close

Enter

Log in using OpenID

2.Sınıf Kimyasal Maddeler

embedDownload
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
Nurhan ÖZDEN
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü
26 Mayıs 2014
İŞYERİ
İşyeri kısaca; herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü fiziki
mekan,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ise;
işyerlerinin açılacağı yere göre yetkili idare tarafından söz
konusu işyerlerinin açılıp faaliyet göstermeleri için verilen
izindir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesine ilişkin
usul ve esaslar 10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Bu
Yönetmelik
Sıhhi
müesseseler,
Gayrisıhhi
müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin
ruhsatlandırılmasına dair iş ve işlemleri kapsamaktadır.
GAYRİSIHHİ MÜESSESE (GSM);
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik,
kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok
zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal
kaynakların
kirlenmesine
sebep
olabilecek
müesseselerdir.
Söz konusu Yönetmelikte
değerlendirilmektedir.
GSM'ler
3
grupta
1. Sınıf GSM ;
Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken
işyerleridir.
5
2. Sınıf GSM;
Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle
beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin
sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse
vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat
oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
3. Sınıf GSM;
Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî
nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.
YETKİ
23.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi ile;
* Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen
alanlardaki
işyerlerine
büyükşehir
belediyesinin
sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat
verme ve denetleme yetkisi ile
* Gıda ile ilgili olanlar dâhil 1. Sınıf GSM'leri
ruhsatlandırma ve denetleme yetkisi
Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
YETKİ
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
(13.07.2005 tarihli R.G.)
Madde 80- Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu
ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası
otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt
ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz
(LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına
uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir.
Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar
plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır.
Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir
belediyesi tarafından verilir.
YETKİ
*Akaryakıt
ve Otogaz satış istasyonları dışındaki
tüm 2. Sınıf GSM'ler, 3. Sınıf GSM'ler, Sıhhi
Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
Yerlerini
ruhsatlandırma
yetkisi
ise
İlçe Belediyelerindedir.
.
YETKİ
Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB),
Serbest Bölgelerde ve Sivil Havacılık Alanlarında
ruhsat vermeye yetkili makam ise söz konusu bölge
yönetimleri ve sivil havacılık alan yönetiminin
yetkisindedir.
Madencilik ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetleri
ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
tarafından ruhsatlandırılmaktadır
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER
Tehlikeli Kimyasal Maddeler Uluslararası
sınıflandırmada 9 Sınıfa ayrılmıştır.
1.Sınıf Kimyasal Maddeler “Patlayıcı Maddeler”,
Dinamit, barut, ateşleme fitileri, dinamit kapsülleri, nitrogliserin vb. ile
çeşitli maytap, işaret ve şenlik fişekleri gibi maddeler
2.Sınıf Kimyasal Maddeler; “Gazlar”
Özelliklerine göre, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, basınç altında bir sıvıda
çözünmüş veya soğukta bastırılarak sıvılaştırılmış gazlar
3.Sınıf Kimyasal Maddeler, “Alev Alabilen Sıvılar”
Boya,vernik, lak ve benzeri
4.Sınıf Kimyasal Maddeler: “Alev Alabilen Katılar”
Özelliklerine göre; alev alabilen katılar; kendiliğinden ısınıp, tutuşarak
yanabilen maddeler; su ile temasında, yanıcı gaz oluşumuna yol açan
maddeler
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER
5.Sınıf kimyasal Maddeler:Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitleri”
Kendileri yanıcı olmamakla beraber, genellikle oksijen oluşturarak veya
başka bir mekanizma ile diğer maddelerin yanmasına yol açan veya
katkıda bulunan maddeler ile kendiliğinden patlayarak parçalanma, çok
