resim yarışması 19.02.2015 15:13 - erzurum

T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGJ
IlecMilliEgitimM的Hrt1時ii
Sayi:29254301/310/1877439
19/02/2015
Konu:ResimYarlSmaSl
……MUDURLUKLERiNE
ASKALE
iIgi:ilMilliEg証mM融rl蝉nm16/02nO15tarihlive1697625saylilyaZul.
ilgi yazl ekinde bulunan,M冊 Egitim BakanllgI ′remel Egitim Genel
Mud証1堕nnmMGelecegimizinG6zuyleGnvenilirGlda−UlusaiCocukResimYarISmaSl当Ie
ilgili yazIIaniliiikte gonderiImiS01up言1gi yazlOkulunuz2−3ve4S…f6grencilerin
katIIlmlnl Saglayarak okul komjsyonunca secilecek uc eserin en gec迫MaylS塑壁
Carsamba蝉niimesaibitiminekadarm組diir圃師miizcg6mdcrilmesihususunda:
BilgileriniziVegereginiricaederim・
KezzibanBITLISLI
MiidnrV.
EKLER:YazIVeSartname(6Sayfa)
DAGlTlM:
ilkokulMnd帥Inklerine
YenlMah HOkumetKonagIKat3Askalc
EicktTOnlkAg wwwmebgoYlr
e−pOSta adsoyad@mebgovtr
BIJeVrakguvenilelektronlkimZa−ieimZaianm函「
Ayrln仙bLlgll…MusaD田BASIvHKl
lel(0312)XXXXXXX
raks(0312)XXXXXXX
T.C,
ERZURUMVALILIGI
IIMiiliEgitimM的鉦i晦紅
Sayli67269960/310/1697625
16/02/2015
Konu:ResimYarISmaSl
…‥KAYMAKAMLIGINA
(IlCeM冊EgitimMudnrlugti)
MilliEgitimBakanhg「remelEgitimGenelMudur1時inun’iGelecegimizinG6zuyle
GnvenilirGlda−Ulusa190CukResimyarlSmaSlilileilgilill/02/2015tarihVe150−65say−ll
ya2−1anveekindeallnanyanSmaSartnameSiilisikteg6nderil…Stir・
S6z konusu yarlSmayailCenizdahilindeki resmive6zeIilkoku12.−3.Ve4.sinlf
OgrenCilerininkat−1−mlarInmSagIanarak komisyonlarlnlZCaherdaldansecilecekilk的eserin
en geCll MaylS2/2015 tarihine kadar Mudnringumiize g6nderilmesl gerekmektedir.
Zamanlndag6nderilmeyeneserlerdegerlendimeyeallnmayaCaktir
Bilgllerinize Vegeregini rlCaederim.
SamihKIR
Valla.
MilliEgitimMudnrYardlmCISl
EKLER∴
1−YazlVeSartnamesi(8sayfa)
DAGITIM:
20119eKaymakamllglna
YOnellmCad ValiiikBlnaSIKat4YakutiyC/ERZURUM
E−MaIl temelegitim25壁かlebgovtr
ElektronlkAg h叫//crZurummebgovtr
Ayrlnt−iibligllClnlrtlbat VHKIcKAl,LAN
Icicfon(0442)2344800−113
raks(0442)2331032
BucvrakguVC面e−cktronlkimZaI−eimZalanmlStirhや′′evraksorgumebgovtradresinden5366−deOfL36ba−95d口142kodulietey−tedlleb−1−r
T.C.
MiLLiEGiTiMBAKANLIdI
YenilikveEgitimTeknoiojiIcriGenelMud臨1時ii
Sayi:88013337/821.05/1501658
11/02/2015
Konu:ResimYarlSmaSl
..…VALILIGINE
(IIMilliEgitimMnd貼rl鴫u)
llgi:Glda,TarlmVeHayvanclllk BakanllgrnlnO6.02.2015tarihlive69682986.821.05/633
Saylll yaZlSl.
