close

Enter

Log in using OpenID

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası

embedDownload
Osmanlı Devletinde Sağlık
Gül, E. (2006). "Osmanlı Sultan Darüşşifaları". Osmanlılarda Sağlık (1) ,
275-278. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Torun, S. (2008). Kırım Savaş'ında Hasta Bakımı Ve Hemşirelik.
Dramur Bütün, R. (1988). Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Yılmaz, N., & Yılmaz, C. (2006). Osmanlılarda Sağlık. İstanbul: Biofarma İlaç
Sanayii Yayınları.
Kılıç, O. (2004). Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada Ve Osmanlı
Devleti'nde Salgın Hastalıklar. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Çanlı, M. (2009). "Yunan İşgal Kuvvetlerinin Tahliyesi Sonrasında Doğu
Trakya'da Hilal-ı Ahmer'in Sağlık Hizmetleri (1922-1924)". Ankara Üniversitesi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 11 (44), 639-648,
Unat, E. K. (1995). "Osmanlı İmparatorluğunda 1910-1913 Yılları Arasındaki
Kolera Salgınları ve Bununla İlgili Olaylar". Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, (1),
55-65,
Bilar, E., Gökçe, N., & Kazancıgil, R. (2009). Edirne'nin Sağlık Ve Sosyal Yardım
Tarihi : 1361-2008. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları.
Frik, F. (1925). "Osmanlı İmparatorluğunun Son Yıllarında Sağlık İşleri
Yönetimi". Dirim, 54 (9-10), 304-305,
Uzel, İ. (1989). "İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde (1908-1918) Osmanlı Ordusu'nda
Sağlık Hizmetleri". Askeri Tarih Semineri (IV. Ankara 16/18-5-1989), 206-237.
Ankara: .
Aydın, E. (1996). "Selçuklulardan Osmanlı Ve Cumhuriyete Kadar Devlet-Sağlık
İlişkisi". Türk Kültürü, 34 (394), 118-123,
Ünver, S. (1942). "Süleymaniye Külliyesinde Darüşşifa, Tıb Medresesi ve
Darüllakakire Dair". Vakıflar Dergisi, (2), 196-208,
Şenses, M., & Aydın, R. (2007). "19. Yüzyılda Osmanlı'da Hemşirelik". Sağlık ve
Toplum Dergisi, (2), 21-29,
Kahya, E., & Erdemir, A. D. (2000). Osmanlıdan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık
Kurumları. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay..
Panzac, D. (1997). Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba (1700-1850). İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Yavuz, Y. (1988). "Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kurumları". O.D.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8 (2), 123-142,
Özgür, H. (1999). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Temizlik ve Halk Sağlığı
Hizmetleri". Osmanlı Ansiklopedisi (5) , 116-128. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
(1989). Osmanlıdan Günümüze Sağlık Hizmetleri Ve Merkezi Yönetime Genel
Bir Bakış.
Akdeniz, N. (1972). Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi.
Akdeniz, N. (1972). Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi.
Şıpkın, S. (1991). Osmanlılarda Eczacılık.
Terzioğlu, A. (1999). "Bimaristan". Diyanet İslam Ansiklopedisi (6) , 167-178.
Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
Bilgin, A. (2006). "Osmanlı Döneminde İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî Bitkiler".
Osmanlılarda Sağlık (1) , 231-247. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Erer, S., & Atıcı, E. (2010). "Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan
Hastahaneler". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36 (1), 29-32,
Unat, E. K. (1972). "Osmanlı İmparatorluğunda Fransızca Tıp Öğretimi Ve
Türkiye Cumhuriyetinde İngilizce Yüksek Öğretim". Cerrahpaşa Tıp Bülteni, (5),
219-233,
Can, C., Şahin, V., & Eryüksel, A. (2011). Saraydan Hastaneye. İstanbul: Ajans
Fa.
Say, Y. (1991). Fatih Dönemi Tıp Çalışmaları ve Mühtedi: İslama Dönmüş
Hekim Yakup Paşa. Ankara: Tıp Fakültesi Yayınları.
Gül, A. (2009). "XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın
Hastalıklar(Kolera,Frengi,Çiçek ve Kızamık)". Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16 (41), 239-270,
Ünver, S. (1952). Osmanlı Türklerinde Hekimlik Ve Eczacılık Tarihi Hakkında.
İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi.
Altınbaş, P. D. (2012). Osmanlı Hekimlerinin Sağlık Kuralları. İstanbul: Maestro
İletişim Grubu.
Kılıç, O. (2004). Eskiçağ'dan Yeniçağa Genel Hatlarıyla Dünya'da ve Osmanlı
Devleti'nde Salgın Hastalıklar. Elazığ: Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Yayınları.
Bozkurt, S. (1989). IV.Murat'ın Saray Hekimi Emir Çelebi'nin En-Muzecü't-Tıbb
Eserinde Dahili Hastalıklar.
Türkmen, Z. (2004). "Balkan Savaşlarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı
Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri". Belleten, LXVIII (252), 36-60,
Yılmaz, Y. (2006). "Süleymaniye Darüşşifası Ve Tıp Medresesi". Osmanlılarda
Sağlık (1) , 291-296. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Sarı, N., & Kurt, Ü. E. (2007). "Üsküdar Miskinler Tekkesi". Osmanlı Sağlık
