close

Enter

Log in using OpenID

Çorum Şilebinde çıkan yangın Kadeş vapurundaki HADİSE

embedDownload
S A L I
İMTİYAZ ŞAHİDİ
HÜR SÖZ
ve
Başyazarı
FEVZİ ALÎ R İZ A
r
* *
* ,
T elefon 6 ..7
,’o i t ı tC. ıtu ia 1 Yi
.efkoşa-Kıbn?
.
(
Y l L : 3
SABAH ÇIKAK GÜNDELİK GAZETEDİR S A Y I :
* --------------------- • • • • --------------------*
Olü ve yaralıların adedi 66 kişidir
Ankara: 11 Temmuz: “ Çoruıp ’ vapurunda çıkan müessif
hadise üzerine Ulaştırma Bakuıı Kemal Satır, kendisiyle görüşen
«A.A.»nm bir muhbirine Ankaıvdan İst ııuul.ı hareket etmezd n
önce şeyle demiştir: «Yütekler yakan arı ve müessif hadiseye
teessürüm sonsuzdur.
Milletimize baş sağlığı dilerim. Hadiseyi mahallinde ince­
lemek üzere îstanbula gidiyorum.»
Suriye Ordusunu Türkeye
hazırlıyaeak
Ankara 11 Temmuz: Türkiye dışişleri bakanlığı tarafından
dün yapılan bir açıklamaya güre General K î im Orbay ynkında
Suriyeyi ziyaret ederek Türkiye ile Suriye arasındaki askerî işbirliğikoııusunu
müzake;e edecektir.
Bay Sadağın açıkladığına göre Kâzım Orbayın Suriyeye
gönderilmesi kararı Suriye Cumhurbaşkanı H üsnü Z m Paşanın
bir müracaatı üzerine yapılmıştır.
Bildirildiğine göre Suriye genç'erinden bir grup Türk askerî
mekteplerinde tahsil etmek üzere yakında Tıi kiyeye gönde­
rilecektir.
Sovyet Karakolları Batı Bölgesinden Berline
giden bütün kamyonları durduttular
Berlin: 11 Temmuz: İngiliz makamlarının bildirdiğine göre
bu gün batı bölgelerden Berime gelmekle olan bütün kamyonlar
Sovyet bölgelerinin muhtelif karakolları tarafından durdurul
muşlardır. Hamset karakolu tarafından ise kamyonl r geri çeviıtilmiştir. Birlinde askeri makamlar hadiseyi Bus makamları
nezdinde protesto etmişlerdir.
Türkiyede yeniden zelzele oldu
Kars bölgesinde vuku bulan zelzeleden
bir eok evler yıkıldı
Kars: 11 Temmuz: Kars vilâyetinin Türk—Bus hudud
gesinde, geçen Cumartesi gecesi 15 saniye süren kuvvetli
debrem olmuştur. Sarsıntıdan bir çok divallar yıkılmış ve
cerelerin camları kırılmıştır, insanca zayiat olmamış ise de
geceyi ve ertesi günün Pazarını ovada geçirmiştir.
böl­
bir
pen­
halk
Türkiye, Çekoslavak hükümeti ile ticaret ve
tediye hükümleri üzerinde
anlaşmıya
vardı
Ankara: 11 Temmuz: Prag Maşlah ıtgüzarimız ile Çekosla­
vak hiikûıııeli arasında devanı edeıı müzakerelerden sonra ticaret
ve tediye hükümleri üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşılan hükümler arasında Çekoslovakya Türkiyeden
1.500,000 kilo tütün alması hükmü de vardır.
Londra: 11 T e m m u z : İn g iltere ile R usya arasın d a
aktedilen bir anlaşm a gereğince R usya önüm üzdeki 12
ay zarfında Ingiltereye 900,000 ile 1,000,000 ton a r a ­
sında (buğday h a riç ) z a h ire ih ra ç edecektir.
Bu zahire anlaşm ası m uhtelif ş a rtla ra tabi olup
Moskova yetkili m akam lariyle görüşm elerde bulu n an İ n ­
giliz T icaret B akanlığı m e m u rla rın d a n birisi ta ra fın ­
dan imza edi’m iştir.
Japon Profesörleri Aınerikaya gidiyor
Tokyo: 11 T em m uz: J a p o n Eğitim bakanlığından
bildirildiğine g ö te 50 k a d a r J a p o n üniversite ve Kollej
pıofetörü A m erika üniversite ve kollejlerinde staj g ö r­
mek için pek y ak ın d a A m crikaya gideceklerdir.
J a p o n Profesörleri A m erikada bulunduğu m üddetçe
A m erika hüküm etinin m isafirleri olacak ve m asrafları da
bu hüküm et tarafın d an ödenecektir.
K ıbrıs için S entliği / 2
H ariç için Ş e n e lip
t •
*
Sayısı ı K u ru ş tu r.
3 aylık abonesi 12 şilin
A dresinize g ö n d e rilir.
S» 1 3
“iltim as benim hakkımdır
diyen!
bir yerli memur
O. NEJAT KONUK
C um artesi, L â rn ak a y a uğ­
ray an “ K ad eş” v a p u ru ile
g yolcu gelm iştir. Y olcuların
A n k ara
nuz, iltim as yapıyorsunuz ve
b ü tü n b u n la r sizin eseriniz
d ir” dedikleri v a k it : “ llt im a
benim h a k k ım d ır” d iyor Bay
m em ur.
tatile başlam ası üzerine, yazı
B ir m em urun işini d ü r ü s t1
ailelerinin y an ın d a geçirm ek lükle d oğrulukla yapm asının
S ne bidayetinden
beri üzere gelen talebeler teşkil b ir vaz fe olduğunu b iliy o r
M ağusd kazasındaki köyler- ediyordu. \ a p u r, sabah s a a t 1j um a m a iltim asla ış g o r d e -m a h d u t m ik ta rd a su bo- 8.30 a doğru L â rn ak a lim a- j meğe hakkl olduğunu iik defa
i u s u ( k ü n ' k ) ith ıl
edebilm e' nında, dem irlem iş bu lu n u y o ı-! d UyUy0 rum . Pes birader!
• n i n . v e r d i ğ i im ân
nisbetin" du. Y olcuların son kafilesi j Sadede geliyorum . B ütün
df-devam lı terakki e r kayde" ise çıkış vizesi alabilm ek için Ş u n la r ı yazm aktan m aksadilm iştir.
gem ide saatlarca bekliyerek | (i1In şU ; Kadeş v a p u ru ile
Yeni su tesisatıyla, 4 mil ancak saat 2 ye d o ğ ru L âr- gelen b ü tü n yo lcu lar ve b ü m esafeden b o ru la rle su geti* nakaya çıkabilm işlerdir. Bu tün üniversiteli a rk a d a şla rım
lilerek 11 çeşme inşa edildi­ a ra d a yolcularla çıkış vizesi: adına Bay m em ura teessüfleğini hab er aldığım ız P atriki işleriyle m eşgul olan
Bay rim izi t ildirm ek...
köyünden m aada. Lefkonuk, m em u r arasın d a hiç de hoş
B undan sonra, Bay m ernu1
P la tin , M elû n d a ve S tronci . olm ayan b ir hâdise çıkm ıştır, run böyle hâdiselere m eydan
İO köy ferin d i de su tesisleri Listfdeki sıraya pek riayet Verm iyeceğini bilâkis yolcu
kurulm uştur.
edilm ediğini, a ra d a sırad a | lara elinden gelen kolaylığı
.Lefkonukta 3 360 ayak su j|t;m asja
g ö rüldüğünü ve! göstereceğini üm it etmek is'
borusu döşenmiş ve £ 35° ‘ çıkış vfeesi verildiğini sezen j diyoruz.
m asra f ile altı beton sarn ıç
yolcular, kendi h ak ların ın | hÜRSÖZÜN NOTU: Bundan
inşa edilm iştir.
