close

Enter

Log in using OpenID

MYK Başvuru Formu İndir

embedDownload
BELGETÜRK ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ
MYK-MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI:
T.C. KİMLİK NO:
EV ADRESİ:
ESKİ BELGE NUMARASI
(VARSA):
CEP TEL.:
Sınava gireceğiniz alanda
şimdiye kadar hangi işlerde
çalıştınız
(önemlidir, lütfen
doldurunuz)
TAHSİL
DURUMU:
E MAIL:
FİİLEN ÇALIŞTIĞI ALANLAR
SÜRESİ (AY/YIL)
KONTROL SORULARI: (LÜTFEN EVET VEYA HAYIR YAZINIZ)
Belgelendirme sürecindeki; sınav, inceleme ve bunun gibi bazı hizmetlerde dış kaynak kullanmamıza izin veriyor
Evet
□
musunuz?
Hayır
□
Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi vb.) bir probleminiz var mı
Evet
□
Belirtiniz:
Hayır
□
Bu meslekte yetkin olmadığından dolayı uyarı aldınız veya işten çıkarıldınız mı
Evet
□
Evet ise işyerinin adı:
Hayır
□
Evet
□
Belge almaya hak kazandığınız takdirde belgeli personel olarak kimlik bilgilerinizin belgenin geçerlilik süresi
Hayır
□
boyunca BELGETÜRK’ün internet sayfasında yayınlanmasını istiyor musunuz?
Başvuru yapan kişi olarak makul olan özel ihtiyaçlarınız (örneğin; tercüman, okuma yardımı, tekerlekli sandalye) karşılanacaktır.
Bu konuda herhangi bir isteğiniz var ise belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BELGE ALMAK İSTEDİĞİNİZ MESLEĞİ VE SEVİYESİNİ AŞAĞIDAKİ KUTUYA YAZINIZ
Mesleki Yeterlilik
→
Seviye
Sınav İstenilen Birimler
Seviye ..... □ Tüm Zorunlu Birimler
□ ................................................................ (Belirtiniz)
□ .................................................. (Seçmeli, belirtiniz)
Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Kişisel verilerimin Mesleki
Yeterlilik Kurumu’na aktarılacağını onayladığımı, Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda
yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini,
sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı, BELGETÜRK’e ait belgelendirme talimatlarına ve
belgelendirme şartlarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına
katılamayacağımı sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı, belgelendirme ile ilgili
tüm itirazlarımda BELGETÜRK tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar merci olduğunu, alacağım
belgenin sahibinin BELGETÜRK olduğunu, BELGETÜRK’ten aldığım belgem BELGETÜRK tarafından her ne
sebeble olursa olsun askıya alındığı veya iptal edildiği takdirde BELGETÜRK’ten maddi veya diğer hiçbir talebim
olmayacağını, başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi kabul
ve taahhüt ederim.
Tarih: / /201..
Ad Soyad:
İmza:
Doküman No: FP125
Rev. No : 06
Rev Tar: 04.12.2014
Sayfa : 1 /2
BETG€TURK UTUSLARARASI BELGETENDIRME VE GdZETiM HiZMETt€RI
MYK-MEStEKi YEf ERIiI.iK BEtGESi BASVURU FORMU
ADf soYADl:
w DRsi'
I Ql/'tel I
ALg,.ct'
K"zon S")-a!- No = I 2/'t
ri - coai.rr -'\ s-,*r.tgut , 'l
TAHslr
.
EsxI aELGE NUMARASI
(vARSA}:
DURUMU:
T€!.:
CEP
9n.r. dr...alnlr .L..L
jndiye t..Lr h.ori itd.h
o5?2- t23qSG?
h.n.tt. y.ttln
uygun
sijRESl
bon h&mcddd. dq
ola..k C lrp|n:ntt. .ntel (seal'l p.ou.ml
olm.drarn.l.n dol.y
O
r\o.oL..\
X:i
eL
fd, Votc.a
r\.c"v
IAY/Y[)
8uil
Boga.crsr
(OiTROI SORULARI:
EN EVEI VEYA HAYIR Y
Lk.tlndlntr€ rilr..lnd.ld; en v,[email protected] e bon$ liu
0.tg.tl p.ron.l di!.yln.
adinlnlr:
E I.,!AIL:
FIILII'I CALI'IGI ATANLAi
\opoL
3u
l,3qsfH23
T.c. xiMr.ix No:
rlmq Z
tr'\.^Vd\\<-s,\
LF.t
!t.l
tulh.m.m|rr
bh PtobLmldt
hin
Erlvot
Er ml
i:,, 't
uyan.ldnrE!. itt€n tl(inldrnn nl
8.1t. ahay. h.k l.rndlnr t.rdtd. b.ltell p.Eo.€l ohr.r bmlk biltil.inhln b€la.nin l.talll|k rnr6i
boy!tre SaLGEI0RK'0i lnt.mct..ylasn.l. tr.y'nlehmirnr liiiyo. musrlnur?
B.ryuru y.p.n lirl ot.nt m.hd olan d:d [triy.cLnm (itEii.r t.Etim.n, olum. y.Jdmr,l.t d.Ul end.lY.l k .trl.n.elftr.
l"::l:T:: l"Tl:: ": :TT :::l*::j"":' ll-ac a umon (\-Ui x'\iz.o
f
BELGE
AIMAX I5I:DI6INIZ MESTE6I
VE 5EVIY€SINI
ASA6IDAKI KTT'UYA YAZINIZ
Srnev
I
nloot
Bogoct=r
=lli'!c*)
.1
t10m
lst.nil€fl Elrltnl€r
Zorunlu Bidml.r
.-......--........-...... (Belirtinir)
o .............................-.................... (S€Cmeli, b€lirtini?)
Eatvuru sahibi olarak, bu formda verdidim bilgilerin dogrululunu beyan ederim. Kigisel verilerimin Mesleka
Yete.lilik K!rumu'na aktanlacatrnr onayladtEtmt, BelEe almaya hak ka2anmlt olsam bile bk tiiphe durumunda
gefekirse belgemin iptal edilebilecedini,
Veterliligimin ve belSeman battmsru bir kurultarafrndan deEerlendirilip
srnavlarda g6rijntiilii kayrt alndrErnr onayladlilmr, BEI-G€T0RK'e ait belgelendirme talimatlarrna ve
belgelendarm€ gartiarrna uyacaEtmt, srnav materyallerrnl paylagmayacadlml, hllell slnav uYg!lamalarrna
katrlamayaca!rmrsrnavlar ve deterl€ndirmeler igin gerekli hert0rlii bilSiyisa!layacadrmr, belgelendirme ile ilSili
tiim itirazlaflmda gELGEToRl( taratrndan belirlenen itirar sorumlusunun nihai karar merci olduEunu, alacadlm
belSenin sahibinin B€IGET0RK oldugunu, gELGETURK'ten aldtFm belgem BETGETURK tarafrndan her n€
sebeble olursa olsun askrya altndrB| veya iptal edildiEitakdrrde BELGETURx'ten maddiveya diEer higbar talebim
olmayacaEhr, baivurumdan itibaren ilgili aqamaya kadar tahakkuk ettirilecek tijm ilcretlerrddeYeceBimi kabul
ve taahhiit ederim.
T.rlho:/tr201.H
Soyad: n\
l--\rl
imza: n\ "€ )
Ad
Dokum.n No: fP125
AlAl
69
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
764 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content