close

Enter

Log in using OpenID

02.07.2014 Tarih ve 2014-22 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 02.07.2014
:
17:00
: 2014/22
1.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen tez başlığı değişikliği konulu tutanakların
görüşülmesi,
2.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
3.
Tez savunmasına girip düzeltme kararı verilen öğrenciler ile ilgili tez jürisi sınav
tutanaklarının görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç
Formu” konulu yazıların görüşülmesi,
5.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu”
konulu yazıların görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
7.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.06.2014
“Gülfer ÇALIK” konulu yazısının görüşülmesi,
8.
2013 – 2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
9.
2013 – 2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı maddî hata dilekçelerinin görüşülmesi,
10.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.06.2014
tarih, 1147 sayı ve “Yatay Geçiş” konulu yazısının görüşülmesi,
11.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
12.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri
Dilekçesi” konulu yazıların görüşülmesi,
tarih,
22702
sayı
ve
13.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.06.2014 tarih, 24409 sayı ve “Ek Süre İstem
Dilekçesi” konulu yazısının görüşülmesi,
14.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.06.2014 tarih, 21974 sayı ve “Ders İntibakı”
konulu yazısının görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez başlığının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
20. maddesinin 1. fıkrası” gereğince aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110641105Muammer
ÇAKIR
100623001Burçin Gülçin
GÜNER
130623116Elif ALAKUŞ
110623110Neslihan
KARACAN
110635110Anıl
KARADERE
Anabilim
Dalı
Coğrafya
(Y.L.)
Danışmanı
Türk Dili ve
Edebiyatı
(Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet
KARAMAN
Yrd. Doç. Dr.
Alper BAŞER
Eski Tez Başlığı
Doç. Dr. Barış İscehisar İlçesinde
TAŞ
Doğal Taşa Dayalı
Sanayi Coğrafyası
Türk Dili ve Doç. Dr. Hacı Yeni Kalem Dergisi’nin
Edebiyatı
Abdullah
Edebî Yönden
(Y.L.)
ŞENGÜL
İncelenmesi
Türk Dili ve Yrd. Doç. Dr. Afyonkarahisar’da Yer
Edebiyatı
İbrahim
Adlarına Bağlı Oluşan
(Y.L.)
ÖZKAN
Efsaneler Üzerine Bir
İnceleme
060645001İlköğretimAliye Hüran Sınıf
YILMAZ
Öğretmenli
ği (Y.L.)
Doç. Dr.
Gürbüz OCAK
110655109Fadime
Çiğdem
TARHAN
Yrd. Doç. Dr.
Huriye Gonca
DİLER
İktisat (Y.L.)
Yeni Tez Başlığı
İscehisar İlçesinde
Mermer Sanayisi ve
Planlama Önerileri
Edebî Yönden Yeni
Kalem Dergisi’nin
İncelenmesi
Afyonkarahisar Merkez
ve Merkeze Bağlı
Beldelerde Yer Adlarına
Bağlı Oluşan Efsaneler
Üzerine Bir İnceleme
Sinop İli Yer Adları
Sinop İli Yerleşim Yeri
Adları Üzerine Bir Dil
İncelemesi
19. Yüzyılın İlk
19. Yüzyılın İlk Yarısında
Yarısında İngilizce
İngilizce
Seyahatnamelerin
Seyahatnamelerin
Işığında Kafkaslar
Işığında Kuzey Kafkaslar
Türkçe Eğitim
Türkçe Dersi Öğretim
Programlarının
Programlarının
Birleştirilmiş Sınıflarda Birleştirilmiş Sınıflarda
Uygulanabilirliğinin
Uygulanabilirliğinin
Öğretmen Görüşlerine Öğretmen Görüşlerine
Göre
Göre
Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Cari İşlemler Açığı –
Cari İşlemler Açığı –
Bütçe Açığı İlişkisi :
Bütçe Açığı İlişkisi :
1950-2012 Dönemi
1950-2012 Dönemi
Türkiye Örneği
Türkiye Uygulaması
080674001İşletme
Elif
Tuba (Doktora)
BEYDİLLİ
Doç. Dr.
Mustafa
KURT
110607107Gamze
ÖRMECİ
Maliye (Y.L.) Doç. Dr.
