close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı- 1 Dönem 6 Aylık Brifing

embedDownload
T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
2014 YILI BRİFİNGİ
BİTLİS, 2014
1
KURUMUN GENEL TANIMI
YASAL DAYANAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 03/06/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmündeki Kararname (KHK/639), 08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile taşra teşkilatlarının kuruluşu da hükme
bağlanmıştır. Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de bu kanun hükmündeki
kararname esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
TEŞKİLAT YAPISI
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönergenin” 4 üncü maddesine göre İl Müdürlüğü; Gıda ve Yem Şube
Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme
Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden
oluşmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüzde Hukuk Birimide bulunmaktadır.
İlimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan İlçelerinde Bakanlık
İlçe Müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe Müdürlükleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin” 8. maddesine
göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
MİSYONUMUZ;
Belirlenmiş gıda ve tarım politikaları çerçevesinde tarımsal üretim ve gıda
piyasalarında etkili denetim ve düzenleme, tüketici ve halk sağlığını koruyucu tedbirler ile
kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla;
Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi, bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili
mücadele ve karantina, tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve gıda üreticilerinin
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, güvenilir gıda arzı, arazi toplulaştırma hizmetleri,
tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması, tarımsal
projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının
korunması faaliyetlerini yürüten yenilik ve gelişime açık bir kurumuz.
VİZYONUMUZ;
Bilgi ve teknoloji ile bütünleşmiş, Hızlı ve etkin hizmet üreterek çevreye duyarlı,
uluslararası standartlara ve kurallara uyumlu, sağlıklı gıda arzı ve sürdürülebilir tarımsal
işletmeler oluşturmak.
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut
teknolojiye göre belirlemek,
b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,
tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni
teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak
2
programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği
yapmak,
c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il
çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından
belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek
ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden
denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun
olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve
yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem
fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri
ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile
ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde
3
uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları
mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda
denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve
su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve
belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile
cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması
ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının
kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak,
balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz
çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı
olmak,
ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği tevsik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim isleme
ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, tohumluk
üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili
ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak
kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları
yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
4
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek,
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki–sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış
Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi
kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak
için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını
korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve
Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
5
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu
sağlamak,
şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.
6
2014 Yılı Haziran Ayı İtibariyle İl / İlçe Bazlı Kadro ve Personel Durumu:15.06.2014
ÜNVANI
Norm
Boş
Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Kadro Kadro
İl Müdürü
İl Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
1
1
-
-
-
-
-
-
1
0
1
1
1
7
0
-1
-6
İlçe Müdürü
0
0
1
0
0
0
1
2
6
-4
Mühendis
17
3
3
2
0
2
4
31
1
30
Veteriner
Sosyolog
8
1
4
-
3
-
2
-
1
-
1
-
2
-
21
1
107
-
-86
Tekniker (Ziraat)
7
4
2
0
2
0
0
15
28
-13
Teknisyen (Ziraat)
2
1
2
0
0
0
1
6
24
-18
Teknisyen(Diğer)
1
0
1
0
0
0
1
3
-
3
Tekniker(Diğer)
Avukat
8
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
12
1
-
Veteriner Sağlık Teknikeri
0
1
-
1
0
0
-
2
55
-53
Veteriner Sağlık Teknisyeni
1
0
-
1
1
0
-
3
50
-47
Sağlık Teknikeri
1
-
-
-
-
-
2
3
-
Sivil Savunma Uzmanı
0
0
-
Araştırmacı
Şef
2
7
-
-
-
-
-
-
2
7
-
Ev Ekonomisi Teknisyeni
-
-
-
-
-
-
1
1
-
Memur / Daktilograf
6
2
1
1
3
1
6
20
-
Ambar Memuru
-
-
-
1
1
0
-
2
-
Şoför
2
0
0
0
3
1
0
6
-
Teknisyen Yardımcısı
Bekçi
2
-
-
-
-
1
1
-
-
3
1
-
-
-
1
-
1
1
3
-
Hizmetli
Daimi İşçi
46
4
9
8
5
3
20
95
-
Geçici İşçi
15
-
-
-
2
-
5
22
-
Bilgisayar İşletmeni
4
-
-
-
-
1
-
5
-
Veri Haz. Ve Kont.
1
2
-
-
1
-
4
-
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ayniyat Saymanı
3
1
-
-
-
-
-
-
3
1
-
TARGEL Mühendis (KADROLU)
6
6
6
5
5
2
6
36
-
TARGEL Veteriner Hekim(KADROLU)
3
3
4
0
6
3
4
23
-
TARGEL Mühendis (SÖZLEŞMELİ)
TARGE Veteriner
Hekim(SÖZLEŞMELİ)
5
1
1
9
Toplam
0
152
29
2
1
2
1
1
36
24
34
17
7
5
58
350
İl-İlçe Araç Durumu: (30.06.2014)
Merkez
Adilcevaz
Ahlat
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan
İl Toplamı
Gayri
Gayri
Gayri
Gayri
Gayri
Gayri
Gayri
Gayri
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Binek
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Pick-Up
3
1
1
-
1
-
-
-
2
-
1
-
2
-
10
1
Traktör
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
Minibüs
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Toplam
7
1
1
-
2
-
-
-
2
-
1
-
2
-
15
1
Bina ve Arsa Varlığı: 30.06.2014 yılı sonu itibariyle bina ve lojman vb. taşınmazların
ilçeler üzerinden dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Hizmet Binası
İlçe Adı
Lojman (Adet) Misafirhane
Garaj
(Adet)
Merkez
2
33
1
1
Adilcevaz
1
1
-
2
Ahlat
2
2
-
1
Güroymak
1
-
-
-
Hizan
1
7
-
1
Mutki
1
4
-
-
Tatvan
1
0
-
-
Toplam
9
47
1
5
İLİMİZİN GENEL TARIMSAL DURUMU:
Genel Bilgiler:
8.855
337.156
152.702
8.286
851.763
Yüzölçümü
Toplam Nüfusu (2013)
Belde ve Köy nüfusu (2013)
ÇKS’de kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)
ÇKS’de kayıtlı Arazi Varlığı (2013)
km2
kişi
kişi
kişi
da
Tarım Arazilerinin Dağılımı:
Tarım Alanlarının Dağılımı
Kullanılış Şekli
Tarla Arazisi
Nadas
Sebze Bahçeleri
Meyve-Bağ Arazisi
Toplam
Alan (Ha)
111.101
18.126
1.422
4.269
134.918
2013 yılı İlimiz Tarım (Kültür) Alanları
8
Tarım Alanları
İçindeki Oranı (%)
83
13
1
3
100
Tarım Arazilerinin % Dağılımı
ALAN TİPİ
İl Arazisine
Oranı(%)
15,72
34,68
19,20
Toplam
Alan(ha)
134.918
Tarıma Elverişli Alan
297.662
Çayır Mera Alanları
Orman Fundalık ve Dağ 164.756
Alanı
187.600
Göl Alanı
73.264
Tarıma Elverişsiz Alan
858.200
TOPLAM
21,86
8,54
100,00
Bitkisel Üretim Değerleri
2014 yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Ekim Alanları (da)
Ürün Adı
Buğday
Merkez
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan
Toplam(da)
4.750
130.000
90.000
85.082
3.000
2.350
61.000
376.182
Arpa
200
5.000
800
10.000
50
900
2.700
19.650
Fasulye (Kuru)
200
8.000
2.500
-
200
-
1.000
11.900
Tütün
800
-
-
2.500
5
1.510
-
4.815
Patates
250
30.000
450
3.000
20
-
3.500
37.220
3.500
9.000
100.000
2.000
8.000
-
8.000
130.500
20
10
40
2.000
-
-
920
2.990
29.000
55.000
145.500
27.000
22.677
78.455
114.500
472.132
Silajlık Mısır
300
650
400
2.000
-
4.600
1.500
9.450
Şeker Pancarı
-
17.500
550
4.243
-
-
8.500
30.793
Ayçiçeği
-
3.100
400
-
-
-
-
3.500
Korunga(Yeşil Ot)
Fiğ (Yeşil Ot)
Yonca (Yeşil Ot)
2014 Yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Üretim Değerleri
Ürün Adı
Buğday
Toplam
(da)
Verim
(Kg/da)
Üretim
(Ton)
Birim Fiyatı
(TL/Kg)
Üretim Değeri (TL)
376.182
136
51.529
0,72
37.100,880
Arpa
19.650
146
2.882
0,60
1.729,20
Fasulye (Kuru)
11.900
175
2.090
3
6.270,00
Tütün
4.185
108
521
7,5
3.907,00
Patates
37.220
2.245
83.578
0,35
29.252,00
130.500
503
65.150
0,40
26.060
2.990
703
2.352
0.40
940,80
472.132
668
315.689
0,60
189.413,00
9.450
4.186
39.560
0,22
8,703
30.793
3.268
100.647
0,127
12.782,169
3.500
102
358
1,40
501,2
Korunga(Yeşil Ot)
Fiğ (Yeşil Ot)
Yonca (Yeşil Ot)
Silaj Mısır
Şeker Pancarı
Ayçiçeği
9
2014 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Sebze Ürünleri Ekim Alanları (da)
Ürün Adı
Merkez
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan
Toplam
Domates
550
1.500
2.000
1.500
200
25
2.500
8.275
Biber
85
-
-
1.000
200
45
100
1.226
Patlıcan
-
-
-
-
25
-
-
25
Hıyar
650
-
-
700
350
-
50
1.750
Kavun
-
-
490
100
-
-
-
590
Karpuz
-
-
600
790
-
-
10
1.400
Fasulye (Taze)
180
-
-
-
500
25
300
1.005
Lahana (Beyaz)
70
-
-
410
-
-
-
480
2014 yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Sebzelere ait Üretim Değerleri
Ürün Adı
Ekim Alanı (Da)
Üretim Miktarı (Ton)
Birim Fiyatı (TL/Kg)
Domates
8.275
32.141
0,50
16.070
Biber
1.430
2.423
0,70
1.696,10
25
20
1
20,000
Hıyar
1.750
4.205
0,50
2.102,5
Kavun
590
2.210
0,40
884,000
Karpuz
1.400
6.000
0,30
1.800,00
Fasulye (Taze)
1.005
1.065
1,50
1.597,500
Lahana (Beyaz)
480
755
0,60
453,00
Patlıcan
Üretim Değeri (TL)
2014 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Meyvelik Alanları (da)
Ürün Adı
Merkez
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
Elma
385
1.415
5.142
150
175
Armut
97
123
205
20
Kiraz
172
400
153
Ceviz
274
600
Üzüm
-
Fındık
-
Mutki
Tatvan
Toplam
2.239
740
10.246
60
1.022
40
1.567
20
15
28
160
968
7.185
1.010
11.000
3.067
1.100
24.209
-
-
-
2.650
-
-
2.650
-
-
-
4.000
-
-
4.000
2014 yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Meyvelere ait Üretim Değerleri
Ürün Adı
Alanı (Da)
Üretim Miktarı (Ton)
Birim Fiyatı (TL/Kg)
Üretim Değeri (TL)
Elma
10.246
5.728
0,75
4.296
Armut
1.567
1.907
1
1.907
Kiraz
968
562
4,5
2.529
Ceviz
24.209
2.477
13
32.201
Üzüm
2.650
1.250
1,75
2.187
Fındık
4.000
132
10
6
792
2014 Yılı İl/İlçe Bazında Hayvan Varlığı
Merkez Adilcevaz Ahlat
Büyükbaş
Küçükbaş
13.310
114.112
8.351
107.000
Güroymak Hizan
15.700
112.594
21.595
132.218
Mutki
14.298
135.482
10.954
156.853
2014 Yılı İl/İlçe Irk Bazında Hayvan Varlığı
BÜYÜKBAŞ
KÜLTÜR IRKI
KÜLTÜR MELEZİ
MANDA
YERLİ
YERLİ MELEZİ
TOPLAM
Tatvan
Toplam
16.831
101.039
100.000
858.259
27.396
41.394
7.499
18.451
6.299
101.039
2014 Yılı İl/İlçe Bazında Soy Kütüğü- Ön Soy Kütüğü Hayvan Varlığı
Büyükbaş
Merkez
Soy Kütüğü
Adilcevaz
1.107
181
Ön Soy Kütüğü
Toplam
685
120
1.288
805
Ahlat
Güroymak
3.127
316
3.443
Hizan
4.373
217
4.590
Mutki
1.169
28
89
43
132
1.197
Tatvan
2.448
252
Toplam
12.998
2.700
1.157
14.155
2014 Yılı İl/İlçe Bazında Köy Kanatlı Mevcutları
İL/İLÇE
Tavuk
Merkez
Adilcevaz
Ahlât
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan
TOPLAM
Hindi
Ördek
15.000
12.500
8.721
10.200
11.250
21.683
6.550
550
3.500
1.340
456
125
1.478
5.650
300
500
743
189
60
563
120
85.904
13.099 2.475
Kanatlı Türleri
Kaz
Güvercin
Diğer Kümes Hayvanları
1701
1.000
428
195
150
201
300
4.700
250
320
1105
550
130
1.030
500
45
62
45
500
665
400
3.975
8.085
2.217
2014 Yılı İl/İlçe Bazında eski ve yeni usul arılı kovan varlığı aşağıda verilmiştir.
Köy Sayısı
İlçeler
Eski Usul
Kovan
Yeni Usul
Kovan
Balmumu-Arı
Üretimi (KG)
Bal Üretimi
(KG)
Toplam Kovan
Sayısı
Merkez
4.848
14.547
15.128
329.715
19.395
36
1.349
1.052
22.933
1.349
5
Adilcevaz
Ahlat
447
2.239
2.095
45.662
2.686
4
Güroymak
90
1.739
1.426
31.093
1.829
10
Hizan
20.804
29.778
39.454
859.894
50.582
47
Mutki
1.461
8.460
7.738
168.657
9.921
11
Tatvan
210
3.711
3.058
66.657
3.921
10
Toplam
27.860
61.823
69.951
1.524.611
89.683
123
11
2014 Yılı Hayvansal Ürünler Üretimi ve Değerleri
Hayvan Irkı
Ürün Adı
Üretim Miktarı (KG)
Birim Fiyatı (TL/KG)
Toplam Üretim Değeri (TL)
800.000
19,00
15.200.000,00
Süt
37.500.000
1,15
43.125.000,00
Et
1.250.000
16,00
20.000.000,00
Süt
30.000.000
1,50
45.000.000,00
Bal
1.524.611
20,00
30.492.220,00
Balmumu
69.951
1,50
104.926,50
Alabalık
603.267
8,00
4.826.136,00
8.602.000 adet
0,06 adet
516.120,00
Deri
140.000
2,50
350.000,00
Yapağı
700.000
2,00
1.400.000,00
Büyükbaş
Küçükbaş
Arı
Su ürünleri
Et
Yavru Balık
247.987.402,50
Toplam
12
İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI
2013 YILI İÇERİSİNDE BİTLİS GENELİNDE YAPILAN TARIMSAL DESTEKLEMELER
İŞLETME SAYISI DESTEK MİKTARI (TL)
DESTEKLEMELER
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi
Anaç Sığır Desteklemesi
Anaç Manda Desteklemesi
Manda Islah Projesi
Manda Islah Projesi Malak Sayısı
Besi Sığır Desteği
Buzağı Desteklemesi
Hastalık Tazminat Desteği
Süt Desteklemesi
Arıcılık Desteklemesi
Su Ürünleri Desteklemesi
Hayvancılık Desteği Toplamı
Mazot,Gübre,Toprak Analizi(MGD) Desteği
Yem Bitkileri Desteği
Sertifikalı Tohum Desteği
Sertifikalı Fidan Desteği
Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretim Desteği
Organik Tarım Desteği
Hububat Baklagil Fark Desteği
Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği
Bitkisel Üretim Desteği Toplamı
Ekonomik Yatırımlar
Makine, Alet-Ekipman Hibesi
Kırsal Kalk. Bireysel Sulama Hibesi
Doğu Anadolu Projesi uyg. işletmeler
Proje uyg. Tar. Kal. Kooperatifler
Tar.Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi
Tarım Kredi ve Ziraat bankası kredi
GENEL TOPLAM (Destek,Hibe,Kredi)
13
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
Kooperatifçilik:
İlimiz genelinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatif sayıları aşağıdaki gibidir.
Merkez
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
HİZAN
MUTKİ
TATVAN
Toplam
Tarımsal Kalk. Koop.
10
4
18
20
8
13
7
80
Sulama Kooperatifleri
-
1
1
-
-
-
1
3
Su Ürünleri Koop.
-
1
2
-
-
-
-
3
10
6
21
20
8
13
8
86
Toplam
Bitlis İli genelinde 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle faaliyet gösteren tarımsal
birlik ve oda üye sayıları aşağıdaki gibidir.
Merkez
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
HİZAN
MUTKİ
TATVAN
Toplam
4
-
2
-
1
-
-
7
4
-
-
-
-
-
-
4
Ziraat Odaları
1
1
1
1
1
1
1
7
Toplam
9
1
3
1
2
1
1
18
Üretici Birlikleri
(Bal,Süt,Tütün,Patates)
Yetiştirici Birlikleri
(Sığır,Koyun,Manda,Arı)
Üye sayısı
Damızlık Sığır
Yetiştiriciler Birliği
514
Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiriciler Birliği
5111
Damızlık Manda
Yetiştiriciler Birliği
300
Arıcılar
Birliği
717
Kuruluş ve Genel Kurul:
İlimizdeki 80 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 sulama kooperatifi ve 3 su ürünleri
kooperatifi olmak üzere 86 kooperatiften 25 adedinin 2014 yılı yıllık olağan genel kurul
toplantıları yapılmıştır.
Ayrıca ilimizde 7 üretici birliği, 4 yetiştirici birliği olmak üzere toplam 11 birlik
mevcuttur.
Proje ve Kredilendirme Faaliyetleri:
İlimiz üreticilerinin örgütlenmesi amacıyla, 2002 yılında 12 adet olan kooperatif
sayısı 2014 yılında 86 taneye ulaşması sağlanmıştır. İlimiz kooperatiflerin 44 adedi
Bakanlığımız ve sosyal Yardımlaşma Fonu kaynaklarından yatırım programları kapsamına
alınarak desteklenmiştir. Desteklenen 44 adet kooperatife 4.480 adet damızlık büyükbaş
hayvan ve 36.400 adette damızlık küçükbaş hayvan temin edilmiştir. Program kapsamında
2830 çiftçi ailesine 45.357.653,00 TL kaynak aktarılmıştır. Aktarılan bu kaynaklar
kooperatifleşmeyi cazip hale getirmiştir. Bu faaliyetler sonucu ilimizde örgütlü üretici
sayımızda büyük bir artış sağlanmıştır.
Yatırıma Alınan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
KOOPERATİF
SAYISI
PROJE KONUSU
DAĞITILAN HAYVAN
MİKTARI
FAYDALANAN
ÇİFTÇİ SAYISI
1
21
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
4.480
1.530
26.979.398,00
2
23
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
36.400
2.700
18.681.630,00
TOPLAM
44
40.880
4.200
45.661.028,00
Sıra No
14
KULLANDIRILAN
ÖDENEKLER
2014 yılında proje uygulayan kooperatiflerimize ödenek aktarma durumu:
Sıra
No
1
Koop. Adı
Mutki Dereyolu Tar Kalk Koop
Proje Konusu
50x25 Koyunculuk
TOPLAM
KULLANDIRILAN
ÖDENEKLER(2014)
303.375,00
303.375,00 TL
DURUMU
Hayvan Alım
Aşamasında
Kooperatif Denetim Faaliyetleri:
İlimizde proje uygulayan toplam 44 tarımsal kalkınma kooperatifinin proje izleme ve
değerlendirmeleri il-ilçe müdürlüğümüz elemanlarımızca sahada incelenmiş olup, formları
yılda iki dönem halinde Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığımıza gönderilmiştir.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KKYDP) :
a- Makine ve Ekipman Alımları:
2008 yılından itibaren yürütülen ilimiz tarımında mekanizasyonunu arttırmayı
amaçlayan projeler kapsamında 2008-2013 yılları arasında 1097 çiftçiye 6.772.000,00 TL
hibe kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında ilimizde 21 çeşit makine ve ekipman alımı
desteklenerek, il çiftçisinin tarımda mekanizasyona geçişi hızlandırılmış, modern tekniklerin
uygulanması sağlanarak birim alandan daha fazla ürün alınması sağlanarak çiftçinin ve ilin
ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır. 2013 Yılı İl Bazında Makina Dağılımı
aşağıdaki gibidir.
