close

Enter

Log in using OpenID

1967 YILININ BASARILI IIJ~TIACi\TÇILARI Abdi Puad Akev ve

embedDownload
1967 YILININ BASARILI
IIJ~TIACi\TÇILARI
Abdi Puad Akev ve ŞUrek8sı
Hisseli Komandit Şirketi
(Tütün)
Hasan Çalnn
Türkiye TUtUnleri
A.Ş.
(TUtUn)
P.Roh3rt ve S.Konur
GUlys~ı ve İtriyot Sonayii
Ltd.Şti.
(GUlyağı)
Azmet - Alliminyum Se neyi Koll.Şti.
D. Baltacıo.ğlu - .ş. Satır
(Alüminyum inE]SOt nwlzemesi)
Firma
adı
: A bc1i i'uo d A kev ve ŞUre ka sı
His se li. Komandit S irket i.
Adres
BarbGI'OS Bulvarı no .'76/'78
Be,şikta ş
İhrr:ıcatı
Yaprak TUtUn
Telefon
4'7 ?4 '7? - 4'7 '74 78 - 47 '74
:F' i. rma a dı
Akçimento Ticaret
Adres
Bankalar csd.53
liomerçi;y-ale Han k.4
Ksrsl:cöy
İhra cstı
Çirı1ento
Telefon
44 46 49 - 49 5'7 54
A.Ş.
ı
Firma
adı
Adres
Arçelik
A.Ş.
Çayırovc::i
B.Dero
- Gebze
cad~
Ercan han 155-Mecidi
İhracatı
I\endi imcl~tı her nevi elektrikl
ev oletleri
Telefon
Fab: 286 - 287
JVIer: 46 54 '77
Firma
Arı İnşsat A.Ş.
adı
Erguvan sk.
I\ars köy
Adres
ı.uızandırıcı
Arı
Han no.l
faaliyeti
Yurt içi dövizle ödenen
i ho le lo r ve hizmetler
Telefon
45 20 L16 /47-48
T'Mvlr;
F' irma
adı
Austro-TUrk Tutun
Hsyrettirı
Adres
A.Ş.
Iskelesi no.ll
Be şl ktc ş
:lhrocatı
TUtün
Telefon
47 14 30
Fi
Alüminyum Sanoyi
Koll. Şti.
Dikrca B21tscıog1u-Şcban
T'lTl.8
3 dı
Adres
Azınet
Yenişe:ıır,
Satır
Dereotu sk.12
Beyoğlu
Dış
Te1ei'on
!uardBki
49 33 61 -
başarısından
45 55 78
dolDy~
Ii~ iı--~oıa
J~dre
adı
JVIu.s t 2 f
D
Be; 1 ı k
Barbaros Bulvarı, IBA I Blok
B/7 - Be :ş ikta ş
s
İhracetı
SBlysngoz, su UrUnleri,
ve he diye li k e şya
halı
Telefon
Firma
adı
Adres
A bd'l\lko dir
Belioğlu
Saheflar cad. no.38
Kepalıçorşı
İlırtıcatı
Halı,
tabii deriden giyim
bakır, pipo
eşyası,
Telefon
27 61 32 - 26 24 94
ll' irma
adı
BARAN ND zım Baran
Adres
Istiklôl c.od. Beyoğlu Hon
kat 2 - Beyoğlu
Ihracatı
.Su ürünleri
Telefon
45 37 06 - 48 41 82
46 66 35
Firm.c'l o dı
Benk İhracat ve .Sanayi Ltd.Şti.
Adres
Meydancık,
Banka Han no.l6
.Sirkeci
İhracatı
.Su ürün ler i
Telefon
Yaz~ 27 44 57 26 79 41
F'ab: 47 95 97
Pirıı18
t:ıdı
Beyti
Kebapçılık
ve Ticaret
Beyti Güler
Adres
İstonbul cad.l6 -
Döviz kazandırıcı
fa s li yeti
Lokents
Telefon
?3 ?? 43
_?irma
Birgi Sanayi
adı
Adres
Küçükçekmece
işletmeciliği
Çavuşoğlu 9
A.Ş.
