close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MU~ v ALiLiGi il MUli EgitimMiidiirliigii I
Say. : 32026198/300/5941744
02/1212014
Kohn:
I .YaratIcI
. Fikirler Yar.l<:maSl
~
·················· .................•.......•KAYMAKA!YILIGINA
lIve Milli EgitimMiidiirliigii
···....··.... ··· .... ·............................... MUD0R.LudUNE !
ilgil :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii'niin 01112/2014 tarill ve ,5898622 saYlh yazIS1. I
I.
A~e.:i~kan~ni:ersit:si'~in
g~n~li
resm~ozel ortao~.~1
Gime
Tiirkiye
ve KKTC
v.elise
dengl okullardaki ogrencllenne yonehk"YaratIcl Flkirler Yan~masl" duzenieneceglllgl yazl
ile~i1dirilmi~tir.
I
Soz konusu
yan~mayla
ilgili
yazl ve
yan~ma~artnamesi
yazlmlZ .ekinde
gon~erilmi~tir. Okulunuz ogrencileriIle gerekli duyurunull yaplhnasml ve yarI~maya katIlacak
eserferin ~artnamede belirtilen adrese dogrodan gonderi11llesihususunda;
i
I Bilgilerinizi ve gereginiricaederim.
Cevdet ARSLAN
Valia.
Milli Egitim MUdiirii
I
. Ekler:
1-Yaka (6 Sayfa)
1 .
1
I
Dagl~llll : lIve ~aymakamhklanna (il~e Milli Egitim MiidiirIUgU) . Resrrtt/Ozel
TUm
Ortaokul
ve Lise MUd.
I
.
.
1
I
I
J
Bu evrakgor
I
en1i
elektronikjmzaile
imzalanml~t)r.http://evraksorgu.meb;gov.tr adresinden3918-2926-3b75-9ac3_b524 kodu ile tcv'it edilehilir
T.e.
MiLLIEGiTiM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri GenelMiidiirlUgii
I
sayll : 88013337/821.05/5898622
01/12/2014
Kon~: Yaratlcl Fikirler Yarl~maSl
I
.............. ;..VALiLidINE
(iIMilli Egitim Mudiirliigu)
I
lIgi:/
Girne Amerikan Universitesi'nin 02,1 0.20 14tarihH ve 10,14.MEB/OIO saYlh yazlSl. .
1
j Girne Aruerikan Universitesi'nin Turkiye genell ve KKTC resmi/ozelortaokul ve
lise !dengi okullardaki ogrencilerine yonelik "Yaratlcl Fikirler Yan~masl" dfizenlemek
isted~klerine ili~kin ilgi yazlSI incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu He T~k. Milli
Egitiminingenel amal(larma uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama~laraaykltIhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illi1l(e milli· egitim
mud~rlukleri tarafmdan gerl(ekle~tirilmek uzere soz konusu etkinliginyapllinasl uygun
I
gormmU:~tUr.
.
I
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din9,ef ATES
Bakan a.
Genel MUdUr
!
I
EK : llgi yazl veekleri (5 sayfa)
1
.
~I
DAGOCTIM:
l.
. eregl:
G
Bilgi: Temel Egitim Genel MqdUrlugU
Ortaogretim Genel MUdurlUgu
Din Ogretimi GenelMUdUrtUgu
Mesleki veTeknik Egitim Genel MudUrlugu
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudiirluga
Girne Amerikan Universitesi
(Mersin Birimi)
B Pla'ill I
I
I
I
I
. Konya Yolulf.Okullar/ANKARA
Elektroqik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
...
i
I
.
Ayrmuh bilgi iyin: Ya~ar $AHiN (Uz. Ogretmen)
.
Tel: (0312) 2969440
FakS; (0312) 2238736
.
..'
C-----'-_-'--_..........2-Bu_e_vrakg~venli elektronik irnza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.mebgov,tr adresindeneb71 ~0092-3ddd-90f2~ac 1d kodu jle tevit edilebiliL 2 Ekini 2014
· Hinl¢A;rnetikan Oniversitesi30.Yl1ml ktttladlSt20I4-20J.S>akaqemik
I
I
iI
i
I
· ··geli~itpine. katkld~btdunmayl,. genylel'e, diinYalll'fl ihtiyay; duydugu yenilikler
ili'UXi1qr; hlzmetler, teknolojHer, h;atlar veprojeler Uretmeyete~vi:ketmeyiarztt
· ·.He· 3;¥aratlC1FikiderYansmil,SlUl gctgekle~'ti nneyi plllul am l~ bultm11laktaYlz..
,I:
.
. . .... :
. Girq.e AmerikanOniversitesi.3. Y!lrat~cl Fikirlet yan!}1118S1 14. 25ya~ arasF
>01
It .On ~Jeme '~masrndansonra. katllImcllat Yai} gruplanua gl)re kategoril~re'
UYgU~g6rUjdi1'rij,takdir4e '.' bu yan~mallllldli~nlefiltlesiri musaade1erinizearz .eder'
I'
II
I:
I
!"