hızlı yanma, şok veya sürtünme etkisine duyarlık, başka maddelerle hızlı
bir şekilde birleşme ve göze zarar verme özelliklerinden bir veya birkaçına
sahip organik peroksitleri ve benzerleri
6.Sınıf Kimyasal Maddeler: “Zehirli ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler”
Yutulması, solunması veya deri ile teması sonucunda insan sağlığının
bozulmasına, yaralanmaya ve ölüme yol açabilen, gaz halinde olanları
zehirli veya boğucu olabilen; insanlarda veya hayvanlarda hastalığa yol
açtığı deneyimlerle bilinen veya bundan şüphe edilen mikroorganizmaları
veya bunların toksinlerini içeren maddeler
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER
7.Sınıf Kimyasal Maddeler, “Radyoaktif Maddeler”
Birim kütle başına aktiviteleri 70 kBq/kg dan daha büyük olan herhangi bir
radyoizotop veya bu radyoizotopun bileşikleri veya bunların başka
maddelerle karışımları
8.Sınıf Kimyasal Maddeler: “Aşındırıcı ( Korrozif ) Maddeleri”
Canlı dokular ile temasında ağır hasar oluşturan maddeler ile taşıma
sırasında başka materyaller üzerine dökülünce fiziksel hasar oluşturan
veya korozyona (paslanma veya aşınmaya) yol açan kimyasal bakımdan
reaktif maddeler
9.Sınıf Kimyasal Maddeler ; “Diğer Tehlikeli Maddeler”
Yukarıda sayılan madde ve ürünlerin dışında kalan diğer tehlikeli madde
ve ürünleri
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ
KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER
1.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında;
*Akaryakıt ve LPG Depolama ve Dolum Tesisleri
Benzin, motorin, LPG ( yanıcı, toksik)
*Akü İmalat Tesisleri
Sülfirik asit, hidrojen gazı (yakıcı, tahriş edici, yanmayı kolaylaştırıcı)
*Bitkisel Yağ Üretim Tesisleri
Hegzan (yanıcı,yanmayı kolaylaştırıcı)
*Boya Fabrikaları
Solventler, pigmentler, reçine, amonyak (yanıcı, toksik, yanmayı
kolaylaştırıcı)
*Madeni Yağ Üretim Tesisleri
Baz yağlar, solvent (yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı)
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ
KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER
2.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında;
* Akaryakıt ve (LPG) Otogaz Satış İstayonları
Benzin, motorin, LPG ( yanıcı,parlayıcı, toksik)
*Kozmetik Üretim Tesisleri
Paraben, Formaldehit, Silikon, Alüminyum (yanmayı kolaylaştırıcı,
parlayıcı-patlayıcı)
*Mürekkep Üretim Tesisleri
Pigment, reçine, alkol, mineral yağlar, antioksidanlar (toksik, yanıcı,
yanmayı kolaylaştırıcı)
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ
KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER
3.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında;
*Kolonya Üretim Tesisleri
Etil alkol, esanslar (yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı)
*20 HP'den az motor gücü kullanan Matbaalar ve Baskı
Yerleri
Tiner, gazyağı, boya sökücü, aseton (yanıcı, toksik, yanmayı
kolaylaştırıcı)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen
İşyerlerinde (Madde:5)
*İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen tedbirleri
almak,
*Özel yapı şeklini gerektiren işyerlerine söz konusu faaliyetler
için düzenlenmiş Yapı Kullanma İzin Belgesine sahip olmak,
*Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu güvenliğini
sağlamış olmak,
*Yanıcı parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması
amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka
kategoriden sıvı depolanmaması, yapılacak tadilatların ruhsata
işlenmesi, ortak hükümlerdendir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanunla işyerleri; az tehlikeli, tehlikeli ve çok
tehlikeli yerler olarak 3 gruba ayrılmış, söz konusu gruplara
ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam
zorunluluğu getirilmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik gereği
1. Sınıf GSM'ler;
Gayrisıhhî Müesseseler için oluşturulan İnceleme kurulunca
yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen Açılma İzni Raporu
esas alınarak ruhsatlandırılır.
Gayrisıhhî Müesseselerde
İNCELEME KURULLARI
Madde 15:
Büyükşehir belediyelerinde 1. Sınıf Gayrisıhhî müesseselerde
inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir
belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin
başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri
görevlileri, bilim sanayi ve teknoloji il müdürlüğü
temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin
özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer
kuruluş temsilcilerinden oluşur.
