close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 9.SINIF Konu Kavrama KİMYA:Mizanpaj 1.qxd

embedDownload
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
01
Kimya Bilimi1
İnsanlar yıldırımların ormanlara düşmesi, şiddetli fırtınalarda ağaç dallarının birbirine sürtmesi ve yanardağdan
akan lavların oluşturduğu yangınlar ile ateşi tanıdı.
4.
Aşağıdakilerden hangileri simyanın kimya bilimine kazandırdığı yararlardan değildir?
I. Deney düzeneklerinin icad edilmesi ve geliştirilmesi
İnsanlar ateşi hangi amaçları doğrultusunda kullanmamışlardır?
II. Sistematik bilgi birikimi
III. Bazı kimyasalların keşfi
A) Yiyecekleri pişirmek
A) Yalnız I
B) Topraktan kap yapmak
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
R
İ
T
C) Madenleri eritip savunma ve avlanma aracı olarak kullanmak
D) Elektroliz ile bileşikleri elementlere ayırmak
E) Isınmak
K
E
5.
C) Yalnız III
Simyacılar ve Eski Çağ’da yaşamış kimseler için,
I. Hastalıkların tedavisinde doğada buldukları bitki ve tuzları kullanmışlardır.
N
R
Ö
2.
A) Kimyacı
D) Şaman
3.
II. Bazı elementleri altına dönüştürmeyi başarmışlardır.
Değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları
iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma işi ile uğraşanlara ne ad verilir?
B) Simyacı(Alşimist)
E) Filozof
Bu efsanevi taşın adı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Felsefe taşı
C) Kıbrıs taşı
D) Göztaşı
E) Oltu taşı
IV. Elektrolizi keşfetmişlerdir.
C) Aktar
Orta çağda insanlar hem değersiz madenleri altına çevirecek, hem de ölümsüzlük iksiri bulunmasında kullanılacak
bir taşı bulabilmek için çaba harcamışlardır.
A) Lüle taşı
III. Maddeleri bileşenlerine ayırmaya çalışmışlardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, III ve IV
6.
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimyasal maddelerin günlük hayatta kullanılan özel adları
vardır.
Buna göre,
I. Kezzap = Nitrik asit
II. Zaçyağı = Sülfürik asit
III. Göztaşı = Bakır -II- sülfat
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
01
Kimya Bilimi1
7.
11.
Aşağıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur?
I. Simya bir bilimdir.
I. Felsefe taşının insanın ruh güzelliğini değiştireceğine
inanır.
II. Kimyasal reaksiyonların nedenlerini araştırır.
II. Kimya biliminin öncüleri Berzelius, Dalton ve A. Lavoisier’dir.
III. Bir iksirle herhangi metali altına dönüştürebileceğini
düşünür.
III. Sülfürik asit simyadan kimya bilimine aktarılan önemli
bir maddedir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri simyacılar için doğru,
kimyacılar için yanlıştır?
IV. Maddenin toprak, su, hava, ateş dörtlüsünden oluştuğunu ilk düşünen kişi J. Dalton’dur.
A) Yalnız I
B) 2
C) 3
D) 4
C) I ve II
D) I ve III
V. Simyacılar, değersiz ve kolay bulunan metallerden altın
elde etmek istemişlerdir.
A) 1
B) Yalnız II
E) I, II ve III
E) 5
12.
R
İ
T
Eski Türklerde önemli bir meslek ve görevdir. Bitkilerden
elde ettikleri karışımlarla hastalıklara şifa arar.
Yukarıdaki açıklamalarda ifade edilen meslek hangisi
olabilir?
A) Su
B) Hava
D) Ateş
K
E
E) Altın
I. Kontrollü deneyler yapılmamıştır.
II. Genelde sınama-yanılmaya dayanan çalışmalardır.
III. Sistematik çalışma yöntemleri uygulanmamıştır.
13.
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi eski çağda insanların
kullandığı yöntemlerden değildir?
B) Kükürt buharı ile ağartma yapmak
C) Göz çevresine kohl (sürme) sürmek
D) Göz tedavisinde zaç yağı kullanılmak
E) Mide üşütmesinde bitkiler kullanmak
E) I, II ve III
14.
II. Ölümsüzlüğe çare bulma arzusu
Aşağıdakilerden hangisi simyacılardan günümüze aktarılan bulgu-bilgiler arasında yer almaz?
A) Sabun
III. Bilimsel çalışma yapma arzusu
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
2.B
B) Cam
D) Cıva
Yukarıdakilerden hangileri insanların simya alanındaki
çalışmalarının nedenidir?
1.D
E) Yorgucu
C) Yalnız III
I. Değersiz madenleri altına çevirip zengin olma hayali
Cevap Anahtarı
C) Otacı
A) Giysileri bitki kökleri ile boyamak
Yukarıdaki nedenlerden hangileri Simyanın bir bilim olmamasının sebebidir?
A) Yalnız I
B) Sihirbaz
D) Şaman
C) Toprak
N
R
Ö
9.
A) Kimyacı
Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ya göre dört ana elementten birisi değildir?
Körfez Yayınları
8.
C) Damıtma
E) Pil
C) I ve III
E) I, II ve III
3.B
4.B
5.B
6.E
7.C
8.E
9.E
10.B
11.D
12.C
13.D
14.E
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
02
Kimya Bilimi2
4.
Kimya aşağıdakilerden hangisini incelemez?
A) Element yada bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini
Element kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kimyasal ayırma yöntemleri ile ayrıştırılamaz.
B) Maddenin uğradığı dönüşümleri
B) Kimyasal yöntemlerle iki farklı atomun birleşmesi ile
elde edilir.
C) Maddenin değişimlerinden açığa çıkan enerji
C) Altın, gümüş, civa gibi örnekleri vardır.
D) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri
D) Sembollerle gösterilir.
E) Işık hızının uzaydaki değeri
R
İ
T
E) Yapısında tek tür atom vardır.
K
E
5.
Demokritos, doğada bölünemeyen en küçük nesne olarak
tanımlamıştır.
Demokritos’un tanımladığı bu varlık aşağıdakilerden
hangisidir?
2.
N
R
Ö
Yukarıda bilgi verilen kimya alt dalı hangisidir?
A) Teorik Kimya
B) Nükleer Kimya
C) Fizikokimya
D) Organik kimya
E) İnorganik kimya
3.
A) Işık
Karbon kimyası da denir. Hidrojen ve karbon elementlerinin yaptığı bileşikleri inceler. Canlılarda sentezlenen moleküller de ilgi alanındadır.
Kimya ile eczacılığın ortak noktasındaki daldır. İlaçların ve
etken maddelerin sentezi ve geliştirilmesi ile ilgilenir.
D) Atom
6.
C) Elektron
E) Simya
I. Elementler doğada katı, sıvı veya gaz halde bulunur.
II. Elementlerin en küçük yapıtaşı atomdur.
III. Elementler arı maddedir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
7.
C) I ve III
E) I, II ve III
Element ve molekül kavramı ile ilgili hangisi yanlıştır?
Yukarıda bilgisi verilen kimya alt disiplini hangisidir?
A) H2 moleküldür.
A) Jeokimya
B) Farmasötik Kimya
B) H2 elementtir.
C) Çevre kimyası
D) Fizikokimya
C) H2O moleküldür.
E) Analitik kimya
B) Kimya
D) H2O elementtir.
E) Au, atomik yapılı bir elementtir.
02
Kimya Bilimi2
8.
12.
Element sembolü yazılırken,
I. Her zaman ikinci harf kullanılır.
Aşağıda bazı elementler ve semboller verilmiştir.
Hangi elementin sembolü yanlıştır?
Element
II. İlk harf daima büyüktür.
III. Farklı elementler için aynı sembol kullanılmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
9.
Sembolü
Ar
A) Argon
E) II ve III
Element adları ve sembolleri belirlenirken,
13.
B) Neon
Ne
C) Alüminyum
Al
D) Sodyum
S
E) Berilyum
Be
R
İ
T
I. Her ülke kendine göre sembol vermelidir.
Aşağıda sembolü verilen elementlerden hangisinin adı
yanlış verilmiştir?
II. Bazı elementlere özelliklerini çağrıştıran adlar verilmiştir.
A)
Sembol
Adı
Altın
Au
K
E
III. Bazı elementlere, tanınmış kişilerin, ülkelerin veya gezegenlerin adları verilmiştir.
B)
K
C) He
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) Ca
B) Yalnız III
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve III
10.
E) II ve III
E)
Si
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
14.
Metaller ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Potasyum
Helyum
Karbon
Silisyum
Periyodik sistemin 8A grubunda bulunurlar. Son katmanları dolu olduğu için elektron almaz veya vermezler.
A) Periyodik sistemin sol kısmında daha çok bulunurlar.
Yukarıda tanımı verilen element grubu hangisidir?
B) Elektron almaya yatkındırlar.
A) Metaller
B) Yarımetaller
C) Isı ve elektriği iletirler.
C) Alkali metaller
D) Halojenler
E) Soygazlar
D) İşlenebilirler.
E) Genelde oda şartlarında katı halde bulunurlar.
11.
15.
Sembolü N dir. Canlılar için gerekli olan temel elementlerdendir. Tarımda, bazı bileşikleri gübre olarak kullanılır.
Yukarıda bilgileri verilen element hangisidir?
A) Sodyum
B) Klor
D) Azot
Tarihte günümüzden 10 bin yıl kadar önce bulunduğu sanılmaktadır. İsmini Kıbrıs’tan (Cuprum, Cu) almıştır. Turuncu renkli, yumuşuk bir metaldir.
Yukarıda bilgisi verilen element hangisidir?
C) Oksijen
A) Bakır
E) Neon
B) Kalay
D) Sodyum
Cevap Anahtarı
1.E
2.D
3.B
4.B
5.D
6.E
7.D
8.E
9.E
10.B
11.D
C) Gümüş
E) Demir
12.D
13.D
14.E
15.A
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
03
Kimya Bilimi3
Mg+2 , SO4–2 , C2O4–2 , OH–, K+ iyon ve kökleri aşağıdaki bileşiklerden hangisini oluşturmaz?
B) MgSO4
A) Mg(OH)2
5.
I. Yükseltgenme basamağı –3 tür.
C) KC2O4
D) MgC2O4
NO3– iyonu ile X(NO3)2 ve X(NO3)3 iyonik bileşikleri
oluşturan X elementi ile ilgili,
II. Metaldir.
E) K2SO4
III. Bileşikleri adlandırılırken (II) veya (III) şeklinde belirtilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Sulu çözeltisine
verdiği iyonlar
Bileşik
NH4+, NO3–
II. CH3COOH
CH3CO+, OH–
III. NaClO
Na+, ClO–
K
E
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin sulu çözeltisine verdiği iyonlar karşısında doğru olarak verilmiştir?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
İyonlar
3+
Bileşik
–
I. Al , OH
Al(OH)3
II. K+, Cr2O72–
K2Cr2O7
III. Ca2+, CO32–
Ca2CO3
6.