Gülsüm
GÜRLER
HAZMAN
080607010Nahit
ERDOĞAN
Maliye (Y.L.) Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
110607101Maliye (Y.L.) Prof. Dr. İsa
Bilal
SAĞBAŞ
GÜMÜŞOĞLU
Yerli ve Yabancı
Konaklama
İşletmelerinin
Yönetim Tarzlarının
Belirlenmesine İlişkin
Bir Araştırma
Vergiye Gönüllü
Uyumun
Sağlanmasında
Kurumsal Kalitenin
Önemi: Kurumlar
Vergisi Mükellefleri
Açısından Türkiye
Örneği
Afyonkarahisar ve
İlçelerinin SosyoEkonomik Gelişmişlik
Endeksi Sıralaması
Araştırması
Türkiye‘de Kamu
Harcamalarının Gelir
ve İkame Etkisinin
Analizi
Yerli ve Yabancı Otel
İşletmelerinde Yönetim
Tarzı Boyutlarının
Karşılaştırılması: Zincir
Otel İşletmelerinde Bir
Araştırma
Vergiye Gönüllü
Uyumun
Sağlanmasında
Kurumsal Kalite Algısı:
Kurumlar Vergisi
Mükellefleri Açısından
ISO 500 Örneği
TOPSIS Yöntemiyle Elde
Edilen Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Endeksi ile
Vergi Gelirleri
Arasındaki İlişki:
Afyonkarahisar Örneği
Eğitim ve Sağlık
Harcamalarının Gelir ve
İkame Etkisinin Analizi
Karar 2(a).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Yavuz Bahadıroğlu’nun Çocuk Romanları ve Hikâyelerinde Yer Alan Değerler” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110648106-Bahadır GÜLDEN
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi (Y.L.)
Savunma Tarihi
19.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
““Musâhabât-ı Ahlâkiye ve Malûmât-ı Vataniye” Adlı Ders Kitabının Transkripsiyonu ve
Değerlendirilmesi” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120650108-Muhammet
DEMİRKAYA
Anabilim Dalı
İlköğretim-Sosyal
Öğretmenliği (Y.L.)
Savunma Tarihi
Bilgiler 20.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(c).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Serik Yöresi Tahtacı Alevilerinin Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110623109-Süleyman MECEK
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı (Y.L.)
Savunma Tarihi
19.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(ç).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Eber Havzasında (Afyonkarahisar) Toprak Erozyonunun Değerlendirilmesi” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
080641002-Mehmet GÜLŞEN
Anabilim Dalı
Coğrafya (Y.L.)
Savunma Tarihi
23.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(d). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Ödemiş Şehrinde Suçların Coğrafi Analizi” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek,
tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans
diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110641103-Fatih AKÇA
Anabilim Dalı
Coğrafya (Y.L.)
Savunma Tarihi
19.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(e).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“İscehisar İlçesinde Mermer Sanayisi ve Planlama Önerileri” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110641105-Muammer ÇAKIR
Anabilim Dalı
Coğrafya (Y.L.)
Savunma Tarihi
18.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(f).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“19. Yüzyılın İlk Yarısında İngilizce Seyahatnamelerin Işığında Kuzey Kafkaslar” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110635110-Anıl KARADERE
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Savunma Tarihi
13.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(g).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“H. 1192\M.1778-1779 Tarihli Urban Surre Defteri: Transkripsiyon ve Değerlendirme” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110635109-Seyfeddin ŞAHİN
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Savunma Tarihi
27.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(ğ).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Türkiye’de Anayasal ve Kurumsal İnşa Bağlamında Modernleşme (1876-1982)” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
090642006-Ünzile KUTSAL AYAZ
Anabilim Dalı
Sosyoloji (Y.L.)
Savunma Tarihi
18.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(h). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin
“Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
52. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Doktora diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110657201-Osman METİN
Anabilim Dalı
Sosyoloji (Doktora)
Savunma Tarihi
13.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(ı).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Enerji Talebi ve Enerji Talebini Belirleyen Etkenler: Türkiye Uygulaması” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120655102-Nergis TUGAL
Anabilim Dalı
İktisat (Y.L.)
Savunma Tarihi
20.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(i).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Kadınların Gün Faaliyetlerine Katılımının Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Afyonkarahisar
Örneği” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının
onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin
uygunluğuna,
Adı Soyadı
120655114-Esra ALBAYRAK
Anabilim Dalı
İktisat (Y.L.)
Savunma Tarihi
20.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(j).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Cari İşlemler Açığı – Bütçe Açığı İlişkisi : 1950-2012 Dönemi Türkiye Uygulaması” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110655109-Fadime Çiğdem TARHAN
Anabilim Dalı
İktisat (Y.L.)