Glda,Tarlm Ve Hayvanclllk Bakan嶋l Egitim,Yayrrn ve YaylnIar Dairesi
BaSkallgrn−n,T血kiye geneIinderesmive62eltumilkoku12,3,Ve4.slnlf6grencilerine
y6nelik ●●GcIcccgimizin G軌道yle Giiveniiir Glda−Uiusal Cocuk Rcsim YarlSmaS1−1
duzenlemekistediklerineiliskinyazlVeekleriincelenmlStlr.
S6zkonusuetkin鴫in;TurkiyeCumhuriyetiAnayasasI,M冊EgitimTemelKanunu
ile Ttirk Milli Egitiminin genel amaclarlna uygun Oiarak言Igili yasal duzenlemelerde
belirtilenilke,eSaS Ve amaClara ayklrlllkte*iletmeyecek Sekilde,denetimleriilgiliokul,
il/ilCemilliegitlm mndurlnkleritaranndangereekleitlrilmek nzere,g6r説1周ukesaslna g6re
yapllmaslhususundabilgilerinizivegereglniricaederim・
DincerATES
Bakana.
GeneI Mndnr
EKJlgiyazlVeekleri(5sayfa)
(YazleklerlneYEGTTEKimhttp//yegltekmeb.govtr/www/yarisma−duyurularl爪ategorl/18
SayfaslndanulasablllrSInlZ)
DAGITIM
Ceregj:
Bilgi:
B Planl
TemelEi担imGenelMudurlugn
OzelOgretimKurumlarlGenelM同山1鴎u
Glda,TarlmVeHayVanClllkBakan鴫l
Egitim,YaylmVeYaylnlarDaireBaik・
KonyaYoluOzerlYEGliEK/ANKARA
EIektronIkAg wwwmcbgovtr
yegltek@mebgoVtr
YEGllEKB−18−YaSarSAHIN(BirlmKoord)
iei(0312)2969440
P叩C蘭Igi間ノBILGIN
Icl(0312)3136555/13
BuevrakguveniieicktronikimZalielmZaianmiStir
hltp//eVraksorgumebgoVtradres…dcn8375−8de0−3300−af6e−C909koduiieteyilediiebilir
T.C.
GIDATARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIGI
Egitim,YaylmVeYaylnlarDairesiBaSkanllgl
要具pO
、主や)r
l、}
Sayl:69682986・821・051もつつ
Konu:GelecegimizinG6狐yleGuvenilirGlda
(2.UlusalCocukResimYansmasl)
Cら∴/02/2015
剛欄
06022015−633
EYYDB
MILLIEGITIMBAKANLIGlNA
(YcnilikveEgitimTeknoIl蘭eriGcnelMud的1噂u)
Ilgi:30/10/2012tarihliveB.08.OYET.0.06/821.05/137291sayIllya.nnlZ.
Ulkemizde genC neSillerin slm創menrenkliicehginibamdlram reSim批k:hnden glda
gtlvenilirliginedairbilgivebirikimIerini,beklentivehayallerjniyarLS‘tabiIccekleribirpaylasmn
platfbmuolu軌urmakvcb6ylecckamuoyundagldaguvenirligiileilgili細klndalIklarlgelistimek
amaclyla,Bakanl蘭nlZi軸r圃ndeilkoku12,3、′e4・Slnlfdgrencileriicinorganize∴edilipilgi
yazmlZla uygualmaSlnaizin verilen“Getec噌im助GBz砂Le GG朋描′鋤−Ul〟SaICbcuA
ResimItlnSmaSI”nlnind2012−2013egitimegTetimdenemindegcrtekle函hlmistir.