D) Z2Cr2O7
7.
B) X2Cr2O7
Bileşiklerden hangisinin okunuşu yanlıştır?
A) K3P
→ Potasyum fosfür
B) Mg(NO3)2 → Magnezyum nitrat
→ Demir tri klorür
D) CuO
→ Bakır (II) oksit
A) Yalnız I
E) N2O
→ Diazot monoksit
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8.
Elementlerin yükseltgenme basamakları ile ilgili,
I. Cu2O ve CuCl2 de Cu atomlarının yükseltgenme basamakları aynıdır.
II. KCl ve K2O da K atomlarının yükseltgenme basamakları farklıdır.
III. H2O ve NH3 te H atomlarının yükseltgenme basamakları aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Y2Cr2O7
E) Z3(Cr2O7)2
C) FeCl3
D) I ve II
4.
E) II ve III
İyonların birleşmesiyle oluşan bileşiklerden hangilerinin formülü doğru yazılmıştır?
B) Yalnız II
C) I ve II
Dikromat (Cr2O7–2) iyonunun X+, Y2+ ve Z3+ iyonları ile
yapacağı bileşiklerden hangisinin formülü doğru verilmiştir?
A) Y(Cr2O7)2
C) I ve II
N
R
Ö
3.
B) Yalnız III
D) I ve III
I. NH4NO3
A) Yalnız I
R
İ
T
A) Yalnız I
C) I ve II
E) II ve III
Aşağıdaki bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
A) CO2
Karbondioksit
B) Fe(NO3)2 Demir (II) nitrat
C) Na2O
Sodyum dioksit
D) Al2(SO4)3 Alüminyum sülfat
E) MgCO3
Magnezyum karbonat
03
Kimya Bilimi3
9.
I. FeO
Demir (I) oksit
II. CO
Karbon (I) oksit
III. N2O3
Diazot trioksit
IV. K2O2
Potasyum dioksit
13.
Bütan bileşiğinin formül gösterimi C4H10 şeklindedir.
Buna göre,
I. Tetrakarbonhidrür olarak adlandırılabilir.
II. İnorganik bileşiktir.
Yukarıdaki verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır?
III. Hidrokarbondur.
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) I ve II
C) I, II ve IV
A) Yalnız II
E) II ve IV
B) Yalnız III
D) II ve III
10.
E) I, II ve III
I. CO2
R
İ
T
II. C2H5OH
III. CO
14.
IV. C6H12O6
Aşağıdakilerden hangisi alkol sınıfı bir organik bileşiktir?
V. CH3NH2
C) 3
D) 4
K
E
E) 5
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi hidrokarbondur?
A) CH2
B) CH3
OH
CH
OH
CH2
OH
CH
CH3
CH3
C) HCOOH
D) CH3–OH
Körfez Yayınları
B) 2
N
R
Ö
11.
15.
D) C2H5OH
Yanda verilen organik bileşik için,
I. Formülü CH3 tür.
H
H
H
C
C
H
H
I
III
Patlayıcı
madde
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
H
16.
B) Zehirli madde uyarısı
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Radyasyon uyarısı
Cevap Anahtarı
1C
C) I ve III
3D
4B
5E
E) II ve IV
D) Yangın güvenliği uyarı işareti
E) I, II ve III
2D
C) Yalnız III
hangisidir?
III. Hidrokarbondur.
D) II ve III
Su ve çevre
için zararlı
madde
Yanda verilen güvenlik işaretinin anlamı
A) Kimyasal madde uyarısı
B) Yalnız III
Biyolojik
tehlike
IV
Yukarıdaki verilen güvenlik ve uyarı işaretlerinden hangileri yanlıştır?
II. Adı etandır.
A) Yalnız II
C) CO2
E) CH3–CH2–CH3
II
Zehirli
madde
E) HCHO
12.
B) KNO3
A) Ca(OH)2
Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesi organik bileşiktir?
A) 1
C) I ve III
E) Eldiven kullanılması uyarı işareti
6B
7C
8C
9B
10C
11B
12D
13B
14D
15D
16C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
04
Atom ve Periyodik Sistem1
Aşağıdakilerden hangileri Dalton’un atom ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?
4.
I. Bir elementin atomları diğer elementin atomlarından
farklıdır.
“ Katotta belirli bir miktar madde biriktirmek için gereken
elektrik yük miktarı sabit bir değere veya bu sabit değerin
basit katlarına eşittir.”
II. Kimyasal bağ için yörüngelerdeki elektronlar kullanılır.
Buna göre,
III. Madde çok küçük yoğun bölünemez parçacıklardan
oluşur.
I. Toplam Q yükü ile AgNO3 çözeltisinden m gram Ag
metali toplanabilir.
IV. Bir elementin bütün atomları şekil, büyüklük ve kütle
bakımından birbiri ile aynıdır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Faraday, yaptığı elektroliz deneylerinde şu sonuca ulaşmıştır :
R
İ
T
II. Eşit yük kullanılarak farklı çözeltilerin elektrolizinde toplanan elementlerin kütleleri daima eşittir.
C) Yalnız IV
III. Aynı miktar yük ile toplanan metallerin kütleleri oranı
bilinemez.
E) III ve IV
yargılarından hangileri Faraday’ın ifadesine uygun değildir?
K
E
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
N
R
Ö
2.
M.Faraday’ın elektroliz deneylerinden çıkardığı sonuçlar için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
5.
I. Belli bir miktar element elde etmek için gereken elektrik
yük miktarı sabittir.
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
3.
E) I, II ve III
........................... antik dönem filozoflarından esinlenerek
atom fikrini ortaya atmıştır.
Buna göre, atom içi dolu berk (sağlam) küreler şeklindedir.
II. Farklı elementler elektroliz edilirse elde edilen kütleleri
daima eşittir.
III. Elektrik yükü parçacıklar halinde taşınır.
C) I ve III
Yukarıdaki boşluğa getirilecek bilim insanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J.Proust
B) Aristo
D) J.Dalton
C) I ve III
C) M.Faraday
E) Berzelius
E) I, II ve III
Elektroliz, atom ve elektron için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Elektroliz, bir çözeltiye elektrik akımı verilerek anot ve
katotta toplanan madde miktarının ölçülmesidir.
6.
Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu .....................
tarafından ispatlanmıştır.
“Bilinen en küçük tanecik atomdur.” teorisi ......................
tarafından ortaya atılmıştır.”
Madde ; ateş, su, hava, toprak dörtlüsünden oluşur.
................. tarafından ortaya atılmıştır.
B) Elektron, atomda bulunan negatif yüklü taneciklerdir.
Boşluklara sırasıyla hangi bilim adamları getirilmelidir?
C) Atomun yapısında yüklü parçacıklar vardır.
A) Dalton, Lavoisier, Aristotales
D) Elektroliz olayında toplanan madde miktarı ile verilen
yük arasında ters orantı vardır.
B) Berzelius, Aristotales, Lavoisier
E) Nötr atomda elektron kadar proton vardır.
D) Lavoisier, Dalton, Berzelius
C) Dalton, Berzelius, Aristotales
E) Lavoisier, Dalton, Aristotales
04
Atom ve Periyodik Sistem1
7.
10.
Antoine Lavoisier yaptığı deneyde içinde bir miktar kalay
metali ve bir miktar hava bulunan ağzı kapalı cam balonu
tartarak ısıtmış, kalay oksitlenerek tepkimeye girmiş ve kütlesi artmıştır.
Lavoisier cam balonun ağzını açtığında kalay ile birleşen
havanın kütlesine eşit kütlede havanın cam balona dolduğunu ispatlamıştır.
n gram
hava
Tepkime sonunda kalsiyum biterken 16 gram kükürt artıyor.
Bileşikteki kütlece kalsiyum/kükürt
n-a gram
hava
m gram kalay
Kalsiyum sülfür bileşiği oluşturmak isteyen bir öğrenci
80 gram kalsiyum (Ca) ve 80 gram kükürtü (S) bir kaba koyarak tepkimeyi başlatıyor.
A)
B)
C)
oranı kaçtır?
D)
E)
m+a gram
Kalay-II-oksit
Yukarıdaki deneye göre,
I. Kimyasal tepkimede toplam kütle değişmez.
11.
II. Katının kütlesindeki artış tepkimede harcanan oksijeni
gösterir.
A) SO2 – SO3
III. Oluşan katının kimyasal özelliği kalayın kimyasal özelliğinden farklıdır.
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
N
R
Ö
8.
X2Y bileşiğinde X in kütlesinin Y nin kütlesine oranı
12.
C) CuO – Cu2O
E) C3H6 – C2H4
D) CO – CO2
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
B) PbO2 – Pb3O4
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
R
İ
T
Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oran
yoktur?
.
A ile B arasında oluşan iki farklı bileşikten, birincisinde 0,5
gram A ile 1,2 gram B, ikincisinde 1,5 gram A ile 2,4 gram
B birleşmiştir.
Buna göre, bileşiklerde A elementleri arasındaki katlı
oran kaçtır?
A)
dir.
B)
C)
D)
E)
Buna göre, X2Y3 bileşiğinde X in kütlesinin Y nin kütlesine oranı nedir?
13.
Bileþik kütlesi
II. bileþik
10
I. bileþik
6
4
9.
5
X in kütlesi
Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğinde kütlece birleşme oranı
X ve Y den oluşan iki farklı bileşikte, X in kütlesinin, bileşiğin kütlesi ile karşılaştırılması yukarıdaki grafikte verilmiştir.
dir.
20 şer gram kalsiyum ve oksijenden en çok kaç gram
kalsiyum oksit elde edilir?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
I. bileşik XY olduğuna göre, II. bileşiğin formülü nedir?
A) X2Y
E) 28
B) X2Y3
C) XY2
D) X2Y5
Cevap Anahtarı
1B
2C
3D
4D
5D
6E
7E
8B
9E
E) XY3
10D
11E
12B
.
13C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
05
Atom ve Periyodik Sistem2
Atom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
A) Bir elementin özelliklerini gösteren en küçük birimdir.
Atom numarası 16 olan kükürt (S) elementinin S–2 ve Sn
iyonlarında toplam 30 elektron bulunmaktadır.
Buna göre, Sn iyonundaki n sayısı kaçtır?
B) Proton, nötron ve elektronlardan oluşur.
C) Tüm nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşit
değildir.
A) –2
B) +2
D) Protonlar pozitif, elektronlar negatif yüklüdür, nötronlar
ise yüksüzdür.
