close

Enter

Log in using OpenID

7ü RK sTAN DARDı

embedDownload
a,
7ü RK sTAN DARDı-ARı
ENsTirüsü
rünr sTANDARDıARINA UyGUNIUK nrıçrsi
TIİRKݧFİ STANDARDS İNSTİTUTİON
CEnTIFICATE 0F
cONrOnMıryTo TUnKI§H §TANDAnDS
Markanrn Tanımı
TSE
-.."^.
26fiSEl02
eelceııiıı
05.07.1985
iı-x veniı-iş renirıi
DATE oF FlRSr/ssUE oF L|.ENCE
Descrintion of the Mark
@',"r",,.
BELGE NUMARAS|
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
^
I
O llJ
enıceı{iN soN GEçERı-iı-ix reniHi
16.06.2014
BELGE serıiei KuRuLuşuN ADı
ELBA BAslNÇLl DoKÜM SANAY|i ANoNiM ŞiRKETi oDÖKsAN
OSMANELi ŞUBESİ
LlcENcE vALlD UNT|L
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE seHiei KURuLuşuN
ıoREsi
ADRESS OF THE L|CENCE HOLDER
üneriı,ı yeRinoı
No:,14 MANiSfu1 MANisA
ELBA BAS!NÇLl DÖKÜM SANAYi|ANoNiM ŞiRKET| oDÖKsAN
oSMANELi ŞUBEsi
NAME OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
ünerina
oRGANizE SANAY| BöLGES| so.YlL cAD.
veninoREsi
ADRESS OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
HASANABDAL MEVK|i 11501 osMANELi/ BiLEciK/1 BiLEC|K
iprıı_ Eoiı-eN BELGE NuMARAsı (Varsa)
lNDlCATlON OF SUPERSEDED L|CENCE
resciı-ı-i
ricıni
MARKAsı
REG|STERED TRADE MARK
iıciı-i rünx sTANDARDı
RELATED TU RK|SH STANDARD
(if any)
oDöKSAN
TS EN 14527+A1 / Duş tekneleri - Ev ve benzeri yerlerde kullanım için /
29.03.2011
BELGE KAPSAMİ
SCOPE OF L|CENCE
TS EN 14527+Al/MART 201 1
"DUŞ TEKNELER| - EV VE BENZER| YERLERDE KULLANIM içiN"
-(DÖKME oeııııİnoeıı1
esxişrHin BELGELENDiRME
ıııüoünü
*EnstitümüzceVerilmekteolan"imalataYeterliljkBelgesi"15.04.2007tarihindenitibaren
uygulamadankaldlfllmlştır.
-Bu belge, belgelendirilen ütrinün, üretim yerinin Enstitümüzün belirIediği
şartlan karşlladlğlnl da gösteriL
EsKiŞEHiR- EsKiŞEHiR BELGELENDiRME lVÜDÜRLÜĞÜHoşnudiye Mah. Nayman sok. selka Apt.
44- Fakü 0-222-220 58 60
*
web: ' *mail:
No:1 D:3
26130 ESKiŞEHiR - Tel: Di.eklİel§-222-230
84 55 Sanl{ral:0-222l220
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content