Toplam 80.0006grencinin yanStLgI Ve27 Ara撮 2013 taLrihinde Glda Tarim Ve
HayvanclllkBakanlSaylnMehmetMehdiEKERl’eMilliEgitimBakamSaylnProf・Dr・Nabi
AVCl’nlnkatlllmlarlile gerCekle諦rilenlansman 6reniyle kamuoyu gundeminetaSlmlS OIan
YarISmanln2014−2015eg証m6gretim d6neminde de gerceklet:tirilerek gelenekselbir yaplya
kavutumlmasllCinhazlrllklarabaslanmlSVeSPOnSOrS6zlesmesiimzalanmt*lr・
Sekt6min‘tatl’’kumluslamdan‘‘mrゆeS幼EI,Gldaj池rIの′iciLerlVetheticiJerIBirligi
作ETB毎)’’sponsorl undayapllacakolan2・UlusalC00ukResimYarlSmSlnailiskinyarlSma
やrtnameSiiIeyar,叩aa塙6m噌iekteg6mderilmckleolup,BaI舶Lnl画nlZabaB面IM融踊klerine
gerekliduyuruntmyapllmaslhususunda;
Bilgilehnizivegereginiricaederim・
Eki.!.Ya埠のaSamamesi(jSaym)
2.AnSOmegi(2Adet)
)
14321∫l
!、Cd,kC丸Bぉ血C高利・‰kNoIOPk14Y MかlANKARAA)動画IIbゆ A ASIKO(〕12)逗74500ー31jei55Ii25FdQ〕録8I40
書中着]二両血管重的mp虻動血pt■ui、nrhu,“東回章nY〃
GIDATARIMVEHAYVANCILlKBAKANLlcIII・VLUSALCOCUKREStM
YARISMASlSARTNAMES重
MADDEl−YARISMANINKONUSUVEAMACI
Glda,Tanm ve Hayvanclllk Bak nlLgl taraflndan yuTt genClindeilk6gretim
6grencileri araslnda‘‘Gelecegin Gezuyle Gtivenilir Glda““konulu Odnllu resjm ymlimaSl
dilzenlenmektedir.
・ Guvenligldaya dair cocuklann hayallerinireslm araCll蘭yIa g6rselbir sblene
denus rccckyansmayla6zelliklegeleceginbireylerioIacakcocuklammlZdabukavramaden撮
bilincvefarklndallkyaratllmaslhedeflenmektcdir・
Turkiye’degenCneSilleringldagilvenirliginedairbilgivebirikimIcrini、beklentive
hayalIerini yansltabilecekleri bir payIaSlm platfbmu oi華turarak glda guYenirligiyleilglli
farklndallklangeliitimekplanlanmaktadlr・
YarlSmaSOnunda81ildedereceyegIrenreSimlerdenolu押ngeZiciserglnint血I
Tnrkiye’yidolasmaslhedenenmektedIr・
MADDE2−YARtSMAYAKATILIMSARTLARI
Yultgenelindebulunan6zelveresmiilkOgretimokullmnln2−3−4・SlnlfOgrencileh
buyarlSmayaka血bileceklerdir
O宮rencileryarlSmayayalnlZbireserilekatllabilir・
MADDE3−ESERLERDEARANACAKSARTLAR
HeregrenciyanSmaya、daha6ncedenherhangibiryarlSmayakatllmamlSl(bir)
esenylekatllabilir・
Yansmdakullm11ac水resimtc田giserhs血r・
YanSmayagenderilenresminarkasayねsma鱒rencininadl,SOyadl,Okulu,SInln.
okulnumarasl.bulunduguiL/ilceokuladl.Okultelefbnnumaras−bilgiIerininbulunduguyanSma
ctiketiyapl釣れlacaktlr・
MADDE4−YARJSMANINUYGULANMAYeNTEMi
・ Yanimanlnduyurulmaslnay6nelika的er,Glda,TanmVeHayvanclllkBakanlLgl
tarahndan bastmlarak 81II Glda Tanm ve Havvanclllk Mudtirluklerine g6nderilmesi
Sa軌macaktlr・
llGldaTanmveHayvancIllkMnd嗣ukler同eiSbirligihalindeilMiIliEgitim
M的url撮leri6zeIvcresmiilk6gretimokulIarlnabuanslerig6mdererek yanSmanlnduyumsu
yapllmlSOlacaktlr.