C) +3
6.
İki tanecik için aşağıdakilerden hangisinin aynı olması
durumunda atomların aynı elemente ait olduğu kesinlikle kabul edilir?
A) Atom kütlesi
C) Nötron sayısı
Atom/iyon
Atom
numarası
Kütle
numarası
Elektron
sayısı
Nötron
sayısı
N
R
Ö
2.
O
e
16
a
8
O–2
8
d
b
8
N
c
15
7
8
Verilen tabloya göre a değeri kaçtır?
A) 0
3.
B) 4
C) 6
D) 8
D) Elektron sayısı
E) Atom numarası
7.
Aşağıdakilerden hangileri atomun yapısında yer alan
temel parçacıklardan değildir?
I. Elektron
II. Proton
III. Anyon
E) 16
IV. Nötron
A) Yalnız III
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
N elementinin 15 kütle numaralı izotopunda atom numarası (c) kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 15
8.
4.
B) Çekirdek kütlesi
K
E
Aşağıdaki 3 soruyu tabloya göre çözünüz.
E) 0
R
İ
T
E) Elektron kütlesi proton ve nötronun kütlesinin yaklaşık
‘ı kadardır.
D) +4
X+3 iyonunun yapısında 18 elektron ve proton sayısından 3
fazla nötron vardır.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. O ile O–2 izotoptur.
X’in kütle numarası kaçtır?
II. O ile N izotoptur.
A) 21
III. N ile O izotondur.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
B) 24
C) 25
D) 40
E) 45
05
Atom ve Periyodik Sistem2
9.
13.
Atom ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. OH– iyonu
I. Katyonlarda proton sayısı elektron sayısından fazladır.
II. Cl– iyonu
II. Anyonlarda elektron sayısı atom numarasından fazladır.
III. Ar element atomu
Yukarıdaki taneciklerde bulunan toplam elektron sayılarının karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. İyonlarda atom numarası proton sayısından fazladır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
36
Cl, 18
Ar)
(168 O, 11H, 35
17
E) I, II ve III
A) I = II = III
B) I > II > III
D) II = III > I
10.
C) III > II > I
E) III > I = II
Z3+ iyonunun nötron sayısı proton sayısından 6 fazladır.
Kütle numarası 56 olduğuna göre, Nötr Z atomunun
elektron ve nötron sayısı kaçtır?
Elektron
Nötron
A)
22
31
B)
25
31
C)
22
34
14.
R
İ
T
Elektron katman dizilimi şekilde verilen
taneciğin çekirdeğinde 7 proton 8 nötron
bulunmaktadır.
Buna göre,
I. Nötr atomdur.
K
E
7p
II. Kütle numarası 15 tir.
D)
22
37
E)
23
34
III. Çekirdek yükü 15 tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
I. Proton sayıları
II. Nötron sayıları
III. Elektron sayıları
IV. Çapları
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
A) Yalnız I
D) I ve II
15.
Bir elementin nötr atomu ile başka bir element atomun
iyonu karşılaştırıldığından yukarıdakilerden hangileri
aynı olabilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
I.
II.
III.
40 +
K ile
40
ile
E) II ve III
B) 45
X
19
X
D) 44
21
C) III ve IV
C) 45
X
21
E) 42
X
24
E) II, III ve IV
Ca+2
Çekirdeğinde eşit sayıda proton içeren iki nötr atom
için,
I. izotop atomlarıdır.
35
37 –
Cl ile 17
Cl
17
23
Na
11
C) Yalnız III
+3 yüklü iyonunda 18 elektron 24 nötron bulunan X elementinin izotopu aşağıdakilerden hangisidir?
Cl
A) 44
18
16.
12.
B) Yalnız II
II. kütle numaraları aynıdır.
22
Na
11
III. elektron sayıları aynıdır.
Yukarıda verilen tanecik çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri aynıdır?
IV. kimyasal özellikleri aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
A) I ve II
D) II ve III
B) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
Cevap Anahtarı
1C
2D
C) III ve IV
E) I, II ve III
3B
4C
5D
6E
7A
8E
9B
10B
11E
12B
E) I, III ve IV
13D
14D
15D
16C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
06
Atom ve Periyodik Sistem3
4.
Thomson atom modeline göre,
I. Proton çekirdektedir.
Bohr atom modeli için,
I. Tek ve çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamıştır.
II. Elektron yörüngededir.
III. Atomda eksi ve artı yük dışında nötr bir tanecik yoktur.
II. Elektronların belirli dairesel yörüngelerde döndüğünü
belirtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Elektronun dalga özelliğinden bahsetmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
verilenlerden hangisi doğrudur?
E) I, II ve III
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
K
E
5.
I. Thomson Atom Teorisi
II. Bohr Atom Teorisi
2.
Bohr Atom Modeline göre;
III. Dalton Atom Teorisi
I. Atomda bulunan her elektron çekirdekten belirli uzaklıklarda küresel yörüngelerde bulunabilir.
N
R
Ö
IV. Rutherford Atom Teorisi
V. Modern Atom Teorisi
II. Atomdaki elektronlar yüksek enerjili konumda bulunmak isterler.
Yukarıdaki atom teorilerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron düşük enerji
düzeyine inmek için enerji alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
E) I, II ve III
A) I - II - III - IV - V
B) III - I - IV - II - V
C) I ve II
C) III - IV - I - II - V
D) III - V - I - II - IV
E) IV - II - I - V - III
6.
Rutherford deneyinde ince altın levha üzerine gönderilen α taneciklerinin küçük bir kısmının geri yansıması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Atomda (+) ve (–) yükler eşittir.
B) Yörüngedeki elektrona çarpan α tanecikleri geri yansımıştır.
C) Atomdaki (+) yük yoğun olarak çekirdekte toplanmıştır.
D) Atomdaki elektronlar α taneciklerini çekirdeğe doğru
çekmiştir.
E) Atomun küçük bir kısmı boşluktur.
p
n
p
n
X
Y
X ve Y atomlarının elektron katman dizilimi yukarıda verilmiştir.
Buna göre;
I. Katman sayısı
II. Değerlik elektron sayısı
III. Proton sayısı
özelliklerinden hangilerinde Y > X ilişkisi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
06
Atom ve Periyodik Sistem3
7.
11.
Aşağıdaki atomlardan hangisinin katman elektron dizilişi yanlış verilmiştir?
1.Katman
2.Katman
3.Katman
1
H ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel halde 1 elektronu vardır.
B) Uyarılmış halde hiç elektronu yoktur.
8.
A) 5B
2
3
-
B) 9F
2
7
-
C) 11Na
2
8
1
D) 13Al
2
8
3
E) 19K
2
8.
9
C) Temel halde 1 elektronu K katmanında yer alır.
D) Temel haldeki elektronu L katmanına uyarmak için
enerji gerekir.
E) Uyarılmış haldeki elektron 3.enerji düzeyinden 2. enerji
düzeyine inerse enerji yayımlar.
R
İ
T
Her katmana yerleşebilecek en fazla elektron sayısı 2n2
kuralı ile bulunur. (n katman sayısını gösterir)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Katman Sayısı
Elektron Sayısı
A)
1
2
B)
2
8
C)
3
16
D)
4
32
E)
5
50
12.
12
Mg , 18Ar elementleri için,
I. O ve F elektron almaya eğilimlidir.
II. O’nin elektron diziliminde son katmanındaki elektron
sayısı F’unkinden fazladır.
III. Ar elektron almaya ve vermeye eğilimli değildir.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
O , 9F ,
K
E
8
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Bohr Atom Modeli ve Bulut Modelini karşılaştırdığımızda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bohr Modeli Hidrojenin spektrumunu açıklar.
B) Bohr Modeli 2 ve daha çok elektronlu sistemlerin spektrumunu açıklamaz.
C) Bohr Modelinde elektronlar dalga şeklinde hareket
eder.
D) Bohr Modelinde elektronlar dairesel hareket eder.
E) Bulut Modelinde elektronların dalga özelliği gösterdiği
düşünülmüştür.
13.
20
Ca : 2-8-8-2
15
P
14
Si : 2-8-4
: 2-8-5
elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ca elementi metaldir.
10.
Aşağıdakilerden hangisinin elektron dizilimi yanlıştır?
B) P elementinde 3 elektron katmanı vardır.
K
L
M
A
2
8
1
C) Si elementinin L katmanındaki elektron sayısı Ca elementinin aynı katmanındaki elektron sayısından azdır.
D) Ca elementinin 4 enerji düzeyi vardır.
B
2
8
2
C
2
8
5
D
2
8
9
E
2
2
0
Cevap Anahtarı
1.B
2.A
3.C
E) P elementinin kütle numarası 15 ten büyüktür.
4.B
5.B
6.D
7.E
8.C
9.C
10.D
11.B
12.D
13.C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
07
Atom ve Periyodik Sistem4
Alkali metaller için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4.
A) 1 A grubu elementleridir.
W. Döbereiner, elementleri benzer kimyasal özelliklerine
göre üçerli olarak sınıflamıştır.
Gruplardan biri aşağıda verilmiştir.
B) Li, Na , K en önemli örnekleridir.
CI
C) Son katmanlarında 2 elektron bulunur.
Br
I
35
127
D) Aktif metaller olarak adlandırılır.
Buna göre, Br elementinin atom kütlesi kaçtır?
E) Isı ve elektriği iletirler.
A) 17
5.
2.
B) Hennig Brand
3.sıra
4.sıra
5.sıra
C) J.Dalton
N
R
Ö
D) De Chancourtois
3.
Element
E) Mendeleyev
Atom kütlesi
Özellik
K: 39
3.grup 4.grup
Ca: 40
?: 44
II. Elementin olası atom kütlesi 44 veya yakın bir değer
olmalıdır.
III. Elementin özellikleri AI elementi ile benzerlik göstermelidir.
+2 değerlik alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
12
+4 değerlik alır.
A) Yalnız I
Na
23
+1 değerlik alır.
Li
C
Be
B
Li
Be
B)
Na
B
D)
C
Na
Li
Be
B
C
C
B
Be
Na
Li
Na
Be
C
B
B) Yalnız III
D) I ve III
6.
C) I ve II
E) I, II ve III
Modern periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yatay sıralara periyot denir.
B) Düşey sütunların sayısı 18 dir.
Li
Na
E)
V: 51
I. Mendeleyev döneminde belirtilen element henüz bulunmamıştır.
9
+3 değerlik alır.
T : 48
Buna göre ? ile gösterilen element için,
Be
11
5.grup
Yukarıda Mendeleyev periyodik sistemindeki bir bölüm
verilmiştir.
+1 değerlik alır.