Savunma Tarihi
16.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(k).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin
“Para Politikasının Finansal İstikrara Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
52. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Doktora diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
100680001-Banu DEMİRHAN
Anabilim Dalı
İktisat (Doktora)
Savunma Tarihi
17.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(l).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“TOPSIS Yöntemiyle Elde Edilen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi ile Vergi Gelirleri
Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Örneği” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez
savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans
diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
080607010-Nahit ERDOĞAN
Anabilim Dalı
Maliye (Y.L.)
Savunma Tarihi
25.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(m). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir ve İkame Etkisinin Analizi” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110607101-Bilal GÜMÜŞOĞLU
Anabilim Dalı
Maliye (Y.L.)
Savunma Tarihi
24.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(n). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin
“Yerli ve Yabancı Otel İşletmelerinde Yönetim Tarzı Boyutlarının Karşılaştırılması: Zincir Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma
jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 52. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Doktora diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
080674001-Elif Tuba BEYDİLLİ
Anabilim Dalı
İşletme (Doktora)
Savunma Tarihi
17.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(o). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Etnosentrik Eğilimlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Azerbaycan ve Türkiye
Karşılaştırması” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120613108-Ömer Osman POYRAZ
Anabilim Dalı
Savunma Tarihi
İşletme-Üretim Yönetimi 25.06.2014
ve Pazarlama (Y.L.)
Sonuç
Başarılı
Karar 2(ö). Aşağıda adı soyadı ve Anasanat Dalı belirtilen Sanatta Yeterlik öğrencisinin
“Üslup ve Repertuvar Dersi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Frustrasyonlar” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
59. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Sanatta Yeterlik diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
100656002-Yıldırım AKTAŞ
Anasanat Dalı
Müzik (Sanatta Yeterlik)
Savunma Tarihi
25.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(p). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Savunma Tarihi Sonuç
120650111-Ramazan BULUT
İlköğretim-Sosyal
Bilgiler 02.07.2014
Başarılı
Öğretmenliği (Y.L.)
Karar 2(r).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin
yeterlik sınav jüri tutanağının incelenerek, yeterlik sınav jüri tutanağının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrencilere “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
44. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120661135-Zeynep KOMAN
12066113-Emine AKSAY
110661131-Cemile
Ceyda
YILMAZ
Anabilim Dalı
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
Savunma Tarihi
16.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
Sonuç
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Karar 3.
Aşağıda adı soyadı, Anabilim/Anasanat Dalı ve savunma tarihi belirtilen Yüksek
Lisans/Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girip düzeltme kararı verildiği sınav
tutanaklarından anlaşılmış olup, ‘’Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
38. maddesinin 6. fıkrası ve 51. maddesinin 7. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans öğrencilerine
3(üç) ay, Doktora öğrencisine 6(altı) ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar tez savunma hakkının
tanınmasının uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim/Anasanat
Dalı
110623101-Müzeyyen ÇELİK Türk Dili ve Edebiyatı
(Y.L.)
110623102-Serap AYGÜN
Türk Dili ve Edebiyatı
(Y.L.)
110623105-Ayşe AKDEMİR Türk Dili ve Edebiyatı
ÖRNEKKOL
(Y.L.)
100623001-Burçin
Gülçin Türk Dili ve Edebiyatı
GÜNER
(Y.L.)
130623116-Elif ALAKUŞ
Türk Dili ve Edebiyatı
(Y.L.)
110623110-Neslihan
Türk Dili ve Edebiyatı
KARACAN
(Y.L.)
110623113-Kazım AÇIKGÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı
(Y.L.)
060645001-Aliye
Hüran İlköğretim-Sınıf
YILMAZ
Öğretmenliği (Y.L.)
090650005-Onur AYDIN
İlköğretim-Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği
(Y.L.)
110635114-Tayfun YILDIRIM Tarih (Y.L.)
120612102-İsyan BOZKURT
İşletme- Yönetim ve
Organizasyon (Y.L.)
110613101-İlhan ÇETİNER
İşletmeÜretim
Yönetimi
ve
Pazarlama (Y.L.)
100674005-Ahmet UYAR
İşletme (Doktora)
110652108-Burçin BİLİM
Kamu Yönetimi (Y.L.)
120652111-Şenol
Kamu Yönetimi (Y.L.)
GÜNDOĞDU
110642105-Fatma YASSI
Sosyoloji (Y.L.)
110642110-Salih KALKAN
Sosyoloji (Y.L.)
110655112-Ali KAHYAOĞLU
İktisat (Y.L.)