Rcsimler,encelikle okullardaResim Ogretmeninin baSkanlrglnda en az3(uc)
6gretmendenolusmbirkomisyoncadegerlendirilerek、Okulutemsilen・dereceyegiren3(鴫)resim
I19eMilliEgitimMud餌luklerineg6nderilccektir・
IIceMilliEgitimM的thl撮Ieri.KultttrKomisyonumaJ高畠iileseGileneniyi3(uc)
resim,11cc’yitemsilenllMilliEgitimM融nrI撮Ierineg6nderecektir・
IIMⅢEg誼mMudumklerideKulturKomisyonumarifetiilesecileneniyi3(H.)
resmiil,itemsilenAnkaraGldaTarlmVeHayvancl撮Bakanhgl’nagOnderccektlr・
・ilM捕日時itimM同軸批IeriKu栂rKomisyonumarifetiilesecilen蛤tcmsil
edebilecekeniyi3(uc)resimaJrgtSIndanT皿kiyebirinc吊kinci,母mc鵬rivesponsor6ze16d軸
almayahakkazananI℃SimlerAnkara’daoIuStumlacakkom−SyOn aJanndanbeiirlenecektir.
● YanSmayaVeriIccekolaneserlehnboyutlan35X50cmebadlndakaglda(resim
kagldl,fbnkartonu、CanSOn、bristoIvb.)olacaktir,
YamSmayaeSerVereCekolan6grenciler,kendianlatlmbicimierine∴uygunpaSlel
boya、Sulu boya、guaj boya,akri撮boya,gaZll kalem,kolai(ylrtma−yapImma)teknigi
kuilanabilirler.
Eserler;Sergilcnmeyehazlr.arkaklSmlndadoldumlup.imzalanmlSektebulunan
kallllmfbmuyapl担nlarakgenderilmelidir・ResminenundehicbiryazIVeibareolmayacaktm
Ilbirinci言kinciveucmcusuOlarakseGilenresimlerGlda、TarlmVeHayvancIllk
BakanltgI−Egitim.Yaylm Ve Yaylnlar DaireSi BaSkanlIglna g6nderilecektir.BaSkanllgLmlZCa
OluSturuanj融taranndanTurkiyebirinc吊kinci,uGmCuSuVeSImnSOr6zel確聞ualmayahak
kazananolanresimlerseCilccektir.
・ YanSma;Secici Kurul Uyel〔壷ile birinci derece yaklnllklan olanlar drilnda、
Bakan鴫1mlZmerkezvetaSra6rg鵬9aIIanlarIdahil,TⅢklyeCumhuriyetiuymkluyasayantnm
egrencllereaClktlr・
11MilliEgitimMud肌蹴kleriaraclltgIyIagenderilmeycn、11cc,eIllerdekuruIan
komisyonlarladegerlendirmedesecilmeyenresimler.GldaTarlmVeHa)′VanClllkBakanI一g:nda
yapllacakjuridegerlendimesineallmayaCaktlr、
YanSmaileilgili tum merak edilen konulan言rtibaladres−teleIbn numaralarlnl
http誰arim・gOV血Vehttp‥//setbir・Org工radreslerindendetakipedebilirsiniz
MADDE5_MERKEzDEcERLENDiRMEKURULU
Glda,Tanm ve Hayvanc面k Bakanllgl‘Gelecegimizin Gezuyle Gnvenilir Glda Resim
YarlSmaSISeticiKumluaSagldaisimleribelirtilenuyelcrdenoruSur:
章Glda,TarlmVeHayvancIIlkBakanllgl−Egitim,YaylmVeYaylnhrDalreSiBask nllgrnl
temsilen3kiSi
章Glda.TanmveHayvanclllkBaanllgr,GldaveKontroIGeneIMud航Ingu’nutemsilenl
kisi
◆YaklnDoguGzelSanatlarFakultesiDekanlProf・Dr・l増山LrCanAkyuz
tSETBIRtemsilcisi2k雨
tSckt6rieilgiIiSTKtcmsilcisi
DegerlendimelOplantlSlicinyeterlisay−daSeciciKumlUycsibulunmamaslhalinde・Glda
TammveHayvanclllkBakanllgmCayedektiyecagIrllab臨・
MADDE6_JURiDEdERLENDiRMESi
Secici Kuml.2015yll一 …/……/・・・tarihinden Ankara’daIOplanarak
degerlendimeyapacaktlr・
・ J誼butoplantldaTurkiye12言・VeSpOnSOr6ze16d胡ualmayahakkazaImn
rcsimIeriklirler.
MADDE7−6DULLER
G−da・Tanm ve Hay、・anCIIlk BakanI−gl−Eg高m Yaym Ve YaylnLar DalreS!
