close

Enter

Log in using OpenID

A- TANIMLAR İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve

embedDownload
A- TANIMLAR
İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve sözcük grupları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
ve ilgili mevzuat içerisinde ayrıca tanımlanması durumu hariç olmak üzere ve bu tanımlara
aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır. İşbu taahhütname
içerisinde tanımlanmayan terim ve sözcük grupları için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
ve ilgili mevzuatı içerisinde yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır. İşbu taahhütnamede
düzenlenmemiş hususlarda “Turkcell Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi” hükümleri
uygulanacaktır.
“TURKCELL MOBİL İMZA SERVİSİ” Nitelikli Elektronik Sertifikaların GSM şebekesi
üzerinden mesajlaşılarak “NES Sahibi” tarafından kullanılabilmesini sağlayan servisi,
“ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI” 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, Elektronik İmza
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İmza
ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ dâhil olmak üzere konu ile ilgili her türlü
yasal düzenlemeyi,
“ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICI” (Bundan böyle “ESHS” olarak
anılacaktır) “Elektronik İmza Mevzuatı” çerçevesinde elektronik sertifika, zaman damgası ve
elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
“KURUMSAL BAŞVURU” Bir tüzel kişiliğin, çalışanları ve/veya müşterileri ve/veya üyeleri
ve/veya hissedarları adına yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusunu,
“KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ” “ESHS” ile Kurumsal Başvuru Sözleşmesi akdetmiş olan;
Elektronik İmza Mevzuatı uyarınca çalışanları ve/veya müşterileri ve/veya üyeleri ve/veya
hissedarları adına nitelikli elektronik sertifika başvurusunda bulunan tüzel kişiliği, işbu
taahhütname kapsamında “Kurumsal Başvuru Sahibi” TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.’dir.
“NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA” (Bundan böyle “NES” olarak anılacaktır) 5070
Sayılı Kanunun 9. Maddesinde ve ilgili mevzuatta içeriği ve teknik özellikleri belirtilen
elektronik sertifikayı,
“NES SAHİBİ” “Kurumsal Başvuru Sahibi”nin, adına "NES" başvurusunda bulunması
üzerine “ESHS” tarafından adına "NES" düzenlenen ve işbu taahhütnamenin tarafı olan
gerçek kişiyi,
“MOBİL KULLANIMA İLİŞKİN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKESİ” (Bundan
böyle “MKNESİ” olarak anılacaktır) “ESHS”nin mevzuat doğrultusunda oluşturduğu,
“ESHS”nin internet sitesi ve www.turkcell.com.tr adresinden erişilebilen, "NES"lerin mobil
imza kapsamındaki kullanımlarına ilişkin abone de dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların
uymak zorunda olduğu şart ve koşulların belirlendiği kurallar bütününü,
“NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI” (Bundan böyle
“NESUE” olarak anılacaktır) ”MKNESİ” kapsamındaki katılımcıların “MKNESİ” içinde
tanımlı operasyonları gerçekleştirmek için uymak zorunda olduğu gerekliliklerin tespit edildiği,
uygulamaların ve prosedürlerin açıklandığı, belli süreçler içerisinde güncellenen, “ESHS”nin
internet sitesi ve www.turkcell.com.tr’den erişilebilen ve “ESHS” tarafından umuma yapılan
bir açıklamayı,
“SIM KART” Turkcell Mobil İmza servisi ile uyumlu, ilgili kanun ve düzenlemelere uygun
şekilde hazırlanmış, telefon görüşmeleri yapma özelliklerine de sahip bulunan ve GSM
telefonlarıyla entegre çalışabilen ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı niteliğindeki akıllı
kartı,
“HAT SAHİBİ” “TURKCELL” tarafından Turkcell Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi
kapsamında “Sim Kart”ın tahsis edildiği GSM abonesini,
“YETKİLİ BAYİ” Turkcell Mobil İmza Servisi kapsamındaki abonelik ile sair işlemlerini
yapmaya yetkili kılınmış olan TURKCELL ile arasındaki özel anlaşma uyarınca
yetkilendirilmiş ticari işletmeleri,
ifade eder.
