close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
MU~
T.e.
vALiLici il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 47339225/330/2676852
Konu: AntrenoriUk Kursu Hk.
11/03/2015
............................... .KA YMAKAMLlCiINA ilye Mil!i Egitim MUdLirlUgli
................................... MCDLJRLOCiONE ilgi : Genylik Hizmetleri ve Sporil MLidurlUgu'nun 09/03/2014 tarih ve 745 saYl1I yazlsl.
Turkiye Satrany Federasyol1u Ba~kanltgmca 18-22 Mart 2015 tari h leri arasmda 1.
Satran~ Yardimci Antrenorliik Kursu ayllucaglyla ilgili Genylik Hizmelleri ve
Spor iI MUdUrlUgU'nUn yazlsl ekte g6nderilmi~tir.
Kademe
Ekte
gonderilen
yaZl
dogrultusunda
kursa
katillmm
sagJanmasl
kurumunuzlokulunuz personellerine gerekli duyurunun yaptlmasl hususunda;
i<;in
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
il Milli Egitim MlidUru
Ek: 1 Yazl (2 Sayfa) DagltJm: ilye Kaymakamltklan TUm Okul MUd. Bu evrak gOvenl1 elektronik lmza lie ImzalanmlStJr hnpiievraksorgu.meb.gov.lr adresmdenOb89-7f9d-J8db-geOf-40ed kodu lie len eddcblllr
T
FAXlEYIO'
MtJS VALiLiGi
Gcn<;lik Hizmctkri vc Spar II MUdlirlilgLi
SaYl
Konu
: 80863368/~ S: Antrenorllik Kursu Hk.
Qi.l03J2015
iL MiLLi EdiTiM MUDURLUduNE
MUS
iIgi: 05.03.2015 tarih ve 2685 say til Tlirkiyc Satran<; Fcdcrasyollll Ba:;;kanllgJ'nm yazislo
tJgi yazl geregi ilimizde TLirkiyc Satran<; Federasyonll I3a~kallltgl'nca J 8-22 Mart
2015 tarihleri arasmda I. Kademe Satran<; Yard1l11CI AntrenorlLik Kursu a<;i1acaktlr.
Kurs hakkmdaki bilgiler ekte olup soz konusu kursa katlilmm saglanrnasl arnaclyla
kurumunuza ait merkez ve il<;elerdeki okullarda gerekli duyurunun yapllrnasl hususunda:
Geregini arz ederirn.
Ek: Ilgi yazl (2 Sayfa)
irtibat ve AyrmtJh Bilgi ic;in:
KaS1ID DEMiR<;iN
Gsm No: 0533 23642 85
Web: http://mus.tsforg.tr!
Adres: iSlaS\()11 Caddc" 7.al'cr \1all 4'11 ()O! 'y111~
Tel (043(,)2161141--42 <> Flllis101J6)2J6 II 44
\\dl 11\\pJ!ll\u, gsh.gO\ll
<>
l)\lhiIi122+hrll.Al~c,!';;cj'
l<>Posta" Il1U :;;g:;'1111;19---'.!L_llqLJlli1il-,- t;1Jl11
12\l-Hamulillah Kardll~iSp()f ~h "Ad
()Hhili
·~f')ILtJJ.:...J
.if.lel
TuRJdYESATRAN~FEDERASYONU BA~KANLIGI r-
SAYI ! TSF / 2- G D
KONU: 1. Kademe YanhmCI AntrenorliikKW'SU
05/03/2015
GENf;LiK HizME1LERi VE SPOR iL MUnURLO(;UNE
MUS
llgi : 17.02.2015 tarib ve 508 saYlh yazmlZ.
tlgi yazmlzla istemi~ oldugunuz 1. Kademe YardlmcI Antrenorliik kursunun 18~22
Mart 2015 tarihleri arasmda merkezde a91lmastnda herhangi bir sakmca bulunmamaktadtr.
Soz konusu kursa e~itmen olarak K~lm DEM1R<;!N(Mu~) federasyonwnuz
taraftndan. gorevlendirilmi~tir.
Bilgilerinize ve geregini arz ederim.
~ Kurs
TORKlvE
Evraklan Listesi
$
BANKASI
Ftv:ti P~a Mah. Sehit YlI$8r Akan$d Sok. No: J Kat 6 ( 07.gtlnet I; Merkcl..i ) 06Q60 UI\15 f ANKARA Telefoll : +90 312 309 7594 F.kt : +90 312 31096 20 Gsm : ¥Xl S30 770 65 00 [.POlla : [email protected] Web :www.tsf.org.tr )-2015
17: 1&
'30-312-3113%213
TURKIVE SATRAt~ FED PAGE 02
TURKiYE SATRAN(:: FEDERASYONU BA$KANLIGI KADEME YARDIMCI ANTRENOR YETi~TiRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN iSTENEN BELGELER I. a) Dilek"e (AC;lk Adresli, telefon ve e-posta adresi yazlh).
b) Diploma Sureti Noter Onayh. (Gorevdeki ogretmenlerden dip10ma sureti yenne
okullanndan alacak,lan onayh ge)rev yeri belgesi istenecektir).
c) Gent;lik Hi7.metleri ve Spor t1 MUdUrltigunden cezalan olmadlgma dair yazl (ash).
d) Kursa katllacak adaylardan 170 TL ( 120 TL Kurs Dered + 30 TL Vize Ucreti +
20 IL Sporcu LisanSl Ucreti) almacaktlr.
(Kursiyerler Federasyonun 1~ Bankasl Ankara Subesi 4200-5930838 no'lu
hesabma yatmp dekontu il temsilciligine teslim edeceklerdir)
e;) 2 adet vesikahk fotograf ( Erkek kursiyerlerden SakalSlZ ve kravath)
f)
Saghk Raporu( Herhangi bir saghk kurumundan ahnabilir)
g) Savctltk iyi hal kagldl (ash) (Gorevdeki ogretmenlerden istenrneyecektir, diger
kamu kuruiu~utlda 9ah~an kursiyerIer bu belgenin yerine kurum1armdan gorev yeri
belgesi a(abilirler, kamu kurumlannda yah~mayan kursiyerler mutlaka bu beigeyi
almak zorundalar).
b.) Niifus cUzdanl fotokopisi (reSimli).
i) Ulusai sporcu olanlar ulusaJ sporcu belgesi getireceklerdir.
j) Satrany sporu yapbgtm belgelemek (sporeu lisMsl-sporcu lisan51 o}maYllolar t)nce
lisans sahibi olacaklar)
TURKlvE
$
BANKASI
Fcvzi Palill Mah. $ehit Y~ar Akan5e1 Sok. No: 3Kat: 6 ( Ozgllrler 1$ Merkezi ) 06(~60 Ulus / ANKARA Ttlefoo : +90 312 309 75 94 Fales: +90 312 310 9620 Gsm : ·90 530 7706500 E·Postli : [email protected]!r Web :w'NW.tsf.orgtr 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content