close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
MUS V ALILIGI il Milll Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/300/5018728
Konu: Felsefi Deneme Yan~masl
04/1112014
............................................ KA YMAKAMLIGINA
Il((e Milli Egitim Miidtirliigu
.................................................... MUDURLUGlJNE Ilgi
:Milli Egitim Bakanh~ Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene1 Miidtirliigu'niin
30/1012014 tarih ve 4908916 sayIll yazlSl.
Felsefeciler Dernegi izmir ~ubesinin hedef kitlesi Ttirkiye geneli resmi/ozel tUm lise
ogrencileri 0 Ian "Felsefi Deneme Yazma Y an~masl" diizenlemek istedigi ilgi yazl ile
bildirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan;;;ma ~artnamesi yazlmlz ekinde
gonderilmi;;tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapllmaSInl ve ogrencilerin yazl
ekindeki yonergede belirtilen internet adresine (www.dusunyaz.com) girip kaylt yaptuarak
deneme yazdanm yazmalan hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Elder: I-Yazl (2 Sayfa) 2-Yonerge (3 Sayfa) Dagltlm: iI((e Kaymakamhklanna (il((e Milli Egitim Miidtirliigii) ResmiiOzel Tiim Lise Miidtirliik1erine Bu evrak gilvenli elektronik irnza He imzalanml~r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
3e49-2441-3a17-a7d6-943c kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 88013337/821.05/4908916
Konu: Felsefi Deneme Yan~masl
30/1012014
S8yt :
.................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim MiidiirlUgii)
ilgi:
Felsefeciler Dernegi izmir $ubesi'nin 25.09.2014 tarihli yazlSl.
Felsefeciler Dernegi izmir $ubesi'nin, hedef kitlesi Tiirkiye geneli resmi/ozel ti.im
lise ogrencileri olan "Felsefi Deneme Yazma Yan~masl" diizenlemek istediklerine ili~kin ilgi
yazlsl incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Egitiminin gene1 ama9lanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama91ara ayktnhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, ilIi1ge milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan gergekle~tirilmek iizere soz konusu etkinligin yaptlmasl uygun
gori.ilmii~ti.ir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M. Sadlk ARSLAN
Bakan a.
Genel Miidiir V.
EK : ilgi yazl ve ekleri (4 sayfa) DAGITIM: Geregi:
B Plam
Konya Yolu/T.OkullarlANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Ortaogretim Genel MiidiirlUgu Din Ogretimi Gene1 Miidiirliigu
OzelOgretim Kurumlan Genel Miidiirliigu
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MiidiirlUgii
izmir Felsefeciler Dernegi
Aynntth bilgi i~in: Ya~ar :;AHiN (Uz. Ogrelmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak gilvenli eleklronik imza He imzalamm~. hltp:/Ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5abc-d200-3ba6-8bO I-f4 70 kodu ile teyit edilebilir.
Klbrls Sehitleri cad. No: 13 A'sancak/lzmir eposta: [email protected] Tel. OS33 250 62 29
ANKARA
Felsefeciler Dernegi Izmir SUbesi oIarak, ilIkemiz bUtOn lise tigrendleri .r,slnd,. ge~ YII
\..t 88013.337/821.OS/287604OAy1 ve 07.10.2013 tarihli MEB onavtyla 8e~ekleltirdiiimit DOSON VAl.
adh "Felsefl denerne vazma yanpnaSf" TOrkiye'nin heme" hemen batun iIIerinden ogenciler
tarafmdan ilgiyle kar}lfanmJltfr. Bu yll 2.sini duzenlemek istedilimiz yarlJmayfa, ge~n yll oldugu gibi,
Felsefenin temel sorunlan hakktnda dOJunebllmeierlni, oiwma, anlama ve yorum/ayabl/me becerisi
It
kazanma/anm, tuta", tJiJ$iJnebllmelerini, dJiSijnd(iklerlni temelletKIlrebilmelerinl.. felseft bir dille,
felsefe kavramJartm kuUanarak yaZI yazabilmelerinl, yaratlO diJlUnme ve arQJttrmo yeteneklerini
geliftirebilmelerinj~
kendl/erin; ve p!vrelerini sorguJayabllmelerini., konulara ~ok yOn/O bakabllme
tutumu kazanabilmelerini, kendllerinlve p!vre/erini onlama fObosllflnde alma/arl",; fe/sefeyi yaloml
anlamJandlrma ,abasmda ku/ianabllmelerinl, tekn%jiyi [stenlr am~ve IflZl1 blr Jek/lde
kulJanabilmelerlnl SolJamtJyfN am~maktaVIZ.
Yorf1ln0mn yiJnergesi 'lie g~n Yllkl YDnsmada ilk 25'e giren /JIrencJlerin IIstesl ekte sunulmu§tur.