“TURKCELL” Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
B - SERTİFİKA SAHİBİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
“NES Sahibi” olarak, işbu taahhütname ile Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520
Çankaya / ANKARA adresinde mukim olan TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.’ye adıma "NES" tanzim edilmesi için kurumsal başvuruda
bulunmak ve işbu taahhütnamede belirtilen kurumsal başvuru sahibi yetkilerini kullanmak
konusunda münferit olarak yetki verdiğimi ve “Turkcell Mobil İmza Servisi”nden
yararlanmak istediğimi
2. İşbu taahhütname ile, “Kurumsal Başvuru Sahibi”nin ve TURKCELL”in tanzim edilen
"NES"i iptal etmesi veya askıya alması, Turkcell Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi’nde
belirtilen koşullarla geçerlilik süresinin sonunda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)’nden yapılan kontrole göre “NES” içerisinde yer alan kimlik bilgilerinin
geçerliliğini koruması durumunda “NES”in otomatik ve ücretsiz olarak yenilenmesi için
rıza gösterdiğimi ve gayri kabili rücu olarak “TURKCELL”i yetkili kıldığımı
3. Otomatik ve ücretsiz olarak “NES”in yenilenme işleminden önce veya sonra
TURKCELL’in Müşteri Hizmetleri’ni (4440532/4440535) arayarak NES’in yenileme
işlemini iptal edebileceğini,
4. Turkcell Mobil İmza servisinden yararlanmak için “TURKCELL”den “sim kart” temin
ettiğimi, bir “sim kart” için en fazla bir adet Turkcell Mobil İmza Servisi aboneliği
tanımlanacağını,
5. “ESHS”nin internet sitesi ve www.turkcell.com.tr adresinden erişilebilecek “MKNESİ” ve
“NESUE” içerisinde tanımlanan tüm yükümlülüklere uyacağımı, "NES" içerisinde
yer alması için EK-1’de yer alan BAŞVURU FORMU’nda beyan ettiğim tüm bilgilerin
tam, doğru ve gerçek olduğunu; bu bilgilerin “MKNESİ” içerisinde belirtilen belgelere
dayandığını,
6. Turkcell Mobil İmza Servisi abonelik başvurusu sırasında, “NES" içerisinde yer alması
için EK-1’de yer alan BAŞVURU FORMU’nda beyan ettiğim bilgileri doğrulayan geçerli
resmi belgeleri “Kurumsal Başvuru Sahibi”ne teslim ettiğimi ve bubilgi ve belgeler
üzerinden yüzyüze kimlik tespiti yapıldığını, söz konusu bilgilerin ve evrakların
kopyalarının veya asıllarının “ESHS”ye ve “TURKCELL”e iletilmesi için rıza
gösterdiğimi,
7. "NES" içerisinde yer alması için EK-1’de yer alan BAŞVURU FORMU’nda beyan ettiğim
bilgiler ve “Kurumsal Başvuru Sahibi”ne önceden ibraz ettiğim geçerli resmi belgelerde
herhangi bir silinti, kazıntı veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit
edilmesi veya söz konusu bilgi ve/veya belgelerin daha önceden “Kurumsal Başvuru
Sahibi”, “TURKCELL” veya “ESHS” tarafından şüpheli olarak değerlendirilmiş olması
durumunda Turkcell Mobil İmza abonelik başvurumun “TURKCELL” ve/veya “ESHS”
tarafından reddedileceğini, bu durumda “Kurumsal Başvuru Sahibi”den ve/veya
“TURKCELL”den
ve/veya
“ESHS”den
hiçbir
şekilde
tazminat
talebinde
bulunmayacağımı, bu sebeplerle doğmuş veya doğacak “Kurumsal Başvuru Sahibi”nin
ve/veya “ESHS”nin ve/veya “TURKCELL” ve/veya 3. kişilerin zararlarını tazmin
edeceğimi, ancak talep edilecek ek bilgi ve/veya evrakların tam ve doğru bir şekilde
tamamlanması durumunda Turkcell Mobil İmza abonelik başvurumun yeniden
değerlendirmeye alınacağını,
8. İşbu taahhütnamenin imza tarihinden önce herhangi bir zamanda, kimlik
sahteciliği şüphesi ile kendi adıma yaptığım bir Turkcell Mobil İmza abonelik veya
nitelikli elektronik sertifika başvurumun reddedilmiş olması halinde, başvurumun
değerlendirmeye alınması için talep edildiği takdirde ek kimlik evrakı temin