110655111-Suna GÖZE
İktisat (Y.L.)
110655114-Ebuzer AKSEL
İktisat (Y.L.)
110655107-Ercan ŞENER
İktisat (Y.L.)
110607107-Gamze ÖRMECİ
Maliye (Y.L.)
110648101-Mehmet DER
Türkçe Eğitimi (Y.L.)
110648110-Erhan ERKUŞ
Türkçe Eğitimi (Y.L.)
080651009-Burak
Müzik (Y.L.)
SAĞIRKAYA
Savunma Tarihi
Verilen Ek Süre
20.06.2014
3(üç) ay
20.06.2014
3(üç) ay
20.06.2014
3(üç) ay
20.06.2014
3(üç) ay
20.06.2014
3(üç) ay
17.06.2014
3(üç) ay
17.06.2014
3(üç) ay
19.06.2014
3(üç) ay
27.06.2014
3(üç) ay
13.06.2014
23.06.2014
3(üç) ay
3(üç) ay
17.06.2014
3(üç) ay
13.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
6(altı) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
13.06.2014
20.06.2014
17.06.2014
19.06.2014
26.06.2014
20.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
3(üç) ay
Karar 4.
Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı belirtilen Doktora
öğrencilerinin Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanaklarının incelenmesi sonucunda; adı geçen
öğrencilerin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 5. fıkrası”
gereğince Doktora Yeterlik sınavından başarılı/başarısız sayılmalarına,
Öğrenci No
120694102
120674109
120674103
970672008
120674107
120674102
120674105
110695102
120695101
120695103
120695104
120680101
Adı Soyadı
İrfan ALADAĞ
Murat AYDIN
Mehmet FINDIK
Yalçın YALMAN
Tuğrul BAYAT
Onur KAFADAR
Adem BÖYÜKASLAN
Yüksel AKSU
Taner SARISOY
Selma DEMİRTAŞ
Ali Osman BİTKİN
Fatma GÜNGÖR
Anabilim Dalı
Tarih (Doktora)
İşletme (Doktora)
İşletme (Doktora)
İşletme (Doktora)
İşletme (Doktora)
İşletme (Doktora)
İşletme (Doktora)
Maliye (Doktora)
Maliye (Doktora)
Maliye (Doktora)
Maliye (Doktora)
İktisat (Doktora)
Sınav Tarihi
16.06.2014
19.06.2014
23.06.2014
23.06.2014
19.06.2014
10.06.2014
18.06.2014
26.06.2014
26.06.2014
26.06.2014
26.06.2014
25.06.2014
Sonuç
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarısız
Başarısız
Başarılı
Karar 5.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim/Anasanat Dalı belirtilen Yüksek Lisans
öğrencilerinin tez konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18.
maddesi” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim/Anasanat Danışmanı
Tez Konusu
Dalı
130607104Maliye (Y.L)
Doç. Dr. Harun Ege Bölgesi Belediyeleri Bütçe
Bekir TOK
CANSIZ
Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
ve Sosyal Bütçeleme
130607102Maliye (Y.L)
Doç. Dr. İhsan Serbest Meslek Kazançlarında
Mehmet
Cemil DEMİR
Mükelleflerin Vergiye Bakış Açısı
ULUFER
Çerçevesinde
Ampirik
Bir
Değerlendirme
130607106Maliye (Y.L)
Doç. Dr. İhsan Mükellefin Vergiye Gönüllü
Pınar
Bengi
Cemil DEMİR
Uyumunda
Sosyal
ve
KÖKLÜ
Demografik Faktörlerin Önemi
130607111Maliye (Y.L)
Yrd. Doç. Dr. Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan
Ayşe AYDIN
Ceyda KÜKRER
Vergi
Teşvikleri
ve
Karşılaştırmalı Analizi
130607114Maliye (Y.L)
Doç. Dr. İhsan Yerel Yönetimlerde Dışsallık
Fatma
Cemil DEMİR
Analizi:
Afyonkarahisar
DEMİREL
Belediyesi Örneği
130651101Müzik (Y.L.)
Yrd. Doç. Dr. Kütahya Merkez ve Dağardı
Osman
Fethi
Mustafa
Oner Türkülerinin
Sosyo-Kültürel
ARK
UZUN
Değişimler
Bağlamında
Karşılaştırmalı Analizi
120623110Emel ŞAHİN
Türk
Dili
Edebiyatı (Y.L.)
130623106Rabia ÖZTÜRK
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
130623104Cansu ORAL
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
130623110Bülent YAYLA
130623105Yunus ALDAL
130623103Fatih BOSTAN
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
ve Doç. Dr.