BaSkanllgltaranndan.6dmledegergdlillen2T31・Slnlf6grencilerineもdullerveba簿nbdgelen
・ TurkiyegenelindcBirinci・lklnCi・U担CuVeSP。nSOr6zeled踊almayahak
kazananresimlerAnkara、dayapllacakbirorganZaSyOnlakamuoyunaduyurulacak・Or an一乙aSyOn
WEBTARIMTV’dencanllQla.rakyaylnlamcaktlr・
Herildedereceyeg腫nl、inci、2,nc−Ve狙nc櫨yarlSmaClya6d謝、・eriimekkaydlyla
toplam243kisled酬end誼Iecektir・
SETBIRteLranndan,81最n;
Birincilerine.●SamsungT230Tablet+16GBHanzakartl+Kl博’.
ikincilerine、‘SamsungT230Tablet’、、
Ucnc慣lehneise.‘SamsungDV150FFotografMakinesi’’vertkcektir
SIRALAMA 電ETナT
BihncilikOd鮒u
泌6
磐鳩D
ラ7V誦C#3
血inciliedmu
O型nc融k6d軸心
F
&ツ
&ニWH
FWH
ウ
dt"
ラ7V誦C#3
ラ7V韲ィ
Tdrkiyebihnci畦iediilu
T臨kiyeikincil慮るdi蘭
T甑kiye 鴎mC掴蝉 ed融u
Ec
S
(,ァ&
'F
f
fニ襷
貶
&ニWB
F
w&
跏Fヨ&Vツ
ルz跏F
&
TOPLAM SAYI(Adet)
カ
F
h
'F
「
エカニニヌ"
塔
"
ヨ
Vニ
カ匁W6ツ
rleneccktir 鳴
ニV觀6VキF
81
81
rlcnecekIir 鳴
R
塔
塔
81
il
l
1
SponsorOzelOd洲I∴匡bonsortarafmdar日光l 冓rlenccektirll
TOPLAMODUL
劔247
. sETBIR taranndan,dereceye giren tum Ogrencilere(243 kim’e)SETBIR
mnlerindenolu利一mnsepctihcdiyced−lecektir・
8日IdedercceyegirenOgrencileraraslndansecilecekolanbir6grenciyesponsor
Oze16d血uvemcccktir.
T的kiyerinci,2・ncive3・血CuJerivesI)OnSOrezeledumkaza一一anegTenCiler
Ankara・dayapllacakolaJ自覚In白6reninebir(1)velisiveOgrelmeniesiigindekatnImhakklnaSahip
olacaktlr.
YarlSmamntOmorganizasyongiderisponsornmataranndankarSllanacakt−r・
TAKVIM
GenelhatlarlylaiSplamSeyledir’
BaslnDuyurusu−SUBAT2015
Yanimametinlerlninokullara86nderilmesi・egrenc−lereduyumlmasIVeyarISmanln
ba函111masISUBAT2015
OkullardandereceyegirenresimlerinllvellceMiIli睡諦mM融nrI撮Iehneleslim
edilmesi27NIsAN−01MAYIS2015
日ve時eMilliEe直mMudurluklerindekumlankomisyondail、・C的eLerdeBirlnCi.
Lkincive鴫unculerinsecilmesiO4・08MAYIS2015
Merkezil,eiLcelerdedereceyegirenresimlerinllMilliEgitlmM的山嵐lerine
g6mderilmcsil1−15MAYIS2015
11M細 Egilim Mud同撮Ierinde kumlan komisyonlaII Birinci、ikinci ve
l巧mcti長rinSecilmesi18−22MAYIS2015
・ ilIerdc dereceyc giren rcsimlcrin Glda,Tanm ve Hay、′an撮Bakanll虹Ee両m・
YaylmVeYaylnlarDairesiBa氷anllglnagOnderilmesi25−29MAYIS2015
111erdendereceyegirenresimlcrinGJda、TaI’一mVeHayvancl撮Bakanlrg,−Egllim.