edeceğimi,
9. Adıma düzenlenecek olan “NES”e ilişkin sınaî hakların “ESHS”ye, Turkcell Mobil İmza
üzerindeki marka haklarının “TURKCELL”e ait olduğu,
10. Elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran güvenli elektronik imzayı ve
elektronik imza oluşturma ve doğrulama verilerini “TURKCELL” tarafından
sunulan “sim kart”ı kullanarak oluşturacağımı, elektronik imza oluşturma ve
1.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
doğrulama verilerini sadece güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama
amaçlı olarak kullanacağımı,
“Sim kart”ın, işbu taahhütname süresi içerisinde, ilgili yürürlükteki 5070 Sayılı Elektronik
İmza Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde belirtilen gerekliliklere ve standartlara
uygunluğunun “TURKCELL” tarafından taahhüt edildiğini,
GSM aboneliğimi etkileyen durumlarda (şebekenin erişilemez olduğu veya GSM
aboneliğimi etkileyen borçtan kapama veya GSM aboneliğimi etkileyen sair durumlarda),
Turkcell Mobil İmza servisini ve “NES”i kullanamayacağımı ve bundan doğacak
sonuçlardan dolayı uğrayacağım zararlardan “TURKCELL”in ve “ESHS”nin hiçbir şekilde
sorumlu olmadığını,
İşbu taahhütname süresince www.turkcell.com.tr internet sitesinde duyurulan
Turkcell Mobil İmza tarifesi kapsamında ücretlendirileceğimi, söz konusu
bedellerin aylık olarak faturalı abonelerin faturalarına, ön ödemeli hat sahibi
abonelerin de kontörlerinden düşmek suretiyle tahsil edileceğini, söz konusu
tutarların tahsil edilememesi halinde Turkcell Mobil İmza aboneliğimin askıya
alınacağını veya iptal edileceğini kabul ettiğimi,
“TURKCELL” tarafından www.turkcell.com.tr internet sitesinde duyurulan Turkcell Mobil
İmza tarifesi üzerinde değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu,
“Sim kart”ın münhasıran kendi kullanımımda olacağını, “sim kart” üzerindeki imza
oluşturma verisinin ve bu veriyi aktif hale getiren şifrenin gizliliğini ve güvenliğini
sağlayacağımı, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağımı veya
kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağımı,
“Sim kart”ın kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden
şüphe duymam veya şüphe duyduğum söz konusu durumların gerçekleşmesi
halinde derhal “TURKCELL”in Çağrı Merkezi’ni (4440532/4440535) veya yetkili
bayilerini kullanarak “TURKCELL”i bilgilendireceğimi, bildirim yapana kadar geçen
süre zarfında oluşabilecek zararlardan “ESHS” ve/veya “TURKCELL”in hiçbir şekilde
sorumlu olmadığını,
Adıma düzenlenecek olan "NES" içerisinde yer alan bilgileri kontrol edeceğimi,
“NES" içerisinde yer alan bilgilerde eksiklik, hata ve/veya yanlış bir bilgi tespit
etmem veya “NES" içerisinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana
gelmesi durumunda derhal “TURKCELL”in Çağrı Merkezi’ni (4440532/4440535)
veya yetkili bayilerini bilgilendireceğimi, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında
oluşabilecek zararlardan “ESHS” ve/veya “TURKCELL”in hiçbir şekilde sorumlu
olmadığını, bu gibi durumlarda her ne amaçla olursa olsun "NES"i herhangi bir
işlemde kullanmayacağımı,
Adıma düzenlenecek olan "NES"i münhasıran ve müstakilen güvenli elektronik
imza oluşturma ve doğrulama süreçlerinde ilgili mevzuat uyarınca kullanacağımı,
“Sim kart” üzerindeki imza oluşturma verisini aktif hale getiren şifreyi üst üste 3
kez hatalı girmem durumunda şifremin bloke olacağını, “TURKCELL”in Çağrı
Merkezi’ne (4440532/4440535) veya yetkili bayileri üzerinden yapacağım bildirim ile
tarafıma gönderilecek olan parolayı kullanarak şifreyi 2 kez daha girme hakkı elde