Abdullah
ŞENGÜL
Hacı Orhan
Kemal’in
“Bereketli
Topraklar
Üzerinde”
Adlı
Romanı ile John Steinbeck’in
“Gazap
Üzümleri”
Adlı
Romanının
Metinlerarasılık
Açısından Karşılaştırılması
Hacı Güleryüz Gazetesinde Edebî
Metinler -İnceleme, Çeviri Yazı-
Doç. Dr.
Abdullah
ŞENGÜL
Doç. Dr. Hacı
Abdullah
ŞENGÜL
Prof. Dr. Ali İrfan
AYPAY
Prof. Dr. Ali İrfan
AYPAY
Prof. Dr. Ali İrfan
AYPAY
İzzet Melih’in Sermed Adlı
Romanının Çeviri Yazı ve
İncelenmesi
Nâbî’nin 30 Gazelinin (1-30)
Şerhi
Nâbî’nin 30 Gazelinin (31-60)
Şerhi
Nâbî’nin 30 Gazelinin (61-90)
Şerhi
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin
1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120635119Kibar
DEMİRCİ
020623005Fevzi
KIZILGÖL
Anabilim
Danışmanı
Dalı
Tarih (Y.L.) Prof.
Dr.
Sadık
SARISAMAN
Eski Tez Konusu
Polis Nizamnameleri’nin
(1923-1938) Türk Polis
Teşkilatındaki Yeri ve
Önemi
Türk Dili Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Kutlu’nun
ve
İmdat DEMİR “Uzun
Hikaye”
Adlı
Edebiyatı
Hikâyesindeki
Sıfat
(Y.L.)
Unsurlarının İncelenmesi
ve Tasnifi
Yeni Tez Konusu
Türk Bekçi Teşkilatı
(1913-1938)
Abbas Sayar’ın “Yılkı
Atı” Adlı Eserinin Söz
Dizimi İncelemesi
Karar 7.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.06.2014 tarih ve 22702 sayılı yazısı
incelendi; Doç. Dr. Tevfik ERKAL’ın danışmanı olduğu Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Gülfer ÇALIK’ın, TÜBİTAK Projesi kapsamında Van ili ve çevresinde yapılacak olan
arazi çalışması için 11 Ağustos-04 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluk ve yevmiyesi TÜBİTAK
Projeleri bütçesinden ödenmek üzere görevli izinli sayılmasının kabulüne,
Karar 8.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 EğitimÖğretim yılı bahar yarıyılı vize2/final sınavı düzeltme notlarının aşağıdaki şekilde kabulünün
uygunluğuna,
Öğrenci
Adı Soyadı
No
100623014 Recep KILIÇ
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Osmanlıca
Manzum
Metinler
Prof. Dr. Ali İrfan
AYPAY
100623018 Pakize Seda
KÖKER
Osmanlıca
Manzum
Metinler
120661117 Özcan KILIÇ
Yöneticiler
İçin Finans
130661132 Hatice İLERİ
Stratejik
Yönetim
130694102 Talat KOÇAK
Türk Kültür
Tarihinin
Kaynakları
Not Değişikliği
GR(Girmedi) olan vize2 ara
sınavı notunun,
65(altmışbeş) olarak
düzeltilmesine,
Prof. Dr. Ali İrfan
GR(Girmedi) olan vize2 ara
AYPAY
sınavı notunun,
75(yetmişbeş) olarak
düzeltilmesine,
Prof. Dr. Mehmet GR(Girmedi) olan final
Kemalettin
sınavı notunun, 10(on)
ÇONKAR
olarak düzeltilmesine; harf
notunun FF olarak
girilmesine
Yrd. Doç. Dr.