MAKİNE TÜRÜ
Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balyalama makinesi
Biçer Bağlar
Çayır Biçme Makinası
Diskli tırmık
El Traktörü ve Ekipmanları
Mibzer
Motorlu tırpan
Pancar Söküm Makinesi
Patates söküm Makinesi
Pülverizatör
Sap toplamalı saman makinası
Sıra Arası Çapa Makinesi
Silaj makinesi
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Toprak frezesi
Yem hazırlama araçları
TOPLAM
ADET
1
2
18
3
94
3
46
39
1
36
26
6
67
4
1
5
4
8
364
HİBE TUTARI
6.763,50
3.557,10
301.602,00
11.523,00
188.156,96
7.364,70
160.320,00
174.598,50
425,85
568.134,00
80.260,20
8.867,70
394.287,00
9.268,50
16.032,00
5.373,45
14.028,00
95.941,50
2.046.503,96
2013 yılında Makine Ekipman Desteklemeleri için yapılan 541 başvurunun 101
başvurusu iptal, 440 başvuru kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır 384 çiftçiyle sözleşme
imzalanıp, 364 çiftçi makine ekipman alımını tamamlamıştır. Toplam da 2.046.503,96 TL
15
hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında makine ekipman için ayrılan kaynak
2.123.307,81 TL olup 2.046.503,96 TL si kullandırılmıştır.
2013 Yılı İlçe Bazında Makine Dağılımı
MAKİNE TÜRÜ
ADET
HİBE TUTARI
118
435.854,76
ADİLCEVAZ
141
1.137.420,30
AHLAT
24
92.280,80
GÜROYMAK
20
60.621,00
HİZAN
13
42.835,50
MERKEZ
11
52.855,50
MUTKİ
37
224.636,10
TATVAN
TOPLAM
364
2.046.503,96
Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Desteği: Sulama desteklemeleri kapsamında
tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının
üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun
üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini
kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir
seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımları
desteklenmektedir.
2012 yılında 51 adet de sulama projesi tamamlanmıştır. Toplam ödenen hibe miktarı
614.424.93 tl dir. 2013 yılında ise Sulama projeleri kapsamında 135 kişiye 1.329.311,94
TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Sulama projeleri için toplam 151 başvuru yapılmış olup 137
yatırımcı ile sözleşme imzalandı, 135 yatırımcı mal alımını gerçekleştirdi.
BAŞVURU KONUSU
HİBE TUTARI
ADET
SULANACAK ALAN(da)
Tarla İçi Damla Sulama
14
700,04
92.852,70
3
364,34
53.283,79
Tarla İçi Yağmurlama Sulama
118
7229,29
1.183.175,45
TOPLAM
135
8.293,67
1.329.311,94
Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama
b- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırım
Projeleri:
2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
desteklenmesi Programı kapsamında İlimizde bugüne kadar uygulanan Kırsal Kalkınma
Ekonomik Yatırım Projeleri tablosu:
SEKTÖREL DAĞILIM
DEVAM
BİTEN EDEN
PROJE PROJE PROJE
SAYISI SAYISI SAYISI
Bitkisel Ürün İşlenmesi ve Paketlenmesi
20
17
3
Hayvansal Ürün işlenme ve Paketlenmesi
34
31
3
Soğuk Hava Deposu
Su ürünleri işleme ve Paketlenmesi
Koyun Ağılı
TOPLAM
4
4
0
PROJE TOPLAM
MALİYETİ
ÖDENEN HIBE
MIKTARI (TL)
8.971.268,73 4.414.533,74 3.574.283,74
15.103.318,37 7.362.787,46 6.721.987,46
1.699.042,00 841.250,00 841.250,00
1
3
1
1
0
2
350.000,00
1.725.600,00
62
54
8
27.849.229,10
16
HİBE TALEBİ
174.000,00
823.419,79
13.615.990,99
174.000,00,00
249.869,79
11.613.390,99
2013 yılında 7. Etap olarak yürütülen program kapsamında 10 yatırımcı ile hibe
sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin tamamı 2013 bitirilmiş olup, nihai rapor ve eklerini
tamamlayan 4 (Dört) yatırımcıya ödemeleri yapılmış , 1 Yatırımcıya İnşaat İşleri Hakedişleri
yapılmış, geriye kalan 5 adet projenin nihai rapor ve ekleri eksik olduğu için bütün ödemeleri
bloke edilmiştir. Sözleşme imzalanan projelerin toplam tutarı olan 5.644.150,00 TL’nin
2.822.075,00 TL si hibe olarak Bakanlığımızca karşılanacaktır. 7. etap kapsamında 2013
yılında bugüne kadar 5 yatırımcıya toplam 1.212.450,00 tl ödendi.
2013 Yılında Yapılan Hibe Desteği
Başvuru Sahibi
Projenin Adı
Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve
Paketleme Tesisi Projesi
Salça Üretim Tesisi Kapasite
Artırım Tesisi
7
ÖZ GÖKÇEOĞLU Gıda Hayv. İnş. Petrol
Nak.Tic.ve San.Ltd.Şti.
BİMAT Eğitim İnş.Gıd.Dayanıklı Tüketim
Malları Turz.ve Sig. A.Ş.
. YEŞİLl Kuruyemiş İmalat Gıda
Tar.Hayv.İnş.Elek.Medikal Tem.TUrz.San.
ve Tic.Ltd.Şti.
ELCEVAZ Gıda Ürünleri San.ve
Tic.Ltd.Şti.
PİR-SAN
İnş.Mob.Elek.Tar.San.Tic.Ltd.Şti.
KOZİK Hayv.Tar.Gıda İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
ANKA ET Gıd.Teks.İnş.TUrz.ve
Tic.Ltd.Şti.
8
SE-NUR İnş.Tar.Hayv.Nak.Gıda ve
Hizm.San.ve Tic.Ltd.Şti.
No
1
2
3
4
5
6
BİLGEN Süt ve Süt Ürün.Gıd.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
BAKIR Süt Ürünleri
10 İnş.Nak.Gıd.Tar.Hayv. Yemek
Hiz.Orm.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti
9
Nohut İşleme Tesisi Kurulması
Projesi
Ceviz Reçeli Üretim Tesisi
Projesi
Tulum Peyniri Üretim Tesisi
Projesi
200 Başlık Manda Ahır Projesi
Kuru Meyve Sebze İşleme ve
Paketleme Tesisi Projesi
900 Başlık Koyun Ağılı
Projesi
Süt ve Süt Ürünleri İşleme
Kapasite Geliştirme Projesi
Tulum Peyniri Üretim Tesisi
Projesi
Proje
Hibe Tutarı
Toplam
(TL)
Tutarı (TL)
600.000,00
300.000,00
599.250,00
299.625,00
550.000,00
275.000,00
599.000,00
299.500,00
585.000,00
292.500,00
575.200,00
287.600,00
596.500,00
298.250,00
575.200,00
287.600,00
370.000,00
185.000,00
594.000,00
297.000,00
2013
Ödenen
Hibe Tutarı
Devam Ediyor
Bitti
Devam Ediyor
Bitti
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Bitti
Devam Ediyor
Bitti
Devam Ediyor
5.644.150,00 2.822.075,00
Toplam
2014 Yılında Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Kapsamında 12
Adet Proje Başvurusu yapılmış, Bakanlıkça 10 Proje yatırıma alınmıştır. Başvurusu
onaylanan 2 Yatırımcımızla hibe sözleşmesi imzalanmıştır.
DOĞU ANADOLU PROJESİ:
Bakanlığımızca 22/01/2010 Tarihli ve 27470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2010/34 Sayılı Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki İllerde etçi ve kombine ırklar ile
kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararı ile 25/02/2010 Tarih ve 27504 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan uygulama esasları
tebliği ( 2010/4 ) ve (2010/52) kapsamında yürürlüğe girmiştir.
İlimizde 2010 yılında başlayan Doğu Anadolu Projesi kapsamında 2013 yılı sonu
itibariyle 12 adet Damızlık Sığır İşletmesi projesi yatırımları tamamlanmış ve faaliyete
geçmiştir. Söz konusu yatırımların toplam proje bedeli 7.181.930,00 TL dir ve 2.238.152,00
TL hibe ödemesi yapılmıştır.
17
2013 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ
Sıra
No
1
Şirket/Yatırımcı Adı
2
Sipan ith.ihr.san.tic.ltd.şti
3
İsa ERKOÇ
4
Demirtaşlar ltd.şti
5
Tayyip URAL
6
Yıldırım CAYHAN
7
Mehmet ZEKİ TAŞ
8
9
10
11
12
Toplam Yatırım
Tutarı
Ödenen Hibe Tutarı
UygulamaYılı
Durumu
Veysi CAYHAN
195.000
19.000
2010
Tamamlanan
557.000
184.412
2011
Tamamlanan
543.170
182.600
2011
Tamamlanan
465.000
168.000
2011
Tamamlanan
515.860
182.311
2011
Tamamlanan
Tamamlanan
840.000
225.597
2011-2012
760.000
219.576
2011-2012
814.000
232.022
2012
697.900
240.507
2011-2013
814.000
232.000
2012-2013
680.000
232.127
2012-2013
300.000
120.000
2.238.152
2013
Tamamlanan
Fatih DOĞAN
Tamamlanan
Seyfo AYLU
Tamamlanan
İsmet ÇUKUR
Tamamlanan
Ziya KARÇIĞA
Tamamlanan
Necdet SANCAR
TOPLAM
Tamamlanan
7.181.930
2014 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ
S.N
O
Yatırımcı Adı
Toplam Yatırım
Tutarı
Ödenen
Tutarı
UygulamaYılı
Durumu
1
Ali DOĞAN
400.000
144.000
2013
Tamamlanan
2
İrfan ŞAKAR
814.000
199.834
2012
Tamamlanan
3
Fesih AYTIĞ
700.000
233.900
2013
Tamamlanan
TOPLAM
1.914.000
577.734
Hibe
2013 yılında toplam 7 Adet proje yatırıma alınmıştır. Bunlardan 2 tanesi iptal
edilmiştir. 1 adet yatırım tamamlanıp aynı yıl içerisinde hakedişi yapılmıştır. Kalan 4 adet
yatırımcını 2 tanesi de 2014 yılında yatırımını tamamlamıştır. Bu projelere ek olarak 2012
yılından kalan tek projemiz de tamamlanmış ve hak edişi düzenlenmiştir.
DAP kapsamında Damızlık gebe düve, modern ahır ve süt sağım üniteleri
kurulacaktır. Program kapsamında tamamlanan projeler ile; ilimizin damızlık gebe düve
ihtiyacının karşılanması, hijyenik süt elde edilmesi ve ilin ekonomisine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
Sıra No
2013 YILINDA DOĞU ANADOLU PROJESİ DEVAM EDEN YATIRIMCILAR
YATIRIMCI
Toplam Yatırım Tutarı
Toplam Yatırım
UYGULAMA YILI
Hibe Tutarı
3
M.Zeki KARABULUT
400.000
160.000
2013
4
KIZILYAPRAK BESİ
2.000.000
710.000
2013
TOPLAM
2.400.000
870.000
18
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMALARI
Bitkisel Üretim Destekleme Ödemeleri
yılı
2013
destekleme
bitkisel
ödemelerinden
üretim
(hububat
desteği, Organik Tarım sertifikalı fidan,
sertifikalı tohum, yem bitkileri, torak
analiz desteği, gübre ve mazot olarak)
faydalanmak
başvuran
üzere
çiftçilere
Müdürlüğümüze
2013
yılında
14.970.897,32 TL destek ödemesi
yapılmıştır.
2014 üretim sezonunda Yem Bitkileri Desteği,Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği,
Sertifikalı Fidan/Fide,Tohum Kullanım ve Üretim Desteği, Hububat Baklagil Prim Desteği,
Organik Tarım Desteği ve
Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteği başvuruları,dosya
kabulleri,saha çalışmaları ve destekleme süreci devam etmektedir.
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
Tarım havzaları; tarımsal üretim faaliyetlerinin belirli bir plan dahilinde
yoğunlaştırıldığı ve entegre bir şekilde yürütüldüğü, il veya ilçe sınırları ile ayrılmış, aynı
ekolojik ve sosyoekonomik şartlar itibariyle benzerlik ve bütünlük gösteren tarım bölgeleridir.
Proje ile Türkiye genelinde hangi ürünün nerede öncelikli olarak ekilmesi gerektiği ve doğru
ürünlerin desteklenmesini amaçlayan ”Havza Bazlı Destekleme Modeli” düşünülmüştür.
Destekler tarımsal ekoloji, ürün deseni, potansiyel iç ve dış pazar imkanları gibi kıstaslar göz
önüne alınarak yapılmaktadır. Bu belirlemelere göre İlimiz Vangölü ve Zap Havzaları içinde
yer almıştır.09/06/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararla, 2012 yılı üretim
sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünler, fark ödemesi kapsamında desteklenmektedir.
İlimizde Vangölü ve Zap Havzasında yer alan ilçelerimizde desteklenen ürünler aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Havza Adı
Vangölü Havzası
Zap Havzası
Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler
Muş, Van, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Erzurum, Bitlis(Adilcevaz, Ahlat, Güroymak,
Hizan)
Arpa, Aspir, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut
Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis (Merkez, Hizan, Mutki)
Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Pamuk, Aspir, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut
19
2013 Üretim Sezonu Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Desteği
İlçe Adı
Mazot
İsletme
Sayısı
Mazot
Alanı (da)
Mazot Tutarı
(TL)
Kimyevi
Gübre
İşletme
Sayısı
Kimyevi
Gübre Alanı
(da)
Kimyevi
Gübre Tutarı
(TL)
Toprak
Analizi
İşletme
Sayısı
Toprak Analizi
Alanı (da)
Toprak Analizi
Tutarı (TL)
Toplam Tutar
(TL)
ADİLCEVAZ
2427
328530,408
1277671,03
2418
322979,559
1632666,36
2056
280818,547
702049,87
3612387,26
AHLAT
2596
326809,630
1377605,26
2585
317234,165
1681012,39
1326
180764,346
451914,30
3510531,95
GÜROYMAK
789
51239,262
222567,13
788
49813,148
274874,21
96
13767,645
34419,29
531860,63
HİZAN
891
26124,751
112300,35
891
26047,375
143222,77
9
563,928
1409,82
256932,94
MERKEZ
146
7726,973
33046,44
146
7201,145
39426,09
13
1677,715
4194,31
76666,84
MUTKİ
448
21334,587
90444,79
448
21181,510
115087,30
6
1237,432
3093,59
208625,68
TATVAN
989
89998,371
393270,95
987
88849,317
491828,97
354
46496,970
116243,10
1001343,02
Toplam
8286
851763,982
3506905,95
8263
833306,219
4378118,09
3860
525326,583
1313324,28
9198348,32
2013 Üretim Sezonu Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Fark Desteği
İlçe Adı
Mazot
İsletme
Sayısı
Mazot
Alanı (da)
Mazot
Tutarı (TL)
Kimyevi
Gübre
İşletme
Sayısı
Kimyevi Gübre
Alanı (da)
Kimyevi
Gübre Tutarı
(TL)
Toprak
Analizi
İşletme
Sayısı
Toprak
Analizi Alanı
(da)
Toprak
Analizi Tutarı
(TL)
Toplam Tutar
(TL)
ADİLCEVAZ
3
417,626
1758,03
3
416,376
2249,59
3
380,597
951,50
1341,79
AHLAT
7
708,152
3075,15
7
662,154
3595,35
7
567,848
1419,64
3503,01
MUTKİ
4
141,671
609,20
4
141,671
779,21
0
0,000
0,00
1167,82
TATVAN
3
152,426
655,44
3
152,426
838,35
0
0,000
0,00
1493,79
Toplam
17
1419,875
6097,82
17
1372,627
7462,50
10
948,445
2371,14
7506,41
20
2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2013 Desteği
İlçe Adı
MERKEZ
Desteğe Tabi
İşletme Sayısı
Desteğe Tabi
Alan Toplamı
(Da)
7
91,036
ADİLCEVAZ
499
29.514,926
Yonca (Kuru)
Yonca
(Sulu)
Korunga
88,736
2,300
12.623,381
1845,234
15.001,211
Silajlık
Mısır (Sulu)
Fiğ
Toplam Destek
Miktarı (TL)
4.528,80
45,1
1.074.394,07
516,612
119.532,89
HİZAN
74
1.032,286
41,000
576,752
414,534
TATVAN
96
2.769,399
1.322,185
389,737
540,865
GÜROYMAK
139
2.775,518
275,510
1938,188
40,000
278,78
243,04
136.189,60
AHLAT
151
4.680,512
1.301,491
942,365
2.012,792
389,929
33,935
197.107,04
MUTKİ
125
2.258,753
TOPLAM
Havza Adı
1.091
43.122,430
2230,803
15.563,567
8011,815
Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler
21
46.648,96
27,95
18.011,702
1258,371
113.636,40
276,98
1.692.037,76
Vangölü Havzası
Zap Havzası
Muş, Van, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Erzurum, Bitlis(Adilcevaz, Ahlat, Güroymak,
Hizan)
Arpa, Aspir, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut
Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis (Merkez, Hizan, Mutki)
Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Pamuk, Aspir, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut
22
2013 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan Kullanımı Desteği
İlçe Adı
Fidan Türü
AHLAT
AHLAT
AHLAT
GÜROYMAK
Kayısı
TATVAN
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
Elma (Diğer)
Kiraz
Elma (Diğer)
Ceviz
Elma (Diğer)
Elma (Golden)
Toplam
Çiftçi
Sayısı
1
3
3
1
Fidan
Sayısı
Sertifikalı
Alan (da)
Standart
Alan (da)
Toplam
Alan (da)
210
1.894
5.700
6.945
0,000
0,000
0,000
0,000
10,092
30,304
55,600
467,392
10,092
30,304
55,600
467,392
Destekleme
Tutarı
(TL)
1009,20
4545,60
8340,00
46739,20
1
1
1
7.000
500
100
0,000
0,000
0,000
21,000
8,400
1,600
21,000
8,400
1,600
3150,00
840,00
160,00
11
22349
0
594,388
594,388
64.784,00
Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği: Hububat Fark ödemeleri dilimler
halinde ödenmekte olup, 2013 yılına ait süreç devam ettiğinden ilk parti kapsamında ödenen
miktar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.
23
Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği (1. parti)
İlçe Adı
İsletme Sayısı
Miktarı (TL)
ADİLCEVAZ
AHLAT
88
211
83534,32
246337,37
GÜROYMAK
8
8303,99
MERKEZ
1
1680,00
TATVAN
39
42641,06
382496,74
347
Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği (2. parti)
İl Adı
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
İlçe Adı
İsletme Sayısı
ADİLCEVAZ
112
106211,59
AHLAT
69
61395,74
GÜROYMAK
16
28148,43
TATVAN
8
23843,05
Toplam
Miktarı
(TL)
219598,81
205
2013 Üretim Sezonu Prim Uygulamaları 2013 (Ayçiçeği)
İlçe Adı
İsletme Sayısı
ADİLCEVAZ
9
27766,20
AHLAT
68
233374,29
GÜROYMAK
2
13634,89
TATVAN
2
3684,00
Toplam
Miktarı
(TL)
81
278459,38
2014 Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Kullanımı (Güzlük)
İlçe Adı
İşletme Sayısı
Destekleme Alanı (da)
Destekleme Miktarı
(TL)
102.686,73
AHLAT
122
13691,557
ADİLCEVAZ
48
6.164,95
46.087,16
MERKEZ
1
100,00
750,00
GÜROYMAK
6
441,74
3.313,08
TATVAN
35
3.523,60
26.322,84
TOPLAM
212
23921,85
179.159,81
24
2007 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi
İlçe Adı
İşletme Sayısı
Toplam Desteklenen Miktar (TL)
ADİLCEVAZ
1
560,19TL
AHLAT
2
5.149,98TL
5.710,17TL
Toplam
2008 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi
İlçe Adı
ADİLCEVAZ
AHLAT
İşletme Sayısı
14
4
Toplam Desteklenen Miktar (TL)
12.600,76TL
4.348,01TL
16.948,77TL
2009 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi
İlçe Adı
ADİLCEVAZ
İşletme Sayısı
20
AHLAT
36
53.076,69TL
GÜROYMAK
17
22.678,94TL
TATVAN
17
26.120,71TL
Toplam Desteklenen Miktar (TL)
20.744,88TL
122.621,22TL
2010 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi
İlçe Adı
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
MERKEZ
MUTKİ
TATVAN
İşletme Sayısı
32
161
23
1
1
45
Toplam Desteklenen Miktar (TL)
37.697,35TL
202.615,77TL
33.225,92TL
1.667,78TL
771,72TL
67.400,46TL
343.379,00TL
2011 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi
İlçe Adı
AHLAT
MUTKİ
TATVAN
İşletme Sayısı
1
1
5
Toplam Desteklenen Miktar (TL)
2.125,00TL
1.570,00TL
5.459,82TL
9.154,82TL
25
Organik Tarım
Organik tarım birim toplantıları 3 ayda bir toplantılarını muntazam bir şekilde
gerçekleştirmektedir.
