close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMUGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
967617
Sayı
bB En
: 81901177.100/7531
Konu : DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
TELEFOl'l ZiNCiRi
......................... MÜDÜRLİ)GÜNE iıgi:
il Milli Eğitim l'vlüdürlüğünün 04.09.2014 tarih ve 3728474 sayılı yazısı.
2008-2009 Eğitim-öğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim kurumlarının 4.5.6.7
ve 8. sınıflarda uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminin, sadece ilköğretim 4-8'inci
sımföğrencileri için değil lise 9-12'inci sınıf öğrencilerinin de kullanımına sunulması ile ilgili
yazı ii Milli Eğitim Müdürlüğünün zincir sayfasında yayınlanmış olup, Uygulama Kılavuzu
ile Yardım Dökümanının incelenerek gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle başlatılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
Müdür a.
Müdürü
Şube
EKLER: 1- Yazı Sureti (2 Sayfa) 2· DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulama Kılavuzu (12 Sayfa) 3- DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistenıi Yardım Dokümanı (17 Sayfa) DAGITIM: I-Tüm Okul Müdürlükleri ME71lLlııÇE
Yeııi
MilLi EGITIM MCDURUl(;U Mah.O.M.K.Bulvan Mezilli Sanayii Sil(.'$i GiflŞi Çelik ApI.Kal-ı MEZjTLl!~1ERSIN Teleloın324 )3585464 Faks,(0324 )359744 4 e-pm! a: Olezıt i [email protected] wcb:i:up:!fmcZlıl i"mcb.gov ,ır Ayrımı]ı bilgi içı!l irtihatOrtaögrctim Hizmetleri ıKolliir) ıı
()RA"JL! 2014
T.C. ;\IERSi:"i vALİLi(;i iı :\lilIi Eğitim \lüdüdüğü Sa)ı
: 68-1-15l-l7100;3728-17-1
K(}nu: DyııEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
0-1:092014
(TELEFO:-.ı ZiNCiRİ)
.................... KA y,\L.-\KAi\ILlGINA
(İlçe Milli Egitim Müdürlüğü)
İlgi:
Temel Eğitim Genel MUdUrIUğUnUn29!08!20\4 tarihli \"e 36~9771sayılı yazısı.
itibaren tüm resmi ilköğretim kunımlarının 4. 5.6"
7 ye ınnci sınınarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminin. sade~c ilküğr<:ıim
-I-8'inci smıt" öğrencileri için değil lise 9-12'inci smıf öğrencilerinin de kullanımına
sunulımı" ik ilgili ilgi yazı ve ekleri il.işiktedir.
200S·2009
eğitim-öğretim yılından
Buna g(irc s{iz konusu sistemin etkili ve Yerinıli bir şekilde uygulanabilmesi için cktc
yer alan ['ygulama Kıla\"uzu ilc Yardım Dokümanının inceıçnerek gerekli iş \"C işkmkrin
i\"edilikk başlatılıniL" gcrekmckı.::dic
Bilgilerinizi \"e gereğini rica ederim"
lIns"n GÜl. Valia. Milli
Eğitim \Iüı!ürü EKLER: 1- Yazı Sureti (2 Sayfa) :!-DynEd Ingilizce Dil Eğitim Sistemi C'ygulama Kılavuzu (12 Snyral 3-DynEd Ingilizce Dil Egitimi Sistem'; Yardım DokümalH ( i 7 Sayfa) D.\(;ITl'd, i L., / /i
/
131lçe Kaymakamlığına dlçe :VlDl)
'/i
------"-------"
Cr\t K HU~\)ıri rJıhnl,ıplliur ~>, Lld,; l;q Y~'ni7ı:li ir \II'RSı,
ri.:~.ln)ı:lkA~_: Mi" 111~:'~ilLl!·,C:ı.~OY ıf
~'~['u~\,ı; ,:~ı;'rl1<":;r.:;";I:-:J (f nI":fı_g.,,,_~(
B;I~;
r~ı
i,.:i,' OSuri RA 'd.-\Z. \ ~..;
!J~
321; J29H,';!-S..l ı'ük,,- H\
324, :;:::':;Sfi-l
w
]':i Ş.:f T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLlGI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı
: 43769797/30iJ62977i
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
29/08/2014
.............................. vALİLİdt'-lE ( iı Milli
Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Yazılımlarının Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından
Bağışlanurak Lisanslanmasına İlişkin 24i01/2013 tarihli Protokol,
b) Temel Eğitim Genel
sayılı Makam Onayı,
Müdürlüğünün
13/09/2013 tarihli ve 43769797/20/2476532
c) Temel Eğitim Genel Mlidür1üğlinlin 08/03/2014 tarihli ve 43769797/2011009854
sayılı
Makam
ç) Yenilik ve
Onayı,
Eğitim
Teknolojileri Genel
43769797130/3278077
d) Temel
Eğitim
Genel
Müdürlüğünün
01108/2014 tarihli ve
sayılı yazısı.