Pabrikalar cad. 30
Kart ol
İhracatı
Şişe
Telefon
53 39 BO - 53 39 81-82
ve cam
eşya
Firmı.-ı
adı
11
Bo-ynerler 11 Osman Boyner
ve
O~ullorı
Şti.
Aşirefendi cad~
Adres
±mar
li8n
k,.2
ErrıinönU
Ihracatı
Tiftit
Telefon
27 66 50 - 27 66 51
Pirms
Bremsr Ticaret
adı
Adres
A.Ş.
ca d. Kozluca han k.4
Rıhtım
fuırı::ıköy
Urünleri
Ihracatı
Tarım
Telefon
49 83 30 - 49 63 29
44 92 25
Pirma
adı
Continent Ticaret
Yusuf Parm2ksızoğlu
Arifpaşs
A drs s
sk. Azim Han k.3 no.4
Cağaloğlu
Ihrocatı
Deri
eşya
Telefon
Firma
adı
Çınar
Otelcilik
Adres
Yeşilköy
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Otelcilik
Telefon
73 86 90
Aoޕ
- Istanbul
f'irma
adı
Adres
Dem.irci I\onservecilik
A.Ş.
İstiklfil cod. 373 TUrhol Hen D.!
Beyoğlu
İhracatı
Konsorvo
Telefon
45 33 53
Firmo s dı
Denizcilik
Adres
A.Ş.
Fındıklı Hrnı k.4
J:i'ınchidı
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Geçici kebul yolu ile ithal
olunup 1~ürkiye' de döviz kazsndırılon
Telefon
44 75 95
değer
Derkon Deri ve Konfeks i yon
S8no yi ve Ticaret T . A.Ş .
Adres
Yenit8bakha ne s k . no . 7
Kı:ı zlıçeşme
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 17 44 - 21 44 54
Firii12
Vedat Duruse l
adı
Adres
Şehit Halıtsr osd , :26/:6
Tek:ıiııı '8tja. 21 /~
§)a. W.4i}
hıracatı
Halı
Telefon
45 59 49 - 45 05 65
~
1
!::'irma
adı
Ece
Gıda
Sonayii ve Ticaret
AŞ
Adres
Yağ Iskelesi, Yoğurtçu sk. no.2
Eminünü
İb.rs c atı
Çeşitli
Telefon
Büro: 22 76 10
.F'eb.; '71 56 99
Depo~
:eirma
adı
Adres
gıde
maddeleri
21 51 46
Egemetal Madencilik
A.ş.
Cumhuriyet cad • .F'ransız Geçidi
sk. Kaya Apt. k.6 D.9-10
Harbiye
İhracatı
Telefon
47 46 96 Suntral
46 32 90 - 46 75 75
48 13 03 - 40 35 22
,,'ı
Pirma
adı
Erkr Balota ve Otomotiv
Sa na yi i lı. , Ş •
Adres
Nöbethane cad. no.lO - Sirkeci
İhracatı
Bala ta
Telei'on
26 35 41- 27 o90c00;
Firma
Es Kere st ec ilik Ticaret Ltd. Şti.
adı
Adres
Menaşe
TaJıta
İhracatı
Ceviz
1
Han no.l8
lco le
ceviz kalası,
ceviz ka la sından :mamul
dipçik ve kabza taslakları
kUtüğü~
fırınlı
Telefon
22 59 12
53 33 96 -
Fab.
',ı
F' irıns
B dı
Fsruk, Cemalettin ve Aykut
Şengör
Kcrdeşler Koll.Şti.
Adres
Ca~alo~lu,
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Türkiye ı de döviz
Telefon
22 55 54 - 22 98 05
Firma
adı
Nuruosmeniye cad.BO
karşılığı
88 tış
Fındık Terırn
tifleri
Satış
Koopera-
Birliği
Adres
P.K~33
İhracatı
Muhtelif cins naturel ve
i ş le run:Lş fındık
Telefon
1107 - 1595 - 1596 - 1058
- Giresun
J:i irma
1
odı
Gökyigit Ticaret ve Sanayi
KolloŞti.