B
E) 162
AI : 27
7
Yukarıda verilen elementlerin Mendeleyev’e göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
C)
2.grup
D) 136
Li
C
A)
1.grup
C) 81
K
E
Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması fikrini ortaya atan ve bunu silindir şeklinde bir tabloya yerleştiren bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aristo
R
İ
T
B) 34
C) Moseley’in atom numarasını keşfetmesinden sonra
elementlerin atom numarasına göre dizilmesi ile elde
edilmiştir.
D) Elementler artan atom kütlelerine göre dizilmiş olup istisnası yoktur.
E) Benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin aynı
grupta toplanması esasına dayanmaktadır.
07
Atom ve Periyodik Sistem 4
7.
11.
Günümüzdeki sıralama : Sb – Te – I
(122) (128) (127)
L. Meyer sıralaması :
Aşağıda verilen elementlerden hangisinin grup numarası yanlıştır?
Grup Numarası
Element
Sb – I – Te
(122) (127) (128)
Mendeleyev sıralaması : Sb – Te – I
(122) (128) (127)
Yukarıda bazı elementlerin periyodik sistemde soldan
sağa sırası ve atom kütleleri belirtilmiştir.
Buna göre,
A)
3
Li
3A
B)
13
Al
3A
C)
15
P
5A
D)
16
S
6A
E)
18
Ar
8A
I. Günümüzde elementler atom numarasına göre sıralanmıştır.
II. Meyer elementleri kütlerine göre sıralamıştır.
III. Mendeleyev elementleri kütle ve kimyasal özelliğe göre
sıralamış, bununla beraber bazı elementlerin kütlelerinin yanlış ölçülmüş olabileceğini iddia etmiştir.
12.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
R
İ
T
7A grubu elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel adı “halojenler” dir.
C) I ve III
B) Oda şartlarında katı, sıvı veya gaz halde bulunurlar.
E) I, II ve III
K
E
C) Doğada iki atomlu halde bulunurlar.
D) Bileşik oluştururken elektron alma eğilimi gösterirler.
8.
IUPAC (Milletlerarası Kimyacılar Birliği) tarafından önerilen gruplama metoduna göre 8O elementi 16. gruptadır.
N
R
Ö
Buna göre, aşağıdaki elementlerden hangisi 16.gruptadır?
A) 13AI
9.
B) 14Si
C) 15P
D) 16S
E) 17CI
Körfez Yayınları
E) He, Ne, Ar en önemli örnekleridir.
13.
He, Ne ve Ar elementlerinin yer aldığı grup için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özel adı “soy metaller” dir.
B) Oda şartlarında yalnız gaz halde bulunurlar.
C) Doğada iki atomlu halde bulunurlar.
K elementinin periyodik sistemdeki yeri, 4. periyot 1A grubu (1.grup)dur.
D) Periyodik cetvelin en aktif metalleridir.
E) Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
3. periyottaki son element 18 atom numaralı Argon (Ar)
elementidir.
Buna göre, K nın atom numarası kaçtır?
A) 5
10.
B) 11
C) 13
D) 17
14.
E) 19
Stronsiyum elementinin (Sr) atom numarası 38 dir.
Buna göre, Sr element atomunun katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2A grubu elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2) 8)
16)
10)
2)
A) Özel adları toprak alkali metallerdir.
B) 2) 8)
18)
8)
2)
B) Be, Mg, Ca en önemli örnekleridir.
C) 2) 8)
18)
12)
C) Tel ve levha haline getirilebilirler.
D) 2) 8)
8)
8)
D) Bileşiklerinde 2 elektron almaya yatkındırlar.
E) 2) 8)
20)
8)
8)
4)
E) Isı ve elektriği iletirler.
Cevap Anahtarı
1.C
2.D
3.C
4.C
5.E
6.D
7.E
8.D
9.E
10.D
11.A
12.E
13.B
14.B
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
08
Atom ve Periyodik Sistem 5
X in elektron katmanları
5.
2 , 8 , 2 dir.
Y nin elektron katmanları bilinmemektedir.
Son orbitalleri sırası ile 2s2 , 3s2 , 4s2 , 5s2 olan Be, Mg,
Ca, Sr elementleri için,
I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Be dir.
X ve Y arasında X3Y2 iyonik bileşiği oluştuğuna göre, Y
nin elektron katmanları hangisi olabilir?
II. Atom çapı en büyük olan Sr dir.
A) 2, 8, 2
III. Değerlik elektron sayıları eşittir.
B) 2, 3
D) 2, 8, 5
C) 2, 8, 3
E) 2, 8, 8
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2.
Z
X
Q
Y
K
E
6.
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili,
O
I. Elektron ilgisi en fazla olan Z dir.
N
R
Ö
II. Y nin atom çapı X ten büyüktür.
III. Q nun iyonlaşma enerjisi Y den büyüktür.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
4.
.
E) LiF
6
A) Be elementi 2.katmanındaki 2 elektronu verir.
B) O elementi 2.katmana 2 elektron alır.
C) Be2+ ve O2– iyonları birbirini elektrostatik çekim kuvveti
ile çeker.
D) BeO bileşiği iyonik bağlıdır.
C) KCl
D) H2O
2.Katman
2
BeO bileşiğinin oluşumu ile ilgiili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde iyonik bağ bulunmaz?
(Na, Ca, K, Li metaldir)
B) CaCl2
2
E) I, II ve III
Be ve O elementlerinin katmanlarında bulunan elektron sayıları yukarıda gösterilmiştir.
C) I ve II
E) I, II ve III
A) NaF
1. Katman
2
Be
C) I ve II
R
İ
T
D) II ve III
E) Her iki atom için elektron dizilimi dublet kuralına uymuştur.
.
Aşağıda bazı elementlerin Lewis elektron nokta yapısı ve
yapabileceği bağ sayıları yazılmıştır.
7.
Element Lewis gösterimi Bað sayýsý
I.
6C
C
4
II.
9F
F
1
III.
3Li
Buna göre,
1
Li
Katman sayısı 1 veya 2 olan bazı atomların son katmanlarındaki elektronlarını 2 ye tamamlamalarına dublet denir.
I.
9
F
II.
1
H
III.
3
Li
Buna göre, hangilerinin gösterimi yanlıştır?
atomlarından hangisi kendisine en yakın soygaza benzerken dublet kuralına uyar?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
08
Atom ve Periyodik Sistem 5
8.
11.
Atomların, bileşik oluştururken son katmalarındaki elektron
sayılarının 8 elektrona tamamlamasına oktet kuralı denir.
Yanda elektron katman dizilimi verilen nötr X elementi için;
2p
2n
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurala uymaz?
I. Soygazdır.
A) 7N
II. Proton sayısı 1 olan elementle
aynı periyottadır.
B) 8O
C) 1H
D) 13Al
E) 16S
e–
e–
III. Flor ile XF2 bileşiği yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur?
I. Günümüzde kullanılan periyodik sisteme son şeklini
Mendeleyev vermiştir.
II.
III.
10
12.
R
İ
T
Atom numaraları ardışık olan nX ve
ilgili,
Ne elementi 6.periyot 2A grubundadır.
I. Aynı periyotta olabilirler.
F nin değerlik elektron sayısı 7 dir.
9
II. 1A grubunda olabilirler.
IV. IUPAC sistemine göre 18. grupta soygazlar bulunur.
III. Sembol ve adları aynı olabilir.
V. Bir periyotta en az 8 element bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
K
E
E) 5
A) Yalnız I
N
R
Ö
Q
Y
X
Z
A T
Körfez Yayınları
D) I ve II
10.
Y elementleri ile
n+1
13.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Alkali metaller grubu ile ilgili,
I. Doğada elementleri halinde bulunurlar.
II. Asal elementler olduklarından hiç bir elementle reaksiyona girmezler.
III. Son katmanlarında bir elektron bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
I. 4. periyot, 4. grup elementi (IUPAC sistemi)
II. 5. periyot 7A grubu elementi
14.
III. 1. periyot 8A grubu elementi
I, II ve III ile belirtilen elementler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yanda periyodik tablodan bir kesit
verilmiştir.
Buna göre, X elementi ile ilgili,
I
II
III
I. Atom numarası 19 dur.
A)
Z
A
Q
II. Metaldir.
B)
T
X
A
III. İyonlaşma enerjisi 1H den büyüktür.
C)
Z
T
Y
IV. Atom çapı 1H den küçüktür.
D)
X
T
Y
yargılarından hangileri doğrudur?
E)
X
Y
Q
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve III
Cevap Anahtarı
1D
2E
3D
4C
5E
6E
7E
8C
9B
X
10D
C) I ve II
E) III ve IV
11D
12A
13B
14C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
Aşağıdakilerden hangileri kimyasal türlere örnek olarak verilebilir?
I. Fosfor
6.
Yukarıdaki tepkimede X ile gösterilen madde için;
: P
I. Kararlıdır
: H 2O
II. Su
II. CH3. ile gösterilir.
–
III. Klorür iyonu : Cl
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
III. Ortaklanmamış elektronu vardır.
E) I, II ve III
yargılarından hangili doğrudur?
R
İ
T
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
2.
Aşağıdakilerden
değildir?
hangisi
radikaller
için
doğru
A) Yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir.
K
E
B) İlaç, radyasyon, sigara gibi etkilerle meydana gelebilir.
7.
C) Tepkimelere karşı isteksizdirler.
D) Atmosferde bulunurlar
4.
B) 7N
C) 11Na
D) 16S
;
H+
;
Aşağıdaki etkileşimler zayıf ve güçlü etkileşimler olarak sınıflandırıldığında hangisi doğru olur?
III. H2O(s) + 235 kJ/mol $ H2(g) + 1/2 O2(g)
IV. O2(g) + 420 kJ/mol $ 2O(g)
Güçlü etkileşimler
______________
E) 18Ar
Aşağıdaki maddelerden hangileri moleküldür?
CO2 ; O2
E) II ve III
II. C2H5OH(s) + 28 kJ/mol $ C2H5OH(g)
Aşağıdaki elementlerden hangisinin doğada atomal
halde bulunması beklenir?
A) 6C
C) Yalnız III
I. CH4(s) + 8 kJ/mol $ CH4(g)
N
R
Ö
E) Ortaklanmamış elektrona sahiptirler.
3.
09
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler1
Mg
A) H+
Zayıf etkileşimler
______________
A) I ve II
III ve IV
B) I
II, III ve IV
C) IV
I, II ve III
D) III ve IV
I ve II
E) II, III ve IV
I
B) Mg
C) CO2 ve O2
D) O2 ve H+
8.
E) CO2 ve Mg
Buna göre, aşağıdakilerden,
_
5.