Ruhsatlandırma süreci 3 adımdan oluşmaktadır;
1. Aşama
Madde 18: Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla
verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda
açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve
tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.
Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için
düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer
seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.
Ancak “ÇED Gerekli Değildir Kararı” için böyle bir muafiyet yoktur.
Sağlık koruma bandı da yer seçim ve tesis kurma izni
aşamasında belirlenir.
ÇED olumlu raporunda belirtilen sağlık koruma bandı
mesafeleri Açılma Ruhsatı için esas alınır.
Ruhsat düzenlenebilmesi için sağlık koruma bandının
işlendiği ölçekli vaziyet planının işletmenin dosyasında yer
alması gerekmektedir.
2. Aşama
Madde20: Deneme izni
Projesine uygun olarak inşa edilmiş 1. Sınıf Gayrisıhhi
müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri
sahibinin müracaatı halinde süresi bir yılı geçmemek üzere
deneme izni verilebilmektedir.
Deneme izni, bu süreçte işyeri açılma ve çalışma ruhsatı
yerine geçmektedir.
3. Aşama
Madde 21: Açılma Ruhsatı
Bunun için Yönetmelik ekinde yer alan (örnek 2) başvuru
beyan formu doldurularak müracaat edilir.
Örnek 2
GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Tesisin adı veya unvanı
:………………………………………………………
2- Tesisin sahibi
:………………………………………………………
3- Faaliyet konusu
:………………………………………………………
4- Tesisin adresi
:………………………………………………………
Tel. no
: …………………… e-posta:……………….
5- Pafta ve parsel no
:………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu
Kira □ (Kira sözleşmesi)
Malik
□ (Tapu sureti)
7- İşyerinin kullanım alanı
: Açık alan………….… m2 Kapalı alan… ……….… m2
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi (1)**:
1.depo..... 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları (1)**:
…….…………………………………
10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ………………………………………..
11- T.C. kimlik numarası
:…………………………….
12- Ustalık belge no
:……………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
13- Sınıfı
: Birinci sınıf □
İkinci sınıf
□
Üçüncü sınıf □
14- Tesisin bulunduğu yer
: Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□
Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□
Diğer:………………
15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var
mı?
Evet
□
Hayır □
16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin(…) (2) *
Var
□
Yok
□
17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor(…) (2) *
Var
□
Yok
□
18- (Değişik:23/5/2011-2011/1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi*
Var
□
Yok
□
19- (Mülga:23/5/2011-2011/1900 K.) *
Var
□
Yok
□
20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi*
Var
□
Yok
□
21- (Mülga:19/3/2007-2007/11882 K.)
22- (Mülga:19/3/2007-2007/11882 K.)
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz
ederim.
Adı ve Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem
yapılır.
*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.
1. SINIF GSM'LERDE İSTENEN
BİLGİ/BELGELER
- ÇED Yönetmeliği Kapsamında Görüş,
- İlçe Belediyesinden Onaylı Vaziyet Planı,
- Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje,
- Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor
- Sorumlu Müdür Bilgileri,
- Makine Yerleşim Planı,
- Kapasite Raporu,
- Çevre İzni ve/veya Lisans Belgesi,
- İmar Durum Belgesi,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi,
- Tapu yada Kiracılık Sözleşmesi
- İtfaiye Raporu
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Belgeler
Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler;
* Güncel İmar Durum Belgesi
(Yapılacak faaliyetin yer seçimi açısından uygunluğu için
istenmektedir.)
(Faaliyetin uygun imar plan bölgesinde yer alması gerekmektedir.)
* Yapı ruhsat eki mimari proje
* Yapı kullanma izin belgesinin aslı gibidir onaylı örnekleri
* Yapı kullanma izin belgesi ile eşleştirilmiş, yapı ruhsat ve eklerine
uygunluğu kapsamında İlçe Belediyesince onaylanmış ölçekli
vaziyet planı
(Projesine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin yani imar
mevzuatı açısından uygunluğunun tetkiki için istenmektedir)
Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler;
* İtfaiye Raporu
(İtfaiye müracaatı ruhsat müracaatı için yeterlidir ancak itfaiye
raporu alınmadan ruhsat düzenlenmemektedir.)