Adres
Fatih Şehitleri sk. no.5
Tcpka pı - Hal tepe
İhracatı
Şi~e
Te lo fon
21 56 51 - 23 41 12
li1 irma
Gümüş
adı
Adres
ve cem
eşya
il
Ljlo - Helit Zorşahin
Iç Bedesten no.l26
Kapalıçarşı
Ihracatı
Hediyelik ve turistik
eşya
Telefon
'1
}ı' i I'll1.D
2
dı
Hehınet
Gürel
Bshçek2:9ı,
Atebek Han 210-211
EminonU
İhracatı
Fındık
Telefon
22 02 42 - 22 29 63
ı!
l''irma
odı
Ha-yrettin Karaca ve
Kerdeşleri
KolLŞti.
Davutpaşs
Adres
cad.
Yılanlı
Ayuzmo sk5
Topkapı
Ihracatı
Trikot<:;j
Te le :fon
23 40 55-56/57
o dı
Hazneds:c
Ateş
Adres
Bakırköy
- Bahçelievler
İhracatı
l milyondon aşağı olan :fakat
ithal3ta bağlı olmayarak imal~t­
larının tamamında yerli madde
kullanan ve bunları dış pozarlara
dönüştüren firmalar arasında
Telefon
71 ll 25/26
Pirmr:ı
Tuğla
Sanayii
A.Ş.
ı i
.B' irma
Adı· e
adı
s
4.Vakı~ Ran l/24 -
Bahçekapı
İhracatı
TiftikJ hububat ve bakliyat;
ya[~lı tohumlar, küspe
Telefon
27 56 00 - 27 ll 27
ıl
Pirmo
adı
Adres
Döviz
İstcnbul Helı Galerisi
Mahir Hasoğlu - Herrrwn
ve Ort. Koll.Şti.
Kuymııcuc
Nuruosmaniye c2d. no.83
Cağa lo'tlu
kozandırıcı
fao liyeti
TUrkiyc 1 ds dövizle
Telefbn
22 21 92
satı~
ıl
I''irm;c!
adı
Karmen Deri Sanayi ve
İhracetı A.,ş.
±stikl~l cad. Kallavi sk •
.Adres
Resuloğlu
H2n k.3 -
Ibrocatı
Deri
Telefon
44 98 00 - 45 34 27
Pirmo
Ka tre B.?ğırsa k
Sabri Güngör
odı
Adres
Ilı_ra
ca tı
Telefon
beyoğlu
eşycı
Çakmokçılar, Büyük Yeni Han
Zemin kat no. 16 - E11inönü
Bağırsok
27
ı7
43
Firma
adı
Adres
Kazlı
Hocı
Do:ci Sanayi ve Ticaret A,
He111Tletpaşa
sko no.9-25
Kazlıçe;,ıme
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 48 12 -
B' irma
Koçtuğ
adı
Adres
21 58 31
Denizcilik
Işletmesi
Karsköy~ :S2nkalar cad.
Bozl<::urt Han 17/5 ·-
Döviz kazandırıcı
:faaliyeti
Deniz to
Telefon
44 46 15
,ş ı tma cılığı
Piır•ma
adı
AdrEJs
Koçtus Denizcilik ve Ticaret
Bankalar cod. Bozkurt Han k.4
Ka re köy
Döviz kazandırıcı
faoliyeti
Denjz
'reıeforı.
44 46 15 -44 26 63
Pirma
Kontun~
odı
nukliyatı
Turizm Enterna syono l
Seyahet) Turizm ve Nakliyat
Acentası
Cumhuriyet cado 283 - Harbiye
Döviz kazandırıcı
fo f3 l i ye t i
Turizm
47 31 40 - 47 95 86
AŞ
Pirms s
dı
Konyalı Lokanta, Büfe, Pastohane, Go zino ve KBfeteryo
Işletmeciliği-Nurettin Doğnnbey
Korşısı
Adres
Gar
Döviz kszandırıcı
faaliyeti
Lokanto
Telefon
27 02 02 - 26 27 27 - 48 78 05
Firnw
Korumo rr,, rım İl§ çla rı A.ş.
adı
- Sirkeci
işletmeciliği
Salıpazarı
Adres
Dursun H?n k.6 -
İhracatı
Teknik D.D.T., Teknik
B.H.C.V'PJ moyi klor
Telefon
49 91 50
B.H,C.,
2irma
sdı
MBgnesit Anonim
Şirketi
Adres
GümUş su-yu ce d. GUmüş su;y-u
No. 26/9 - Tsksim
Ihrscatı
HE' denler
Telefon
45 06 38 - 44 65 30
Firma
Mensucot Ssntral
adı
AdT'eS
Demirhane cad.l26
Kazlıçeşmo
Ihracatı
Kumcş
Tc; le fon
23 41 E30
ve iplik
T"A.Ş.