,.
'j . t 1 EkimlO¥f
rH~RA:4.G3$S~
University Drlve~(jito.~i· "
TRNe,. viaM~t:sinl{).l\J,RKEY
.
+90a926$02U,O() " ,
+90 3926S0;20;6f
[email protected]~du;tr
.
www·9a~.fac1U,tf· .,
"
Gi.RNEAMERifCAN ONIVERsiTEsi3. YARATlCI FiKiRLERVAfUSNIASI
GENEt .KATIUM$AitTLARI .
l)Yiw§maya KKtC velveya TC slmrliu', i~rjsindeikamet edeilKKTC,TCve/veva vabanel uyruklu
14-25 ya~ antSI tum Qen~ler kabhm gosterebillr.
2)Katlhmcilardan dUnyatunlhtiYa~lafina yamt verebilecekpyaratlci vevenilik~j.fikirlE!tlnl sunmal~n
beklenmektedtr. VaratlCl flkirkapsalTlIlldayeniblr urQri. t~ori, hlzmetveNeya Icatileyan§mCiY<!
. katlhm giisterllebllir.
3) .Katlhmmlarm 24 Haztran 201,5 tarlhindegergel<le§eeek Y<in"tnatun flnalirie kc;tllm.,Y;iI hale
kC}tanmalarliQn on elemeden ge9meleri gerekmektedlt. " Ba~vuru i~r) Gerekll.Belge1et' klst:rund~
yer alan; befge1er1e en ge~ 24 Nisan 2015 tarihil'lekadar ba~vuruda bulunmafsn
gerekmektedlr.Geteklibelge,lersozkonusutarihe kadar http;Uyilrismalar1aau.edu.tr adresJne
iletilmesigerekmektedir.
. . .
.
Yapf!aeak Juti deAerJendlrmeslnh;i ardll1garyol1 eleme s~:mu~larI1 MaY,l$.2015 tarihinde
http://yarismalar.gau.educu web· sitesindea9kl~nac,aktll"
On· elemedenge~n yanimaetlar
yaratlel flklrlerlnin detay!! projesunumlannt 20 MaYls 20.15 tarihlnetcad\ilr GirneAmerlkan
universlt~$i Halkla jli~Ic:iler veEtkihlik MOdurlulOne posta yolo lie veyaelden tesllm ediImesi
gerekmektedir.lkincibir juri degerien(jirmesindeprojeler degerlendirilecek va finalyarl~mastna
katllmayahak katanan yan~macllar31 MaYls tarihinde http://yarismalar.gau,edu.tr web
siteslnde duyurulataktli'; 4 Hatiran 2015 tarihinde iseunlversitemiz· himayelerinde yapdacak
. van~manmfloaiinde yafl~maCllarp(ojelerinlnsl.mumtanm ger~ekle.tirecektjr.fllJal yarl~mastn'"
sonunda van~maetlar u~unco veson JUri deAerlendlrniesinetabltutulacaldlr,. ·Flnal.yarl$maslntn
.ardtndan d.azenlene~l:?kolan6dUltorenindeJ<azananlaraodulleritesfimedlle(;ektir;
4)Yarl~aya
kattianlar,fiklrlerlnin keodiler-ine alt ofdiJAum.l ~n ve.taalihOt etmi$$aY,llir.
S)Yan$maya gOnderilecekflkir. teori, ptojeve/veyaicattlClhaoocedOzenlenmi$ herhangibir varl$mada odUialmamli9ImasI8efekme~edir. Aksl takdirde projeler;
jOriara~tlrmasll)lI'I ardlfldanylne juti karan ileyarl§ma di§1 blraklhrlar. 6) Yarl/Jmaya katllan ogtand/tq klrtll~ri proje/~rOn ve kijiself9togra,f. gorseUerinln yatl$may. ve dtizenleven kurulu$lantan:ltmak Uzere y.wh/8QrselrnedyaQa ve baslflrnalzeme1erde kuUaOlIacaglnt kabul etmiIJ sayllir 7)YanlJmaorgantzatorleri veya jOrluyelerinih hirinc! derecedenakrabalartyaf'l§maya ka.tllamaziar.
.
.
8)Jurln!n lcarankesindir 'Ie de~lJtirilemez.
91Yart~maya
en fazla bjrflkir.leori, leat, pro}!:'! vefoeva GrunUe katlhm gi)$terllebillnir.
11) Katlluu $artlanbu madde dahil 11 maddeden olu.ul';Merkat,hmayan$mantn katlllm
ko~ul!annlkab.Liletmi~ sayihr.Girne Amerikan Onlv1:lf'SifeSi· katlftm· ~rtlanm deii~tirme llakklOr
sakh tutar,
I~R\II1iN GEI'EKUBELGEL£!!
