FOR M

GIDA
DOKUMA v e
&İYİM
SANAYİİ
PETEK İMÂ
L v e A R I C I L I K EV
Zincirlîtcuvu No . 14 Levent-İstanbu l
Tel. 471985-48129 8
Telg> SEDEF-PETEK İstanbu l
İ
HATICE AKTUNA
KURULUŞîl950
VA-Rİ-TEKÜ
VA-RÎTEKS
VARİS CO
B\?İ l A S T İ
nA PlA nI 1 1
K SAKAV M
T E t < : 7 9 G Ki
Ccıtal Mensuca t
Yıldız Balianiy e
ve Kilimler i
H. Ahme t Çata l
VA-Ri-TEKS
Varis Çoraplar ı
ve Gip e Lâsti k
Sanayii
BURHANETTiN
AYTAÇ
Nuruosmaniye Cad.
TOrbedar Sok . No . 6/2
Tel: 2 7 96 93 - 7 1 27 99
Çakmakçılar, Büyü k Yen i
Han Ka t No. 13 9
İstanbul
Tel.: 2 6 35 7 8
İstanbul Müteharri k
Tekstil Makineler i
Atelye Sahipler i
İstihsal - İ s t i h l â k
Küçük Sana t
Kooperatifi
riDEKO J
İDARE MERKEZ
İ
Aksaray, Vald e C a m i S o k a k G ü l A p .
No. 52/ 1 T e l .
: 2 1 17 15
MAĞAZA
Yeşildirek, Yeşi l H a n N o . 24 Te
J Î 2 7 O O 36
AHMET
DEVECİOĞLU
Küçük Dokuma
Sanayü
Bilumum
Dokuma
işleri
Yapılır.
Telefonlar :
İş
: 23 68 86/13
Ya.
: 27 98 54
Yazıhane :
ÇaJcmakçılar
Büyük Yeni HEun
K a t 3 N o . 48/1
İş :
Salihpaşa Cad.
CamiU İş Hanı
No.
1/15
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL
DIKIŞSIZ
GURUB
ve
FILITRE
TORBALARI DAHİLİ TİCARET
Atölye ve Satış Y e r i :
Çakmakçılar, Büyük Yeni Han üst kat
N o . 41
T e l : 22 6911
E v : 33 20 60
Türkiye'de ithalim önleyen tek firma
ithal malından üstün yekpare filitre
torbaları. Her nevi havalandırmalarda
çimento sanayü ve benzerlerinde kul­
lanılmakta.
Y ü k s e k hararete ve dış etkenlere karşı
dayanıklı, özel olarak yapılmakta ve di­
kişsiz para torbaları, bütün banka ve
postahaneler için sipariş alma suretiyle
imal edilmektedir.
Bebe - Çocuk
Trikoları
imalâtı v e
toptan satış ı
ERD06AN
ONARAN
Üsküdar,
Selimiye
Çeşmei Kebi r
No. 23-2 5
İstanbul
Tel. 3 3 49 86
Külotlu kaçma z gündeli k mu s
jortiyersiz öğrenc i çorapları ,
KALİTE, ZERAFET , SAĞLAMU K
ile modanı n öncüsü.. .
Hayran Çoraplar ı
MUSTAFA ŞENO L
Cağaioğlu Yanıksarayİa r Sok .
Uğur İ ş han ı zemi n ka t
Şişli, Bomonti, Yeni yol Güven ç
Sokak 1 0 7 / 1
Tel.: 2 7 1 9 3 1 - 4 8 0 0 2 7
MAKİNA V E
MADENİ EŞY A
SANAYİİ
Aspiratörü) Ar a Üt ü Tezgâhlar ı - Buharl ı
El Ütüler i - Buha r Kazanlar ı - E l Aletler i
Konfeksiyon Maden i Parçalar ı
OKLAR MÜESSESES İ — AL İ GÜVE N OKDA Y
Karaköy Kemeralt ı Cad . No : 6 5 /4 Tel
. : 49 1 5 9 2
D I M A
Dento Medîka l Ekipmanla r
— V o 98 yerl i olara k tarafımızda n "FAVDE " sis temine gör e İmâ l edilen , kompl e d i ; hekimliğ i
cihazlarıdır.
