close

Enter

Log in using OpenID

DEDAŞ - Dicle Edaş

embedDownload
DEDAŞ
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR İL VE İLÇELERİNDE ŞÖNT
KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ, DİCLE EDAŞ MARDİN
İL VE İLÇELERİNDE ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM
İŞİ ve DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA İL VE İLÇELERİNDE ŞÖNT
KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ
YAPIM İŞİ İHALE İLANI
DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI
Madde 1 . İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler
İhale konusu 3 (üç) adet tesis yapım işinin ihale numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda
verilmiştir.
1.
İhale No
İşin Adı
: 10000425 / 150206 8
: Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Ve İlçelerinde Şönt Kapasitör Bankları
Tesis Yapım İşi
Tahmini Bedeli
: 361.344,14 TL
İşlerin Süresi
: 90(doksan) Takvim Günü
Son teklif verme tarihi ve saati (ihale tarihi ve saati): 18/02/2015 10:00
2.
İhale No
İşin Adı
: 10000426 / 150206 9
: Dicle EDAŞ Mardin İl Ve İlçelerinde Şönt Kapasitör Bankları
Tesis Yapım İşi
Tahmini Bedeli
: 3.495.203,28 TL
İşlerin Süresi
: 180(yüz seksen) Takvim Günü
Son teklif verme tarihi ve saati (ihale tarihi ve saati): 18/02/2015 14:00
3.
İhale No
İşin Adı
: 10000427 / 150206 10
: Dicle EDAŞ Şanlıurfa İl Ve İlçelerinde Şönt Kapasitör Bankları
Tesis Yapım İşi
Tahmini Bedeli
: 2.807.467,44 TL
İşlerin Süresi
: 180(yüz seksen) Takvim Günü
Son teklif verme tarihi ve saati (ihale tarihi ve saati): 18/02/2015 16:00
Söz konusu yapım işinin içerisinde kısmi tadilat işlerinin de bulunması, işin yapımı sırasında
belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi ve ayrıca uygulamada imar ve güzergah
değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle kesin projesi hazırlanması mümkün
olmadığından uygulama projesi ile ihaleye çıkılmaktadır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında
iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate
alınmalıdır.
İşin yapımında kullanılacak malzemeler işi yapacak firma tarafından temin edilecek ve bir
kısmı da demonte edilen malzemelerden kullanılacaktır. Malzeme listeleri ile kullanılabilecek
malzeme markaları ihale dökümanı kapsamında verilmektedir.
İhalemize katılıp katılmayacağınızı aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket
veznemize yatıracağınız (her iş için) 500,00 TL dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz email adresine gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecektir.
Madde 2- Tekliflerin sunulacağı yer,
a) Tekliflerin sunulacağı yer: 1.KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ
Tlf: 0412 251 21 35 dahili: 553 e-mail adresi: [email protected]
Cep :0553 569 42 41
2.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya elektronik postaylada gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar Dicle EDAŞ’ ın yukarıda belirtilen adresine ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınıp alınmayacağına Dicle EDAŞ karar verir.
2.3. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul
edilir.
Madde 3- İhale dokümanının kapsamı
3.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartnameler,
1) E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatlar ,
2) Diğer Teknik ve Özel Şartnameler (varsa) ,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar (Şartname eki liste),
d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (İhtiyaç durumunda dikkate alınacaktır.),
3.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Dicle EDAŞ ‘ın çıkaracağı
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Dicle EDAŞ tarafından yapılan yazılı
açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
3.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde
incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya
çıkacak sorumluluk İstekliye aittir. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.
3.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
3.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
3.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde alınmış, İstekli tarafından teklif
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.
3.5.2. İhaleye İş deneyimi bulunmayan Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisleri
mezuniyet belgeleri ile başvurabilir. (toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla
mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 160.000,00 (yüzaltmışbin) Türk Lirası olarak
hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.) Bu süre iş deneyimi bulunan
mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendisin son beş
yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50
ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının, ortakları tarafından ortaklık oranları ve
yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten
elde ettiği iş deneyim belgesi, sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını
sağlaması zorunludur.
Banka Hesap Numarası :
HALK BANKASI DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBESİ
TR89 0001 2009 3260 0013 0000 16
NOT: DEKONTA FİRMA ADI MUTLAKA YAZDIRILMALIDIR.
Madde 4- İşin yapılacağı yerin görülmesi
4.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve
taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin
sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
4.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak
malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda
maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü
durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
4.3. Dicle EDAŞ, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu
kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
4.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna
göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 5- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir.
Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,
d) Bu Şartnamenin (7.4) ve (7.5) inci alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi ,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, uygun belge,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
6.1.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
6.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
6.2.1- İş Deneyim Belgesi (Standart formlar DİCLE EDAŞ)
İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50’sini (yüzde ellisini) karşılayacak
şekilde, olacaktır. Ayrıca personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet
belgesi) verilecektir.