30(otuz) olan final sınavı
Nilüfer YÖRÜK
notunun, 70(yetmiş) olarak
KARAKILIÇ
düzeltilmesine; harf
notunun BB olarak
girilmesine
Yrd. Doç. Dr. Cihad DZ(Devamsız) olan final
CİHAN
sınavı notunun,
65(altmışbeş) olarak
düzeltilmesine; harf
notunun CC olarak
girilmesine
Karar 9.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında, aşağıda isim listesi verilen
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin final sınavı maddî hata
düzeltme dilekçelerine istinaden sınav kağıdını yeniden inceleyen öğretim elemanlarının
raporları doğrultusunda düzeltmelerin aşağıdaki şekilde kabulüne,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
130661125 Mehmet
AYDIN
130661158 Mustafa
ÇAVDAR
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Not Değişikliği
Yönlendirilmiş Yrd. Doç. Dr. Kartal 60(altmış) olan final sınav
Çalışma
SOMUNCU
notunun 70(yetmiş) olarak
düzeltilmesine, harf notunun
YT(Yeterli) olarak girilmesine
İşletme
Prof. Dr. Mehmet 80(seksen) olan final sınav
Finansmanı
Kemalettin ÇONKAR
notunun 95(doksanbeş)
olarak düzeltilmesine, harf
notunun CC olarak girilmesine
Karar 10.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün
03.06.2014 tarih ve 1147 sayılı yazısı incelendi; Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı (ÖYP)
kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümüne araştırma görevlisi kadrosuna ataması yapılan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yatay
geçiş talebinde bulunan Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı programı 120623111 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe GÜNAY’ın yatay geçiş yapmasının uygunluğuna, özlük dosyasının
ilgili Üniversite’ye gönderilmesine ve kaydının silinmesine,
Karar 11.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Umut BAŞAR’ın
“Yüzbaşı İhsan’ın Kavâid-i İmlâ ve Tahrîr’inin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
120648104-Umut BAŞAR
Doç. Dr. Celal DEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Yedek Üye)
Tarih: 10.07.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 12(a). Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mustafa Abdullah KÜNDEYİ’nin Tez İzleme
Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
120694101-Mustafa Abdullah KÜNDEYİ (Tez İzleme Komitesi)
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Danışman Üye)
Prof. Dr. Yusuf SARINAY (Üye) (T.O.B.B. Üni. F.E.F.)
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ (Üye)
Karar 12(b). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Başak Nur ARASAN’ın Tez İzleme
Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
110674104-Başak Nur ARASAN (Tez İzleme Komitesi)
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Danışman Üye)
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK (Üye)
Karar 12(c). Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Öner BUÇUKCU’nun Tez İzleme
Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
120657101-Öner BUÇUKCU (Tez İzleme Komitesi)
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Danışman Üye)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI (Üye) (Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.)
Karar 12(d). Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Cenk ÇÖL’ün, Tez İzleme
Komitesi’nde yer alan Prof. Dr. Aytekin ALBUZ’un, sağlık sorunları nedeniyle Tez İzleme Komite
toplantılarına katılamadığından, Komite üyeliğinden çıkarılmasına, yerine Yrd. Doç. Yavuz
TUTUŞ’un atanarak Tez İzleme Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 56. maddesinin 3. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden yeniden
oluşturulmasına,
100656201-Cenk ÇÖL (Tez İzleme Komitesi) Önceki
Prof. Ahmet Bülent ALANER (Üye)(Anadolu Üni. Devlet Konservatuvarı)
Prof. Dr. Aytekin ALBUZ (Üye) (Gazi Üni. Eğitim Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf MİRİŞLİ (Danışman Üye)
100656201-Cenk ÇÖL (Tez İzleme Komitesi) Yeni
Prof. Ahmet Bülent ALANER (Üye)(Anadolu Üni. Devlet Konservatuvarı)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf MİRİŞLİ (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ (Üye)
Karar 13.
Öğrenci numarası, adı-soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisine,
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 10. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen süre kadar ek süre verilmesine,
Öğrenci No
Adı-Soyadı
070694001
Serap SUNAY
Anabilim
Dalı
Tarih (Dr.)
Danışmanı
Ek Süre
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ
6(altı) ay (3. ek süre)
Karar 14.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı 090674001 numaralı Doktora öğrencisi Soner ARSLAN 2013-2014 akademik yılı güz döneminde
Erasmus kapsamında University of Bremen’den almış olduğu derslerin intibakının İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.06.2014 tarih ve
21974 sayılı yazısı gereğince aşağıdaki tabloda açıklandığı şekliyle yapılmasının uygunluğuna,
DERS İNTİBAK TABLOSU (Soner ARSLAN)
University of Bremen Almış Olduğu Dersler (Önceki)
Sıra
No
Dersin
Kodu
Kredisi
Dersin Adı
T
1
Thesis Study
U
Başarı
Notu
E
30
Sufficient
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Doktora Programı Dersleri (Yeni)
Başarı
Notu
Kredisi
Açıklamalar
Dersin
(Harf
Dersin Adı
Kodu
Notu)
T U K
E
İŞL-809
Tez Çalışması
0
1
0
21
YT
Başarılı
İŞL-709
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
0
9
YT
Başarılı
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
609 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content