close

Enter

Log in using OpenID

2014/144 imar plan notlarının kaldırılan 34. ve 35

embedDownload
Karar No
2014/144
Karar Tarihi
04/11/2014
Evrak No
673204
T.C.
SALiHLIBELEDiYESi
MECLIS KARARI
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
Evrak Dairesi
tmar plan notlarmm kaldinlan 34. ve 35
maddeleri
ile ilgili degisikligi talebinin
Konusu
gorusulmesi.
20.00
Saat
Geli§ Tarihi
27/10/2014
Kesinle§tirme Tarih 07/11/2014
Tekrar Gdru§ulecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DlVAN KAT1BI
MECLIS UYERLERi
DIVAN KATIBI
H
:Zcki KAYDA
:Bcray ERIM,Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zehra TiRYAfdSabahattin TEKDAL,Yahm $ENKAYA,Osman
VURAUCevdet ZURNACI,Beray ERlM,Nuri ICAYA,Se<;il CAN,Cemal
§AHiN.Huseyin Emre EROL.Basri ERSOY.Yucel KA§IKCI,Giirol ERSOY.
Hasan DORGAJsa YILDI RIM, Mustafa MERMLCem YALVAQ.Mesut
CEYLAN.Murat GIRGJRKoray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmel
CAKJR.Mustafa BULUT,Mehmel $ANVER,Volkan GOKMENER,Hidayet
DENJZ.MevIi PEHLIVAN.Alpashm BALCI,Ferayi ASLAN,Abdulkadir
AKKAPLAN.Cihan SARl(KaUlmadi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan goru§iip karara baglamak tizere 04/11/2014 giinii
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31
iiyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 4- imar plan notlarmm kaldinlan 34. ve 35. maddeleri ile
ilgili degi$ikligi talebinin gorii§iilniesi.
Yazt Isleri Mudiiru Talat YILD1RIM: Belediye Baskanhk Makamma; $ehir imar plan
notlarmin 34 ve 35. maddelerinin 03.06.2014 tarihli Belediye meclis karanyla ytiriirlugun
durdurulmasl nedeniyle kat karsihgi insaat sozlesmesi yapmi§ yiiklenici firmalann magdur
olduklan belirtilmektedir. Bu magduriyetin giderilmesi amaciyla 34 ve 35. maddelere bagh
olarak ahnmi§ imar durumlarmm gecerli sayilmasi talep edilmektedir.
Bu amacla imar plan notlarmm 34 ve 35. maddelerine dayamlarak verilmi§ imar
durumlarmm gecerli sayiimasi i$in imar plan notlannda degisiklik yapilmasi talebi 14.10.2014
tarihli imar komisyon toplantilarinda incelenmistir,
Yukanda konusu imar plan notlan ile ilgili degisikliklerinin yapihp yapilmayacagimn
Belediye Meclisince incelenerek karar ahnmasmi miisaadelerinize arz ederim. Plan Proje
Mudur Vk.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, tesekkiir ediyorum. Hasan Bey.
Soz alan daire gorevlisi Hasan Aydin; Efendim giindemimizin bu konusu Imar Plan
Notlarmm 34. Maddesi ve 35. Maddelerine yonelik olarak gelmektedir. 34. Madde bilindigt
uzere ada bazmda yapilasma kosullanm iceren kriterleri belirlemekte idi. 35. Madde ise 1500
metrekare iizerindeki parsellerdeki yapilasma sartlanni belirleyen imar plan notlanmiz idi.
Haziran aymdaki meclis toplantimizda bu iki maddenin de ili§kin yeniden degerlendirilmesi
amaci ile yururliigiin durdurulmasl karan ahnmisti. Temmuz ayinda da yeni diizenleme
yapilarak Manisa Buyuksehir Belediyesi'ne bunu gonderdik biz. Ve hala daha onaylanmasim
bekliyoruz. Bu anlamda cevap gelmedigi ic.in de tarn net bir gorii§ olu§turamadik bu konuda.
Cevabin gelmesini bekleyelim istedik komisyonca. Detaylar komisyon raporunda
aciklanmaktadir. efendim.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet tesekkur ederim Hasan Bey. Komisyon
raporu..
-2T.C
SALiHLI BELEDTYESi
MECLIS KARAR1
imar Komisyon Sozciisu Koray KAPLAN; Komisyonumuzca yapilan incelemede; imar
plan notlannin 34 ve 35. Maddelerinin 03.06.2014 tarihli meclis karan ile yururlugu
durdurulmus olup, 01.07.2014 tarih ve 108 sayih Belediye meclis karanyla yeni diizenleme
yapilarak Manisa Biiyuksehir Belediyesine onaya gonderilmi§tir. Manisa Buyiik§ehir
Belediyesinden gelecek goru§ dogrultusunda konunun yeniden degerlendirilmesi
komisyonumuzca uygun bulunmu§tur.
Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; Evet, bu konuda arkadasjanmizm goriisleri
Cumhuriyet Halk Partisi? Ak Parti?
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DENIZ; Baskamm, sadece soyle bir hususu ilave
etmek istiyorum. Komisyon raporunda arkadaslanmiz herhalde yanhs duymadiysam yeniden
degerlendirilmesi deselerdi, zaten su anda derdest olan bir durum var, yani gorusulmekte olan,
yasal prosedurii devam eden bir i§lem var. Yani bunun sonucunu..
Belediye ve Meclis Basjtam Zeki KAYDA; Beklemelerini oneririz.
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DEN1Z; Oradaki karar bizden cikti. Oradaki karara
gore zaten netlesecek. Netlestiginde de mevcut karar gecerli olmus olacak. Yeniden
degerlendirilecek bir durumda soz konusu degil gibi. Beklenmesi gerekiyor zaten.
Konu hakkmda baska soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Gundemin 4. Maddesini
komisyondan geldigi §ekli ile: Imar plan notlannin 34 ve 35. Maddelerinin 03.06.2014 tarihli
meclis karari ile yuriirlugu durdurulmus olup, 01.07.2014 tarih ve 108 sayih Belediye meclis
karanyla yeni diizenleme yapilarak Manisa Biiyiiksehir Belediyesine onaya gonderilmi§tir.
Manisa Biiyuksehir Belediyesinden gelecek goru§ dogrultusunda konunun yeniden
degerlendirilmesi hususunu oylanniza sunuyorum arkadaslar Kabul edenler? 31 oy. Kabul
etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul edilmi§tir.
Beray ERIM
Meclis llycsi
Divan Katil
Zcynel Abidin ALPASLAN
Meclis IJyesi
OivAi Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
574 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content