* Karayolu kenarında kalan işletmeler için karayoluyla ilgili
geçiş yolu izin belgesi
Madde 21:
1. Sınıf Gayrisıhhi müesseselere başvuru ve beyan
formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan
denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun
tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanuni işlem yapılır.
Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından
bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve
noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre
verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını
gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve
noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.
Örnek 5
T.C.
………… BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
Adı soyadı
: ………………………………………………………
İşyerinin unvanı
: ………………………………………………………
Faaliyet konusu
: ………………………………………………………
İşyerinin adresi
: ………………………………………………………
İşyerinin bulunduğu yer
Ada no:…..
Pafta no:…..
Parsel no:…..
İşyerinin sınıfı
: …..sınıf Gayrısıhhî Müessese □
Sıhhî Müessese □
İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla
bulunacak depoların hacmi* : 1.depo…… 2.depo....… 3.depo.….. 4.depo.….. 5.depo .…..
İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin
sınıfı/sınıfları*
:…….…………………………………………………
Ruhsatın tarih ve sayısı
: ………………………………………………………
Adı Soyadı
Unvanı
14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.
*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu
niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.
Akaryakıt ve Otogaz Satış İstasyonlarının
Ruhsatlandırılması
2. Sınıf GSM kapsamındaki Akaryakıt ve Otogaz satış
istasyonları için 24.12.2004 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun 80. maddesi
ruhsat yetksini Büyükşehir Belediyelerine verirken, Nazım ve
Uygulama İmar Planlarına işleme zorunluluğu da getirmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
akaryakıt istasyonları özel yapı şeklini gerektiren tesisler
olduğu için akaryakıt istasyonu olarak yapı kullanma izin
belgesinin alınması gerektirmektedir.
AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI
RUHSAT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Beyan Formu
2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi
3. İlgili Oda Kaydı Belgesi
4. İmza Sirküleri
5. Tapu belgesi, Kiracı ise kira sözleşmesi
(Tapu Müdürlüğünden yeni tarihli tapu sicil kaydı veya “değişiklik yoktur” onaylı)
6. Güncel tarihli Aplikasyon Krokisi (Yerinde köşe kazıkları çakılarak parsel sınırları belirlenmiş olmalıdır)
7. Tesisin Bulunduğu Yerin İmar Durum Belgesi
(Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak)
8. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili belediyeden “aslı gibidir” onaylı örneği)
9. İlgili Belediyenin “ Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur” ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı
10. 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Onaylı İmar Plan Örneği ve Meclis Kararları (Gerekli işletmelerden)
11. Motor Beyannamesi
12. Sorumlu Müdür Belgesi (LPG İkmal İstasyonları için İlgili Odalardan alınacak)
13. LPG Yetkili Personel Belgesi (LPG İkmal İstasyonları için, ilgili Odalardan alınacak)
14. Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı)
15. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz
raporu, şehir şebekesi bulunan yerlerde İZSU’ dan şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası
16. Oto yıkama-yağlama faaliyeti olanlar için Çevre İzni Kapsamında Deşarj İzin Belgesi (Ruhsat başvurusunda İZSU Genel
Müdürlüğü’ne ve sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müd.' ne başvuru yapıldığına dair belge istenir)
(Çevre İzni alınmadan ruhsat düzenlenmez.)
17. İtfaiye Raporu
(Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat
düzenlenmez.)
18. İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden İZSU Genel Müd’nün Uygun Görüşü
19. Bayilik Sözleşmesi
20. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
21. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Tüm LPG İkmal İstasyonlarından ve yeni açılacak olan akaryakıt istasyonlarından istenir.
Ruhsat başvurusunda TSE’ ye başvuru yapıldığına dair belge istenir. Belge alınmadan ruhsat düzenlenmez.)
22. Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi
23. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Olarak Mevzuatta Öngörülen Tedbirler (A ya da B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimi Belgesi)
24. Ruhsat Harcı/Ücreti
45
İstasyonlarda beyan edilen tank adet ve kapasitenin
dışında tank bulundurulması, izinsiz olarak tadilat yapılması
ve bunun tespiti halinde EPDK tarafından da yüksek cezai
işlem uygulanmaktadır.
Akaryakıt ve otogaz satış istasyonlarında karayolu trafik
güvenliği açısından görüş istenmektedir.
Akaryakıt ve otogaz satış istasyonları da etrafında Sağlık
Koruma Bandı mesafesi belirlenmesi zorunlu tesislerdendir.
Yanıcı, parlayıcı, yakıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışılan
yerler, LPG perakende tüp satış yerleri, akaryakıt ve LPG istasyonları
vb. yerler dışındaki 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerde İlçe
Belediyesine başvuru beyan formunu doldurur. Söz konusu beyanın
insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması,
yangın ve patlama, genel güvenlik, iş güvenliği ve sağlığı, trafik ve
karayolları, imar kat mülkiyeti, doğanın korunmasıyla ilgili kriterlere
uygun olarak doldurulduğunun tespiti sonrasında 5 gün içerisinde ruhsat
düzenlenir, işletme 1 ay içerisinde denetlenir. Beyana aykırı/noksan bir
husus varsa 15 gün süre verilir. Verilen süreler sonunda
noksanlık/aykırılık giderilmemiş ise ruhsat iptal edilir, işyeri kapatılır.
Gayrisıhhi müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan
kirlilik yükünü arttıracak herhangi bir değişiklik ve ilave
yapılamaz.
Yapılan değişiklik veya ilaveler işletmenin ruhsat
düzenlendiği faaliyet konusundan farklı bir faaliyet olması
durumunda bunun için ruhsat müracaatında bulunulması
gerekmektedir.
Ruhsat üzerinde yazan ad, adres ve faaliyet konusu için
geçerlidir. Adres faaliyet gösterilen alan yani tapu adresidir.
Gayrısıhhi müessese faaliyet konusu ve adresi
değişmemekle birlikte yeni bir işletmeci tarafından
işletilmesi durumunda yeni işletme adına ruhsat alınması
gerekmektedir.
Yönetmelikte zaman zaman yapılan revizyonlarla
sınıflandırma ile ilgili listelerde değişiklik yapılmaktadır.
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
(10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı R.G.)
Değişiklik Tarihi
Değişiklik Sayısı
13.04.2007
25.07.2010
03.07.2011
05.04.2012
26492
27652
27983
28255
İşletmelerin Yönetmelikteki bu tip sınıflandırma
değişikliği veya işletmenin yapmış olduğu ilave/değişiklik
nedeniyle mevcut ruhsat aldığı sınıfın bir üst sınıfa geçmesi
durumunda yeniden ruhsat alması gerekmektedir. Yönetmelik
değişikliği ile bir üst sınıfa geçmiş olanların bir yıl içerisinde
yeni sınıfa göre ruhsat almaları zorunludur. Alt sınıfa
geçenler için ise yeniden ruhsat alınması gerekmemektedir.
İşyerine ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması
durumunda da yeni ruhsat düzenlenmez.
İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına
eski ruhsatın intibakı yapılır. Bunun için başvuru süresi 6
aydır.
Mahalle, cadde ve sokak isimleri değiştiğinde de ruhsat
güncellenir.
Aynı adreste birden fazla işletmeye ayrı ayrı ruhsat
düzenlenebilir. Aynı adreste aynı işletmeciye ait farklı ana
faaliyet konusunda faaliyet gösterilmesi durumunda ayrı
ayrı ruhsat düzenlenebilir.
Yönetmelikte listelerde yer almayan gayrisihhi
müesseseler için sınıf tayini ve Yönetmeliğin uygulanması
ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü’nden görüş alınmaktadır.
06.12.2012 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile;
14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
gereği; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler
seçimiyle 16 olan
Büyükşehir Belediyesi sayısı 30’a
çıkarılmıştır.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
0 (232) 293 35 40
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content