Kurumları (1) , 81-111. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
Koylu, Z., & Doğan, N. (2010). "Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı
Devleti'nde Sıtma Mücadelesi Ve Bu Amaçla Yapılan Yasal Düzenlemeler".
Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3), 209-215,
Kahya, E. (2007). "Tedavi Kurumları Olarak Hastaneler Ve Osmanlılardaki
Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesine Bir Örnek: Safranbolu Frengi Hastanesi".
Osmanlı Sağlık Kurumları (1) , 141-146. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
Yarman, A. (2001). Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgıç
Ermeni Hastanesi Tarihi. İstanbul: SURP PIRGIÇ Ermeni Hastanesi Vakfı.
Çalık, R., & Tepekaya, M. (2006). "Birinci Dünya Savaşı Esnasında Anadolu'daki
Salgın Hastalıklar ve Ermeniler". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16),
205-228,
Hatemi, H. H. (1998). Darülfünün ve Darüsşifa. İstanbul: Dergah Yayınları.
Yıldırım, N. (2003). "Osmanlı Devleti'nin Son Eczacılık Yönetmeliği:Eczacılar ve
Eczahaneler hakkında Kararname (1992)". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 4 (1),
83-108,
Tetik, F. (2007). Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi Kamu Sağlığı Politikası
(1839-1876).
Düzbakar, Ö. (2005). "Osmanlı Hukuk Sistemi İçinde Tıp ve Hekimlerin Yeri".
Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 13 (5), 105-109,
Altıntaş, A. (2006). "Osmanlı Tıbbında Gül". Osmanlılarda Sağlık (2) , 77-83.
İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Dramur Bütün, R. (1989). "1906 Senesinde Sultan II. Abdülhamid'e Yapılan
Konsültasyon Reçetelerinin ve Sultan'ı Tedavi Eden Hekimlerin Tanıtılması". IX.
Türk Tarih Kongresi, (21-25 Eylül 1981), 1087-1097. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Akyay, N., & Erdemir Demirhan, A. (1982). Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık
Örgütleri Ve Sosyal Kuruluşlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Toplum
Hekimliği Enstitüsü.
Yıldırım, N. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Koruyucu Sağlık
Uygulamaları". Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi (5) ,
1320-1338. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kahya, E., & Demirhan Erdemir, A. (2000). Bilimin Işığında Osmanlıdan
Cumhuriyete Tıp ve Sağlık Kurumları. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
Cantay, G. (1992). Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları. Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yayınları.
Gökçe, N. (1993). "Osmanlılar Döneminde Edirne'de Kurulan Sağlık ve Sosyal
Yardım Kurumları". Oluşum, (16), ,
Melikoğlu, B., Özgür, A., & Osmanağaoğlu, Ş. (2012). "Osmanlı Devletinde
Veteriner Hekimliği Mezuniyet Belgeleri". Kafkas Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Dergisi, 18 (1), 7-14,
Becker, H. (1983). I. Dünya Savaşı'nda (1914-1918) Osmanlı Cephesi'nde Askerî
Tababet ve Eczacılık (Alman kaynaklarına göre).
Özcan, T. (2010). "1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaşı Sırasında Yaşanan Sağlık
Sorunları". History Studies (International Journal Of History), 2 (3), 263-277,
Akdeniz, N. (1977). Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlakı. İstanbul: .
Erdemir, L. (2012). "Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul
Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (15), 91-113,
Aydın, E. (2004). "19. Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15),
185-207,
Bayat, A. H. (2006). "Osmanlı Devleti'nde Tıp Eğitimi". Osmanlılarda Sağlık (1) ,
240-243. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Sarıyıldız, G. (1992). "Hicaz da Salgın Hastalıklar Ve Osmanlı Devleti'nin Aldığı
Bazı Önlemler". Tarih ve Toplum, 18 (104), 18-24,
Say, Y. (2002). "Türk Tıp Kurumları". Türkler Ansiklopedisi (11) , 320-324.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Bulmuş, B. (2013). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba Kavramları Üzerine:
Mistisizmden Sosyal Reforma". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, Güz (19), ,
Afyoncu, E. (2006). "Osmanlı Hekimbaşıları Ve Hassa Hekimleri". Osmanlılarda
Sağlık (1) , 85-90. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii Yayınları.
Ayar, M. (2007). Osmanlı Devleti'nde Kolera Salgını: İstanbul
Örneği(1892-1895). İstanbul: Kitapevi Yayınları.
Cantay, G. (2007). "Osmanlı Mimarisinde Darüşşifalar". Osmanlı Sağlık
Kurumları (1) , 67-81. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
Altıntaş, A., & Doğan, H. (2006). "Osmanlı'da Serbest Hekimlik Yapan Esnaf
Tabip". Osmanlılarda Sağlık (1) , 265-271. İstanbul: Biofarma İlaç Sanayii
Yayınları.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content