close

Enter

Log in using OpenID

BİOCLEAN nala BROSUR

embedDownload
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Nala ‘ daki kirlilik sebepleri
-İşlenmemiş lağım ve edüstriyel atıklar
-Diğer sahalardan gelen tarımsal atıklar
-Çöp boşaltımı,yıkama gibi insan aktiviteleri
-Fazla organik madde ve aşırı nitrojen &fosfor yüklenmesi
-kötü kokuya neden olan aşırı amonyak ve sülfür,
-Çözünmüş oksijen tüketimi
-Sağlıksız koşullar altında büyüyen hastalık yapıcı mikroorganizmalar ve hastalık sebepl
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Organica Biotech'in BİOCLEAN Byoremiditasyon teknolojisi Serileri biyoremiditasyon için kullanılan
eşsiz özel bir teknolojidir.
1.Bioclean
Yegane mikrobiyal teknolojimiz suyu idame ettirip canlandırmada ve çamur kalitesini yükseltmede
kullanılan doğal etkili bir biyoteknoloji bazlı sistemdir.kirlenmiş suyu ekolojik
dengeye getirmek için dizayn edilmiştir.
2.Bioclean XLR
-Bioclan XLR güvenli bir biyokimyasal hızlandırıcısıdır.
-Su ve çamurda mevcut doğal organizmalar gibi Bioclean deki mevcut bakteri aktivitelerini
artırır.
-Kirliliği daha hızlı azaltmada yardımcı olur.
-Biyokimyasal reaksiyon için ortak faktör kombinasyomlarından ibarettir.
-Reaksiyonlar hidrojen Sülfat üretmesin diye SRB'nin yollarını bloke edecek ajanlar ihtiva eder.
Bakterilerin hayatlarını idame ettirmeleri için karbon,nitrojen,fosfat,ve metal zerrecikleri gibi besinlere
ihtiyaçları vardır.Bakteriler,büyümede enerji almak için doğada bulunan ya da insan yapımı bileşikleri(karbon
içerikli) maddeleri parçalar
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Etkili bir amonyak indirgeme toplam nitrifikasyon ve dinitrifikasyon(azotlaştırma&azot düşürme)
ve aynı zamanda havasız alanda Amonyum oksidasyonu ile başarılır.
-Farklı nitrojen taşınmaları çamur hacmini daha aşağı çaker
-Bioclean farklı amonyak indirgemelerinde oldukça etkili olan organizmalara sahiptir.
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Hidrojen sülfat havasız şartlar altında son elektron alıcıları gibi sülfat kullanarak sülfat azaltıcı bakteriler
tarafından üretilir.
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
-Bioclean bakterileri tarafından H2S in H2SO4 e dönüşümü yada H2S harici üretimi yoktur.
-Sülfat özümleme asimilasyonunda Sülfat şeklinde Sülfür kullanır.
-Sülfat Hücre duuvarlarına taşınır
-Adenosin trifosfat sülfürülase tarafından aktive edilir.
-H2S e düşürülür ve hemen aminoasit sistemine dönüştürülür.
-Cysteine diğer organik moleküller için sülfür kaynağıdır ve dahili kullanılıp çevreye salınmazlar.
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Bakteriler su içinde çözünmüş kirli atıkları karbondioksit,su ve bakteriyel kütlelere dönüştürerek
çamur ve kirli atıkları temizlerler.Zorunlu olmayan havasız ve mikroarefilik organizmalar karışımı çamurun
üst tabakasını gevşetmesi ve çamur tabakasının tabanına bağlanması için enjekte edilirler.Organizmaların
bazıları taban temizlemeyi artırmak için çamur tabakasına moleküler oksijen getirme yeteneğine sahiptirler.
BİO CLE AN B İYO RE M İ DİTAS YO N T E KNO LO J İSİ SE R İSİ NDE K İ m e vcut b ak te ri ler ge net i k
ol ar ak deği şti ri lmi ş m id ir ?
Hayır.Hiçbir şekilde değiştirilmemişlerdir.Biocleandeki bütün bakteriler doğal izolasyonlu olup arzu edilen şekilde
kullanılabilir.
BİO CLE AN B io rem idit asy on T ekno loj is i S er ile ri gü ven li mi di r?
Evet.Teknolojimizde bulunan bakteriler insanlara,hayvanlara ve bitkilere karşı hastalık yapıcı değildirler ve
GRAS (Genellikle güvenli olarak tanınırlar)
Ne ç eş it k irl i at ık l ar ' ' BİO CLE A N Biy ore mi dita syo n tek nol oj is i s eri le rin in he def ind eid r?
Yaklaşık olarak bütün doğal ve insan yapımı organik bulaşıcılar BİOCLEAN Biyoremiditasyon teknolojisi serileri tarafından
temizlenebilir.
Ü rün do sa jı n e k ad ar dır ?
Dosaj genellikle kirlilik seviyesi,su debisine bağlı olarak 1 ppm den 5 ppm e kadar değişir.
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Ni ç in Bioc lean remiditasy aon teknol ojisi serileri ?
-Çok yönlü geniş etkili hareket
-Şartlara bağlı olarak 76 farklı özelliğe kadar kullanılabilir.
-Organik sertifikalı
-Evde araştırılmış
-Güvenli organizmalar kullanır
-Geniş çevresel şartları altında test edilip ıspatlanmıştır.
-Hindistan ürünleri global kabul edilirliği
-Avustralya'ya teknolojimizin ithali için AQIS onayı
-Ürünlerimizin Avrupa Birliğinde satışı için kayıtlı olması
-Haffkin Enstitüsü sertifi
Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12
B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul
Tel/Fax: 0090 216 369 16 95
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
1 781 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content