Cl− taneciğinin gösterimi
Cl
Kimyasal bağlar oluştuğunda ve koptuğunda yeni türler
meydana gelir.
şeklindedir.
I. 2H2O(g) $ 2H2(g) + O2(g)
II. N2(g) $ 2N(g)
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
III. I2(k) $ I2(g)
A) Toplam elektron sayısı 8 dir.
hangisinde kimyasal bağ kopmamıştır?
B) Serbest radikaldir.
A) Yalnız I
C) Moleküldür.
D) Bileşiktir.
E) İyondur.
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
09
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler1
9.
13.
Na+
Cl
Cl
Na+
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Moleküller arası etkileşimlerin gücü maddenin fiziksel
halini belirler.
B) Van der Waals bağları zayıf etkileşimlerdir.
Yukarıdaki pozitif ve negatif yüklü tanecikler verilmiştir.
C) Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir.
Buna göre,
D) İtme kuvvetlerinin çekme kuvvetlerine baskın olduğu
durumlarda güçlü etkileşimler oluşur.
+
+
I. Na ve Na birbirini çeker.
E) Atomlar birleşerek molekül oluşturduğunda daha düşük
enerjili hale gelirler.
II. Na+ ve Cl− birbirini çeker
III. Cl− ve Cl− birbirini çeker.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
14.
10.
Yukarıdaki olay ile ilgili,
III. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ da denir.
K
E
I. H2O sıvı taneciklerinin enerjisi katıdan fazladır.
Etkileşimlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
II. H2O tanecikleri arası etkileşim zayıftır.
III. H2O katısı daha düşük enerjilidir.
A) Yalnız I
N
R
Ö
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal etkileşim olmamıştır?
A) Fotosentez olayının gerçekleşmesi
15.
C) II ve III
E) I, II ve III
I. CH4(s) + E1 → CH4(g)
II. H2O(g) + E2 → H.(g) + OH.(g)
2N.(g)
III. N2(g) + E3 →
B) KCl ile karıştırılan AgNO3 çözeltisinde çökelme görülmesi
Yukarıda verilen olayların hangilerinde maddenin kimliği değişmez?
C) ATP sentezi
(E : Enerji)
D) Çay şekerinin suda çözünmesi
A) Yalnız I
E) Metallerin oksitlenmesi
12.
B) I ve III
D) Yalnız III
Körfez Yayınları
ifadelerinden hangileri doğrudur?
11.
I. Güçlü bağların kırılması sonucunda tepkimeye giren
kimyasal türlerin kimliği değişir.
II. Madde hal değiştirdiğinde yeni bir kimyasal tür oluşmaz.
H2O(s) $ H2O(k) + 6 k.J/mol
A) Yalnız I
R
İ
T
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdaki etkileşimler güçlü ve zayıf olanlar şeklinde
eşleştirildiğinde hangisi doğru olur?
1. İyonik bağ
2. Kovalent bağ
16.
3. Van der Waals bağları
Güçlü etkileşimler
Zayıf etkileşimler
A) 1 , 2 , 3
B)
B) Ca+2(g) + O–2(g) $ CaO(k)
1,2,3
C) 1 , 2
C) C2H5OH(g) $ C2H5OH(s)
3
D) 1
D) 2O.(g) $ O2(g)
2,3
E) 2 , 3
Cevap Anahtarı
A) NaCl(k) $ Na+(g) + Cl–(g)
–
–
E) HCl(g) $ H.(g) + Cl.(g)
1
1E
2C
3E
4C
Aşağıda verilen değişimlerden hangisi zayıf etkileşimlerin kırılması sonucu oluşur?
5E
6E
7D
8B
9B
10E
11D
12C
13D
14E
15A
16C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
İyonik bağlı bileşikler için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
5.
I.
Li+
A) Suda çoğunlukla çözünürler.
Na+
II.
D) Eriyik halde elektriği iletmezler
III.
Be2+
E) Şekil verilmez, darbe uygulanırsa kırılır.
K
E
Buna göre, verilen bileşiklerdeki iyonik bağ kuvveti
için hangisinin doğru olması beklenir?
−
ve Cl iyonlarının çapları farklıdır.
A) III > I > II
III. İyonik bağların kuvvetleri farklıdır.
N
R
Ö
D) I ve II
3.
İyon
_______
Na
C) Yalnız III
E) II ve III
İyon çapı(pm)
___________
Li+
80
+
90
K+
100
F−
130
Cl−
6.
+
H atomu
C) NaCl
D) NaF
II. H atomu dubletini tamamlamıştır.
III. H atomu çekirdeği, X atomu çekirdeği ve elektronlar
arasında etkileşim olmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
E) KCl
İki atom tarafından, iki veya daha çok ............... ................
ile kovalent bağ meydana gelir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilirse ifade doğru olur?
A) Protonun birleşmesi
B) Nötronun çarpışması
C) Elektronun ortaklaşa kullanılması
HX molekülü
I. İyonik bağdır.
B) I ve II
D) II ve III
7.
4.
E) I = II = III
Bu olayla ilgili,
180
B) LiCl
X atomu
C) II > I > III
H atomunun orbitali X atomunun orbitali ile örtüşerek bağ
oluşturmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre hangi bileşiğin erime sıcaklığı en yüksek olmalıdır?
A) LiF
B) I > II > III
D) I > III > II
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
R
İ
T
İki yüklü tanecik arasındaki çekim kuvveti yükler ile doğru,
yükler arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Şekilde atom
çekirdekleri arasındaki uzaklık pm olarak verilmiştir.
I. Ca+2 iyonlarının yükleri farklıdır.
A) Yalnız I
O-2
100 pm
CaO bileşiği ile CaCl2 bileşiği için,
II. O
Cl-
135 pm
C) Sulu çözeltileri elektrolittir.
−2
F-
105 pm
B) Katı halde, iyonları serbest hareket etmediği için elektriği iletmezler.
2.
10
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler2
C) I ve III
E) I, II ve III
I. NaCl
II. KCl
III. CaCl2
Yukarıda verilen iyonik bağlı bileşikler erime noktalarına göre büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
(11Na,
19
K,
20
Ca,
17
Cl)
A) II > I > III
B) III > I > II
C) I > II > III
D) Çekirdeğin kaynaşması
D) II > III > I
E) Elektronun verilmesi
E) I > III > II
10
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler2
8.
12.
Aşağıda verilen atomlardan hangisinin Lewis elektron
nokta gösterimi doğru verilmiştir?
( 6C , 7N , 8O , 9F , 10Ne )
C
A)
B)
N
C)
O
C
O
Yukarıda 6C ve 8O elementlerinden oluşan CO2 bileşiğinin
Lewis yapısı gösterilmiştir.
O
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
D)
F
A) C atomu kısmi pozitif (δ+) yüklüdür.
Ne
E)
B) O atomu kısmi negatif (δ–) yüklüdür.
C) Molekül içi bağlar polardır.
D) Molekülün tümü polardır.
E) Kovalent bağlı bileşiktir.
9.
H +
H
H H
+ 436 kj/mol
R
İ
T
Şekildeki olayla ilgili hangisi yanlıştır?
A) 2 tane H atomu arasında kimyasal etkileşim olmuştur.
13.
B) Etkileşim zayıf etkileşimdir.
C) İki H atomu birleşerek daha küçük enerjili hale gelmiştir.
Suyun oluşumunda O ve H atomlarının konumu şekildeki
gibidir.
–
d
O
K
E
H
d+
D) H atomu ile H atomu arasında elektron ortaklaşması
olmuştur.
11.
A)
Na
Cl
NaCl
B)
K
Br
KBr
C)
Li
F
LiF
D)
Mg
Ne
MgNe
E)
Ca
O
CaO
B) Elektronlar O atomu tarafından daha çok çekilerek
kısmi negatif (δ–) yükle yüklenir.
C) O atomu kısmi negatif (δ–) yüklü olduğundan H atomu
da kısmi pozitif (δ+) yükle yüklenir.
D) Ortaklaşmamış elektron sayısı 4 tür.
E) Molekül apolar yapılıdır.
14.
Azot (N) elementinin değerlik katmanında 5, oksijen elementinin (O) değerlik katmanında 6 elektronu vardır.
NO− taneciği için aşağıdaki gösterimlerden hangisi
doğrudur?
Kovalent bağın oluşumu için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
_
A)
A) Elektronların ortak kullanılması sonucunda oluşur.
_
N O
B)
N O
_
C)
B) Ametal atomları arasında gerçekleşir.
_
N O
C) Metal ve ametal atomları arasında gerçekleşir.
D)
d
A) Su molekülünde negatif yük merkezi oksijene daha
yakın olduğundan yük dağılımı eşit olmaz.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Aşağıdaki iyonik bağlı bileşiklerden hangisi oluşurken
Lewis yapısı ve bağ oluşumu yanlış gösterilmiştir?
H+
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
E) H2 molekülünde H – H atomları arası bağ enerjisi 436
k.J/mol dür.
10.
104,5
D)
E)
N
O
N O
_
H atomlarından H2 molekülü oluşurken atomlar dublet
kuralına uyarlar.
1
E) H–F, O=C=O kovalent bağa örnek verilebilir.
Cevap Anahtarı
1D
2E
3A
4C
5A
6D
7B
8E
9B
10D
11C
12D
13E
14C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
Metallerin ısı ve elektriği iyi iletmesi aşağıdakilerden
hangisi ile en iyi açıklanır?
5.
4. sorudaki tabloya göre, hangisi yanlıştır?
A) Mg da metalik bağı kuvveti en fazladır.
A) Metallerin parlak olması
B) Ca da metalik bağ Na dan kuvvetlidir.
B) Metallerin kovalent bağ yapmamaları
C) Aynı yatay sırada (periyotta) soldaki elementin metalik bağ kuvveti daha fazladır.
C) Metallerin değerlik elektronlarının tüm kristale dağılarak serbest hareket edebilmesi
2.
D) Metallerde boş orbital olması
D) Ca elementinin altında bulunan metalin erime noktası
520°C den küçüktür.
E) Metallerin çoğunlukla katı olması
E) Erime noktaları ve sertlik değerleri doğru orantılıdır.
R
İ
T
Metalik bağ için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Metallerin son katmanında az sayıda elektron, çok
boş orbital vardır.
K
E
II. Metalin elektronları komşu atomların boş orbitallerine
geçebilir.
III. Serbest hareket eden elektronlar metal katyonlarını
birarada tutar.
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
N
R
Ö
D) II ve III
3.
11
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler3
E) I, II ve III
6.
Cl
B
Cl
BCl3
Aşağıda verilen maddelerdeki kovalent bağlardan
hangileri polardır?
Bağ
Madde
I. HBr
H−Br
II. O2
O=O
III. H2O
H−O
IV. F2
F−F
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
4.