,
gasbeditm esine m âni olm ak Ljr j ka(jHr ünce yin*« LamaP la ta n d a 136c ayak su bo- j çin mdSanın etrafın a yakla -1 kaya çlkan Xürkiyeti gazeteci Bay
rustı
su döşenerek b-»on b ir §a- şınca bu n d an fena halde F^ uk ,,enik J kada°sımıza ayudirvan inşa edilm iş ve bun- b i r l e n e n Bay m em u r o rta y a v i z e m e m u r u ,Ju U îi efendi taradan başka lağım ve kuyula* h a y k ıra ra k : “ B u ra d a n te- fıIldan yine ^
davram,JIUŞ
rıyle beş yem ç-şm e kurul- m izlensinler yoksa çıkış vize’ I olac&k ki Faruk Fenik K,bns
m uştur. B u rad a işe 1948 de si Verm iyeceğim ” diyerek m a. hakkmdaki imibalarıuı «Vatan,
başlanm ış olup £6.:>o mas say, te yketti. Bay m em u r is- gazetesinde neşir sırasında bu
ra \ f I '171] *ı
1
tediğini y ap abilir, am a içe" hareketten de üzüntü ile bahM elu n d ad a
koy p ın a rı risinde pek m uhterem şahsi. setmigti
Köy su tesisleri
nin islâhı
İdare Edecek
1 () 4 ( ’
*
İstanbul; 11 Temmuz: Geçen Cumartesi Istanbulda Galata rıhtımında bulunan ‘Çorum
.şilebinde büyük bir infilâk vukııa gelmiş ve vapurun kıç ambarında bulunan bazı kimyevî
maddelerin ateşlenmesinden çıkan dumanlar ve yolcuların telâşı sebebiyle vukua gelen izdiham­
dan ölen ve yaralananların yekûnu 66 yı bulmuştur. Ölenler arasında henüz hüviyeti belli
olmıyan 13 kişi bulunmaktadır. Yaralılar Beyoğlu, Haseki, C^rrahpaşı, Litnan ve Alman hastalıanesine taksim edilmiştir.
Yangın derhal alınan sıkı tedbirler neticesinde önlenmiş ve
yalnız vapurun kıç auıbarıuda cüzi iıasara sebep olmuştur.
Vapur süvarisinin beyanatına göre yangının ve bunca can
kaybının sebebi dikkatsizliktir.
Ulaştırma Bakanı Tahkikatı
T e m m u z
Kadeş vapurundaki
HADİSE
Çorum Şilebinde çıkan yangın
••
.2
1
£500 mas,r
ıs a h edı mış, yet| e rjn bulunduğu ve ço ğ u 'j M em leketim ize seyyali celbi2Ö0 ayak b o ru döşenmiş ve nu üniversitelilerin teşkil e t 1 nin başlıee gelir membâimız ola* lncj k |r Ye n ıs u hazînesi ın . j - j b ir to p iuiuga karşı, b ir rak düşünüldüğü gu sıralarda,Lâr
şa edilm iştir.
; T ü rk gemisinde>
h a k a re t
, ,
'
mikadaki bu Vize memuru poli­
Stroncılonun rü zg a r değir- edem ez. Bay m em u ru n k ü ­ se, amirlerinin biraz daha nazik
m eni ta m ir edilm iş, .£ 4 °° landığı “ lem izlensinler” keli- olmayı tembihlemeleri gerektiği­
ırıasralla 3.700 ayak su boru- m eşinin b u rad a k i m ânasını ni belirtiriz.
su döşenm iştir.
p ek bilm ediğini zannediyo-Şalııs teşhir etmek gazetemi­
M u ta d
veçhile m asraf.n ruıIlj yoksa ne olursa olsun zin prensibi olmadığından, isim
yarısı köy belediyelerince, vazifeli b ir m em u ru n ağzına Zikretmedik.,
diğer yarısı ise hüküm et ta* yakışm ayacağını bilm esi icap | Her halde alâkadar makamlar
rotından ödenm iştir.
ederdi.
I kimi kastetmekte olduğumuzu
\ ukarıda
tam am landığını
g ay m em u r bununla d a pek alabilirler. Meselenin dİRsöylediğim iz su
tesislerine iktifa etm edi. Aile te rb iy e -' katla tetkikini ve icap ederse bu
j ilâveten şim di P rastyo veGay m izin kıt olm asına rağmen memurun böyle önemli bir mevki
, d u ra köylerine 7 mil uzakta, inzibatı tem in etm ek için ' den uzaklaştırılmasını rica ederiz,
b ulu n an K ondeyadan su ge" h e r çareye baş v u ra c a ğ ın ı:,-..
. .
,
“T"
j
tirm tk için 6 inçlik b o ru la r dâ söylem ekten çekinm edi, Olgunluk
'^ t& i m l ll k
İm tin a n la ri
! döşenm ektedir. Su işleri Bo" Bir kere h e r şeyden evvel,
dün sona erdi
ğaz ve Y eranide de devam , g dy rnem ura şu hususu ha
etm ektedir.
H ırlatm akla fayda m ülâhaza
(>eçen Pazartesinden ben Lisede
ediyorum . B ir gem ide, eğer
,°
“!•«-? Olgunluk im| | HER
GÜN
BİR DÜŞÜNC
.1
•
-ı
tınaman
cıun sona ermiştir.
m tı-
yoksa hakikaten, inzibatı te' hanlara Sayın Konsolos bizzat nezam in etm ek ancak ve ancak ret etmişlerdir. Bu yıl Olgunluğa
Yaş ve Kadın
kayıtsız şartsız gem inin suva" iştirak uisBeti şöyledir:Bir kadın ta ra fın d a n bed- risinc a iu ir
,,
m e m at j
Edebiyat
Fen
kolu
b ah t v p m esut edıldıg, m ud krndi eseri olan inzLbals,zl,Ş ,,
kolu
detee n er e rk tk g e n ç t.r K a8Ü reret bjr
Kompozisyon
10
19
Kı
dm ın m esut edebıld'ğ, h a ld e ' varisine
h a k a re t
e tm e k ' Kdcbiynt
14
9
b e d b a h t edem ed,gı b ir a d a m hakklm n ered cn a|m
„ , Tarih
Tabi iye
1‘)
10
,se o r t a ya5a g e to ij.s a y .h r.
Bay m em u r aile terb iy em i-; Matematik
11
1
N ihayet k a d ın ta r a lm d a n '7İn k„ 0|m asm ı !ö ,, , ^ e k |e ' Felsefe
l
—
n e b edbaht ne de m esut edl-1
bQlün
lcu|a' r |a
be. ‘
lemıyecek o lan lar .h t.y a rh k a^ r b ü lü „ ' ai|c|erini
d e |i Edebiyal
Sayfası
devresine g irm işlerd ir.
| b a k a ıc l sağanağm a lu lm a k ||
^
s a s a s s s a H
a ^
1J Evkai D airesinden: U
gafletini n asıl göstereb ilm iş!
Sayın okuyucularım , gemi I
de
eğer b ir a n için küçiik
23 Temmuz, 1949 Ctımar
ti tesi günü akşamı, yıni Pa- jr b ir inzibatsızhk eseri görül-i
n zar gecesi (Leylei Kadir)
müşse b u n u n b ü tü n yükü Bayj
Ul ve 27 Temmuz, 1949 Çar­
m em urun o n u z la r ın d a asılı­
şamba giinü (Ramazan
d ır. Ç ünkü yolcular Bay
Bayramı) olduğu ilân olu- n
nur.
lu m em ura karşı “ nasıl nizam
W
Gazetemi/, hattada bir defs
sayfalarından birini edebiyat
ve patrata hastclmiye karar
vermiştir. Sütunlarımız geny
v-e heveskâr
kalemlere dc
açık bulmıdunılaeaktır. S ayfa nin lıazırlmnıası işini hurda
bulunduğu müddet it;eıisindigenç
gazeteci
aıkada,ımı?
O. Nejat Kuuuk üzerim
al ­
mıştır.
ORTAMA AKTARILMIŞTIR
1
ıjiC R S O Z )
c tv h
ANKARA MLKITJPLAUI
T ohum luk P atates
Yeni Krom madenî
işletmeye açıldı
Sertitiyesi
12 i ' m ı n u ı İ'JI'J
M erhum Mehmet
Ağaoğlunun şahsiyeti
Tohum u karşıdan getirilip te
. aşington: D ört
M üdürlüklerini yapmıştır. B a K
yetiştirilen “ U p-to-D ate” ve , V
beri
tedavi
edilmekte
olduğu
üniversitelerde
de ders vermiş.
“ Arran
Banner” türlerinden
A n k a r a : .'îori k ro m la rın ın bu e h e m m iy e t g itg id e a rtm a k - patateslerin sertifiye edilmesi George Vashmgton H astahafc- ^ 7 Yakın Doğu Sanat» hakkini
olen D r. M ehm et Ağaoğlu 50 eser yazmıştır.