— Resimd e izleyeceğini z veçhile , bi r ço k yeni,„tek nolojik özellikler e haizdirler .
— Bunlar ı kullana n hekimlerimiz , memnuniyetlerin i yazıla rıyla isha r etmişlerdir .
— Istonbu t Di ş Hekimliğ i yükse k okuluncada , denenip , müs ^
bet raporlarıyla , oku l kliniklerin e alınmıştır .
— Kalit e v e istima l belgeler i mevcuttur .
— Bünyesind e barındırdığ ı yükse k vasıfların a mukabil , em sallerinden ucuzdur .
— Fabrikasyo n hataların a karşı , ik İ sen e garantilidir .
— Yükse k tekni k elema n gurub u daim i bakı m hizmetindedir .
— Standar t olan , bo l yede k aksa m daim i taahhütümüzdür .
Ayrıca d a verilir .
Dr. Ahme t İYİYÜRE K
D İ M A : Dİ Ş HEK . ARAÇLARİ SAN . VE TİC. KOLL. ŞTİ.
Ofis : Nişantaş ı Val i Konağ ı Ccd . 5 8 / 1 1st . Tel.: 47 6 8 8 4
Satış yeri : Di ş Deposu , M. İbrahi m Berkma n Ltd . Ştl .
Bahçekapı Hayr î Efend i Cad . No : 2 9 Ka t 1
İstanbul — Tel. : 2 2 0 9 7 0
»Mjm
tim ım\
NiDAi ORHA N
SAAT - PİKA P ve
BENZERİ PARÇ A
iB«vilIl4»iif
I
I
I
I
t
I A
A i I
It
I
f
I
SANAYİİ
i
Karal(öy, Tersan e Cad.
eondeş Ha n No, 20
Kat 3 No . 3
r T
Tel: 4 9 86 1 2
PAK I Ş
PAKRAT BODURYA N
ve ORTAĞ ı
ADI K O M A N D I T
ŞIRKETI
Karaköy, Kürekçİle r
No. 39/4 1 A
İSTANBUL
Telgraf : Boduryanpak
İstanbul
Telefon : Mağaza
Atelye
: 49 12 01
: 49 36 45
Tic.SiC. : 94587/39904
K a r a k ö y P . K . 925
I
SADIK K A Y
Y A Y G I
A
Her eba t çeli k telde n fabrik a makina ,
Zirai aletler , he r marka ot o yaylan.
sicil Ticare t : 120170/67239
I m a t ö t h a n e : T e r s a n e C a d. K u y u m c u l ar H a n Ka l 3 N o . 10
Büro :
T e r a a n e C a d . K u y u m c u l ar H a n Ka t 1 NOi 9
Tel. : 4 9 7 S 2 3 Karakö
y - İSTANBU L
YETİŞ
MOTOR Y A T A K L A R I SANAYİ İ-
L Ü T F Ü B A R L A
SİCİL TİCARE T . 102B34MTO6 ) TELEFON
. « 4 1 5 b? - 6 4 2 9 7 5
T E K N I K ÜNİVERSİTE
N
RAPOR N o . 36/65 — R A P O R T A R İ H Î : 22.3.1965
SANAYİ B A K A N L I Ğ I SİCİL N o . 10818 -
KALİTE BELGESİNİ HAİZDİR.
Y a t a k l a m n ı z Alman D İ N . 1716 normuna göre î m ^ edilmektedir.
A D R E S : 4 . L E V E N T OTO SANAYİ S İ T E S İ Ç E L İ K SOK. NO. 5 — İSTANBtJL
MAMULLERİMİZ
MUHTELİF ÖLÇÜLERDE Ç E L t K Z A R P L I K U R Ş U N B R O N Z HALİTALI
Burçlar
Parçalı Yataklar
Serans Yatakları
(Standart ölçülerde İJindelI veya 1-2-3 m m . semi
kaplamalı)
Elektrolitik Kacu...uın
M U H T E L İ F ÖLÇÜLERDE ( G E M İ L E R D E v e B Ü Y Ü K
KULLANILANLAR D A H İ L )
DİESELLERDE
Çelik Zarflı Kademeli W . Metal yatakları imali - yenilenmesi
SANTRİFÜJ USULÜ İ S T E N İ L E N HALİTALARDA
Kızıl B u r ç Dökümü
İ S T E N İ L E N YATAK HALİTALARINA A İ T Ö Z E L YATAK D Ö K Ü M L E R İ
Y E N İ L E N E N YATAKLARIN K R A N K ŞAFTINA Ö Z E L BARA TEZGAHLA­
RINDA ALIŞTIRILMASI
( B l o k b o y u 6,5 metre-Çap 350 m m . kadar)
Zımba tel i
ve Bür o
Malzemeleri
İLHAN
KIRTASİYE
İlhan Rasl m
Başman
Sirkeci, Mima r
Vedat Cad .
