiliği, BİÖİ.
:
:
Tüm İlçeler.
250.000 TL.
Hayvan kayıt sistemindeki ve hayvan hareketlerinin takip edilmesindeki sorunların
aşılması amacıyla 200.000 adet hayvan pasaport bedelinin karşılanması için proje
yapmak.
Performans Göstergesi
:
Çıkarılan pasaport sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, BİÖİ.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Tüm İlçeler.
200.000 TL.
4.1.6.
:
:
Hayvanların kayıt altına alınması ve hayvan hastalıklarıyla etkin bir şekilde
mücadele edilmesi amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmalarının aşamalı olarak
özelleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
Performans Göstergesi
:
Yapılan toplantı sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar .
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Balıkesir Valiliği, STK.
:
:
Tüm İlçeler.
200.000 TL.
Hayvancılık işletmelerinin etkin bir şekilde izlenebilmesi amacıyla hayvansal
işletme sahiplerine yönelik; işletme kayıtlarının tutulması ile ilgili eğitimler
düzenlemek.
Performans Göstergesi
: Düzenlenen eğitim sayısı, broşür sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar : STK, Yetiştiriciler
4.1.7.
Uygulama Yeri :
Tahmini Maliyet :
Tüm İlçeler.
40.000 TL.
42
4.1.8.
Brucella hastalığından ari bölge oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak. Bu
amaçla seçilecek örnek köylerde eğitim yayım çalışması yapmak.
Performans Göstergesi
:
Düzenlenen eğitim toplantı sayısı, broşür sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
BÜ, BİÖİ, STK.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
4.1.9.
:
Bitki hastalık ve zararlılarını en aza indirmek amacıyla ilimizde mücadele
hizmetlerini yürütmek, eğitim ve yayım çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, afiş-liflet sayısı,
bitki hastalık ve zararlılarındaki azalma.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
4.1.10.
Tüm İlçeler.
20.000 TL.
GTHB,
İlçe
Kaymakamlıkları,
Üreticiler/Yetiştiriciler
:
BÜ,
BİÖİ,
Tüm İlçeler.
210.000 TL.
Bitki hastalık ve zararlılarının tespit edilerek numune alınması, analiz ve
kontrolünün daha etkin ve yeterli bir düzeyde yapılması ve çiftçilerin
bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bitki sağlığı hizmetlerinde kullanılacak araç
alımını yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı, tespit edilen bitki
hastalık ve zararlı sayısı, alınan numune sayısı.
BİÖİ.
:
:
Merkez, Bandırma, Burhaniye İlçeleri.
225.000 TL.
43
STRATEJİK ALAN 5:KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 5.1.
İl Müdürlüğümüzün etkin ve kaliteli hizmet sunması için
yönetsel ve kurumsal gelişimini sağlamak.
5.1.1.
İl Müdürlüğümüz tarafından saha şartlarında yapılacak eğitimlerde kullanılmak
üzere 10 adet donanımlı mobil eğitim aracını alımını yapmak.
Performans Göstergesi
:
Araç sayısı, araçlı eğitim sayısı, ulaşılan kişi sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
:
Uygulama Yeri
:
Tahmini Maliyet
5.1.2.
:
Merkez, Bandırma, Gönen, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç,
Balya, Burhaniye Edremit, Ayvalık İlçeleri.
600.000 TL.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan teknik personelin kişisel ve sosyal
gelişimlerinin artırılması ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, böylece daha
etkin ve verimli şekilde yayım faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla
iletişim ve yayım teknikleri konularında 2017 yılı sonuna kadar profesyonel
danışman desteğinden yararlanmalarını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Kişi sayısı, eğitim sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB, UTEM, BÜ, GMKA.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
5.1.3.
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, BÜ, BİÖİ, STK,
Özel Firmalar, Üreticiler.
:
Tüm İlçeler.
350.000 TL.
İl müdürlüğümüz hizmet kalitesinin artırılması amacıyla personele yönelik resmi
yazışmaları, raporlama tekniklerini, bileşim teknolojileri ile ilgili eğitim
düzenlenmesini ve profesyonel destek alınmasını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Kişi sayısı, eğitim sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
GTHB, UTEM, BÜ, GMKA.
:
Tüm İlçeler.
150.000 TL.
44
5.1.4.
Bakanlığımız tarafından yürütülen bilgi sistemleri alanlarında, İl Müdürlüğümüzde
görevli ilgili teknik personele yönelik hizmet içi eğitimler verilmesini sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Kişi sayısı, eğitim sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
5.1.4.
GTHB, UTEM.