Senede iki
işletm eğe açılm ası dulayısıyle ta d tr . T ü rk iy e zengin k rom ile ilgili tarlada teftiş- edilmesi sinde
Yakın doğu sanatının en ıunm- defa lkan
Ars
Jslanu ,!
işlerine
T
arım
Dairesi
m
em
ur­
sa a t ıG d a E tib a n k ta u m u m y a ta k la rın a sa h ip b u lu n m a k ­
mış
otoritelerinden
b
in
ve
İslam
m
ccm
uasımn
kurucu
v
e
müellifi
m ü d ü r F e r itN a z m i G ü rm e n , ta d ır. K r o m m a d e n in in m a ­ ları tarafından Nisauda başlanıp sanatının en m üm taz m utebah- p K cndi sahasında büyük hiz17 Haziran I949 da bitirilmiştir.
um um
m üdür
y ard ım cısı den cilik sa h asın d a k i h u su si­ Sertifiye edilmiş tohum yetiştir­ hırı idi. D r. Agaoğlu \ aşıngton ttıetıcr yapm ıştır. San 1 ransisko
H ik m e t R iz â Ş ay iam ve ik­ yeti, hususî teşe b b ü sü n en me patatesçilerin bir listası vc Dokum a işleri müzesinde Yakın T arihi Müzcsjntie Islâm sanatıtisad i işbirliği T ü rk iy e i d a ­ çok rol o y n a d ığ ı sa h a o lm a ­ sertifikalar hazırlanıp dağıtılmış­ Dogu sanatı M üşavirliği vazife- na dair bir .ergi açmıştır. Fir.
ıdı.
M ehm et devsinin bininci yıl dönümünün
tır. Listeler T arım Dairesinin sini görmekte
resi e n d ü s tri ve m a d e n içleri s ıd ır.”
Agaoğlu
Katkasyada
bir
lu rk kutlanırı sıracında Detroit Sanat
Bölge m em urlarından elde .e d i­
d ire k tö rü C la re n c e O . M itB u n d a n s o n ra genel m ü ­ lebilir; talep üzerine bu liste­ aileden doğmuş Moskova, Is- Enstitümü ile Alichigan Üniverte n d o r P u n iştira k iy le m ü ş­ d ü r , M a rşa ! y a rd ım ıy le işle­ leri Kooperatif Şirketlerine ve tanbul, berlın \ ı/ana, ve Iena sitesini temsil etmiştir. Tahranda
te re k b ir basın to p lan tısı m eğe başlam ış o lan S o ri m m - ilgili başka kimselere verecek­ Üniversitelerinde milli kulturu Doğulular Kongresinde, Yakın
üzerinde tetebbuatta bulunm uş- Doğu K ültürü hakkındaki kont­
y a p ılm ıştır.
ta k a s ın d a n ilk p a r ti k ro m u n lerdir.
tur.
M ehm et Ağaoğlu felsefe ranslarda yorum cu olarak buPatates ürünlerinin
teftişi
İktisadî işbirliği T ü rk iy e A m e rik a y a sevkedilm ek ü z e ­
doktorasını
Vivana üniversitesin- lunm uştur. D r. M ehm et Ağa*
için yapılan istidalar geçen yıl­
id a re si basın sözcüsü ■M r. re İs k e n d e ru n lim a n ın a v a r ­
de
verniktir.
îstanbuldaki Vakıf oğlu Dorethy Pece’le evli id i ve
lardakinden daha fazla idi ve 89
H o s c h s te tte r soz a la ra k yeni m ış o ld u ğ u n u söylem iş, k r o ­ köyden istida
gelmişti. 'lo p M üzesinin ve D etroit Sana i Ens- karısı bu isimle yazılar yazmakb i r k ro m m a d e n in in işletm e­ m u n h a r p iç in d e o ld u ğ u k a­ yekûn 6I94 \ dönüm tarla gö­ tütüsünün Yakın Şark Şübesi tadırlar.
ğ e aç ılm a sı dolayısıyle d u y ­ d a r
lıa rb d e n
s o n ra d a rülm üş olup bunların 39O3 \
d u ğ u m e m n u n iy e ti b ild irm iş ­ e h e m m iy e tin in g itg id e a r t t ı ­ dönüm ü “ U p-to-D ate” ve 2291
dönüm ü de “ Arran Banner” idi.
ğını b e lirtm iş tir.
tir.
“ U p-to-D ate”
lerden 1837 f
B u n d a n s o n ra fctibuuk g e ­
G enel m ü d ü rd e n
s o n ra ve “ Arran Banner” lerden 1285
sertifiye
edilmiş ve
n el m ü d ü rü
F e r it N azrni söz a la n E .C .A . T ü rk iy e dönüm
I ürk Kültür Ocağı, müstehcen 0hla,k ve aile müessesesini yıkıcı
olarak
geçirilmiştir.
G ü r m e n , Sori k ro m m ad en i id a re si e n d ü s tri ve m a d e n tohum
neşriyatın
son günlerde alıp yü- j I)eşriyat ve hareketimin
Sertifiye edilmiş olan tohum
h a k k ın d a şu iz a h a tı v erm iş­ işleri d ire k tö rü M r. C .O .
rümesi
dolayısile
dün bir beyan- pzmc zaraauı gelmiştir” denil­
3122 1 tono kadar olup bunun
M itte n d o rl d a şu b e y a n a tta 1837 } “ U p-to-D ate” ve ı 285 i name hazırlamıştır.
tir :
dikten sonra aile reisleri, terbi­
“ Arran Banner” idi.
S o ri, G u le ıııa n a 15 kilo- b u lu n m u ş tu r :
Matbuata veıilen bu beyaıına- yeciler, likir adamları ve mulıar“ M a r t s o n u n d a k ro m istilıfarım ürünleri 1933 ihraç
m e t r e m eşaled e b u lu n a n b ir
mede, müstehcen neşriyatla aile rjrler mücadeleye davet edilmek
k r o m m a d e n id ir, bu m a d e -Jşa lin i a r t t ır m a işi ü z e rin d e kanununun 8 inci bendine göre
yayınlanmış ahlâk duygularının yıkılmak ga- te? htakûmetlen de bu çegid suç11in g ö r ü n ü r re z e rv i 300 b in j ç a lışm a y a başlad ık . Ş u b a t yapılan nizamlar
olup sertifiye edilmiş tohum luk yesinin güdüldügü belirtilmekte j ]ara aj j cezaî hükümlerini art
to n d u r. K ro m m evzuu h a r p b a ş la rın d a V a şin g to n , S o ri patateslere şimdi bir resmiyet ve bu hareketler şiddetle takbih tırıııası istenmktedir.
iç in d e o ld u ğ u k a d a r h a r b d e n j k ro m
m a d e n in in işletilm esi verilmiştir. Patateslerin
böyle ve tel in edilmektedir. "M illet
......
s o n ra da s tra te jik e h e m m i-(için 250 b in d o la r tahsis sertifiye edilmiş sınıfa girebil­ ahlâkına ve mukaddesatına uza-!
Buğday Satın Alımı için
mesi ıyuı
için
T»om
arımu
Dairesinin | nau cu er artık kırılm alıdır. Aşır ı '
yetin i m u h a fa z a e tm iş tir ve ed ilm esini k a b u l e tm iş tir.”
ıuboı
t/aııcoıum
£900,000 Sarî Olunacak
müfettişleri tarafından tarlada 1 ,
k
(.,k . t
soleu.ukla savaş için kaııuıı
kanun ççık
u Bı
teftiş edilmiş ve tasdik edilmiş solcuıukla
ık - , (Jg
re n d iğ itn '/.e g ö re Koo*
olması lâzımdır.