Türbesi No. 59/1
Tel: 2 7 8 2 2 8
Alüminyum Van a Başlığ ı - Ye r Kar e Sifonlar ı
Banka Kas a Kilitler i - Elbis e Askılar ı
ALİ FİRASE T ÇALIŞKA N
Emirgân Doğanevle r Masla k Cad . No : 11 5 |
Tel : 65 1 0 7 5
RA B iS
TEL SANAY İ v e TİCARE T
KOLLEKTİF ŞİRKET İ
Nurhan Üna l ve Ortağı
Her nev i sıv a teli , alüminyu m
perfore dekorasyon u v e kro m
nikel perfor e (Strec k Metal) ,
pres bask ı işler i her çeşit delikl i
saç ve ayrıca torn a işleri .
Adres:
Haraççı Karaohme t Mah.
Bostanhamam Sok . 3 8 / 1
Unkapanı
Sicil Ticaret: 111826/5841 8
N A N
ELEKTRİK CİHAZLAR I j
FABRİKASI |
ALİ EG E - ÖZE R EG E I
Kaynak makümlan, nokta I)mynaklan|
tel p u n t o l a n , menteşeci puntolan, akü; |
nikelâj, krozaj redresörleri, herj
tt&atta transformatör, endüvi k o n t r ö l |
clhazlan b i l u m u m i m a l ^ ve taahbütl
işleri
şarj
F A B R İ K A : Sağmalcılar, Esenler Cad 1
Terazidere Sultan Sok. 70 j
BÜBO
: Tersane Cad. Arapkayymn
S o k a k 38
KABAlfö^İ
Telefon ; Fab.
5 9 5 9'
Büro: 4 9 9 8 0 5İ
! as
\
%
B İ L U M U M MOTO R YATAKLAR I v e BURÇLAR I
Sicil Tic . 114403/6123 2
Telefon :
2 133 28
Ycnidogan M
ah. Kira z Sok . No . 4/ A
BAYRAMPAŞA -
İSTANBU L
DEVRAN MOTO R YATA K V E BURÇLARININ
KULLANILDIĞI YERLE R
• BÜTÜ
N KAR A V E DENİ Z VASITALARIND A
• DİZE
L ELEKTROJE N GURUPLARIND A
• LOKOMOTİFLERD
E
•İ
Ş MAKİNALARIND A
• SABİ
T MOTORLARD A
(su pompası , hızar , kompresör , kaynak , jeneratö r v e
benzeri bütü n makinalardo )
• ELEKTRİ
K MOTORLARIND A
• ÇEŞİTL
İ SANAY İ MAKİNALARIND A
DEVRAN MOTO R YATAKLAR I SANAYİ İ
Çelik Kılıfl ı Bron z Yata k v e Bur ç İma l Eder .
İmalâtımız 1 5 ile 3 10 mm Çapa, 2 5 0 m m boy a kada r
- S ' PERMODİ D
Kloriama T İ C A R E
Cihazları
Sicili 81560/2444 3
T LİMİTE
D ŞİRKET
PERMODİD ' İstanbu l
Telefon : Bür o 4 4 6 9 2 1 - 4 5 0 9 2 9
Fabrika 4 9 5 2 3 4
Tünel İl k Belediy e Cad . No . 5/ 4
BEYOĞLU - İSTANBU L
İ
VHHH
NURİ TEZE R
Sirkeci Orhaniy e Cad . No . 3 / l ^ ^
l
Fab.: Yedikul e Tatl ı Kayna k Sk . No : 2 0
Tel.: 2 1 6 6 1 6
Bilumum Motorl u Ara ç Benzin , Mazot , Ya ğ v e Radyatö r
Kapak la rh
Musluk Sanayi i Fibe r v e Kilingiri t Contalar ı
Branşımızla ilgil i he r türl ü sipori ş kabu l edilmektedir .