YstatlC' fikr'lnlbeyan edecek.ofan varr~maci fikrir"ll aClklayan 2500 kellmank birkornpC)zisyohyazmasl
gereldidit. (llpt Galibrl font)Sorulardan en az do.rduni.il'lcevapianmasl gerekmek[e .bel'aber 1.
i-
Iso,.nunc;evOPI.nrr"" ',)funludur.
.
:LYaratlci f1krlnlz hangi sorunu veya lh;iyaci ele alma~cllaSundlJgl,lnut ~QzOmi.iayrtnftll
olaraka~I!claVlnlZ,
2.Hedef kit/eoiz nedir? SUnduAunuz .urfln, teori;servis veyateknolojl kimler tartlftrl(.tan
kt,IlIantlacaklleya talepgi:)recektir?
3.0tinyadasunmu$ oldugunbi frkireyakin teoriJ~,
au? Val' ise slzlnkinlndiAerleril"lden farkll'ledir?
d(j$fJn~eler.Qmekler
ve/veya ica,'ar val'
4.Yar~tlcl
fikriniziqal'tailerlyeta§lmakaranalFrsaruz slide bulunan hangi ozellild.er buoubir
halioe g~tirm~nize yararsaAlayacakve .9!h~fI'larilzlO kendlal.mmda fade
yatatmasmaoeden olacaktrr1
.
ba~anoYKUsO
5.Silcebuflkir kendlalatunda yenl bir·pazar veyay:~nl blr~ kolu yaratabilirmi?
6;Meycut yaratlCl flkriniv, zamanladahafaz)ageli~titmek, strateji t.lygulamak mi.im~i1n olur
mu1Nasd? Aclklayrntz.
7.YaratlC! fiktlnizba~anyla hayata ge~irilmesj dururnunda ne~ibi faydalarr ola.caktlr?Ba§anyt"
;~I..danma$1 durumunda.ssglayacagl ekonolilfk~ $osyal,kPfturelve/Veya9evresel katl<tlannt bellrtlrilz.
i
-1Adf!t
1
.... V.f!$il«!ldfr8$im
........... . -fIIOfusCUzdat'l,fotQKopiSi
"1~~nd~~,g~Si
!
P,UAN TABLOSU
I . ......
~;aratlctfiki.r,
~eraber 19
. .
...... . .. ......
.
.
.
jjrtin,. te9ri, hizmet ve/veyaicadmyazlh olarakdetayf. tatNml ve
Nlsan 201~ tarihine kadar tes:tlmedlleeektir tPilan d~aeri: 20) .
ba~vuru
belgeteriyte
.
(hgunliik/Yeni\lk~mk (Puande~eri : 40)
I .
...
. . . . . ..
~an~magecesinde kat!ltmC!yan~maya
g~m;eklestlrecektirJUri
.
.
katlhm gosterdiAlOrtin, teorJ/hizmet ve/Ve'fo icadillsunumunu
yapilan sunumlanbelirlenen deAerl.engirme kriterleri~er~evesinde 40 puan
U~l?rinden degerlendirecektir,
'};>
QetayhProje TeslimTClritth~O flIIaYI$~Ol$
»
J(ir1~lerlel1dlrmesi:10MaVls 2015 ~29 MaYls 2015
I »
1.
Final Vart$mas..... KatlfmayaHakKazananYan$l1'l8Cllan"~klanm~sl~ 01 Haziran,201S
..»firniIVarf§maSlve OdUJ ~reni Tanh!: ,5 Haziran201S
ODUllER
!
'1ttnlmttdtt'fi"arY~Jnlma$trttt .hak kazanQnyarlfma~'lQI' VI! irendilerine,..,ftlkatetletek lk4.16dOI
It6renine, katl/mak Ozere. GlmeAme.rikCln 'Ulfwersite$i Gime Kcm1pOsil' Ife tUm masnJftarJ ya"lmtlf' '
\dQZenleyen kurumolaniinivetsfte taro[mdonkaqllanacakleltlide mlsD/lr'olomk kQflllm hakkl
'lkQZanQCQkt,,<
.
'
lin eJemesonu~/ailfetfevesirJdebelirlelfecekola.n,her k~gQfIye
I6f~Gi VUlASVURU
"','..
'. ' ' ..'
-hqp,/[varismalar,gau,edu,tr
!
.
. . . . ,.'
.....
Adres:Glme Amerikan Oniversitesi,Oniverslt!'! caddesi,Girne KKTC
Handa ili$ldlerlle EtkjnlU~Yonetimi pepartmaru
i1~i,irn: 65020 (}O -1165
[email protected]/ http://varlsmalar.gau:edu:tr IJzeIIJdOIJerverllet,ektlr.·
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
474 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content