,
Stığı şu sırada, en az onun k a d a r! p e ra tif m erk e z Bankası tara13u keyfiyet, tarlada teftiş tehlikeli olan —ilaha doğru bir İ'ından sa tın a lın a c a k bu seAçılan 14 Numaralı Kuyuda K alın Petrol Tabakası Bulundu
edilmiş ve sertifiye edilen p a ta -j deyişle— oııun yerleşmesi ve ge- neki m ah su l iç in £900,000
Sondaja Devam Ediliyor
teslerin otomatik olarak ihraca (üşmesi i in zemin hazırlayan a y rılm ış b u lu n m a k ta d ır,
elverişli olduğu demek
değil-,
Ankara:- Maden Jetkik Vrama :|.jncj petrol tabakasını da arom a'dir Bunlar Ürün Teftiş S ervisi'
h:ı-;it,ii jütuien
yetkili
sa* i maksadı ile takriben 2500 metreye tarafından tekrar teftiş edilecek ,
hı~, bugün Kamuıı dağıııduki petrol kadar inileecktir. bu kuyuda baleu ler eğer bunlar her hangi biri
ariiu.ı çalışmaları hakkında bir mu- 1940 metrede sondaj aıneliyesinc de-' sebepten dolayı ihraca elverişli
hulı.-rimizc ju beyanatta bulunmuştur: vam edilmektedir.
görülmezlerse red edileceklerdir, i
—liumau dağındaki petrol ara"
Birinci petrol Lorizorıunu hedef İçinde patateslerin ihraç edile-'
Morfuya hiç uğradınız mı? liğradımzea oradaki m oderu
nıa işlerimize kışın soğuklarından tutan 12 numaralı kuyu, bugün um- ceği
torbalar “ Certified Seed
ziraat mektebine yolunuz düştü mü?
sutır.-ı. .'■> -ondaj makinesini aynı za­ vaffakiyetle bitirilmiş bulunmaktadır. Potatoev’ dır yazisiyle damgaBu yazıda Morfu ziraat okulunu size anlatmıya çalışacağım:
manda ijl-rtni'-k niıretile haşlamış bu­ liu kuyu matlub petrol lıorizonıınu lanmış olmalı v7e her
torbada
Harpten evvel senelerden beri faaliyette bulunan zira ıt mekte­
lulun om/. Dunlar arasında halen I I geçmiş olup üzerinde halen istihsal j patatesçinin sayısını gösteren
bi Moıfu yakınında 150 kusur dönümlük bir çiftlik içerisin­
mıni’H'iilı kuyuda çahymaktu olaıı bü­ tecrübeleri yapılmaktadır.
Bugüne ( bir sertifiye edilmiş tohum ser- j
de kurulmuştur. Mektep Türk ve Rum çiftçi çocuklarına açık
yük -iıud«i makinesi, bııgiine kadar kadar istihsale uyılu»? bulunan 8 \e tifikasi bulunmalıdır. Patatesler !
olup öğrencilere çiftçiliğin hemen her kolunda pratik ve nazari
malumumuz bulunan vc istihsal te­ ') numaralı kuyulara nazaran 12 mı- ihraç için elverişli görüidüğünbilgi vermektedir. Mektep yatılı ve parasızdır- Buraya alınan
Ü rün
M üfettişi torbayı
rimi i lmi kti' olduğumu/, birinci pet­ nıaralı kuyunun daba verimli tdacuğtj d o
ilk mektep bitirmiş çocukların müntezam yemekleri, her çeşit
mühürleyecek ve üzerindec“T aıım
rol lıorizouumııı altındaki tabakaları kanaatindeyiz. Kuyunun lıakiki
istirahattan bol bol sağlanmaktadır. Okul programı çocuklara
yoklamak ve şimdiye kadar inmemi? j mi istihsal tecrübeleri neticesinde Dairesi, K ıbrıs, sertifiye edil­
ana dilleri, İngilizce, Matematik, Tarih, coğrafya, dülgerlik
miş tohumluk Patates” ve türün
olduğumun derinliklerdeki jeolojik belli olae ıktır.
ve sair el işleri üzerinde bilgi verdiği gibi çiftçiliğin her kotunda
bünyeyi tetkik etmek işine hasredilüeüııeii .sondaj makinemi/in faali» adı yazılı başka bir yafta koya­
onları modern birer çiftçi yetiştirecek şekilde tertip edilmiştir.
mic'lir. İni kuyuda yaptığımız sondaj yelle bulunduğu 10 numaralı kuyu- caktır. Bu yaftalar şimdi IngilNazaıi ve pratik dersler müsavi olarak taksim edilmiştir. Öğren­
şipaıiş edilmişlerdir,
netie->inıjt- 1348.5 metrede petrola da da sondaj ameli)esi sona erinip tereden
ciler nazarî olarak öğrendiklerinin pratikte tatbikatını vapaılur.
girilmiş : 1 0 0 metreden kalın bir ve verimli bir petrol tabakası kcsil- fakat eğer bunlar ihraç zamanı­
Ziraat okulu iki yıllık sürelidir. Okulun zalıirecilik kolunda sulu
p-:-<ıl tal«ka«ı kepildikten -otıra. iniştir. 15u kuvuda da istihsal tecrü na kadar gelmezlerse, her tor­
ve susuz zahire yetiştiıilebilmesi bizzat öğrenciler tarafından ya*
bada
yukarıda
adı
geçen
sertifi­
dal:a derin tabakalara girmek iizerc belerine lıu/ırlabmaktayız- Tecrübeler
pilir. Toprağın modern aletlerle teması, libazma konması, sulansun kıİH d'-vanı
edilmiştir. 1500 neticesinde bu kuyunun da verim ka bulunduğu takdirde yaftası
ması, makinelerle biçilip harman edilmesi hep öğrencilerin işidir.
m etrenin tıUıınlaki jeolojik duruma derecesini tayin etmek mümkün ola- olmaksızın sertifiye edilmiş pa­
Okulun sebze bahçesi görülmeye değer. Okulun sebze ihtiyacı­
tateslerin
ihracına
müsade
edi­
giır.
bulunması
beklcneu çaktır.
nı
teinin eden bıı bahçe modern usullerle çocuklar tarafından
lecektir.
-- '
Müstehcerı neşriyata karşı
mücadele
Ramanda Yeni Petrol Kuyuları
Köylüler; Çiftçiler Okusun!
m
Tarını Bakanının yen i beyanatı
T.Ö.K. M üdürlüğünden
Çağrı
\ e ı ı i yıla h bin Iraklörk* giriyor
V'ikara. — ‘ lan ın Dukanı l^ıvıt
Or-d Marshall vardım plâul ile ge
tiııi ıı»-kt • olan ziraat aletlerinin tev­
ziin!; «Jaiı yapıl,.ıı jikûyeller üzerin­
de hasına bir beyanat vermiştir. *
Bakan beyanatında, valiler tarafıudan tevzi ediletı belgelerin hakikî ibelletivaı; sahiplerine dağıtıldığını
rînd<- belge olan her çiftçinin mıı-
A?
i)
lukkak suretle firmalardan ziıuat
ii ie t i alabileceklerini, bu sebeple bel­
ge sahiplerinin telâşlanmamalarını
kaydederek, halen 034 traktör gel­
diğini, 1919 yılı sonuna kııdar bııııhırın yeküııüuür. 1000 e varacağını,
eldeki traktörlerle beraber 1950
yılına hOOO traktörle girileceğini
söylemiştir.
Otomohil Taınir Atölyesi
M. Zihni.
t .el kofula () ncııedı ıı bcı i otomobil tamiratı ve elektrik
ijleri il'.' nıejgııi buluııduğuıııu ve lıer hangi bir kalaba ve
b tlha^a Leymosuıuia lıiı; bir şube açmadığım: ve eskisi
pibi Lise arkasındaki garajımda çalışmakta bulunduğumu
mııımımı mnlûınu olmak üzere ilân ederim.
Işinıi'iıt temi/, ve ucuz olduğu senelerce yapılan dcıif-meler ııetieefti müşl rilerim taralından kabul edilmekledir, f|
MAKtNİST AHMET CEMAL
(Türk Lisesi Arkasında)
t
Zülıtü zade Sokak No 5
LEFK0ŞA.
L
â
r ı v
a
k
a
M
a
k
r
i d
«S
e
s
O
22 Temmuz .1919 tarihinde Hay­
dar Başa Okulunda ö. e. saat 10 da
genel toplantımız olacağından meslek­
taşların hazır bulunmaları rica o lu n u r
G ündem :
1. Eski idare heyetinin bir yıllık
faaliyeti,
2. Bir yıllık hesabatm tetkiki,
o. Yeni idare KurnUınun secimi
h; tüzüğü madde 19.
Mühifcssil,
e
T.Ö .K .