Bitlis ili ve ilçelerine bağlı köylerde organik tarımın geliştirilmesine yönelik “Bitlis ili
organik tarımın geliştirilmesi eğitim projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında;
- İlçe Müdürlükleri köylerde görevli teknik elemanların konu ile ilgili bilgilendirme
toplantıları yapıldı
- İlköğretim öğrencilerine yönelik Organik Tarım seminerlerinin düzenlenmesine
hedeflenmektedir.
- İlçe bazlı çiftçi eğitimleri planlanması yapılmış olup İlçe personelleri ve TARGEL
personelleri köylerde konu ile ilgili toplantılara devam etmektedirler.
- Organik tarım ilşe ilgili Bitlis TV de Televizyon programı yapıldı.
- 400 Adet organik tarım ile ilgili liflet basıldı.
İl ve ilçelerde Organik Tarım desteklemesine başvuran çiftçi örgütleri ve çiftçi
dosyalarının kontrolleri çalışmaları devam etmektedir
2014 Yılı Üretim Sezonunda üterimi yapılan ürünler için 2013 yılında Organik Tarım
Desteği miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Organik Tarım Müteşebbis denetlemeleri
kapsamında 2013 yılında 88 organik tarım üreticisi denetlenmiş ve denetlemeler sonucu
herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. 2014 yılında ise müteşebbis denetimleri devam
etmektedir.
26
2013 Yılı Organik Tarım Kesin İcmali
İlçe Adı
İsletme Sayısı
Destekleme
Alanı (da)
Miktarı
(TL)
ADİLCEVAZ
201
30545,277
305512,77
AHLAT
225
25369,152
257793,36
GÜROYMAK
21
3315,092
33150,92
MERKEZ
2
757,453
7574,53
TATVAN
52
4685,604
48355,44
64672,578
652387,02
Toplam
501
2013 Üretim Sezonu Organik Tarım 2013 Ödemesi Manuel İcmali (İcmal-1)
İlçe Adı
İsletme Sayısı
AHLAT
1
Toplam
Destekleme
Alanı (da)
12,5
1
12,5
Miktarı
(TL)
122,5
122,5
2013 yılı Sertifikalı Tohumluk Üretimi Desteği :
2013 yılı sertifikalı Tohumluk Üretim Destekleme Süreci devam etmektedir.
İlçe Adı
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
TATVAN
TATVAN
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
TATVAN
TOPLAM
2013 Üretim Sezonu Sertifikalı Tohumluk Kullanımı
İsletme
Destekleme
Miktarı
Sayısı
Alanı (da)
(TL)
74
10807,910
79
9222,805
17
1103,364
11
844,910
8
818,750
1
48,000
190
14952,859
1
211,000
2
77,286
383
38086,884
27
64622,45
53527,26
6620,19
5069,46
4912,50
192,00
595433,11
8440,00
618,29
739.435,26
Torba Kanun Kapsamında 2011 Üretim Sezonu Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil)
İlçe Adı
İsletme Sayısı
Destekleme
Miktarı
Alanı (da)
(TL)
ADİLCEVAZ
330
0,000
345464,56
AHLAT
447
0,000
564847,90
GÜROYMAK
51
0,000
54852,93
TATVAN
77
0,000
93581,94
Toplam
905
0,000
1058747,33
2014 YILI BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI
İlimiz geneli Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensipleri kapsamında tüm
ilçelerimizin katılımı ile teknik personel eğitimi düzenlenmiş olup 2014 yılında yapılacak
çalışmaların değerlendirilmesi ve programı yapılmıştır. Eğitime merkez ve ilçelerden 15
kişinin katılımı sağlanmıştır. Toplantıda aşağıdaki konuların değerlendirme ve programlaması
yapılmıştır.











Çekirge Mücadelesi
Süne Mücadelesi
Tohumculuk Piyasasının Denetimi
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayi Kontrolü
Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrolleri
Bitki Sağlığı Konularında Çiftçi Eğitimleri
Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Çalışmaları
Entegre Mücadele Projeleri
Özel Sürvey Programları
Diğer Zirai Mücadele Uygulama Programı
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması
28
Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele:
Üreticilerin mücadele yöntemlerini bizzat kendileri uygulayıp, Müdürlüğümüzce
piyasa da ilaç ve alet bulundurulmasını sağlamak ve çiftçilerimize mücadele konularında bilgi
verilerek program uygulatılmaktadır. İlimizin bitkisel ürünlerine zarar vermesi muhtemel 28
adet hastalık ve zararlı programa alınmıştır. Program çerçevesinde yürütülen sürveylere bağlı
olarak,
ekonomik zarar eşiğinin üzerindeki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar
önerilmektedir.
İlimizde yetiştirilen kültür bitkilerinde
görülen
hastalık
ve
zararlılarla
mücadele
yöntemlerini üreticilerimize benimseterek, ürün
kayıplarının önüne geçmek ve zirai mücadele
ilaçlarının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımını
engellemek amacıyla, şubemizce ilimiz ilçe ve
köylerinde çiftçi eğitim toplantıları yapılmaktadır.
En önemli mücadele konuları olarak; Süne,
Çekirge, Fındık kurdu, Yaprak Biti, Meyve iç Kurdu
zararlıları ile Ceviz Antraknoz hastalığı gelmektedir. Söz
konusu hastalık ve zararlılarla ilgili olarak mücadele
dönemleri
de
dikkate
bilgilendirilmesi
alınarak
amacıyla
çiftçi
üreticilerimizin
toplantıları
düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda İlimiz genelinde
sürvey çalışmaları yapılmakta ve çiftçiler ilgili konularda
bilgilendirilmektedir.
29
BİTLİS İLİ 2014 YILI ZİRAİ MÜCADELE PROGRAM TEKLİF FORMU
Mücadele
Şekli
D.ZM.U
Zarar Adı
Toplam
Ekiliş Alanı
(da)
2.079 Bağ Küllemesi
Mücadele
Metodu
Program
Değeri
Birimi
Kimyasal
410
Da
D.ZM.U
431.553
Buğday Pas Hastalıkları
Kimyasal
4.500
Da
D.ZM.U
431.553
Buğday Sürme Hastalıkları
Kimyasal
800
Da
D.ZM.U
431.553 Buğday Arpa Tarlalarında Geniş
yapraklı Yabancı Otlar
Kimyasal
400
Da
D.ZM.U
431.553
Kimyasal
5.000
Da
D.ZM.U
476.182 Tarla Fareleri
Kimyasal
1.600
Da
D.Y.M.
476.182 Yerli Çekirge
Kimyasal
7.500
Da
Süne
D.ZM.U
9.461 (Meyvede) Yaprakbitleri
Kimyasal
175
D.ZM.U
9.461 Akarlar (Meyvede)
Kimyasal
46
Da
D.ZM.U
9.461 Ağ Kurtları
Kimyasal
593
Da
D.ZM.U
9.461 Elma İçkurdu
Kimyasal
653
Da
D.ZM.U
9.461 Elma Karalekesi
Kimyasal
115
Da
D.ZM.U
3.502 Meyve Monilyası(Mumya)
Kimyasal
D.ZM.U
7.013 Sebzelerde Bozkurt
Kimyasal
625
Da
D.ZM.U
7.013 Sebzelerde Danaburnu
Kimyasal
840
Da
D.ZM.U
7.013 Sebzelerde Kırmızı Örümcekler
Kimyasal
190
Da
D.ZM.U
7.013 Sebzelerde Yaprakbitleri
Kimyasal
1.290
Da
D.ZM.U
7.013 Domates,Patlıcan ve Patateste
Erken Yaprak Yanıklığı
Kimyasal
295
Da
D.ZM.U
7.013 Fasulye Antraknozu
Kimyasal
5
Da
12
Da
Da
D.ZM.U
37.616 Patates Böceği
Kimyasal
850
Da
D.ZM.U
37.616 Patates Mildiyösü
Kimyasal
300
Da
D.ZM.U
37.616 Patateste Adi Uyuz
Kimyasal
400
Da
Kimyasal
5.250
Da
D.ZM.U
343.217 Yonca Hortumlu Böceği
D.ZM.U
7.026 Fındık Kurdu
Kimyasal
500
Da
D.ZM.U
7.026 Ceviz Antraknozu
Kimyasal
1.225
Da
30
Özel Sürvey Çalışmaları
Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılında
özel sürvey kapsamında değerlendirilmiş, İlimizde tarımı yapılan bitkilere yönelik Diğer Zirai
Mücadele Uygulamaları kapsamında üretim sezonu boyunca arazilerde kontrol çalışmalarına
devam edilmektedir. Sürvey çalışmalarının zamanında yapılabilmesi için merkez ve ilçelerde
teknik personelden oluşan 6 Sürvey Ekibi oluşturulmuştur.
Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılı özel
sürvey kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda patates siğili ve nematod için 5 adet
yemeklik patates alanlarından toprak numunesi alınmış olup Adana Biyolojik Mücadele
Arşatırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sertifikalı üretim alanlarından toprak
numuneleri alım iş ve işlemleri devam etmektedir. Şarka virüsü için 13 adet sert çekirdekli
meyve ağaçlarından numune alınıp Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu
Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sonuçları beklenmektedir.
Sürvey Konusu
Program
Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklüğü
Keşif
Epitrix Similaris
Keşif
Patates Halkalı Çürüklüğü
Keşif
Patates Siğili
Keşif
Patates Kist Nematodu
Keşif
Şarka Virüsü
Keşif
Entegre Mücadele
Entegre Mücadele kapsamında Hizan İlçemizde
Bağ Entegre Mücadelesi için 75 dekar Bağ bahçesi için 10
çiftçi ve Ahlat İlçemizde Patates Entegre Mücadelesi için
de 960 dekar ve 24 çiftçi programa alınmış ve çalışma
planları uygulamaya konulmuştur. Adilcevaz, Tatvan ve
Güroymak ilçelerimizde toplam 3.200 dekar alanda 72
çiftçi ile Buğday Entegre Mücadelesi programlanmıştır.
2014 yılı üretim sezonunda teorik ve pratik olmak üzere
entegre mücadele eğitimleri devam etmektedir.
31
Şarka Virüsü
İlimizin sert çekirdekli meyve ağaçlarında Şarka
virüsünden ari olarak kalmasını sağlamak için 2014 yılında
şarka
Virüsü
Mücadele
Projesi
kapsamında
sürvey
çalışmaları yapılmış olup 13 adet yaprak numunesi alınarak
Diyarbakır
Zirai
Müdürlüğüne
Mücadele
gönderilmiş
olup
Araştırma
numune
İstasyonu
sonuçları
beklenmektedir.
Süne Mücadelesi:
İlimizde Adilcevaz İlçesinde 2009 yılında tespit edilen süne zararlısı 2011 yılında
programa alınarak, mücadele uygulaması için çiftçilere yoğun bir şekilde eğitim verilmiştir.
2014 yılında 4 personelden oluşan bir ekip ile çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma
kapsamına İlimiz Adilcevaz ilçesi başta Aygır Gölü ve Yıldız Köyleri olmak üzere Süphan
dağı yakınlarındaki köyler de 5000 dekarlık alanda ilkbahar kışlak sayımları ve hububat
alanlarına inişler gözlemlenmiş, hububat alanlarında yapılan nimf sayımlarında ekonomik
zarar eşiği görülen köylerde çiftçilere çiftçi mektubu, SMS ve birebir görüşmeler neticesinde
ilaçlamaya gidilmiş ve başarı sağlanmıştır.
Devlet Yardımı Mücadelesi (Çekirge Mücadelesi):
32
2014 yılı içinde İlimiz, Hizan, Güroymak ve Mutki İlçelerine bağlı köylerde 7.500
dekar alanda yerli çekirge mücadelesi programlanmıştır. Program dâhilinde çalışmalar devam
etmekte olup özellikle Mutki İlçesinde yoğun görülen garsiyat alanlarında yaklaşık 3500
dekar alanda ilaçlama yapılmıştır. Birkaç yıldır ekonomik zarar eşiğine ulaşan yerli
çekirgelere karşı kimyasal mücadele yapılarak, çekirgelerin bu bölgelerdeki tarımsal ürünlere
zarar vermeleri büyük oranda engellenmiştir.
Fidan Satış Yerlerinin Kontrolü:
İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca erken ilkbaharda ilimize diğer illerden
gelen 10 fidan satıcısının getirdiği çeşitli meyve fidanı (elma, armut, ceviz, kiraz, şeftali) satış
yerlerine konuşlandırılmış olup kontroller yapılmıştır. Yapılan kontroller neticesinde
karantina kapsamında herhangi bir hastalık etmenine rastlanılmamıştır. Gelen fidanların bitki
pasaportu sistemi kayıtları kontrol edilmiştir.
33
Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt
Altına Alınması Çalışmaları
İlimizde üretimi yapılan bitkisel ürünlerde
görülen hastalık ve zararlılara karşı kullanılan zirai
mücadele ilaçlarının daha bilinçli kullanılması ve
ilaç kalıntılarına bağlı çevre kirlenmelerinin en aza
indirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda reçete yazma belgesi bulunan
teknik elemanlarca 2014 yılı içerisinde ilaçlama
eşiğine gelen hastalık ve zararlılara yönelik zirai ilaç
reçetesi yazılmaktadır. Ayrıca bitkisel üretimde
kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarının
tutulması ve izlenmesi amacı ile çiftçilere üretici
kayıt defteri verilmektedir.
İlimizde mevcut bulunan Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makine
Bayileri düzenli olarak kontroller yapılmaktadır.
2014 Yıllı Zirai İlaç Ve Zirai Alet-Makine Bayilerin Denetim Tablosu:
FAALİYET KONUSU
Mevcut
Bayi Sayısı
Yıl İçerisinde
yapılan Kontrol
sayısı
Ruhsat Verme
Zirai Mücadele
İlaçları Bayi
Zirai Mücadele Alet ve
Makineleri Bayi
8
7
1
4
4
Ruhsat
İptali
---
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması:
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
kapsamında 2014 yılında 6 sertifikalı tohumluk patates üreticisi ile yemeklik patates
üreticileri kayıt altına alınma işlemleri devam etmektedir. Kayıt öncesi muhtarlara ve
çiftçilere kayıtlarının yapılması çağrısında bulunulmuş ve çiftçi mektupları gönderilmiştir.
34
Tohumculuk Faaliyetlerimiz:
Tohumculuk Kanunu kapsamında İlimizde
bitkisel üretimde kullanılacak tohumlukların çeşit
safiyetini devam ettirmek, fiziksel özelliklerini
muhafaza etmek, verim ve kalitede arzulanan
hedefe ulaşmak ve de dolaysıyla üreticilerimize
sertifikalı
tohumluk
kullandırmak
tohumluk
bayii
tohumluk
sertifikalandırma çalışmaları teknik
denetim,
amacıyla
ruhsatlandırma
ve
elemanlarımızca yapılmaktadır. İlimizde 2014
yılında
6
adet
sertifikalı
tohum
üreticimiz
bulunmaktadır. İlgili üreticilerden beyanname alım
işlemleri devam etmektedir.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SERTİFİKALI PATATES ÜRETİMİ
Toplam Ekim Alanı (da.)
Toplam Üretim Miktarı(Ton)
164
820
441
2.200
600
3.315
803
4.015
1.480
8.615
2.553,63
12533
Beyannameler verilecek
İlimizde geniş bir alanda üretimi yapılan yemeklik patateslerin, sertifikalı tohumluk
ihtiyacını karşılamak ve Patateste Karantina Etmeni Zararlı Organizmaların görüldüğü
bölgelerden gelebilecek hastalıklı patateslerin İlimiz topraklarına bulaşmasını önlemek
amacıyla 2008 yılından itibaren sertifikalı tohumluk patates üretimine ağırlık vermekteyiz.
2008 yılında 441 dekar alanda sertifikalı patates tohumluğu üretimi yapılırken 2013 yılında
2.553,63 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir.
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu, 15.05.2009 Tarih ve 27229 Sayılı Tohumculuk
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği ve 03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı
Meyve ve Fidan Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği çerçevesinde
yapılan çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır. İlimiz genelinde bulunan 7 adet tohumculuk bayisi
belirli bir periyotla kontrol edilmiştir.
35
Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi
Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ilimizde ekim alanı oluşturmak ve
ürün desenini geliştirmek amacı ile İlimiz iklim şartlarına uygun 2500 kg sertifikalı aspir
tohumu alımı gerçekleştirilmiş olup Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde çiftçilere
dağıtılmıştır.
2014 Yılı Tohum Bayileri
Bayii
Sayısı
Bu yıl ruhsat
Verilen
Ruhsatı
İptal
Edilen
7
Yapılan
Denetim
Sayısı
7
Toplam
Bayii
Sayısı
7
EĞİTİMLER
Ankara ilinde 04-05 Mart 2014 tarihinde yapılan Bitki Sağlığı ve Karantina Mevzuatı
konulu eğitime İlimizden bir personelin katılımı sağlanmıştır.
Erzurum ilinde yapılan bitki koruma ürünü ve makinelerinin arzı ve kontrolü
çalıştayına ilimizden 1 personelin katılımı sağlanmıştır.
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde I. Dönem 14-18 Nisan
2014 ve 2. Dönem 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Buğday Entegre Mücadele eğitimine
Adilcevaz İlçe Müdürlüğünden 1 personelin katılımı sağlanmış olup Ankara Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde I. Dönem 23-27 Haziran 2014 ve 2. Dönem 18-22
Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak Patates Entegre Mücadele Eğitimine de Ahlat İlçemizden
1 personelin katılımı sağlanacaktır. İyi tarım uygulamaları eğitimine İl Müdürlüğümüzden 2
personelin katılımı sağlanmıştır.
İlimiz toplantı salonunda 2014 yılı bitki sağlığı Uygulama Programı kapsamında İlçe
Müdürlüklerimizden 2 şer personelin katılımı ile 2014 yılı yapılacak çalışmaların ile ilgili
Nisan ayında bir toplantı gerçekleştirildi.
İlimiz toplantı salonunda 28.04.2014 tarihinde 2014 yılı Sertifikalı patates üretimi
yapacak üreticilerimiz ile bir toplantı yapılmış olup sertifikasyon iş ve işlemleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmıştır.
36
İlimiz genelinde Bitki Koruma Ürünlerinin
Uygulama
Usul
Ve
Esasları
Yönetmeliği
çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı
eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
İl
ve
İlçe
Müdürlüklerimizce 15-31 Ocak tarihlerinde Bitlis
İli genelinde 5 ilçede bitki koruma ürünleri, bitki
korumanın temel prensipleri, zirai mücadele
uygulamaları ve insan ve hayvan sağlığına,
çevreye etkisi, kalıntı sorunu gibi konularda
toplam
53
çiftçiye
Uygulama
Bitki
Koruma
Eğitimleri
Ürünleri
verilerek
belgelendirilmişlerdir.
Mart ayında Diyarbakır Zirai Araştırma istasyonu Müdürlüğünden konu uzmanlarının
katılımı ile Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde süne mücadelesi kapsamında
yapılan eğitime il Müdürlüğümüz ve Adilcevaz İlçe Müdürlüğünden toplam 7 personel ile
katılım sağlanmıştır.
Çiftçilerimize dağıtılmak üzere aşağıdaki tabloda miktarı belirtilen konularda liflet
basımı gerçekleştirmiş olup İlçe müdürlüklerimize gönderilmiştir.