PG ls
s
Firma o dı
Adres
Hi ths t Gi~vi m Mü e s se se si
M.Mithut GUrsoy ve Ogulları
Sultanhanıc:m,
Bacopulo Hsn no .. 42
Eminönü
İhrscatı
Konfeksiyon
Telefon
26 40 f/7
27 06 95 - F'ob.
Narin Mensucat
~abrikası A.Ş.
Adi'eS
Yenicami cad. Vakıf
k.2 no.14 - Eminönü
Işhanı
İhracatı
Kumoş
Telefon
Büro: 27 93 01 - 27 93 02
Fab.: '71 56 13/14
Firma o dı
Nemen İthsl§t ve Ihracat A.Ş.
Adres
B.Postehane cad. Valde Hen 20/~
Sirkeci
Ihracatı
lVIub.telif kuru ve kurutulmuş me·;
valar, b2şlıca fındık ve bilunu
ya(tlı tohumlai' ve topPak mahsu=
le I' i
Telefon
27 76 00-01
ve iplik
Firma
adı
Mehmet OmurtBk
Deri Semıyii
Kazlıçeşme
.Adres
Demirhsne cad. 3 -
İhracatı
DeriJ deriden mamul giyim
eşyası
Telefon
21 14 33 -
21 83 30
Pirme
adı
Adres
Tahtokale, Kristal Han no.312
Eminönü
Ihracatı
Hediyelik
Telefon
22 93 o 2
Firma
P.Robertet ve S.Konur Gülyağı
ve Itriyat S2nayii Ltd.Şti.
adı
eşya
Adl"8S
Kredi Ha nı no. 13-14
Sirkeci
İlını catı
GUlyağı,
katı
gülyağı
(konkret) gülsuyu
Telefon
Firma
8dı
Ram
Dı0
Adres
İ s tikl8 l
Ihr2catı
Çeşitli
Telcdon
44 15 81
Ticaret
cG
A.Ş.
cl. 34? - Beyoğlu
ııl8dde
Firma
adı
Adres
S. Birsel ve Ortaklorı
TicE)rc;t Ltd.Şti.
Bronz
Sk.3~
Bronz Apt.2
Maçka
P.K.785 - İzmir
İhr8 cntı
Çekirdeksiz kuru üzüm,incir
:tl' irma
Setur Servis Turistik
adı
Adres
Doviz kazandırıcı
faaliyeti
Telefon
Cumhuriyot cad. no.l07
Harbiye
Turizm
46 80 L16/L17-48
47 33 82 - 47 08 92
A.Ş.
Firma o dı
Terrıs::ın 'l'omruk ve Ağaç
Namullcri S.::rwyii A.ş.
Şair Nıgnr
Adres
sk. Nig§r Palas k.6
Osmanbey
İhrocvtı
Kere s to
Telefon
47 24 20 - 47 09 83
Firme:r
adı
.A. dr e s
Tarısover
Ticaret
MUrselpoşa
Ho liç
A.Ş.
cad. no.32-34
neri
İhrf:ı c atı
Su UrUnl.s ri
To lo fon
44 40 ı o - 49 93 69
11"
21 lO -..r.G
21 35 86
23 50 09
-
Firma
adı
Tet Konserve Sanayii
Adres
İstiklsl cad. 347 -
Ihracatı
Konserve
Telefon
44 25 98 - 44 62 96
Firma
adı
T.c. Tekel Genel
A.ş.
Beyoğlu
Nüdürlüğü
Adres
Unkapanı
İhracstı
Y.tütün, momfil tütün ve sigara
ispirto ve ispirtolu içkiler
(şarap dohil), çay, kibrit,tuz
Telefon
23 30 60
- Istanbul
Firma s dı
Adre ,:ı
Tekstlire Iplik Sansyii
Sultonhorıwm 9
A.Ş.