Sekreterliğinden;
Bildirik
T ü rk iy e sey alıalın a iştira k
ed en M e sle k ta şların a z a m î
llî T e m m u z
949 ta rih in e
k a d a ı b e ra b e rle rin d e g ö tü ­
receği p a r a n ın T ü rk b a n k a ­
sın a y a tırılm a sın ın elzem o l­
d u ğ u b ild irilir.
n
n
e
t
işletilmektedir. Böylelikle her çeşit sebzenin kârlı bir şekilde
yetiştirilmesini öğrenirler. (J-fdiğin hayvancılık kısmında sağmal j!
inek sürüsü, koyun sürüsü, cins tavuklar, arılar bulunmaktadır, j
Bilhassa inekçilik, sütçülük. » ı\ ukculıık ve arıcılık üzerinde ög» a
rencilef gayet etallı bilgi k u jıır lar Dülgerlik kısmında çocuklar J
bir çok aletleri kullunmuş ,in i".; -rıhler ve kendi hesaplarına kü- i
çük dolap, koltuk, yatak sandalyesi, arı kovam v.s. gibi malze» /
meyi ustanın nezareti alt,uda rahat rahat yapabilecek bir hale
gelirler. Söylemeye hacet yok ki çiftlikte ağaççılık ta önemli bir i
brançtır ve öğrenciler her çeşit meyve ve orman ağacını dikme. >
tımar etme, buduma, aşılama
ve hastalıklarla savaşma isin* S
yaparlar. Buraya kadar verdiğimiz izahattan Morfu ziraat oku- J
lunun iyi bir randımanla çalıştığı kolayca anlaşılabilir. Tabiîdir- ^
ki artık bu okulu biz tanıttıktan sonra ona rağbet etmek de \
çiftçilerimize düşen bir iştir. Açık bir deyijle ilk mektep tulı«i
Iinden sonra Lise veya başka mekteplere
şu veya bu sebd'le
a- t
yerleştireuıeyip te işsiz güçsüz koy sokaklarını arşınlayan köy Ço­
cukları için idealve hayata i; adamı yetiştirici bir okuldur, bu. Bi­
leğimiz bu vaziyette bulunan çocukların ve ebeveyialerinin öğret­
menler ve ziraat memurları t rafından ışıklandırılmaları ve böylelikle
hayatlarımız heba olup gitmelerinin önlenmesidir. Ziraat okulunu a
bitiren genç ziraatçılara iş bulma hususunda hükümetin bir ga- 8
ranti verenıeyişi ilk bakışta bu okula rağbeti azaltır gibi ge- \
lünürse de hakikatta pek çok mezunlar hususî çiftlik veya balı- ^
çelerde, hükümet fidanlıklarımla iş alabiliyorlaı. Son süz ularak /
lü ık cciuaatımn, hükümetin ziraatın m odernleşm esi için harcadı- /
gı para ve emekle devanı ettirdiği ziraat okuluna dalıa fazla il- 3
gi göstermesinin h’uuıulu ve lehinize olduğunu belirtmek islt* £
riz. istida kabulü hemen hemen geçmek üzere olduğunu halın- /
laluıayı da uygun görürüz, isteklilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği /
sekreteri Bfty Kemal Denize müracaatları bildirilir.
Sinemasında
*
Türkçe
g
®
s
i ^
r l i ®
sözlii
ö
»
k
ve .şarkılı
4
i r
Sayfa 3
(H Ü K S Ö Z )
12 Tem m uz 1949
T ' S T ! ' mmmm
TARİHİ XIBRIS NOTLARI:
Londra Ticaret Odası
Ç im entoları
İmtihanları
XXIX
Yazan: M. ZİHNİ tmamoğlu
R işardm a d a d a n ayrılm ası ,
.
r .
.
.
îH ,r « în ; kendileri­
u î . k a r$' d ,?a n fırlay arak
yol
ile Vr.nlFrenk idaresini
lard a rastlad ık ların a
çoluk
ne ağır gören K ıb rıs lla r'
çocuk, kadın *rkek demiyeIsak'ın akrabası o 'd u ğ u soyıek, m erham etsizce sa ld ıra ­
iehen b ir papasın idaıesin le
rak önlerine geleni boğazla­
isyan bayrağım çektiler R 0
m ağa başiad ılaı; o derecede
bert of T o rn h a m ân î bir bas­
ki sokaklar k a n la rla dolup
kın y ap arak asileri tenkil
içinden geçen dereyi “ K anlı
etti ve reisleıini astı.
d e re ” ismini alacak şekilde
R işard adayı işgalinde tu t­ kana boyadılar. Bu dehşet
manın faydasız olacağım an ­ a d a içinde panik uy an d ırd ı
l ı y a rak onu
100,000 iiraya ve b ü tü n şehirlerden halk
M abedi şövalyalarına sattı. d a ğ la ra sığınm ağa başladı,
Mabedi Şövalyalar: K .b r ıs lt d iğerleri kesildi.
lar M abedi şövalyalarıtı ida
resini de beğenm ediler. A z­ Kibrisin Lusignan’lara
lıklarından cesaret alarak
geçmesi
1192 yıl» ikinci paskalya günü
onîarıa kâftesini öldürm eği
K udüs K ırallığının yegâne
kararlaştırdılar. M ab ed i şö* valisi Sybilla G uy deLusignan
valyaları, aleyhlerine h a z ır­ ile evlenmiş ve K udüs K ıralı
lanan bu p lâ n d a n h a b e rd a r olm uştu. Bu esnada, Sybilla
edilerek L efkoşadaki m ü stah ­ öldüğünden
K u d ü ste Guy
kem kaleye iltica e ttile r ve idaresine ka^şı m uhalefet baş
âsiler c a n la rın ı bağışladıkları gösterm iş bu lu n u y o rd u . H açtakdirde adayı terkedecekle- h |a r yeni b ir k ıra , seçm eğe
rini s ö y k d i'e r. Â siler bu ]ja r a r vererek R işard ın yeğeteküfi reddedince şövalyalar nj C h am p an y a K o n tu H enrikalede kapalı açlık tan ölm ek- yj geçtiler,
tense siler ile lıa rp ederek
K udüs K trallığı tacım kaykahramanca ölmeği tercih beden G uy de L usignan’da
ettiler.
tazm in at olarak K ıbrısı verBu k a ra r ü z e rin e sab ah a diler.
(D evam ı v a r)
............
■1 ......................
Azalan hastalıklar! çoğalan keyfsizliklerî
G eceleyin inliyen hastalara şifa verecek
olaıı Eczahaneler!
Yazan: Lokman Hekim (Dr. Hafız Cemal) Kıbrıslı
(8 T em m u z 1949 tarih li C um a nüsham ızdan kalan)
Londra Ticaret Odasının ya/, im­
tihanları bu ay Lefkoşada Ingiliz
Okulunda yap laeaktır.
İmtihan tarihleıini aşağıya kayde­
diyoruz:
28 Temmuz Perşembe ö.e. saat
9 dan 11 re kadar usulu defteri
(iptidaî); 0.8.
3 den 6 ya serti­
fika imtihanları yapılacaktır.
29 Temmuz Cuma saat 9 dau
11 re kadar daktilo (iptidai); ö.e
9 dan 12 ye daha yüksek daktilo
ö.8. saat 4 ten 6 ya kadar sertifika
mtilıanları yapılacaktır.
30 Temmuz Cumartesi shorthand
(iptidaî),ö.e. saat 9 da; Shorthand
(iptidai) ö.e. 10 da ve sertifika im­
tihanları ise Ö . S . - 3 te yapılacaktır.
Maarif Müdürü bütün isteklilerin
her imtihana başlamazdan 15 dakika
önce yazma vasıtaları ile birlikte ken
dilerini takdim etmelerini reea eder.
Shorthand (Stenografi) imtihanına
girecek olanların getirmesine müsa­
ade olunan kâğıtlardan başka her
hangi bir cinste kâğıt imtihan odası­
na getirilemez, imtihana girecek
olanlar, daktilolarım beraber getir­
melidirler.
Geçen yaz imtihanlarında usulu
defteriye 161,
daktiloya 14- 've
Shortlıande 16 kişi iştirak etmişti.
Halbuki bu sene usulu defteriye 283
daktilo 77, Shortlıande ise 52 istekli
iştirak edecektir.
Entomoloji Tahsili
T a rım D airesinde Entomo*
loji Y ardım cısı oim ak am acı
ile geçen yıl M ağusalı M r.
G .P . G eorghiou karşıda E n ­
tom oloji tahsili görm ek için
seçilm iştir. M r. G eorghiou
şimdi
N iyork D evletinde
Ith a c a ’da K o rn el Ü niversi­
tesinde 4 aylık Entom oloji
kursu alıyor ve onun bil­
dirdiğine göre ilk b a h a r im ­
tih a n la rın d a çok iyi sonuç
alm ıştır.
M r. G eorghiou yâz ayla­
rın d a
N iyork D evletinde
2,090 den
fazla bal a n sı
kovam id a re eden ünlü b ir
a rıcının y a n ın d a özel te c rü ­
be görecektir.
-------• • • ------ödünç Fara Aldılar
Bu hususta da çok sürmez ■|jur(jıarj haşereler vesair hastamuvaftak olacaktır. Bu büyük ve llklarla haıkımızin çoğu keder
sıhhi l i de b aşaıacaktır ve (Lon*; ej e rjm ^ seneden seneye hırdra)da olduğu gibi (Yeşil K ıb-' palanıyorıar. Bu keyfsizliklerin
ns) m biç bir yerinde karasinek Ljr takımı ansızın zuhur eder
görülmeyecektir.
j ve j erı,al
hekimin görmesine
İşte o zamaıı Kıbrıs h.ılkı şidJetle ihtiyaç gösterir. Her
(verem) den (dizanteri) denilen kasabada kâfi derecede doktor
(kanlı basur!) dan (tifo) adındaki ve rc7ahane vardır.