Liflet İsmi
Adet
400
500
400
400
400
400
1000
Buğday Pas Hastalığı Mücadelesi
Elma İç Kurdu Mücadelesi
Patates Böceği Mücadelesi
Ceviz Antrakozu Mücadelesi
Süne Mücadelesi
Yonca Hortumu Mücadelesi
Çekirge Mücadelesi
Patates Karabacak Hastalığı Mücadelesi
500
37
Gübre Bayilerinin Denetlenmesi:
İlimiz merkezi ile ilçelerinde faaliyet gösteren 27 adet gübre satış bayii bulunmaktadır.
Nisan ayında İlçe müdürlüklerimizden sorumlu teknik personellerin katılımı ile İl
Müdürlüğümüz merkez binasında Kimyevi gübre bayi denetim iş ve işlemleri ile ilgili toplantı
düzenlenmiştir. Gübre Bayilerinin bayilik sözleşmesi, tescil belgeleri, depo şartları ve etiket
bilgileri yönünden denetlenmiştir. 2014 yılı içerisinde ilimiz genelinde faaliyet gösteren 26
gübre bayiimiz birer defa denetlenmiştir.
Gübre Satış Bayii Sayısı
Denetim Sayısı
Merke
z
2
2
Adilceva
z
4
3
Ahla
t
8
8
Güroyma
k
3
3
Hiza
n
4
4
Mutki
0
0
Tatva
n
6
6
Toplam
27
26
2014 YILI 6 AYLIK GÜBRE TÜKETİMİ/ TON
GÜBRE CİNSİ
%26 A.N
%26 CAN
%33 A.N.
% 21 A. Sülfat
10-25-20
20-20-0 Kompoze
15-15-15 ZN
20-20-0 NP
TSP
DAP(18-46)
ÜRE ( % 46)
süper pancar(13-1815+2(MgO)
Ocak
Şubat
11
Mart
28,50
12
61
39
1
Nisan
203,85
218,55
556,45
46,25
26,75
1
Mayıs
54,7
8,85
247,05
82,55
16,8
Haziran
5
35,5
113,95
18
3
Toplam
303,05
274,90
979,5
196,05
47,55
1
22
12
15
49,75
26
107,2
20,8
3,25
17,1
160,75
195
8
173,4
996,45
97,5
244,8
17,8
44
194,2
61,8
0
483,3
1480,25
8
46
51,5
84
3,75
1,05
10,25
16,75
15.15.15.OMe
843,4
Kompoze (12.30.12)
TOPLAM
17,8
60,35
578,25
38
3193,35
185,25
843,4
964,25
244,25
5058,25
4342 SAYILI MERA KANUNU ÇALIŞMALARI
4342 sayılı Mera Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanunda belirtilen
hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili kanunun 6. maddesi gereğince İlimizde Sayın
Valimizin görevlendirdiği Vali Yardımcısı başkanlığında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünden iki, Kadastro İl Müdürlüğünden bir, İl Defterdarlığından (Milli Emlak
Müdürlüğü ve Muhakemat Müdürlüğü) iki, Orman İşletme Müdürlüğünden bir ve İl Özel
İdaresinden bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşturulan İl Mera Komisyonu ile bu
Komisyona bağlı olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 3
teknik ekip vasıtası ile çalışmalar yürütülmektedir.
Mera Tespit ve Tahdit Çalışmaları
4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında 2014 yılı itibariyle 1, 2 ve 3 nolu Mera Teknik
Ekiplerimizce İlimizde mera tespit çalışmaları tamamlanmış Hizan İlçesinden 3 köyde ve
Adilcevaz İlçesinden 2 köyde olmak üzere, toplamda 5 köyde mera tahdit çalışmaları
yapılması planlanmıştır. 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Hizan İlçesinden Yukarı Ayvacık,
Kepirli ve Kapısuyu Köylerinde Tahdit askısına çıkılmıştır.
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi
2014 yılı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 2014
yılı ilkbaharında üreticiler tarafından ekimi yapılmak üzere 116 torba (her torbada 50.000
adet ) silajlık mısır tohumu alımı yapılmıştır. Bunların 55 torbası haricinde geri kalan tüm
Silajlık Mısır tohumları üreticilere dağıtılmıştır.
39
2014 Yılı Göçere Mevsimlik Mera Kiralama İşlemleri
İLÇESİ
KÖY
BELEDİYE
KİRALANAN
(Meralar)
ALAN
(Ha.)
KİRALAMA
SÜRESİ
(Mevsimlik)
KİRALAMA
BAŞLANGIÇ
YILI
Mutki
Yeniköy
Mera
200
5 Ay
2014
Ahlat
Uludere
Mera
199.6
5 Ay
2014
2014 yılında 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle; 2 köyümüzde 399.6 hektar ihtiyaç
fazlası mera alanı İl dışından gelen göçerlere mevsimlik olarak kiralanmıştır. Ayrıca yine 1
Temmuz 2014 tarihi itibariyle 3 kişi muvafakat aldıkları ya da kendilerine ait tapulu çayır
vasfındaki arazilerinin göçerlere kiralanabilmesi için, İl Müdürlüğümüzden Otlatma
Kapasitesinin belirlenmesini talep etmişlerdir. İl Mera Teknik Ekibimiz de toplam 5.149
dekar yüzölçümlü tapulu arazide yapmış olduğu çalışmada, 257,4 BBHB (2.557 koyun)
otlayabileceğini tespit etmiş ve dilekçe sahiplerine resmi yazıyla bildirmiştir.
Satış ve Diğer Yapılması Düşünülen Tasarruf İşlemleri
Bitlis Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlüklerinden gönderilen Tescil-TahsisSatış yazılarıyla ilgili olarak; İl Mera Komisyonumuza bağlı olarak çalışan Mera Teknik
Ekiplerimiz zeminde gerekli çalışmaları yaparak söz konusu alanlara ilişkin raporları
düzenleyerek ilgili kurumlara bildirmiştir.
Mera Şikayetleri (Meraya Yapılan Tecavüzler)
Mera Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince; İlçe Kaymakamlıkları ile Valilik
Makamı’na intikal eden mera şikayetleri (meraya yapılan tecavüzler) hakkında İl Mera
Teknik Ekipleri tarafından yerinde yapılan tespit ve incelemelerin sonucuna göre 3091 sayılı
Taşınmaz Mallara Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi veya 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bilgi
verilmektedir.
40
Mera Kanunu 14. Madde Tahsis Amacı Değişikliği İşlemleri
2014 yılında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Mera Birimince sürdürülen 4342 sayılı Mera Kanunu 14. Madde Tahsis Amacı
Değişikliği işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İLÇENİN ADI
KÖY/BELDENİN ADI
PARSEL NO
VASFI
TOPLAM ALAN
(m2)
TAD'IN
DAYAN
AĞI
TALEP EDEN
KURUM
YATIRIM KONUSU
TALEP
TARİHİ
TALEP
EDİLEN
ALAN (m2)
TAHSİS EDİLEN
ALAN (m2)
GÜROYMAK
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
567 549 550
MERA
789.050,00
14/d
GÜROYMAK
BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR
PLANI
12.02.2013
587.500,00
GÜROYMAK
DEĞİRMENKÖY KÖYÜ
399
MERA
68..253,00
14/c
BİTLİS İL MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL YAPIMI
25.02.2013
7.219,00
G.oymak
Belediyesi eksik
evrakları
göndermedi
20 yıllık ot parası
yatırılmamış
ADİLCEVAZ
ALACAATLI MAH.
104-1
MERA
45.200,00
14/c
KARAYOLLARI
11.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
YOL BOYU TESİS
SAHASI
26.09.2013
12.832,43
İşlemler Devam
Etmekte
MERKEZ
TABANÖZÜ KÖYÜ
331
MERA
5.940.000,00
14/a
TURAP
MAD.LTD.ŞTİ.
BARİT MADENİ
ARAMA FAALİYETİ
02.07.2013
15.500,00
İşlemler Devam
Etmekte
MERKEZ
TABANÖZÜ KÖYÜ
79
MERA
164.061,443
14/c
TURKCELL İLETİŞİM
HİZ. A.Ş.
VERİCİ İSTASYONU
KURULUMU
02.05.2014
100
İşlemler Devam
Etmekte
HİZAN
KARLITEPE
104 Ada 1
Parsel
MERA
3.651.296,00
14/c
TURKCELL İLETİŞİM
HİZ. A.Ş.
VERİCİ İSTASYONU
KURULUMU
07.05.2014
100
İşlemler Devam
Etmekte
HİZAN
HARMANDÖVEN
136 Ada 1
Parsel
MERA
1.100.784,386
14/c
TURKCELL İLETİŞİM
HİZ. A.Ş.
VERİCİ İSTASYONU
KURULUMU
02.05.2014
100
İşlemler Devam
Etmekte
MERKEZ
YÜCEBAŞ
33
MERA
337.654,907
14/c
TÜRK TELEKOM A.Ş.
VERİCİ İSTASYONU
KURULUMU
12.05.2014
100
İşlemler Devam
Etmekte
ADİLCEVAZ
ATATÜRK MAHALLESİ
141 Ada 1
Parsel
MERA
64.000,00
14/c
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL YAPIMI
24.06.2014
20.000,00
İşlemler Devam
Etmekte
AHLAT
ERKİZAN MAHALLESİ
1121 ADA 1
Parsel
MERA
1.943.497,00
14/C
BİTLİS GENÇLİK
HİZMETLERİ VE
SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
KAYAK TESİSİ
YAPIMI
17.01.2014
50.031,86
İşlemler Devam
Etmekte
41
HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞMALARI
İlimizde hayvan sağlığı çalışmalarında Bakanlığımız program ve hedefleri basarıyla
gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki büyükbaş hayvan varlığının tamamı TÜRKVET kapsamında kayıt
altına alınmıştır. TÜRKVET sisteminde kayıtlı işletme sayısı 26.537’dür. Hayvancılık isletmelerinin
kayıt altına alınarak hastalık, aşılama, hayvan hareketlerinin kontrolü ve denetlenmesi amacıyla TürkVet veri tabanı kullanılarak işletme ve hayvanların bilgisayar ortamında güncellenmesi çalışmaları
sürdürülmektedir.
3.3.1. Hayvan Aşılama ve Sağlık Taramaları
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında Brucella, PPR ve Şap
aşılaması program dahilinde tek periyot, halinde uygulanmış olup rutin tarama kontrolleriyle
hastalıklardan koruma çalışmaları sene boyu aralıksız olarak devam etmektedir.
5996 sayılı Kanun gereğince salgın hayvan hastalıkları ile ilgili ihbarlar aynı gün içinde
mahallinde değerlendirilmektedir. Hastalığın durumuna göre ölen hayvanlardan marazi madde alınarak
incelenmek ve araştırılmak üzere ilgili Araştırma Enstitülerine gönderilmektedir. Laboratuar
sonuçlarına göre gerekli idari ve fenni tedbirler yerinde alınmaktadır. Programlı brucella aşılaması
neticesinde ilkbahar döneminde ilimizdeki küçükbaş hayvanların %48’i programlı PPR aşılaması
neticesinde ve Programlı Şap aşılaması neticesinde İlkbahar döneminde ilimizdeki Büyükbaş
Hayvanların % 94’i aşılanmıştır.
2014 yılında Bitlis il genelinde yapılan hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışma
sonuçları çizelgedeki gibidir.
Hastalığın Adı
Uygulama Sonuçları
İlkbahar
(*)
Şap
B.Baş
K.Baş
Koyun-Keçi Bru. Genç
Koyun Keçi Vebası
Sığır Brusellozu Genç
Şarbon
B.Baş
K.Baş
Kuduz K.Köpek
Enteretoxemia K.B.
Koy-Keçi Çiçek
Keçi Ciğer Ağrısı
Agalactia
Program
Gerçekleşme % si
Mihrak Sayısı
Kampanya
Dışı (***)
Aşılanan Toplam
Hayvan sayısı
İlkbahar
2751
21.213
21
94
123520
65.998
21.213
21
123.520
1.116
370
1.116
370
0
0
247
247
28.600
3.175
14.200
4.800
14
0
63.247
Sonbahar
(**)
28.600
3.175
14.200
4.800
48
Sonbahar
Faal
Sönen
0
1
0
0
Cl.Perf.Type A
Yanıkara(Blackleg)
Theillerriosis
Newcastle
Sağlık Taraması
TOPLAM
390
390
14.000
14.000
261.081
449.581
261.081
89150
538.731
126
14
1
Sağlık Taramaları: Program ve bildirim çerçevesinde ilimizde 16.938 işletmede toplam
538.731 baş hayvana sağlık taraması yapılmıştır.
42
BİTLİS İL/İLÇE BAZINDA 2014 YILINDA YAPILAN AŞI SAYILARI
MERKEZ ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MUTKİ TATVAN TOPLAM
Şap B.B.
6.897
Şap K.B.
10.195
4.200
Bruc.Rev-1 Genç
9.554
19.918
518
3.500
5.701
10.128
65.998
21.213
21
123.520
1.116
370
9.600
7.000
21
K.Keçi Vebası
7.831
Sığır Brucellozisi
70
Şarbon B Baş
370
24.573
13.692 2.964
11.460
500
420
63.000
17
109
30
180
Şarbon K.Baş
Kuduz K.Köpek
13
24
Enteretoxemia K.B.
5.800
800
6.300
247
28.600
15.700
Cl.Perf.Type A
Yanıkara(Blackleg)
Theillerriosis
20
370
K.Keçi Çiçek
1.800
75
1.300
Agalactia
1.600
400
2.800
Keçi Ciğer Ağrısı
1.450
11.800
950
Newcastle
390
3.175
4.800
14.200
14.000
14.000
2014 Yılında İl/İlçe Bazında Isırık Vakaları
İL/İLÇE
MERKEZ
ADİLCEVAZ
AHLAT
TATVAN
GÜROYMAK
MUTKİ
HİZAN
TOPLAM
BİLDİRİLEN ISIRIK GİDİLEN VAKA
VAKASI SAYISI
SAYISI
0
15
0
0
1
1
12
12
1
1
0
0
0
0
14
29
MÜŞADEYE ALINAN
VAKA SAYISI
14
0
0
3
1
0
0
NUMUNE GÖNDERİLEN
VAKA SAYISI
15
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
18
15
Hayvanların Tanımlanması Ve Tescili İşlemleri: İlimizde 2014 yılında teknik personelimiz
tarafından 24.017 adet büyükbaş hayvana ve 74.667 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak
kayıt altına alınmıştır.
2014 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Büyükbaş Ve Küçükbaş Küpe Sayıları
İL/İLÇE
MERKEZ
AHLAT
TATVAN
ADİLCEVAZ
GÜROYMAK
HİZAN
MUTKİ
TOPLAM
B.BAŞ KÜPE SAYILARI
3.877
3.698
3.300
1.850
5.706
3.521
2.065
24.017
K.BAŞ KÜPE SAYILARI
7.042
19.284
20.971
2.500
6.511
13.590
4.769
74.667
43
2014 Yılında İl/İlçe Bazında Çıkan Salgın Hayvan Hastalıkları: ilimizde toplam 15
hastalık mihrakı görülmüş olup, bu mihraklardan 14 tanesi de faal durumdadır. Faal mihraklar için
yasal çerçevede alınan idari ve fenni tedbirler devam etmektedir. İlimizde 2014 yılında görülen vakalar
aşağıdaki gibidir.
Bildirim No İlçe
Mahalle/Köy
13/14/00001
NARLIDERE
MERKEZ
İşletme No
Hastalık Adı
Çıkış Tarihi Onay Tarihi Sönüş
Tarihi
10.02.2014
14.02.2014
Ziyaret
Tarihi
Ziyaret
Sayısı
20.03.2014
2
27/05/2014
4
28/05/2014
2
30/05/2014
2
13/06/2014
1
13/06/2014
1
16/06/2014
2
16/06/2014
2
06/06/2014
1
17/06/2014
1
25/06/2014
1
20/06/2014
1
25/06/2014
1
30/06/2014
1
30/06/2014
1
20.03.2014
TR13-1829
ŞAP O
13/14/00002
MERKEZ
ÇOBANSUY
TR13-169515
U
YARÖNÜ
TR13-161390
NARLIDERE
TR13-171983
NARLIDERE
TR13-169115
NARLIDERE
TR13-2030
NARLIDERE
TR13-162019
YEŞİLSIRT
TR13-169119
ÇOBANSUY
TR13-1981
U
13/14/00003
MERKEZ
13/14/00004
MERKEZ
13/14/00005
MERKEZ
13/14/00006
MERKEZ
13/14/00007
MERKEZ
13/14/00008
MERKEZ
13/14/00009
MERKEZ
13/14/00010
MERKEZ
ÇELTİKLİ
13/14/00011
MERKEZ
YEŞİLSIRT
13/14/00012
MERKEZ
KARINCA
13/14/00013
MERKEZ
NARLIDERE
13/14/00014
MERKEZ
YEŞİLSIRT
13/14/00015
MERKEZ
YEŞİLSIRT
21.05.2014
23.05.2014
26.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
03.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
10.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
17.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
03.06.2014
05.06.2014
17.06.2014
19.06.2014
24.06.2014
30.07.2014
20.06.2014
-
24.06.2014
26.06.2014
29.06.2014
01.07.2014
29.06.2014
01.07.2014
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
TR13-2187
TR13-536
KUDUZ
NEGATİF
KUDUZ
TR13-248
TR13-159583
TR13-529
KUDUZ
KUDUZ
KUDUZ
TR13-530
2014 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Suni Tohumlama Faaliyetleri: 2014 yılı içerisinde
ilimizde toplam 1.172 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapılmıştır. Suni tohumlamalar İlçe
Müdürlüğümüz personelleri ve Serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılmıştır. İlçe
Müdürlüklerimiz ve Serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılan suni tohumlamalara ait dağılım
aşağıdaki gibidir:
Merkez Adilcevaz Ahlat
Güroym Hizan Mutki
Tatvan Toplam
İl/İlçe
ak
Serbest Veteriner Hekim
İl/İlçe Müdürlüğü
Toplam
200
1
201
26
12
38
265
58
323
223
0
223
0
27
27
0
0
0
360
0
360
1.074
98
1.172
İlimizde 10 adet Serbest Veteriner hekim kliniği bulunmaktadır. Bu kliniklerin yıllık rutin
olarak denetimi yapılmaktadır. İlçelere göre Kliniklerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan
Mutki Tatvan Toplam
Serbest Veteriner Hekim
2
2
2
2
2
10
Kliniği Sayısı
Denetimler ve Ruhsatlandırmalar: İlimizde mevcut 3 adet Belediye Mezbahası ve 2 adet özel
mezbaha olmak üzere 5 adet Kırmızı Et Mezbahası mevcuttur. Mezbahalar yılda iki kez olmak üzere
denetimleri yapılmış, eksikliği bulunanlar uyarılmıştır.
44
Kesilen Küçükbaş
Hayvan
MEZBAHALAR
Tatvan Belediye Mezbahası
Adilcevaz Bel. Mezbahası
Altun Et Ür.Gıda Hayv.İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Efser Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Güroymak Belediye Mezbahası
TOPLAM
Adet
17.041
664
7.964
90
2.666
28.425
Et (Kg)
340.000
16.600
145.411
1620
45.322
548.953
İl/İlçe Bazında 2014 Yılı Arı Konaklama Sayıları
İL/İLÇE
Konaklayan Kişi Sayısı
ADİLCEVAZ
6
AHLAT
20
GÜROYMAK
26
HİZAN
166
MERKEZ
32
MUTKİ
51
TATVAN
76
TOPLAM
377
Kesilen Büyükbaş
Hayvan
Adet
980
480
460
153
317
2390
Et (Kg)
236.126
105.600
134.107
27.416
64.985
568.234
TOPLAM
Adet
18.021
1.144
8.424
243
2.983
30.815
Et (Kg)
576.126
122.200
279.514
29.036
110.307
1.117.183
Konaklayan Kovan Sayısı
3.084
5.142
20.476
41.176
8.785
12.441
21.246
112.350
2014 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevkleri: İlimizden
diğer illere sevk edilen hayvanların gerekli sağlık kontrolleri ve yönetmeliklerdeki zorunlu
aşılamaların yapıldığı tespiti ile birlikte büyükbaş hayvanların küpelerinin takılmış olduğu kontrol
edildikten sonra araçlar dezenfekte edilerek sevklerine müsaade edilmiştir. Salgın hayvan hastalıklarını
önlemek ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla il dışı yapılan bütün hayvan hareketleri ve hayvan
maddelerinin muayeneleri yapıldıktan sonra sevklerine izin verilerek Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
düzenlenmektedir.