Kendros Han no .5
EminonU
ve ip li k
Ihrecatı
Kurna
Telefon
BUro: 27 92 77 l-1'sb.: 23 40 81
22 91 57
Firrnö
ııTurtaş
11
ve İthal§t
Anonim
Şirlmti
Gdı
ş
İhracat
Adres
Kürekçi1er; Topuz Hen no.B/4
Kord{öy
İhracatı
Klispe
Telefon
44 54 25 - 49 98 93
Firmc
adı
M0hmet Ali
Tuzcuo~lu
Adı--es
Tuzcuoğlu
Nakliyat
İ s kel0 c o d. ine i 1-is n no • lO
Tophono
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
K2 ro
're lo fon
44 83 25 - 58 39 54 - 36 96 86
nakliyatı
TUrk Boraks Madencilik
Adres
Karamustr:dapaşo
Kemi kol
İhrscatı
A.Ş.
cad, Imperiol
n no. 231-233 - KD ra kö:
Pirı:ns
ndı
Adres
Türk
vo
Yolları
A
.o.
Cumhuriyet cad. no.l99-20l
Şişli.
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Döviz
Telefon
46 20 50 - 46 21 60
Firma
adı
kozandırıcı
hizmet
Türk M2odin A.Ş.
.Adres
İstiklAl cad.Balyoz sk •
Yeni Han k.4, - Beyoğlu
İhracatı
J\1a den
Telefon
49 77 00-0l -02
l-i' irma
8 dı
Şişe
TUrkiye
ve Cam
Fabrikaları
A.Ş.
Adres
Rıhtım
cocL Anadolu SigortG HGn
k.4-5
Kars köy
vo com
Ihrscatı
Şişe
Telefon
45 21 77
l"irme
adı
Adres
eşya
TUrkiye TUtUnleri
A.Ş.
Neclis]. I1ebusan cad. no .55
Pı nch ldı
Hcın
k. l
Fındık lı
Ihracatı
TUtUn
Telefon
44 66 04 -
49 62 10 -
49 62
ll
Firma
adı
Adres
Döviz
Uraller Ticoret ve Nakliyat
Ko ll. Şti. Cevdet Ural ve
Kar de şi
Meclisi Mobusan cad. 519-522
Kopuzlor E~:n k.3 - Fındıklı
kBzandırıcı
fo~liyotl
Kara
nokliyatı
44 ?? 90 - 49 06 15
Firma
sdı
Adres
U .._;ı"'"'"'"'?,
C-
U<',~,
:; l_ •
lr
.!i...
c.r V luo ı" A o Ş •
o
Ov
T"
Cuınhuriyot cad. no.349/4:
HarbiyG
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Yurt içi dövizle ödenen
i ha le ler ve hizmetler
Telefon
48 30 04 - 40 79 18 - 47 82 50
Pirma
adı
Ünel Koll.Şti. Yaşor Ünal
ve Ortcıkları
Adres
"kp azar
T • T ıcarec D.uen k ası, "K'"
uçu
Şubesi UstU - Unkspanı
Ihrccatı
Yaş
J
o
kurutulmuş
sebze, kuru ve
meyve ve sebzeler
Telefon
27 46 14 -
22 68 49 - 21 33 27
P::Lrms
Üniversal Export - Rıfat Ilyo
MenrıTunros ve Ort. Adi Kom.Şti.
Gdı
Adres
meyve
Yeni
KD
V8
Tcıbskhane
zlıçeşme
Ihracat ı
Deri
Te lo fon
21 17 4Jl:
eşyo
sk. 7
Fi
rrım
8 dı
Adres
Vetsn Konserve Seneyi
ve Ticaret A.Ş.
Devutp2şo cad. no.ll9/l2l
Topkepı
İhracatı
Sebze, meyve, hszır yemekler
ve belıle konserveleri
Telefon
23 50 00 - 23 50 Ol
F irme
adı
Adres
Zincirli H8n no.3-4
Kspolıçorşı
Depo: Nuruosmaniye cad. 81
I esnı-ldnlr
-C.· ..........
ı· :.:;;0 ~qnı
. --'-·
k
•
ı
Ihracatı
Halı
Toloi.'on
27 95 90 - 22 94 02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content