YaylmVeYaylnlarDairesiBaSkan鴫mdaT臨kiycb−rinci,lkincive棚nc鵬r同esponsorOzel
確聞almayahakkazaI−anreSimlerinsecilmesiveilanedilmesi2015ylll
Od榔erinverilmesiEYl.OL・EKIM2015ylll
TEL由HAKKI
・ YarlSmaSOnundaed融alaneerveyaeserler,b撮untellfhaklaLnylaGlda,Tanmヽ′C
Hayvanclll BB anl淘LtaJlaflndallSatlnallnmlSgibiiSlemg6mr・GIda,TammveHayvanclllk
Bakanllgl&ml almlS ya da sergilenmeye deger bu山mm eserleri.etkinIiklerinde,e egitim
faaliyetlerindea塙katalog.bro担rvb・herturrutanltlmmalzemelerinde5846saylllFikirveSanat
Eserlen Kanununm(FSEK)ilgilimaddelerinde tN:l証Ien詳kilde言直me,COgaltma−yayma・
temsil,一iaret,SeS Veya gOrmtu nakline yarayan araclarla uJlmmaileIim hakklnln yanlS−ra
sergilemekvc6dulaaneserlerinbaikakamukurumlannadevremekuzereherhangibirbcdeI
6demeksizin勤hipolacaktlr・
Od親almayaVeyayLnlanmayadegerbulunmyaplllarGlda,TarlmVeHayvancl1−k
Bakanllgl−E岳諦m、YaylmVeYayInlarDairesiBaskan鴫larかindekalacak・eSerSahibininismi
belirtilmekkaydlylaYeBaskanizniyleSETDIR鉦masIWet,Sitesindc・hzlrla、・aCaklar−takvim・
poster,album.katalog・anS、bro雷ti,・Iinct・dergl・btilten・Vb・CallSmalardakullammhaklannasahip
olacaklardlr.
ESERLERINiADESI
YanSmayateSlimedileneserlertniadesiyapllmayacaktm
DlcERHUSUSLAR
KatlllmfbmlanveSartn餌leIerllMilliEgiIimM的u撮klerl,OkullardanvcayrlCa、
BakanlrglmlZWebsitesiw.tanm・gOV証adresiduyu…larb61tImtlndcntemin、・etakipedilebilir−
Glda,TanmveHayvanclllkBakanllg16dnIalanvesergilenmeycdegerbulunan
eserlcnymieindcveyurtdlSlndasergilemchakkmasahipolacakllr・
・ YanSmayakatllanbutun6grencile=′eegrencivelilerらbuSamameh撮umlcrini
kabulemlSSaylllrlar・
Samamedel鷲lirtilmeyen hususlarda veya tereddut haiinde Glda・Tarlm Ve
Hayvanc高kBak nIlglnlnkararIangecerlidir・
KATILANTOMOcRECILEREBASARJLARDiLERiz…
!RTIBATADRES:GIDATARIMVEHAYVANCILlKBAKANLlct
EgitimYaylmVeYaylnlarDairesiBaS anllgl
ivedikCaddesiBaIlkacllarSokakNo:10
Ycnimahalle/ANKARA
TEMASKIsilLETisiMBiLGiLERl:
L FilizBILGIN 03123156555/137−鮎Z・biIgin@tarim・gOYtr
2,TugbaTEKBAS O3123156555/120−tugba・tekbas@tarim、gOV・tr
悌却e
・由銑部面か
u醐− ̄ヽ′
蒜諏訪
一 一 l _
血okui23ve4SIm航Ar的ResimYa噂m狼−
81il・in
Biri耽isi博
Tt州ItPC(Hof伽hm+kI周
ikinciSi砂丁州olpC
明証C軸砂Foto的fM蘭neSi
hpiam24〕如ct敬iu同criieceklIr.
閏
碩\
小\いJM” 册 稗
;_㌶: 鰯蕗\イ食.
/分
ヽ ヽ
SoNeASV陳J
O間中Sl時
De,eCeyCgirelltum鴨rencIIereSETBIRurOnsetlhedlyeed∼Iecc tlLGuYemlII・Gldave
k細面mkosuIl狐1IleIigIli他m瓦t糾ia博IiGIdamimVeHayv紬C冊湘du蘭博kIerI恨
OkuImud朝凪I撮kr一mdenul鈍ab最高…∼・Ayr一m(−lib蘭中れ、、、、、、∼…、_一、、1r