MiidiirlUDOnOzce de uygun gtJriilmesi hallnda yarllma ~;n onaylannlzi ve ulusal ,apta batOn okuJlota
\....r
duyurulmasm, sOygJlartmla rica ederlm.
25.09.2014 Felsefeciler Demeii Izmir$ubesi V6netim Kurulu Balkanl t
IImim Bilgl1erl Felsefeciler Demeji Izmir ~
Ktbns $ehitleri Cad. can Vbt !ok. No 13 Alsancak·lzmir Tel. 0533 2506229 eposta: [email protected] U1
20Vt
TiJRKtVE LjSELER ARASI "DiJ$ON YAZ" FELSEFi DENEME vAZMA YARI$MASI V(}NERGE
ikincisi yapl1acak olan no,an-Yaz Y8l1$mBSl, Felsefeciler Dernegi tzmir $ubesi tarafmdan, her seviyedc: lise Ogn:ncileri arasmda duzenlenm~ bir felsefi deneme yazma yan~masldlr. Yan$maya TOrkiye'nin her yerindenkattlmak: mUmkandOr. Yan$manm ilk iki ~asl internet Uzerinden gerfCkle'lecek, final y8l1~masl ise lzmir'de yapllacakttr. Ytu'lf1lUl Hllklmultl BUgi
A. Genel Ama~r:
Lise Olrencilerinin,
Felsefenin temel sorunlan hakkmda dlllQnebilmelerini,
Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarml,
Tutarii d~bi1melerini,
D1l$OndUklerini temellendirebilmelerini, Felsefi bir dille, felsefe kavramlanm kuUanarak yazt yazabilmelerini, Yaranel dil,flnme ve ar8$tIrma yeteneklerini geli,tlrebilmelerini, Kendilerini ve ~vrelerini sorgulayabilmelerini, Konulara ~ok yonlU bakabilme tutumu kazanabilmelerini, Kendilerini ve ~elerini anlama ~I i~inde olmalarml, Felsefeyi yapml anlamlanduma ~8Slnda kullanabilmelerini saglamaYl am~lamaktad!r.
B. Katlhm: Bu yan$maya b1ltf1n lise ogrencileri katI1abi1ir. YanllIDaya katIlabilmek i~in Ogrencilerin, yan$JDa Oncesinde www.dusunyaz.com adresine girip kaYlt yaptumalan gerekmektedir. Yar1Jmaya bir Oneeki yll ilk S'e giren BAreneiter btll.mular. Yan$ID8ya ayru okuldan birden ~k ogrenci kaulabilir, okullar iyin sayl smm yoktur. C. Yar1Jmanm Nite1iei: Yan'lma, yd boyunca sOren 3 apmadan ol~ur.
I.Apma 19 Arahk 2014 Cuma Saat: 19.00·21.30 Ogrenciler daha onceden www.dusunyaz.com adresine kaYlt yaptInken belirledikleri ~ifreleriyle
yan'lma sayfaslna girerier. Saat 19.00 da web sayfastnda, 3 adet aimn yaymlanlr. Ogrenci bu konulardan s~tiii bir tanesi hakkmda online olarak bit felsefi deneme yazar. Saat 21.30' a kadar yazdtiml kaydeder. Saat 21.30'da sayfa kapanlr. Yazt sistem havuzunda kaydedilir. 1.Apma 20 Mart 2015 Cuma Saat: 19.00-21.30 2
C~nciler daha Onceden www.dusunyaz.com adresine kaylt yaptmken beliriedikleri
~ifreleriyle yan~ma sayfasma gimler.
Saat 19.00 da web sayfasmda, 3 adet aImtl yaymlamr. O~ci bukonulardan seytili bir
tanesi hakkmda online olarak bir felsefi deneme yazar. Saat 21.30'a kadar yazdlgml
kaydeder. Saat 21.30'da sayfa kapalllr. Yazl sistem bavuzunda kaydedilir.
Final Yar1fmasl
30 Mayl.s 2015 Cumartesi Saat: 10.00-13.00
Ogreru::inin 1. A~ada al~ puanm 0/040'1, 2. A§amadan aldtgI puanm %60 aImlt'. Elde
editen puanla slratama yapdlt'. Pwm s1t'alamasma g6re ilk 25 yazmm sahipleri finale kalml~
olurlar. Finalist Opeiler lzmir Amerikan Ko\eji'nde final yan§masma katdlt'lar. Yan~ma
okulda yine bilgisayar ortamtnda yaplhr. Saat 10.00 da konular ~lklanlt' ve O~encilerin
saat 13.00' e kadar yazmalanna olanak tanmlt'. Yazllar final jOrisi tarafmdan deAerlendirilir.