İL/İLÇE
MERKEZ
TATVAN
MUTKİ
HİZAN
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
TOPLAM
K.BAŞ
1.745
3.157
SIĞIR KOVAN
-ARI
91
3.062
3.719
1.390
69
86
2.621
2.209
5462
59
410
1043
2740
17.252
5477
14.816
668
ET
(Kg)
DERİ (Kg)
19.500
25.650
BAL SALYAN ATIK İÇ
(Kg) GOZ (Kg) YAĞI
18.000
9.014
9.196
445
6.580
9641
51.730
18.000
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Faaliyetleri :
İlimizde su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri, 1380 Sayılı Kanununa dayanılarak çıkarılan Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. Müdürlüğümüzce su ürünleri
tesislerinin işlemleri, denetimi, belgelendirilmesi, yetiştiricilik tesislerine teknik bilgi verilmesi, su kira
sözleşmelerinin düzenlenmesi, ile komisyon çalışmalarına katılım, kurum görüşleri ve bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
İlimizde iç sularda 9 adet su ürünleri tesisi bulunmakta olup, yıllık ortalama 625 ton alabalık
üretimi yapılmaktadır. 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi ile su kira
45
sözleşmelerinin düzenlenmesi İl Özel İdare’lerden alınarak Bakanlığımıza verilmiştir. Bakanlığımızca
01.06.2011 tarih ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik kapsamında
Müdürlüğümüzce 2012 yılında 9 adet su kira sözleşmesi düzenlenmiştir.
Su ürünleri tesisi
Alabalık Tesisi
Yavru Balık
Adet
9
Kapasite (TonAdet/Yıl)
720
12.310.000
Mevcut (TonAdet/yıl)
603,267
8.602.000
Yapılan denetim
15
Su Ürünleri Avcılık Denetimi ve Su Kirliliği Çalışmaları
1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ile; Su Ürünleri stoklarını korumak ve Su Ürünleri
kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak da hedeflenmiştir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununa
göre, ticari balıkçılıkla iştigal eden gerçek kişiler ile bu amaçla kullanılan balıkçı teknelerine ruhsat
tezkeresi düzenlenmesi zorunludur. Bu çalışmalar kapsamında, gerçek kişiler ve tekne ruhsatlarına ait
vize, devir vb. işlemler Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. İlimiz sınırlarında su ürünleri avcılığı yapan
gerçek kişilere, tüzel kişilere ve gemilere SUBİS’e ( Su Ürünleri Bilgi Sistemi-Balıkçılıkla ilgili
verilerin girildiği bilgi sistemi) kaydedilip, sistemde ticari balıkçı tekne ve gerçek kişi ruhsat bilgileri,
ruhsat vize ve iptal işlemleri, satış bildirimleri ve seyir defterlerinin girişi yapılmaktadır. 2013 yılında
SUBİS’e (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) kayıtlı Ruhsat tezkerelerinin sayıları aşağıdadır.
RUHSAT ÇEŞİDİ
YENİ VERİLEN
VİZE EDİLEN
İPTAL EDİLEN
DEVREDİLEN
YÜRÜRLÜKTEKİ
TOPLAM
GERÇEK KİŞİ
0
0
0
0
40
40
TÜZEL KİŞİ
0
0
0
0
0
0
GEMİ
0
2
0
1
10
13
Amatör balıkçı Belgesi, halen geçerli olan su ürünleri mevzuatına göre alınması ve
bulundurulması zorunlu olmayan ve şu an için simgesel anlama sahip bir belgedir. Gerçek kişiler, 1380
sayılı Su ürünleri Kanunu gereğince, getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla
amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, il müdürlüğümüzce “Amatör Balıkçı
Belgesi” verilmektedir. 2013 yılında SUBİS’e kayıtlı Amatör Avcılık Belgelerinin sayıları aşağıdadır.
Yeni Verilen
Yürürlükteki
Tolam
Amatör Balıkçı Misafir Amatör Amatör Balıkçılık
Belgesi
Balıkçı Belgesi Turizm İzni
26
0
0
45
0
0
71
0
0
Amatör Balık Avı Avlanma
Rehberi Belgesi
Pulu
0
0
0
0
0
0
1380 sayılı Su ürünleri Kanunu gereğince; İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesi,Avcılıkta Patlayıcı
ve Zararlı Maddelerin Kullanımının Denetimi,Su Ürünleri İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Olan
Zararlı ve Kirletici Maddelerin Denetimi,İstihsal Vasıtalarının Vasıf, Şartları ve Bunların
Kullanılmasının Belirlenerek Kontrol Edilmesi,Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi,
http://www.ankara-tarim.gov.tr/kontrol/su/ - pazarlamayla ilgili duzenlemelerSu Ürünleri Toptan ve
Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ve bu doğrultuda usul, esas, yasak, sınırlama,yükümlülük,tedbir,
kontrol ve denetim faaliyetleri yapılmaktadır. 2013 yılında Su ürünleri istihsali kontrolüne ilişkin
yapılan faaliyetler aşağıdadır.
Balıklandırma Çalışmaları:
İlimizde mevcut su kaynaklarında (özellikle Nazik Gölünde) aşırı, bilinçsiz ve yanlış avcılıktan
dolayı balık stoklarında önemli bir miktarda azalma meydana geldiği görülmektedir. Bunun üzerine İl
Müdürlüğümüzce gölde yapılan incelemelerde balık stokunun bitme noktasında olduğu görülmüş ve
ilgili kamu, sivil toplum kuruluşların görüşü de alınarak Nazik Gölünün avcılığa kapatılması hususu
Bakanlığımıza teklif edilmiştir. Bu teklif üzerine Bakanlığımızca 2010 yılından itibaren Nazik Gölü su
46
ürünleri avcılığına tamamen kapatılmıştır. İl Müdürlüğü olarak su ürünleri istihsalinin gelişmesi,
mevcut balık stokların azalmadan avlanılması ve mevcut yetiştiriciliğin daha iyi duruma gelebilmesi
için yaptığımız yoğun çalışmalar kapsamında ilimizin önemli su kaynaklarından olan Nazik Göllünde
özellikle sazan balığının avcılığının sürdürülebilir olması, balık stoklarının yeniden canlanması amacı
ile 2011 yılı içerisinde Elazığ DSİ Bölge Müdürlüğünden uygun koşullarda taşınarak Nazik gölüne
50.000 adet yavru balık ile balıklandırma çalışması yapılmıştır.
Balıklandırılan Yer
Türü
Miktarı
Nazik Gölü
Sazan
50.000
2012 Yılı içerisinde Balıklandırma Çalışması yapılmamıştır.
2013 yılı içerisinde Balıklandırma Çalışması yapılmamıştır.
2014 yılı içerisinde Balıklandırma Talebinin Sonuçlanması Bekleniyor.
Su Ürünleri İstihsali Kontrolü:
Müsadere Talebiyle
Yapılan
İdari Para Cezası
Savcılığa İntikal Eden
KONTROL ALANLARI
Kontrol Sayısı Uygulanan Olay Sayısı
Olay Sayısı
Denizler ve İçsular
28
0
0
Ürünün Karaya Çıkış Noktaları
0
4
0
Balıkçı Barınak ve Çekek Yerleri
0
0
0
Balıkhaneler, Top.Per. Satış Yerleri
47
0
0
Su Ür. Yet.’İşleme ve Değer.
Tesisleri
15
0
0
Soğuk ve Donmuş Muh. Depoları
0
0
0
İhraç Kapıları
0
0
0
Toplam
84
4
0
Su Kirliliği Çalışmalarımız:
Su Ürünleri Kanunu’nun 20. ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 11. maddesi
gereğince; Müdürlüğümüzce belirlenen programlar çerçevesinde, İlimiz sınırları içerisinde yer alan su
ürünleri istihsal yerleri olan alıcı ortamlardan tespit edilen 4 adet sabit numune alma istasyonlarından 4
adet numune alınarak analize tabi (Çinko, Demir, Bakır, Potasyum, Sülfat, Sülfit, Amonyum iyonu,
Nitrit iyonları, Nitrat iyonları, Fosfat iyonları, Klor ( Serbest ) analizleri) tutulmaktadır. Su kirliliği
kontrolü yapılan yerlerde olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
2013 yılında İlimizde bulunan Alıcı ve Atık su ortamlarında Su Kirliliği açısından yapılan
denetimlerimiz aşağıdaki gibidir.
Denetlenen Yer
Van gölü,Tuğ Çayı (Tatvan)
Van Gölü,Tatvan
Bitlis Deresi ( Şehir çıkışı)
Güroymak (Şelale)
TOPLAM
Denetim Sayısı
5
5
5
5
20
Alınan Numune Sayısı
5
5
5
5
20
47
2014 YILI BİTLİS İLİNDE OCAK- HAZİRAN AYLARINDA YAPILAN SU ÜRÜNLERİ DENETİM SONUÇLARI
İlimizde 2014 Yılında Merkez ve İlçelerinde Yapılan Su Ürünleri Denetim Sayıları Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.
DENETİM
TARİHİ
YAPILAN DENETİMİN
YERİ
Ocak- Haziran
Ocak-Haziran
Ocak-Haziran
Ocak-Haziran
Ocak-Haziran
SAYISI
MERKEZ
5 (Perakende)
38 (Perakende
Yol Denetimi)
TATVAN
AHLAT
GÜROYMAK
Adilcevaz
TOPLAM
DENETİMİN
SAYISI
16 (Nazik Gölü,
Van Gölü,
Pareknede)
2 (perakende)
8 (Aygır Gölü)
69
TOPLAM
5
YAPILAN İŞLEM
EL
EL KONULAN
KONULAN
ÜRÜNÜN
ÜRÜN
MİKATRI
TÜRÜ
KASA
KG
-
EL
KONULAN
AV ARACI
-
38
İnci Kefali
27
4
-
16
2
8
69
-
27
4
0
KESİLEN
CEZA
SAYISI
AYKIRILIK
NEDENİ
Yasak ürün Nakli –
Yask İhlali
-
KESİLEN
CEZA
MİKTARI
TL
-
-
4
3.836,00
2
3.836,00
Nitrat Kirliliği Çalışmaları :
AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde “Tarımsal Kaynaklı Nitratın Neden Olduğu Kirliliğe Karsı Suların Korunması” direktifine
karşılık 18 Şubat 2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazetede “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karsı Suların Korunması Yönetmeliği” yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yayınlanmış olan bu Yönetmelik çerçevesinde hassas alanların tespitine yönelik olarak tarımsal kaynaklı nitratın sularda yarattığı
kirlenmenin boyutunu belirleyebilmek için Müdürlüğümüzce İlimiz sınırları içerisinde tespit edilen 4 adet sabit ölçüm istasyonlarında (Numune alma)
yeraltı ve yüzey suları izlenmektedir. Temmuz 2004 de başlayan izleme programı doğrultusunda bu güne kadar yapılan çalışmalarda sularımızda nitrat
kirliliği olmadığı görülmüştür.
2014 YILI NİTRAT SU KALİTESİ İZLEMESİ
İlimizde 2014 Yılında Merkez ve İlçelerinde Yapılan Su Ürünleri Nitrat Su Kalitesi İzlemesi Sayıları Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
38/4262043
38/4263864
265211
264021
YÜZEY
YÜZEY
12
171
4,79
ND
2,53
ND
3,24
ND
4,89
ND
0,69
ND
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38/4250107
245338
YÜZEY
17
1,31
3,84
11,20
5,03
4,37
-
-
-
-
-
-
-
38/4274089
240699
YÜZEY
-
8,57
11,59
10,67
9,49
-
-
-
-
-
-
-
İSTASYON ADI
TATVAN TUĞ ÇAYI
TATVAN VAN GÖLÜ
BİTLİS DERESİ (şehir
çıkışı)
GÜROYMAK (ŞELALE)
1
2
AYLAR
HAZİRAN
Yüzey Yeraltı
Genişlik
Derinlik
MAYIS
Su
Yüzey
Yeraltı
NISAN
UTM Koordinatı
N
E
MART
Zone
ŞUBAT
Kodu
NO
OCAK
İSTASYON
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ:
2014 Yılında Hastalık Nedeniyle Ödenen Tazminat Tutarları:
İlimizde Hastalık Tazminat Desteği kapsamında ödenen Tazminat tutarları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
İl/ilçe
İşletme Sayısı
Hayvan Sayısı
Tazminat Tutarları
Merkez
14
16
32.584,94 TL
Ahlat
1
3
7.977.00 TL
Tatvan
1
20
50.731,00 TL
Güroymak
1
1
600.00 TL
TOPLAM
17
39
83.315,94 TL
2013 Yılı Çiğ Süt Desteklemesi: İlimizde 2014 yılı merkez ve İlçelerinde Çiğ süt
desteklemesinden 1. Dönem 31 üretici yararlanmış olup, Toplam 31 üreticinin destekleme
miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Üretici
İlçe Adı
Sayısı
Fatura Adedi Süt Miktarı/kg Destekleme Miktarı/TL
Ahlat (inek)
7
16
58.000
2.320,00
Ahlat (Soğt.İnek)
9
17
96.700
5.802,00
Güroymak (Soğt.İnek)
1
3
71.000
4.260,00
Mutki (Soğ.inek)
1
2
11.400
684,00
Tatvan (Soğt.İnek)
12
30
122.801
7.368,06
Merkez (Soğt.İnek)
1
1
1.400
84,00
TOPLAM
31
69
361.301
20.518,06
HAYVANCILIK EĞİTİM VE YAYIM ÇALIŞMALARI
İLİ
BİTLİS
İLİ
BİTLİS
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği Kapsamında
"Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Sürücü
116
Bakıcı
116
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği Kapsamında
"Yeterlilik Belgesi Verilen Sürücü/Bakıcı Sayısı"
Sürücü
Bakıcı
110
116
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği Kapsamında
İLİ
BİTLİS
"Uzun Yolculuklar İçin Onaylanan Araç Sayısı"
Başvuru Sayısı
Onaylanan Araç Sayısı
54
54
49
İLİ
BİTLİS
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında
Eğitim Verilen Hayvan
Çalışma İzni Verilen Hayvan Satıcısı
Satıcısı Sayısı
Sayısı
58
58
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği Kapsamında
İLİ
BİTLİS
MERKEZ
AHLAT
TOPLAM
Tip 1
53
"Yetki Belgesi Verilen Nakliyeci Sayısı"
Tip 2 (Uzun Yolculuklar Dahil Tüm Yolculuklar İçin)
0
2014 Yılı Su Ürünleri Avcılığı, Yasakları Bilgilendirme Eğitimi
KATILIMCI SAYISI
0
0
0
2014 Yılı“Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri Tüketimi ve
Balık Hastalıkları” Konulu Bölgesel Su Ürünleri Semineri
KATILIMCI SAYISI
MERKEZ
0
2011 ve 2014 yıllarında Bakanlığımız bünyesince çıkartılmış olan Yönetmelik ve
Tebliğlere göre ilimiz geneli 2014 yılı Hayvancılık Desteklemeleri; Anaç Küçükbaş (KoyunKeçi) Desteklemesi, Anaç Sığır Desteklemesi, Anaç Manda Desteklemesi, Halk Elinde
Anadolu Mandası Islah Projesi Desteklemesi, Çiğ Süt Desteklemesi, Soy Kütüğü- Ön Soy
Kütüğü Buzağı Desteği, Arılı Kovan Desteklemesi, S-19 Aşı Desteklemesi, Besi Erkek
Sığır Desteklemesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Desteklemesi olmak üzere bir çok
hayvancılık dalında devam etmekte olup verilecek destek miktarları sene sonu alınan icmaller
itibarıyla belli olacaktır. Bu kapsamda 2014 yılında yapılacak Hayvancılık desteklemeleri
birim fiyatları aşağıdaki tabloda belirtmiştir.
2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE AİT BİRİM FİYATLAR
DESTEKLEMELER
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi*
Anaç Sığır Desteklemesi*
Anaç Manda Desteklemesi*
Manda Islah Projesi
Manda Islah Projesi Malak
Besi Sığır Desteği
Buzağı Desteklemesi*
S-19-Şap Aşı Desteği
Hastalıktan Ari İşletme Desteği
Süt Desteklemesi
Arıcılık Desteklemesi
Su Ürünleri Desteklemesi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Manda –Koyun-Keçi
İnek Sütü/Soğutulmuş İnek Sütü
Kovan
Alabalık
Çipura-Levrek
Yeni Türler
DESTEK MİKTARI (TL)
20,00 TL/baş
225,00 TL/baş
400,00 TL/baş
700,00 TL/baş
100,00 TL/baş
350,00 TL/baş
75,00 TL/baş
35,00 TL/baş
375,00 TL/baş
0,2 TL/lt
0,04 TL-0,06 TL/lt
10,00 TL/Kovan
0,65 TL/kg
0,85 TL/kg
1,00 TL/kg
50
TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce, 03.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında; toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini
engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak,
planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Toprak Koruma Kurulu Teşekkülü
Bitlis İl Toprak Koruma Kurulu; Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü başkan yardımcılığında, İl Defterdarlığından, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, Kültür ve Turizm
Müdürlüğünden, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden, DSİ Şube Müdürlüğünden, Belediye Başkanlığından,
Ziraat Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilciliğinden Ziraat Odası Başkanlığınadan birer temsilcinin katılımıyla
oluşturulmuştur.
Toprak Koruma Kurulunun Görevleri
1-Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına
yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve
bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak.
2-Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin
uygulanması amacıyla takibini yapmak.
3-Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendirmek ve
çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânları doğrultusunda, yerel
ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygulamaya konulmasının takibini yapmak.
4-Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek.
5-Kanunda yer alan konularla ilgili başvuruları almak ve ilgililere aktarmak.
6-Kanunla verilen diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Çalışmaları
2014 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
kapsamında tarım dışı kullanım için toplamda 6 adet başvuru gerçekleşmiştir. Bu başvuruların 3 tanesi
sonuçlandırılmış olup kalan 3 tanesi ise Kamu Yararı Kararı, Toprak Koruma Projesi, dosya evraklarının eksik
olması vb. sebeplerden dolayı beklemektedir.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu çerçevesinde 6 adet cins değişikliği, 20 adet
hisseli satış ve 5 adet ifraz dosyası incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır. 6 adet cins değişikliğinin 4 tanesi
belediyelerin onaylı imar planı içerisinde kaldığı için 5403 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmediği
ilgilisine bildirilmiş, 1 tanesi uygun görülmemiş ve bir tanesi ise çayır olan vasıfı kanun kapsamında yapılan etüt
sonucu ile tarla vasfı taşıdığı tespit edilerek vasıfının tarlaya çevrilmesi uygun görülmüştür. 20 adet hisseli satış
müracaatının 3 tanesi kanun kapsamında uygun görülmüş, 8 tanesi kanun kapsamında uygun görülmemiş ve 9
tanesi ise belediyelerin onaylı imar planı içerisinde kaldığı için 5403 sayılı kanun kapsamında
değerlendirilmediği ilgilisine bildirilmiştir. 5 adet ifraz dosyasının ise 4 tanesi kanun kapsamında uygun
görülmüş 1 tanesi ise bölünemez parsel büyüklüğünün altında kaldığı için uygun görülmemiştir.
3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE
DAİR TARIM REFORMU KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
01.12.1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında; sulama alanları ile Bakanlar Kurulunca gerekli
görülen alanlarda;
a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik
verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda
istihdam imkanlarının artırılmasını,
b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin
mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini,
c) Ekonomik üretime imkan vermiyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve imkanlar
ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini sağlamaya ve
aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini önlemeyi,
d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme yerlerine eklemeler yapmayı,
e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemeyi,
f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklini belirlemeyi,
g) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde gayrimenkullerin Milli Güvenlik nedeniyle
mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır.
51
İlimizde, 14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete ile 06.02.2014 tarih ve 28905 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, 2013/4976 ve 2014/5791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile; Ahlat İlçesinden 10 köy
(Saka, Yeniköprü, Ovakışla, Kınalıkoç Burcukaya, Alakır, Güzelsu, Seyrantepe, Serinbayır ve Taşharman)
Güroymak İlçesinden 10 köy (Budaklı, Değirmenköy, Güzelli, Özkavnak, Taşüstü, Gölbaşı, Sütderesi, Günkırı
Aşağıkolbaşı ve Tahtalı) Adilcevaz İlçesinden 5 köy (Aygırgölü, Aşağısüphan, Yukarısüphan, Erikbağı ve
Yolçatı), Tatvan İlçesinden 8 köy (Adabağ, Sarıkum, Benekli, Çayırönü, Örenlik, Yumurtatepe, Kıyıdüzü ve
Merkez) Merkez İlçesinden ise 3 köy (Küllüce, Yalnızçamlar, Dörtağaç) olmak üzere toplam 36 köy
toplulaştırılmak üzere Uygulama Alanı olarak ilan edilmiştir.