H
Cl
H
H2S
O
O
Cl
HCl
O
O2
C
N
H HH
NH3
O
CO2
Yukarıda verilen moleküllerin kaç tanesinde kalıcı
dipol vardır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
E) II ve IV
1A
Erime
noktasý
Na
110
98
0,5
K
130
65
0,4
Rb
160
40
0,3
K Ca
Mg
105
680
0,9
Rb
Ca
145
520
0,7
2A
Sertlik
7.
Hangisinde elektronların yoğunluğu simetrik dağıtıldığı için kalıcı dipol oluşmayıp molekül apolar olur?
Na Mg
Yukarıdaki tabloya göre,
I. Atom çapı arttıkça sertlik azalır.
H
II. Atom çapı arttıkça erime noktası azalır.
III. Atom çapı arttıkça metalik bağ kuvveti azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II veIII
H
C) III ve IV
Atom çapý
A) Yalnız III
S
E) I, II ve III
C) I ve III
11
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler3
8.
12.
Dipol-dipol kuvvetlerini aşağıdaki şekillerden hangileri açıklar?
I.
+ yüklü iyonlarla - yüklü atom
arasýndaki elektron alýþveriþidir.
+
II.
Özdeþ atomlarda elektron yoðunluðunun tüm maddeye eþit yayýlmasýdýr.
III.
Kalýcý dipollere sahip taneciklerde zýt kutuplar arasýndaki
çekimdir.
d-
6A grubunun hidrürleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir.
d+
d-
d+
Kaynama
sýcaklýðý
Atom
kütlesi
H2O
?
18
H2S
-55°C
34
H2Se
-40°C
80
H2Te
0°C
125
Tablodaki bilgilere göre H2O nun kaynama noktası −55°
den düşük olması beklenirken gerçek değeri 100 °C dir.
Bunun nedeni,
I. H2O nun atom kütlesinin 18 olması.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
II. H2Te nin tanecikleri arasında dipol-dipol etkileşimleri
olması.
E) II ve III
R
İ
T
III. H2O da tanecikler arası etkileşimlerin dipol-dipol etkileşimlerinden güçlü olması.
hangileri ile açıklanır?
Aşağıdakilerden hangisinin aynı basınç koşullarında
kaynama sıcaklığı en yüksek olur?
A) Ne
B) He
D)
H
C
S
O
H
K
E
12.
O
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdaki etkileşimlerden hangisinde maddenin en iyi
çözünmesi beklenir?
I. İyonik katılarda iyon ile polar su molekülü
H
N
R
Ö
10.
B) Yalnız III
D) II ve III
C) O=C=O
E)
H
A) Yalnız I
II. İyonik katılarda iyon ile indüklenmiş dipol etkileşimi
(Van der Waals bağı)
Körfez Yayınları
9.
III. Apolar maddenin indüklenmiş dipolü ile bir diğerinin
indüklenmiş dipolü arasındaki etkileşim (London kuvvetleri)
Polar moleküller arasında aşağıdaki etkileşimlerden
hangileri vardır?
I. Dipol-dipol etkileşimleri
II. Van der Waals bağları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
III. London kuvvetleri
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
11.
F, 17Cl,
9
artar.
35
C) I ve III
14.
E) I, II ve III
Aşağdaki hegzan bileşiklerinden hangisinin kaynama
noktası en büyüktür?
A) CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH3
B) CH3 ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH3
⏐
CH3
Br sırasında elementlerin kaynama sıcaklığı
C) CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH3
⏐
⏐
CH3
Bu artışın nedeni aşağıdakilerdan hangisi ile en iyi
açıklanır?
D) CH3 ⎯ CH2 ⎯CH ⎯ CH2 ⎯ CH3
A) Br de atom çapının daha büyük olması
⏐
CH3
B) Br da nötron sayısının daha fazla olması
C) Br da toplam elektron sayısının en fazla olması
CH3
D) F da 1s orbitallerin çekirdeğe daha uzak olması
⏐
E) CH3 ⎯ C ⎯ CH2 ⎯ CH3
E) F da indüklenmiş dipoller arası etkileşmin daha güçlü
olması
Cevap Anahtarı
1C
2E
3D
4E
CH3
5C
6C
⏐
CH3
7A
8C
9E
10E
11C
12B
13E
14A
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
12
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler4
Maddenin fiziksel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
4.
I. Alkolün suda çözünmesi
II. Naftalinin süblimleşmesi
A) Akışkanlık fiziksel özelliktir.
III. CO2 gazının kireç suyu ile bir çökelti oluşturarak bulandırması
B) Şekil fiziksel özelliktir.
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme
olmamıştır?
C) Yanıcı olmak fiziksel özellik değildir.
D) Sıvının buharlaşması fiziksel olaydır.
A) Yalnız I
E) Fiziksel özellikler beş duyu organı ile algılanamayan
özelliklerdir.
B) I ve II
R
İ
T
D) II ve III
5.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Sabit basınç altında gerçekleşen, X(g) → X(s) olayı
için;
K
E
I. Yoğunlaşmadır.
II. Maddenin kimyasal özelliği değişir.
2.
III. Maddenin atom sayısı değişir.
Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimyasal
yapısı değişir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Şekerin suda çözünmesi
A) Yalnız I
N
R
Ö
B) Demirin erimesi
C) İyot katısının süblimleşmesi
D) Yağmurun yağması
E) Eter sıvısının yanması
3.
D) I ve III
6.
Donma
E) II ve III
Sývý
I. Erime sırasında toplam kütle değişir.
II. Fiziksel değişme gerçekleşmektedir.
III. Maddenin tanecik yapısı değişmez
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Deniz suyunun damıtılması
A) Yalnız I
III. Sütten yoğurt oluşumu
B) Yalnız II
D) II ve III
Yukarıda meydana gelen değişimler hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
II
Erime
C) I ve II
Yukarıdaki hal değiştirme olayı için;
I. Gümüşün kararması
I
Katý
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
III
7.
Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasaldır?
A) Kimyasal
Fiziksel
Kimyasal
B) Kimyasal
Kimyasal
Fiziksel
A) Kolonyanın damıtılması
C) Fiziksel
Kimyasal
Fiziksel
B) Suyun buharlaşması
D) Fiziksel
Fiziksel
Kimyasal
E) Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
C) Metalin asitte çözünmesi
D) Camın kırılması
E) Buğdaydan un elde edilmesi
12
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler4
8.
12.
Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim
yoktur?
Aşağıdaki tepkimelerden hangileri,
I. HCl + NaOH $ NaCl + H2O
A) Araba motorunda benzinin yanması
II. H2SO4 + 2 NaOH $ Na2SO4 + 2 H2O
B) Havai fişeğin patlaması
III. CH4 + 2 O2 $ CO2 + 2 H2O
C) Margarinin sıcakta erimesi
asit - baz tepkimesidir?
D) Metallerin paslanması
A) Yalnız I
E) Yiyeceklerin sindirim sisteminde sindirilmesi
B) Yalnız II
D) I ve II
Denkleminde bulunan C3Hx(OH)3 bileşiğindeki x in değeri nedir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
13.
E) 7
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliktir?
A) Yoğunluk
B) Erime noktası
D) Yanıcılık
A) C3H8O2
B) C3H7OH
D) C3H8O3
C) C2H8O
E) C2H5OH
Körfez Yayınları
N
R
Ö
şeklinde olduğuna göre bileşiğin formülü hangisidir?
14.
C) Renk
E) Isı ile genleşme
K
E
CXHYOZ bileşiğinin yanma tepkimesi,
2 CXHYOZ + 9 O2 → 6 CO2 + 8 H2O
11.
E) I, II ve III
C3Hx(OH)3 + 7/2 O2 → CO2 + H2O
9.
10.
C) Yalnız III
AgNO3 (Gümüş nitrat) ile NaCl (Sodyum klorür) çözeltileri
karıştırılıp bir süre bekletiliyor.Tepkimede bir katı elde edildiği çözeltide ise Na+ ve NO3– iyonlarının kaldığı görülüyor.
Buna göre çöken maddenin formülü hangisi olabilir?
A) NaCl
E) HCl
D) NaNO3
Aşağıdaki denklemleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
C) AgCl
B) AgNO3
a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + Fe
b) Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3) + H2O
2
15.
c) P4 + CI2 → PCI5
Kola, gazoz vb. içecekler asidiktir. Mide özsuyunda HCl bulunur. HCl asittir. Yemek sodası bazdır.
Buna göre,
I. Gazoz gibi asitli içecekler çok sık tüketilmelidir.
d) Fe + H2O → Fe3O4 + H2
II. Midemizdeki asit oranı arttığında yemek sodası kullanılır.
III. Kola ile HCl birbirini nötrleştirir.
e) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
yargılarından hangileri doğru olur?
f)
A) Yalnız I
Na2O2 + H2O → NaOH + O2
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
g) Al4C3 + H2O → Al(OH)3 + CH4
Cevap Anahtarı
1E
2E
3A
4B
5A
6D
7C
8C
9C
10B
11..
12D
13D
14C
15B
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
13
Maddenin Halleri1
He gazı moleküllerinin ortalama difüzyon hızı 240 m/s dir.
5.
Gazlarla ilgili olarak;
Aynı ortamda SO2 gazı moleküllerinin ortalama hızı
kaç m/s dir?
I. Aynı sıcaklıkta molekül ağırlığı küçük olan gazların difüzyon hızları daha büyük olur.
(He = 4 g/mol , SO2 = 64 g/mol)
II. Moleküllerindeki atom sayısı arttıkça gazların her zaman difüzyon hızı artar.
A) 15
B) 60
C) 90
D) 120
E) 480
III. Sıcaklık arttıkça gaz moleküllerinin hızı da artar.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
2.
R
İ
T
A) Yalnız I
Aşağıda verilen He ve H2 gazları için;
B) Yalnız II
D) I ve II
I. 27°C deki He gazı , 27°C deki H2 gazından daha yavaştır.
II. 100°C deki H2 gazı , 27°C deki H2 gazından daha hızlıdır.
K
E
III. 100°C deki H2 gazı , 27°C deki He gazından daha hızlıdır.
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I. He gazı
II. CO2 gazı
III. C3H8 gazı
7.
P atm
B) 2614,3
C) 1215,4
E) 1984,26
P atm
M
He
V, T
A
B
M
CH4
Boþ kap
C
D
E
F
2V, T
Aynı şartlarda yukarıdaki gazları difüzyon hızlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
Yukarıdaki gibi düzenekte bulunan He ve CH4 gazlarının
basınçları ve sıcaklıkları eşittir.