SEL - MA K
PETEK v e RADYATÖ R SANAYİ İ
M . CEMİ L SELAH .
Tel. Yazh. 49 1 9 5 2 - 4 5 5 2 5 3 Tel . Fab. 64 1 3 5 4 - 64 0 5 9 0
Taksim Topç u Cad . 2 3
TÜRKİYE'DE İL K RADYATÖ R YAPA N MÜESSES E
Elektrik
Malzemesi
ve C i h a z l a r ı
Sanayii
SIRMA
ELEKTRİK MÜESSESES İ
Perşembe Pazar ı Cad . 4 1
KARAKÜY
T e l : 4 4 S 3 59
İZOLTİCARET— VARTANU Ş YAYIC I
BANKALAR CAD . ESK İ BANK A SOKA K No = 7 / 4 2 TEL: 4 9 8 8 7 6
ELEKTRİK
MALZEMELERİ
İMALİ
HASAN
FEHMİ
ERGÜN
KarakOy, Şişhan e
Sokak No . 3
Tah 4 9 3 0 3 9
SEGA - HEIC O KONDANSATÖRLER İ
Voltaj düşüklüğün ü önlemek . Alternati f Akımı n Co s € 'sİn i
düzeltmek, v e devredek i distorsiyom' u kaldırmo k İçi n Fluore sant, civa buharlı , sodyu m ve neo n aydınlatmalarınd a v e vol taj regülatörlerind e gerekl i ola n alternati f akı m tip i
«GÜÇ KONDANSATÖRLERİ »
220; 250 ; 280 ; 30 0 Vol t A.C . - 4 0 / 6 0 Hz .
Voltajlarında v e 1 mîcrofarad'da n 2 0 micro forad'a kada r birço k çeşitler i il e
Memleketimizde il k olara k v e yepyen i bİ r ima lâtla sayı n müşterilerimizi n emrindeyiz .
PNDANSATÖ*^
SEGA-HEICO
KONDANSATÖR
Bankalar, Yanıkkap ı
Sokak No . 36-3 8
Karaköy - İstanbu l
Telefon : 4 4 3 3 3 7
49 8 9 3 8
49 5 7 7 4
ALFONS TORRE S
Perşembe Paza r Cad . N o . 3 1 K a r a k ö y
I S T A N B U L
MORGAN KALİT E : He r nev i Motor , Dinamo , Sal mastra v e Bar a Kömürler i imâli .
ELEKTROLİTİK
İNGİLİZ MAL I
Bakırdan he r ebadt a Yuvarla k
ve Yassı , Pamuk , Ca m vs Izolel i
Bobin tel i imâli .
Elektrik İzolasyo n Malzemeleri .
Sicil ;
Tel. :
2889 4
4 4547 4- 441 8 0 0
Teig. : T O E E S A L - istanbu l
GÜL ŞALTERLER İ — KARABE T HEMENGÜ L
Arapcamii Abdüssela h Soka k No : 2 4 / 2
Tel: 4 4 6 3 3 8 - 4 5 7 7 0 1
KRAUS&NAIMER
PAKO ŞALTERLER İ
MEGA
KÖMÜRLERİ
İmalâtçısı:
elektrik mühendisi
Bankalar Cad. 22
Karaköy - İstanbul
SELENYUM V E SİLİKON
GRUPLARI
Telefon :
493357
TURAN KAFKA S
ELEKTRONİK AKSA M İMALÂT I
Taksim, Feridiy e Yenikaf a Modırg a Soka k No . 2
Tel: 4 9 47 7 0
Adaptör Transformatörleri ,
— Osilatö r v e Akor t Bobinler i
— İpe k İzol e Telle r
— Baskıl ı Devr e
— Rady
o Hoparlörler i
Bankalar, Okçumusa Cad.