2014 yılının ilk 6 ayı içerisinde, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanunu kapsamında tarım dışı kullanım için toplamda 3 adet başvuru gerçekleşmiştir. Bu başvuruların
hepsi uygun olarak sonuçlandırılmıştır. Yine 3083 sayılı Kanun kapsamında 19 adet satış müracaatının 15 tanesi
Kanun kapsamında uygun görülmüş kalan 4 tanesi de Kanunun gerektirdiği şartları sağlamaması nedeni ile
uygun görülmemiştir.
5403
Kapsamında
Etüt Raporu
Hissseli
Satış
Görüşü
Arazi
İfraz
Tevhid
İşlemleri
5403
kapsamında
Vasıf
Değişikliği
3083
Kapsamında
Etüt Raporu
6
20
5
6
3
3083
Kapsamında
Hazine
Arazisinin
Hazine
Tasarrufuna
Bırakılması
-
3083
Kapsamında
Vasıf
değişikliği
Tarımsal
Elektrik
Kullanımı
Toplam
-
-
40
2014
BAŞVURU
SAYISI
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamalarına Ait Dönem Raporu
I.DÖNEM
(İlk 6 Ay)
II.DÖNE
M
(II.6 Ay)
TOPLAM
İzin Verilen (ha)
MT
TA
OT
İrtifah
Hakkı
(ha)
Kanun
Kapsamı
Dışında Kalan
(ha)
GENEL
TOPLAM
(ha)
DT
Toplam
İzin
verilmeyen
(ha)
-
-
4,47
7,19
-
-
11,66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,47
7,19
-
-
11,66
S
M
T
KMT
KTA
STA
SOT
KOT
6
-
2
2,47
-
-
-
-
-
-
-
6
-
2
2,47
-
Not: 6 adet müracaatın 3 tanesi sonuçlandırılarak tabloya işlenmiştir. Kalan 3 başvurunun yazışmaları
devam etmektedir.
Tarım Dışına Çıkarılan Alanların Sektörel Dağılım Cetveli (Ha / Yıl)
Sanayi
YILLAR
I.DÖNEM
(İlk 6 Ay)
II.DÖNEM
(II.6 Ay)
TOPLAM
Başvuru
Sayısı
Tarım
Diğer
6
-
6
Turizm
Eğitim
Sağlık
Ulaştırma
Enerji
Konut
Diğer
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
4,47
-
4,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,47
-
4,47
Not: 6 adet müracaatın 3 tanesi sonuçlandırılarak tabloya işlenmiştir. Kalan 3 başvurunun yazışmaları
devam etmektedir.
52
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ÇALIŞMALARI
Çiftçi Kursları:
Uzun süreli kurs olarak 2014 yılı
içerisinde tarımsal ve hayvansal konularda
ilimizde toplam 15 adet kurs açılmış ve 314
yetiştiricimiz kurs sonu açılan sınavda başarılı
olarak belgelerini almışlardır.
Çiftçi Toplantıları:
2014 yılı ilk döneminde çiftçilerimize 2014 yılı
içerisinde 77 toplantı düzenlenerek 1578 çiftçinin
katılımı sağlanmıştır. Bu toplantılarda bitkisel ve
hayvansal üretim teknikleri, toprak işleme, sulama,
zirai mücadele, hayvan hastalıkları, bakım ve
beslenmesi, tarım alet ve makinelerinin kullanımı ve
bakımı ile modern tarım teknikleri hakkında
uygulamalı anlatımlar gerçekleştirilmiştir.
Hizmetiçi Eğitim Kursları:
2014 yılı içerisinde Eğitimine ihtiyaç duyulan
konularda Bakanlık Eğitim Merkezlerinde açılan
Hizmet içi Eğitimlere HİEBİS başvuru sistemi
üzerinden il genelinde 39
teknik personelin
başvurusu onaylanmıştır.
Kullanılan Kitle Yayım Vasıtaları:
2014 yılı ilk döneminde 400 adet organik tarım ile ilgili liflet basılarak dağıtımı
sağlanmıştır. il genelinde tarımsal ve hayvansal konularda 700 adet Afiş ve 120 adet El
Kitabı basılarak tüm ilçe müdürlüklerimize gönderilmiştir. İl Müdürlüğümüz tarafından
tarımsal ve hayvansal konularda 109.942 adet SMS gönderilerek çiftçilerimizin zamanında
haberdar olmaları sağlanmıştır. Tarımsal ve hayvansal konularda çiftçilerimize yönelik ulusal
ve yerel görsel ve yazılı basınlarda haberler yapılmıştır.
Bölge ve İl Grup Toplantısı:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün
koordinatörlüğünde İl Müdürü Şube Müdürleri,İlçe
Müdürleri ve konu uzmanı teknik elemanların katılımıyla
2 adet İl Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Diyarbakır
ilinde düzenlenen 1 adet Bölge Grup Toplantısına
ilimizden katılım sağlanmıştır.
53
Demonstrasyonlar:
İlimiz Güroymak ilçesinde 3 çiftçimize toplam 25 da alanda
çeltik
(Çeşit:
Osmancık-Hamzadere-Nembo-Efe)
demastrasyonu gerçekleştirildi.
Hizan ilçesi merkez ve gayda köyünde 600 m2 alanda 90
çiftçiye sırıkta domates ve sırıkta salatalık demastrasyonu
kuruldu. Ayrıca
Teknik Gezi ve Çiftçi İnceleme Gezileri:
Diyarbakır ilinde düzenlenen Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarına ilimizden 45
çiftçinin katılımı sağlanarak son teknolojileri tanıma şansı buldular..
Ayrıca Diyarbakır/Hazro- Çorum/Osmancık
ve Bitlis/ Çeltikli Köyülerine 10 çiftçimizin
katılımıyla teknik gezi düzenlenmiştir.
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) Projesi:
Tarımsal Yayım ve Geliştirme Projesi (Tar-Gel) kapsamında İl genelinde 94 kadro
mevcut olup, bunun 77’si hali hazırda görev yapmaktadır. Bu kapsamda görev yapan Ziraat
Mühendisi ve Veteriner Hekimler görev aldıkları bölgelerinde eğitim , tarımsal ve hayvansal
hizmetler sunarak çiftçilerimizi bilgilendirmekte, Bakanlığımızın taşrada uygulamış olduğu
proje ve destekleme faaliyetlerini, İl Müdürlüğümüzün yerelde uygulamış olduğu projeleri
çiftçilerimize birebir aktarmaktadırlar. Şube ve İlçe Müdürlüklerinde iş yoğunlukları
nedeniyle TAR-GEL personelleri geçici olarak görevlendirilmişlerdir. Yeni başlayan TARGEL personelinin büro ve barınma şartları konusunda çalışmalar devam etmektedir.
Bölgesel Ortak akıl Toplantısı:
“Kırsal Alanda Kadın Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programı”
kapsamında Haziran 2014’te Bitlis ilinde 15 ilin katılımıyla “Ortak Akıl Toplantısı”
düzenlenmiş kırsal alanda kadınlara yönelik ve kadınların istihdamına yönelik yapılabilecek
çalışmalar/projeler değerlendirilmiştir.
Yeşil Kart ve Tarım Bağkuru
Yeşil Kart kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla gelen
müracatlar incelenip 150 çiftçimize raporları verilmiştir. Ayrıca 200 çiftçimize Tarım
Bağkuru kapsamında evrak düzenlenmiştir.
Sulama Amaçlı Tarımsal Elektirk Aboneliği
Sulama amaçlı tarımsal elekrtrik aboneliği için toplam 6 başvuru alınmış ve raporları
düzenlenmiştir.
54
Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Borcu olan Çiftçilerimizin çeşitli
nedenlerden dolayı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi
kapsamında şuana kadar 54 çiftçimizin borçları ertelenmiş olup, yıl sonuna kadar dilekçe
alımları ve tespitler devam edecektir.
Tabi Afet, Tarım Sigortası :
İlimizde 1 Haziran 2006- 2 Temmuz 2014 tarihi itibari ile TARSİM kapsamında
düzenlenen poliçe sayısı 3500’dür.
ToplamPoliçeSayısı
Toplam SigortaBedeli
Toplam Prim
Devlet Prim Desteği
HasarTazminatıOlarakYapılanÖdeme
3.500Adet
72 Milyon TL
5,2 Milyon TL
2,6 Milyon TL
3,6 Milyon TL
Özel İdare Kaynaklı Projeler: 2014 yılı aktarılan ödenek aşağıdaki gibidir.
Yıl
Projenin Adı
2014
Harcama
Bitlis Merkez ve Hizan ilçesinde 10 köyde Menengiç Ağaçlarını Budama ve Fıstık Aşılama
110.330,00
Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde 680 m2 alanda 1 adet fidan, 2 adet fide serası kurulumu
112.100,00
Meyve Fidanı Alımı (Elma-Armut)
17.200,00
Web Sitesi:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait www.bitlistarim.gov.tr adresli Web
sitesi ile tarım ve hayvancılık alanında ilimizde yürütülen çalışmalar, yetiştiriciliği yapılan
ürünler hakkında bilgiler ile personel bilgilerine çiftçilerimizin ulaşması sağlanmıştır.
İstatistik Çalışmaları:
İstatistik Veri Ağı(İVA): İlimizdeki Tarla Ürünleri, Açıkta Sebze Üretimi, Meyve Üretimi
ve Alet Makine varlığını İlçe bazında şubemiz tarafından 1. dönem tahminleri sisteme girildi.
İstatistik Bilgi Sistemi(İBS): Tarımsal fiyatlar, tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesimin satın
alma gücünde ve ekonomik refahında zaman içinde meydana gelen değişmelere ilişkin
hesaplamalar yapabilmek amacı ile derlenmektedir. Tarımsal fiyatlar Çiftçinin Eline Geçen
(ÇEF) ve Çiftçinin Ödediği Fiyatlar(ÇÖF) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her ayın
14 ve 26. Günü mesai bitimine 2 defa sisteme girişler yapılır.
Çiftçinin Eline Geçen Fiyat (ÇEF):Çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı
kullanmadan doğrudan perakende veya toptan satması ile oluşan birim fiyattır. ÇEF formuna
55
tarla ürünleri, meyve,sebze (açıkta ve örtü altı), hayvansal ürünler ve canlı hayvanlar
bölümleri için pazarlama kanalları (tüccar, fabrika, hal, üretici pazarı ve hayvan pazarı) itibari
ile her ayın 1-25 arasında oluşan il veya ilçede satılan miktar ve ortalama fiyatlar
işlenmektedir.
Çiftçinin Ödediği Fiyatlar(ÇÖF):Çiftçini üretimini gerçekleştirmesi için satın aldığı
tohum,fide,fidan ve çeşitli mal ve hizmetlere ödediği paradır. ÇÖF çiftçinin tarımsal üretim
için gerekli mal ve hizmetleri (tohum, ilaç, gübre4, veterinerlik ücretleri vb.) satın alması
durumunda her ayın1-25 arasında il ve ilçede gerçekleşen ortalama fiyatları içermektedir.
Pazarlama Bilgi Sistemi (TÜMSİS)
Tarım ürünleri maliyet sistemi çerçevesinde ilimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan
ürünlere ait çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerle görüşülerek anket çalışması yapılmış ve
sisteme girilmiştir.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Desteklemesi:
2013 Yılında Tarımsal Danışmanlık Hizmeti alan ve mevzuatta belirtilen kriterlere
sahip işletmelere danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara işletme başına 600,00 TL
destekleme ödemesi yapılacak olup, İlimizde 2 adet (1 serbest tarım danışmanına ve 1
tarımsal danışmanlık şirketine) yetki belgesi verilmiştir. Bunların çiftçi sözleşmeleri
,başvuruları, müdürlüğümüz denetimleri ve incelemeleri devam etmektedir.Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Desteği kapsamında 653 işletmeye 261.200,00 TL 1. dönem ödemesi
yapılmış, 2.dönem 632 işletmeye ödemesi 25 Ağustos tarihinde gerçekleşecektir.
Staj Başvuruları
2014 yılı stajyer başvuruları Bakanlığımızca belirtilen kontenjan ve fiziki altyapımız
göz önüne alınarak İl Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş ve 11 üniversite öğrencisi, 4 lise
öğrencisi olmak üzere toplam 15 öğrenci kurumumuzda stajını yapmaya hak kazanmıştır.
İlimizde Tarımsal Kalkınma ve İstihdama Yönelik Yerel Projeler:
METİP (Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Sosyal Hayatlarının
İyileştirilmesi Projesi): İlimize gelen tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat
standartlarının iyileştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan ve yürütülen bir projedir.
Ceviz Fidan ve Fide Serası Projesi; Adilcevaz cevizinin sertifikalı olarak
üretiminin sağlanması kapsamında adilcevaz ve Mutki ilçelerinde fidan ve fide serası
kurulmuştur.
Arı Sütü Projesi; Bitlis ili Hizan ilçesinde 20 çiftçimize 1200 arılı çita verilerek arı
sütü üretmesi ve üretimden gelir elde etmeleri sağlanacaktır.
DAP İdaresi Projeleri: DAP İdaresi Başkanlığına Bitlis İlinde Tarım ve Hayvancılık
Sektöründe Kalkınmaya ve İstihdama Yönelik 10 adet Proje hazırlanarak sunulmuştur.
1-Meyveciliği Geliştirme Projesi/İlimizde 400 dekar alanda modern kapama meyve (kiraz)
bahçelerinin tesisi hedeflenmektedir.
2-Fıstık Aşılama Projesi/ 10.000 adet melengiç ağacına fıstık aşılanması planlanmaktadır.
3- Bitlis İlinde Kadınlara Yönelik Üretim Amaçlı Çilek Yetiştiriciliği Konusunda Eğitim
ve Farkındalık Oluşturma Projesi; Bu proje ile oluşturulacak istihdam ile 15 çiftçi ailesinin
tesis kurularak örnek teşkil etmesi ve çilek yetiştiriciliği yapmaları sağlanacaktır.
4- Bitlis İli Tarımsal Metoroloji Ağı Ve Erken Uyarı Sistemi Projesi; İlimizde tarımsal
üretimde önemli yer tutan hububat, patates, elma, ceviz, muhtelif meyve ve sebze üretimi
56
yapan müteşebbislerinin konuya ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak ve bununla beraber çevre,
bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede korumak;sentetik kimyasal tarımsal
girdilerden kaynaklanan tehditleri engellemek, tarımsal üretimde verim artışı ve ekonomik
kazanımları artırmak amaçlanmaktadır.
5- En Hijyenik Sütü Ben Üreteceğim; Bitlis Merkez ve ilçelerinde süt hayvancılığı
potansiyeli olan köylerdeki işletmelerin hijyen sorunlarını çözerek üretecekleri süt ve süt
ürünlerinin sağlıklı kaliteli dolayısı ile ekonomik getirisinin artışını sağlamaktır. bu saye de
hijyenik çalışıldığı takdirde kazancın ciddi anlamda artacağı konusunda çiftçilerimizde bir
farkındalık yaratmaktır.
6- Hayvancılık Eğitim Projesi; Uygulanacak bu proje ile çiftçilerimiz modern hayvan barınakları ve
hayvan süt kalitesine etkisini, yemleme ve alternatif yem kaynakları, genç sığırların beslenmesi ve
modern barınakların hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, sivil toplum örgütlerinin işleyişi ve
yetkinlikleri, hayvancılıkta kamu ve sivil toplum destekleri, çiftçiler arası koordinasyon, hayvan sağlığı
mekanizmalarının çalışması ve modern barınaklarda ahır mekanizasyonu konularındaki bilgilerini
artırmaları amaçlanmaktadır.
7- Ana Arı Yetiştirme Eğitimi Projesi; Verilen eğitimler ve uygulamalar çerçevesinde
kazanılan bilgilerin ışığı altında arcılığın daha bilinçli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
kırsal alanda kadınlara, gençlere ve işsizlere üretimde yer vererek istihdamı arttırmak, arıcılığı
daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.
8- Tarımsal Sulama Eğitim Projesi; Bu projenin uygulanmasıyla beraber, ilimizde son
zamanlarda artma eğiliminde olan sulu tarım alanları arttırılacak, birim alanda yüksek verim
elde edilecek, sulu tarım alanlarının genişletilmesiyle beraber tarımsal istihdamın arttırılması
sağlanacak, işlenen tarım arazileri ve su kaynakları korunacak, toprak ve su kirliliğinin
önlenecek, doğru ve etkili sulama yöntemlerinin çiftçilerimize öğretilmesiyle beraber drenaj
sorunlarının önüne geçilecektir. Tarımsal üretimde elde edilecek katma değerle çiftçilerimizin
gelirlerinde önemli oranda artış sağlanarak sosyal refah düzeyleri iyileştirilecek, bu gelir
artışının ilimiz ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli etkileri olacaktır. Bu
nedenle projenin uygulanması çok büyük önem arz etmektedir.
9- Bal Tutan Eller Projesi:
Bu proje ile Bitlis ili Tatvan ilçesinde kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerimize istihdam ve
sosyal içerme ile birlikte duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu duyarlılığı sağlayabilmek
amacıyla ilimizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan arıcılık teşvik edilecek ve kırsal
alanda istihdam yaratılması sağlanacaktır. Proje sayesinde Havza'da yaşayan kadınlar arıcılığı
teorik ve uygulamalı olarak öğrenecek, arıcılık konusunda bilgi beceri sahibi olacaktır. Proje
sonunda kadınların kendi gelirlerine sahip olmalarının sağlanması ve hanenin geçimine katkı
sağlamaları hedeflenmektedir.
10-Bitlis Balının Coğrafi İşarete Kavuşması Projesi:
Proje Bitlis İl Merkezi ve 6 ilçede uygulanacaktır. Proje kapsamında ilimizin değişik mera ve
yaylalarında ilin bitki florasının tespiti yapılacaktır. Ayrıca arıcılığın yoğun olarak yapıldığı
lokasyonlarda, üretim tekniğine uygun üretim yapan işletmelerden alınacak bal numuneleri
alınarak tam teşekküllü tahlilleri yaptırılacaktır. Türk Patent Enstitüsüne yapılacak coğrafik
işaret başvurusundan bütün Bitlis bal üretici ve satıcıları faydalanacaktır. Bitlis Balının
kendine has özelliklerinin korunması, piyasada değişik bileşime sahip kalite ve kantite
özellikleri bakımından düşük olduğu halde, Bitlis Balı adı altında satılan balların ekonomik
pazarlarda satışlarının önlenebilmesi, ilimizdeki bal üreticilerinin ürettikleri balların kendine
57
has kalitesiyle piyasaya arzlarının sağlanması ve dolayısıyla kaybolan ekonomik değer
itibarının temini için bu projenin uygulanması kaçınılmaz olmuştur.
58
SIRA NO
2014 YILI YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
DÖNEM SONUNA KADAR
SEKTÖRÜN
ADI
1
Tarım
2
Tarım
3
Tarım
4
Tarım
5
Tarım
6
Tarım
7
Tarım
PROJENİN ADI VE YERİ
Bitkisel Üretimi Geliş.Projesi (Merkez
ve 6 İlçe)
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
(Merkez ve 6 İlçe)
Çayır Mera Yem Bit. Üretimini
Geliştirme Projesi (Merkez)
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve
Kontrollü Projesi (Merkez ve 6 İlçe)
Hayvan Hastalık. ve Zararlıları ile
Mücadele. Proj. (Merkez ve 6 İlçe)
Merkez ve Taşra Teşkilatının
Modernizasyonu (Merkez)
Gıda Denetim Hizmetleri(Merkez)
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve
Kontrolü(Merkez)
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Prj.(Merkez)
Hayvancılık Kooperatiflerinin
Desteklenmesi Prj.(Merkez)
İdari Kapasitenin geliştirilmesi
Projesi(Merkez)
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım
Projesi(Merkez)
PROJE
PROJE
BAŞLAMA BİTİŞ
TARİHİ
TARİHİ
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
PROJE
TUTARI
2014
PROGRAM
YILI ÖDENEĞİ
GELEN
ÖDENEK
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
NAKDİ
HARC. (TL)
NAKDİ
Gerç.
%
FİZİKİ
Gerç.