:
Tarım alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ilimizdeki fırsat ev imkânlar
hakkında bilgi vermek, tarımsal yatırımcılara yönelik Bakanlığımızca sağlanan
destek ve teşvikler ile izin ve ruhsat işlemleri konularında yerli ve yabancı
yatırımcıları bilgilendirmek, tarımsal yatırımcıların karar ve uygulama süreçlerine
katkıda bulunarak, tarım sektörünün gelişmişlik düzeyini ve üreticilerin refah
seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüz bünyesinde
kurulan “TARYAT” biriminin etkinliğinin artırmak için gerekli çalışmaları
yapmak.
Performans Göstergesi
:
Alınan hizmet içi eğitim sayısı, ofis malzeme sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB, Balıkesir Valiliği, BÜ, GMKA,
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
5.1.6.
Tüm İlçeler.
125.000 TL.
:
TARYAT birimi
60.000 TL.
İl Müdürlüğümüzün fiziki ve teknik olarak güvenlik tedbirlerinin 24 saat boyunca
eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla güvenlik görevlisi olarak görev yapan
personele ve görev aracı kullanan personele “İletişim Eğitimi” verilmesi için
gerekli çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
Yapılan Eğitim sayısı, katılan personel sayısı.
GTHB, UTEM. Balıkesir Valiliği.
: Tüm İlçeler.
50.000 TL.
45
5.1.7.
İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla
araç ekipman ve donanımlarının teknolojisini her yıl %10 arttırmak üzere 2027 yılı
sonuna kadar %50 oranında yenilemek.
Performans Göstergesi
:
Yenilenen ekipman sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
GTHB.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet:
5.1.8.
:
İl Müdürlüğümüz ve ilçelerinde bulunan depreme dayanıksız eski hizmet
binalarının yenilenmesi ve hizmet kalitesi ile hızının artırılması amacıyla tek
yerleşkede ve güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak.
Performans Göstergesi
:
Yenilenen Bina sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
5.1.9.
GTHB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MB, Balıkesir
Valiliği.
:
Tüm İlçeler.
: 7.000.000 TL.
Kurumla ilgili olumlu imajlar oluşturulabilmesi için İl Müdürlüğümüz ve İlçe
Müdürlüklerimiz hizmet binalarının yerleşkelerinin çevre ve peyzaj düzenlemesini
yaparak ”Örnek Yerleşke “ haline getirmek.
Performans Göstergesi
:
Bahçe düzenlemesi yapılan Müdürlük sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı, İlçe
Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları.
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
5.1.10.
Tüm İlçeler.
400.000 TL.
:
Tüm İlçeler.
1.800.000 TL.
İl/İlçe Müdürlüğü personelinin birbirleriyle olan iletişimin artması amacıyla mesai
dışı saatlerde sosyal etkinliklerin yapılabileceği tesisler kurmak.
Performans Göstergesi
:
Kurulan sosyal tesis sayısı.
46
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
:
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
5.1.11.
:
:
Tüm İlçeler.
900.000 TL.
Saha şartlarında görev yapan teknik personelin iş işlemlerini daha hızlı ve kaliteli
bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla internet bağlantılı tablet bilgisayar
temin etmek.
Performans Göstergesi
:
Alınan tablet bilgisayar sayısı, yıllık işlem sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
5.1.12.
Balıkesir Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, Balıkesir Belediye
Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları.
BİÖİ.
:
Tüm İlçeler.
175.000 TL
İl Müdürlüğümüzün ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlama, yönetme, izleme
ve değerlendirme konularında kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerekli
teknik altyapı çalışmalarının yapılmasını ve eğitimlerin alınmasını sağlamak.
Performans Göstergesi
:
Eğitime katılan personel sayısı, hazırlanan proje sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
BÜ, GMKA, Balıkesir Valiliği, AB Proje Koordinasyon
Merkezi.
:
Kurum
50.000 TL.
5.1.13. İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen iş ve işlemlerin hızının artırılması amacıyla
“Elektronik Belge Yönetim Sistemini” ilçeler bazında da bağlantılı olarak
çalışmasını sağlayacak teknolojik yapılanmayı sağlamak.
Performans Göstergesi
Kurulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayısı,
sistemde yapılan işlem sayısı.
:
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet :
GTHB, BİÖİ.
:
Tüm İlçeler
450.000 TL.
47
5.1.14.
Özel bir radyoda “Tarım Saati” programı yapılması için çalışmalar yapmak. Belirli
periyotlarda İl Müdürlüğünün faaliyetleri konusunda program yapmak.
Performans Göstergesi
:
Yayınlanan program sayısı.
İlgili Kurum ve Kuruluşlar :
Uygulama Yeri
Tahmini Maliyet
Özel Sektör
:
:
Merkez, Bandırma, Edremit İlçeleri
225.000 TL.
48
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content