Müdürlüğiinün
13/08/2014 tarihli ve 43769797/30/3363690
sayılı yazısı.
2008<W09 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim kurumlarının 4. 5, 6,
7 ve S'inci sınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminin, sadece ilköğretim
4-S'inci sınıf öğrencileri için değil lise 9-12'inci sınıf öğrencilerinin de kullanımına
sunulması ve sistemde English for Success yazılımında var olan 7 üniteye 9 yeni ünitenin
eklenmesi. öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak olan Plaeement
Test, öğretmenlerin kullanımına yönelik Teacher Training ve tabı et bilgisayarlarda sistemin
kullanımını sağlayan Android yazılımının da uygulanabilmesine ilişkin ilgi (a) Protokol
doğrultusunda gerekli iş ve işlemler ilgi (bL Makam Onayıyla Genel Müdürlüğümüz
koordinesinde yürlitülmüştiir.
DynEd İngilizee Dil Eğitimi Sistemine ilişkin iş ve işlemlere yönelik "DynEd Ingilizce
Dil Eğitim Sistemi Uygulama Kılavuzu" ilgi (c) Makam Onayı ile uygun bulunmuş olup
Ek-I' de yer almaktadır.
Sisteııı'in
kurulumu Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
olup ilgi (ç) yazıyla Sistemi kullanacak yönetici,
öğretmen Ve öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistem'i kullanırken takip edilecek
işlemler Ek-2'de yer alan Yardım Dokümanıyla bildirilmiştir.
Müdürlüğü
teknik alt
tarafından
yapısının
tamamlanmış
- - - _ .... _---_ ... _ - - - - - _...._ - Aıalürk
Rh',
066-1&k:ızıla)/N..JKARA
Elektronik ı\g: \\'Ww.mı,;b,goy,tr
Ç-I1{.:;;la:
ı.::g.m~,)gr('ıimmaıt'fyalkrı{~( nıcb,go\',tr
- - - _ .... - ­
----­
A) I"mııJı bilgi için: ErgUl AS[,,/\N
Td (O 3[2)-1,13131&
Faks: {tl 311} 4154049
r
Genel Miidiirliiğiimüziin ilgi (d) yazısıyla DynEd ingilizce Dil Eğitimi Sistemi
DVD'lerinin ilinize gönderildiği ve İngilizce dersini okutacak öğretmenlere imza karşılığı
teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca okul, ilçe ve illere ait kullanıcı adı ve şifreleri.
ilgililere gizlilik esasına riayet edilerek Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tarafından
gönderilecektir,
Buna göre söz konusu Sistem'in etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için ekte
yer alan Uygulama Kılavuzu ile Yardım Dokümanının incelenerek gerekli iş ve işlemlerin
ivedilikle başlatılması gerekmektedir,
Bu bağlamda iliniz DynEd ingilizce Dil Eğitimi Sistemi'nden sorumlu DynEd il koordinatörü
ile DynEd il koordinatör yardımcılarının Ek-3'teki excel formatına işlenerek 3 Eylül 2014
tarihine kadar Genel Miidürlüğümüze bildirilmesi ve Sistem 'in etkili ve verimli bir şekilde
uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
Dr. Elif BAKAR
Bakan a,
Genel Müdür V,
EKLER:
I-DynEd ingilizce Dil Eğitim Sistemi Uygulama Kılavuzu (12 Sayfa)
2-DynEd ingilizce Dil Eğitimi Sistem'i Yardım Dokümanı ( i 7 Sayfa)
3-DynEd il koordinatörü ve yardımcıları listesi formatı
DAGITIM:
Gereği:
B
Planı
Bilgi:
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğüne
- Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
- Mesleki ve Teknik Eğitim Gene Müdürlüğüne
- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
- Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığına
-_.~
..-
Bu l'rrt'lgc. S07U sayılı Fıdanmik imn "-anıımınun 5 inci maddesi gereğince glivı:nli dcl.:tronik imza ıle inı7::ı.ıann1l~t!r
Alatürk nı\. U6648 Kızılay/A"N'KAR.\
Ekknonik Ağ: \vw'w.meh.gtw.lr
e-pm ta: le gm_,\ıgı ı.:t immatcryallcrj, ctmcb.go\. tr
Ayrıntılı hilgii~in:
ErgOI ASIA~
Td: Lo 312) .Jı3U18
Faks: ıO 312; -I-25-ıO<l9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content