%
21.954,00
21.954,00
13.886,00
14.952,00
10.052,00
46
46
175.425,00
175.425,00
117.764,00
34.164,00
111.304,00
63
63
29.985,00
29.985,00
12.087,00
25.910,00
0,00
0
0
74.697,00
74.697,00
35.044,00
61.544,00
22.048,00
30
30
124.821,00
124.821,00
64.228,00
154.695,00
21.520,00
17
17
70.800,00
70.800,00
70.800,00
17.405,00
0,00
0
0
6.990,00
6.990,00
2.402,00
4.927,00
0,00
0
0
28.089,00
28.089,00
17.056,00
0,00
9.108,00
32
32
16.485,00
16.485,00
3.857,00
9.807,00
2.960,00
18
18
3.988,00
3.988,00
1.952,00
8.955,00
0,00
0
0
1.988,00
1.988,00
719,00
0,00
459,00
23
23
50.285,00
50.285,00
31.690,00
0,00
310,00
1
1
8
Tarım
9
Tarım
10
Tarım
11
Tarım
12
Tarım
13
Tarım
Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Prj.
2014
2015
2.990,00
2.990,00
1.063,00
1.893,00
538,00
18
18
14
15
16
17
18
19
20
Tarım
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Prj.
2014
2015
2.992,00
2.992,00
1.138,00
1.998,00
699,00
23
23
Tarım
Tarımsal Yayım Hizmetleri Prj.
2014
2015
11.977,00
11.977,00
5.246,00
15.251,00
1,00
0
0
Tarım
DAP İlleri AT Prj. (Dev. Eden İşler)
2014
2015
4.491,00
4.491,00
2.156,00
2.995,00
0,00
0
0
Tarım
KKYDP (Makine-Ekipman)
2014
2015
1.195.637,00
1.195.637,00
1.195.637,00
2.046.503,00
1.195.637,00
100
100
Tarım
KKYDP (Sulama)
2014
2015
Tarım
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarım
GENEL
TOPLAM
Doğu Anadolu Prj(Merkez ve 6 İlçe)
2010
2015
Henüz Belli Değil
1.329.311,00
0,00
0
0
7.301.617,00
7.301.617,00
5.943.677,00
5.943.677,00
5.943.677,00
81
81
13.495.930,00
3.685.886,00
2.815.886,00
2.815.886,00
2.815.886,00
76
76
79
78
22.621.141,00
12.811.097,00
10.336.288,00
12.489.873,00
10.134.199
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
01/01/2014 – 30/06/2014 Tarihleri Arası Brifingi
Gıda Güvenilirliği Politikası
Bakanlığımızın temel gıda politikası; ülke genelinde "Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği"
noktasından hareketle, tamamlayıcı ve etkin bir
gıda güvenilirliği sistemini yerleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmaktır. Bu manada, yeterli miktarda
güvenilir gıda üreterek sadece ülke içindeki değil
ülke dışındaki tüketicilere de sürdürülebilir gıda
arzını sağlamak, halk sağlığını korumak, halkın
gereği gibi beslenmesini sağlamak, ülke ihracatını
geliştirmek ve sektörde haksız rekabeti önlemek
amacıyla etkin gıda izin-tescil, denetim ve kontrolü
uygulamalarını yürütmektedir.
Gıda Güvenliği Kanunu
11 Haziran 2010 tarihi itibarı ile
yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu sayesinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tüm gıda üretimi, tüketimi
ve satış noktalarının denetiminde tek yetkili
kurum haline gelmiştir.
Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini,
halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan
ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin
korunması da dikkate alınarak korumak ve
sağlamaktır.
Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve
dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar
ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki
zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını,
zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı
hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî
kontrolleri ve yaptırımları kapsar.
İlimizde Faaliyette Bulunan İşletmelerin Sayıları
Onay
24
60
Kayıt
Yem Bayii
Toplam
1846
20
1890
İl Müdürlüğümüz Bünyesinde hali hazırda toplam 26 adet Gıda Kontrol Görevlisi mevcuttur.
Bitlis Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam
Meslek
Veteriner Hekim
2
3
3
2
1
2
13
Ziraat Mühendisi
1
3
2
1
3
10
Gıda Mühendisi
3
3
Toplam
6
5
5
2
1
5
26
Kayıt ve Onay İşlemleri:
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 13.06.2010 tarih ve
27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ve
13.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 5179 sayılı
“Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu’nun 30. maddesine istinaden Onaya
tâbi
işletmelerin
faaliyete
geçmeden
önce
Bakanlığımızdan onay alması gerekmektedir.
Kayıt işlemine tâbi işletmelerin ise faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını yaptırmak
zorunluluğu bulunmaktadır.
5996 sayılı Kanun kapsamında izin verilen işletmeler ve yapılan denetim ve kontrol
hizmetlerine ait tüm bilgiler 2011 yılı itibari ile Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine
kaydedilmektedir. İlimizde 2014 yılında faaliyet gösteren işletmelerin dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
30/06/2014 Tarihine Kadar ile Toplamda Kayıt Belgesi Alan İşletme Sayıları
Kayıt Belgesi Alan İşletme
Mevcut İşletme
Kayıt / Onay
Sayısı
2014 ilk 6 ay
Genel Toplam
Onay
24
6
24
Kayıt
1846
311
1333
Yem Bayii
20
5
13
Toplam
1890
322
1370
Gıda Maddesi Üretim, Satış ve Toplu Tüketim İşyerleri Denetimleri:
61
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak ve 13.12.2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler
gereğince gıda, gıda katkı ve gıda ambalaj
materyali üretimi yapan gıda üretim
işyerleri, gıda satış ve toplu tüketim
işyerleri programlı olarak denetlenmekte,
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ürün
tebliğlerine
uygun
olarak
numune
alınmaktadır.
Kontrol ve denetimler; kontrol programları ile çok yıllık ulusal kontrol planlarının yanı sıra
şüphe, tüketici şikâyetleri, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, geri izleme, gözetim ve tetkik
amaçları ile de gerçekleştirilmektedir.
2014 Yılının ilk 6 ayında Onay Kapsamındaki İşletmelerde Gerçekleştirilen Denetim
Sayıları
ONAY İŞLETMELERİ
İŞ YERİ SAYISI
DENETİM SAYISI
MERKEZ
7
22
ADİLCEVAZ
1
6
AHLAT
3
14
GÜROYMAK
1
4
MUTKİ
0
0
HİZAN
0
0
TATVAN
10
43
TOPLAM
22
89
2014 Yılının ilk 6 ayında Kayıtlı İşletmelerde Gerçekleşen Denetim Sayısı
Kayıtlı
İşyeri
Gıda Üretim
yeri
Gıda Satış
Yeri
Toplu
Tüketim
Yeri
Toplam
BİTLİS
ADİLCEVAZ
AHLAT
GÜROYMAK
HİZAN
MUTKİ
TATVAN
DENETİM
SAYISI
112
12
18
23
10
4
33
199
134
64
78
67
66
46
156
611
111
32
66
52
36
20
93
412
357
108
162
142
112
70
282
1222
62
İlimizde bulunan kayıtlı Gıda
Üretim Yeri, Gıda Satış Yeri ve Toplu
Tüketim yeri olmak üzere toplam 1870
işletme bulunmaktadır. 2014 yılı boyunca
toplam olarak 1222 denetim yapılmıştır.
2014 Yılının ilk 6 ayında alınan numunelerin sayısı ve durumları aşağıya çıkarılmıştır.
2014 Yılında Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinde Alınan Numune Sayıları
Numune Alınan
Ürünler
Gıda Maddelerinde
Alınan Numuneler
Yem Maddelerinde
Alınan Numuneler
Toplam
Sonuçlanmayan
Numune Sayısı
Olumlu Numune
Sayısı
Olumsuz
Numune Sayısı
Toplam Alınan
Numune Sayısı
6
63
9
78
1
0
1
1
7
63
10
79
Alo 174 Gıda Hattı:
Güvenilir gıda sağlıklı yaşam için gıda denetim hizmetlerinin etkin
bir şekilde sürdürülebilmesi, tüketicinin denetim mekanizmasına
aktif olarak dahil olabilmesi, gıdaya ilişkin her türlü ihbar ve
şikayette tüketicinin ilgili mercie kolay bir şekilde ulaşabilmesi,
iletişimin tek merkezden sağlanması sonucu tüketiciye en kısa
zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla Alo Gıda
Hattı oluşturulmuştur. İlimiz de 2014 Yılının ilk 6 ayında Alo Gıda
Hattına 26 adet şikâyet bildirimi yapılmış olup, bunlardan 22 tanesi
sonuçlandırılmış 4 tanesi beklemededir.
Ayrıca; kamuoyunda Güvenilir Gıda bilincinin oluşturulması ve tüketicinin denetim
mekanizmasında daha etkin bir rol alması Alo 174 Gıda Hattı hizmetinin kamuoyunda tanınıp
benimsenmesi, geniş toplum kesimi tarafından farkındalılığın arttırılması ve kurumsal kimliğinin
oluşturulması amacıyla il ve ilçelerimizde Gıda üretim, Gıda satış ve toplu tüketim yerlerine 2013
yılı içerisinde stickerlar Gıda Denetçilerimizce asılmıştır.
63
2014 Yılının ilk 6 ayında Uygulanan İdari Yaptırımlar.
2014 Yılının ilk 6 ayı içerisinde üretim yapan, gıda
maddesini toplu tüketime sunan, satışını yapan 5
işletmeye mevzuata aykırılık nedeniyle idari yaptırım
uygulanmıştır.
Kesilen Ceza
Sayısı
Ceza Nedeni
5
5996 sayılı
Kanuna
aykırı işlem
yapmak
Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
Gıda ve Yem denetim faaliyetlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için ve
Bakanlığımızca alınan kararların taşrada uygulama, takip ve kontrolünün yapılması ve birimlerdeki
istatistiki rakamların tahsis edilmesi amacıyla Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) kurulmuş olup
03 Ocak 2011 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmiştir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Kanuna dayalı çıkarılan yönetmelikler ve prosedürler, gıda
denetimleri, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemindeki güncellemeler ve değişiklikler ile ilgili her ilçede
ayrı ayrı ilgili personellere eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
64
İLİMİZDE TARIMSAL KALKINMA VE İSTİHDAMA YÖNELİK YEREL PROJELER:
METİP (Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi
Projesi): İlimize gelen tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat standartlarının iyileştirilmesi
amacıyla uygulamaya konulan ve yürütülen bir projedir.
Ceviz Fidan ve Fide Serası Projesi; Adilcevaz cevizinin sertifikalı olarak üretiminin
sağlanması kapsamında adilcevaz ve Mutki ilçelerinde fidan ve fide serası kurulmuştur.
Arı Sütü Projesi; Bitlis ili Hizan ilçesinde 20 çiftçimize 1200 arılı çita verilerek arı sütü
üretmesi ve üretimden gelir elde etmeleri sağlanacaktır.
DAP İdaresi Projeleri: DAP İdaresi Başkanlığına Bitlis İlinde Tarım ve Hayvancılık
Sektöründe Kalkınmaya ve İstihdama Yönelik 10 adet Proje hazırlanarak sunulmuştur.
1-Meyveciliği Geliştirme Projesi/İlimizde 400 dekar alanda modern kapama meyve (kiraz)
bahçelerinin tesisi hedeflenmektedir.
2-Fıstık Aşılama Projesi/ 10.000 adet melengiç ağacına fıstık aşılanması planlanmaktadır.
3- Bitlis İlinde Kadınlara Yönelik Üretim Amaçlı Çilek Yetiştiriciliği Konusunda Eğitim ve
Farkındalık Oluşturma Projesi; Bu proje ile oluşturulacak istihdam ile 15 çiftçi ailesinin tesis
kurularak örnek teşkil etmesi ve çilek yetiştiriciliği yapmaları sağlanacaktır.
4- Bitlis İli Tarımsal Metoroloji Ağı Ve Erken Uyarı Sistemi Projesi; İlimizde tarımsal üretimde
önemli yer tutan hububat, patates, elma, ceviz, muhtelif meyve ve sebze üretimi yapan
müteşebbislerinin konuya ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak ve bununla beraber çevre, bitki, hayvan
ve insan sağlığını azami derecede korumak;sentetik kimyasal tarımsal girdilerden kaynaklanan
tehditleri engellemek, tarımsal üretimde verim artışı ve ekonomik kazanımları artırmak
amaçlanmaktadır.
5- En Hijyenik Sütü Ben Üreteceğim; Bitlis Merkez ve ilçelerinde süt hayvancılığı potansiyeli olan
köylerdeki işletmelerin hijyen sorunlarını çözerek üretecekleri süt ve süt ürünlerinin sağlıklı kaliteli
dolayısı ile ekonomik getirisinin artışını sağlamaktır. bu saye de hijyenik çalışıldığı takdirde
kazancın ciddi anlamda artacağı konusunda çiftçilerimizde bir farkındalık yaratmaktır.
6- Hayvancılık Eğitim Projesi; Uygulanacak bu proje ile çiftçilerimiz modern hayvan barınakları
ve hayvan süt kalitesine etkisini, yemleme ve alternatif yem kaynakları, genç sığırların beslenmesi
ve modern barınakların hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, sivil toplum örgütlerinin işleyişi
ve yetkinlikleri, hayvancılıkta kamu ve sivil toplum destekleri, çiftçiler arası koordinasyon, hayvan
sağlığı mekanizmalarının çalışması ve modern barınaklarda ahır mekanizasyonu konularındaki
bilgilerini artırmaları amaçlanmaktadır.
7- Ana Arı Yetiştirme Eğitimi Projesi; Verilen eğitimler ve uygulamalar çerçevesinde kazanılan
bilgilerin ışığı altında arcılığın daha bilinçli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, kırsal alanda
kadınlara, gençlere ve işsizlere üretimde yer vererek istihdamı arttırmak, arıcılığı daha cazibeli bir
meslek haline getirmektir.
8- Tarımsal Sulama Eğitim Projesi; Bu projenin uygulanmasıyla beraber, ilimizde son zamanlarda
artma eğiliminde olan sulu tarım alanları arttırılacak, birim alanda yüksek verim elde edilecek, sulu
tarım alanlarının genişletilmesiyle beraber tarımsal istihdamın arttırılması sağlanacak, işlenen tarım
arazileri ve su kaynakları korunacak, toprak ve su kirliliğinin önlenecek, doğru ve etkili sulama
yöntemlerinin çiftçilerimize öğretilmesiyle beraber drenaj sorunlarının önüne geçilecektir. Tarımsal
üretimde elde edilecek katma değerle çiftçilerimizin gelirlerinde önemli oranda artış sağlanarak
sosyal refah düzeyleri iyileştirilecek, bu gelir artışının ilimiz ekonomisine ve dolayısıyla ülke
ekonomisine önemli etkileri olacaktır. Bu nedenle projenin uygulanması çok büyük önem arz
etmektedir.
65
9- Bal Tutan Eller Projesi:
Bu proje ile Bitlis ili Tatvan ilçesinde kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerimize istihdam ve sosyal
içerme ile birlikte duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu duyarlılığı sağlayabilmek amacıyla
ilimizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan arıcılık teşvik edilecek ve kırsal alanda istihdam
yaratılması sağlanacaktır. Proje sayesinde Havza'da yaşayan kadınlar arıcılığı teorik ve uygulamalı
olarak öğrenecek, arıcılık konusunda bilgi beceri sahibi olacaktır. Proje sonunda kadınların kendi
gelirlerine sahip olmalarının sağlanması ve hanenin geçimine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
10-Bitlis Balının Coğrafi İşarete Kavuşması Projesi:
Proje Bitlis İl Merkezi ve 6 ilçede uygulanacaktır. Proje kapsamında ilimizin değişik mera ve
yaylalarında ilin bitki florasının tespiti yapılacaktır. Ayrıca arıcılığın yoğun olarak yapıldığı
lokasyonlarda, üretim tekniğine uygun üretim yapan işletmelerden alınacak bal numuneleri alınarak
tam teşekküllü tahlilleri yaptırılacaktır. Türk Patent Enstitüsüne yapılacak coğrafik işaret
başvurusundan bütün Bitlis bal üretici ve satıcıları faydalanacaktır. Bitlis Balının kendine has
özelliklerinin korunması, piyasada değişik bileşime sahip kalite ve kantite özellikleri bakımından
düşük olduğu halde, Bitlis Balı adı altında satılan balların ekonomik pazarlarda satışlarının
önlenebilmesi, ilimizdeki bal üreticilerinin ürettikleri balların kendine has kalitesiyle piyasaya
arzlarının sağlanması ve dolayısıyla kaybolan ekonomik değer itibarının temini için bu projenin
uygulanması kaçınılmaz olmuştur.
İLİMİZDEKİ TARIMSAL PROBLEMLER (KISITLAR),
POTANSİYELLER VE İZLENECEK STRATEJİLER
Sosyo- Ekonomik Problemler
Göç: Bitlis İlimizin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 388.678 iken, 2011 yılı
itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, nüfus 336 bin 624 olarak
belirlenmiştir. Belirtilen toplam nüfusun % 46’sının (178 bin 788 ) il ve ilçede, kalan %54’ünün
(157 bin 836) ise belde ve köylerde ikamet ettiği tespit edilmiştir. 2000 – 2011 yılları nüfus sayım
sonuçlarının karşılaştırılması sonucu; İl nüfusunun %13,4 oranında ( 52.054 kişi ) azaldığı
görülmüştür. Köyden kente göç edenlerin tamamına yakını genç nüfus olması sebebiyle tarım
sektöründeki aktif nüfusun azalmasına neden olmuştur. Genç nüfusun köyden kente göç etmesiyle
beraber tarım arazilerinin randımanlı kullanılamaması veya tamamen terk edilmesi tehlikesi
doğmuştur. Bunda köy nüfusunun yaş ortalamasının yüksek oluşu önemli bir etkendir.
Eğitim :Kırsal kesimde yaşayan insanların, tarımsal ve hayvansal üretim alanlarında eğitim
düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Özellikle patates ve Şekerpancarı yetiştiriciliğiyle ilgili
üretimin hemen her aşaması kadınlar tarafından yapılırken, erkeklerin sadece pazarlama ve nakliye
aşamasında aktif rol aldıkları, üretim aşamasında ise genelde pasif rol üstlendikleri bilinmektedir. Bu
sebeple eğitim ve yayım çalışmalarında kadınlara öncelik tanınması faydalı olacaktır. Bunun yanında
hayvancılıkla ilgili tüm işlerin kadınlar tarafından yapılıyor olmasına rağmen; sun’i tohumlama ve
hayvan besleme gibi önemli konularda kadınlara yönelik eğitim çalışmaları yetersiz kalmaktadır.
Öz Sermaye Yetersizliği: İlimizdeki Tarımsal işletmeler genellikle küçük ve orta ölçeklidir.
Tarım ve hayvancılık Sektöründe meydana gelen dalgalanmalar, ürünlerin piyasaya arzını ve
pazarlanmasını olumsuz etkilemektedir. İşletmelerimizin sermaye yapılarının zayıf olması ve
üreticilerimizin tek tip üretime bağlı olarak üretim yapmaları nedeniyle, fiyat dalgalanmalarında
sürdürülebilirlik önemli ölçüde olumsuz etkilenmektedir.
Gelir Düşüklüğü :Türkiye’de genelde tarımda çalışanların geliri diğer sektörlere göre
düşüktür. Bitlis’te 2011 yılı istatistiklerine göre kişi başına düşen gelir 3394 TL iken Türkiye
ortalaması 15.137 TL dır. Toplam nüfusunun % 86’sı tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bitlis’te doğal
olarak tarım nüfusunun geliri de düşüktür.
Üretim Problemleri
Hayvansal Üretim Sorunu:
66
Damızlık temini ; büyükbaş hayvan işletmelerinin damızlık ihtiyacını karşılayabilecek bölgesel damızlık
işletmeleri yetersizdir. Damızlık üretimi konusunda ihtisaslaşmış işletmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Hayvan Pazarının Olmaması; İlde hayvan pazarının olmaması sebebiyle üreticiler değerinde satış
yapamamakta ve kayıt altına alınamamaktadır.
Hayvansal ürün işleme sanayi; hayvansal ürün işleme sanayinde küçük işletmeler düşük kapasiteli ve yetersiz
sermaye ile faaliyet yapmaktadır.
Hayvansal üretimde verimlilik; bilinçsiz üretim , girdi teminindeki zorluklar, kültür ırklarının azlığı vb.
sebeplerle verim düşüktür.