Serattar H a n Kat 1 N o . 104
Karaköy - Istanbul
Tel:
44 78 50 - 45 75 30
DEMİRBAĞ
ELEKTRİK MALZEMELER İ
KOMPLE
AMPLİFİKATÖR
DİAFON
ELEKTRONİK
CİHAZLAR
RADYOPANÇ
HÜSNÜ ERTUN A
Şişli Bomont i Kâzı m
Orbay Soka k No . 9 2
Karaköy Bankala r
Cad. Bereke t Ha n
Kot 2 No. 9
: 4 4 41 2 0
46 0 9 8 0
49 2 2 8 5
İNTER - TEKNİK Koli . Şti.
Cüneyd Turha n v e Ort .
Güven v e emniyetl e kullanabi leceğiniz imalatlarımı z DRİES CHER/MOOS (B . Almanya) fir masının lisan s v e tekni k yardı mı il e gerçekleşmekte v e aşağıdaki cihazlar ı kapsamaktadır .
B Y ü k s e k geriti m -
Yükse k
t a k a t 9İgortalan .
e Dahil i yü k sâksfyanerlerî .
• Dahil î s e k s i y o n e r f e
r v e
s i g o r t a altlıklar ı
a D a h i l i t a h r i k teçhiza*- '
TEL : 6 4 2 5 8 7
Telg. I CERTURHA N - 1ST .
Fab. Adre s :
Ayazoğa, Masla k Cad . 5 /3
4. Leven d - İstanbu l
Baskı v e Cil t Sanayi i
Kimya
Kauçuk v e Plâsti k Sanayi i
Hediyelik Eşy a Sanayi i
• Kuyumc u v e mücevhera t Sanayi i
• Fiberglas s Eşy a Sanayi i
• Ca m v e Porsele n Eşy a sanayi i
• Der i Sanayi i
9 Kaplam a Sanayi i
TEBRİK,AMBALAJ v e KAPLAMA KAĞID I SANAYİ İ
Bilumum Sana t Raprodüksfiyonlar ı - Klâsi k - Fantaz i Tebri k Kartlar ı - Takvim ,
Fantazi Zar f - Kâğıt - Yükse k Kalit e Fantaz i Defte r • Bilumu m Desenl i Kâğıtla r
Amerikan Taba k alt ı Servisler i • Sana t Kitaplar ı Baskıs ı
E L M A D A Ğ YEDİKUYULA R SOKA K 3/ S İSTANBU L
.. ......
^ .TBLs..,.47
..0e*ll
BASKI V E CİL T SANAYİ İ
OĞUZ REKLA M
SERİGRAFİ ve ETİKET SANAYİİ
her türlü serigrafi baskı , kendi yapışan,
sanayi v e fia t etiketleri, çıkartmalar
Ankara Cad . No.123 ka t 5 Sirkeci-İstanbu l
tel: 22816 8
PAKg
PAKİŞ PLE X A Y D I N U T M A V E RBCLÂ M
SANAYİİ KOLLEKTİ F ŞİIH(ET İ
ARTİN SÜRENYA N v e ORTAĞ I
Tophane Boğazkese n Caddes i No . 20 1
Tel.: 4 4 4 0 7 4 - 4 9 4 5 6 3
MODERN ÇAĞIMIZDA , SİZLER İ
RENK ALEMİNİ N SINIRSI Z BOŞLUĞUND A
ULAŞILMAZ GÖRÜNT Ü ZENGİNLİĞİND E DİNLENDİRME K İÇİ N
AVİZE
IŞIKU REKLA M
TAVAN ARA^TÜRÜ , KAPLAAA A v e PLAFONYERLER İ
İÇ v e DI Ş DEKORASYO N il e HEDİYELİ K EŞY A
Sanayiinde
tak
isim
İSMET ERA N
PLÂSTİK - BAKALİ T EŞY A
ve ELEKTRİ K M A L Z E M E S İ
İMALÂTI
'i
. i
İ M A L Â T : Dr . Cemi l Beng O Oad . Ardı ç Sok . No . 4 4 - Ş i ş l i
Tfiif.: 4 9 4 5 9r
S A T I Ş : OI(;u Mus a Cad . Şai r E;ro f Sok . Selâme t Ha n No . 4
B a n k a l a r - İST .
REKLAMDA,
POLY-FORM
HEDİYEDE,
SUS E Ş Y A S I N D A
.