(H=1 g/mol , He=4 g/mol , C = 12 g/mol , O = 16 g/mol)
M muslukları aynı anda açıldıklarında gazlar nerede
karşılaşırlar?
A) I > II = III
B) II > I > III
D) I > III > II
4.
D) 716,8
C) I ve II
N
R
Ö
3.
27 °C ta H2 gazının difüzyon hızı kaç m/s dir?
A) 1934,24
(H=1 g/mol , He=4 g/mol)
D) II ve III
E) II ve III
(H : 1, R : 8,314 alınacak)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
6.
C) Yalnız III
C) I = III > I
Kapalı ve musluklu bir kapta eşit mol sayıda H2 , Ne ve SO3
gazları bulunmaktadır. Musluk kısa bir süre açılıp kapatılıyor.
Buna göre, kapta kalan gazların mol sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
(H=1 g/mol , Ne=20 g/mol, S = 32 g/mol , O = 16 g/mol)
A) nSO > nNe > nH2
(A,B,C, D, E, F aralıkları eşit uzunluktadır. He=4 , CH4=16)
E) III > I > II
A) C noktasında
B) C ile D arasında
D) D ile E arasında
8.
C) D noktasında
E) B ile C arasında
He
He
SO2
10 sn
Aynı şartlarda bir borunun ucundan aynı anda He ve SO2
gazları gönderiliyor.
3
B) nSO > nH > nNe
3
2
C) nH > nNe > nSO
2
3
D) nSO = nH = nNe
3
2
E) nH > nSO > nNe
2
3
He gazı borunun diğer ucundan 10 saniyede çıktığına
göre SO2 gazı He den kaç saniye sonra çıkar?
( He = 4 , S = 32 , O = 16 g/mol )
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
13
Maddenin Halleri1
9.
13.
Aynı şartlarda bulunan eşit mol sayılı X ve Y gazlarından X in yayılma hızı Y nin yayılma hızının 2 katı ise;
CH4
T
I. Molekül ağırlıkları arasında MY = 2.MX ilişkisi vardır.
III. Gazlar eşit hacim kaplar.
II
III
IV
4T
V
Gazlar ilk olarak nerede karşılaşırlar?
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) II ve III
I
Aynı anda borunun her iki ucundan CH4 ve SO2 gazları
gönderilerek borunun her iki ağzı kapatılıyor.
II. X gazının ortalama kinetik enerjisi daha büyüktür.
A) Yalnız I
SO2
( H=1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol, S = 32 g/mol)
C) I ve II
A) II
E) I, II ve III
B) II–III arasında
C) III
D) III–IV arasında
10.
Bir balon SO2 gazı ile 9 litre hacimli olacak şekilde doldurulup ağzı açıldığında 18 saniyede tamamen sönüyor.
R
İ
T
Buna göre, aynı şartlarda CH4 gazı ile dolu 3 litre hacmindeki balon kaç saniyede tamamen söner?
14.
(CH4=16 , SO2=64)
A) 1,5
B) 3
C) 4
E) 4,5
E) 6
E) IV
Belirli hacimdeki SO2 gazı belirli koşullardaki bir delikten 4
saniyede geçmektedir.
K
E
Aynı delikten aynı koşullarda aynı hacimli X gazı 1 saniyede geçtiğine göre X gazının mol kütlesi kaçtır?
(SO2 : 64)
A) 2
0,1 mol CH4 gazının farklı sıcaklıklardaki molekül sayısı molekül hızı dağılım grafiği verilmiştir.
N
R
Ö
Molekül sayýsý
T1
T2
T3
Molekül hýzý(m.s-1)
B) 4
Körfez Yayınları
11.
15.
C) 16
E) 32
E) 64
10–3 mol SO2 gazının 20 saniyede çıktığı bir delikten
aynı şartlarda 30 saniyede çıkan He gazı kaç moldür?
(SO2 : 64 , He : 4)
A) 2.10–3
Buna göre, gazın sıcaklıkları için hangisi doğrudur?
B) 4.10–3
D) 2.10–2
C) 6.10–3
E) 6.10–2
A) T3 = T2 = T1
B) T3 > T2 > T1
C) T2 > T3 > T1
D) T1 > T2 > T3
E) T3 = T2 > T1
16.
12.
Aynı koşullarda 20 mL CH4 gazının 4 saniyede çıktığı
bir delikten 40 mL He gazı kaç saniyede çıkar?
(He : 4 , CH4 : 16)
A) 1
B) 2
Cevap Anahtarı
1B
C) 4
2E
3A
E) 8
4A
5B
E) 16
6A
7D
Aynı sıcaklıkta bulunan eşit kütlelerdeki X ve Y gazlarının
yayılma hızları arasında VX = 2VY ilişkisi vardır.
nX
Buna göre gazların mol sayıları oranı
kaçtır?
nY
A) 2
8C
9B
10B
B) 3
11B
C) 4
12C
13C
D) 8
14B
15C
E) 6
16C
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
14
Maddenin Halleri2
12 litrelik bir kapta bulunan X gazının basıncı 300 mmHg,
sıcaklığı 27 °C dir.
5.
Aşağıda verilen birimlerden hangisinin değeri yanlıştır?
Basıncı değiştirmeden sıcaklık kaç °C arttırılırsa kabın
hacmi ilk hacmin 1/3’ü kadar artar?
A) 546 °C = 819 K
A) 54
C) 68 F = 26 °C
B) 100
C) 127
D) 300
B) 400 K = 127 °C
E) 400
D) 380 mmHg = 50650 Pa
E) 120 mL = 0,120 m3
2.
R
İ
T
Hacim (L)
X
6.
Fahrenheit sıcaklık ölçerinin suyun donma sıcaklığında
gösterdiği değer 32 F, kaynama sıcaklığında gösterdiği
değer 212F dir. Aralık 180 birime bölünmüştür.
K
E
12
Buna göre, 50°C nin Fahrenheit ölçeğinde karşılığı kaçtır?
-273
27
127 Sıcaklık (0C)
N
R
Ö
A) 112
B) 122
Sabit basınç altında belirli miktar X gazının ısıtılmasına ait
hacim-sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, X’in değeri kaç L dir?
A) 8
3.
B) 10
C) 12
D) 16
E) 24
7.
B) T , 2P
D) 3T , P/2
X
h2
Z
Hg
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
B) 0,5 atm = 380 mm Hg
C) 57 cm Hg = 57 Torr
D) 310,5 K = 37,5 °C
E) 27 °C = 300 K
E) 2T , P/2
Y
Hg
E) 152
C) 2T , P
4.
h1
D) 142
A) 0,25 atm = 19 cm Hg
Bir gazın davranışları aşağıda verilen koşullardan hangisinde ideal gaz davranışına en yakın olması bekleni?
A) 3T , 2P
C) 132
Hg
h3
8.
Sabit hacimli bir kapta bulunan X gazının üzerine aynı sıcaklıkta bir miktar daha aynı gazdan gönderiliyor.
Buna göre,
I. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi
II. Basınç
Aynı ortamda bulunan X, Y, Z gazlarının basınçları arasındaki bağıntı hangisidir? (h1 = h2 = h3)
III. Birim yüzeye yapılan çarpma sayısı
A) PY > PZ > PX
B) PX > PZ > PY
A) Yalnız I
C) PZ > PY > PX
D) PX > PY > PZ
E) PY > PX > PZ
niceliklerinden hangileri artar?
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
14
Maddenin Halleri2
9.
13.
Kapalı bir kaptaki bir gazın mutlak sıcaklığı arttırılıyor.
X ve Y ideal gazlarının bulunduğu koşullar;
X : n1 mol , 1 atm , 11,2 litre , 273 °C
Buna göre,
I. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar.
Y : n2 mol , 2 atm , 22,4 litre , 0 °C dir.
II. Yayılma hızı değişmez.
Buna göre, n1 ve n2 arası ilişki hangisidir?
III. Kabın basıncı artar.
A) n1 = n2
D) n1 = 4.n2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
B) n1 = 2.n2
E) I, II ve III
X(g)
14.
Hg 14 cm
R
İ
T
Basýnç (atm)
Hg 14 cm
X(g) 15 cm
0,6
0,4
Şekil-II
K
E
0,2
Açık hava basıncının 76 cmHg olduğu bir ortamda
şekil-I deki deney tüpü aynı koşullarda ters çevrildiğinde X gazının basıncı ilk durumdaki basıncın 2/3’ü
olduğuna göre, şekil-II deki h kaç cm dir?
N
R
Ö
B) 25
C) 27,5
D) 30
E) 45
0,1
0,2
0,3
mol sayýsý
Yukarıdaki grafikte bir gaz örneğinin 0 °C de basınç–mol
sayısı değişimi verilmiştir.
Körfez Yayınları
Şekil-I
11.
E) 8.n1 = n2
C) I ve II
10.
A) 22,5
C) 2.n1 = n2
Buna göre kabın hacmi kaç litredir?
A) 5,6
B) 11,2
C) 22,4
D) 33,6
E) 44,8
Aşağıda gazlara ait verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Genleşme gazlar için ayırt edici özellik değildir.
B) Her oranda, homojen karışabilir.
C) Belirli hacim ve şekilleri yoktur.
D) Molekülleri titreşim öteleme ve dönme hareketi yapar.
15.
P(atm)
E) Aynı sıcaklıkta farklı gazların ortalama enerjileri farklıdır.
12.
4
2
1
Aşağıda verilen gazlardan hangisi ideale en yakındır?
2,8
(Mol kütleleri : H=1, He=4, C=12, O=16 )
Gazın cinsi
5,6
11,2 V(lt)
Sıcaklık
Basınç
Yukarıdaki grafik 273°C de 27 gram X2O5 gazına aittir.
A)
CH4
0 °C
1,0 atm
Buna göre, X in atom ağırlığı kaç g/mol dür?
B)
He
0 °C
0,1 atm
(O = 16)
C)
CO2
27 °C
0,5 atm
A) 12
D)
CH4
0 °C
0,1 atm
E)
He
273 °C
0,1 atm
Cevap Anahtarı
1B
2D
3D
4B
5E
6B
7C
8E
9D
B) 14
10A
C) 20
11E
12E
D) 32
13E
14B
E) 36
15B
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
15
Maddenin Halleri3
27 °C de m gram X2 gazı 3 atm de 30 litre hacim kaplamaktadır.
5.
Hacim (cm3)
Basıncı 12 atm olduğunda hacmi kaç litre olur?
A) 6
B) 7,5
C) 15
D) 60
E) 120
0
–273,15
1
Sıcaklık (°C)
Yukarıda verilen Hacim-Sıcaklık grafiğine göre,
2.
R
İ
T
I. –273,15 °C sıcaklığa mutlak sıfır noktası denir.
Sabit sıcaklıkta aradaki
musluk açıldığında He
gazının basıncı kaç atm
dir?
