close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Formu (Tüzel Kişi)

embedDownload
DENİZLİ
TİCARET BORSASI
BORSA KAYIT BEYANNAMESİ (TÜZEL KİŞİ)
Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dahilinde kaydımızın yapılmasını arz ederiz.
Kaşe ve İmza
Ortakların Fotoğrafları
(İkiden Fazla ortak varsa dosyada
muhafaza edilecektir.)
1- Ticaret Ünvanı
(Açık Yazılmalı)
Sicil No
2- Ticaret Sicil
3- İş Adresi
(Merkez)
Telefon:………..……………………...……….. GSM:………..……………………...……….. Faks:………..……………………...………..
4- Şube ve/veya Adresi
Telefon:………..……………………...……….. GSM:………..……………………...……….. Faks:………..……………………...………..
5- Yazışma (İletişim)
Adresi
Telefon:………..……………………...……….. GSM:………..……………………...……….. Faks:………..……………………...………..
a) Nevisi
6- Şirketin
Adi Ortaklık
Kollektif Şirket
Kooperatif
Limited Şirket
Anonim Şirket
Diğer
b) Sermayesi
Rakamla
Yazıyla
c) Şube
Sermayesi
Rakamla
Yazıyla
d) Ana Sözleşme Tescil ve
İlan Tarihi
e) Çalışan
Sayısı
7- Fiilen Yaptığı İşler
(Esas İş Konusu)
8- Vergi Dairesi
Vergi No'su
Adı Soyadı
9- Şirket Yetkililerinin
T.C.Kimlik No'su
Cep Telefonu Numarası
10- E-Posta Adresi
11- Web Adresi
12- Mali Müşavir ve/veya
Muhasebecinin
Adı Soyadı
Adresi
13- Kayıtlı Olduğu Başka
Borsa Adı (varsa)
Sicil No
Adı Soyadı
T.C.Kimlik No'su
Tatbik İmzası
14- Adına İmzaya
Yetkili Olanların
115- Hakkında Bilgi
Telefon:………..……………………...……….. GSM:………..……………………...……….. Faks:………..……………………...………..
Alınacak İki Firmanın
Ünvanı, Adresi ve Telefon
Numaraları:
2Telefon:………..……………………...……….. GSM:………..……………………...……….. Faks:………..……………………...………..
.…..../......../…........ tarih ……............................ sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre
…………...............…… Sicil No verilmiş ve .................................... dereceden sınıflandırılarak
.....................................................................................................................………………………
Meslek Grubuna dahil edilmiştir.
Beyannameyi İnceleyenin
Adı Soyadı
İmzası
Beyannameyi Onaylayanın
Adı Soyadı
İmzası
Kayıt Karar Tarihi
…..… /…..… /…..……..
Not: Bu Beyannameye aşağıdaki belgeleri ekleyiniz.
1- Ticaret Sicili Belgesi veya Gazetesi / Esnaf Sicil Belgesi.
2- İmza Sirküleri. (Asıl)
3- Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge.
4- İmzaya Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Sureti.
5- İmzaya Yetkili Kişilerin Fotoğrafları. (Üçer Adet)
6- İmzaya Yetkili Kişilerin İkametgâh İlmuhaberleri.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content