DEKORASYONDA.
SİZİN E N BUYU K YARDIMCINIZDIR
O L Y-
F O R
M
KOLLEKTİF ŞİRKET İ SUA
CANLI Ç l Ç E K
.
,
CANLI B U C E
T ÇAVUŞOĞL U V E ORTAĞ I
B e y a z Z a m b a k SoKa K N o . 2 -
B a k ı r k ö
y
K
K Ü L T Ü R
PLÂSTİK V E REKLÂ M SANAYİ İ
OSMAN KELE Ş •
OKUL V E BÜR O LEVAZÎA\AT I
HER NEV İ REKLÂ M
İŞLERİ
GÖKKUŞAĞİ ABAJU R v e DEKORASYON U
Sotı; y e r i : Tahtakal e Paçac ı Sok . Küçü k Yeni Ha n N o . 23 K . 1
T e l : 2 7 6 6 1 3 Mr
. Ts . No. 37427 Sic
. Tic. 88267-3283 0
I S T A N B U L .
R O K E T
BAKAUT, KLEMENS , PLASTİK , ELEKTRİ K MALZEMES İ
VE MAKİN A PARÇALAR I
FERDİNAT PAÇAC I
Perşembepazarı, Bakı r Soka k No . 7 / 5
KARAKÖY - İSTANBU L
Sicil Ticare t No . : 6952 9 - 503 7
Telefon :
4 4 97 74
CİHAN LÂSTİ K SANAYİ İ
BASRI AKSO Y
BİLUMUM DENİZ MALZEMELERİ — DENİ Z
ŞAPKALARI, AYAKKA BILARI — PALE T —
GÖZLÜK v e ÇEŞİTL İ
OYUNCAKLARI
Tahtakde Cad . Babi j
Han No. 47 K. 3 No. 12
Namık Kema l Cad .
Cami Yan ı No . Bil a
Karadolap - Alibeyköy
Tel : 2 7 92 09 - 2 3 89 07
SUDOR
BOYALARI
SEYFETTİN
SUDOR
Cağaloğiu
Ceridehane
Sokak N o : 17
Tel : 264 2 43
Yanan v e Yanmaya n Esasl ı
Yapışhncı, Oto Koltuklarını n
^ . İskelet
i
DANliEL ROBINOVI Ç
Alîbeyköyü Kemerburga z Ca d
Çoban Çeşm e Mevki i
Sungurlar Kaza n Fabrikas ı
karşısı
i Te
l = 21601 5 !
t
KİMYA SANAYİ İ
LOSYON
ISTANBUL GECELER I
PATENI NO. 34304
IKOLONYA IMALATHANES I
ophan kaya güpşen
BAHCEKAPı.YALıKÖSKÜ CADDESI NO. 2M
TELEFON i 2210 85 - TÜRKIYE-IS T AN BUL
SICIL TICARET:78628/2036Î
ITRİYAT
VE
GÜZELLİK
MÜSTAHZARLARI
İMALI
Osman Karoal i
ve Ortaklar ı
Koli. Şti .
Eminönü
Mısırçarşısı içi
No. 77
Tel.: 22885 8
, 1 1 l ı ,
flComple model Infoa t kututarı;
OUçak Obtuı *
OOtomobil "
\
JET MODE L
ALFRED KANDIYOT İ v e RIFA T KANDİYOT İ KOLL . ŞT t
Tünel Müeyye t Soka k No . 3
Tel: 4 4 5 8 7 5 - 2 2 7 7 4 8
PARİS TİCARETHANES İ
FATİH ÖZDAY I
TAKLİT MÜCEVHERA T (BÜJÜTERİE )
FABRİKASI
Sicil Tic. 6 5 3 0 6 / 2 5 6 3 3
Yzh. Marpuççula r Büyü k Şişec i Ha n Te
l : 2 7 39 4 6
No : 1 3 Eminön ü - İstanbu l 2
6 53 2 6
TURİSTİK TÜRK BEBEKLERİ İMAL İ
HÜNER TARİH İ BEBEKLE R
ALİ ASLANOĞL U
Tiyatro Caddes i 1 3 / 7 Topatoğl
Tel: 2 7 1 8 9 1
u islıan ı
A. MUHARRE M ÖZÜSL U
Müessesemiz uzu n yıllardı r hediyeli k Tür k el . işleri üzerind e
çalışmış v e b u işler i bilhass a ihraca t meta ı halin e getirmiştir .