M
He
3 atm
II. Sabit basınçta sıcaklık 0°C’tan 1°C’a artırılırsa hacim,
Boþ
2V
oranında artar.
III. Gazın hacmi, gazın mutlak sıcaklığı ters orantılıdır.
3V
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) 1,2
B) 1,6
C) 2
D) 2,4
A) Yalnız I
E) 3
D) I ve III
N
R
Ö
3.
Şekil I deki sistem aynı
sıcaklıkta ters çevrilerek
şekil II deki durum elde
ediliyor.
P0
15 cm
Hg
X(g)
15 cm
II. durumda gazın yüksekliği 15 cm oluyor.
15 cm
X(g)
10 cm
6.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Şekildeki sabit hacimli bir kapta bulunan X gazının sabit sıcaklıkta miktarı artırılıyor.
X(g)
Buna göre,
Hacim
Basınç
P0
Þekil I
Þekil II
Buna göre, açık hava basıncı kaç cm Hg dir?
A) 40
4.
B) 52
C) 60
D) 75
E) 95
0
I
B) 380
0
C) 760
D) 1327
II
Mol sayısı (n)
E) 2000
Mol sayısı (n)
III
3
Gazın sıcaklığı 727 C ye çıkarıldığında hacmi kaç cm
olur?
A) 273
0
(Basınç.Hacim) çarpımı
760 cm3 hacimdeki ideal davranışlı N2 gazının sabit basınçta sıcaklığı 107 oC dir.
o
Mol sayısı
grafiklerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
15
Maddenin Halleri3
7.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Avogadro’nun gazların davranışları ile ilgili öngörüsünü ifade eder?
A) Gazlar sıkıştırılabilir.
0 °C de 11,2 litrelik kapta 2 atm basınç altında O2 gazının
sıcaklığı 819°C ye çıkarılıp, hacmi 5,6 litre artırılıyor. Daha
sonra kaba 8 gram He gazı ilave ediliyor.
Buna göre, kabın son basıncı kaç atmosferdir?
B) Gazların basıncı hacmine bağlıdır.
( He=4 g/mol )
C) Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda
tanecik vardır.
A) 16
B) 14
C) 11
D) 8,2
E) 4
D) Aynı kapta tüm gazların hacmi eşittir.
E) Aynı sıcaklıkta gazların kinetik enerjileri eşittir.
8.
13.
Yandaki manometreli kapta X gazı bulunmaktadır.
Kaba;
I. Sabit hacim ve sıcaklıkta mol sayısını 2
katına çıkarmak
(He : 4 , O2 : 32)
B) 10
C) 15
D) 20
a kolu
X(g)
10 cm
4 gram He gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 16
gram O2 gazı kaç L hacim kaplar?
A) 5
engel
E) 25
R
İ
T
Hg
II. Sabit hacimde gazın miktarını değiştirmeden mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarmak
III. Sabit sıcaklıkta gazın miktarı değişmeden hacmi yarıya düşürmek
Şekildeki kabın hacmini 5 L yapabilmek için musluktan gönderilmesi gerekli He gazı miktarı kaç gramdır?
K
E
Yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanırsa civa a kolunda 5 cm daha yükselir?
İdeal piston
2L
3 mol
N
R
Ö
H2(g)
(He : 4)
M
A) 12
10.
B) 16
C) 18
D) 24
A) Yalnız I
D) I ve III
Körfez Yayınları
9.
14.
Sıvı maddelerin genel özellikleri ile ilgili,
III. Bulundukları kabı tabanından itibaren doldurur ve
şeklini alırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Yukarıda verilen faktörlerden hangileri viskoziteye etki
eder?
11.
15.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Cam bir boru içine sıvı konulduğunda sıvının
görünümü şekildeki gibi ise,
II. Sıvının bulunduğu kaba kılcal cam boru daldırıldığında sıvının cam boruda kendiliğinden yükseldiği görülür.
III. Sıvı ile cam arasındaki adhezyon kuvveti, sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden daha büyüktür.
Sabit hacimde kap sıcaklığı 127°C yapılarak kaç gram
He gazı eklenirse basıncı 304 cmHg olur?
( He=4 g/mol , CH4 = 16 g/mol )
B) 1
yargılarından hangileri doğrudur?
C) 1,5
D) 2
E) 4
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Cevap Anahtarı
1B
2A
3D
C) I ve II
I. Sıvı, cam yüzeye döküldüğünde yüzeyi ıslatmaz.
E) I, II ve III
–23°C de 4 gram CH4 gazı 76 cmHg basınç yapmaktadır.
A) 0,5
B) Yalnız III
D) I ve III
III. Molekül şekli ve büyüklüğü
D) I ve II
E) I, II ve III
II. Sıvı tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.
II. Tanecikler arası çekim gücü
B) Yalnız II
C) I ve II
I. Sıkıştırılamazlar, üzerlerine yapılan etkiyi iletirler.
E) 30
I. Sıcaklık
A) Yalnız I
B) Yalnız II
4E
5C
6E
7C
8A
9C
10E
11C
C) I ve III
E) I, II ve III
12A
13E
14D
15D
9. SINIF
GENEL
KİMYA
1.
16
Maddenin Halleri4
5.
Maddelerin fiziksel halleri ile ilgili,
I. Maddelerin en yoğun hali gaz halidir.
Rize’de ağustos ayının 18. günü hava sıcaklığı 27°C de
iken bağıl nem oranı %90 olarak ölçülmüştür.
27°C de suyun basıncı 38 mmHg olduğuna göre, su buharının kısmi basıncı kaç mmHg dir?
II. Maddenin düzensizliği arttıkça yoğunluğu azalır.
III. Maddenin enerjisinin en fazla olduğu hal plazma halidir.
A) 34,2
B) 38
C) 42,2
D) 46
E) 76
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
6.
2.
Şeker , Alkol , Deterjan , Gliserin , Sabun
B) 2
C) 3
D) 4
Sıcaklık (°C)
__________
-1
H2O (N.m )
_________
3,16.10−4
2,82.10−4
7,56.10
2,9.10
25
7,19.10−4
2,6.10−4
K
E
III. Dietil eterin moleküller arası çekim kuvvetleri, suyun
moleküller arası çekim kuvvetlerinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
C6H6 (N.m )
_________
−4
0
II. Suyun 40°C de buhar basıncı 50 mm Hg den fazladır.
-1
CCl4 (N.m )
_________
−4
I. Suyun uçuculuğu dietil eterden fazladır.
E) 5
N
R
Ö
3.
-1
Dietil eterin 0 °C de buhar basıncı 130 mmHg dir. Suyun
ise 30 °C de buhar basıncı 50 mm Hg dir.
Buna göre,
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi yüzey aktif
maddedir?
A) 1
R
İ
T
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Bazı sıvılara ait farklı sıcaklıklardaki yüzey gerilimleri
yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre,
7.
I. Aynı şartlarda farklı maddelerin yüzey gerilimleri farklıdır.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Damla boyutu büyük olan sıvıların yüzey gerilimleri de
büyüktür.
II. 30 °C da C6H6 nın yüzey gerilimi 2,78.10−4 olabilir.
B) Sabun, yüzey gerilmini düşüren yüzey aktif maddedir.
III. Yüzey gerilimi sıcaklık ile doğru orantılı olarak artar.
C) Sıvıların belirli bir hacmi yoktur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yanız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) Sıcaklık arttıkça sıvının yüzey gerilimi azalır.
E) I, II ve III
4.
v
X(k)
D) Yüzey geriliminin SI sistemindeki birimi N.m–1 dir.
C) I ve II
ý
ýv
X(s)
8.
ýý
ýýý
X(g)
vý
Yukarıda X maddesinin hal değişimi gösterilmiştir.
Hal değişimi sırasında rakamlarla gösterilen hangi
olaylarda dışarıya ısı salınır?
A) I ve II
B) I, III ve IV
D) III, IV ve VI
C) II, III ve IV
E) I, II ve V
I. Adhezyon kuvveti > kohezyon kuvveti ise sıvı döküldüğü yüzeyi ıslatır.
II. Ağaçlarda kapiler etki ile su yukarılara iletilir.
II. Viskozite ve akıcılık ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
16
Maddenin Halleri4
9.
12.
Sıcaklık (°C)
II. Elmas ve grafit kovalent kristaldir.
III. İyonik kristaller katı halde elektrik akımını iletmezler
2
t
I. H2O, HF ve NH3 katıları moleküler kristale örnektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
1
A) Yalnız I
m
n
B) Yalnız II
D) I ve III
Zaman (dk)
C) I ve II
E) I, II ve III
1 atm basınç altında saf X sıvısına ait sıcaklık-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
13.
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. Dış basınç değişirse t ve (m – n) aralığı değişir.
Molekülleri bir arada tutan kuvvet
Kristal katı
II. 2 bölgesinde madde sıvı gaz karışımı halindedir.
A)
H 2O
III. m anında sıvının buharlaşma hızı dış basıncına eşittir.
B)
Elmas
yargılarından hangileri doğrudur?
C)
Yemek tuzu
D)
H 2S
E)
Mg metali
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Hidrojen bağı
R
İ
T
Kovalent bağ
İyonik bağ
Hidrojen bağı
Metalik bağ
K
E
14.
Kristal katılarda,
I. İyonik bağ
N
R
Ö
Erime sıcaklığındaki bir katı maddenin erimesi süresince,
I. Sıcaklığı artar.
II. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar.
III. Potansiyel enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
11.
II. Van der Waals bağları
Körfez Yayınları
10.
III. London kuvvetleri
IV. Metalik bağ
V. Kovalent bağ
bağ türlerinden kaç tanesi bulunabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) I ve III
E) I, II ve III
15.
Buhar basıncı (mm Hg)
760
X
Y
Z
I. Sıvının cinsi
t1
II. Dış basınç
t2
t3
Sıcaklık (°C)
III. Sıcaklık
1 atm basınç altında saf X, Y ve Z sıvılarına ait grafik yukarıda verilmiştir.
IV. Sıvı miktarı
Buna göre,
I. En uçucu olan X tir.
Yukarıda verilen niceliklerden hangileri sıvının buharlaşma hızına etki ettiği halde buhar basıncına etki
etmez?
A) I ve II
B) II ve III
D) Yalnız II
II. Kaynama anında Z nin buhar basıncı en büyüktür.
III. Y nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti X ten büyük
Z ten küçüktür.
C) III ve IV
yargılarından hangileri doğrudur?
E) I, II ve IV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Cevap Anahtarı
1D
2C
3B
4D
5A
6B
7C
8E
9C
10B
11D
C) I ve II
E) I, II ve III
12E
13D
14E
15D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content