Yem bitkileri üretimi; Uygulanan projeyle yem bitkileri üretiminde önemli artışlar olmasına rağmen kaba yem
açığı ilimiz hayvancılığının en önemli problemlerinden biridir.
İşletme girdileri; hayvancılıkta kullanılan yem, ilaç, damızlık vb. girdilerin fiyatları et ve süt fiyatlarına oranla
daha hızlı yükselmektedir.
Yayım çalışmaları; Hayvancılıkla daha çok kadınlar ilgilenmekte ve son yıllarda artan eğitim ve yayım
çalışmalarına rağmen bu kesime yayım hizmeti yeterince verilememektedir.
Hayvan ırkları; yüksek vasıflı hayvan ırklarında istenen düzeye ulaşılamamıştır.
Hayvan barınakları; özellikle küçük işletmelerde hayvan barınakları iptidai olup üretimi olumsuz
etkilemektedir.
Çoban temini; kırsal kesimde çobanlık hizmeti verecek insan temininde zorluk çekilmektedir. Bu durum
özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir.
Bakım ve besleme ; bilinçsiz yetiştiricilik ve işletmelerin karma tarımsal üretim işletmesi tipinde olması,
hayvan yetiştiriciliğinin bir çok işletmede ikinci iş olarak yapılması, bakım ve beslemeye gerekli önemin
verilmemesi sonucunu doğurmaktadır.
Hayvancılık Potansiyeli:
 İlimizin geniş ıslahedilebilir ve kiralanabilir mera, yayla ve otlakiye alanları mevcuttur. Özellikle
meraların zengin bitki florasına sahip olması
 İlimizde meralarda yapılan Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler daha kaliteli ve
sağlıklı olması nedeniyle tercih edilebilir olması
 Dünyada ve ülkemizde Koyun - keçi süt ve süt ürünlerine her geçen gün artan talep
 Genç ve ucuz iş gücünün varlığı
 Orta doğu pazarına yakınlık
 İlimizde küçükbaş hayvancılıktaki düşük maliyet nedeniyle rantablitesinin yüksek olması
 Hayvancılık sektörüne Bakanlığımızca sağlanan hibeler, destekler ve kredilerin olması
 Yörenin küçük baş hayvancılığına olan kültürel ve sosyolojik yatkınlık.
 İlimizin iklim faktörlerinin hayvancılık yetiştiriciliğine uygun olması
 İlimiz Güroymak, Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde geniş yem bitkileri ekiliş alanlarının
olması
 İlimizde bulunan besi hayvancılığı potansiyeli
 İlimizde önemli bir manda potansiyelinin olması, manda süt ürünlerine olan talebin artması ve pazar
değerinin olması
Arıcılık Potansiyeli:
 İlimizin zengin bitki çeşitliliğine(Kekik, ballıbaba, Geven… vb.) sahip olması nedeniyle kendine has
aroması olan bal üretiminin yapılabilmesi
 Genç ve ucuz iş gücünün varlığı
 Bölgesel ve doğal ürünlere sürekli artan tüketici talebi
 Arıcılık sektöründe maliyetin düşük olması nedeniyle kar marjının yüksek olması.
 İlimizdeki arıcılık potansiyelinin yüksek olması ve bal veriminin Türkiye ortalamasının üzerinde
olması
 İlimizde kovan üretim tesisinin olması
 İlimizin arı hastalık ve zararlılardan ari olması ve Arazi yapısının arıcılık için uygun olması
 Bitlis balının ülke çapında tanınıyor olması ve pazar değerinin yüksek olması
67
 Karakovan bal üretminin yüksek olması, karakovan balına olan talebin artması ve bu durumun
Bakanlığımızcada desteklenmesi
 İlimizdeki rakım (1500-2500) farklılıkları nedeniyle farklı bitki floralarında uzun süre bal üretimi
söz konusu olması
 İlimizde zirai ilaç ve gübre kullanımının çok düşük olması
 Bitlis ilinin üreticilerinin yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olması
 Konaklama ve ulaşım imkanları nedeniyle gezginci arıcılık için uygun olması
Su Ürünleri Potansiyeli:
 Su ürünleri istihsaline uygun doğal su kaynaklarının (yer altı ve yerüstü) mevcut olması
 Yavru balık üretimi için uygun su kaynaklarının oldukça elverişli olması
 Halkın, protein bakımından zengin, kolesterolsüz ve son derece sağlıklı olan balığa talebi ve balık
etini daha ucuza satın alabilecek olması
 Kültür balıkçılığı yönünden hastalık ve zararlılardan ari olması
 Vangölü, Nazik Gölü, Aygır Gölü ve Arin Göllerinin ilimiz sınırları içerisinde bulunması
 Vangölünde önemli bir incikefali potansiyelinin olması
Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji:
*Yerli ırktan kültür ırkına geçişin sağlanması; İlimizde genetik kabiliyeti yüksek kültür ırkı hayvancılığın
yaygınlaşması için yerel kaynaklarla köy bazlı kültür ırkı hayvancılığı geliştirmek için senkronizasyona dayalı
Suni tohumlama çalışmaları yapılmalıdır.Çiftçilerimize kültür ırkı hayvancılık için suni tohumlamanın
yaptırmanın önemini anlatmak ve bu konuda ikna etmek amacıyla çiftçi eğitimine ve suni tohumlama
çalışmalarına gerekli alt yapı ve maddi desteğin verilmesi gerekmektedir.
*Yem, bakım ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi
*Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulması
*Hayvansal üretime dayalı sanayinin geliştirilmesi (Manda sütü,yoğurdu,koyun keçi sütü,tulum peyniri vb.)
*Projeye dayalı hayvan barınağı yapımına gerekli desteğin verilmesi
*Barınak ruhsatlandırma işlemlerindeki bürakratik engellerin kaldırılması.
*Yerel ve ulusal kaynaklı arıcılık projelerine destek verilerek işsiz ve fakir ailelere geçim kaynağı yaratılarak ,
işsiz olan aile bireylerine istihdam sahası açılması.Hizan,Mutki ve merkez ilçede arıcılığa daha fazla destek
verilerek istihdam alanları oluşturulmalıdır.
*Geniş mera alanları ve coğrafi özellikleri nedeniyle Hizan,Mutki ve merkez ilçede küçükbaş hayvancılığa,
daha düz ,sulu geniş araziler bulunan Ahlat,Adilcevaz,Güroymak ve Tatvan ilçelerimizde büyükbaş hayvancılık
projeleri desteklenerek ilimize katma değer sağlanmalıdır.
* İlimizde yeni kurulacak ve kapasite artıracak Su ürünleri,arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş İşletmelerine Kredi
sağlama konusunda kolaylıklar sağlanmalıdır.
*İlimizin su kaynakları tespit edilerek uygun olanların su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılarak, işsiz nüfusa
istihdam oluşturması gerekmektedir. Böylece ülke ekonomisine ve milli gelire katkı sağlanmış olacaktır. Su
Ürünleri Avcılık ve yetiştiricilik projelerine yapılacak desteklemelerle İlimizin balık eti ihtiyacının
kendine yetecek ve çevre illere balık pazarlayacak düzeye çıkarılacaktır.
*Hayvancılık projeleri desteklenmesi İşsiz nüfusu, kendilerine iş imkanı sağlamak suretiyle psikolojik ve
sosyal açıdan rehabilite etmek, işsizliğin getirdiği sosyal erozyonu bir nebze olsa önlemiş olacaktır.
Bitkisel Üretim Sorunu:
*Sertifikalı tohumluk kullanımındaki yetersizlik
*Mekanizasyon problemi –Makinaların optimum kullanılmaması
*Amacına uygun arazi kullanılmaması, arazilerin çok parçalı ve küçük olması
*Yetersiz girdi kullanımı ve Öz sermaye problemi
*Erozyon problemi( rüzgar ve su erozyonu)
*Pazarlama problemi ve Örgütlenme problemi
*İklim problemi
Bitkisel Üretim Potansiyeli:
 Önemli oranlarda şekerpancarı ve patates üretiminin yapılması
68
 Bazı bölgelerde uygun sebzecilik ve meyvecilik alanlarının mevcut olması
 Meyvecilik açısından pazarlama stratejisine uygun alanların mevcut olması.(Yüksek rakımlı
meyvecilik yapılabilecek yerler) Meyvecilik açısından çok çeşitli meyve türlerinin yetişiyor olması.
(Nar,Üzüm,Fındık,Kiraz,Dut,Ceviz,Elma,Armut,İncir…)
 Adilcevaz cevizinin ülke genelinde tanınıyor olması ve pazar değerinin yüksek olması
 İklim değerlerinin meyveciliğe uygun olması
 Meyve bahçesi tesisi için yeterli arazi varlığı
 Ucuz iş gücü ve Orta doğu pazarına yakınlık
 Sektöre verilen devlet destekleri ve krediler
Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji:
*Yöreye uygun sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması
*Bilinçli girdi kullanımı
*Sulanabilir alanların sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite edilmesi
*Nadas alanlarının daraltılması
*Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi
*Arazilerin parçalanmasının engellenmesi
*Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulması
Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
* Meyvecilik ve sebzecilik projelerinin yerel ve ulusal düzeyde desteklenmesi gerekir.
*İlimizde meyveciliğe uygun yer tespit edilerek özellikle elma,ceviz,kiraz ve nar meyve türlerinde bodur-yarı
bodur toplu kapama meyve bahçeleri oluşturulması gerekmektedir.Bu amaçla uygulanacak meycecilik
projesinin yerel düzeyde desteklenmesi gerekir.İlimizde mevcut meyvecilik potansiyelini değerlendirilerek
model kapama meyve bahçeleri kurulması ve meyvecilik konusunda belli bir kapasite oluşturması,birim alanda
verim ve kaliteyi yükseltmek suretiyle çiftçilerimizin gelir ve refah düzeylerinin artırması
sağlanmalıdır.Böylece İlimiz ekonomisine katkı sağlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak ve İlimiz meyve
üretim ve ticaret merkezi haline gelecektir.
Organik Tarım Sorunu:
 Ekonomik yetersizlikler ve Bilgi yetersizliği
 Tescil ve sertifikasyon işlemlerinde yetersizlik ve pazarlama ağı sorunu
Organik Tarım Potansiyeli:
 İlimizdeki arazilerinin verimli ve bakir olması.
 Arazi yapısı ve bitki örtüsüne bağlı olarak bitkisel ve hayvansal üretimin ilimizin genelinde
ekolojinin doğal yapısının bozulmamış olması.
 Su ve çevre kirliliğinin olmaması.
 Kimyasal ilaçlamaların az olması.
 Doğada kendiliğinden yetişen ve organik ürün olarak değeri bulunan ürün potansiyeli.
 Organik bal potansiyeli.
 Organik hayvansal ürünlerin olması.
 Organik meyvecilik potansiyeli.
 Organik ürünlere ülkemizde ve dünyada artan talepler.
 Organik ürünlere verilen devlet destekleri ve krediler.
Organik Tarım için izlenecek strateji:
* Organik Tarımsal üretimin artırılması
*Organik ürünlere ilişkin tanıtın ve reklam yapılması
*Organik ürün pazarını geliştirmesi
*Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulması
Organik Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi.
*İlimiz yılda 140 bin ton patates üretimi ve 150 bin ton şekerpancarı üretimi yanında
meyvecilik sektörüyle de ön plana çıkmaktadır. Bitlis ilinin her ilçesinde kendi özgü bir ürün
deseninden bahsedilebilir. Adilcevaz ilçemiz ceviziyle, Ahlat ilçemiz patatesiyle, Hizan ilçemiz
69
arıcılık ve meyveciliğiyle, Mutki ilçemiz koyun keçi yetiştiriciliğiyle, Tatvan ilçemiz büyükbaş
hayvan yetiştiriciliğiyle, Güroymak ilçemizde özellikle manda yetiştiriciliğiyle ön plana çıkmaktadır.
*İlimizde tarımsal projelere verilecek desteklerle tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam
alanları meydana gelecektir. Ayrıca tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yönelik
çalışmalar, tarımsal örgütlenme çalışmalarını teşviki, Pazar sorunlarını çözmeye yönelik tedbirlerin alınması ve
kırsal alanda gelir getirici alternatif projelerin hayata geçirilmesi tarım sektöründe çalışan sayısını ve bu
nüfusun GSYİH içindeki payının arttıracaktır.
BİTLİS’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. Büyükbaş-Küçükbaş ve Arıcılık açısından ilimizin geniş ıslah edilebilir ve kiralanabilir
mera, yayla ve otlakiye alanları mevcuttur. Özellikle meraların zengin bitki florasına sahip
olması
2. Genç ve ucuz işgücü varlığı
3. Orta doğu pazarına yakınlık
4. Bölgesel ve doğal ürünlere sürekli artan tüketici talebi ve kendiliğinden yetişen ve organik
ürün olarak değeri bulunan ürün potansiyeli
5. Doğal su kaynaklarında ilimiz potansiyelinin çok yüksek olması nedeniyle su ürünleri
üretimine yatırım yapılabilir olması
6. Tohumluk üretiminde (patates) önemli bir yere sahip olması
7. Meyvecilik açısından pazarlama stratejisine uygun alanların mevcut olması.(Yüksek
rakımlı meyvecilik yapılabilecek yerler)
8. İlimizdeki arazilerinin verimli ve bakir olması nedeniyle, bitkisel ve hayvansal
üretimindeki organik potansiyelin olması.
9. Organik ürünlere ülkemizde ve dünyada artan talepler
10. Arıcılık potansiyelinin yüksek olması ve bal veriminin Türkiye ortalamasının üzerinde
olması
70
T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KURUMUN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI
KONUNUN ÖZETİ :
1-İl Müdürlüğümüzdeki Personel İhtiyacı
2- İl Müdürlüğümüzdeki Araç İhtiyacı
3- Dap İdaresi,DAKA ve İl Özel İdaresi Kaynaklarından Tarım ve Hayvancılık Projelerinin
desteklenmesi
KONUNUN AÇIKLAMASI :
1-Hayvancılığı geliştirme, koruma kontrol ve denetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi, hayvan
hastalık ve zararlıları ile mücadele programlarının, yem bitkileri üretiminin arttırılması, zirai
mücadele faaliyetlerinin, su ürünleri hizmetlerinin yürütülmesi ve 4342 sayılı Mera Kanununun
sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için yeterli sayıda teknik ve idari personel ihtiyacı
bulunmaktadır.
2- İl Müdürlüğümüzde Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetlerinde kullanılan araçlar yeterli olmadığı
mevcut olanlarda ekonomik ömürlerini tamamlamışlardır.
3-İl genelinde tarımsal kalkınma ve istihdama yönelik uygulanacak yerel bazlı Tarım ve Hayvancılık
projelerine Dap İdaresi,DAKA ve İl Özel İdaresi kaynaklarından kaynak aktarılması gerekmektedir.
SONUÇ-ÖNERİLER VE İSTEKLER
:
1-İlimizde Tarım hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yeterli sayıda Ziraat Mühendisi-Gıda
Mühendisi-Su Ürünleri Mühendisi-Veteriner Hekim ihtiyacı bulunmaktadır.
2- İl Müdürlüğümüz gıda denetim faaliyetlerinde (il merkezi ve ilçeler) kullanılmak üzere 3 adet
küçük ticari Gıda Denetim Aracına ihtiyaç vardır. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan binek
araçları kullanılamaz haldedir. Bu yüzden 2013 yılında 14 adet araç kiralaması yapılmıştır. 2014 yılı
arazi sürvey, bayii denetimleri, çiftçi eğitimleri, demonstrasyonlar, istatistiki arazi çalışmaları,
kooperatifçilik, hayvan aşılama çalışmaları vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere 6 adet Pick-Up ve 2
adet binek araca ihtiyaç vardır.
3- Tarımsal kalkınma ve istihdama yönelik Tarım ve Hayvancılık Projelerine yeterince kaynak
aktarılması.
İLGİLİ BAKANLIK VE KURULUŞ
: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ
Arz ederim.
Bülent KORKMAZ
İl Müdürü
71
2003
2004
2005
10.521.541
15.022.807
16.814.269
9.592.833
3.661.809
16.814.269
4.112.661
9.782.598
6.721.564
6.114.489
7.701.009
7.794.420
8.528.652
8.458.034
9.198.348
88.887.853
463.000
987.070
2.736.000
8.333.975
2.684.540
1.297.925
2.057.692
2.351.774
2.749.639
3.427.573
1.692.038
28.781.226
59.782
103.408
137.456
54.325
192.915
380.209
380.209
1.308.304
2.643.283
1.308.639
488.565
488.565
4.929.052
38.768
52.480
31.927
58.963
58.963
332.520
ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ
(TÜTÜN)
249.267
456.306
465.061
0
0
1.170.634
YAĞLI TOHUMLU BİTKİ FARK
DESTEĞİ
953
2.840
16.316
87.529
230.176
337.814
1.007.930
507.109
507.109
2.022.148
0
1.728.337
0
2.548.246
324.880
689.183
800.000
1.814.063
DGD
MGD (MAZOT-GÜBRE-TOPRAK
ANALİZİ)
2006
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ
2007
2008
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2003-2013
41.429.909
YEM BİTKİLERİ DESTEGİ
290.000
SERTİFİKALI TOHUM
KULLANIM DESTEĞİ
ORGANİK TARIM DESTEĞİ
SERTİFİKALI FİDAN DESTEĞİ
86.064
5.355
HUBUBAT BAKLAGİL FARK
DESTEĞİ
KURAKLIK DESTEĞİ
(PATATES DAHİL)
819.909
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM
DESTEĞİ
GENEL TOPLAM
10.811.541 19.147.616
TAHMİNİDİR
34.615.608
16.441.494
18.116.573
9.551.950
8.341.086
10.185.145
13.355.428
14.625.959
15.825.502
13.355.408
173.561.769
HAYVANSAL ÜRETİM DESTEĞİ
2002
2003
2004
2005
2006
KOYUM-KEÇİ DESTEKLEMESİ
2007
318.390
2008
1.829.502
2009
4.504.000
2010
3.633.570
MANDA ISLAH PROJESİ
ANAÇ MANDA DESTEĞİ
440.550
ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ
51.000
2011
2012
2013
2003-2013
5.629.980
6.791.796
6.791.796
29.499.034
868.000
1.122.550
1.396.850
3.387.400
134.000
154.700
154.700
934.950
1.500.000
3.805.383
142.000
265.263
686.675
1.211.445
10.770
9.000
18.225
32.700
35.000
216.775
3.260
3.775
418.110
621.033
691.640
717.464
3.409.759
BESİ SIĞIR DESTEĞİ
33.300
117.629
120.514
BRUCELLA REV-1 GENÇ AŞI
DESTEĞİ
ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ
390.464
BUZAĞI DESTEĞİ
111.080
S-19-ŞAP AŞI DESTEĞİ
ARICILIK DESTEĞİ
48.480
48.480
153.885
139.005
BAL DESTEKLEMESİ
48.480
21.420
747.800
467.446
56.802
211.110
360.552
1.285.146
36.490
56.802
HASTALIK TAZMİNAT DESTEĞİ
SUNİ TOHUMLAMA
DESTEKLEMESİ
PROGRAMLI AŞI
DESTEKLEMELERİ
GEBE DÜVE DESTEKLEMESİ
89.495
179.424
57.146
275.464
318.622
478.675
1.280.001
529.550
128.041
11.550
1.331.567
2.000.708
355.823
135.036
267.980
410.450
10.175
-
-
TAHMİNİDİR
96.960
159.395 1.081.109
271.443
390.464
86.904
7.434
SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ
TOPLAM
7.035
10.175
8.000
35.000
47.750
128.750
568.750
407.026
451.673
1.646.949
1.205.236
2.112.102
5.697.460
5.363.629
9.357.707
10.859.657
12.978.239
48.911.494
2002
Ziraat Bankası
Tarım Kredi Kooperatifleri
TOPLAM
2003-2013
koop
dap
kırsal eko
alet makine
sulama
bitki
hayvan
kredi
toplam
tar. Yayım danışmanlık desteği
2010
2011
2012
2013
360 Bin TL 50.000.000
70.000.000
17.800.000
10.056.000
37 Bin TL
3.200.000
7.300.000
5.571.100
73.200.000
25.100.000
15.627.100
300.000
397 Bin TL 50.300.000
45.300.000
2.223.000
10.800.000
6.700.000
1.900.000
173.561.769
48.911.494
164.227.100
453.623.363
261.600,00 TL
2013 yılı
164.227.100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
5 836 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content