6.2.2-Anahtar Teknik Personel ve Taahhüt Edilecek Teknik Personel:
“İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler”
6.2.2.1- Teknik Personel Taahhütnamesi (Standart form DİCLE EDAŞ-/Y)
Teklif verilen her bir işe ilişkin ayrı ayrı Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
POZİSYONU
Şantiye Şefi
ADET
1
MESLEKİ ÜNVAN
Elektrik-Elektronik
Müh
MESLEKİ
ÖZELLİKLERİ
……………
- İstekli, sözleşme süresince, yukarıda belirtilen personeli çalıştırmayı taahhüt edecektir.
- Mesleki deneyim için; Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye
kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye
kayıt belgesiyle tevsik edilir.
- Şantiye şefinin, benzer işlerde toplamda en az iki yıl çalışılmış olduğu; iş deneyim
belgeleri ve/veya kamuda çalışmış olanlar için hizmet çizelgesi, özelde çalışanlar için ise
çalıştığı firmanın sözleşmeye dayalı benzer bir işinde çalışmış olduğunu ayrıca belgelemek
veya prim ödeme belgeleri üzerinde buna ilişkin bilgi taşımak şartıyla sosyal güvenlik
kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile belgelenecektir.
- Ayrıca personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi)
verilecektir.
- Taahhüt edilen teknik personelin belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir
belgelerin, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, 3 (Üç) gün içinde Şirkete sunulması
zorunludur.
6.2.2.2- Makina Teçhizat Taahhütnamesi (Standart form DİCLE EDAŞ-/Y)
- Teklif verilen her bir işe ilişkin ayrı ayrı Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.
6.2. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“(D) ELEKTRİK İŞLERİ”
I-GRUP : Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları (1-Enerji İletim Havai Hatları, 2Enerji Dağıtım Havai hatları )
II-GRUP : Yer Altı Kablolama İşleri (1-AG Kablolama, 2-OG Kablolama)
III-GRUP : Şebeke ve Tesis İşleri (1-Şalt Tesisleri, 2-Trafo Merkezleri ve OG
Kompanzasyon Tesisleri, 3-OG Dağıtım Şebeke İşleri, 4- (a) AG Dağıtım Şebeke İşleri, (b) Dağıtım Merkezleri ve Kompanzasyon İşleri, (c) -AG-Sokak Aydınlatma Tesisleri)
- işleridir.
6.3. İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine
uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla
mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 160.000,00(yüzaltmışbin) Türk Lirası(bu bedel her yıl
DEDAŞ tarafından güncellenebilir) olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak
dikkate alınır.(Örneğin: 5 yıldır mezun olan bir mühendis 160.000,00 x 5 yıl x 1,7 =
1.360.000,00 TL tutarındaki ihaleye girebilir.) Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve
mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın
beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%
50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
Madde 7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilir.
7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Şirketin yetkili personel
tarafından “aslı Şirketçe görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 8- Teklif ve sözleşme türü
İhale konusu işler için, keşif icmallerinde belirtilen ve işin yapımı sırasında ortaya
çıkabilecek yeni her bir iş kalemi içinde geçerli olacak olan uygulama yılındaki (2013 yılı)
TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabında (Tüm Yıl Geçerli) yer alan birim
fiyatlar üzerinden indirim oranı olarak verilecektir. Keşif İcmallerinde yer alan kalemlerdeki
miktarlar üzerinden Teminatlar hesaplanacaktır.
Madde 9- Teklifin dili
9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.
Madde 10- Kısmi ve alternatif teklif verilmesi
10.1. Kısmi teklif verilmesi
Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
10.2. Kısmı teklife ilişkin açıklamalar
10.2.1. ──
Madde 11- Tekliflerin sunulma şekli
11.1. Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün
belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan
yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
11.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Dicle EDAŞ’a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
11.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ’a ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
11.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.
11.5. Şirket ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından,
tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 12- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
12.1. Teklif mektupları, uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
12.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
12.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların
tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
Madde 13- Tekliflerin geçerlilik süresi
13.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye
alınmaz.
13.2. İhtiyaç duyulması halinde Dicle EDAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda
belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, Dicle EDAŞ’ ın
bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.
13.3. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.
Madde 14- Teklif fiyata dahil olan masraflar
14.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,
sigorta, vergi, resim ve harç giderleri İsteklice teklif edilen fiyata dahildir.
14.2. İdari Şartnamenin (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya
da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da
farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma
Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Dicle EDAŞ tarafından yükleniciye ayrıca
ödenir.
Madde 15- Teminat
Teklifle birlikte, teklif edilen toplam bedelin(Teklif verdikleri grupların tekliflerinin
toplam tutarının) % 3’ü (Yüzde üç) oranından az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.