Türkiye Ticare t Vekâlet i v e Odala r Birliği , İstanbu l Ticare t
Odası'nm iştira k ettikler i düny a sergilerin e katılmı ş v e 1957 '
de Ne w York , 196 5 v e 196 6 yıllarınd a bütü n Avrup a memle ketlerinde Tür k e l İşlerin i tanıtma k İçi n şahse n iştira k etmiştir .
İSTANBUL - Kapahçarş ı Içbedeste n 1 4 / 1 7
Tel: 2 2 69 3 7 - E v : 7 3 1 3 5 7
Sicil Tic . : 5719 3
FIBERGLASS EŞY A İMALAT I SANAYİ İ
ZEN
GER
MOBİLYA n DEKORATİ F YAP I ELEMANLAR I
SANAYİ V 8 TİCARE T LİMİTE D ŞİRKET İ
Merkez: GOmiişsuy u Caddes i 6 9 - Ayazpaj a
Tel! 4 5 5 5 0 7 - 4 5 5 7 3 9
Fabrika: Ese n Soka k 3 / 0 - Çağlaya n - 1st .
ŞE N K O K
MUSTAFA ŞENTOR
K
A V İ Z E
ORHAN ÖZKÖ
K
S e r a m i k v e P o r s e l e n d e n m a m u l M a s a Lâmbalar ı
v e Züccaciy e Çeşitler i
.," Okçumus a Cad . Şair Eşre f Sok , Selâmet Ha n Ka t 3
T e l : 4 9 64 78 Karakö
y - I s ta n b u I
TEZEL SERAMİ K HASA N TEZE L
CAM PORSELE N TEZYİNAT!, YALDIZ , LUSTER , SERİGRAF
KURU V E SUL U ÇIKARTM A İŞLERİ , lAV^LA T - SATI Ş
— OTOMATİ K v e 1
Vakumlu , yuvarla k v e dü z baskıla r
YARIM OTOMATİ K | İçi n Serigra f makinala n
— Serigra f Malzemeleri ,
— Serigra f Boyaları ,
— He r ebatt a rakl e bilem e v e öğretic i servislerimi z emirle rinize amadedir .
— Bilumu m reklâ m işler i
Küçükpazar, Muratefend i Soka k No . 3 8
Hal Karşıs ı - İstanbu l Tel
: 26 5 1 7 5
METİN KAYİ Ş
DEMİR HIRDAVA T
TEKNİK MALZEM E
Hitit Gözlü k
Sanayi
YıJlkBpanı, Arapkayyu m
Sokak No . 3 2
KARAKDY - İSTANBU L
Sicil Tic. : 78a0S/20322
Tel,: 44 32 6 5
CAMDAN HEDİYELİ K EŞY A
Jhrahim JCüpdi
Ortakö/, İskel e Soka k N o . U
İSTANBUL
Tel.! 4
7 07
46
DERİ SANAYİ İ
F İ K R E T SARA Ç
ve ORÎ. KOLL ŞT L
SARAÇ
Mercan, Uzunçarfibas ı No . 8B
İSTAHBUL
Tel. : 2 2 9 7 8 3
M. SABİ R ÜSTE R
Deri v e Sun' î Der i
lUlamülieri
İmalât Topta n Peraltend e
Satış v e ithaiâ t
Mağaza: Uzunçarşıbaş ı No . 3 6
Mercan - İstanbu l
Tel.; 2 7 4 | 3 5
HER TÜRL Ü METALİZASYO N
KROMPLÂST SANAY H
KOLL. ŞTİ .
Yeni Leven t Karşıs ı Yama ç
Sokak No . 13
YASEF ŞERE Z v e YAK O RUTI L
te.: 22006 5 - 64350 3
İNŞAAT
MÜTEAHHİTLERİ
İş k o l u n d a
firma
sayısı : 6 8
ARMATÖRLER
İş k o l u n d a
firma
sayısı : 3 4 9
MADENCİLER
İş k o l u n d a .
firma
sayısı = 3 7