close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MU~ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 67496438/929/2715214
KOBu: 7 Hariran 2015
Milletvekili Sel$imi
11/03/2015
MUS ...................................................................................................... MOD(}RLOGONE ilgi:i1 Yazl i~leri MUdUrlUgUnUn 11/03/2015 tarih ve 1248 saYlh yazlSl.
7 Haziran 2015 tarihinde yapllacak olan Milletvekili sel$iminde sandlk
kurullannda gorev yapacak personellerin belirlenmesi il$in; ekte gonderilen I$izelgenin
aymsmm bilgisayar ortammda hazlrlanarak MUdUrlUgUnUzde gorev yapan tum idareci,
ogretmen ve memurlara; gorev almak isteyip istemedigine bakllmakslZln ilgi saylh yazl
ekinde belirtilen hususlara dikkat ederek tum personellere doldurtularak, en gel$ 16/03/2015
Pazartesi giinu mesai bitimine kadar MUdUrIUgUmiizde olacak ~ekilde iVEDiLiKLE
gonderilmesi; zamamnda gondermeyen Okul1ar hakkmda yasal i~lem yapllacagl hususunu;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mahmut KARAKAYA MUdur a. Milli Egitim MudUr Yrd. Ek:
1-ilgi SaYlh yazl ve Ekleri
DAGITIM
TUm Okul/Kurum Mudurluklerine
Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile irnzalanml~t1r http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden553d-bage-3639-8300-78b7 kodu He teyit edilebilir.
T.C~ MU~ vALiLiGi il Yazl i~leri MudOrW.gu SaYl:
Konu :
COKACELE
11/03/2015
44268759-516-1248
Gorevlendirme
KAMU KURUMLARINA
lIgi :
Mu~ ilye Seyim Kurulu Bllijkanhgmm 09.03.2015 tarihli ve 100 sayIll yazlSl.
07 Haziran 2015 Pazar giinu yapIlacak olan 25. Donem Milletvekilli Seyiminde sandIk
kurulu ba~kanl ve sandlk kurulu uyesi olarak gorevlendirilmek mere, Merkez ilgeye bagh
mahalle/koy ve beldelerdeki okullarda gorevli olan idareci, ogretmen ve memurlar ile diger
kamu kurulu~larmdaki devlet memurlarma ili~kin listelerinin bir omegi ili~ik ekli YazIda
belirtilen hususlar dogrultusunda; omek yizelgeye i~lenerek en gey 18 Mart 2015 gUnU mesai
bitimine kadar Valiligimiz il Yazl i~leri MUdUrliigUne teslim edilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
AliSAKAR Vali a. VaH Yardlmclsl EK:
1- ilgi Yazl
2- Ornek C;izelge
DAGITIM:
Kamu Kurum ve Kurulu~lanna
Valilik Birimleri
Merkez ve Belde Belediye Ba~kanhklanna
*Bu beige elektronik imzahdlr. imzah suretinin ashm gormek i~in https:llwww.e-icisleri.gov.triEvrakDogrulama
adresine girerek (92sYyR-xUT60E-Pv3481-VdZcJz-08JIJmDV) kodunu yazmlZ.
KUltilr Mah. istasyon Cad. Atatilrk Bulv. HtlkfunetKona~l Kat 2
Telefon: (436)2121255 Dahili: 121 Faks: (436)212 1255
e-posta: [email protected] Elektronik A~: www.icisleri.gov.tr
Ayrmtlh bilgi i~in irtibatA.ARAS
I
I
T.C.
MU~
iLC;E SEC;iM KURULU BA~KANLI{;I
Sefimj~i
{:ok Acele ve Ganladar
SaYI : 9019637.140/100
09.03.2015
Konu : Gorevlendirrne
VALiLiK MAKAMINA
MU~
2839 SaYlh Milletvekili Se~imi Hakkmdan Kanun 'un 6 inci maddesinin birinci
flkrasmda; "Turkiye Buytik Millet Meclisi see;imlerinin dort Yllda bir yaplhr. Aym yllm
Haziran aymm ilk pazar gtinu oy verrne gtinudur:' htikmtine yer verilmi~tir. Soz konu madde
hukmu uyannca ve Yuksek See;im Kurulunun 31.01.2015 gun 100 Saylll karan ve karar
ekindeki 25. Donem Milletvekili Genel See;imine ili~kin tak:vim 07 Haziran 2015 pazar gtinu
yaptlmasma ve bu see;imin b~langJe; tarihinin 10 Mart 2015 Sah gtinu olmasma karar
verilmi~tir.
25. Donem MilIetvekili Genel Sel,':iminde sandlk kurulu b~kan ve memur Uyesi olarak
gorevlendirilmek Uzere, Mu~ Merkez il~eye bagh mahallelkoy ve beldelerde ki okullarda
gorevli olan idareci, ogretmen ve memurlar He diger kamu kurulu~larmdak:i Devlet
memurlarma ili~kin listelerin (Asker ogretmenler, Kamu giivenlik gorevlileri, Soforler ve
okul hizmetlileri hari£ olmak iizere) gOl'ev almaYl isteyip istemedikleri belirlenerek ekteki
e;izelgede gosterildigi gibi durumuna uygun kutucugun (X) i~areti He i~aretlenmek suretiyle
tanzim edilecek listelerin en gee; 20/03/2015 Cuma giinii mesai bitimine kadar
B~kanhglmlza gonderilmesi,
Ayrlca daha onceki uygulamalarda irtibat telefonu olarak yalDlzca i, telefonunun
verildiginden ~ogu zaman araDllan ki,ilere ula,Jlamadlgl tespit edilmi, oldugundan
listeler hazlrlanlrken ki,ilere ait cep telefon numaralarmm da belirtilmesi hususunda,
Geregi bilgilerinize arz olunur.
NOT :Gorev almak isteyen ki,ilerin saYlsl yeterli gelmedigi taktirde 298 saylll yasanm
ilgili maddeleri geregi gorev almak istemeyenlere de gorev verilecektir.
Adliye SaraY13, Kat Mu~lMerkez
Ayrmllh Bilgi ~in: Kamuran TURAN
Se~im MOd,
Tel!Fax~0436i121715
ORNEK CiZELGE SANDIK KURULU GOREVLiLERi iC;iN PERSONEL isiM LisTESiDiR SIRA
NO
T.e. KiMLiK NO
1
ADI VE SOVADI
GOREVi
DaMET
VILI
CEPTEL.
GOREV
tSTiVOR
(
)
_.
_.
GOREV
iSTEMtVOR
(
)
-
-
~
_. _.- _. _. ..
KURUMTEL.:
BiRiMADI :
KURUMADI:
SAYFA--... .. _.
PERSONEL·
iMZASI
~~
DAHA ONCE SANOIK
KURULU BA!>KANLI(lI
YAPMI!>!SE
(
)
DAHA ONCE SANOIK
KURULU MEMUR
UYELIGi YAPMI!> tSE
(
1
)
I
L_.
NOT:
1- Her Personel bir sabra yaztlacak ve imzasl ahnacak, format ilzerinde berhangi bir deiUsiklik yapdmayacak, okullarda.bizmetli olarak gorev yapanlar Iisteye dabil
edilmeyecektir. onlarm isimleri daba sonra istenilecektir.
2- T.C.Kimlik Numarasl ve Telefon Numarasl yanla, olanlar i1e Adres kayltlara Mu, iii dl,mdakilere gorev verilmeyecektir.
KURUM AMtRt ONAYI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content