İstekli firmalar toplam bedelin %3’üne karşılık gelen teminatı, Şirketin Mali işler
Müdürlüğü’ne makbuz karşılığı emanet edilmiş Türk Lirası veya son teklif verme (ihale)
tarihi itibariyle en az 90 (Doksan) takvim günü süreli banka teminat mektubu olarak verebilir.
Geçici teminat, sözleşmesinin imzalanması ve kesin teminatın alınmasını takiben iade edilir.
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 10 (on) oranında, süresiz kesin teminat alınır. İhale üzerinde kalan
Yükleniciye sözleşme davet yazısı yazılıp, sözleşmeye gelmediğinde geçici teminatı irad
kaydedilir. Şirketimize vereceğiniz teminat mektuplarında aşağıdaki ibarenin tam ve eksiksiz
olarak belirtilmesi gerekmektedir.
“ Yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize
nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle
birlikte ödeyeceğimizi taahhüt ederiz”
Madde 16-Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, her bir iş için ayrı sözleşme
düzenlenecektir.
Madde 17- Şirket gerek gördüğü durumlarda İsteklilerin eksik belgelerini
tamamlatma veya istememe hakkına sahip olduğu gibi 2.bir teklif alma, açık eksiltme
veya pazarlık yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla İhale tarihinde Şirketi Temsile yetkili
kişinin bulunması zorunludur. Şirket yetkilisi bulunmayan firmalardan 2.bir teklif
alınmayacak, açık eksilme veya pazarlık yapılmayacaktır.
Madde 18- Sözleşmeye Davet
18.1-Alınan Teklifler Şirket tarafından değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan
istekli iadeli taahhütlü mektupla, kargo, faks, elektronik posta yoluyla sözleşme imzalamaya
davet edilecektir. İstekliye belirtilen yollardan biri ile gönderilen davet ulaşmış sayılacak,
davetin ulaşmadığını ileri sürmeyecek ve bu hususta hiçbir hak iddia etmeyecektir.
18.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Dicle EDAŞ tarafından da tebliğ
edilebilir.
18.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairelerine borcunun olmadığına ilişkin belgeleri, ilgili
mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak vererek sözleşmeyi
imzalaması şarttır.
Madde 19- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
19.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 6 ıncı
maddesindeki belgeleri ve kesin teminatı idari şartnamenin 36.2. inci maddedeki süre içinde
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici
teminat iade edilecektir.
19.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
19.3- Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte veya
dilediğine vermekte serbest olduğu gibi en düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi
kabul etmek zorunda değildir. Şirket, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Madde 20- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR (TEKNİK)
1- OG Dağıtım Şebekelerine minimum 100 MVAr kapasitör kurulumu ve devreye alma işlerini yapmış
olmak.
2- İş kapsamında kullanılacak malzemeler, teknik şartnamemizde belirtilen özelliklerde olmalıdır. Bu
techizatların marka ve modelleri beyan edilmelidir. Tüm teçhizatlar ile ilgili katalog, sertifika ve tip
test raporları ihale teklif aşamasında şirketimize sunulmalıdır.
3- Kapasitör fideri olarak kullanılacak kesicili hücrelerde kullanılacak kesicilerin kapasitif kesme
özelliği olacaktır. Tip test sertifikaları ile belgelenmelidir.
4- Mühendislik hizmeti kapsamında Teklif veren firmanın teknik kadro yapısı; saha montajları
haricinde, devreye alma, saha testleri, röle ve uzaktan haberleşme konfigürasyonları ile Mevcut
web tabanlı çalışan yazılımımıza entegrasyon işlerini yapabileceğini benzer işler ile belgelemelidir.
Yukarıda sayılı maddelerde belirtilen kalemler ile ilgili her türlü evrak ve doküman ihale
aşamasında şirketimize sunulacak, tarafımızca yapılan teknik değerlendirmede yeterlilik
sağlamadığı tespit edilen firmaların ihaleye verdiği teklifler dikkate alınmayacaktır.
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
[Muhatap Dicle EDAŞ]
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
Şirketinizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri ihale dokömanı
ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı
olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, mevzuattan
kaynaklı yükümlülükleri, ihale dokumanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde; geçici
teminatın tazmini ve/veya gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto
çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Şirketiniz
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları ile
tedbir kararları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal
ve gecikmeksizin Şirketinize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına
taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …../…../…. ‘ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.
[bankanın adı]
[bankanın şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT:
1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına
yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası
cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
------------------------------------------------------------Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2
4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih , idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir
tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir
1
KESİN TEMİNAT MEKTUBU
[Muhatap Dicle EDAŞ]
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
Şirketinizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri, ihale dokümanı ve
sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı
[kesin teminatın tutarı]………..1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü ve
sorumluluklarını Kanunlar ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı] ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları ile tedbir kararları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk
yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[bankanın adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve
hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ ’ tarihine kadar
geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde
bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT:
1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına
yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketinin mali mevzuatı gereği ancak Türk
Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı
tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
------------------------------------------------------------Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2
Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak
Şirket tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content