(kara humma) dan (eriripel) is.
^
^
^
Su işlerinin ıslâhı için Halk
mını alan (yılancık) dan ve c . . . .
.j
n • ö d ü n ç verm e sandığından L ef. . . .
. J
' .
.
tazla hekim mevcuddur. beşi
daha b irç o k sa n , yapışkan has- .r .. . .
. ..
,,r>
. koşa kazasına bağlı Ayvasıli
... .
,,11
1
lurk olmak üzere (oo)eczahane köyü £350, Lefkoşaya bağlı
talıklardan — Allahın yardımı
,
r, ,
. v
,
.
, ,,
1
vardır, rakat ticaret seıbest A yyorgi K afkalös köyü £ 600,
ile— kurluli caklar ve çok sağ- , .
.
. .
r,
.
.
1 . 1 1 .
olduğundan geceleri ve razarhırı Lârnakaya bağlı yukarı ve aşağı
lam olacaklardır!
■
1 1 1
11
...
, ...
butun eczahaneler kapalı oluyor, K öfünye köyü £145 borçlan­
rakat şunu da ilave etmeli1
J
m ıştır.
yinı ki tarihe karışan (rahm etli1 Isteyen açabilijor. Fakat arLeyınosuna bağlı Paiiom ilos
sıtma!) yerine gimdi daha belâlı zuya «âbı olduğundan baz. gece- köyü m ezarlığının etrafının çev­
köy halkı
£376
hastalıklarla sarılmaktay.z! daha ler hl? bır eczahane açık bulun- rilm esi için
tehlikeli duruma doğru yuvar- j mayor! Zannederim bu mesele borçlanm ıştır.
Faiz % 4 olup borç 5 ile
lanmaktayız! Gerek Türkleritniehemmiyetlidir,
12 sene arasında m uh telif m ü d ­
zin ve gerek Rum vatandaşları-! Bazan öyle (tıknefeslik) 1er, det zarfında ödenecektit.
mum yarısından fazlasını ber kalbdc bozukluklar, çarpıntılar,
gün zehirleyen, içiıı için kem i-. bunalmalar, tayfalınalar ve hatta
ren ispirtolu içkilerle tütün, kav-1 baygınlıklar oluyor ki doktorun
Lefkoşa’da Celâliye sokanntı, kızarmış bir halde yenilen yazdığı bir iğne (şiringa) bir kaç
yemekler ve (çeşitli suiistimal!) kaşık ilâçla hasta ömmden kur ğı N o. 30 d a 4 oda b ir sü n ‘
d ü rm e,
m u tbak,
h am am ,
ler sayesinde günden güne artan tıılahilir.
bahçe,
akarsu,
b
ir
havuz
ve
leııa hastalıklar, var!
Anjin do puvntrin, eufroktü?
haznesi
ile
b
e
ra
b
e
r
b
ir
ev
denilen
(yıldırım
ölümü)
bir
Türlü türlü (veremi), (roma­
satılıktır.
şiringa
iğnesiyle(Hazreti
Azrail)
i
tizma) (tansiyon yüksekliği!)
İsteklilerin :
(kalp sektesi), karaciğer—böb­ uzaklaştırabilir! Ansızın (40 *41 )
KAMER ECZANESİNE
rek—bağırsak-—mide— idrar (si- derece cehennem aleşine diigmüj
Müracaatı
dik) yolu—belsoğuklugu—İrengi hastaya eczahatıedcıı mutlaka
olur.
—sağırlık—göz —deri— fıtık— ^ilâç almak lâzım olur.
kan bozukluğu- nüzul ( f e lc ) - j
^
h
. ^
^
Bu cihetle şehirde ve her
şeker kanser kopeklerden ı n J
*
. ^
kasabada Pazarları ve geceleyin
sana yapışan maraz — erken uu- ./ . .
.
■
,ı- /
• bir Nöbetçi Eczahane bulunma­
_
abdalhk
b
u
d
alalık
tur.n
e
)y
e
>aPllan
kuvveUl
^Penlsına
şiddetle ihtiyaç vardır
nama
silin) zavallıyı yaşatabilir. ’
delilik, dul yatağı (rallim), sinir,
kauaatındayım. tki ayda bir gece
Şiddetli karaciğer ve böbrek nöbetçi olacak eczahaneler zan­
topallık, çocuk felci — umumî
zuiflıkla ilerlemiş kansızlık — kum sancılarına karsı cezahane netmem ki itiraz etsinler.
1kalır.
böbrek vc karaciğerin kuuılaıı— olmazsa hekimin elleri
Bu cihetle pek muhterem
takları, prostat büyüklüğü, bağır-] Son söz: Birçok hastalıklar Sıhhiye Başdoktoruuun şefkatli
saklarda
(8—10— 15) arşııı t vardır ki geceleyin şiddetlenir ve dikkatli bakışlarını bu önemli
birçok ve mutlaka ilaca ihtiyaç hasıl meseleye telbelmek isterim.
uzunluğunda yaşayan
Satılık Ev
5 M u m lu k ta n 3 0 0
l â
m
b
a
l a
r ı
P
a
r a
k
a
n
d
a
! T A N I A Markalı meşhur i
‘ İngiliz çimentoları ıtırı
40 okkalık sağlam to rb a la rd a olduğu halde
önüm üzdeki 13 Ağu tosta M ağusa lim anına uğrıyacak N A Z A R
v a p u ru ile gelmesi bek­
lenm ektedir.
Lâzım olacak m ik tar için şim diden bildirirseniz
$ rekabet liatı üzerinden v a p u rd a n tedarik etm ekliğiniz
•p m ü m kündür.
I
\
İV .P .
Lanitis Şirketi Ltd.
i
g
LEYMOSUN -MAĞUSA -LEFKOŞ A
Erkek Sanat ve Yapı
Enstitüleri
Türkiye Erkek Sanat ve Yapı Enstitülerine parasız yalıiı.
ya alınacak öğrenciler için imtihanlar 20 ve. 21 Temmuz 1919
günleri Lefkoşada Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs
Konsolosluğun­
da yapılacaktır.
Bu imtihanlara girebilmek için öğrencilerin aşağıdaki vasıflar1
taşımaları lâzımdır:
a) Türk olmak.
b) 12 yaşını bitirmiş ve 17 yaşını doldurmamı? olmak.
e) 5-6 sınıflı ilk okul mezunu olmak,
d) Bedence ve rulıca hasta, illetli, sakat ve kusurlu olma­
mak, sağlığı saııat öğrenimine elverişli bulunmak.
Eıkek Sanat vc Yapı enstitüleri için açılacak seçme imtihan
larına girebilmek için aşağıda yapılı delillerin düzenlenip Türki
ye Cumhuriyeti Kıbrıs Konsolosluğuna tevdi edilmesi lâzımdır.
a) İki cins okuldan hangisine girmek islediğini açıklayan bir
dilekçe (Erkek Sanat veya Yapı Elnstitüsüııe)
b) ilk Okul diploması
e) Doğum şahadetnamesi
d) Yeni alınmış çiçek aşısi kâğıdı
e) iyi hal kâğıdı
f) 4 jX 6 hacminde 8 fotoğraf
Î^rak4ffli^<«B»..ınıiı..ıaieıifaHi»JffiRı./(iH!u.ın»uirajı..cımı^n».4jîiit..fflîîı.jnn>„3'HıJffi!it.,ıî;!n1,tn5jı.,fTTit <nıihA.,nnui29)ui!&
Dokuzuncu parti gelmiştir
A J L C . RADYOLARI
* A A.C. R adyolarının 1949 m odelleri radyo tekniği­
nin en son yenilikleri ile teçhiz edilm iş olup tabiî ses i
verm eleri itibarile radyoların kiralıdır.
£
* A.A.C. R adyoları eski ve yeni ceryanla ve her volt
üzerinden çalışm aktadır.
* A.A.C. Radyoları pek az ceryan çektiklerinden
ekonom iktir.
* A.A.C. Radyoları ceviz
için de güzel bir m obilyadır.
m öbleli
olup
evleriniz
* A.A.C. R adyoları dünyanın en büyük ve tanınm ış
AMERICAN APPARATE COMPANY fabrikaları ta ra fın d a n
im al edilm ektedir.