edeceğimi, fakat şifrenin bu 2 denemede de hatalı girilmesi sonucunda
aboneliğimin askıya alınacağını ve yeniden aktif olması için başvurumun
yenilenmesi ve/veya www.turkcell.com.trde duyurulan şekilde şifremin yeniden
aktive edilmesinin gerektiğini,
“ESHS”ye ve/veya “TURKCELL”e ilişkin mücbir sebepler, bakım onarım çalışmaları,
yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya “ESHS”nin ve/veya
“TURKCELL”in yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması
halinde hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle “Kurumsal Başvuru
Sahibi”, “ESHS” ve “TURKCELL”den herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
“TURKCELL”in mümkün olan hallerde bu tür kesintileri duyuracağını,“ESHS”nin
“Elektronik İmza Kanunu”na ve ilgili mevzuata uymaması sonucu tarafımın ve/veya
3.kişilerin uğradıkları zararların genel hükümler çerçevesinde tazmin yükümlülüğünün
hiçbir şekilde “TURKCELL”e ait olmadığını,
21. Turkcell Mobil İmza Servisi kapsamında “TURKCELL”in Çağrı Merkezi
(4440532/4440535) ile yapılan tüm görüşmelerimin kayıt altına alınacağını,
22. İşbu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerimi yerine getirmemem/ihlal etmem
dolayısıyla oluşabilecek zararlardan “Kurumsal Başvuru Sahibi” ve/veya “ESHS”
ve/veya “TURKCELL”in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu sebeple doğmuş
veya doğacak “Kurumsal Başvuru Sahibi” ve/veya “ESHS”nin ve/veya
“TURKCELL” ve/veya 3. kişilerin zararlarını tazmin edeceğimi,
23. Adıma düzenlenecek olan "NES"i; geçerlilik süresi dolduktan sonraki zamanlarda veya
iptali veya askıya alınması durumlarında herhangi bir amaçla kullanmayacağımı,
24. Hat sahibinin “TURKCELL”e “NES” için iptal ve/veya askı talebinde bulunması halinde,
adıma düzenlenecek olan “NES”in derhal iptal edileceğini ve/veya askıya alınacağını,
25. “TURKCELL”in ve “ESHS”nin önceden yazılı iznini almaksızın bu taahhütnamedeki hak
ve yükümlülüklerimi gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceğimi, bir başka
gerçek veya tüzel üçüncü bir şahısa herhangi bir sebeple bu taahhütnamede ve
dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak etmeyeceğimi ve
“Kurumsal Başvuru Sahibi”, “TURKCELL” ve “ESHS”deki hak ve alacaklarımı başkasına
devir ve temlik etmeyeceğimi,
26. İşbu taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, tarafımın, “Kurumsal
Başvuru Sahibi”nin, “TURKCELL”in ve/veya “ESHS”nin defter, belge ve kayıtları ile ve
bilgisayar kayıtlarının geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini,
“Kurumsal Başvuru Sahibi”ni, “TURKCELL”i ve “ESHS”yi yemin teklifinden ber’i kıldığımı
ve işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında bir
yazılı delil sözleşmesi için beyan anlamında olduğunu, ihtilafın yargıya intikali halinde
başka delillere başvuramayacağım şeklinde yorumlanamayacağını,
27. İşbu taahhütnamede geçen adresimin tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli
adres olduğunu ve adres değişikliğimi “TURKCELL”e ve “ESHS”ye yazılı olarak
bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese
gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlar doğuracağını,
28. İşbu taahhütnameden doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde bireysel aboneler için
abonenin “ikametgâhımın bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinin kurumsal
abonelikler için ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olacağını ve
“NES Sahibi” olarak yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma
ait yükümlülüklere uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content