6Arencinin fmal yan~masmda a1d1ll puanm % 70'i, ilk iki ~ tIde ettigi puan
ortaiamasmm ise % 30'u almarak yan~ma sonu~ notu belirlenir. Aym gOn saat 19.00'da
sonu~lar a~lklami ve odUller verilir.
Yan$lDaya tzmir dJ$mdan kattlacak finalistlerin yol
masraflan kendileri tarafindan. final gflnU i~in ~e ve ibate masraflan demek tarafmdan
kar~tlanl!.
D. YarlJma Konu AlaDian
1. Felsefe Nedir?
2. VarllkFelsefesi (Ontoloji)
3. BHgi FeIsefesi (Epistemoloji)
4. Estetik
S. Siyaset Felsefesi
6. Toplum Felsefesi
7. Din Felsefesi
8. Ahlak Felsefesi (Etik)
E. Dejerleudirme:
Y~mantn
ilk iki ~mdaki Yaz1Iartn de~erlendirmesi, Tllrkiyenin deAi~ik illerinde
~al~. ~ok saYidaki felsefe
kaydedilmi~
OAretmenleri tarafindan g~kle¥tirilecektir. Sistem havuzuna
olan yazdar, sisteme Oze] ~ifresiy]e girenjUri Oyelerine rastgele gOnderilir, JUri
UyeJeri yazdan okuyup 100 puan Uzerinden degerlendirir,
Yazl1arda isim olmadlAI i~in, jUri Uyeleri Yazlntn sahibini tantmayacaktlr. Her yazl Ur; jUri
Oyesi tarafindan degerlendirilecektir. O~ jUri Oyesinin verdigi puanlarm Ortalamasl yazmm
puanlnt ol~caktlt'. O~ jllri Uyesinin verdili puanlar ara5mda 20 puanm Uzerinde
farkhhk varsa, yazl dOrdUncu. bir jl1ri Uyesi tarafmdan da okunacakttr. (Om: Bir yazlya 1.
JUri ilyesinin 60,2. JUri Oyesinin 80 ve 3. JUri Qyesinin 90 puan verdiAini dO§Qnelim.
Aralanndakl fark 20 puandan fazla oldugu i\=in ym 4. JUri Oyesine g<Snderilecek ve en
3
dU~tlk:
olan puan atllarak ortalama almacaktll.) JUri Oyeleri birbirlerinin verdikleri notlardan habersiz olacaklardtr. Final yan~masmda fmale hlan 2S yazl ise, yanfIDanm hemen ardmdan izmir'de Felsefeciler Dernegi'nin olllfturdulU ve O~en ve akademisyenlerden olllfan flnaljOrisi tarafmdan de~erlendirilecektir. yaztlar yine 3 jUri Uyesi tarafindan puanlandtnlacaktll. Ogrencinin fmal y~masmda aldlgl puanm % 70'j, ilk 2 qamada elde etti~i puan ortalamasmm ise % 30'u ahnarak yarJ~ma sonu~ notu belirlenecektir. OdUl Wrenin ardmdan yazllar web ortammda yaymlanacaknr. ilk 2,S'ye girmeyen Owencilerin de bUtQn yazdan web ortammdan uIqllabilir olacaktlr. BitOn yazdar ~in delerlendirme kriterleri
1)
Seyilen konu tlzerinde felsefenin temel problemlerine u~ma( 15 Puan).
2) Bu problem ve kavramlarhakkmda bilgi(IS Puan).
3)
OzgQn olma, bagunSlZ dU~UnebiIme, yeni ~Onceler gelijtirebilme(20 Puan).
4)
Tutarhhk(10 Puan).
S)
Temellendirme. ileri sI1rdlen d~celeri destekleyen veya ~flrI1ten karutlar Hen sOrebilme(20 P)
6)
Felsefe dilini ve kavramlanru dogru kullanabilme(1O Puan).
7)
S~i1en
konunun dogru olarak anl~llmasl(10 Puan).
F. ()dOUer
Felsefeciler Derne~i tzmir Subesi, DtlfUn-yaz YiJll§masmda ~111 clan ogrencileri qa~daki
gibi OdQllendirir. Birinciye, dizOsttl bilgisayar, lkinciye, dizOsttl bilgisayar, OyUncUye, netbook, OOrdnncOye, tablet Be$inciye. tablet Di~er finalistlere
ise olanaklar OI\(llstlnde ~$itli hediyeler ve kinlp Odtllleri. TUm katlhmctlara te$f!kkOr ve kanhm belgesi. Yarqma Sorumlusu: Felsefeciler Demegi lzmir $ubesi adma YLlmaz Murat Bilican Tel: 533 2506229 e-posta: [email protected] 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content