Kazalardaki Acentelerimiz: Kıbnsta Umumi Mümessilleri:
Lârnakada: Mistik Biçer
AT Al KAR DEŞLER
Mağusada: Haşan Cevdet
Limasolda: Hüseyin Şonya
Leikoşa.
Morfuda:
Eîdlmios Loizu
ifflirw w w w w w !P lw ww ifflrw'iıııiı,'TO W ııırv,ııııi!'w w w w ',M#
KAMBiLliLi TAKSİ
YAZIHANESİ
mm ciurt um m
(P’B.’Al»s :**»
m*»
n*ÎFîX,
K atııbillili I aksi Servisi en m ükem m el b ir servistir.
D E S O T O m arkalı en lüks.otom obiller 011 tecrübeli şoför­
ler. Salim , ra h a t, konforlu otom obiller; ancak K am bili
servisi vasıtasiyle ch lr edilebilir.
M u m lu ğ a K a d a r H e r N evi E le k trik
Atai Kardeş’er L M K ü s a .
O
l a
r a
k
S
a
t ı l ı r .
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
12 TetnınuZ 194 t
(H Ü R S Ö Z )
5 ay ia 1
izam ı Derecede Yardım
Birleşik K im ilik ile Söm ürgeler
arasındaki m ünasebal
Sömürgeler Bakamımı senelik ra- ,
Hastalıklarla mücadele
purunda tetkik edilen notlardan bili
Kıbrıs
Malaryadan
temizlen*
ekonomi bakımdan Birleşik Kırallık, 1 .
ile sömürgelerin birikirlerine olan II}1^ M au lltUS, ta buna benze
bağlılığıdır. (Kıralivet Kırtasiye D ai b ir savaş açılmış ve Ingiliz G i­
resi tarafından baklan The Goloni- »esinde* ahalinin %95 ?' malaral Tcrritoriee. 1948 49', Raporda >aya karşı korunm uştur.
<I«miH^or ki: Düşüncelerimize hakim 1 Hong Kong ve Smgaporda çoolaıı şey sömürgelerin kendi menfav5 lohusa Ölüm vakalail
atları olmakta devam etmekle bera duşm uştut.
ber tatbikatta Birleşik Kırallık ile 1 f ‘Antrycıde isminde yem bir
Sömürgelerin menafii bir birini ,a- Ingiliz ilacının keşfi ılan eddnıanılavıcı m ahiyettedir.,
, se k te d ir Bu ilaç Afrıkada HayBir taraftan Sömürgeler. Birleşik vanatgeışm esindc muhtemelen
Kırallığııı fiııans, sermaye, müstehlik
buyuk onemı haiz bir faktör
anatkârlar gibi gelişmenin j bacaktır. (Bu gelişme şimdiye ka­
L efkoşa M ahkem esinde
Rahatsızlık etti
Lefkoşalı Haralambos Yangu Baraskeva isimli birisi
umumî bir yerde sarhoşluk
ve rahatsızlık ettiğinden Lef­
koşa
mahkemesi huzuruna
getirilmiş ve suçlu görülerek
14 gün hapse mahkûm edil­
miştir.
Otomobile ziyan yaptı
Aydemetli Betros Hj. Dio*
misos ve Kaym aklık Kostas
Hristodulos isimli iki kişi
Andrea Kostandinuya ait bir
otomobile £ 6 ziyan «yaptık­
larından Lefkoşa mahkemesi
huzuruna
getirilmişler
ve
suçlu görülerek birinci £ 20
nakdi cezaya çarpılmış ve .£6
tazminat vermasi
emrolun1
muştur. İkinci ise ■
_
> sene için
£20 kefalete bağlanmış ve ay­
ni zamanda 27/• masraf öde1
mesi emrolunmuştur.
Askeri beuzin bulundurdu
Eylenneeli Andreas Neahu
isimli birisi e'inde askeri ma­
kama ait £ 1 .2 .0 kıymetinde
22 galon benzin bulundurduğun­
dan Lefkoşa mahkemesi huzu­
runa getirilmiş ve suçlu görüle­
rek £ 2 0 nakdi cezaya çarpıl'
rnış ve ayni zamanda 10/- masrai' ödemesi emrolunmuştur.
l
T.C. Kılar
K
o n s o io s liii'iin û ia ii: f
i'ılerine giı rn k istiyen öğren
Tüıkiyede yapı ve san t e
Ögreııci'e iu bu foıma
çiler için sağlı!: forması geln
£ lan Konsoloshaneden alarak bir\an evvel doldurup geri
getirmeleri lüzumu ilân olunur.
£
N O f: Alâkadar öğrenciler miLyeıı içiıı Doktor Fazıl
Küçük veya Doktor Z veı 'e ö.°. \ a ; t 10— 12 ar sında
müracaat edebilirler.
Muayene içiıı her iki doktor da^biç bir ücret alına
vacaklardır.
\
Spor
n
Bendeniz Am atyezli Kerim
M ehm et Avustralyaya hicret
e s i r v ^ t a İ ^ m ^ m i r a ı r ^ 'S İ i - <kr ‘Tsetse’ sineğinin naklettiği
etmek kararında olduğum­
yetine büyük ölçüde bağlı bulunm ak­ bir hastalıkla geciktirilmiştir.)
dan köyümde bulunan sa­
Sömürgelerde iş durumu
tadır.
bunculuk alet ve edevatını
Diğer taraftan, bu sömürgeler Bir­ {Birçok önemli tahkikat komis
satacağımı
umumun malûmu
leşik Kırallığın ihtiyacı olduğu esas yonları hakkında raporlar vardır:
olmak üzere ilân eylerim.
ham madde ve gıdaları önemli mik­ ki ' bunlara İngiliz Ginesinde ve
Mahkemede
tarda teuıin etmektedir. 1948 de Sö­ İngiliz Konduranındaki
iskân
Alet ve edevatı satın alacak
Softalarlı Mehmet Salih Mus­
mürgeler, Birledik Kırallığın umum im kânlarını; Malayada iş ve işçi­
kimseye az bir ücretle kısa za­
tafa, Lûricinah İbrahim Musithalât kıymetinin % 9. 7 sini temin ler birliği teşkilâtı; Alalayada
manda sanatımı da öğretmekeyu darbelt iğinden 15
gün .. . . . ,.
etmiştir, Bu ııisbet ] 938 de %
üniversite tahsili; Trinidad’da şe­
idi.
ker sanayii; Malayada Saravakta
4 » loaüküm olmuş vc £ 4 Ja 8* tc a h l*u t
Ayrıca. Sömürgeler, büyük ka­ ve Kuzey Borneoda kakao Altın
K E R ÎM M EH M LT
masraf ödemesi emredilmiştir.
z a n ıla n vasıl asiyle. Sterljng sahası­ Sahilinde Kakao hastalığı ve yine
Amatyez.
Filippo vapuru
nın Batı ) a r ı dünyası ile olan açı* Altın sahilindeki iğtişdşları taliki
ğını önemli s m etle azaltmağa yardım ke m em ur komisyonlar dahildir.
l*u isimdeki vapur bugün
etmiştir.
1948 yılı Sömürge ihracat indek­
limanımıza uğrayarak bir yolcu
Sterling sahasının ödeme bekaya- si, 1936 yılının 119 rakamına
ile 3 8 -parça yük getirmiştir.
Elbiselerinizi daha
si proplemiııi halletmek yolunda mukabil, 151 dir; Sömürge ül­
f beyaz,
Ayni vapurla îngiltereye
S4 parlak
daha
Sömürge im paratorluğunun yapmak­ kelerinde en yüksek dolar kaza­
V
etmenin kestirme yo
yolcu hareket etmiştir.
ta olduğu bu yardım. Birleşik Kı­ nan yegâne emtia dan lâstik is*
i lu-COL 51AN ’s.BULLf
ratlık ve Kıraliyet Hükümetinin bü­ tihsalâtt (767,000 ton bir rekor
Ruhsatsız Otomobil Sürdü
Elektrik Ccryanma Zam
çivitlerini son yıka­
tün şubelerine, Sömürgelerin gerek teşkil etmiştir.
Lârnaka Belediye Meclisi yap­
O m o ıfo lu Abostolos Mimada
kullanmaktır
gelişme gerekse cari istihlâk ihtiyad
Teneke
madeni
istihsalâtı
*
i 4
tnasrali
hırı için isledikleri idhalâtı elde 1 1947 de 36,067 tondan 1948 de lıael isimli birisi ruhsatsız oto­ mış olduğu içti mada
y-mm*
edebilmeleri için azami derecede ' 54, 625 tona Kuzey Rodezya ba­ mobil sürdüğünden Lefkoşa karşılamak için elektrik ceryaşarılını etmek taahhüdünü yükliyor, kırı 192,000 tondan 2x3,000 tona mahkemesi huzuruna
geti­ nıtıın kilovatına 1 kuruş z ’m
.Bu itibarla hu münasebet haddi za- ( ve Uganda pamuğu 1947 mall- rilmiş ve suçlu görülerek (i yapılmasını incelemişlerdir. Bu
tmd.ı mütekabil ılıenfaata dayajuıyor.' sülünün iki mislini bulaiak tahkarar münasip görüldüğü
tak­
Icçaızat ve personel noksanına rağ- minen 350,000 balaya çıkmıştır, gün hapse mahkûm edilmiş­
dirde
meriyete
geçecektir.
tir.
ıııeıı. ve Malayada Komünistşekave-j
Sömürgelere ıslah edilmiş müsNOT: Ü ç sene içerisinde
tinin ortaya çıkması, Kıbrıs ta meş- tehlik eşya temini
(hususiyle
L efk oşa Polisinden: skrf. belediye hakkı için ve 2
rııti idare görüşmelerin inamete uğ- pamuk bezi ve parça kumaşlar
Mektebi açtılar
raması ve \ltni Sahilinde Kakao remin edilmiştir. Hernekadar bakuruş da cereyanın kilovatına
ağ- çlarma musallat olan , şişkin dal-; zı eksiklikler
gelişmeye mani
L ef koş ada bulunan ^yasof- zam olmuş olacaktır.
lıast.ıljğııım devamı gibi yeis verici olmuşla da sanayi içinelzem eş- ya K ız Okulunu geçen gün
M.B.
11!«1val’fakiyetsizliklere rağmen. ıa- ya miktarlarında salaha doğru g i - !
por nnmm bölgelerd:. «.'evarolı sosyal, dilmiştir. Özel bir tetkik neticesi 3 ç o c u k açmışlar ve içeriden
idari ve ekonomik ilerlemeler kay- bazı Önemli çelik nevileri 1949 206 muhtelif kitap çalmışlar­
PROFESÖR
ditmektedir.
.
iptidasında bir sene evvelki nisbe d ır.
l!:ıpor #tla işaret criılen gelişmeler iki misli olarak Sömürgelere ih-J
Poüs meseleyi tahkikata baş;iio -nida şunlar vardır:—
raç edilmekte idi.
îam ış ve kitapları bulmuştur.
K u z e y Kodezva- L’arbados. S e y ç e l s '
240 inci paragrafta tali sanayi*,
v e l aik
lam! adalarında değişik in gelişmesinde “ devandı ilerleTemsillerine Başlıyor
K ıbrıs Sergisi
iciıı s
o
nıeşrütî idare şekilleri yürürlüğe Str- me" kaydediliyor. Gambiyada
rnis ve Trinidad, Sierra Leoıı ve Ku- yum urta ve tavukçuluk istihsaline
1 5 ,0 0 0 Lira Sarliyat
•/ey Borneo için tadil teklifleri ya­ aid bir proje üzerinde Sömürge
Gelişme Korporâsyonu tarafın-^
yınlanın ştır.
Y apıl, eak
dan işe başlanıldığı da kaydedil- ‘
Okullar ve Tahsil müesseseleri mektedır.
Ünümüzdeki 27 Ağustosta
Sömürgelerde üniversite vc
Sömürgelerde Memuriyet ve
başlıyarak ıg Eylüle kadar
Meccanilik
üniversite kollejleri silsilesi kurdevam edecek olan Lefkoşa
(Sömürge Hizmeti) M em ur
ınak siyasetinin takibinde fevka­
lâde terakkiler kaydedilmiştir. Kaydı D irektörünün teşkilâtı sa- stadında yapılacak Kıbrıs
M alta vc Hong K ongdaki eski-1ye’sinde 1948 yılı
içinde x; i5Q T icaret ve sanayi sergisine
den kurulm uş üniversitelere ilâ- den fazla tayin yapılmış ve bu hafta i ç e r i s i n d e n
veteıı 1948 yılı sonuna doğru sayı ile 1945 Haziranından beri
kadar d a h a
sanavi
*
Nijerya, Batı H ind Adaları, ve olan yekûn 4,5000 ü
geçiyor. erbabı ve T ü cca r iştirak et­
A ltın Sahilinde yeni üniversite Devam etmekte olan veya tasavedildiğine
koÜejleri resmen açılmışlar ve vur edilen bir çok gelişme pro- miştir. Tahm in
ayni zamanda Malayada bir üni jeferi hasebiyle,
ehliyetli eunat göre ay nihayetine kadar
vevsite açılması masrafı için Sö- ve teknik erbabına olan bütün iştirak edeceklerin adedi aza­
m ürge Gelişme Refah sandığın- taleb devam etmekte olu}i 1948 mi haddi bulacaktır.
dan £ 1,090,000 bir tahsisat yapı- ^orunda takriben 1,200 mev ki
Aldığımız bir malûmata
lacağı da ilân edilmiştir. (Şimdi açık kalmıştır.
M alaya Federasyonu ve SingaYüksek mevkiler için Sömür- bakılırsa T ü rkçe ve İngilizce
yazılı olarak sergi için davet
por Hüküm eti
üniversite tesisi yelerde
ioğm uş erkek ve kadın
kartı alan T ü rk T ü cca r ve
hakkında icab eden kanunları ge- mem ur
kavdı ve talim ve tedrisiçivtnişlerdir.)
ni teşri etmek siyaseti devam et- sanayi erbabımız tarafından
lîu senenin
N isa n ayında B ir- ıTıis vc bu maksat için tertip edi- sergiye
maalesef kâfi bir
leşik Kırallık ve İrlândadı Sö-ı'len £ h o c o ,000 lık Sömürge Gealâka gösterilmiş değildir.
m ü:ge öğrencilerinin sayısı 3400İlişm e ve Refah projesi tahtinde
Sergi heyeti T ü rk sanayi
o İu p bunların 1400 rrcccani t a h - ' 102 meecaninilik ‘seholarsip’ veerbabı ve tücta:ının da azami
sil görmekte idi.
ıılm iştir.
istifadesini samimî olarak arzu
etmekle bulunduğunu gaze­
temi/vasıtası ile reca etmiştir.
Yiııc çağlıyor bugiiıı, içimde his heyecan
Teşekkür
Yine kaynıyor bugün damarlarımdaki kan
SIZI H A Y R E 1 ve N E Ş E içine boğacak
O zalime haykırmak istiyor içim her an
Leyıııosuu Komiseri, a^a|>ıda isim­
Beni sen lıarab ed'din, scu vakiin beni dive.
leri yazılı şahısların Veremle .Müca­
İL K TEM SİL
Pazar güuü Lurnaka stadvumunda Türk Spor Kulübü (Lef­
koşa) ve B.O.L arasında yapılan
maçı her iki lakım gayet güzel
oynamışlardır. Neticede Bezoborikos 5— 1 gahp gelmiştir.
T|
Nefret
Ihı zalimlik uğrunda bir genç lıarab oluyor
\ akilsizce sararan yaprak gibi soluyor,
Bu feci manzaradan nasılda zevk buluyor
Unu görmek istemem, u bir calimdir diye.
0 eıııs ilsiz vücu d d a zalim bir zevk var yaş*r.
() güzel gözleriyle m elnıu ilerini saçar.
• t vahşi p en çesin e her m asum kalbi tak ar.
O ndan nefret erlerim , vüıeği t ş 'ır diye.
Melih M ahm ut İMREN
dele Cemiyetine yaptıkları teberrüııiiıı meumuuiyetlc kabul edildiğini
bildirmekledir,
Kostas Demelriou £ 0. 10 0
Posta Memurları
1. 1 1 . 0
Mr. ve Mı.-. A.
llacıpa\ lıı
0. (I
Kaptan A. Olgun
1. 0. 0
0. (t
Halk Bankası
Kıbrıs Nakliyat Kum.
G.T.C.
1 .0 0
Psııl Pavlıdec
1
0. 0
O A S i S bahçesinde
13.7.0ÎÜ ÇARŞAMBA ÜÜNÜ GECESİ SAAT 9.30 da
FİATLAR a-
3/- 4 -
Numaralı biletler YAVUZ ticaretevinde satılır.
Basıldığı yer H ür Söz Basımevi
Temistoklu SokağıNo. 29 veIdarevi lemiztoklu sokağı No-2'>
L E FK O ŞA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
1 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content